Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2016(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0138/2017

Indgivne tekster :

A8-0138/2017

Forhandlinger :

PV 26/04/2017 - 20
CRE 26/04/2017 - 20

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.64
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0195

Vedtagne tekster
PDF 199kWORD 59k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi
P8_TA(2017)0195A8-0138/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi (2016/2016(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvori regionerne i den yderste periferi indrømmes en særlig status, og hvori der fastlægges vedtagelse af "særlige foranstaltninger", der muliggør en fuldstændig anvendelse af traktaterne og gennemførelse af de fælles politikker,

–  der henviser til Domstolens dom i de forenede sager C-132/14 til C-136/14 om fortolkningen af artikel 349 i TEUF, hvori det understreges, at artikel 349 tillader at fravige anvendelsen af traktaterne såvel som den afledte ret,

–  der henviser til artikel 174 ff. i TEUF, der fastsætter målsætningen om økonomisk, social og territorial samhørighed og definerer de finansielle strukturfondsinstrumenter til opfyldelse heraf,

–  der henviser til artikel 43 i TEUF,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og navnlig artikel 8, 11, 13, 41 og i særdeleshed artikel 70 til 73,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EU) nr. 1388/2014 af 16. december 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1046/2014 af 28. juli 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med hensyn til fastlæggelse af kriterierne for beregning af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/531 af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelser om regionerne i den yderste periferi, navnlig meddelelsen af 20. juni 2012 om "Regionerne i den yderste periferi: et partnerskab for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2012)0287),

–  der henviser til sine beslutninger om regionerne i den yderste periferi, navnlig beslutning af 26. februar 2014 om optimering af udviklingen af regionerne i den yderste periferis potentiale ved at skabe synergier mellem strukturfondene og Den Europæiske Unions øvrige programmer(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1385/2013 af 17. december 2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009, (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2015/238 af 10. februar 2015 om indgåelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion,

–  der henviser til Kommissionens første beretning af 24. september 2010 til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af POSEI-reformen i 2006 (COM(2010)0501),

–  der henviser til sin holdning af 2. februar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008(2),

–  der henviser til sine beslutninger af 12. april 2016 om innovation og diversificering af det ikke-industrielle kystfiskeri i fiskeriafhængige områder(3) og om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler(4),

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2016 om øers særlige situation(5),

–  der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om fiskeri i lille målestok og ikke-industrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik(6),

–  der henviser til sin holdning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi(7), hvori der foreslås en forlængelse af undtagelsen for regionerne i den yderste periferi med endnu tre år til 2011,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1207/2008 af 28. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi, hvori undtagelsen, der finder anvendelse på regionerne i den yderste periferi, forlænges med tre år til 2011,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 af 21. maj 2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion og navnlig artikel 8, hvori det hedder, at "senest den 31. december 2011 forelægger Kommissionen (...) Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om godtgørelsesordningens gennemførelse sammen med eventuelt nødvendige forslag til retsakter",

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri,

–  der henviser til Kommissionens og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks fælles meddelelse af 10. november 2016 med titlen: "International havforvaltning: En dagsorden for havenes fremtid" (JOIN2016)0049),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 11/2015 af 20. oktober 2015 med titlen "Forvalter Kommissionen EU's fiskeripartnerskabsaftaler hensigtsmæssigt?",

–  der henviser til handlingsplanerne for regionerne i den yderste periferi i programmeringen af de europæiske fonde for perioden 2014-2020,

–  der henviser til alle de fælles bidrag og tekniske og politiske dokumenter fra konferencen af formænd for regionerne i EU's yderste periferi, navnlig sluterklæringen fra den 21. konference af formænd for regionerne i EU's yderste periferi af 22.-23. september 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0138/2017),

A.  der henviser til, at den geografiske placering af regionerne i den yderste periferi i Caribien, Det Indiske Ocean og Atlanterhavet indebærer, at Den Europæiske Union har territorier i flere forskellige havbassiner og verdensdele, og at regionerne i den yderste periferi er naboer til flere tredjelande;

B.  der henviser til, at der gennem de seneste år har kunnet konstateres et stigende fiskeripres i den eksklusive økonomiske zone (EEZ) i nogle af regionerne i den yderste periferi (mellem 100 og 200 sømil), og at størstedelen af fiskefartøjerne, der skaber dette pres, ikke kommer fra de respektive regioner i den yderste periferi;

C.  der henviser til, at EU er nødt til at påtage sig ansvar for det maritime område i regionerne i den yderste periferi, og til, at disse regioners EEZ'er tegner sig for en stor andel af EU's samlede EEZ;

D.  der henviser til, at fiskerisektoren i regionerne i den yderste periferi skal ses på baggrund af en særlig strukturel, social og økonomisk situation (artikel 349 TEUF), som kræver specifikke og tilpassede hensyn i EU's fælles politikker;

E.  der henviser til, at fiskerisektoren har særlige styrker og et stort potentiale til udvikling;

F.  der henviser til at havforurening med chlordecon er specifik for Antillerne, og at det har en væsentlig betydning for fastlæggelsen af områder, hvor fiskeri er tilladt, og for forekomsten af invasive arter;

G.  der henviser til, at den fjerne beliggenhed af regionerne i den yderste periferi er anerkendt og taget i betragtning som et generelt princip i EU-retten, der berettiger til og muliggør indførelse af ordninger, hvorved meromkostningerne i forbindelse med fiskeri og akvakultur i disse regioner godtgøres;

H.  der henviser til, at der i den fælles fiskeripolitik og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som er udformet med henblik på problematikker og udfordringer på det europæiske kontinent, gives mulighed for en differentieret tilgang for regionerne i den yderste periferi, men der tages kun begrænset hensyn til fiskeriets specificiteter i disse regioner;

I.  der henviser til, at regionerne i den yderste periferi mener sig uretfærdigt behandlet i den fælles fiskeripolitik og føler, at de får "en dobbelt straf" (ingen adgang til tidligere støtte til fornyelse af flåden og nu det nuværende forbud mod støtte til fornyelse);

J.  der henviser til, at vigtige sektorer i fiskeriflåden i regionerne i den yderste periferi indtil for nylig ikke var reguleret eller ikke var opført i flåderegisteret og som konsekvens heraf ikke havde adgang til fiskerifonden til modernisering;

K.  der henviser til, at et af formålene med den fælles fiskeripolitik er at fremme fiskeriet under hensyntagen til de socioøkonomiske spørgsmål;

L.  der henviser til, at reglerne vedrørende adgang til ressourcer bør give de lokale flåder samt flåderne med de mest selektive og mindst skadelige fiskeriformer fortrinsret til disse ressourcer;

M.  der henviser til, at den fælles fiskeripolitik som et princip for god forvaltning skal tilstræbe overensstemmelse mellem de interne og eksterne dimensioner;

N.  der henviser til, at en betydelig grad af ulovligt, urapporteret og ureguleret (IUU) fiskeri finder sted i nogle af yderregionernes EEZ'er(8) og i havområderne omkring andre;

O.  der henviser til, at der i regionerne i den yderste periferi kan konstateres nogle af de højeste arbejdsløshedstal i EU – op til 60 % for unge i visse af disse regioner;

P.  der henviser til, at EHFF bl.a. indeholder bestemmelser om støtte til producentorganisationer, motorer og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) under visse betingelser;

Q.  der henviser til, at EHFF skal tage følgende i betragtning: operationer, der øger et fartøjs fiskerikapacitet, udstyr, der øger et fartøjs evne til at spore fisk, og bygning af nye fiskerfartøjer eller indførsel af fiskerfartøjer;

R.  der henviser til, at EHFF dog kan stille finansiel støtte til rådighed for skibe for at forbedre energieffektiviteten, sikkerheden, hygiejnen om bord og kvaliteten af fiskeriprodukter samt arbejdsbetingelserne;

S.  der henviser til, at EHFF støtter innovative projekter såsom forvaltnings- og organisationssystemer;

Bestemmelser om specificiteter og geografiske forhold i regionerne i den yderste periferi

1.  mener, at bæredygtigt fiskeri med traditionelle fangstredskaber er grundlaget for velstående kystsamfund og bidrager til fødevaresikkerheden i regionerne i den yderste periferi; fremhæver i den sammenhæg nødvendigheden af at inddrage den lokale fiskerisektor i forbindelse med målet om fødevaresikkerhed for lokalbefolkningen, da fødevaresikkerheden i regionerne i den yderste periferi på nuværende tidspunkt i for høj grad afhænger af import;

2.  minder om, at FFP og EHFF er udformet for at håndtere udfordringer på det europæiske fastland og er af begrænset nytte med hensyn til specificiteterne ved fiskeriet i regionerne i den yderste periferi, at de ikke kan finde ensartet anvendelse på alle udfordringer og specificiteter ved fiskeri i regionerne i den yderste periferi, og at det er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet og pragmatisme eller undtagelser for disse; anmoder derfor om, at der indføres en strategi for hvert regionalt havområde, som er tilpasset den særlige situation i hver enkelt region i den yderste periferi;

3.  understreger, at der i regionerne i den yderste periferi findes mange små samfund, som er stærkt afhængige af traditionelt, kystnært og ikke-industrielt fiskeri, og for hvem fiskeriet ofte er den eneste levevej;

4.  minder om, at de levende marine ressourcer omkring regionerne i den yderste periferi bør nyde særlig beskyttelse, og at der bør rettes særlig opmærksomhed mod fiskeriet; understreger derfor, at kun fiskerfartøjer, der er registreret i havne i regionerne i den yderste periferi, bør have tilladelse til at fiske i farvande i den yderste periferi;

5.  påpeger, at havbundene i regionerne i den yderste periferi er et veritabelt levende laboratorium for biodiversitet; understreger vigtigheden af forskning og dataindsamling for at opnå en bedre viden om havene; understreger de muligheder, som regionerne i den yderste periferi har for at fungere som veritable forskningsportaler for deres respektive miljøer, og opfordrer de respektive medlemsstater og Kommissionen til at øge støtten til relevante videnskabelige forskningsprojekter;

6.  understreger nødvendigheden af at bevare balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder under overholdelse af forsigtighedsprincippet og under hensyn til den socioøkonomiske virkelighed; vurderer dog, at det ikke kan begrunde lavere investeringer i dataindsamling og forskning med henblik på at opnå en større viden om de marine økosystemer; anbefaler en revidering af kvotefordelingen for nogle arter (f.eks. øget kvote af atlantisk tun på Azorerne) samt mulighed for at fange andre arter (f.eks. chokoladehaj) på baggrund af videnskabelige undersøgelser og udbygning af den tekniske og materielle kapacitet til vurdering af økosystemerne;

7.  påpeger, at i nogle regioner i den yderste periferi er fiskerflådernes kapacitet lavere end de grænser, der er fastsat i den fælles fiskeripolitik, bl.a. på grund af manglende adgang til finansiering;

8.  bemærker, at fiskerne i regionerne i den yderste periferi på grund af de specifikke vanskelige klimaforhold i disse regioner oplever tidlig ældning af deres fartøjer, hvilket medfører sikkerheds- og effektivitetsproblemer og gør det mindre attraktivt at arbejde på sådanne skibe i forhold til moderne fartøjer;

9.  understreger, at Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) i sin rapport fra 2016 (9) som følge af utilstrækkelig biologiske data ikke kunne vurdere ligevægten mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder for alle flåder, der fisker i regioner i den yderste periferi; anbefaler, at der tildeles flere midler inden for rammerne af EHFF og andre fonde med henblik på at erhverve de tekniske midler til forskningsinstitutters og universiteters evaluering af økosystemerne; mener i den henseende, at det er af afgørende betydning, at der findes og er adgang til pålidelige data om ressourcer og praksis i disse fjerntliggende EEZ'er;

10.  understreger, at kystfiskerflåder i regionerne i den yderste periferi generelt består af aldrende fartøjer, og det medfører problemer med sikkerheden om bord på fartøjerne;

11.  beklager, at Kommissionen ikke har offentliggjort en rapport om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 639/2004 inden fristen den 30. juni 2012; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge yderligere oplysninger om begrundelsen for beslutningen om ikke at offentliggøre denne rapport;

12.  beklager den forsinkede vedtagelse af EHFF og dermed godkendelsen af operationelle programmer under EHFF og den deraf forårsagede sene gennemførelse af EHFF's bestemmelser, som har resulteret i alvorlige finansielle vanskeligheder for nogle virksomheder i regionerne i den yderste periferi;

13.  glæder sig over de særlige bestemmelser for regionerne i den yderste periferi i EHFF, såsom kompensation for ekstra omkostninger (som dækkes 100 % af EHFF) – som er højere end i den foregående programmeringsperiode, men stadig ikke nok for visse regioner i den yderste periferi – og forøgelsen på 35 % af den maksimale offentlige støtteintensitet til andre foranstaltninger i regionerne i den yderste periferi;

14.  bemærker, at det er vanskeligt eller endda umuligt for visse fiskere i regionerne i den yderste periferi at få adgang til kredit og/eller forsikring for deres fartøjer, hvilket medfører sikkerhedsmæssige problemer og betydelige økonomiske begrænsninger for fiskerne;

15.  minder om, at små fiskerfartøjer udgør langt størstedelen af de registrerede fartøjer i regionerne i den yderste periferi; understreger, at de små fartøjer i nogle regioner i den yderste periferi i gennemsnit er mere end 40 år gamle, hvilket skaber reelle sikkerhedsmæssige problemer;

16.  understreger multiplikatorvirkningen af lån fra Den Europæiske Investeringsbank og EU-midler, navnlig i regionerne i den yderste periferi;

Bedre brug af mulighederne i traktatens artikel 349 og i den fælles fiskeripolitik

17.  mener, at et særskilt rådgivende råd for regionerne i den yderste periferi, som dette er fastsat i den fælles fiskeripolitik, er en passende platform for en vigtig udveksling af viden og erfaringer, og beklager derfor, at det rådgivende råd for regionerne i den yderste periferi stadig ikke er blevet oprettet;

18.  kræver fuld anvendelse af artikel 349 i TEUF i de EU-politikker, -forordninger, -fonde og -programmer, der vedrører EU's fiskeripolitik, og navnlig i EHFF, for at imødegå de specifikke vanskeligheder i regionerne i den yderste periferi;

19.  mener, at lokaludvikling styret af lokalsamfundet er en lovende tilgang, og den pågældende medlemsstat bør gøre bedst mulig brug af de muligheder, der er fastsat i EHFF for at støtte denne form for lokal udvikling i regionerne i den yderste periferi;

20.  understreger vigtigheden af at etablere lokale aktionsgrupper for fiskeriet, der er anerkendte som et vigtigt redskab til at støtte fiskeriet og skabe muligheder for diversificering;

21.  opfordrer Kommissionen til at fremme en holistisk og tilpasset tilgang i forbindelse med forslag til lovgivningsmæssige retsakter vedrørende omkostninger for hygiejne-, sundheds- og sikkerhedsrelaterede investeringer og investeringer vedrørende arbejdsvilkår;

22.  opfordrer Kommissionen til, når den foreslår lovgivningsmæssige retsakter, også at medtage virkningen af de klimatiske og geografiske forhold og ødelæggende fænomener i forbindelse med fastlæggelsen af kriterierne for beregning af meromkostninger som følge af de særlige ulemper i regionerne i den yderste periferi;

23.  beklager den betydelige grad af IUU-fiskeri i nogle yderregioners eksklusive økonomiske zoner, der skyldes både indenlandske og udenlandske fartøjer, og i havområderne omkring andre yderregioner; påpeger, at for den indenlandske del skyldes en sådan praksis også lokale fødevareforsyningsbehov; opfordrer de nationale myndigheder til at optrappe bekæmpelsen af IUU-fiskeri;

24.  opfordrer derfor til indførelse af aktive foranstaltninger (f.eks. overvågning) samt passive foranstaltninger såsom forhandlinger med nabolandene i regionerne i den yderste periferi, med hvem bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler (APPD) endnu ikke er blevet underskrevet;

25.  opfordrer alle involverede aktører til at fremskynde gennemførelsen af EHFF og at benytte de deri indeholdte muligheder for at investere i især moderniseringen af flåden – forbedret sikkerhed, hygiejne om bord, energieffektivitet og fiskeriprodukternes kvalitet – samt fiskerihavne, landingssteder og akvakultur for at skabe nye afsætningsmuligheder; opfordrer desuden til, at ordningen med udligningsgodtgørelse for ekstra omkostninger anvendes for at styrke sektorens rentabilitet;

26.  opfordrer til, at der tages reelt hensyn til yderregionernes interesser ved indgåelse af fiskeriaftaler med tredjelande, og at der f.eks. fastsættes forpligtelser til at lande fangster i disse regioner eller til at ansætte personale fra disse regioner på fartøjerne;

27.  understreger nødvendigheden af at gennemføre konsekvensanalyser for regionerne i den yderste periferi, når de berøres af fiskeriaftaler mellem EU og tredjelande, jf. artikel 349 i TEUF;

28.  bemærker, at en omstrukturering af fiskerisektoren i regionerne i den yderste periferi kan være nødvendig for at sikre en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene, og om nødvendigt bør en reduktion af antallet af fartøjer overvejes;

29.  mener, at i tilfælde, hvor det er nødvendigt at reducere kapaciteten i henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør det primært prioriteres at bibeholde fartøjer, der opfylder kriterierne i artikel 17 i samme forordning;

30.  anmoder medlemsstaterne om i forbindelse med gennemførelsen af bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik om tildeling af fiskerimuligheder navnlig at tage hensyn til traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri i regionerne i den yderste periferi, der bidrager til den lokale økonomi og har en begrænset indvirkning på miljøet;

31.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne med regioner i den yderste periferi til at træffe alle egnede foranstaltninger og til at fortsætte specifikke støtteordninger, såsom særlige afgiftsmodeller;

32.  mener, at dataindsamlingen om bestandene og vurderingen af virkningerne af mindre fartøjer i regionerne i den yderste periferi skal forbedres for at styrke det videnskabelige grundlag for fangstmulighederne i områderne i den yderste periferi;

33.  påpeger, at regionerne i den yderste periferi er afhængige af fiskeressourcerne i deres EEZ, der er præget af stor biologisk skrøbelighed; mener navnlig i den henseende, at data om fiskebestande i regionerne i den yderste periferi bør indgå i prioriteterne for dataindsamling;

34.  understreger, at da akvakultur kan give nye produktionsmuligheder og produkter af høj kvalitet, bør dets potentiale udnyttes bedre i regionerne i den yderste periferi — med stor støtte fra Den Europæiske Union på baggrund af den meget stærke regionale konkurrence — og opfordrer Kommissionen til at fremme og støtte udviklingen af akvakulturudviklingsprojekter;

35.  opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at gøre bedst mulig brug af de minimis-støtte og/eller gruppefritagelser i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1388/2014;

36.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde og at fremhæve synergierne mellem de forskellige fonde i regionerne i den yderste periferi for at udvikle økonomiske muligheder for alle aktører i den blå økonomi; tilskynder navnlig til, at der investeres i projekter, der kan gøre fiskerierhvervet mere attraktivt og især tiltrække unge, og projekter, der indfører teknikker for selektivt fiskeri og bidrager til udvikling af sektoren;

37.  støtter etablering af forsknings- og udviklingsprogrammer inden for fiskeriet under Horisont 2020-programmet, som kan samle de forskellige økonomiske og sociale aktører og bidrage til udviklingen af nye fiskeriteknikker og -metoder med henblik på at øge sektorens konkurrenceevne og styrke det økonomiske vækstpotentiale og jobskabelsen over for de lokale befolkninger;

38.  slår til lyd for, at den fremtidige fælles fiskeripolitik fuldt ud tager højde for de specifikke forhold i regionerne i den yderste periferi og gør det muligt for dem at frigøre det store økonomiske, sociale og miljømæssige potentiale, som ligger i en bæredygtig og gennemtænkt udvikling af fiskerisektoren i disse regioner; slår til lyd for at genoverveje fartøjskategorierne­ – for at sikre en objektiv vurdering af balancen mellem fiskerimulighederne og ″fiskerikapaciteten″ for den ikkeindustrielle flåde i regionerne i den yderste periferi, som anvender selektive fiskeriredskaber - ved at fremme en forbedring af fartøjer med begrænset maskinkraft og/eller -stabilitet, hvilket kan gå ud over sikkerheden for besætningsmedlemmerne i ugunstige vejrforhold, ud fra objektive videnskabelige kriterier for skibsbygning og uden at øge omfanget af ubæredygtigt fiskeri;

39.  henviser til, at da regionerne i den yderste periferi er zoner med et usædvanligt stort potentiale, er det vigtigt at stimulere investeringer og fremme diversificering og innovation i fiskerisektoren med henblik på at styrke den økonomiske udvikling;

40.  opfordrer Kommissionen til med henblik på at muliggøre fiskerisektorens overlevelse i områderne i den yderste periferi og i overensstemmelse med principperne om differentieret behandling for små øer og territorier, der er nævnt i mål 14 for bæredygtig udvikling (SDG), at indføre støtteforanstaltninger på grundlag af artikel 349 i TEUF for at muliggøre finansiering (på EU-plan eller nationalt plan) i regionerne i EU's yderste periferi med henblik på fornyelse af flåder til småfiskeri og traditionelt fiskeri, der lander alle deres fangster i havne i regionerne i den yderste periferi og bidrager til lokal bæredygtig udvikling, for således at forbedre den menneskelige sikkerhed, overholde europæiske hygiejnestandarder, bekæmpe IUU-fiskeri og opnå større miljømæssig effektivitet; bemærker, at denne fornyelse af fiskerflåden skal forblive inden for rammerne af godkendte kapacitetslofter, skal begrænses til udskiftning af et gammelt fartøj med et nyt og skal muliggøre bæredygtigt fiskeri og opnåelse af det maksimale bæredygtige udbytte (MSY);

41.  foreslår at øge støtten til udskiftning af motorer i regionerne i den yderste periferi, hvor videnskabelig dokumentation viser, at klimatiske forhold og klimaforandringer har en afgørende negativ indvirkning på fiskerflåderne i regionerne i den yderste periferi;

42.  opfordrer Kommissionen til i tråd med POSEI-programmet for landbrug i regionerne at undersøge muligheden for så hurtigt som muligt at oprette et instrument, der specifikt er rettet mod fiskeriet i regionerne i den yderste periferi, og som ville gøre det muligt at udnytte potentialet i fiskeriet på passende vis; mener, at man bør overveje muligheden for i dette specifikke instrument at samle navnlig bestemmelserne i artikel 8 (Statsstøtte), artikel 13, stk. 5 (Budgetmidler under delt forvaltning), artikel 70 (Godtgørelsesordning), artikel 71 (Beregning af godtgørelsen), artikel 72 (Godtgørelsesplan) og artikel 73 (Statsstøtte til gennemførelse af godtgørelsesplaner) i den eksisterende EHFF;

43.  foreslår at forhøje kapaciteten for en række fartøjskategorier i regionerne i den yderste periferi, når det er videnskabeligt påvist, at udnyttelsesgraden af visse fiskeressourcer kan øges uden at undergrave målene for bæredygtigt fiskeri;

44.  konstaterer, at renovering og modernisering af kystnære og ikkeindustrielle fiskerifartøjer i regionerne i den yderste periferi, der anvender stærkt specialiseret fiskeriudstyr, kan forbedre besætningernes sikkerhed i dårligt vejr, forudsat at man følger objektive videnskabelige kriterier for fartøjskonstruktion, og bemærker, at det ikke skaber ubalance mellem fiskerimuligheder og fiskerikapacitet;

45.  anbefaler, at der skabes bedre incitamenter under den fremtidige EHFF til at tilskynde unge til at træde ind i den maritime økonomi, navnlig gennem erhvervsuddannelserne og ved at fremme tiltag, der kan skabe bedre indtjening, sikkerhed i erhvervet og en samlet bæredygtig organisation af den maritime økonomi i regionerne i den yderste periferi;

o
o   o

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0133.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0015.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0109.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0110.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0049.
(6) EUT C 419 af 16.12.2015, s. 167.
(7) EUT C 15 E af 21.1.2010, s. 135.
(8) "Research for PECH Committee – Management of the fishing fleet in the Outermost Regions", Generaldirektoratet for Interne Politikker, Temaafdeling B (IP/B/PECH/IC/2016_100); den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) operationelle program for Frankrig.
(9) Rapporter af STECF­ — vurdering af ligevægtsindikatorer for vigtige flådesegmenter og revision af nationale rapporter om medlemsstaternes bestræbelser på at skabe balance mellem flådekapacitet og fiskerimuligheder (STECF-16-18).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik