Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2099(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0121/2017

Indgivne tekster :

A8-0121/2017

Forhandlinger :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.67

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0198

Vedtagne tekster
PDF 217kWORD 60k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter
P8_TA(2017)0198A8-0121/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter (2016/2099(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks aktivitetsberetning 2015,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning 2015 og den statistiske rapport 2015,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks evaluering af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) fra september 2016,

–  der henviser til EIB’s forretningsplan 2016-2018, som er offentliggjort på EIB’s websted,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks bæredygtighedsrapport 2015,

–  der henviser til artikel 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 og 309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til det eksterne udlånsmandat 2014-2020, som Kommissionen har givet Den Europæiske Investeringsbanks operationer uden for Den Europæiske Union,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 med titlen "En investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. januar 2016 om en "ekstern strategi til effektiv beskatning" (COM(2016)0024),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer(1),

–  der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringers varighed samt indførelsen af tekniske forbedringer for denne fond og Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning(COM(2016)0597),

–  der henviser til sin beslutning af 28. april 2016 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning 2014(2),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2016 om status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag (COM(2016)0359),

–  der henviser til "EIB Policy towards weakly regulated, non-transparent and uncooperative jurisdictions" af 15. december 2010 og tillægget til "NCJ Policy" af 8. april 2014,

–  der henviser til sin godkendelse af Den Europæiske Unions ratificering af Paris-aftalen fra den 4. oktober 2016(3),

–  der henviser til den tale om Unionens tilstand, som kommissionsformand Juncker afholdt den 14. september 2016 på Europa-Parlamentets plenarmøde i Strasbourg,

–  der henviser til skrivelserne fra Den Europæiske Ombudsmand til EIB af den 22. februar 2016 og den 22. juli 2016,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og til udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, Budgetudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A8-0121/2017),

A.  der henviser til, at EIB anses for at være "EU’s finansielle gren" og den primære institution, der understøtter offentlige og private investeringer i EU, og at den også spiler en rolle uden for EU gennem sine eksterne långivningsaktiviteter; der henviser til, at EIB fortsat styrker den europæiske integration, og dens rolle har vist sig at være endnu mere afgørende siden begyndelsen på finanskrisen i 2008;

B.  der henviser til, at EIB bør have et samlet og reelt ansvar over for Parlamentet;

C.  der henviser til, at EIB fastholdt en solid rentabilitet i 2015 med et årligt nettooverskud på 2,8 mia. EUR;

D.  der henviser til, at EIB skal bevare en stærk kreditværdighed og forblive selektiv i sine operationer under hensyntagen til ikke blot investeringernes store omfang og afkast, men også til de sociale og økonomiske virkninger i de forskellige sektorer og regioner og investeringers bidrag til samfundets i bred forstand;

E.  der henviser til, at EIB bør styrke sine bestræbelser på at udvide sine låneaktiviteter, navnlig i regioner med lav investeringskapacitet, og samtidig begrænse den administrative byrde for ansøgere;

F.  der henviser til, at EIB som den institution, der er ansvarlig for gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som sine vigtigste prioriteter bør opretholde en aktivportefølje af høj kvalitet og sikre opnåelsen af solide økonomiske resultater med langsigtede økonomiske fordele, som skaber kvalitetsjob;

G.  der henviser til, at EIB via alle de instrumenter, der er til rådighed, bør tackle regionale uligheder ved at rådgive om udvikling af nye private projekter og ved at finansiere sunde og forsigtige investeringsprojekter uden at gribe ind i eller erstatte hverken allerede eksisterende programmer, som har samme formål, eller projekter, som har en stærk miljømæssig, social og ledelsesmæssig (ESG) dimension; der henviser til, at EIB navnlig bør udvikle yderligere måder til at støtte den økonomiske udvikling i lande, der har måttet anvende et stabiliseringsprogram;

H.  der henviser til, at EIB's investeringer i solide projekter kan bidrage til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed ved at udstyre unge med de nødvendige færdigheder og hjælpe med at give adgang til finansiering, som er knyttet til beskæftigelse af unge;

I.  der henviser til, at der bør tages særligt hensyn til navnlig ESG-kriterier og klimaændringer i forbindelse med vurderingen og overvågningen af alle projekter; der henviser til, at fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed er afgørende for Unionens fulde udvikling og vedvarende succes;

J.  der henviser til, at transportsektoren, som der takket være EIB's støtte er blevet investeret over en billion EUR i siden bankens oprettelse i 1958, er den sektor, hvor EIB har været mest aktiv;

K.  der henviser til, at det er en større udfordring at sænke emissionerne i transportsektoren, og at det er nødvendigt at opnå væsentlige reduktioner i emissionerne af NOx, CO2 og andre relevante emissioner fra denne sektor, hvis EU skal nå sine langsigtede klimapolitiske mål; der henviser til, at tæt trafik og luftforurening er store problemer i forbindelse med udviklingen af alle former for mobilitet og beskyttelse af menneskers sundhed;

L.  der henviser til, at EIB i 2015 investerede 14 mia. EUR i transportprojekter, som kommer til at gavne 338 millioner passagerer om året og vil medføre en besparelse på 65 millioner rejsetimer om året;

Investeringer i EU

1.  understreger, at den aktuelle krise i betydelig grad har svækket væksten i den europæiske økonomi, og at en af de vigtigste faktorer er faldet i investeringer i EU; understreger, at faldet i offentlige og private investeringer har nået et alarmerende niveau i de lande, der er hårdest ramt af krisen, hvilket fremgår af Eurostat's konstatering af, at de faste bruttoinvesteringer (GFCF) faldt med 65 % i Grækenland og 35 % i Portugal mellem 2007 og 2015; udtrykker bekymring over makroøkonomiske ubalancer og en arbejdsløshed, der stadig er høj i nogle medlemsstater;

2.  understreger, at styrkelsen af EU's konkurrenceevne, større økonomisk vækst og beskæftigelse bl.a. afhænger af en stigning i investeringer, navnlig inden for forskning, innovation, digitalisering, energieffektivitet og bæredygtighed, den cirkulære økonomi samt støtte til nystartede virksomheder og eksisterende små og mellemstore virksomheder;

3.  bemærker det presserende behov for, at EIB bidrager til at begrænse investeringsunderskuddet på grundlag af solide økonomiske kriterier; opfordrer EIB til at koncentrere sin indsats omkring mere effektive og virkningsfulde investeringer samt på at tiltrække og muliggøre private investeringer; anmoder EIB om at undgå storstilede infrastrukturprojekter, som kan have en alvorlig indvirkning på miljøet, og som ikke tilvejebringer reel merværdi for økonomien og lokalbefolkningen; opfordrer EIB til at styrke sin tekniske bistand for at afhjælpe den lave projektgenereringskapacitet og hjælpe medlemsstaterne med at kortlægge finansierbare projekter;

4.  bemærker stabiliteten i de lån, som EIB undertegnede i 2015 (77,5 mia. EUR efter 77 mia. EUR i 2014); påpeger, at den nuværende situation bør tilskynde banken til at vedtage mere ambitiøse mål og til at udlåne mere, selv om tallet er i overensstemmelse med det mål, der blev bebudet i EIB's forretningsplan 2015-2017; minder om, at EIB bør spille en central rolle i gennemførelsen af Europa 2020-strategien gennem Horisont 2020-instrumentet;

5.  mener, at EIB som "EU-banken", der er inkorporeret i og reguleret af traktaterne og den relevante protokol hertil, skal leve op til denne særlige status, der medfører særlige rettigheder og ansvarsområder; bemærker, at banken spiller en central rolle for gennemførelsen af et stigende antal finansielle instrumenter, der skaber en løftestangsvirkning for EU's budgetmidler;

6.  konstaterer det positive forhold, at EIB var i stand til at opfylde de forpligtelser, den har indgået med sine aktionærer om at foretage mindst 180 mia. EUR i samlede investeringer;

7.  påpeger, at en stigning i EIB's kapital med henblik på at beskytte bankens fremtidige finansieringskapacitet fortjener nøje overvejelse, og understreger betydningen af at sikre en effektiv og ansvarlig forvaltning af ressourcerne;

8.  er af den opfattelse, at en forøgelse af EIB's långivningsaktiviteter vil kunne opnås gennem større synergi med offentlige midler, hvilket vil sætte skub i offentlige og private investeringer; understreger, at denne forhøjelse bør ledsages af en tilsvarende diversificering af EIB's produktsortiment med bl.a. en større og budgetmæssig mere forsvarlig brug af offentlig-private partnerskaber (OPP'er) — samtidig med at ligevægten mellem offentlige og private fordele skal sikres— og andre innovative instrumenter for bedre at kunne imødekomme behovene i realøkonomien og på markedet; understreger, at sådanne foranstaltninger bør træffes, og erkender samtidig, at nye produkter ofte kræver yderligere forvaltningsredskaber for at sikre deres egnethed, og påpeger, at der bør lægges særlig vægt på den strategiske fordeling af midlerne og fremme af EU's politiske mål;

9.  bemærker, at EIB i 2015 stillede 1,35 mia. EUR til rådighed for investeringer i projekter i hele Grækenland; bemærker, at EIB har ydet over 12 milliarder EUR til investeringer i Grækenland siden begyndelsen af krisen;

10.  glæder sig over, at EIB har reageret på krisen ved at udvide sine aktiviteter væsentligt, herunder i de hårdest ramte lande; opfordrer EIB til at øge sin støtte til EU-lande, der er underlagt tilpasningsprogrammer, for at bidrage til at kickstarte deres økonomiske genopretning og fremme en overgang til en bæredygtig økonomi, idet det samtidig skal sikres, at de stadig overholder EIB's kriterier for sunde investeringer; understreger, at denne støtte bør ydes både i form af økonomisk støtte og kapacitetsopbygning for at bidrage til at gøre projekterne investeringsparate; understreger betydningen af regionaludvikling og opfordrer til styrket dialog og samarbejde med regionale og lokale myndigheder;

11.  henleder opmærksomheden på de talrige opfordringer, der er blevet rettet til EIB om at katalysere og fremme udbredelsen af bedste praksis i medlemsstaterne, særlig gennem de relevante nationale erhvervsfremmende banker og institutioner, som udgør et vigtigt redskab for at sikre et samordnet EU-svar på det lave investeringsniveau;

12.  forventer, at EIB fortsætter med at arbejde sammen med Kommissionen og medlemsstaterne om at afhjælpe de systemiske mangler, der hindrer nogle regioner og lande i at drage fuld nytte af EIB's finansielle aktiviteter;

13.  noterer sig, at EIB benytter en lang række finansielle instrumenter som f.eks. lån, garantier, projektobligationer og offentlig-private partnerskaber for at støtte offentlige og private investeringer i transport; understreger, at det er vigtigt at koordinere forskellige typer EU-finansiering for at sikre, at EU's transportpolitiske mål opfyldes overalt i EU, i betragtning af at ikke alle projekter egner sig til finansiering fra instrumenttypen offentlig-private partnerskaber;

14.  understreger, at EIB bør give prioritet til innovationsbaserede projekter, der har en klar europæisk merværdi; minder om vigtigheden af at finansiere projekter, der maksimerer virkningen med hensyn til antallet af skabte arbejdspladser; opfordrer EIB til at intensivere sin vurdering af projekter og heri lægge særlig vægt på antallet og kvaliteten af direkte og indirekte skabte arbejdspladser; opfordrer EIB til at handle på en måde, der er i overensstemmelse med markedet, med henblik på at skabe lige vilkår for andre investorer;

15.  støtter Kommissionen i dens forsøg på at revidere den nuværende finansforordning; går navnlig ind for forordningens bestemmelser om anvendelse af innovative finansielle instrumenter såsom projektobligationer, forudsat at de ikke indebærer socialisering af tab og privatisering af fortjenester;

16.  opfordrer EIB til at forelægge en samlet vurdering af den potentielle virkning, som Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU kan have på dens finansielle status og aktiviteter; understreger nødvendigheden af, at EIB tager højde for Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU ved indgåelsen af langsigtede forpligtelser; opfordrer EIB til at opretholde dialogen med Det Forenede Kongeriges regering for at sikre en hårdt tiltrængt sikkerhed for UK-baserede projekter, der i øjeblikket modtager finansiering fra EIB, eller er på ansøgningsstadiet; opfordrer EIB til at undersøge og beskrive de forskellige mulige forbindelser, som EIB kan have med Det Forenede Kongerige efter Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU;

17.  glæder sig over, at EIB-gruppen fuldt ud støtter Kommissionens indstilling til aggressive skatteunddragelsesstrukturer og bemærker, at ud over EIB's egne sikkerhedsforanstaltninger er anvendelsen af offentlige midler, som EIB forvalter i henhold til et mandat, også underlagt Den Europæiske Revisionsrets kontrol; opfordrer EIB til i denne forbindelse at afbryde samarbejdet med formidlere, lande og jurisdiktioner, der er opført på listen over usamarbejdsvillige skattejurisdiktioner; bemærker, at alle projekter, der finansieres af EIB, herunder projekter, der finansieres via økonomiske mellemmænd, offentliggøres på EIB's websted; foreslår, at EIB forbedrer sin kapacitet til at foretage forskning og sektoranalyser;

18.  understreger, at bekæmpelse af alle former for skadelig skattepraksis bør forblive en vigtig prioritet for EIB; opfordrer EIB til hurtigt at anvende de relevante bestemmelser i EU's lovgivning og standarder om skatteunddragelse, skattely og andre relaterede spørgsmål, og til at kræve, at dets kunder overholder disse regler; er bekymret over EIB's manglende offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab, navnlig når finansieringen er baseret på private equity-fonde; opfordrer indtrængende EIB til at træffe proaktive foranstaltninger og gennemføre øgede kundekendskabsprocedurer, hvor det konstateres, at EIB's projekter har forbindelser med jurisdiktioner, der giver anledning til skattemæssige bekymringer;

19.  fremhæver, at EU's liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner ventes offentliggjort ved udgangen af 2017; opfordrer i denne henseende EIB til at revidere og styrke sin politik over for ikkegennemsigtige og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, så snart EU's liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner er udarbejdet;

20.  opfordrer EIB til yderligere gennemsigtighed i praksis på alle niveauer i institutionen; opfordrer EIB til at sikre, at både direkte finansiering og finansiering via formidlere indeholder landebaseret rapportering; opfordrer EIB til at reagere på Den Europæiske Ombudsmands anbefalinger og opfordrer til styrkelse af uafhængigheden af EIB's klagemekanisme;

21.  opfordrer EIB til fortsat at forbedre sin kommunikation med de finansielle formidlere, så disse bedre kan informere modtagerne om de EIB-finansieringsmuligheder, der er til rådighed; glæder sig i denne forbindelse over den nyoprettede mekanisme, hvor långivende institutioner, der bruger EIB-midler til at finansiere et projekt, skal sende en skrivelse til modtageren, hvori det udtrykkeligt nævnes, at der anvendes EIB-finansiering;

22.  mener, at gennemsigtighed og borgernes adgang til oplysninger om finansieringsplaner og - strukturer er af væsentlig betydning for at sikre forståelse for og borgernes accept af projekterne;

Støtte til SMV'er

23.  støtter stærkt, at EIB tillægger finansieringen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) stor betydning, og påpeger, at den ydede 37 % af de nye lån i 2015 (28,4 mia. EUR) til sådanne virksomheder; glæder sig navnlig over det faktum, at EIB's operationer har bidraget til at skabe og bevare 4,1 millioner job i SMV'er og midcapselskaber i EU (+ 13 % i forhold til 2014); minder om, at SMV'er udgør rygraden i Europas økonomi og tegner sig for 85 % af alle nye job, og at støtten til dem fortsat skal være en grundlæggende målsætning for banken; understreger, at EIB er en af de institutioner, der bidrager til at reducere det finansieringsunderskud, som SMV'erne står over for;

24.  hilser EIB's rolle i udviklingen af den private sektor på lokalt plan velkommen; påpeger, at EIB's støtte til mikrofinansiering var særlig vellykket, idet mikrokreditter for kun 184 mio. EUR sikrede 230 500 job i mikrovirksomheder, mens næsten 3 mia. EUR i lån til SMV'er og mid cap-selskaber har vist sig langt mindre effektive, idet de blot sikrede 531 880 job; påpeger, at gearingsgraden for mikrofinansieringsinvesteringsmekanismer også var betydeligt højere end for "private equity"-fonde; påpeger, at mikrokreditter har et stærkt kønsaspekt, idet de genererer dobbelt så mange job for kvinder som for mænd; anmoder EIB om at afsætte flere ressourcer til mikrofinansiering; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende denne succes ved at afsætte flere budgetbevillinger til mikrokreditter i EIB's eksterne udlånsmandat; beklager, at EIB ikke har støttet nogen mikrofinansieringsinstitution uden for AVS-regionen og kræver, at der gives tilsvarende mikrofinansieringsstøtte til alle andre udviklingslande, hvor EIB er aktiv;

25.  hilser det velkomment, at EIB i de senere år har lagt større vægt på støtte til SMV'er; er bekymret for, at EIB's finansiering kan komme til at favorisere store virksomheder ved at fokusere på antallet af job, som skal bevares (herunder eksisterende job, som ikke er truet af nedlæggelse); opfordrer EIB til ikke kun at fokusere på og rapportere om job, der bevares, men også job, der skabes gennem dens finansieringsvirksomhed, og i den forbindelse også fokusere på overholdelsen af ILO's standarder;

26.  opfordrer EIB til at kræve, at virksomheder, som deltager i projekter, der medfinansieres af EIB, overholder princippet om lige muligheder for og lige behandling af mænd og kvinder med hensyn til løn, beskæftigelse og erhverv; opfordrer EIB til i forbindelse med sine afgørelser om, hvilke projekter, der skal finansieres, at tage hensyn til, hvilke foranstaltninger kandidatvirksomhederne har truffet med hensyn til virksomhedernes sociale ansvar;

27.  minder om nødvendigheden af at støtte lokale SMV'ers projekter, der sigter på bæredygtige og langsigtede investeringer og giver beskæftigelse inden for innovation, F&U og energieffektivitet;

28.  er af den opfattelse, at i lyset af den strategiske rolle, som mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder spiller, bør EIB også udarbejde en strategi til at øge finansieringen af disse i lande med ugunstige økonomiske og bankmæssige forhold; mener, at man bør være særlig opmærksom på konkurrencedygtige og fleksible meget små virksomheder, der har behov for finansiering, og mikrovirksomheder og mikroiværksættere, der tegner sig for 30 % af beskæftigelsen i den private sektor i EU og er mere følsomme over for økonomiske chok end større virksomheder; mener, at denne strategi bør omfatte en styrkelse af muligheden for at bistå med administration og rådgivning med henblik på at yde information og teknisk bistand til SMV'er til deres udvikling og ansøgninger om finansiering; mener, at EIB med hensyn til adgangen til finansiering kan prioritere afhjælpning af mulige finansieringskløfter for mikrovirksomheder gennem finansielle instrumenter og produkter som mikrofinansieringsfaciliteter og -garantier;

29.  glæder sig over EIB's finansieringsaktiviteter på området for infrastruktur og transport, eftersom disse projekter væsentligt øger handelspotentialet og kan have en løftestangsvirkning for internationalisering af SMV'er, især i regioner med geografiske ulemper;

30.  er af den opfattelse, at EIB bør udvise særlig omhu for at sikre, at det netværk af finansielle formidlere, som den har udviklet, forbliver pålideligt og i stand til at finansiere dynamiske og konkurrencedygtige SMV'er på en effektiv måde og i overensstemmelse med EU's politikker; opfordrer EIB til at arbejde tættere sammen med regionale offentlige institutioner med henblik på at optimere SMV’ernes finansieringsmuligheder; understreger behovet for at skræddersy investeringsprogrammer til mindre projekter for at sikre SMV'ernes deltagelse;

31.  understreger, at adgang til finansiering er en af de mest presserende udfordringer for SMV'er; understreger behovet for en EIB-strategi for at muliggøre yderligere og forbedret adgang til finansiering for SMV'er, herunder gennem handelsfremmende programmer og initiativer, såsom den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress og de nye faciliteter for finansiering af europæiske og latinamerikanske/vestindiske SMV'ers handelsaktiviteter; foreslår, at der indføres mere proaktive politiske krav vedrørende SMV'er og mikrovirksomheder for formidlende banker, der udbetaler EIB's finansiering; foreslår yderligere forbedringer i gennemsigtigheden med hensyn til vurderingen af de lokale økonomiske og sociale følger af EIB's formidlede lån; understreger, at EIB's bidrag til SMV-relaterede programmer i tredjelande, der har præferencehandelsordninger med EU bør være rettet mod at integrere dem i de globale forsyningskæder, mens sådanne EIB-programmer i de østlige og sydlige naboskabslande bør være orienteret mod at integrere SMV'er i europæiske forsyningskæder;

32.  opfordrer indtrængende til, at EIB-midler ikke kun tilflyder SMV'er, men også ydes til udvikling af følsom infrastruktur, da mangel på en sådan infrastruktur i mange partnerlande kan virke som en alvorlig hindring for vækst i handlen samt for deres indbyggeres muligheder for at købe og sælge varer og tjenesteydelser i EU;

EFSI

33.  glæder sig over starten på EFSI, og bemærker at lovgivningen herom trådte i kraft i juli 2015; understreger, at programmets succes afhænger af en hurtig og fuld gennemførelse heraf;

34.  glæder sig navnlig over, at på tidspunktet for udarbejdelse af denne beslutning - og med stadigt stigende tal - beløber de samlede investeringer i projekter, som EFSI har godkendt, sig til 168,8 mia. EUR, hvilket svarer til 54 % af den oprindelige målværdi (315 mia. EUR); henleder opmærksomheden på, at 450 transaktioner indtil nu er blevet godkendt i 28 medlemsstater; opfordrer EIB til at gøre mere for at sikre additionalitet ved udvælgelsen af projekter under EFSI og på enhver måde at bestræbe sig på at forbedre projekternes geografiske dækning og deres bidrag til bæredygtig og intelligent vækst;

Innovation og konkurrenceevne

35.  bemærker stigningen i EIB's långivning til innovative projekter, som udgjorde 18,7 mia. EUR i 2015 sammenlignet med mindre end 10 mia. EUR i 2008, men mener, at dette bør øges yderligere; opfordrer EIB til at fortsætte denne indsats og til at fokusere på udviklingen af fremtidige teknologier såsom energieffektiv transport, bioøkonomi, den digitale økonomi og nye medicinske behandlingsformer for et bedre liv; mener, at fokus på InnovFin og Fintech vil tiltrække projekter med merværdi i medlemsstaterne; mener, at EIB kan øge sin støtte til innovation gennem målrettede investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse samt til nystartede virksomheder og voksende virksomheder, især i mindre udviklede regioner;

36.  opfordrer EIB til i sin finansiering af transportprojekter at tage hensyn til og finde frem til synergier med turistsektoren med henblik på at fremme udviklingen og konkurrenceevnen i EU's turistsektor;

37.  mener, at en innovativ og effektiv økonomi kræver et avanceret transportsystem og en avanceret infrastruktur af høj kvalitet, og at dette bør prioriteres højt med særlig fokus på EU's østlige regioner samt på innovative multimodale infrastrukturløsninger som f.eks. korte multimodale tunneller, broer eller færger i tyndt befolkede områder;

38.  opfordrer EIB til at intensivere sine bestræbelser på at udvikle teknisk bistand gennem dens centrum for investeringsrådgivning for at fremme bedste forvaltningspraksis;

Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

39.  understreger, at EIB bør udvikle sit program "Jobs til unge – investering i kvalifikationer" og fortsat investere i uddannelse og menneskelig kapital med henblik på at udstyre unge med de nødvendige kvalifikationer, der kan give dem adgang til finansiering, der er knyttet til beskæftigelse af unge i SMV'er og midcapselskaber;

40.  mener, at EIB bør finde frem til, hvordan man kan lempe vilkårene for at støtte virksomheder i regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 % for at sætte skub i unges iværksætteri og støtte virksomhedsoprettelse, uden at der sættes spørgsmålstegn ved projekternes levedygtighed;

41.  minder om, at EIB-investeringer i solide investeringsprojekter kan bidrage til at fremme social inklusion, navnlig i medlemsstater med et højt arbejdsløshedsniveau og et lavt produktivitetsniveau; opfordrer EIB til at videreudvikle sit strategiske planlægningsprogram med henblik på at tackle den høje arbejdsløshed; glæder sig over, at EIB's støtte til sociale boligprojekter har været konstant stigende i de seneste år, og opfordrer EIB til yderligere at styrke sine investeringer i socialt boligbyggeri;

42.  understreger behovet for, at EIB's resiliensinitiativ fokuserer på projekter af høj kvalitet, og understreger den vigtige rolle, som EIB i henhold til EU's foreslåede plan for eksterne investeringer skal spille for opbygningen af mere modstandsdygtige økonomier, der kan tackle de underliggende årsager til fattigdom; understreger betydningen af de EIB-initiativer, som især fokuserer på unge og kvinder, bidrager til investeringer i socialt vigtige sektorer, såsom vand, sundhed og uddannelse, eller øger støtten til iværksætteri og den private sektor;

Klimaindsats

43.  bemærker, at EIB i 2015 efter en offentlig høringsproces offentliggjorde en formel klimastrategi med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Parisaftalen både på medlemsstatsniveau og på internationalt niveau; minder om behovet for at gennemføre EIB's klimastrategi, som blev vedtaget i 2015, og anmoder om konkret rapportering om gennemførelsen af foranstaltningerne i denne strategi;

44.  opfordrer EIB til at øge sin indsats i kampen mod klimaændringer, hvilket skete i forbindelse med 27 % af de projekter, der blev godkendt i 2015, der tegnede sig for en samlet investering på 20,6 mia. EUR — det hidtil største årlige beløb, EIB har investeret i klimaændringer — mens klima og miljø stod i centrum for næsten 50 % af EIB-godkendte projekter i 2015, og gentager betydningen af at fravælge fossile brændstoffer og tilvælge vedvarende energikilder og forbedre energieffektiviteten i overensstemmelse med de tilsagn, der blev afgivet af Den Europæiske Union i marts 2015 for at reducere sine drivhusgasemissioner med mindst 40 % inden 2030; fremhæver betydningen af økonomisk støtte til egne energikilder for at overvinde Europas høje afhængighed af ekstern energi og sikre forsyningssikkerheden;

45.  opfordrer EIB til fortsat at støtte bæredygtige, sikre, klimavenlige og innovative transportløsninger samt til fortsat at fremme tilgængeligheden for passagerer med nedsat mobilitet; understreger, at det er en prioriteret målsætning for EU at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering af projekter med europæisk merværdi, herunder grænseoverskridende trafikforbindelser og navnlig grænseoverskridende jernbaneforbindelser, der er blevet nedlagt eller demonteret; understreger, at der i europæisk investeringspolitik skal tages større hensyn til horisontale spørgsmål, især hvad angår fremtidige transportmidler og tjenesteydelser, hvilket vil kræve, at der samtidig sker en sammenhængende udvikling af det vedvarende energinet og kommunikationsnettet;

46.  understreger, at de mål, der er opstillet af COP 21 på det transportpolitiske område, har stor betydning for bekæmpelsen af klimaændringer; understreger, at der bør stilles finansielle ressourcer til rådighed for at tilvejebringe et skift i transportform fra vejtrafik til jernbaner og transport til søs og ad de indre vandveje; kræver desuden, at der bliver lagt vægt på at investere i ren energi og moderne tjenesteydelser til transport; foreslår i denne forbindelse, at de finansieringsredskaber, der er specialiseret til dette formål, såsom den europæiske facilitet for ren transport (ECTF), får forøget deres kapacitet;

47.  understreger, at investeringer bør baseres på en minimering af eksterne omkostninger, herunder de omkostninger, som klimaændringerne skaber, således at udfordringerne for de fremtidige offentlige budgetter reduceres;

48.  opfordrer Kommissionen og EIB til at støtte investering i bæredygtig mobilitet i byerne, der ideelt set bør baseres på planer for bæredygtig trafik, som indeholder passende kriterier for reduktion af trafiktrængsel, klimaændringer, luftforurening, støj og bilulykker;

49.  bemærker, at trafikinfrastrukturprojekter, der gennemføres af offentlig-private partnerskaber, generelt bør baseres på princippet om brugerbetaling for at nedbringe den byrde, som konstruktion og vedligeholdelse af transportinfrastruktur indebærer for skatteydere og de offentlige finanser i almindelighed;

50.  opfordrer til, at långivningstransaktionerne fokuseres på mindre, decentrale vedvarende energiprojekter uden for elnettet, som omfatter borgere og lokalsamfund, og til at princippet "energieffektivitet først" integreres i alle EIB's politikker og transaktioner;

Eksternt udlånsmandat

51.  minder om, at EIB's eksterne politik, navnlig de regionale tekniske operationelle retningslinjer, bør være i overensstemmelse med EU's udenrigspolitiske mål i henhold til artikel 21 i TEU og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

52.  insisterer på, at alle EU's eksterne finansieringsinstrumenter skal afstemmes og effektiviseres, herunder EIB's initiativ om "modstandsdygtighed", EU's fremtidige eksterne investeringsplan og revisionen af EIB's eksterne mandat; forventer især, at de opdaterede regionale tekniske operationelle retningslinjer eller ethvert dokument, der anvendes til at knytte EU's mål sammen med EIB's eksterne foranstaltninger, bliver mere detaljeret end hidtil;

53.  forventer, at budgetmyndighedens to parter i forbindelse med revisionen af det eksterne mandat vil nå til enighed om et ambitiøst niveau for tildelingen til det østlige naboskab, eftersom loftet for det østlige naboskab vil blive nået i midten af 2017, og EIB måske ikke vil være i stand til at yde lån til regionen i hele den periode, som det eksterne udlånsmandat dækker;

54.  understreger, at EIB's aktiviteter bør bidrage til gennemførelsen af Agenda 2030, og opfordrer med henblik herpå EIB til at styrke sin kapacitet til at vurdere projekter ud fra deres indvirkning på Agenda 2030-målene, herunder deres sociale, kønsrelaterede samt miljø- og klimamæssige virkninger; påskønner EIB's igangværende arbejde for at udvikle en ligestillingsstrategi, vedtagelsen af EIB's klimastrategi for lande omfattet af bankens eksterne långivningsmandat i december 2015 og tilsagnet om at øge andelen af klimarelaterede projekter til 35 % af dens investeringer i udviklingslandene inden 2020; fremhæver behovet for grundige konsultationer om projekter, herunder via anvendelse af princippet om frit, forudgående og informeret samtykke fra berørte oprindelige samfund i forbindelse med investeringer i landområder og naturressourcer;

55.  påskønner EIB's udviklingsaktiviteter under Cotonouaftalen samt det eksterne långivningsmandat for 2014-2020, som fastsætter en EU-garanti for EIB's eksterne transaktioner på op til 30 mia. EUR; understreger vigtigheden af overensstemmelse med forpligtelserne i EU-traktaterne (artikel 21 i TEU og artikel 208 i TEUF), med EU's strategiske ramme- og handlingsplan for menneskerettigheder, med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt med principperne for udviklingseffektivitet (herunder additionalitet, modtagerlandets ejerskab, tilpasning til modtagerlandets udviklingsstrategier og gennemsigtighed i projektudvælgelsen); henviser endvidere til Revisionsrettens særberetning nr. 16 fra 2014, hvori Kommissionen anmodes om at foretage en dokumenteret vurdering af den merværdi, som EU-tilskud indebærer for opfyldelsen af EU's udviklingsmål;

56.  opfordrer indtrængende EIB til at styrke den forudgående og efterfølgende vurdering af konsekvenserne af dens projekter uden for EU for at sikre, at de gennemføres på en vellykket måde, at de skaber reel merværdi, og at de fuldt ud er i overensstemmelse med målet om bæredygtig og inklusiv vækst for lokalsamfund;

57.  påskønner den øgede gennemsigtighed og ansvarlighed, der er opnået via EIB's ramme for resultatmåling (ReM); anmoder om, at et tilfældigt udvalg af projekter blandt de næsten 400, der er blevet vurderet under ReM, efter deres afslutning underkastes en ny vurdering af uafhængige eksperter; anmoder om at få resultaterne af denne efterfølgende evaluering forelagt;

58.  minder om, at EIB for så vidt angår andre af de finansielle formidlere, den benytter (navnlig forretningsbanker, men også mikrofinansieringsinstitutter og kooperativer), med henblik på at opnå en høj grad af gennemsigtighed bør sikre at formidlede lån er underlagt de samme gennemsigtighedskrav som andre typer af lån;

59.  beklager, at EIB's beretning om sine aktiviteter uden for EU er fuldstændig tavs hvad angår værdien og antallet af misligholdte EIB-lån; anmoder om, at EIB giver EP en årlig oversigt over betalingshenstand og tab i forbindelse med dens finansiering af bæredygtig udvikling; anmoder om at få disse oplysninger opdelt efter typen af finansiering og region;

60.  opfordrer til en politisk drøftelse med inddragelse af Parlamentet om EIB's planlagte samarbejde med Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB); bemærker med bekymring, at AIIB's forvaltningsstrukturer ikke giver de interesserede parter mulighed for at deltage i tilstrækkeligt omfang i afgørelser om projektfinansiering, og at offentligt tilgængelig projektdokumentation mangler enhver detalje om gennemførelsen af de miljømæssige og sociale foranstaltninger, som AIIB kræver af sine långivere; opfordrer EIB til at skabe synergier og eventuelt samle ressourcerne i en pulje med andre udviklingsbanker for at sikre, at deres aktiviteter ikke er i indbyrdes konkurrence; anser det for vigtigt, at EIB bør slå til lyd for en høj grad af gennemsigtighed og sociale og miljømæssige resultatstandarder i sit samarbejde med andre udviklingsbanker, og mener at dette bør indgå som en betingelse for enhver finansieringsstøtte; opfordrer EIB til at sikre, at virksomheder, der deltager i projekter, der medfinansieres af EIB, forpligtes til at respektere princippet om lige løn og gennemsigtige lønninger samt princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv; påpeger endvidere, at EIB's beslutninger om, hvilke projekter, der skal finansieres, ligeledes bør tage hensyn til de foranstaltninger, som kandidatvirksomhederne har truffet for så vidt angår virksomhedernes sociale ansvar;

61.  glæder sig over, at Det Europæiske Råd har godkendt EIB's initiativ om hurtig mobilisering af yderligere finansiering til støtte for bæredygtig vækst og social samhørighed i de sydlige naboskabslande og landene i Vestbalkan: minder om, at EIB's facilitet for teknisk bistand er et afgørende supplement til godkendt finansiering, navnlig i de fattige lande; opfordrer EIB til at tage højde for den lokale situation, når der investeres i tredjelande; opfordrer EIB til at styrke åbenheden om de reelle ejere og de endelige modtagere af midlerne, navnlig når den pågældende finansiering afhænger af private equity-fonde; mener, at udvælgelsen af finansielle mellemmænd bør være mere stringent;

62.  opfordrer EIB til at tage højde for den lokale situation, når der investeres i tredjelande; minder om, at investering i tredjelande ikke udelukkende kan baseres på en metode med profitmaksimering, men også bør sigte mod at skabe langsigtet, bæredygtig økonomisk vækst ledet af den private sektor samt nedbringelse af fattigdom gennem jobskabelse og forbedret adgang til produktionsressourcer; mener, at udvælgelsen af finansielle mellemmænd bør være mere stringent i denne henseende;

63.  bemærker, at EIB's modstandsdygtighedsinitiativ for de sydlige naboskabslande og Vestbalkan bør ses som et supplement til Kommissionens nye initiativ om udarbejdelse af en ekstern investeringsplan;

64.  understreger behovet for at øge synligheden af bankens engagement i projektfinansieringen over for forskellige projektdeltagere, især uden for Den Europæiske Union, da dette er afgørende for, at lokale borgere kan få kendskab til deres ret til at indgive klager til bankens interne klageinstans og til Den Europæiske Ombudsmand;

65.  opfordrer EIB til at være særligt opmærksom på udviklingslande, navnlig på dem, der er ramt af konflikter og ekstrem fattigdom, og opfordrer den indtrængende til at fortsætte med aktivt at fremme bæredygtig vækst i udviklingslande; opfordrer EIB til at arbejde sammen med Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) om at finansiere langsigtede investeringer til gavn for økonomisk udvikling; glæder sig over, at EU-tilskud i stigende grad blandes med lån fra EIB med henblik på at opnå bedre projektresultater i udviklingslande;

66.  noterer sig resultaterne af Kommissionens midtvejsrevision af det nuværende eksterne lånemandat for Den Europæiske Investeringsbank (EIB); understreger, at EIB er aktiv inden for rammerne af et udviklingsmandat og skal lade sig lede af princippet om udviklingsvenlig politikkohærens; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at de projekter, der finansieres af EIB, er i overensstemmelse med EU's politikker og respekterer de europæiske interesser, og understreger nødvendigheden af, at EIB i sin egenskab af EU's finansielle arm arbejder i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG);

67.  noterer sig den glædelige omstændighed, at omfanget af de midler, der er afsat midtvejs, udgør en stor procentdel af det regionale loft; anser dette for at være et tegn på, at det både er muligt og ønskværdigt med en mere præcis målretning af Unionens prioriteter for bedre at sikre overensstemmelse med de udenrigspolitiske mål i for eksempel håndteringen af migrationskrisen;

68.  opfordrer Kommissionen til at skabe en ramme for EIB’s årlige rapportering om sin indsats uden for EU, hvad angår overholdelse af de generelle principper, der er bestemmende for Unionens indsats udadtil; tilslutter sig konklusionen fra midtvejsrevisionen om, at EIB's regionale tekniske operationelle retningslinjer bør opdateres i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten for bedre at afspejle EIB's tilpasning til Unionens prioriteter; opfordrer kommissionen til at bruge denne opdatering til at etablere grundlaget for EIB's rapportering om overholdelsen af artikel 21 i TEU; mener, at det frivillige yderligere beløb for EIB kun bør frigives, hvis der gøres fremskridt med hensyn til en sådan rapportering;

69.  opfordrer EIB til at være mere opmærksom på den indvirkning, dens aktiviteter har på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og til at videreudvikle sin politik for sociale standarder til en menneskerettighedspolitik inden for bankvirksomhed; foreslår i denne forbindelse, at der indføjes benchmarks for menneskerettigheder i dens projektevalueringer;

Flygtningekrisen og migration inden for EU

70.  opfordrer EIB til at fortsætte sin indsats for at løse migrant- og flygtningekrisen ved at finansiere nødprojekter i bestemmelses- og transitlandene og, hvor det er muligt, at påtage sig langsigtede forpligtelser til projekter, der sigter mod at skabe arbejdspladser og fremme vækst i oprindelseslandene;

71.  opfordrer EIB til at fortsætte sine udlån til socialt boligbyggeri for at håndtere det store antal flygtninge, der kommer til EU's medlemsstater, navnlig Grækenland og Italien;

72.  insisterer på EIB's behov for at sikre en højere grad af gennemsigtighed og ansvarlighed; understreger, at EIB har fremlagt tre forskellige rapporter om sine aktiviteter til Europa-Parlamentet hvert år, og at EIB's formand og personale regelmæssigt deltager i høringer på Europa-Parlamentets og dens forskellige udvalgs anmodning; mener dog, at der stadig er plads til forbedringer med hensyn til øget parlamentarisk kontrol med EIB's aktiviteter; glæder sig i denne forbindelse over undertegnelsen af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og EIB om udveksling af oplysninger, herunder om, at medlemmerne får mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til EIB's formand;

73.  glæder sig over EIB's engagement i at imødegå fænomenet med tvungen migration og til at gøre en indsats i lande, der er særlig berørte af migrationskrisen, herunder styrkelse af den humanitære indsats og ydelse af støtte til økonomisk vækst, bygning af infrastruktur og jobskabelse; glæder sig i denne forbindelse over EIB's initiativ med kriserespons og modstandsdygtighed, der har til formål at øge omfanget af bistanden til Europas sydlige nabolande og Balkanlandene med 6 milliarder EUR; opfordrer til, at dette initiativ fører til ægte additionalitet, hvad angår EIB's indsats i regionen;

74.  opfordrer EIB til hurtigt at gennemføre pakken "Migration for AVS-lande" og fastholder, at finansierede projekter som en prioritet skal fokusere på forebyggelse af tvungen migration i området syd for Sahara;

75.  glæder sig over Kommissionens forslag om at udforme en europæisk ekstern investeringsplan, der tager sigte på at tackle de tilgrundliggende årsager til migration ved at bidrage til at nå målene for bæredygtig udvikling; ser i denne forbindelse frem til at se EIB spille en væsentlig rolle især ved at yde yderligere finansiering til modtagere i den private sektor;

76.  opfordrer EIB til at indføre stringente kriterier for interessekonflikter, svig og korruption for at sikre de offentlige interesser;

77.  opfordrer EIB til at forbedre de nationale regeringers og de regionale og lokale myndigheder deltagelse; tilskynder EIB til at lette udveksling af bedste praksis og til at styrke inddragelsen af EIB's nationale kontorer;

o
o   o

78.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til EIB og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 169 af 1.7.2015, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0200.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0363.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik