Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2016(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0138/2017

Texte depuse :

A8-0138/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 20
CRE 26/04/2017 - 20

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.64
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0195

Texte adoptate
PDF 366kWORD 58k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles Ediţie definitivă
Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice
P8_TA(2017)0195A8-0138/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (2016/2016(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), prin care regiunilor ultraperiferice (RUP) li se conferă un statut special și care prevede adoptarea unor „măsuri specifice” care permit punerea integrală în aplicare a tratatelor și a politicilor comune,

–  având în vedere Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele conexate C-132/14 - C-136/14 privind interpretarea articolului 349 din TFUE, prin care se subliniază că articolul 349 permite nu numai derogarea de la aplicarea tratatelor, ci și de la aplicarea actelor de drept derivat,

–  având în vedere articolul 174 și articolele următoare din TFUE, care stabilesc drept obiectiv coeziunea economică, socială și teritorială și definesc instrumentele financiare structurale necesare pentru a atinge acest obiectiv,

–  având în vedere articolul 43 din TFUE,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în special articolele 8, 11, 13, 41, precum și, îndeosebi, articolele 70-73,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1046/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește criteriile de calculare a costurilor suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuitul, acvacultura, prelucrarea și comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură provenite din regiunile ultraperiferice,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2015/531 al Comisiei din 24 noiembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin identificarea costurilor eligibile pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în scopul îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, al protecției și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine, al atenuării efectelor schimbărilor climatice și al sporirii eficienței energetice a navelor de pescuit,

–  având în vedere ansamblul comunicărilor Comisiei Europene pe tema RUP, în special comunicarea din 20 iunie 2012 întitulată „Regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene: către un parteneriat pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (COM(2012)0287),

–  având în vedere ansamblul rezoluțiilor sale referitoare la RUP, în special Rezoluția sa din 26 februarie 2014 referitoare la dezvoltarea optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice prin crearea de sinergii între fondurile structurale și alte programe ale Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1385/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009, (UE) nr. 1379/2013, (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană,

–  având în vedere Decizia (UE) 2015/238 a Consiliului din 10 februarie 2015 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele și la resursele biologice marine aparținând Mayotte, care se află sub jurisdicția Uniunii Europene,

–  având în vedere Primul raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 24 septembrie 2010 privind impactul reformei POSEI din 2006 (COM(2010)0501),

–  având în vedere Poziția sa din 2 februarie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului(2),

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 12 aprilie 2016 referitoare la inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit(3) și la normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2016 referitoare la situația specială a insulelor(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului(6),

–  având în vedere Poziția sa din 21 octombrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Comunității(7), care sugerează extinderea derogării aplicabile RUP cu încă trei ani, până în 2011,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1207/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Comunității, care dispune extinderea derogării aplicabile RUP cu încă trei ani, până în 2011,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului din 21 mai 2007 de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din regiunile ultraperiferice Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion, în special articolul 8, care dispune că „până la 31 decembrie 2011 [...], Comisia prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European cu privire la punerea în aplicare a planului de compensare, însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative”,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 639/2004 al Consiliului din 30 martie 2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Comunității,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 10 noiembrie 2016 întitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre” (JOIN(2016)0049),

–  având în vedere Raportul special nr. 11/2015 al Curții de Conturi din 20 octombrie 2015 intitulat „Sunt acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului bine gestionate de către Comisie?”,

–  având în vedere planurile de acțiune ale regiunilor ultraperiferice pentru programarea fondurilor europene 2014-2020,

–  având în vedere contribuțiile comune și documentele cu caracter tehnic și politic ale Conferinței președinților regiunilor ultraperiferice din Uniunea Europeană și, în special, declarația finală a celei de a 21-a Conferințe a președinților regiunilor ultraperiferice din Uniunea Europeană din 22 și 23 septembrie 2016,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizele Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0138/2017),

A.  întrucât din cauza poziției geografice a regiunilor ultraperiferice (RUP), situate în Caraibi, Oceanul Indian și Oceanul Atlantic, teritoriile Uniunii Europene sunt situate în diverse bazine marine și continente, iar RUP se învecinează cu mai multe țări terțe;

B.  întrucât, în ultimii ani, presiunea activităților de pescuit a crescut în zona economică exclusivă (ZEE) a unor RUP (în zonele cuprinse între 100 și 200 de mile marine), activitățile de pescuit fiind desfășurate predominant de flote care nu aparțin respectivelor RUP;

C.  întrucât UE trebuie să își asume responsabilități în domeniul maritim pentru RUP; întrucât zonele lor economice exclusive constituie o parte importantă din totalul ZEE ale UE;

D.  întrucât sectoarele pescuitului din RUP trebuie privite în contextul unei situații structurale, sociale și economice specifice (articolul 349 din TFUE) care necesită luarea în considerare a politicilor comune ale UE într-un mod specific și adecvat;

E.  întrucât sectorul pescuitului dispune de atuuri și de un potențial de dezvoltare semnificativ;

F.  întrucât cazurile de poluare marină cu clordeconă sunt specifice Antilelor și au un impact semnificativ asupra zonelor în care pescuitul este permis, precum și asupra prezenței speciilor invazive;

G.  întrucât depărtarea regiunilor ultraperiferice a fost recunoscută și luată în considerare ca un principiu general în dreptul Uniunii, lucru care justifică și permite înființarea unui sistem de compensare a costurilor suplimentare pentru pescuitul și acvacultura din aceste regiuni;

H.  întrucât politica comună în domeniul pescuitului (PCP) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), concepute pentru a aborda problemele și provocările din Europa continentală, permit o abordare diferențiată a RUP, însă corespund numai în mod limitat caracteristicilor specifice ale pescuitului în regiunile ultraperiferice;

I.  întrucât RUP consideră că sunt tratate neechitabil de PCP și consideră, din această cauză, că sunt victimele unei „duble penalizări” (dat fiind că nu au avut acces la ajutorul precedent acordat pentru reînnoirea flotei și că se confruntă acum cu interzicerea ajutorului pentru reînnoire);

J.  întrucât sectoare importante ale flotei de pescuit din RUP au fost, până de curând, nereglementate sau nu au fost incluse în registrul flotei de pescuit al Uniunii și întrucât, prin urmare, nu au avut acces la fondurile alocate din FEPAM pentru modernizare;

K.  întrucât unul dintre obiectivele PCP este de a promova activitățile de pescuit, ținând seama de chestiunile de ordin socio-economic;

L.  întrucât normele privind accesul la resurse ar trebui să privilegieze flotele locale și uneltele de pescuit mai selective care să afecteze mai puțin resursele;

M.  întrucât, ca principiu de bună guvernanță, PCP are drept scop să asigure coerența dintre dimensiunile sale internă și externă;

N.  întrucât în anumite ZEE ale RUP au loc un număr considerabil de activități din domeniul pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat (INN)(8), iar altele au loc în bazinele maritime din jur;

O.  întrucât în RUP se înregistrează unele dintre cele mai ridicate niveluri ale șomajului din UE, iar în anumite RUP nivelul șomajului poate ajunge până la 60 % în rândul tinerilor;

P.  întrucât FEPAM se ocupă, printre altele, de sprijinirea organizațiilor producătorilor, a motoarelor și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC), în anumite condiții;

Q.  întrucât FEPAM consideră drept ineligibile următoarele elemente: operațiunile care măresc capacitatea de pescuit a unei nave, echipamentul care îmbunătățește capacitatea unei nave de a găsi pești și construirea de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;

R.  întrucât FEPAM poate acorda, totuși, asistență financiară pentru nave în vederea creșterii eficienței energetice, a siguranței, a igienei la bord și a calității produselor pescărești, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

S.  întrucât FEPAM sprijină proiectele în materie de inovare, cum ar fi sistemele de management și de organizare,

Dispoziții ce țin seama de specificitățile și condițiile geografice ale RUP

1.  consideră că pescuitul sustenabil, care utilizează unelte tradiționale, se află la temelia unor comunități costiere prospere și contribuie la siguranța alimentară a RUP; subliniază, în acest context, necesitatea de a implica pescuitul local pentru a atinge obiectivul de securitate alimentară pentru comunitățile locale, întrucât securitatea alimentară în RUP este, în prezent, prea dependentă de importuri;

2.  reamintește că PCP și FEPAM, concepute pentru a aborda problematica și provocările Europei continentale, pot răspunde doar în mot limitat la caracteristicile specifice ale pescuitului din RUP; subliniază că acestea nu pot fi puse în aplicare în mod uniform pentru provocările și caracteristicile specifice ale pescuitului din RUP și că acestea trebuie să poată beneficia de un anumit grad de flexibilitate și pragmatism sau trebuie să facă obiectul unor derogări; solicită, prin urmare, dezvoltarea unei strategii adaptate fiecărui bazin maritim regional în funcție de situația specifică fiecărei regiuni ultraperiferice;

3.  subliniază existența, în RUP, a unei mari varietăți de comunități mici care depind în mare măsură de pescuitul tradițional, costier și artizanal și pentru care pescuitul constituie adesea singurul mijloc de subzistență;

4.  reamintește că resursele biologice marine din jurul RUP ar trebui protejate în mod special și că ar trebui să se acorde o atenție deosebită pescuitului; subliniază, prin urmare, că doar navele de pescuit înregistrate în porturile RUP ar trebui să aibă permisiunea de a pescui în apele RUP;

5.  ia act de faptul că fundul mării din RUP este un adevărat laborator viu de biodiversitate; subliniază importanța cercetării și a colectării datelor pentru a îmbunătăți cunoștințele cu privire la ocean; subliniază potențialul RUP de a servi drept adevărate portaluri științifice în mediile lor respective și solicită respectivelor state membre și Comisiei să consolideze sprijinul pentru proiectele relevante de cercetare științifică;

6.  subliniază necesitatea de a menține echilibrul dintre capacitatea și posibilitățile de pescuit, respectând principiul precauției și ținând seama de realitățile socioeconomice; totuși, consideră că acesta nu poate justifica renunțarea la investițiile în colectarea datelor și în îmbunătățirea cunoștințelor științifice privind ecosistemele marine; solicită revizuirea distribuirii cotelor pentru anumite specii (cum ar fi mărirea cotei de ton roșu în Insulele Azore), dar și prevederea de posibilități pentru capturarea altor specii (precum rechinul focă), pe baza unor studii științifice și a consolidării capacităților tehnice și materiale de evaluare a ecosistemelor;

7.  subliniază că flotele de pescuit din anumite RUP se află sub limitele de capacitate stabilite de PCP, în special din cauza faptului că nu au acces la finanțare;

8.  constată că, având în vedere dificultățile specifice legate de condițiile climatice din RUP, pescarii din aceste regiuni se confruntă cu o îmbătrânire prematură a navelor lor, ceea ce determină apariția unor probleme legate de securitatea și de eficacitatea acestora, oferind condiții de muncă mai puțin atractive în comparație cu navele moderne;

9.  subliniază că, în raportul său din 2016, Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP)(9) nu a putut evalua echilibrul dintre capacitatea și posibilitățile de pescuit pentru toate flotele care operează în RUP, dat fiind că datele biologice au fost insuficiente; solicită o mai bună alocare a fondurilor, atât în cadrul FEPAM, cât și al altor fonduri, în vederea achiziționării de mijloace tehnice pentru evaluarea ecosistemelor de către institute științifice și universități; consideră, în acest sens, că este esențial să fie disponibile și accesibile date fiabile cu privire la starea resurselor și a practicilor în aceste zone economice exclusive de peste mări;

10.  subliniază că flotele de pescuit costier ale RUP sunt formate, în general, din nave învechite, ceea ce creează probleme de siguranță la bord;

11.  regretă faptul că Comisia nu a publicat un raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004, înaintea termenului de 30 iunie 2012; solicită Comisiei să ofere mai multe informații privind motivele care au stat la baza deciziei de a nu publica acest raport;

12.  regretă întârzierile înregistrate în adoptarea FEPAM și, ca o consecință, în aprobarea programelor operaționale FEPAM, lucru care a condus la punerea în aplicare cu întârziere a dispozițiilor în materie de sprijin ale FEPAM, lucru care a determinat, la rândul său, apariția unor dificultăți financiare grave pentru unele întreprinderi din RUP;

13.  salută dispozițiile specifice pentru RUP în FEPAM, cum ar fi compensația pentru costurile suplimentare (subvenționate în proporție de 100 % de către FEPAM) - care este mai ridicată decât în perioada de programare anterioară, deși este insuficientă în cazul unor RUP - și creșterea cu 35 % a intensității ajutorului public pentru alte măsuri în RUP;

14.  observă dificultățile, sau chiar imposibilitatea cu care se confruntă anumiți pescari din RUP pentru a avea acces la credit și/sau la asigurări pentru navele lor, lucru care determină probleme de securitate și constrângeri economice pentru acești pescari;

15.  reamintește că, în RUP, marea majoritate a navelor înmatriculate o reprezintă bărcile de pescuit mici; subliniază faptul că, în anumite RUP, navele mici au, în medie, peste 40 de ani, ceea ce implică probleme de securitate reale;

16.  subliniază efectul economic multiplicator al împrumuturilor acordate de către Banca Europeană de Investiții și de fondurile UE, în special în RUP;

O mai bună utilizare a posibilităților prevăzute la articolul 349 din tratat și de PCP

17.  consideră că un consiliu consultativ separat pentru RUP, astfel cum este prevăzut în cadrul PCP, este o platformă adecvată pentru schimbul esențial de cunoștințe și de experiență și regretă, prin urmare, că încă nu a fost constituit consiliul consultativ pentru RUP;

18.  solicită aplicarea deplină și integrală a articolul 349 din TFUE în politicile, reglementările, fondurile și programele Uniunii Europene care au legătură cu politica în domeniul pescuitului a Uniunii, în special în cadrul FEPAM, pentru a răspunde dificultăților specifice cu care se confruntă RUP;

19.  consideră că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) este o abordare promițătoare, iar statul membru respectiv ar trebui să utilizeze în mod optim posibilitățile prevăzute de FEPAM pentru a sprijini acest tip de dezvoltare locală în RUP;

20.  subliniază importanța creării unor grupuri de acțiune locală în sectorul pescuitului (GALP), care sunt recunoscute ca fiind un instrument important care oferă atât asistență, cât și posibilități de diversificare a activităților de pescuit;

21.  solicită Comisiei ca, atunci când propune acte legislative cu privire la costurile investițiilor în igienă, în sănătate și în domeniul siguranței, precum și pentru investițiile în domeniul condițiilor de muncă, să faciliteze o abordare globală și adaptată;

22.  solicită Comisiei ca, atunci când propune acte legislative cu privire la criteriile de calculare a costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice RUP, să ia în considerare, de asemenea, impactul condițiilor climatice și geografice, precum și al prădărilor;

23.  regretă nivelul ridicat al pescuitului INN care are loc în ZEE ale anumitor RUP și în bazinele maritime din jurul altora, care poate fi atribuit atât unor nave naționale, cât și unor nave străine; subliniază că, în ceea ce privește nivelul național, astfel de practici își au originea, de asemenea, în problemele locale în materie de aprovizionare cu alimente; îndeamnă autoritățile naționale să intensifice lupta împotriva pescuitului INN;

24.  încurajează, prin urmare, introducerea unor măsuri active (de exemplu, de supraveghere) și pasive, precum negocierile cu țările care se învecinează cu RUP cu care încă nu s-au semnat acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil (APPS);

25.  invită toate părțile interesate să accelereze punerea în aplicare a FEPAM și să valorifice oportunitățile pe care acesta le oferă, în special pentru a face mari investiții în modernizarea flotei (îmbunătățirea siguranței, a igienei la bord, a eficienței energetice și a calității produselor pescărești), precum și în porturile pescărești, locurile de debarcare și acvacultură pentru a crea noi debușee comerciale; solicită, de asemenea, aplicarea sistemului de compensare a costurilor suplimentare pentru a crește profitabilitatea sectorului;

26.  solicită astfel ca, la încheierea acordurilor de pescuit cu țări terțe, să se țină seama cu adevărat de interesele regiunilor ultraperiferice, inclusiv prin stabilirea unor obligații de a debarca capturi în RUP sau de a angaja personal din RUP la bordul navelor;

27.  subliniază necesitatea de a realiza studii de impact pentru RUP ori de câte ori acestea sunt afectate de acordurile de pescuit încheiate între UE și țările terțe, în conformitate cu dispozițiile articolului 349 din TFUE;

28.  ia act de faptul că este posibil ca sectorul pescuitului în RUP să trebuiască să fie restructurat pentru a asigura gestionarea durabilă a stocurilor de pește și ar trebui, dacă se impune, să se analizeze posibilitatea de a reduce numărul de nave;

29.  consideră că, în cazurile în care este necesară reducerea capacității în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui acordată prioritate menținerii navelor în conformitate cu criteriile specificate la articolul 17 din regulamentul respectiv;

30.  solicită statelor membre ca, atunci când pun în aplicare dispozițiile PCP cu privire la alocarea posibilităților de pescuit, să ia în considerare în special pescuitul tradițional și artizanal din RUP, care contribuie la economia locală și care are un impact scăzut asupra mediului;

31.  îndeamnă statele membre cu RUP să ia toate măsurile adecvate și să continue schemele de ajutor speciale, cum ar fi modelele speciale în materie de impozitare;

32.  consideră că trebuie să se îmbunătățească colectarea datelor privind stocurile și evaluarea impactului navelor de pescuit artizanal din RUP pentru a consolida temeiul științific al posibilităților de pescuit în RUP;

33.  subliniază că RUP depind de stocurile de pește din zonele lor economice exclusive, care sunt foarte fragile din punct de vedere biologic; consideră, în special în acest context, că datele referitoare la pescuitul din RUP ar trebui să constituie o prioritate în cadrul colectării datelor;

34.  subliniază că, având în vedere faptul că acvacultura ar putea deschide noi posibilități de producție și crea produse de înaltă calitate, potențialul său ar trebui să fie exploatat mai bine în RUP (beneficiind de un sprijin puternic din partea Uniunii Europene, având în vedere concurența puternică la nivel regional) și solicită Comisiei să încurajeze și să sprijine proiectele de dezvoltare a acvaculturii;

35.  invită statele membre și RUP să utilizeze în mod optim regulile de minimis și/sau exceptările pe categorii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1388/2014;

36.  invită statele membre să stimuleze utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene și să sublinieze sinergiile dintre diversele fonduri în RUP pentru a genera oportunități economice pentru toate părțile interesate din economia albastră; încurajează, în special, investițiile în proiectele menite să repună în valoare meseriile din domeniul pescuitului, precum și în proiectele pentru atragerea tinerilor și în proiectele care introduc metode de pescuit selectiv și ajută la dezvoltarea pescuitului;

37.  susține crearea unor programe de cercetare și dezvoltare în domeniul pescuitului, care să facă parte din programul Orizont 2020 și care să aducă împreună diferiți agenți economici și sociali, contribuind astfel la dezvoltarea unor noi tehnici și metode de pescuit, care să impulsioneze competitivitatea sectorului și să consolideze potențialul acestuia de creștere economică și de creare de locuri de muncă în rândul populației locale;

38.  susține că viitoarea PCP ar trebui să recunoască importanța caracteristicilor specifice ale RUP și să permită acestora să își valorifice puternicul potențial economic, social și de mediu pe care îl reprezintă dezvoltarea durabilă și rațională a sectorului pescuitului în RUP; subliniază, în acest context, necesitatea de a reexamina temeiul de segmentare a flotei­- în vederea unei evaluări obiective a echilibrului dintre posibilitățile de pescuit și capacitatea de pescuit a flotei artizanale a RUP, care folosește instrumente de pescuit foarte selective -, promovând îmbunătățirea, pe baza criteriilor științifice obiective folosite la construcția de nave, a caracteristicilor tehnice ale flotei care sunt precare din punctul de vedere al puterii de propulsie și/sau al stabilității și care ar putea pune în pericol siguranța echipajului în condiții meteorologice nefavorabile, fără a conduce la o intensificare a activității de pescuit nesustenabile;

39.  întrucât regiunile periferice sunt zone care au un potențial extraordinar, consideră că este important să se stimuleze investițiile și să se promoveze diversificarea și inovarea în sectorul pescuitului, cu scopul de a consolida dezvoltarea economică;

40.  solicită Comisiei ca, pentru a permite supraviețuirea sectorului pescuitului în RUP și în conformitate cu principiile tratamentului diferențiat al insulelor și teritoriilor mici menționate în obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) 14, să introducă măsuri de sprijin bazate pe articolul 349 din TFUE pentru a permite finanțarea (la nivelul UE sau la nivel național) a navelor de pescuit artizanal și tradițional din RUP care debarcă totalitatea capturilor în porturi din RUP și care contribuie la dezvoltarea durabilă locală, respectă normele europene în materie de igienă, combat pescuitul INN și sunt mai eficiente din punct de vedere ecologic; ia act de faptul că reînnoirea flotei de pescuit trebuie să rămână în limitele plafoanelor pentru capacitatea maximă autorizată, trebuie să fie limitate la înlocuirea unei nave vechi cu una nouă și trebuie să permită pescuitul sustenabil și atingerea obiectivului privind producția maximă durabilă;

41.  propune creșterea intensității ajutorului pentru înlocuirea motoarelor din RUP în cazul în care dovezile științifice ar semnala că schimbările climatice și condițiile climatice au un impact negativ decisiv asupra flotelor RUP;

42.  solicită Comisiei să examineze posibilitatea de a institui, de îndată ce este posibil, un instrument similar schemei POSEI pentru agricultură, care să fie destinat în mod specific sprijinirii pescuitului în RUP și care ar permite exploatarea corectă a potențialului pe care-l prezintă în domeniul pescuitului; consideră că ar trebui să se analizeze posibilitatea de a se reuni în acest instrument specific în special dispozițiile de la articolul 8 (ajutorul de stat), articolul 13 alineatul (5) (resursele bugetare în cadrul gestiunii partajate), articolul 70 (sistemul de compensații), articolul 71 (calcularea compensației), articolul 72 (planul de compensare) și articolul 73 (ajutoare de stat pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare) din actualul FEPAM;

43.  propune sporirea capacității anumitor segmente de flotă ale RUP cu condiția să se fi dovedit științific că rata de exploatare a anumitor resurse piscicole poate fi mărită fără a se compromite obiectivele pescuitului sustenabil;

44.  ia act de faptul că renovarea și modernizarea flotei artizanale de mici dimensiuni din RUP, care utilizează echipamente de pescuit foarte selective, pot îmbunătăți siguranța membrilor echipajului în condiții meteorologice nefavorabile, cu condiția ca aceasta să se realizeze în conformitate cu criterii științifice obiective de arhitectură navală și să nu provoace un dezechilibru între oportunitățile de pescuit și capacitatea de pescuit;

45.  recomandă crearea unor stimulente mai bune în cadrul unui viitor FEPAM pentru a încuraja tinerii să lucreze în economia maritimă, în special prin formarea profesională și prin promovarea unor măsuri de creștere a veniturilor și a siguranței locului de muncă și de îmbunătățire a organizării generale sustenabile a economiei maritime în RUP;

o
o   o

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2014)0133.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2017)0015.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0109.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0110.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2016)0049.
(6) JO C 419, 16.12.2015, p. 167.
(7) JO C 15 E, 21.1.2010, p. 135.
(8) „Cercetare pentru Comisia PECH - Gestionarea flotei de pescuit în regiunile ultraperiferice”, Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii, Departamentul tematic B (IP/B/PECH/IC/2016_100); programul operațional pentru Franța al Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).
(9) Rapoartele CSTEP­ - Evaluare privind indicatorii de echilibru pentru segmente-cheie ale flotei și analiza rapoartelor naționale privind eforturile depuse de statele membre pentru a obține un echilibru între capacitatea flotei și posibilitățile de pescuit (CSTEP-16-18).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate