Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2117(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0071/2017

Indgivne tekster :

A8-0071/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.68

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0199

Vedtagne tekster
PDF 186kWORD 51k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien
P8_TA(2017)0199A8-0071/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien (2006/21/EF) (2015/2117(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF(1) (i det følgende benævnt "direktivet"),

–  der henviser til Kommissionens beslutning 2009/335/EF af 20. april 2009 om tekniske retningslinjer for beregning af den finansielle sikkerhed(2),

–  der henviser til Kommissionens beslutning 2009/337/EF af 20. april 2009 om definition af kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i overensstemmelse med bilag III til direktiv 2006/21/EF(3),

–  der henviser til Kommissionens beslutning 2009/360/EF af 30. april 2009 om færdiggørelse af de tekniske krav til karakterisering af affald(4),

–  der henviser til Kommissionens beslutning 2009/358/EF af 29. april 2009 om harmonisering, regelmæssig fremsendelse af de oplysninger og det spørgeskema, som er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), og artikel 18 i direktiv 2006/21/EF(5),

–  der henviser til Kommissionens beslutning 2009/359/EF af 30. april 2009 om færdiggørelse af definitionen af inert affald med henblik på gennemførelse af artikel 22, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien(6),

–  der henviser til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelse af direktiv 2006/21/EF (COM(2016)0553),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader(7),

–  der henviser til det studie fra januar 2017 til vurdering af gennemførelsen af direktivet om affald fra udvindingsindustrien på EU-plan, som er udført af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, herunder undersøgelsen i bilag 1 "'Exploring the alternatives to technologies involving high environmental and health risks related to the improper management of the waste from extractive industries: Challenges, risks and opportunities for the extractive industries arising in the context of the circular economy concept"(8),

–  der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om et generelt forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU(9),

–  der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2015 om erfaringer fra katastrofen med rødt slam fem år efter ulykken i Ungarn(10),

–  der henviser til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Kredsløbet lukkes - en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614),

–  der henviser til Kommissionens gennemførlighedsundersøgelse af idéen med en EU- facilitet for risikodeling ved industrikatastrofer(11),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0071/2017),

A.  der henviser til, at direktivet om håndtering af affald fra udvindingsindustrien blev vedtaget i kølvandet på to store ulykker, der involverede udslip af farligt affald fra udvindingsindustrien, med henblik på at forhindre og så vidt muligt begrænse eventuelle negative konsekvenser for miljøet og eventuelle risici for menneskers sundhed hidrørende fra håndteringen af farligt affald fra udvindingsindustrien;

B.  der henviser til, at fristen for gennemførelse af direktivet i national ret udløb den 1. maj 2008, og at næsten alle medlemsstater var bagud med tidsplanen for gennemførelse af direktivet i deres nationale lovgivning;

C.  der henviser til, at Kommissionen har indledt traktatbrudsprocedurer for manglende overholdelse mod 18 medlemsstater, fordi de ikke har gennemført direktivet korrekt og fuldstændigt; der henviser til, at fire af sagerne stadig verserede ved udgangen af november 2016;

D.  der henviser til, at Kommissionen hele elleve år efter vedtagelsen af direktivet endnu ikke har vedtaget retningslinjerne for kontrol som påkrævet i direktivets artikel 22, stk. 1, litra c); der henviser til, at behovet for håndfaste retningslinjer fra Kommissionen tydeligt understreges af, at der ikke er nogen definition eller præcisering af, hvordan en inspektion bør foretages, og af medlemsstaternes forskellige fortolkninger af direktivets krav;

E.  der henviser til, at ti medlemsstater har meddelt, at de ikke har kategori A-anlæg inden for deres nationale grænser;

F.  der henviser til, at begrænsningerne ved den nuværende ordning med indberetning hvert tredje år, som fremgår af forskellene mellem medlemsstaternes oplysninger og den sandsynlige fejlfortolkning af visse af direktivets bestemmelser, har betydet, at den utilfredsstillende kvalitet af de tilgængelige data ikke har gjort det muligt at skitsere og vurdere gennemførelsen af direktivet i praksis;

G.  der henviser til, at Kommissionens beslutning 2009/335/EF ikke berører artikel 14 i direktivet, som kræver, at den finansielle sikkerhed bygger på formodningen om, at rehabiliteringen udføres af en tredjepart;

H.  der henviser til, at der ikke eksisterer nogen database over anlæg til affald fra udvindingsindustrien på EU-plan;

I.  der henviser til, at affald, der stammer fra stenbruds- og udvindingsindustrien, udgør en meget stor andel af den samlede mængde affald, der produceres i Den Europæiske Union (omkring 30 % i 2012), hvoraf en del er farligt affald;

J.  der henviser til, at EU er stærkt afhængigt af import af råvarer fra tredjelande, og at et betydeligt antal naturressourcer står over for hurtig udtømning; der henviser til, at miljø- og sundhedslovgivningerne i disse tredjelande ofte er mindre strenge end i EU;

K.  der henviser til, at Kommissionens meddelelse "Kredsløbet lukkes — en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614) ikke indeholder bestemmelse om en lovgivningsmæssig revision af direktivet;

L.  der henviser til, at overgangen til en cirkulær økonomi giver vigtige iboende miljømæssige fordele og er af afgørende betydning for EU's konkurrenceevne på lang sigt;

1.  beklager, at medlemsstaterne (EU-27)(12) har oplevet visse problemer med gennemførelsen i national lovgivning hvad angår tidsplanen eller kvaliteten eller begge dele, og at der i øjeblikket ikke kan forventes en korrekt gennemførelse af direktivet i praksis i alle medlemsstater i betragtning af de verserende traktatbrudsprocedurer for manglende overholdelse;

2.  opfordrer de berørte medlemsstater og Kommissionen til at sikre en korrekt og fuldstændig gennemførelse og anvendelse af direktivet i national ret så hurtigt som muligt; anmoder Kommissionen om at yde tilstrækkelig vejledning til medlemsstaterne for at sikre denne korrekte og fuldstændige gennemførelse;

3.  understreger, at fraværet af de retningslinjer for kontrol, som er fastsat i direktivets artikel 22, stk. 1, litra c), ikke bare forhindrer en effektiv gennemførelse af direktivet i praksis, men også medfører forskelle fra medlemsstat til medlemsstat med hensyn til overholdelses- og håndhævelsesomkostningerne for operatører og myndigheder;

4.  opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til snarest muligt, og under alle omstændigheder senest ved udgangen af 2017, at vedtage konkrete, sektorspecifikke retningslinjer for kontrol af affald fra udvindingsindustrien, herunder en definition;

5.  opfordrer Kommissionen til at sikre muligheden for uanmeldte inspektioner på stedet af medlemsstaternes relevante kompetente statslige myndigheder;

6.  mener, at det nuværende indberetningssystem i artikel 18, stk. 1, ikke er formålstjenligt, og at det er ineffektivt, fordi det ikke giver mulighed for at skitsere det samlede billede af gennemførelsen og samtidig skaber en unødig byrde for medlemsstaterne og Kommissionens tjenestegrene og således også mindsker effektiviteten;

7.  fremhæver i denne henseende den mangelfulde udformning af dataindsamlingsredskabet (spørgeskemaet(13)), som åbner mulighed for flertydige fortolkninger og derfor fører til indberetning om foranstaltninger, der er vedtaget på nationalt plan, i stedet for om, hvordan de omsættes til praksis, især i forbindelse med indberetning om anlæg til affald fra udvindingsindustrien;

8.  understreger, at nogle af tallene fra medlemsstaterne om antallet af anlæg på deres område, der identificeres som værende omfattet af direktivet, ikke forekommer realistiske, fordi de i nogle tilfælde er relativt lave sammenlignet med data om den samlede frembringelse af affald fra udvindingsindustrien på nationalt plan fra andre informationskilder;

9.  opfordrer til en reform af den nuværende indberetningsmekanisme (herunder spørgeskemaet) snarest muligt og i god tid før den tredje indberetningsperiode (2014-2017), således at det bliver muligt at foretage en korrekt vurdering af gennemførelsen af direktivet i praksis baseret på den tredje rapporteringsperiode og fremefter; anmoder endvidere Kommissionen om at medtage et krav i rapporteringsmekanismen om fremlæggelse af alle relevante data om miljømæssige indvirkninger;

10.  foreslår, at spørgeskemaet i bilag III til Kommissionens beslutning 2009/358/EF skal forbedres ved at forpligte medlemsstaterne til at indberette fuldstændige, ajourførte og pålidelige data om anlæg til affald fra udvindingsindustrien, der befinder sig på deres område; foreslår, at den valgte reformtilgang bør skabe mulighed for oprettelse og nem opdatering af en europæisk database over anlæg til udvindingsaffald, da dette vil være afgørende for at sikre, at det bliver muligt at skitsere, overvåge og vurdere en samlet oversigt over den praktiske gennemførelse af direktivet på EU-plan; gør opmærksom på, at der også kan overvejes andre metoder – f.eks. kan en national rapport, der er forbilledligt udarbejdet i henhold til direktivets artikel 18, stk. 1, anvendes som et eksempel til efterfølgelse – og at sådanne forbedringer ikke længere bør give medlemsstaterne mulighed for at anlægge forskellige fortolkninger af de fremlagte data;

11.  beklager, at Kommissionen kun har offentliggjort én gennemførelsesrapport, som dækker både første og anden indberetningsperiode (2008-2011 og 2011-2014), i stedet for én hvert tredje år, som det kræves i henhold til direktivets artikel 18, stk. 1, hvorved offentligheden i mange år har været ladt tilbage uden oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv (som har været yderst mangelfuld), hvilket reelt har betydet forsinkelser af yderligere tiltag for at sikre en fuldstændig gennemførelse af direktivet, selv om dette direktiv som bekendt omhandler en økonomisk aktivitet med betydelige miljø-, sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser; opfordrer Kommissionen til nøje at overholde de treårige intervaller for indberetning;

12.  anerkender, at hovedparten af medlemsstaterne har vedtaget de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre bestemmelserne i direktivet; gør imidlertid opmærksom på, at forskellene imellem medlemsstaternes fortolkninger viser, at der er behov for en yderligere indsats for at sikre, at alle medlemsstater forstår og anvender direktivets grundlæggende begreber på samme måde, således at man sikrer lige konkurrencevilkår i hele EU;

13.  bifalder Kommissionens planer om at udstede generelle retningslinjer for gennemførelsen af bestemmelserne i direktivet, hvilket vil muliggøre forbedringer med hensyn til både overholdelsen og håndhævelsen af direktivet, herunder hele livscyklussen for et anlæg med mineaffald fra tilladelse til rehabilitering og overvågning efter nedlukning; henleder opmærksomheden på de store forskelle i fortolkning og misforståelser med hensyn til de grundlæggende bestemmelser i direktivet (f.eks. hvorvidt medlemsstater er værtslande for anlæg, der er omfattet af direktivet eller ej);

14.  er særligt bekymret over manglerne i processen for behørig klassificering og godkendelse af anlæg i kategori A, som involverer større risici, og advarer om, at der mangler eksterne beredskabsplaner for omkring 25 % af de anlæg i kategori A, som findes på EU's område; opfordrer derfor medlemsstaterne til snarest muligt at færdiggøre den korrekte klassificering af anlæg på deres område og til at vedtage de manglende eksterne beredskabsplaner senest inden udgangen af 2017;

15.  er bekymret over, at et betydeligt antal af EU's medlemsstater på baggrund af de nationale rapporter, der er indsendt i henhold til direktivets artikel 18, stk. 1, tilsyneladende ikke korrekt har identificeret de anlæg, der henhører under direktivets anvendelsesområde, navnlig for så vidt angår anlæg, der skal klassificeres som henhørende under kategori A;

16.  understreger vigtigheden af at indhente oplysninger om forholdene for så vidt angår de eksisterende dæmninger til brug for tilbageholdelse af affald fra minedrift; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre dæmningssikkerheden med henblik på at beskytte menneskers sundhed og miljøet, navnlig i tilknytning til kategori A-anlæg;

17.  understreger vigtigheden af, at de berørte lokalsamfund allerede inddrages i planlægningsfasen af projekter om håndtering af affald fra udvindingsindustrien, der anvender farlige stoffer, og af at garantere gennemsigtighed og reel inddragelse af borgerne hele vejen igennem godkendelsesproceduren og i forbindelse med opdatering af en meddelt godkendelse eller godkendelsesvilkårene; gør på ny opmærksom på Espoo- og Århuskonventionernes betydning i denne henseende; opfordrer Kommissionen til at stille en database over god praksis til rådighed med henblik på bedre inddragelse af lokalsamfundene;

18.  opfordrer Kommissionen til at foreslå mere effektive foranstaltninger til beskyttelse af miljøet og borgernes sundhed, fordi nogle medlemsstater hidtil har vist sig at være ude af stand til at forebygge visse operatørers jord- og vandforurening;

19.  bemærker den unødvendige administrative byrde for myndigheder og operatører i forbindelse med håndtering af inert affald og ikkeforurenet jord og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undlade at duplikere godkendelsesprocesser under hensyntagen til sektorens særlige karakteristika og konsekvenserne for sundheden, sikkerheden og miljøet;

20.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, hvordan artikel 14 i direktivet og Kommissionens beslutning 2009/335/EF er blevet gennemført i medlemsstaterne, og hvorvidt de etablerede instrumenter for finansiel sikkerhed er tilstrækkelige og formålstjenlige;

21.  gør opmærksom på sin ovennævnte beslutning af 5. maj 2010 om et generelt forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU, navnlig i lyset af den ringe gennemførelsesstatus for så vidt angår godkendelse af anlæg i kategori A, og gentager sin opfordring til Kommissionen om snarest muligt at stille forslag om et generelt forbud mod anvendelse af cyanidteknologi i minedrift inden for EU, navnlig i lyset af tilgængeligheden af ikke-toksiske alternativer som cyclodextrin(14); anmoder om, at medlemsstaterne omgående sikrer den bedst mulige forvaltning af cyanidaffaldsdæmninger;

22.  opfordrer indtrængende virksomhederne og de relevante kompetente myndigheder til at overveje de avancerede teknologier, der er til rådighed, under processen med at godkende anlæg til affald fra udvindingsindustrien, navnlig hvad angår udformningen af affaldsdæmninger, i overensstemmelse med de højeste miljømæssige standarder; opfordrer medlemsstaterne til at indsamle og analysere de data, der er oplyst for godkendelsesproceduren, sammenholde dem med de faktiske miljøvirkninger af anlæg med mineaffald og, hvor det er nødvendigt, til at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger af godkendelsesvilkårene;

23.  opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering til forskning og innovation inden for forvaltning af mineaffaldsanlæg for at øge sikkerheden i forbindelse med disse anlæg;

24.  opfordrer Kommissionen til at benytte lejligheden i forbindelse med den igangværende gennemgang af BAT-referencedokumentet inden for rammerne af begrebet "cirkulær økonomi" til at prioritere miljøstandarder og ressourceeffektivitet højere, når den fastlægger bedste praksis, der skal indgå i planerne for håndtering af affald fra udvindingsindustrien;

25.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde til genvinding af kritiske råstoffer fra mineaffald som defineret i EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi;

26.  beklager tendensen inden for minedrift i Europa til at interessere sig for mere dybtliggende ressourcer af ringere kvalitet, hvilket fører til udvinding af større mængder materiale for at producere målmaterialet; anmoder medlemsstaterne om at udnytte stenaffald bedst muligt til at erstatte nyt klippemateriale, hvor det er muligt; er meget bekymret over proceseffektiviteten ved kemisk behandling, da en lavere åre/værtsbjergart-ratio betyder, at der bliver produceret flere tailings, og dermed mere mineaffald, pr. ton målmateriale;

27.  understreger, at det i lyset af EU's omstilling til en cirkulær økonomi er af afgørende betydning at reducere brugen af ressourcer og fremme genbrug og genvinding; opfordrer Kommissionen til at overveje at fastsætte mål med henblik herpå baseret på en livscyklusvurdering;

28.  understreger, at "omfattende" udvinding kan gøres til det ledende princip, dog under hensyntagen til tekniske og markedsmæssige begrænsninger og til mulige indirekte omkostninger som f.eks. CO2-fodaftrykket; foreslår, at affald fra minedrift og formaling analyseres og adskilles med henblik på bortfjernelse for at lette den senere nyttiggørelse heraf;

29.  opfordrer Kommissionen og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at investere yderligere i forskning og udvikling inden for alternative bæredygtige processer med henblik på at sikre forsyningen til EU af råstoffer og sekundære råstoffer og forhindre affald fra minedrift;

30.  fremhæver, at den historiske arv fra nedlukkede anlæg til affald fra udvindingsindustrien på mellemlang eller kort sigt potentielt kan udgøre en alvorlig trussel mod menneskers sundhed eller mod miljøet; opfordrer Kommissionen til at udvise fuldstændig gennemsigtighed ved at gøre nærmere rede for alle de undtagelser fra direktivet, som medlemsstaterne er blevet indrømmet, og de huller, der stadig eksisterer for så vidt angår historiske affaldsanlæg og afhjælpning heraf; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at fremkomme med en handlingsplan for en fuldstændig rehabilitering af disse lokaliteter, som tager højde for de mulige fordele ved begrebet "cirkulær økonomi", hvis det anvendes på håndtering af affald fra udvindingsindustrien, herunder ordninger med henblik på at overvåge faserne efter nedlukning af disse lokaliteter;

31.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.
(2) EUT L 101 af 21.4.2009, s. 25.
(3) EUT L 102 af 22.4.2009, s. 7.
(4) EUT L 110 af 1.5.2009, s. 48.
(5) EUT L 110 af 1.5.2009, s. 39.
(6) EUT L 110 af 1.5.2009, s. 46.
(7) EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
(8) PE-nummer: 593.788.
(9) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 74.
(10) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0349.
(11) Undersøgelse af gennemførligheden af at oprette en fond, der skal dække miljøansvar og tab som følge af industriulykker, endelig rapport, Europa-Kommissionen, GD ENV, den 17. april 2013.
(12) Se fodnote 3 i begrundelsen i rapport A8-0071/2017.
(13) Bilag III til Kommissionens beslutning 2009/358/EF.
(14) Liu et al. (2013) "Selective isolation of gold facilitated by second-sphere coordination with α-cyclodextrin", Nature Communications.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik