Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2099(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0121/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0121/2017

Συζήτηση :

PV 27/04/2017 - 3
CRE 27/04/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2017 - 5.67

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0198

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 541kWORD 74k
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
P8_TA(2017)0198A8-0121/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2016/2099(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2015,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2015 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων του 2015 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση, του Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη το Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2016-2018 το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕTΕπ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη την εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ για την περίοδο 2014-2020, την οποία χορήγησε η Επιτροπή για τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Εξωτερική στρατηγική για την αποτελεσματική φορολόγηση» (COM(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2016 με τίτλο «Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη»» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο «Η πολιτική της ΕΤΕπ απέναντι σε ασθενώς ρυθμισμένες, αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες» της 15ης Δεκεμβρίου 2010 και την προσθήκη στην πολιτική για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας («πολιτική ΜΣΠΔ») της 8ης Απριλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση που παρείχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού, στις 4 Οκτωβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Juncker σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, η οποία εκφωνήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές που απέστειλε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς την ΕΤΕπ, στις 22 Φεβρουαρίου 2016 και στις 22 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0121/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θεωρείται ο «χρηματοδοτικός βραχίονας της ΕΕ» και το βασικό θεσμικό όργανο για τη στήριξη των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων εντός της ΕΕ διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο εκτός ΕΕ με τις εξωτερικές δανειστικές δραστηριότητές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ εξακολουθεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ότι ο ρόλος της έχει γίνει ακόμη πιο ουσιαστικός μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008·

Β.  εκτιμώντας ότι πρέπει να θεσπιστεί μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική κοινοβουλευτική λογοδοσία της ΕΤΕπ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κερδοφορία της ΕΤΕπ παρέμεινε σταθερή το 2015, με καθαρό ετήσιο πλεόνασμα ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ πρέπει να διατηρεί ισχυρή πιστωτική διαβάθμιση και να παραμένει επιλεκτική όσον αφορά τις πράξεις της, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τους μεγάλους όγκους και την απόδοση της επένδυσης, αλλά και τον κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς και περιοχές και τη συμβολή των επενδύσεών της στην επίτευξη ευρύτερου κοινωνικού οφέλους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για αποτελεσματική επέκταση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της, ιδίως σε περιφέρειες με χαμηλό επίπεδο επενδυτικής ικανότητας περιορίζοντας τα διοικητικά εμπόδια για τους αιτούντες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, ως το αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), θα πρέπει να διατηρήσει ως βασικές της προτεραιότητες την εστίασή της σε χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας και την επίτευξη σταθερών οικονομικών αποτελεσμάτων με μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει, μέσω όλων των διαθέσιμων μέσων, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων συμβουλεύοντας την ανάπτυξη νέων ιδιωτικών έργων και χρηματοδοτώντας υγιή και συνετά επενδυτικά σχέδια χωρίς να παρεμβαίνει ή να αντικαθιστά προϋπάρχοντα προγράμματα που έχουν τον ίδιο στόχο και σχέδια με έντονη περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση και διάσταση διακυβέρνησης (ESG)· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να επινοήσει πρόσθετους τρόπους στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών που αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν προγράμματα σταθεροποίησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση της ΕΤΕπ σε υγιή σχέδια θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες, και να παράσχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση που συνδέεται με την απασχόληση των νέων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια ESG και στην κλιματική αλλαγή, ιδίως κατά την αξιολόγηση και την παρακολούθηση όλων των έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής έχει ζωτική σημασία για την ακέραια ανάπτυξη και σταθερή επιτυχία της Ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επενδύσεις άνω του ενός τρισεκατομμυρίου EUR χάρη στη στήριξη της ΕΤΕπ από την ίδρυσή της το 1958, ο τομέας των μεταφορών καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών αποτελεί μείζονα πρόκληση, και απαιτούνται σημαντικές μειώσεις των εκπομπών NOx, CO2 και άλλων σχετικών εκπομπών από τις μεταφορές προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφόρηση και η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελούν σοβαρά προβλήματα για την ανάπτυξη κάθε μορφής κινητικότητας και την προστασία της ανθρώπινης υγείας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η ΕΤΕπ επένδυσε 14 δισεκατομμύρια EUR σε έργα στον τομέα των μεταφορών, τα οποία θα ωφελήσουν 338 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 65 εκατομμυρίων ωρών ταξιδίου ανά έτος·

Επενδύσεις στην ΕΕ

1.  τονίζει ότι η σημερινή κρίση έχει αποδυναμώσει σημαντικά τη δυνητική ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία και ότι ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η μείωση των επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η μείωση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, όπως αποδεικνύουν τα ευρήματα της Eurostat ότι ο σχηματισμός ακαθάριστου κεφαλαίου (ΑΕΠΚ) μειώθηκε κατά 65 % στην Ελλάδα και κατά 35 % στην Πορτογαλία μεταξύ 2007 και 2015· εκφράζει την ανησυχία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και τα επίπεδα ανεργίας που παραμένουν υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, η αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης και η απασχόληση εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την αύξηση των επενδύσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας, της κυκλικής οικονομίας και τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων και των υφισταμένων ΜΜΕ·

3.  επισημαίνει ότι απαιτείται επειγόντως η ΕΤΕπ να συμμετάσχει στη μείωση του επενδυτικού χάσματος με βάση υγιή οικονομικά κριτήρια· καλεί την ΕΤΕπ να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην πραγματοποίηση αποτελεσματικών και ενεργειακά αποδοτικών επενδύσεων, καθώς και στην προσέλκυση και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων· καλεί την ΕΤΕπ να αποφύγει μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής που ενδέχεται να έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και που δεν καταδεικνύουν πραγματική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και τον τοπικό πληθυσμό· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει την τεχνική βοήθειά της για να αντισταθμίσει τη χαμηλή ικανότητα παραγωγής έργων και να βοηθήσει τα κράτη μέλη μα προσδιορίσουν δυνάμενα να χρηματοδοτηθούν σχέδια·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σταθερότητα των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ που υπογράφηκαν το 2015 (77,5 δισεκατομμύρια EUR έναντι 77 δισεκατομμυρίων EUR το 2014)· επισημαίνει ότι, παρόλο που αυτός ο αριθμός είναι σύμφωνος με τον στόχο που ανακοινώθηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΤΕπ για την περίοδο 2015-2017, η τρέχουσα συγκυρία πρέπει να ενθαρρύνει την Τράπεζα να ορίσει πιο φιλόδοξους στόχους και να αυξήσει τα δάνεια που χορηγεί η ΕΤΕπ· υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χρησιμοποιώντας το μέσο «Ορίζων 2020»·

5.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ – ως «τράπεζα της ΕΕ» που έχει ιδρυθεί δυνάμει των Συνθηκών και του σχετικού συνημμένου πρωτοκόλλου και διέπεται από αυτά – πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο της, ο οποίος συνεπάγεται συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις· παρατηρεί ότι η τράπεζα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υλοποίηση ενός όλο και μεγαλύτερου αριθμού χρηματοδοτικών μέσων που αξιοποιούν πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση το θετικό γεγονός ότι η ΕΤΕπ μπόρεσε να υλοποιήσει τη δέσμευση που ανέλαβε έναντι των μετόχων της για διάθεση τουλάχιστον 180 δισεκατομμυρίων EUR για συνολικές επενδύσεις·

7.  επισημαίνει ότι μια νέα αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ, με στόχο τη διασφάλιση της μελλοντικής χρηματοδότησης της τράπεζας, χρήζει σοβαρής μελέτης, και επισημαίνει παράλληλα τη σημασία που έχει η εξασφάλιση μιας αποδοτικής και υπεύθυνης διαχείρισης των πόρων·

8.  είναι της άποψης ότι η αύξηση της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω καλύτερων συνεργειών με δημόσιους πόρους, πράγμα που θα ενίσχυε τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια αύξηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη διαφοροποίηση του φάσματος προϊόντων της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγαλύτερης και δημοσιονομικά συνετής χρήσης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - με παράλληλη διατήρηση των δημόσιων και ιδιωτικών οφελών σε ισορροπία - και άλλων καινοτομιών με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς· τονίζει ότι πρέπει να αναληφθούν παρόμοιες δράσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα νέα προϊόντα συχνά απαιτούν πρόσθετα εργαλεία διακυβέρνησης για να εξασφαλίσουν την καταλληλότητά τους και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στρατηγική κατανομή των πόρων και στην προώθηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ

9.  σημειώνει το γεγονός ότι το 2015 η ΕΤΕπ χορήγησε 1,35 δισεκατομμύρια EUR για επενδύσεις σε έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα· σημειώνει ότι, από τότε που άρχισε η κρίση το 2008, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει πάνω από 12 δισεκατομμύρια EUR για επενδύσεις στην Ελλάδα·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ αντέδρασε στην κρίση διευρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητές της σημαντικά, ακόμη και στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση· καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει την στήριξη που παρέχει σε χώρες της ΕΕ που υπάγονται σε προγράμματα προσαρμογής ούτως ώστε να συμβάλει στη δυναμική ανάκαμψη των οικονομιών τους και για να ευνοηθεί η μετάβασή τους σε μια βιώσιμη οικονομία, εξασφαλίζοντας, ωστόσο, ότι συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια της ΕΤΕπ για υγιείς επενδύσεις· τονίζει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει παρασχεθεί υπό μορφή τόσο οικονομικής υποστήριξης όσο και με οικοδόμηση ικανοτήτων, ώστε να μπορούν τα έργα να γίνουν έτοιμα προς επένδυση· τονίζει τη σπουδαιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης και ζητεί να αναβαθμιστεί ο διάλογος και η συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

11.  επισύρει την προσοχή στις πολυάριθμες εκκλήσεις του προς την ΕΤΕπ να προωθήσει και να διευκολύνει τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη, ιδίως μέσω των σχετικών εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων που αποτελούν σημαντικό εργαλείο για μια συντονισμένη απόκριση της ΕΕ στο χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων·

12.  αναμένει από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να αντιμετωπιστούν οι συστημικές ελλείψεις, οι οποίες εμποδίζουν ορισμένες περιφέρειες ή χώρες να επωφεληθούν πλήρως από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

13.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών μέσων – όπως δάνεια, εγγυήσεις, ομόλογα έργων και ΣΔΙΤ – για τη στήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συντονίζονται οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι όλα τα έργα κατάλληλα για χρηματοδότηση τύπου ΣΔΙΤ·

14.  υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε έργα που βασίζονται στην καινοτομία και τα οποία προσφέρουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να χρηματοδοτούνται έργα ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει την αξιολόγησή της για τα σχέδια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό και την ποιότητα των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται· καλεί την ΕΤΕπ να ενεργεί με τρόπο συμβατό με την αγορά, προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους άλλους επενδυτές·

15.  στηρίζει την Επιτροπή στην προσπάθειά της για αναθεώρηση του υφιστάμενου δημοσιονομικού κανονισμού· στηρίζει, ιδίως, τις διατάξεις του κανονισμού όσον αφορά τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα ομόλογα έργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγονται κοινωνικοποίηση των ζημιών και ιδιωτικοποίηση των κερδών·

16.  καλεί την ΕΤΕπ να παρουσιάσει συνολική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει η απόφαση του ΗΒ να εγκαταλείψει την ΕΕ στην οικονομική κατάσταση και στις δραστηριότητές της· τονίζει πως είναι αναγκαίο να λαμβάνει η ΕΤΕπ υπόψη την απόφαση του ΗΒ να αποχωρήσει από την ΕΕ, όταν αναλαμβάνει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις· καλεί την ΕΤΕπ να διαβουλευθεί με την κυβέρνηση του ΗΒ ώστε να αποκομίσει την αναγκαία βεβαιότητα όσον αφορά τα έργα με βάση στο ΗΒ που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής αιτήσεων· καλεί την ΕΤΕπ να διερευνήσει και να περιγράψει τις διάφορες πιθανές μορφές σχέσεων που θα μπορούσε να έχει η ΕΤΕπ με το ΗΒ μετά την απόφαση του τελευταίου να αποχωρήσει από την ΕΕ·

17.  ενθαρρύνει τον όμιλο της ΕΤΕπ να υιοθετήσει τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τις δομές επιθετικής φοροαποφυγής και επισημαίνει ότι, επιπλέον των διασφαλίσεων της ίδιας της ΕΤΕπ, η διάθεση δημόσιων πόρων υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ στη βάση εντολής, υπόκειται επίσης και σε έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να διακόψει τη συνεργασία με ενδιάμεσους, με χώρες και με δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργαζομένων επί φορολογικών θεμάτων δικαιοδοσιών· σημειώνει ότι όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ, περιλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΤΕπ· συνιστά να ενισχύσει η ΕΤΕπ τις ικανότητές της για έρευνα και εκπόνηση αναλύσεων σε τομεακό επίπεδο·

18.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση όλων των μορφών επιζήμιων φορολογικών πρακτικών πρέπει να παραμείνει σημαντική προτεραιότητα της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει ταχέως τη σχετική νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με τη φοροαποφυγή, τους φορολογικούς παραδείσους και άλλα συναφή ζητήματα και να απαιτήσει από τους πελάτες της να συμμορφώνονται δεόντως με αυτούς τους κανόνες· εκφράζει ανησυχία για τη μη δημοσιοποίηση πληροφοριών από την ΕΤΕπ όσον αφορά τον πραγματικό τελικό δικαιούχο, ιδίως όταν η χρηματοδότηση βασίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια συμμετοχών· καλεί την ΕΤΕπ να λάβει προδραστικά μέτρα και να εφαρμόσει μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε περίπτωση σύνδεσης έργων της ΕΤΕπ με περιοχές δικαιοδοσίας που εγείρουν ανησυχίες για φορολογικά θέματα·

19.  επισημαίνει ότι ο κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας της ΕΤΕπ, αναμένεται για τα τέλη του 2017· καλεί την ΕΤΕπ, σε σχέση με αυτό, να επανεξετάσει και να βελτιώσει την πολιτική της για τις αδιαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας («πολιτική ΜΣΠΔ») το ταχύτερο δυνατό μόλις καταρτιστεί κατάλογος των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας ·

20.  καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει περαιτέρω τις πρακτικές διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα του θεσμικού οργάνου· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να διασφαλίζει ότι τόσο η άμεση χρηματοδότηση όσο και η χρηματοδότηση μέσω μεσαζόντων περιλαμβάνουν στοιχεία ανά χώρα· καλεί την ΕΤΕπ να ενεργήσει ως προς τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ζητεί την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ·

21.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να βελτιώνει την επικοινωνία με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, ώστε αυτοί οι τελευταίοι να είναι σε θέση να ενημερώνουν πληρέστερα τους δικαιούχους για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της ΕΤΕπ που είναι στη διάθεσή τους· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τον μηχανισμό που δημιουργήθηκε πρόσφατα και που επιβάλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία χρησιμοποιούν πόρους της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση έργων να απευθύνουν επιστολή στους δικαιούχους όπου θα δηλώνεται ρητά η χρήση πόρων της ΕΤΕπ·

22.  πιστεύει ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με σχέδια και δομές χρηματοδότησης αποτελούν απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα έργα έχουν απήχηση και γίνονται αποδεκτά από τους πολίτες.

Στήριξη των ΜΜΕ

23.  υποστηρίζει ένθερμα την έμφαση που δίνει η ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και σημειώνει ότι το 37 % των νέων δανείων χορηγήθηκε το 2015 (28,4 δισεκατομμύρια EUR)· εκφράζει συγκεκριμένα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ συνέβαλαν στη δημιουργία και τη διατήρηση 4,1 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στις MMΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης της Ευρώπης (+13 % σε σύγκριση με το 2014)· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας, και ότι η υποστήριξη τους πρέπει να παραμείνει θεμελιώδης στόχος της Τράπεζας· υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ είναι ένα από τα θεσμικά όργανα που συμβάλλει στη μείωση του κενού χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ·

24.  επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει ότι η συμβολή της ΕΤΕπ στη μικροχρηματοδότηση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής, δεδομένου ότι μόνο 184 εκατομμύρια EUR μικροπιστώσεων συνέβαλαν στη στήριξη 230 500 θέσεων εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ δάνεια ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων EUR που είχαν χορηγηθεί σε ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης αποδείχθηκαν πολύ λιγότερο αποδοτικά, δεδομένου ότι συνέβαλαν στη στήριξη μόλις 531 880 θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι ο δείκτης μόχλευσης των μικροχρηματοδοτικών επενδυτικών μέσων ήταν επίσης αισθητά υψηλότερος από τον αντίστοιχο δείκτη των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων· διαπιστώνει ότι οι μικροπιστώσεις παρουσιάζουν μια ισχυρή διάσταση φύλου, αφού συμβάλλουν στη δημιουργία διπλάσιων θέσεων εργασίας για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες· ζητά από την ΕΤΕπ να διαθέσει περισσότερους πόρους για μικροχρηματοδοτήσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την επιτυχία αυτή, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό για τη διάθεση μικροπιστώσεων στην εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ δεν έχει υποστηρίξει ιδρύματα μικροχρηματοδότησης έξω από την περιοχή των χωρών ΑΚΕ και ζητεί να δοθεί ανάλογη στήριξη σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης σε όλες τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕπ έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των ΜΜΕ· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ ενδέχεται να ευνοεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, επειδή εστιάζει στον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί (ο οποίος περιλαμβάνει και θέσεις εργασίας που προϋπήρχαν και δεν κινδυνεύουν από απόλυση)· ζητεί από την ΕΤΕπ να μην επικεντρώνεται μόνο στις θέσεις εργασίας στη διατήρηση των οποίων έχει συμβάλει και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, αλλά και στις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί μέσω των χρηματοδοτικών της δραστηριοτήτων, και να επιδιώκει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΔΟΕ·

26.  ζητεί από την ΕΤΕπ να επιβάλλει στις εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από αυτήν να τηρούν την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα αμοιβής, εργασίας και απασχόλησης· ζητεί από την ΕΤΕπ, όταν αποφασίζει σχετικά με την επιλογή των έργων προς χρηματοδότηση, να λαμβάνει υπόψη τα μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούνται από τις υποψήφιες εταιρείες·

27.  υπενθυμίζει την ανάγκη στήριξης των έργων τοπικών ΜΜΕ που αποσκοπούν σε βιώσιμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δημιουργούν θέσεις εργασίας στα πεδία της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης και της ενεργειακής απόδοσης·

28.  είναι της άποψης ότι, δεδομένου του στρατηγικού ρόλου που διαδραματίζουν οι πολύ μικρές και οι ΜΜΕ, η ΕΤΕπ οφείλει επίσης να καταρτίσει μια στρατηγική για την αύξηση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ σε χώρες με αντίξοα οικονομικά και τραπεζικά περιβάλλοντα· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανταγωνιστικές και ευέλικτες πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται χρηματοδότηση, τις μικροεπιχειρήσεις και τους μικροεπιχειρηματίες που αντιπροσωπεύουν το 30 % της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ και είναι πιο ευάλωτες σε οικονομικές διαταραχές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις· πιστεύει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενίσχυση των διοικητικών και συμβουλευτικών ικανοτήτων, ώστε να προσφέρονται πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη στις ΜΜΕ κατά την ανάπτυξη των σχεδίων και την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης· πιστεύει ότι, στο πεδίο της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η ΕΤΕπ θα μπορούσε να δώσει έμφαση στη γεφύρωση πιθανών χρηματοδοτικών χασμάτων για τις μικροεπιχειρήσεις, μέσω χρηματοοικονομικών μέσων και προϊόντων όπως οι μηχανισμοί και εγγυήσεις μικροχρηματοδότησης·

29.  εκφράζει ικανοποίηση για τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ στα πεδία των υποδομών και των μεταφορών, δεδομένου ότι τα έργα του είδους αυτού αυξάνουν σημαντικά το δυναμικό του εμπορίου και μπορούν να έχουν μια λειτουργία μόχλευσης για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, ιδίως σε περιοχές με γεωγραφικά μειονεκτήματα·

30.  είναι της άποψης ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναλάβει ειδική μέριμνα για να εξασφαλίσει ότι το δίκτυο ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων που έχει αναπτύξει θα παραμένει αξιόπιστο και θα είναι σε θέση να χρηματοδοτεί με αποτελεσματικό τρόπο δυναμικές και ανταγωνιστικές ΜΜΕ αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις ενωσιακές πολιτικές· καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τη συνεργασία με περιφερειακούς δημόσιους οργανισμούς, με στόχο τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να σχεδιαστούν επενδυτικά προγράμματα ειδικά για μικρής κλίμακας έργα, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ΜΜΕ·

31.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα από τα πιεστικότερα προβλήματα των ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΤΕπ που θα καθιστά δυνατή τη μεγαλύτερη και καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων «Progress» και οι νέοι μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση των εμπορικών δραστηριοτήτων ΜΜΕ στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική· συνιστά, στο πλαίσιο της πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, την καθιέρωση πιο προορατικών απαιτήσεων για τις ενδιάμεσες τράπεζες που εκταμιεύουν χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ· συνιστά περαιτέρω βελτιώσεις στη διαφάνεια όσον αφορά την αξιολόγηση του τοπικού οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των μεσολαβούμενων δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ· υπογραμμίζει ότι η συνεισφορά της ΕΤΕπ στα προγράμματα που αφορούν τις ΜΜΕ σε τρίτες χώρες και από την οποία επωφελούνται τα προτιμησιακά συστήματα εμπορίου με την ΕΕ θα πρέπει να προσανατολιστεί στην ενσωμάτωση των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ ειδικά στην Ανατολική και τη Νότια Γειτονία, τα συγκεκριμένα προγράμματα της ΕΤΕπ θα πρέπει να προσανατολίζονται στην ενσωμάτωση των ΜΜΕ στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας·

32.  ζητεί οι πόροι της ΕΤΕπ να μην κατευθύνονται μόνο προς τις ΜΜΕ αλλά και προς την ανάπτυξη ευαίσθητων υποδομών, καθώς η έλλειψη τέτοιων υποδομών σε πολλές χώρες εταίρους μπορεί να λειτουργεί ως σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη του εμπορίου και στην ικανότητα των ανθρώπων να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ·

ΕΤΣΕ

33.  χαιρετίζει την έναρξη του ΕΤΣΕ, μετά από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που το διέπει στα τέλη Ιουλίου του 2015· υπογραμμίζει ότι η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του·

34.  επισημαίνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι, την εποχή που συνετάγη αυτή η έκθεση και με τους δείκτες να οδεύουν ανοδικά, οι συνολικές επενδύσεις σε εγκεκριμένα σχέδια του ΕΤΣΕ ανέρχονται σε 168,8 δισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 54 % της αρχικής τιμής στόχου (315 δισεκατομμύρια EUR)· επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί 361 συναλλαγές σε 28 κράτη μέλη· καλεί την ΕΤΕπ να πράξει περισσότερα για να εξασφαλίσει προσθετικότητα στην επιλογή έργων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ και να καταβάλει προσπάθεια για να βελτιώσει τη γεωγραφική κάλυψη των έργων και τη συμβολή τους στη βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη·

Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

35.  χαιρετίζει την ισχυρή αύξηση των δανείων της ΕΤΕπ για καινοτόμα έργα, τα οποία ανήλθαν σε 18,7 δισεκατομμύρια EUR το 2015 σε σύγκριση με λιγότερο από 10 δισεκατομμύρια EUR το 2008, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω· παροτρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια και να εστιάσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών για το μέλλον, όπως οι ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές, η ρομποτική, η βιοοικονομία, η ψηφιακή οικονομία και οι νέες ιατρικές θεραπείες για μια καλύτερη ζωή· πιστεύει ότι η εστίαση στις διευκολύνσεις InnovFin και FinTech θα προσελκύσει έργα με προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ μπορεί να ενισχύσει τη στήριξη της καινοτομίας μέσω στοχευμένων επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

36.  καλεί την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των έργων στον τομέα των μεταφορών, να λαμβάνει υπόψη και να επιδιώκει συνέργειες με τον τομέα του τουρισμού, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητά του τουριστικού τομέα στην ΕΕ·

37.  πιστεύει ότι μια καινοτόμος και αποτελεσματική οικονομία χρειάζεται ένα προηγμένο και υψηλής ποιότητας σύστημα μεταφορών και αντίστοιχες υποδομές, και ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανατολικό τμήμα της ΕΕ καθώς και σε καινοτόμες λύσεις πολυτροπικών υποδομών, όπως μικρού μήκους πολυτροπικές σήραγγες, γέφυρες ή πορθμεία σε αραιοκατοικημένες περιοχές·

38.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη τεχνικής βοήθειας μέσω του κόμβου συμβουλών, ώστε να προωθήσει τις βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές·

Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

39.  τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει το πρόγραμμά «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας – Επενδύοντας για τη νεολαία» και να εξακολουθήσει να επενδύει στην εκπαίδευση και το ανθρώπινο κεφάλαιο ούτως ώστε να εξοπλιστούν οι νέοι με τις απαραίτητες δεξιότητες για να τους παρασχεθεί πρόσβαση στη χρηματοδότηση που συνδέεται με την απασχόληση των νέων σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

40.  φρονεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να επινοήσει τρόπους χαλάρωσης των προϋποθέσεων για την στήριξη επιχειρήσεων σε περιοχές με ποσοστό ανεργίας των νέων άνω του 25 %, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα των νέων και να στηριχθεί η δημιουργία εταιρειών, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα των έργων·

41.  υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις της ΕΤΕπ σε υγιή επενδυτικά έργα μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως στα κράτη μέλη με υψηλά επίπεδα ανεργίας και χαμηλούς δείκτες παραγωγικότητας· καλεί την ΕΤΕ να αναπτύξει περαιτέρω το στρατηγικό πρόγραμμα προγραμματισμού της προκειμένου να αντιμετωπίσει τα υψηλά επίπεδα ανεργίας· επικροτεί το γεγονός ότι η στήριξη της ΕΤΕπ για έργα κοινωνικής στέγασης συνέχισε να αυξάνεται κατά τα τελευταία έτη και καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τις επενδύσεις της σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης·

42.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την ανθεκτικότητα να εστιάζεται σε έργα υψηλής ποιότητας και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του προτεινόμενου Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΕ, για την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών οικονομιών που θα αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας· τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών της ΕΤΕπ που εστιάζουν ιδιαίτερα στους νέους και στις γυναίκες, συμβάλλουν στην αύξηση των επενδύσεων σε κοινωνικά σημαντικούς τομείς όπως το νερό, η υγεία και η εκπαίδευση ή ενισχύουν την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και του ιδιωτικού τομέα·

Δράση για το κλίμα

43.  σημειώνει ότι, το 2015, η ΕΤΕπ δημοσίευσε, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, επίσημη στρατηγική δράσης για το κλίμα με στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε διεθνές επίπεδο· υπενθυμίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί η στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα που εγκρίθηκε το 2015 και ζητεί να υποβάλλονται συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων που περιλαμβάνει η εν λόγω στρατηγική·

44.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συμμετοχή της στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η οποία συνδέθηκε με το 27 % των έργων που εγκρίθηκαν το 2015 και αντιστοιχούσαν σε συνολική επένδυση ύψους 20,6 δισεκατομμυρίων EUR – το μεγαλύτερο ετήσιο ποσό που επενδύθηκε στην κλιματική αλλαγή από την ΕΤΕπ, ενώ το κλίμα και το περιβάλλον αποτέλεσαν το επίκεντρο σχεδόν του 50 % των έργων που ενέκρινε η ΕΤΕπ το 2015 και επαναλαμβάνει τη σημασία της απομάκρυνσης των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μαρτίου του 2015 για μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030· επισημαίνει τη σημασία της οικονομικής υποστήριξης στις εντόπιες πηγές ενέργειας ώστε να ξεπεραστεί το υψηλό επίπεδο ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από το εξωτερικό και να εδραιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού·

45.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει να στηρίζει βιώσιμες, ασφαλείς, φιλικές προς το κλίμα και καινοτόμες λύσεις στον τομέα των μεταφορών, και να συνεχίσει να προωθεί την προσβασιμότητα για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα· τονίζει ότι η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων και ιδίως των διασυνοριακών περιφερειακών σιδηροδρομικών συνδέσεων που έχουν εγκαταλειφθεί ή παροπλιστεί, αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε οριζόντια θέματα, ιδίως όσον αφορά τα μέσα μεταφορών και τις υπηρεσίες του μέλλοντος, για τα οποία θα χρειαστεί ταυτόχρονη και συνεκτική ανάπτυξη δικτύων εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών·

46.  τονίζει τη σημασία που έχουν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής οι στόχοι που καθορίστηκαν από την COP 21 όσον αφορά τις μεταφορές· τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν χρηματοδοτικά μέσα για να επιτευχθεί η στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές και προς την εσωτερική ναυσιπλοΐα· επιμένει, επίσης, ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και τις σύγχρονες υπηρεσίες για τις μεταφορές· προτείνει, εν προκειμένω, να ενισχυθούν οι δυνατότητες των χρηματοδοτικών μέσων που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό, όπως το ευρωπαϊκό μέσο χρηματοδότησης για καθαρές μεταφορές (ECTF)·

47.  τονίζει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να βασίζονται στην ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις προκλήσεις για τους δημόσιους προϋπολογισμούς στο μέλλον·

48.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να στηρίξουν επενδύσεις στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στην ιδανική περίπτωση βάσει σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SUMP) με κατάλληλα κριτήρια για τον περιορισμό της συμφόρησης, της κλιματικής αλλαγής, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και των τροχαίων ατυχημάτων·

49.  σημειώνει ότι, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φορολογούμενων και, γενικότερα, των δημόσιων οικονομικών από την κατασκευή και τη συντήρηση υποδομών, τα έργα υποδομών μεταφορών τύπου ΣΔΙΤ θα πρέπει γενικά να βασίζονται στην αρχή «ο χρήστης πληρώνει»·

50.  συνιστά οι δανειοδοτικές πράξεις να εστιάζουν σε μικρότερης κλίμακας, αποκεντρωμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός δικτύου, στα οποία συμμετέχουν οι πολίτες και οι κοινότητες, και να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και πράξεις της ΕΤΕπ η αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση·

Εντολή εξωτερικού δανεισμού

51.  υπενθυμίζει ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΤΕπ, και ιδίως οι περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

52.  επιμένει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η συνοχή και ο εξορθολογισμός όλων των χρηματοδοτικών μέσων εξωτερικής δράσης της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για την ανθεκτικότητα, το μελλοντικό σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων της ΕΕ και η αναθεώρηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ· αναμένει, ιδίως, να παρέχονται πιο αναλυτικές πληροφορίες, από ό,τι μέχρι στιγμής, στις επικαιροποιημένες περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές ή σε οποιοδήποτε μελλοντικό ισοδύναμο έγγραφο το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των στόχων της ΕΕ και της εξωτερικής δράσης της ΕΤΕπ·

53.  αναμένει ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εξωτερικής εντολής της, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα συμφωνήσουν σε ένα φιλόδοξο επίπεδο χορήγησης για τις ανατολικές γειτονικές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τα μέσα του 2017, θα έχει καλυφθεί το ανώτατο όριο για την περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας και η ΕΤΕπ μπορεί να μην είναι σε θέση να συνεχίσει την παροχή δανείων στην περιοχή για όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εντολής εξωτερικού δανεισμού (ΕΕΔ)·

54.  τονίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ θα πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και, συνεπώς, καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει την ικανότητά της να αξιολογεί σχέδια ανάλογα με την επίδρασή τους στους στόχους της Ατζέντας για το 2030, περιλαμβανομένης της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδρασής τους, καθώς και της επίδρασής τους σε θέματα ισότητας των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της ΕΤΕπ σε σχέση με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για θέματα φύλου, για την έγκριση της εντολής εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ για τη στρατηγική για το κλίμα, τον Δεκέμβριο του 2015, καθώς και για τη δέσμευση να αυξηθεί το ποσοστό των έργων που συνδέονται με το κλίμα στο 35 % των επενδύσεών της σε αναπτυσσόμενες χώρες μέχρι το 2020· τονίζει την ανάγκη για κατάλληλες διαβουλεύσεις σε σχέση με τα έργα, μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της ελεύθερης, εκ των προτέρων και συνειδητής συγκατάθεσης (FPIC) των θιγόμενων ιθαγενών κοινοτήτων, για επενδύσεις που αφορούν εκτάσεις γης ή φυσικούς πόρους·

55.  χαιρετίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού, καθώς και την εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕπ για την περίοδο 2014-2020, η οποία παρέχει μια ενωσιακή εγγύηση για τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ ύψους έως 30 δισεκατομμυρίων EUR· τονίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ (μεταξύ των άλλων με το άρθρο 21 ΣΕΕ και το άρθρο 208 ΣΛΕΕ), με το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης (μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η προσθετικότητα, η κυριότητα της δικαιούχου χώρας, η εναρμόνιση με τις αναπτυξιακές στρατηγικές της δικαιούχου χώρας και η διαφάνεια στην επιλογή των έργων)· επισημαίνει επίσης την ειδική έκθεση αριθ. 16 του 2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η διάθεση των επιχορηγήσεων της ΕΕ βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που απορρέει από τις επιχορηγήσεις όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης·

56.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να βελτιώσει την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση επιπτώσεων των σχεδίων της εκτός της ΕΕ, να παραχθεί πραγματική προστιθέμενη αξία και να υπάρξει πλήρης συμμόρφωσή τους με τον στόχο της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες·

57.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι σημειώθηκε αύξηση στη διαφάνεια και στη λογοδοσία χάρη στο πλαίσιο για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων (ΠΜΑ) της ΕΤΕπ· ζητεί την επανεξέταση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ενός τυχαίου δείγματος από τα 400 σχεδόν έργα που είχαν αξιολογηθεί με χρήση του πλαισίου για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων· ζητεί να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα αυτής της εκ των υστέρων αξιολόγησης·

58.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τους λοιπούς χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που χρησιμοποιούνται από την ΕΤΕπ (ιδίως εμπορικές τράπεζες, καθώς και ιδρύματα και συνεταιρισμούς μικροχρηματοδότησης), η τράπεζα θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα διαμεσολαβούμενα δάνεια υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις διαφάνειας με τα άλλα είδη δανείων·

59.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η έκθεση της ΕΤΕπ για τις εκτός ΕΕ δραστηριότητές της δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τον όγκο και τον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων της· ζητεί από την ΕΤΕπ να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο ετήσια επισκόπηση σχετικά με τις παρατάσεις προθεσμίας πληρωμής και τις ζημίες που προκλήθηκαν στις χρηματοδοτήσεις της για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί οι πληροφορίες αυτές να είναι διαρθρωμένες ανά είδος χρηματοδότησης και περιφέρεια για την οποία προορίζονται·

60.  απευθύνει έκκληση για έναν πολιτικό διάλογο στον οποίο θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο και ο οποίος θα αφορά τη σχεδιαζόμενη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων για τις Υποδομές (ΑΙΙΒ)· σημειώνει με ανησυχία ότι, μέχρι σήμερα, οι δομές διακυβέρνησης της ΑΙΙΒ δεν προβλέπουν την κατάλληλη συμμετοχή των μετόχων στις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση έργων και ότι στη δημόσια διαθέσιμη τεκμηρίωση για τα έργα απουσιάζει κάθε λεπτομερής αναφορά σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών μέτρων που απαιτεί η ΑΙΙΒ από τους δανειολήπτες της· καλεί την ΕΤΕπ να καθιερώσει συνέργειες και, ενδεχομένως, να υπάρξει από κοινού αξιοποίηση των πόρων με άλλες περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητές τους δεν βρίσκονται σε ανταγωνισμό· θεωρεί σημαντικό να υποστηρίζει η ΕΤΕπ πρότυπα μεγαλύτερης διαφάνειας και κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης κατά τη συνεργασία της με άλλες αναπτυξιακές τράπεζες, ως προϋπόθεση για οιαδήποτε κεφαλαιακή συμμετοχή της· ζητεί από την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της ισότητας της αμοιβής και της διαφάνειας των μισθών, καθώς και την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης· επισημαίνει ακόμη ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεκτιμά τα μέτρα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν λάβει οι υποψήφιες εταιρείες·

61.  χαιρετίζει γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για ταχεία κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στις χώρες της Νότιας Γειτονίας και των Δυτικών Βαλκανίων· υπενθυμίζει ότι η διευκόλυνση τεχνικής βοήθειας της ΕΤΕπ αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, ιδίως στις φτωχές χώρες· καλεί την ΕΤΕπ να συνυπολογίζει τις τοπικές συνθήκες όταν επενδύει σε τρίτες χώρες· παροτρύνει την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη διαφάνεια σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και τους τελικούς αποδέκτες της χρηματοδότησης, ιδίως όταν η χρηματοδότηση βασίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια συμμετοχών· πιστεύει ότι η επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων θα πρέπει να είναι αυστηρότερη·

62.  καλεί την ΕΤΕπ να συνυπολογίζει τις τοπικές συνθήκες όταν επενδύει σε τρίτες χώρες· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε τρίτες χώρες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στην προσέγγιση μεγιστοποίησης του κέρδους, αλλά πρέπει επίσης να αποσκοπούν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ιδιωτικού τομέα και στη μείωση της φτώχειας μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βελτιωμένης πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους· πιστεύει ότι η επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων θα πρέπει να είναι αυστηρότερη στο πλαίσιο αυτό·

63.  σημειώνει ότι η πρωτοβουλία ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ για τη Νότια Γειτονία και τα Βαλκάνια θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματική προς τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κατάρτιση εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου·

64.  τονίζει την ανάγκη για αυξημένη προβολή της συμμετοχής της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων προς διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου ο τοπικός πληθυσμός να είναι ενήμερος σχετικά με το δικαίωμά του για άσκηση προσφυγής και υποβολή καταγγελιών στην υπηρεσία του μηχανισμού καταγγελιών και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

65.  καλεί την ΕΤΕπ να επικεντρώσει την προσοχή της στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδιαίτερα σε όσες πλήττονται από συγκρούσεις και ακραία φτώχεια, και ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να προωθεί ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΤΕπ να συνεργαστεί με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB) για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις της ΕΕ συνδυάζονται σε διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό με τη δανειοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων των έργων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

66.  σημειώνει τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ανασκόπησης της εντολής εξωτερικού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από την Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι η ΕΤΕπ λειτουργεί βάσει εντολής ανάπτυξης και πρέπει να κατευθύνεται από την αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της ΕΕ και σέβονται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, και τονίζει ότι είναι αναγκαίο η ΕΤΕπ, υπό την ιδιότητά της ως χρηματοπιστωτικού βραχίονα της ΕΕ, να συμμορφώνεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών·

67.  σημειώνει το θετικό γεγονός ότι, σε ορισμένες περιφέρειες, τα ποσά που διατέθηκαν μεσοπρόθεσμα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του περιφερειακού ανώτατου ορίου· θεωρεί το στοιχείο αυτό ως ένδειξη του ότι είναι και εφικτή και επιθυμητή μια ακριβέστερη στόχευση των προτεραιοτήτων της Ένωσης, ώστε να βελτιωθεί η ανταπόκριση σε στόχους της εξωτερικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα η αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση·

68.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός ΕΕ, και ειδικότερα όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους προς τις γενικές αρχές που καθοδηγούν την εξωτερική δράση της Ένωσης· υποστηρίζει το συμπέρασμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης ότι οι περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΕπ θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ, ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την ευθυγράμμιση της ΕΤΕπ με τις προτεραιότητες της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την επικαιροποίηση αυτήν για να θέσει ως βάση, όσον αφορά την εκ μέρους της ΕΤΕπ υποβολή εκθέσεων, τη συμμόρφωσή της με το άρθρο 21 ΣΕΕ· θεωρεί ότι το προαιρετικό πρόσθετο ποσό για την ΕΤΕπ θα πρέπει να αποδεσμευτεί μόνο αν σημειωθεί πρόοδος σχετικά με την εν λόγω υποβολή εκθέσεων·

69.  καλεί την ΕΤΕπ να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές της στα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα και να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική της για τα κοινωνικά πρότυπα ώστε να μετεξελιχθεί σε πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τραπεζικό τομέα· προτείνει, για τον σκοπό αυτόν, στις αξιολογήσεις των έργων της να συμπεριληφθούν δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Προσφυγική κρίση και μετανάστευση στο εσωτερικό της ΕΕ

70.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει τις δράσεις της για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης στις χώρες προορισμού και διαμετακόμισης και, ει δυνατόν, με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για σχέδια που αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης·

71.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να χορηγεί δάνεια για έργα κοινωνικής στέγασης, ώστε να αντιμετωπιστεί η άφιξη μεγάλου αριθμού προσφύγων στα κράτη μέλη της ΕΕ και ιδίως στην Ελλάδα και την Ιταλία·

72.  εμμένει στην ανάγκη η ΕΤΕπ να διασφαλίσει υψηλότερο διαφάνειας και θεσμικής λογοδοσίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ υποβάλλει κάθε χρόνο τρεις διαφορετικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι ο Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΤΕπ παρακολουθούν τακτικά ακροάσεις κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαφόρων επιτροπών του· θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την αυξημένη κοινοβουλευτική εποπτεία των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την υπογραφή διοργανικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των βουλευτών να απευθύνουν γραπτές ερωτήσεις στον Πρόεδρο της ΕΤΕπ·

73.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΤΕπ για την καταπολέμηση της αναγκαστικής μετανάστευσης και την ανάληψη ενεργειών στις χώρες που έχουν ιδιαίτερα πληγεί από τη μεταναστευτική κρίση, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης και την παροχή στήριξης για την οικονομική ανάπτυξη, την κατασκευή υποδομών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Αντιμετώπιση κρίσεων και ανθεκτικότητα», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση των ποσών της βοήθειας που χορηγείται στις χώρες της Νότιας Γειτονίας της Ευρώπης και στα Βαλκάνια κατά 6 δισεκατομμύρια EUR· ζητεί η πρωτοβουλία αυτή να οδηγήσει σε γνήσια προσθετικότητα ως προς τις τρέχουσες δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην περιοχή·

74.  καλεί την ΕΤΕπ να υλοποιήσει γρήγορα τη δέσμη «μετανάστευση για τις χώρες ΑΚΕ» και επαναλαμβάνει ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να εστιάζουν κατά προτεραιότητα στην πρόληψη της αναγκαστικής μετανάστευσης στην υποσαχάρεια περιοχή·

75.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων (ΕΣΕΕ) με στόχο την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης, συνεισφέροντας στην επίτευξη των ΣΒΑ· ευελπιστεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΤΕπ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδίως με την προσφορά πρόσθετης χρηματοδότησης σε δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα·

76.  ζητεί από την ΕΤΕπ να εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια για τη σύγκρουση συμφερόντων, την απάτη και τη διαφθορά ώστε να διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον·

77.  καλεί την ΕΤΕπ να βελτιώσει τη συμμετοχή των εθνικών κυβερνήσεων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να ενισχύσει τη συμμετοχή των εθνικών γραφείων της ΕΤΕπ·

o
o   o

78.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΤΕπ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0200.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0363.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου