Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα
 Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών
 Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I
 Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I
 Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από αυτή: Γεωργία ***I
 Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν
 Εφαρμογή του Erasmus+

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα
PDF 547kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα (2016/2143(INI))
P8_TA(2017)0012A8-0381/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στο οποίο προσδιορίζονται οι σκοποί της πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση του Οκτωβρίου 2013 με τίτλο «Principles for Good Governance of Sport in the EU» (Αρχές χρηστής διακυβέρνησης του αθλητισμού στην ΕΕ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον λαϊκό αθλητισμό του Ιουνίου 2016 με τίτλο «Grassroots Sport – Shaping Europe» (Μαζικός λαϊκός αθλητισμός – Διαμορφώνοντας την Ευρώπη),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την αθλητική διπλωματία του Ιουνίου 2016,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο επιδιώκει να αντιμετωπίσει απειλές διασυνοριακού χαρακτήρα κατά της ακεραιότητας του αθλητισμού και να προωθήσει και να υποστηρίξει τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, τις διπλές σταδιοδρομίες των αθλητών και τις εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισμό, σε συνάρτηση με την κοινωνική ένταξη και την ισότητα των ευκαιριών,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 11ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαΐου 2008, σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών στον αθλητισμό(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το Κατάρ: η κατάσταση των μεταναστών εργαζομένων(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2016, σχετικά με την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ρόλου του μαζικού λαϊκού αθλητισμού στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με το Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη συμβολή του αθλητισμού στην οικονομία της ΕΕ και ιδίως στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την κοινωνική ένταξη,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε όλους τους τομείς,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού ως παράγοντα και μοχλού της ενεργού κοινωνικής ένταξης(11),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 3ης Ιουλίου 2016, με θέμα μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποφάσεις της Επιτροπής σε θέματα αθλητισμού, αθλητικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο θεματολόγιο 2030 για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0381/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απόκτησε στον τομέα του αθλητισμού ειδική αρμοδιότητα για την οικοδόμηση και την εφαρμογή μιας πολιτικής για τον αθλητισμό υπό τον συντονισμό της ΕΕ, που θα στηρίζεται από ειδική προς τον σκοπό αυτό γραμμή του προϋπολογισμού, καθώς και για την ανάπτυξη της συνεργασίας με διεθνείς φορείς στον τομέα του αθλητισμού, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού και τηρουμένης της αυτονομίας των διοικητικών δομών που διέπουν τον αθλητισμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ερασιτεχνικός και ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν περιορίζονται απλά στις αθλητικές ικανότητες, στα αθλητικά επιτεύγματα και στις διοργανώσεις αλλά συμβάλλουν σημαντικά από κοινωνική, εκπαιδευτική, οικονομική, πολιτιστική και συσπειρωτική άποψη τόσο στην οικονομία και στην κοινωνία της ΕΕ, όσο και στους στρατηγικούς στόχους και τις κοινωνικές αξίες της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας της ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνία, ακόμη και την τοπική, αποφέροντας αποτελέσματα προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης ανώτερα των μέσων ρυθμών ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η απασχόληση στον τομέα του αθλητισμού ισοδυναμεί με το 3,51% του συνολικού ποσοστού απασχόλησης της ΕΕ, ενώ το μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στον τομέα του αθλητισμού ανέρχεται σε 294 δισεκατομμύρια EUR (2,98% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός δεν αποτελεί μόνο αναπτυσσόμενη οικονομική πραγματικότητα, αλλά και κοινωνικό φαινόμενο το οποίο συμβάλλει σημαντικά στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις κοινωνικές της αξίες, όπως είναι η ανοχή, η αλληλεγγύη, η ευημερία, η ειρήνη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατανόηση μεταξύ διαφορετικών εθνών και πολιτισμών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην πρόληψη ασθενειών, ενώ διαδραματίζει επίσης θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση της προσωπικής ανέλιξης και της κατάστασης της υγείας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα είναι αναγκαία για τους επαγγελματίες αθλητές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός συμβάλλει επίσης στην ένταξη των ατόμων και υπερβαίνει τα όρια που θέτουν φυλή, θρησκεία και εθνική καταγωγή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλητισμού είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της αξιοπιστίας και της ελκυστικότητάς του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού, η οποία βασίζεται σε δομές εθελοντικού χαρακτήρα και αποτελεί προϋπόθεση για την εκπαιδευτική και κοινωνιακή αποστολή του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς που αποκαλύφθηκαν προσφάτως στον χώρο του αθλητισμού και στους κόλπους των αθλητικών ομοσπονδιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο έχουν αμαυρώσει την εικόνα του αθλητισμού, γεγονός που οδηγεί στη διατύπωση απόψεων και ερωτημάτων σχετικά με την επείγουσα ανάγκη ριζικής, πραγματικής μεταρρύθμισης των διοικητικών συμβουλίων αθλητικών φορέων και ομοσπονδιών, χωρίς εντούτοις να αγνοείται η ευρεία πολυμορφία των αθλητικών δομών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι αθλητικές οργανώσεις είναι από τη φύση τους σε μεγάλο βαθμό αυτορρυθμιζόμενες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο επαγγελματικός όσο και ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ειρήνης, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης σε παγκόσμιο επίπεδο, αποφέρουν οφέλη για τις κοινωνίες στους τομείς της υγείας και της οικονομίας και καλούνται να διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη θεμελιωδών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αξιών, καθώς και στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλή διακυβέρνηση στον χώρο του αθλητισμού οφείλει να σέβεται το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο του αθλητισμού ευθυγραμμιζόμενη με τις αρχές μιας αποτελεσματικής, διαφανούς, δεοντολογικής και δημοκρατικής διαχείρισης και εφαρμόζοντας το μοντέλο μιας συμμετοχικής διακυβέρνησης και τις διαδικασίες και τις δομές με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν το καθήκον να εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και ακεραιότητας, να μεριμνούν για τη διαρκή βελτίωση αυτών και να τα τηρούν σε όλες τις περιστάσεις, και τούτο με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και την ενίσχυση της πίστης του κοινού στη θετική αξία του αθλητισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση ισορροπημένων πολιτικών που αποσκοπούν στην αύξηση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας, της σταθερότητας και της αξιοπιστίας στον χώρο του αθλητισμού είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών προτύπων και των προτύπων διακυβέρνησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο του οργανωμένου αθλητισμού θεμελιώνεται πάνω στις αρχές της εδαφικότητας και της εθνικότητας, με μία ομοσπονδία ανά άθλημα, και σε μηχανισμούς «αλληλεγγύης» που βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ πρωταθλητισμού και μαζικού λαϊκού αθλητισμού αλλά και στις ανόδους/υποβιβασμούς των συλλόγων, τα ανοικτά πρωταθλήματα και την ανακατανομή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της αρχής της ενιαίας ομοσπονδίας ανά άθλημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και θεμελιώνεται στην κοινωνική σημασία του αθλητισμού διότι θεωρείται το καλύτερο δυνατό μέσο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του αθλητισμού και των οφελών που αποφέρει στην κοινωνία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμιτή και αναγκαία για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς η απαίτηση να διεξάγεται οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση και να αναδεικνύεται ο νικητής της σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες του αθλήματος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αθλητικά δικαστήρια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις προσπάθειες διαφύλαξης των παγκοσμίως αναγνωρισμένων κανόνων του αθλήματος, του δικαιώματος της δίκαιης δίκης σε διαφορές στον τομέα του αθλητισμού και της χρηστής διακυβέρνησης, διότι συνιστούν το πλέον κατάλληλο μέσο για την επίλυση διαφορών στον χώρο του αθλητισμού, σε συμφωνία με τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα που ισχύουν στην ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ολοένα και μεγαλύτερα χρηματικά ποσά που διακινούνται στον τομέα του αθλητισμού και στους εμπλεκόμενους φορείς έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός, ως οικονομική δραστηριότητα, καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά σκανδάλων στημένων αγώνων, ένα πρόβλημα που συνδέεται στενά με άλλα εγκλήματα διαφόρων τύπων και παράνομες δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διαφθορά και η δωροδοκία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα ντόπινγκ αποτελούν διαρκή απειλή κατά της ακεραιότητας και της φήμης του αθλητισμού αφού παραβιάζουν ηθικές αξίες και αρχές του αθλητισμού, όπως το ευ αγωνίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ντόπινγκ θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των εμπλεκόμενων αθλητών και προξενεί συχνά σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η καταπολέμηση του ντόπινγκ αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και δημόσιας υγείας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιοπραγίες, ο χουλιγκανισμός και οι διακρίσεις κατά μιας ομάδας ατόμων ή ενός μέλους μιας τέτοιας ομάδας, στα πλαίσια ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού αθλητισμού, αμαυρώνει την εικόνα του αθλητισμού και αποθαρρύνει τους φιλάθλους από το να παρακολουθούν αθλητικές διοργανώσεις·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του αθλητισμού για τα άτομα με διανοητικές ή σωματικές αναπηρίες οφείλει να αποτελεί βασική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η συμμετοχή και η προβολή των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού και στους αθλητικούς αγώνες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητές, και δη οι ανήλικοι, δέχονται ολοένα και αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, αντιμετωπίζονται περισσότερο ως εμπορικά αγαθά παρά ως άνθρωποι και πρέπει συνεπώς να προστατεύονται από οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, βίας και διακρίσεων ενδεχομένως ανακύψει κατά τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαιτέρως ανησυχητικό και διογκούμενο φαινόμενο του καθεστώτος της ιδιοκτησίας παικτών από τρίτους σε ομαδικά αθλήματα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας οι παίκτες, που είναι συχνά πολύ νεαρής ηλικίας, ανήκουν εν μέρει ή πλήρως σε ιδιώτες επενδυτές και δεν μπορούν πλέον να καθορίζουν τη μελλοντική πορεία της σταδιοδρομίας τους·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζονται από μάνατζερ και σε σχέση με μετεγγραφές παικτών έχουν οδηγήσει σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτες και περιστατικά εκμετάλλευσης ανηλίκων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός προσφέρει ευκαιρίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, συνοχής και ενσωμάτωσης και συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ο αριθμός των συλλόγων που βασίζονται κυρίως στην αγορά μετεγγραφών για τη σύνθεση των ομάδων τους, ενώ θα έπρεπε να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην κατάρτιση σε τοπικό επίπεδο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός γίνεται αντιληπτός ως καθολικό θεμελιώδες δικαίωμα και ότι όλοι θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα στην ενασχόληση με τη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει στασιμότητα που εμφανίζουν γενικά οι αριθμοί των σωματικώς ασκούμενων, και τούτο παρά τα αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σωματική άσκηση βελτιώνει την προσωπική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής, και την ευημερία των πολιτών και ότι τα κράτη μέλη μπορούν συνεπώς να προσβλέπουν σε σημαντική εξοικονόμηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, και παρά την αυξανόμενη προτίμηση στον αθλητισμό αναψυχής με δραστηριότητες όπως το τζόκινγκ που ασκούνται εκτός οποιασδήποτε οργανωμένης δομής·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθλητικές διοργανώσεις και δραστηριότητες, και ιδίως τα μείζονα διεθνή αθλητικά πρωταθλήματα, προβάλλουν τα οφέλη του αθλητισμού και έχουν θετική κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική επίδραση·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές ομάδες διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο τόσο στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και την παροχή έμπνευσης σε αθλητές νεαρής ηλικίας ώστε να επιτύχουν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα αθλητικών επιδόσεων όσο και στην προώθηση της αλληλεγγύης στο πλαίσιο του μαζικού λαϊκού αθλητισμού·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των αθλητών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να είναι αυτοί έτοιμοι για τη σταδιοδρομία τους μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση ταλαντούχων αθλητών νεαρής ηλικίας, καθώς και η προώθησή τους σε τοπικό επίπεδο, είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και τον κοινωνιακό ρόλο του αθλητισμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του οργανωμένου αθλητισμού, διότι διασφαλίζουν την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και την προσβασιμότητα σε αυτές, ιδίως σε ερασιτεχνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντισμός αποτελεί για τους νέους μια ακόμα εξαιρετική ευκαιρία κατάρτισης και άτυπης εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και σε διεθνές πλαίσιο και σε συνδυασμό με προγράμματα συνεργασίας και ανάπτυξης σε περιοχές εκτός ΕΕ, στις οποίες πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος και να προωθηθεί η εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί, με την ευρύτερη έννοια του όρου, σύστημα αξιών για μια κοινότητα και ότι οι αξίες αυτές σχηματίζουν τη βάση μιας κοινής γλώσσας που υπερβαίνει κάθε πολιτιστικό και γλωσσικό εμπόδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου και της αλληλεγγύης με τρίτες χώρες, στην προώθηση της προστασίας των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και στην υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και θα πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων αυτών·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των αθλητικών ομοσπονδιών, μέσω και ψηφιακής πειρατείας, και ιδίως η ζωντανή αναμετάδοση αθλητικών διοργανώσεων χωρίς άδεια εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του αθλητισμού, σε όλα τα επίπεδα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Ακεραιότητα και χρηστή διακυβέρνηση στον χώρο του αθλητισμού

1.  επαναλαμβάνει ότι για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον χώρο του αθλητισμού απαιτούνται διακρατικές προσπάθειες και συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, της βιομηχανίας του αθλητισμού, των αθλητών και των φιλάθλων·

2.  καλεί τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες να δεσμευθούν στην υιοθέτηση πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης και να αναπτύξουν μια νοοτροπία διαφάνειας και βιώσιμης χρηματοδότησης, μέσω της δημοσιοποίησης των οικονομικών τους στοιχείων και του απολογισμού δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης του ύψους των αποζημιώσεων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και της προβλεπόμενης διάρκειας της θητείας τους·

3.  είναι της άποψης ότι η διαμόρφωση μιας νοοτροπίας διαφάνειας πρέπει να συμπληρώνεται από καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των εξουσιών στους κόλπους των αθλητικών διοικητικών φορέων, καλύτερη διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων εμπορικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών αυτορρύθμισης για την προώθηση, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών στον χώρο του αθλητισμού και παράνομων δραστηριοτήτων στους κόλπους των αθλητικών οργανώσεων·

4.  υπενθυμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, η οποία θα πρέπει να καταστεί προτεραιότητα στο επόμενο σχέδιο εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό, οφείλει να αποτελεί προϋπόθεση για την αυτονομία των αθλητικών ομοσπονδιών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, των ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής ένταξης και της δημοκρατίας και να διασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή των ενδιαφερομένων·

5.  επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής στη διαφθορά και σε άλλους τύπους εγκληματικότητας στον αθλητισμό·

6.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των αρχών της χρηστής διαχείρισης στον χώρο του αθλητισμού, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση, την επιτήρηση και τα κατάλληλα νομικά μέσα, αποτελεί καίριο παράγοντα στην προσπάθεια εξάλειψης της διαφθοράς και άλλων αθέμιτων πρακτικών·

7.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους υποψήφιους διοργανωτές να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες υποβολής υποψηφιοτήτων για τη φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων να διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα θεμελιώδη ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και σύμφωνα με την αρχή της δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλίσουν έναν θετικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο για τις τοπικές κοινότητες, με σεβασμό της πολυμορφίας και των παραδόσεων και στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης κληρονομιάς και αξιοπιστίας του αθλητισμού·

8.  είναι της άποψης ότι οι χώρες που υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων ή φιλοξενούν τέτοιες διοργανώσεις οφείλουν να εφαρμόζουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά υπεύθυνες διαδικασίες προγραμματισμού, οργάνωσης, υλοποίησης, συμμετοχής και συνέχειας σε σχέση με τις εν λόγω διοργανώσεις· ζητεί από τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις χώρες που φιλοξενούν αθλητικές διοργανώσεις να αποφεύγουν ανεπιθύμητες αλλαγές στο περιβάλλον διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του εκτοπισμού τοπικών πληθυσμών·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει πίνακα δεσμεύσεων και να διερευνήσει το ενδεχόμενο σύνταξης κώδικα δεοντολογίας στους τομείς της χρηστής διακυβέρνησης και της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού· συντάσσεται με την άποψη ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να θεσπίζουν κανόνες διαφάνειας, πρότυπα δεοντολογίας, κανόνα δεοντολογίας για τις εποπτικές αρχές, τις εκτελεστικές επιτροπές και τα μέλη τους, καθώς και πολιτικές και πρακτικές λειτουργίας που εγγυώνται την ανεξαρτησία και την συμμόρφωση με τους κείμενους κανόνες· φρονεί επιπλέον ότι η διερεύνηση νέων μέσων συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών και της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία του αθλητισμού·

10.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η δημόσια χρηματοδότηση για τον αθλητισμό να παρέχεται υπό την αίρεση της συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα και δημοσίως διαθέσιμα ελάχιστα πρότυπα διακυβέρνησης, εποπτείας και υποβολής εκθέσεων·

11.  φρονεί ότι η βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και η διαφύλαξη της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού προϋποθέτει αλλαγή στη νοοτροπία όλων των εμπλεκόμενων φορέων· στηρίζει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι αθλητικές ομοσπονδίες και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς για τη βελτίωση των προτύπων διακυβέρνησης στον αθλητισμό και για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με τοπικές και εθνικές αρχές·

12.  καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες να εκπονήσουν έως το 2018 συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των προτύπων χρηστής διακυβέρνησης των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών διοικητικών φορέων και των ενώσεων μελών τους, να θέσουν τις προτάσεις αυτές δεόντως σε εφαρμογή και να δημοσιεύσουν τα σχετικά αποτελέσματα· επισημαίνει επί τούτου ότι η κατάλληλη εποπτεία είναι ουσιώδους σημασίας·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα για το στήσιμο αγώνων και να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε εγκληματική δράση, όπως το στήσιμο αγώνων και η διαφθορά στον αθλητισμό, υπόκειται σε δικαστικές διαδικασίες και κυρώσεις, όπου αυτό δεν συμβαίνει ήδη, δεδομένου ότι το στήσιμο και η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων συνιστούν παραβίαση της δεοντολογίας και της ακεραιότητας του αθλητισμού και υπόκεινται ήδη σε κυρώσεις από τις αθλητικές αρχές·

14.  επισημαίνει ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με τη διερεύνηση διεθνών υποθέσεων προσυνεννοημένων αγώνων απαιτούν διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ αθλητικών φορέων, κρατικών αρχών και γραφείων στοιχημάτων στο πλαίσιο εθνικών πλατφορμών για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη όσων βρίσκονται πίσω από προσυνεννοημένους αγώνες· καλεί τα κράτη μέλη, εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη, να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύστασης ειδικών εισαγγελικών αρχών που θα είναι κατεξοχήν αρμόδιες για τη διερεύνηση υποθέσεων απάτης στον χώρο του αθλητισμού· υπενθυμίζει ότι η τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών την υποχρέωση να διεξάγουν ελέγχους δέουσας επιμέλειας επί των συναλλαγών υψηλών χρηματικών ποσών·

15.  παροτρύνει το Συμβούλιο να βρει μια λύση ώστε να μπορέσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επικύρωση και η πλήρης εφαρμογή της σύμβασης· παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει και να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, καθώς και να μεριμνήσει ώστε να δοθεί σε αυτήν μια αποτελεσματική συνέχεια·

16.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της για υποβολή σύστασης αναφορικά με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την πρόληψη και καταπολέμηση του στησίματος αγώνων που σχετίζεται με στοιχήματα και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω σύσταση·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τους διοργανικούς δεσμούς με το Συμβούλιο της Ευρώπης, και, ακολούθως, να καταρτίσει συντονισμένα επιχειρησιακά προγράμματα για τη διασφάλιση της πλέον αποδοτικής χρήσης των πόρων·

18.  στηρίζει και ενθαρρύνει εκστρατείες πρόληψης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης καθώς και προγράμματα ενημέρωσης, που έχουν ως στόχο να παρέχουν στους αθλητές, στους προπονητές, στους υπαλλήλους δημόσιας διοίκησης και στους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα συμβουλές σε σχέση με την απειλή των προσυνεννοημένων αγώνων, του ντόπινγκ και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την ακεραιότητα, καθώς και σχετικά με τους κινδύνους με τους οποίους ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να καταγγείλουν αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στο επόμενο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ, όπως δοκιμαστικά προγράμματα και σχέδια, τα οποία θα έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η αγωγή του πολίτη στον τομέα του αθλητισμού για τους νέους ξεκινά σε όσο το δυνατό νεαρότερη ηλικία·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει έργα καταπολέμησης του ντόπινγκ μέσω του προγράμματος Erasmus+, διενεργώντας παράλληλα εκτιμήσεις των επιπτώσεών του και λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να συμπληρώνει επωφελώς τα υφιστάμενα καθεστώτα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ντόπινγκ·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τη χρηστή διακυβέρνηση σε έργα αθλητικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα του προγράμματος Erasmus+·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη διεξαγωγή ελέγχων ντόπινγκ, τα εθνικά προγράμματα διενέργειας ελέγχων και τις νομοθεσίες που επιτρέπουν τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατικών αρχών, αθλητικών ομοσπονδιών και οργανισμών αντιντόπινγκ· καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους εν λόγω οργανισμούς τη θέσπιση προγραμμάτων εκτεταμένων ελέγχων κατά του ντόπινγκ, καθώς και την επεξεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Agency (WADA)) για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των πολιτικών και των κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε παγκόσμια κλίμακα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τον WADA, την UNESCO και με το Συμβούλιο της Ευρώπης με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του ντόπινγκ μέσω της ενίσχυσης των νομικών και πολιτικών δεσμεύσεων του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ (WADAC)· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές για την υγεία και την πρόληψη στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ντόπινγκ σε παγκόσμια κλίμακα·

23.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση συμφωνιών μεταξύ χωρών που θα επιτρέπουν σε δεόντως εξουσιοδοτημένες ομάδες ελέγχου ντόπινγκ από άλλες χώρες να διενεργούν σχετικούς ελέγχους, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αθλητών και σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό·

24.  είναι της άποψης ότι το ντόπινγκ αποτελεί εξίσου διογκούμενο πρόβλημα στον τομέα του αθλητισμού αναψυχής, όπου επίσης χρειάζονται εκστρατείες εκπαίδευσης και ενημέρωσης, καθώς και πεπειραμένοι και επαγγελματίες γυμναστές και προπονητές που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση υγιούς συμπεριφοράς σε σχέση με το ντόπινγκ·

25.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά με τον WADA και με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τον καθορισμό πολιτικής σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος·

26.  ενθαρρύνει τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις εθνικές δημόσιες αρχές να καθιερώσουν συντονισμένα συστήματα αντιντόπινγκ για τη διασυνοριακή παρακολούθηση και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα κατά της παρασκευής και της διακίνησης παράνομων ουσιών για τη βελτίωση των επιδόσεων στον κόσμο του αθλητισμού·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις και παροτρύνει τα κράτη μέλη να την υπογράψουν και να την κυρώσουν χωρίς χρονοτριβή· επαναλαμβάνει τη πρότασή του για την θέσπιση συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης των απαγορεύσεων εισόδου σε στάδια στην Ευρώπη και ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών·

28.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανούς τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη βία στον χώρο του αθλητισμού μέσω των υφιστάμενων δικτύων·

29.  παρατηρεί ότι η απειλή της τρομοκρατίας επιτάσσει ανανεωμένες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή και η εν γένει ασφάλεια των αθλητικών διοργανώσεων·

30.  τονίζει ότι οι αθλητικοί φορείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν στα ανεξάρτητα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης τόσο την αναγκαία πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις όσο και την δυνατότητα συγκέντρωσης ειδήσεων ώστε τα μέσα αυτά να μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ως σημαντικοί και κριτικοί παρατηρητές των αθλητικών διοργανώσεων και της αθλητικής διοίκησης·

31.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή διακρίσεων και βίας στον αθλητισμό, τόσο εντός όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου, και υπογραμμίζει την ανάγκη αποτροπής κάθε τέτοιας συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα, βελτίωσης των δυνατοτήτων καταγγελίας και παρακολούθησης παρόμοιων περιστατικών και προαγωγής των θεμελιωδών αξιών του σεβασμού, της φιλίας, της ανοχής και του ευ αγωνίζεσθαι· συντάσσεται με την άποψη ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες που τηρούν υψηλά πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης διαθέτουν πλεονέκτημα όσον αφορά την προαγωγή του κοινωνιακού ρόλου του αθλητισμού και την καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της βίας·

32.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων στον αθλητισμό, ιδίως παιδιών·

33.  επικροτεί ορθές πρακτικές αυτορρύθμισης, όπως η πρωτοβουλία του οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι, διότι εκτιμά ότι έτσι ενθαρρύνονται η ενίσχυση του οικονομικού ορθολογισμού και η βελτίωση των προτύπων οικονομικής διαχείρισης στον τομέα του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στον μακροπρόθεσμο και όχι στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και με συμβολή συνεπώς στην υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι οι κανόνες σχετικά με το οικονομικό ευ αγωνίζεσθαι ενθαρρύνουν τη εφαρμογή καλύτερων προτύπων οικονομικής διαχείρισης και θα πρέπει συνεπώς να τηρούνται αυστηρά·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διαφανείς και βιώσιμες επενδύσεις στον αθλητισμό και στις αθλητικές ομοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους και σε απαιτήσεις γνωστοποίησης και δεν υποσκάπτουν την ακεραιότητα των αγώνων και των αθλητών·

35.  φρονεί ότι το μοντέλο ιδιοκτησίας των επαγγελματικών συλλόγων βάσει του οποίου τα μέλη διατηρούν τον έλεγχο του συλλόγου (εφαρμόζοντας τον κανόνα 50+1) αποτελεί καλή πρακτική στην ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη, τους αθλητικούς διοικητικούς φορείς, τις εθνικές ομοσπονδίες και τους φορείς διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω μοντέλο·

36.  τονίζει ότι οι αθλητές και δη οι ανήλικοι πρέπει να προστατεύονται από καταχρηστικές πρακτικές, όπως είναι το καθεστώς της ιδιοκτησίας από τρίτους, πρακτικές που εγείρουν πολυάριθμα ζητήματα ακεραιότητας και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα ηθικής τάξης· τάσσεται υπέρ των αποφάσεων διοικητικών φορέων για την κατάργηση του καθεστώτος της ιδιοκτησίας παικτών από τρίτους και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης αυτού του τύπου ιδιοκτησίας από το δίκαιο της ΕΕ και να παρακινήσει τα κράτη μέλη να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των αθλητών·

37.  φρονεί ότι απαιτείται η επανεξέταση των κανόνων για την προώθηση των τοπικών παικτών ώστε να διευρυνθούν οι ευκαιρίες για τη συμμετοχή ταλαντούχων παικτών νεαρής ηλικίας στην πρώτη ομάδα του συλλόγου τους και να βελτιωθεί, κατά συνέπεια, η ανταγωνιστική ισορροπία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

38.  καλεί τους διοικητικούς φορείς και τις εθνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα να λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση της αποζημίωσης των συλλόγων κατάρτισης ποδοσφαιριστών, ώστε να ενθαρρύνεται η πρόσληψη και κατάρτιση νέων ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 16ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση Bernard·

39.  επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να παραμένει υποστηρικτής του ευρωπαϊκού μοντέλου οργανωμένου αθλητισμού, στο οποίο οι ομοσπονδίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, στο βαθμό που αυτό κατορθώνει να εξισορροπεί τα πολυάριθμα αποκλίνοντα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, όπως είναι οι αθλητές, οι παίκτες, οι σύλλογοι, οι φορείς διοργάνωσης επαγγελματικών πρωταθλημάτων, οι ενώσεις και οι εθελοντές, με τη δέουσα δημοκρατική εκπροσώπηση και τους μηχανισμούς διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, αλλά και με ανοικτά πρωταθλήματα βασισμένα στην αθλητική αξία· ζητεί περισσότερη οικονομική αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα·

40.  επικροτεί τη διοργάνωση του ετήσιου φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό, το οποίο προάγει τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς από διεθνείς και ευρωπαϊκές αθλητικές ομοσπονδίες, το Ολυμπιακό Κίνημα, ευρωπαϊκές και εθνικές διακλαδικές αθλητικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού· επισημαίνει ότι η διάρθρωση του διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα καθήκοντα του φόρουμ και η συνέχεια που δίδεται στις συζητήσεις χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής και όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων ως προς την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα του αθλητισμού, διάλογος που αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την εξισορρόπηση μεταξύ των θεμελιωδών και των εργασιακών δικαιωμάτων των αθλητών, αφενός, και του οικονομικού χαρακτήρα του αθλητισμού, αφετέρου, με την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, στη συζήτηση και τη σύναψη συμφωνιών· αναγνωρίζει την ευθύνη των αθλητικών οργανώσεων ως προς την ανάληψη δέσμευσης για τη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας διαφάνειας· εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να προάγει ενεργά ελάχιστα πρότυπα απασχόλησης και εργασίας για τους επαγγελματίες αθλητές σε ολόκληρη την Ευρώπη·

42.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του σχετικά με την θέσπιση μητρώων διαφάνειας για τις αμοιβές των μάνατζερ αθλητών, τα οποία θα υποστηρίζονται από ένα αποδοτικό σύστημα παρακολούθησης, όπως π.χ. ένα γραφείο συμψηφισμού για τις πληρωμές και επιβολή κατάλληλων κυρώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι αθέμιτες πρακτικές των μάνατζερ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την αδειοδότηση και καταχώριση των μάνατζερ αθλητών, καθώς και για θεσμοθέτηση ελάχιστου επιπέδου προσόντων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματα της μελέτης που εκπόνησε με τίτλο «Μελέτη σχετικά με τους μάνατζερ των αθλητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ιδίως όσον αφορά την παρατήρηση ότι οι μάνατζερ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις οικονομικές ροές, οι οποίες συχνά δεν είναι διαφανείς, κατάσταση που τους καθιστά επιρρεπείς σε παράνομες δραστηριότητες·

43.  εκτιμά ότι η υιοθέτηση ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον χώρο του αθλητισμού μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή στερεοτύπων και στη δημιουργία θετικού κοινωνικού περιβάλλοντος για όλους· επικροτεί πρωτοβουλίες που προωθούν την ισότητα των φύλων και την ισότιμη συμμετοχή τους στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στον χώρο του αθλητισμού, που επιτρέπουν στις αθλήτριες να συνδυάζουν την οικογενειακή και την επαγγελματική αθλητική τους ζωή και που επιδιώκουν τη μείωση των διαφορών στις αμοιβές λόγω φύλου και των ανισοτήτων στην απονομή επάθλων μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και τη καταπολέμηση οποιωνδήποτε στερεοτύπων με βάση το φύλο αλλά και κάθε μορφής παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού· καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου ενθαρρύνοντας την ενασχόληση των γυναικών με τον αθλητισμό·

Κοινωνική ένταξη, κοινωνική λειτουργία και πρόσβαση στον αθλητισμό

44.  πιστεύει ότι η επένδυση στον αθλητισμό θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενωμένων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, στην άρση φραγμών και στην εξασφάλιση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των πολιτών με τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών και τη γεφύρωση εθνοτικών και κοινωνικών χασμάτων, κομίζοντας ένα θετικό μήνυμα κοινών αξιών, όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η ανοχή, η ευσπλαχνία, η πρωτοπορία, η ισότητα των ευκαιριών και το κράτος δικαίου·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση διακρατικών αθλητικών διοργανώσεων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην προώθηση θεμελιωδών κοινών αρχών της ΕΕ, όπως η πολυφωνία, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η αλληλεγγύη· υπενθυμίζει ότι οι αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις προωθούν τον τουρισμό στις κωμοπόλεις, στις πόλεις και στις περιοχές της Ευρώπης·

46.  υπογραμμίζει την αξία των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω του αθλητισμού στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, και επισημαίνει, επιπλέον, τη σύνδεση μεταξύ της αθλητικής απασχολησιμότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

47.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στις προσπάθειες ένταξης και ενσωμάτωσης των μειονεκτουσών ομάδων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που δίνουν σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές διοργανώσεις·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και τη δυνατότητα του αθλητισμού να συμβάλει στην επαναφορά κοινωνικά ευάλωτων νέων στον ορθό δρόμο· υπενθυμίζει πόσο σημαντικός μπορεί να αποβεί ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός στις προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και υποστηρίζει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή· εκφράζει την ικανοποίηση του για δύο πιλοτικά έργα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλους «Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων» και «Παρακολούθηση και καθοδήγηση μέσω του αθλητισμού νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης»·

49.  υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαίοι αθλητές νεαρής ηλικίας βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με την πρόκληση συνδυασμού της αθλητικής τους σταδιοδρομίας με την εκπαίδευση και την εργασία· αναγνωρίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για τη μεγιστοποίηση της μελλοντικής ένταξης των αθλητών στην αγορά εργασίας· τάσσεται υπέρ της δημιουργίας αποτελεσματικών συστημάτων διπλής σταδιοδρομίας με ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας και με κατάλληλη παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων διπλής σταδιοδρομίας στην Ευρώπη, καθώς και με παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω συμφωνιών με πανεπιστήμια ή ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη διασυνοριακή κινητικότητα των αθλητών, να εναρμονίσουν την αναγνώριση των αθλητικών και των εκπαιδευτικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης που αποκτήθηκε μέσω του αθλητισμού και να εδραιώσουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών·

50.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί βιώσιμη χρηματοδοτική στήριξη για τα προγράμματα ανταλλαγής στο πλαίσιο της διπλής σταδιοδρομίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο μέσω του κεφαλαίου του προγράμματος Erasmus+ για τον αθλητισμό και να προωθήσει τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις διασυνοριακές ανταλλαγές αθλητών και να παράσχουν πρόσβαση σε υποτροφίες για αθλητές·

51.  τάσσεται υπέρ της κινητικότητας των προπονητών και άλλων παρόχων υπηρεσιών (όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές και οι σύμβουλοι διπλής σταδιοδρομίας) και υπέρ της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, με έμφαση στην αναγνώριση προσόντων και τεχνικών καινοτομιών·

52.  καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες να προωθήσουν, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ελάχιστα πρότυπα για τους προπονητές που θα περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχων ποινικού μητρώου και την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και προστασίας ανηλίκων και ευάλωτων ενηλίκων, καθώς και κατάρτιση στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση του ντόπινγκ και των προσυνεννοημένων αγώνων·

53.  τονίζει ότι η έλλειψη σωματικής άσκησης προσδιορίζεται από την ΠΟΥ ως ο τέταρτος σοβαρότερος παράγοντας κινδύνου θνησιμότητας παγκοσμίως, με σημαντικό άμεσο και έμμεσο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο και κόστος για τα κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά τα σημαντικά ποσά που έχουν δαπανηθεί για την προαγωγή της σωματικής άσκησης και παρά τον σοβαρό αντίκτυπο που έχει στη γενική υγεία η έλλειψη αυτής, τα επίπεδα σωματικής άσκησης καταγράφουν πτωτική πορεία σε ορισμένα κράτη μέλη·

54.  καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των προπονητών που επιδιώκουν να εργαστούν στο εσωτερικό της ΕΕ και να δεσμευτούν ότι θα διασφαλίσουν ποιοτικούς ελέγχους των προπονητικών ικανοτήτων και των προτύπων επαγγελματικών προσόντων και κατάρτισης των προπονητών·

55.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν τη σωματική άσκηση στις πολιτικές προτεραιότητες του επόμενου προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό, ιδίως όσον αφορά τους νέους και τις ευάλωτες κοινότητες από κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης είναι χαμηλό·

56.  καλεί τις διεθνείς και τις εθνικές ομοσπονδίες, καθώς και άλλους παρόχους εκπαίδευσης, να διασφαλίσουν ότι τα ζητήματα που αφορούν την ακεραιότητα στον χώρο του αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων προπονητικής·

57.  υπογραμμίζει ότι η προαγωγή της φυσικής αγωγής στο σχολείο αποτελεί ουσιαστική αφετηρία ώστε τα παιδιά να διδαχθούν προσόντα, στάσεις, αξίες, γνώσεις και κατανόηση, στοιχεία απαραίτητα στη ζωή, καθώς και την απόλαυση της σωματικής άσκησης σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο, καθώς και για ηλικιωμένους, είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και για την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης·

58.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός της γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ και εκτιμά, συνεπώς, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θετική επίδραση που μπορεί να έχει η σωματική άσκηση στην υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων·

59.  επισημαίνει ότι ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση θα πρέπει να προάγονται καλύτερα σε όλους τους τομείς πολιτικής· παροτρύνει τοπικές και δημοτικές αρχές να προαγάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην σωματική άσκηση· συνιστά στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση των πολιτών σε συστηματικότερη βάση μέσω κατάλληλων πολιτικών υγείας και προγραμμάτων για την καθημερινή ζωή τους·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν καλύτερα τον αθλητισμό στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και στους ανθρώπους που ζουν σε κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές, στις οποίες το ποσοστό συμμετοχής σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης είναι συχνά χαμηλό, καθώς και να ενισχύσουν την συνεργασία τους με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με σχολεία που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού και ιδίως των ευάλωτων ομάδων· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις περιοχές και να ενθαρρύνουν την ίδρυση νέων αθλητικών συλλόγων, ιδίως σε αγροτικές και σε μειονεκτούσες αστικές περιοχές·

61.  τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις απαιτούμενες συγκοινωνίες και άλλες διευκολύνσεις - καθώς και στο αρμόδιο υποστηρικτικό προσωπικό· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ όλων των σχετικών με τον αθλητισμό επιμέρους στοιχείων, σύμφωνα με την αρχή ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αθλητικά προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες σε σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, παρέχοντας ιδίως εκπαιδευμένους προπονητές και κατάλληλα προσαρμοσμένα προγράμματα σωματικής άσκησης στο σχολείο, ξεκινώντας ήδη από τις πρώτες τάξεις, ούτως ώστε οι μαθητές και οι σπουδαστές με αναπηρίες να μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα φυσικής αγωγής και σε αθλητικές εξωσχολικές δραστηριότητες·

62.  αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι Διεθνείς Παραολυμπιακοί Αγώνες στην προώθηση της ευαισθητοποίησης, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε αθλητικές δραστηριότητες και για την αύξηση της προβολής και της αναμετάδοσης των Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και άλλων αθλητικών διοργανώσεων με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες, από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης·

63.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά αθλούνται σε ασφαλές περιβάλλον·

64.  επικροτεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο την προώθηση της ένταξης, της ακεραιότητας και της προσβασιμότητας στον χώρο του αθλητισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών·

65.  χαιρετίζει την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση του αθλητισμού, της σωματικής άσκησης και ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής ή επιπέδου φυσικής κατάστασης· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, να την προωθήσουν περαιτέρω διασφαλίζοντας ότι οι εκδηλώσεις της θα είναι προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό και ιδίως σε σχολεία·

66.  εκτιμά ότι τα παραδοσιακά αθλήματα αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού· καλεί την Επιτροπή και τις αθλητικές ομοσπονδίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών για την ανάπτυξη της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού·

68.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο πολιτικής της ΕΕ που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση βασικών τομέων της δραστηριότητας της ΕΕ στον κλάδο του αθλητισμού· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερα κονδύλια για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του Erasmus+, με έμφαση στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό και στην εκπαίδευση, και να ενισχύσει την προβολή και προσβασιμότητά του, προκειμένου να συνυπολογίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η διάσταση του αθλητισμού στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης, όπως τα ΕΔΕΤ ή το πρόγραμμα για την υγεία· ζητεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω κονδύλια με αποτελεσματικότερο τρόπο και να ελαχιστοποιηθει η διοικητική επιβάρυνση για τους φορείς του μαζικού λαϊκού αθλητισμού·

69.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν μέτρα και προγράμματα προώθησης της κινητικότητας, της συμμετοχής, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της κατάρτισης εθελοντών στον αθλητισμό, καθώς και της αναγνώρισης της εργασίας τους· συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον χώρο του εθελοντισμού μέσω μιας βοήθειας για να προωθηθεί η αθλητική άσκηση και το αθλητικό πνεύμα, μεταξύ άλλων και μέσω των κονδυλίων του προγράμματος Erasmus +·

70.  ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στον αθλητισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς στόχους, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου· φρονεί επ’ αυτού ότι καμία αθλητική ομοσπονδία, ιδίως κανένας φορέας μαζικού λαϊκού αθλητισμού, δεν θα πρέπει να τυγχάνει διακριτικής μεταχείρισης όταν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση δημόσιας χρηματοδότησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

71.  θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας οι μηχανισμοί οικονομικής αλληλεγγύης στον χώρο του αθλητισμού να διασφαλίζουν την αναγκαία σύνδεση μεταξύ του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού· εκφράζει επ’ αυτού την ικανοποίησή του για τη συμβολή των εθνικών λαχείων στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό και παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική για τα αδειοδοτημένα γραφεία στοιχημάτων την θεμιτή χρηματοδοτική ανταπόδοση προς όφελος του μαζικού λαϊκού αθλητισμού και προς όφελος προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της μαζικής πρόσβασης στον αθλητισμό, και τούτο προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα αυτών, μια χρηματοδοτική ανταπόδοση που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που προκύπτουν από την πώληση δικαιωμάτων μέσων ενημέρωσης και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών·

72.  υποστηρίζει ότι η πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων με κεντρική διαχείριση και σε αποκλειστική και εδαφική βάση ισότιμης κατανομής των εσόδων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα και για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού·

73.  επισημαίνει ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον αθλητισμό συνιστούν απειλή για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του·

74.  συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να αξιοποιήσουν ενεργά τα αντίστοιχα φορολογικά συστήματά τους για να υποστηρίξουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλες μορφές οικονομικών κινήτρων για τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω υποστήριξη δεν θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων·

75.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για τη λειτουργία δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών, με σκοπό την ενίσχυση της ευχερούς πρόσβασης στον μαζικό λαϊκό αθλητισμό·

76.  φρονεί ότι η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αθλητικών διοργανώσεων και ότι οι ενδιαφερόμενοι αθλητικοί φορείς πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της παγκόσμιας ατζέντας του 2030·

77.  καλεί τις εθνικές ολυμπιακές επιτροπές και τις αθλητικές ομοσπονδίες των κρατών μελών να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν, σε περιπτώσεις διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, τη σημαία και το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις εθνικές σημαίες και τα εθνικά σύμβολα·

78.  υπογραμμίζει ότι ο αθλητισμός αποτελεί ισχυρό παράγοντα για την καλλιέργεια και την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν σε τοπικό, εθνικό, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

79.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας των επαγγελματικών αθλητικών συλλόγων·

o
o   o

80.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και διοργανώτριες αρχές πρωταθλημάτων.

(1) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 81.
(2) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 89.
(3) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 42.
(4) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 137.
(5) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 46.
(6) ΕΕ C 271 E της 12.11.2009, σ. 51.
(7) ΕΕ C 27 E της 31.1.2008, σ. 232.
(8) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 99.
(9) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 42.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.
(11) ΕΕ C 326 της 3.12.2010, σ. 5.


Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών
PDF 554kWORD 69k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών (2015/2086(INL))
P8_TA(2017)0013A8-0370/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, και ιδίως τα άρθρα 7, 21 και 35,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, της 25ης Μαΐου 2000,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Βιέννης επί των προξενικών σχέσεων, της 24ης Απριλίου 1963,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης, της 29ης Μαΐου 1993, σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών,

–  έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την υιοθεσία και τα παιδιά: Προσέγγιση από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δημοσιεύτηκε στις 28 Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0370/2016),

Κοινοί ελάχιστοι κανόνες για τις υιοθεσίες

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα των υιοθεσιών είναι πολύ σημαντικό οι αποφάσεις να λαμβάνονται σύμφωνα με την αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, της απαγόρευσης των διακρίσεων και με σεβασμό προς τα θεμελιώδη του δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της υιοθεσίας δεν είναι το δικαίωμα των ενηλίκων να αποκτήσουν παιδί, αλλά το δικαίωμα του παιδιού να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί αρμονικά σε σταθερό περιβάλλον αγάπης και φροντίδας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της υιοθεσίας αφορά παιδιά που, κατά τη σύναψη της υιοθεσίας, δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν ενηλικιωθεί στη χώρα καταγωγής τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος του υιοθετημένου παιδιού να πληροφορηθεί την πραγματική του ταυτότητα και του δικαιώματος των βιολογικών γονέων να προστατεύσουν τη δική τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση των βιολογικών γονέων αποτελεί τη μόνη δικαιολογητική βάση για την έκπτωσή τους από τη γονική μέριμνα και για τη διάθεση ενός παιδιού προς υιοθεσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες υιοθεσίας δεν πρέπει να αρχίζουν πριν καταστεί αμετάκλητη η απόφαση που αφαιρεί από τους βιολογικούς γονείς την άσκηση της γονικής μέριμνας και πριν δοθεί στους τελευταίους η δυνατότητα να εξαντλήσουν όλες τις νομικές οδούς προσφυγής κατά της σχετικής απόφασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άλλα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν την αναγνώριση απόφασης υιοθεσίας που ελήφθη εν απουσία τέτοιων διαδικαστικών εγγυήσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας θα οδηγήσει σε βελτίωση των εγχώριων διαδικασιών υιοθεσίας και θα μπορούσε να διευκολύνει τις διεθνείς υιοθεσίες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των παιδιών που υιοθετούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, η συμμόρφωση με το άρθρο 21 της τη Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία έχουν κυρώσει όλα τα κράτη μέλη, θα έπρεπε να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για όλες τις διαδικασίες, τα μέτρα και τις στρατηγικές που αφορούν τις υιοθεσίες σε διασυνοριακό πλαίσιο, με ταυτόχρονο σεβασμό προς το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα προκειμένου οι μελλοντικοί γονείς που ενδιαφέρονται για υιοθεσία να μην καθίστανται θύματα αδίστακτων ενδιάμεσων οργανώσεων και ότι συνεπώς είναι απαραίτητο να ενισχυθεί και σε αυτόν τον τομέα η συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς εντός της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί στο μέγιστο βαθμό η τοποθέτηση αδερφών στην ίδια θετή οικογένεια, προκειμένου να μην τους προκληθεί επιπλέον ψυχολογικό τραύμα λόγω του χωρισμού τους·

Διεθνείς υιοθεσίες βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1993

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της Χάγης της 29ης Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνούς υιοθεσίας (η σύμβαση της Χάγης), την οποία έχουν κυρώσει όλα τα κράτη μέλη, παρέχει ένα σύστημα διοικητικής συνεργασίας και αναγνώρισης διεθνών υιοθεσιών, δηλαδή υιοθεσιών στο πλαίσιο των οποίων οι θετοί γονείς και το παιδί ή τα παιδιά δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην ίδια χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της Χάγης ορίζει ότι η αναγνώριση διεθνών υιοθεσιών σε όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση γίνεται αυτόματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ειδικής διαδικασίας προκειμένου η αναγνώριση να τεθεί σε ισχύ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της σύμβασης της Χάγης, η αναγνώριση μπορεί να απορριφθεί μόνο αν η υιοθεσία αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους, λαμβανομένου υπόψη του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού·

Συνεργασία της αστικής δικαιοσύνης στον τομέα της υιοθεσίας

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών με την ευρύτερη δυνατή έννοια είναι θεμελιώδης για την αμοιβαία εμπιστοσύνη σε όλους τους τομείς του δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών και τη στήριξη του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου πρέπει να εστιάσουν εντονότερα σε ειδικά δικαστήρια, όπως τα δικαστήρια για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και τα δικαστήρια ανηλίκων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών σε σφαιρική ενημέρωση σχετικά με τις νομικές και διαδικαστικές πτυχές της εγχώριας υιοθεσίας στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επεκταθεί η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά εγκαθιδρύθηκε το 1997 και οι ευρωπαίοι διαμεσολαβητές για θέματα που αφορούν τα παιδιά πρέπει να ενθαρρυνθούν προκειμένου να συνεργάζονται στενότερα και να συντονίζονται καλύτερα στο εν λόγω φόρουμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν να περιλάβουν την εξασφάλιση της συμμετοχής τους στα υφιστάμενα προγράμματα για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διενεργηθεί εις βάθος ανάλυση, καθώς πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες ενέργειες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διασυνοριακής εμπορίας παιδιών με σκοπό την υιοθεσία και για τη βελτίωση της ορθής και αποδοτικής εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων και κατευθυντηρίων γραμμών για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχυθεί στον τομέα αυτό η συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς εντός της ΕΕ, προκειμένου να προλαμβάνονται περιστατικά απαγωγής, εμπορίας και διακίνησης παιδιών·

Διασυνοριακή αναγνώριση εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών είναι θεμελιώδους σημασίας για το δίκαιο της Ένωσης, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εκτελούν δικαστική ή άλλη απόφαση που εξέδωσε άλλο κράτος μέλος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που ισχύουν διεθνείς κανόνες σε αυτό τον τομέα, οι απόψεις εξακολουθούν να διίστανται στα κράτη μέλη όσον αφορά τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη διαδικασία υιοθεσίας, καθώς και ότι υπάρχουν όντως διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες υιοθεσίας και τη νομική ισχύ τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα με στόχο την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών χωρίς να θίγει το εθνικό οικογενειακό δίκαιο, περιλαμβανομένου του τομέα των υιοθεσιών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαιρέσεις για λόγους δημόσιας τάξης αποσκοπούν στη διασφάλιση της ταυτότητας των κρατών μελών, πράγμα που αποτυπώνεται στο ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόβλεψη για την αναγνώριση, αυτόματη ή μη, των εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας, δηλαδή των αποφάσεων που αφορούν υιοθεσίες που πραγματοποιούνται εντός ενός κράτους μέλους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία τέτοιας πρόβλεψης δημιουργεί σημαντικά προβλήματα για τις οικογένειες των ευρωπαίων πολιτών που μετοικούν σε άλλο κράτος μέλος αφού προβούν σε υιοθεσία, καθώς η υιοθεσία ενδέχεται να μην αναγνωριστεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στη νόμιμη άσκηση της γονικής μέριμνας καθώς και οικονομικές δυσκολίες σε σχέση με τις διαφορές στις δαπάνες που επιβάλλονται σε αυτόν τον τομέα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία τέτοιων διατάξεων θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα των παιδιών σε σταθερή και μόνιμη οικογένεια·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος οι γονείς, όταν μετοικήσουν σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να υποχρεωθούν να υποβληθούν σε ειδικές εθνικές διαδικασίες αναγνώρισης, ή ακόμη και σε εκ νέου υιοθεσία του παιδιού, πράγμα που προκαλεί ανασφάλεια δικαίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και να παρεμποδίσει οικογένειες από την πλήρη άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης και αξιολόγησης της κατάστασης συνολικά μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός «Βρυξέλλες ΙΙ» δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα της αναγνώρισης αποφάσεων υιοθεσίας, αφού καλύπτει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, κατά συνέπεια, θεμελιώδους σημασίας η θέσπιση νομοθεσίας που θα προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση σε ένα κράτος μέλος εγχώριας απόφασης υιοθεσίας που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των εθνικών διατάξεων περί δημόσιας τάξης και των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους νομοθεσία θα συμπλήρωνε τον υφιστάμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου(1) (Βρυξέλλες ΙΙα) σχετικά με ζητήματα δικαιοδοσίας και γονικής μέριμνας και θα κάλυπτε το υφιστάμενο κενό στον τομέα της αναγνώρισης υιοθεσιών βάσει διεθνούς δικαίου (Σύμβαση της Χάγης)·

Κοινοί ελάχιστοι κανόνες για τις υιοθεσίες

1.  καλεί τις αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις που αφορούν την υιοθεσία έχοντας πάντοτε υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού και με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά του, λαμβάνοντας, ταυτόχρονα, υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης·

2.  τονίζει ότι τα παιδιά που δίδονται προς υιοθεσία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία του κράτους, αλλά ως άτομα με διεθνώς αναγνωρισμένα θεμελιώδη δικαιώματα·

3.  υπογραμμίζει ότι κάθε υπόθεση υιοθεσίας είναι διαφορετική και πρέπει να αξιολογείται βάσει των ιδιαίτερων πτυχών της·

4.  θεωρεί ότι σε περιπτώσεις υιοθεσίας με διασυνοριακές πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να διατηρούνται όσο το δυνατόν περισσότερο οι πολιτισμικές και γλωσσικές παραδόσεις του παιδιού·

5.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο των διαδικασιών υιοθεσίας, πρέπει να δίνεται πάντα στα παιδιά η δυνατότητα να ακούγονται, χωρίς να τους ασκείται πίεση, και να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με τη διαδικασία, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας και της ωριμότητάς τους· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ζητείται η συναίνεση του παιδιού στην υιοθεσία, όποτε αυτό είναι δυνατό και ανεξαρτήτως της ηλικίας του· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά παιδιά και τα βρέφη, που δεν είναι δυνατόν να ακουστούν·

6.  θεωρεί ότι η απόφαση περί υιοθεσίας ουδέποτε πρέπει να λαμβάνεται πριν εξεταστούν οι βιολογικοί γονείς και, κατά περίπτωση, πριν εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα που αφορούν τη γονική μέριμνα και πριν καταστεί αμετάκλητη η έκπτωση των βιολογικών γονέων από τη γονική μέριμνα· ζητεί, επομένως, από τις αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευημερία του παιδιού μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα και κατά τη διάρκεια όλων των νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με την υιοθεσία, παρέχοντας, ταυτόχρονα, στο παιδί την προστασία και τη φροντίδα που χρειάζεται για την αρμονική του ανάπτυξη·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη για την ανάλυση των καταγγελιών που αφορούν μη συναινετικές υιοθεσίες με διασυνοριακές πτυχές·

8.  τονίζει ότι, πριν δοθεί το παιδί για υιοθεσία σε θετή οικογένεια, οι αρμόδιες αρχές πρέπει πάντα να εξετάζουν πρώτα τη δυνατότητα να τοποθετηθεί το παιδί κοντά σε συγγενείς του, ακόμη κι αν αυτοί ζουν σε άλλη χώρα, εφόσον το παιδί διατηρεί σχέσεις με τα εν λόγω μέλη της οικογένειάς του και κατόπιν εξατομικευμένης εκτίμησης των αναγκών του παιδιού· θεωρεί ότι η συνήθης διαμονή των μελών της οικογένειας που επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη ενός παιδιού δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως αποφασιστικός παράγοντας·

9.  ζητεί την ίση μεταχείριση γονέων με διαφορετική ιθαγένεια κατά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη γονική μέριμνα και την υιοθεσία· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ισότητα όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα των συγγενών που εμπλέκονται σε διαδικασίες υιοθεσίας και οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νομικής συνδρομής και της έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με τις ακροάσεις, του δικαιώματος σε διερμηνεία και της πρόσβασης σε όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα στη μητρική τους γλώσσα·

10.  τονίζει ότι, όταν το προς υιοθεσία παιδί είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε απόφασης η ενημέρωση και η διαβούλευση με τις προξενικές αρχές του κράτους μέλους αυτού και με την οικογένεια του παιδιού που διαμένει στο εν λόγω κράτος μέλος·

11.  καλεί, εξάλλου, τα κράτη μέλη να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους που έχουν ή που ζητούν το καθεστώς του πρόσφυγα, διασφαλίζοντας ότι θα λάβουν την προστασία, τη βοήθεια και τη φροντίδα που τα κράτη είναι υποχρεωμένα να τους παρέχουν δυνάμει των διεθνών τους υποχρεώσεων, κατά προτίμηση μέσω της τοποθέτησής τους σε οικογένεια υποδοχής κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου·

12.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους κοινωνικούς λειτουργούς, ούτως ώστε να πραγματοποιούν σωστά την αξιολόγησή τους στις επιμέρους περιπτώσεις, χωρίς να τους ασκείται οποιαδήποτε μορφή οικονομικής ή νομικής πίεσης και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική·

Διεθνείς υιοθεσίες βάσει της σύμβασης της Χάγης του 1993

13.  επισημαίνει την επιτυχία και τη σημασία της εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης, και προτρέπει όλες τις χώρες να υπογράψουν ή να κυρώσουν την εν λόγω σύμβαση ή να προσχωρήσουν σε αυτή·

14.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι συχνά ανακύπτουν προβλήματα που σχετίζονται με την έκδοση πιστοποιητικών υιοθεσίας· καλεί, συνεπώς, τις αρχές των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζονται πάντα οι διαδικασίες και οι δικλείδες ασφαλείας που κατοχυρώνονται δυνάμει της σύμβασης της Χάγης, ώστε να διασφαλίζεται ο αυτόματος χαρακτήρας της αναγνώρισης· ζητεί από τα κράτη μέλη να μην δημιουργούν περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια για την αναγνώριση υιοθεσιών στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης, τα οποία θα μπορούσαν να επιμηκύνουν τη διαδικασία και να αυξήσουν το κόστος της·

15.  επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να επιβληθεί η τήρηση και η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης της Χάγης, καθώς κάποια κράτη μέλη επιβάλλουν επιπλέον διοικητικές διαδικασίες ή δυσανάλογα τέλη στο πλαίσιο της αναγνώρισης υιοθεσιών, για παράδειγμα για να εκδώσουν ή να τροποποιήσουν ληξιαρχικά έγγραφα ή για να χορηγήσουν την ιθαγένεια, παρά το γεγονός ότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις της συνθήκης·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται τις διαδικασίες που ορίζει το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις απαιτήσεις για την παροχή συναίνεσης·

Συνεργασία της αστικής δικαιοσύνης στον τομέα της υιοθεσίας

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της υιοθεσίας, όσον αφορά τόσο τις νομικές όσο και τις κοινωνικές πτυχές της και ζητεί να ενισχυθεί, όπου χρειάζεται, η συνεργασία μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για τις αξιολογήσεις των επακόλουθων ενεργειών· στο πλαίσιο αυτό καλεί την ΕΕ να ακολουθεί μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών στο σύνολο των κύριων εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της·

18.  καλεί την Επιτροπή να εγκαθιδρύσει ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστών και αρχών ειδικευμένων στην υιοθεσία, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο όταν η υιοθεσία παρουσιάζει στοιχείο αλλοδαπότητας· πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διευκολυνθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο πλαίσιο του υφιστάμενου ευρωπαϊκού δικτύου κατάρτισης δικαστικών, προκειμένου να επιτευχθεί στον μέγιστο βαθμό η συνοχή με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται ήδη από την ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να παράσχει χρηματοδότηση για την εξειδικευμένη κατάρτιση δικαστικών λειτουργών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υιοθεσιών με διασυνοριακές πτυχές·

19.  είναι της άποψης ότι το να έχουν οι δικαστές που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υιοθεσιών με διασυνοριακές πτυχές τη δυνατότητα να συναντηθούν και να καταρτιστούν μπορεί να αποβεί ωφέλιμο για τον ακριβή εντοπισμό των προσδοκώμενων και απαιτούμενων νομικών λύσεων στον τομέα της αναγνώρισης εγχώριων υιοθεσιών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παράσχει χρηματοδότηση ώστε να δοθεί τέτοια δυνατότητα συνάντησης και κατάρτισης κατά το στάδιο της εκπόνησης της πρότασης του κανονισμού·

20.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Δικαιοσύνη νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες σχετικές με το δίκαιο της υιοθεσίας και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε όλα τα κράτη μέλη·

21.  λαμβάνει υπόψη τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών για τα Παιδιά και θεωρεί ότι η εν λόγω συνεργασία πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω και να ενισχυθεί·

22.  τονίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω ευρωπαϊκών αρχών όπως η Ευρωπόλ, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διασυνοριακή απαγωγή, εμπορία και διακίνηση παιδιών με σκοπό την υιοθεσία· σημειώνει ότι τα αξιόπιστα εθνικά συστήματα καταχώρισης των γεννήσεων μπορούν να αποτρέψουν τη διακίνηση παιδιών με σκοπό την υιοθεσία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιωθεί ο συντονισμός στον ευαίσθητο τομέα της υιοθεσίας παιδιών από τρίτες χώρες·

Διασυνοριακή αναγνώριση εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας

23.  διαπιστώνει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη ευρωπαϊκής νομοθετικής ρύθμισης που να προβλέπει την αυτόματη διασυνοριακή αναγνώριση των εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017 και βάσει των άρθρων 67 και 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση για την έκδοση πράξης σχετικά με τη διασυνοριακή αναγνώριση των αποφάσεων υιοθεσίας, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα, παράλληλα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες σε αυτό τον τομέα·

25.  διαπιστώνει ότι στις συστάσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόταση ψηφίσματος γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρούνται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

26.  εκτιμά ότι η προτεινόμενη πρόταση δεν θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις, αφού ο τελικός στόχος, η αυτόματη αναγνώριση των αποφάσεων υιοθεσίας, θα επιφέρει μείωση των εξόδων·

o
o   o

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Α.   ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1.  Όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες αποφασίζουν κάθε χρόνο να μετοικήσουν σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, ασκώντας το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Τούτο επιφέρει δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση και τη νομική διευθέτηση της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των ατόμων που ασκούν το δικαίωμά τους στην κινητικότητα. Η Ένωση έχει αρχίσει να ασχολείται με την αντιμετώπιση των προβληματικών αυτών καταστάσεων, για παράδειγμα μέσω της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), καθώς και με την καθιέρωση ενισχυμένων μηχανισμών συνεργασίας στον τομέα της αναγνώρισης ορισμένων πτυχών των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθώς και των συνεπειών των συμφώνων συμβίωσης στις περιουσιακές σχέσεις.

2.  Η σύμβαση της Χάγης, της 29ης Μαΐου 1993, σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών (η Σύμβαση της Χάγης), ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Αφορά τη διαδικασία για διασυνοριακές υιοθεσίες και προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση τέτοιων υιοθεσιών. Ωστόσο, η σύμβαση δεν καλύπτει την περίπτωση οικογένειας με παιδί που έχει υιοθετηθεί βάσει αμιγώς εθνικής διαδικασίας και στη συνέχεια μετοικεί σε άλλο κράτος μέλος. Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικές νομικές δυσχέρειες αν η νομική σχέση μεταξύ του γονέα (ή των γονέων) και του υιοθετημένου παιδιού δεν αναγνωριστεί αυτόματα. Ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις η αναγνώριση μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της.

3.  Συνεπώς, είναι απαραίτητο να εγκριθεί κανονισμός που να προβλέπει την αυτόματη διασυνοριακή αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας, προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των εν λόγω πολιτών της Ένωσης. Την κατάλληλη νομική βάση για μια τέτοια πρόταση αποτελεί το άρθρο 67 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών και άλλων αποφάσεων, καθώς και το άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης, που αφορά μέτρα στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Ο κανονισμός πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4.  Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας που εκδόθηκαν σε ένα κράτος μέλος με βάση οποιαδήποτε διαδικασία πέραν της διαδικασίας που προβλέπεται από τη σύμβαση της Χάγης. Καθώς οι οικογένειες στην Ευρώπη ενδέχεται να έχουν διασυνδέσεις ή να έχουν ζήσει σε τρίτη χώρα στο παρελθόν, ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι, εφόσον ένα κράτος μέλος έχει αναγνωρίσει απόφαση υιοθεσίας που ελήφθη σε τρίτη χώρα βάσει των σχετικών εθνικών διαδικαστικών κανόνων, η απόφαση υιοθεσίας θα αναγνωρίζεται σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

5.  Ωστόσο, προκειμένου να αποφεύγεται η αναζήτηση της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας (forum shopping) ή η εφαρμογή ακατάλληλων εθνικών νόμων, η αυτόματη αναγνώριση υπόκειται, πρώτον, στην προϋπόθεση ότι η αναγνώριση δεν πρέπει να αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του αναγνωρίζοντος κράτους μέλους, με έμφαση, όμως, στο γεγονός ότι τέτοιου είδους απόρριψη της αναγνώρισης δεν μπορεί ποτέ να οδηγεί σε de facto διακρίσεις, που απαγορεύονται από το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, δεύτερον, στην προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος που εξέδωσε την απόφαση υιοθεσίας είχε πράγματι δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 4 του προτεινόμενου κανονισμού στο μέρος Β (πρόταση). Μόνο το κράτος μέλος της συνήθους διαμονής του γονέα ή των γονέων του παιδιού μπορεί να έχει τέτοια δικαιοδοσία. Ωστόσο, σε περίπτωση που η απόφαση υιοθεσίας ελήφθη σε τρίτη χώρα, μπορεί να έχει δικαιοδοσία για την αρχική αναγνώριση της εν λόγω υιοθεσίας εντός της Ένωσης το κράτος μέλος της ιθαγένειας των γονέων ή του παιδιού. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη οικογένειες ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν εκτός Ευρώπης.

6.  Απαιτούνται ειδικές διαδικασίες προκειμένου να ληφθεί απόφαση σε συνάρτηση με τυχόν αντιρρήσεις για την αναγνώριση σε ειδικές περιπτώσεις. Οι σχετικές ρυθμίσεις είναι παρόμοιες με εκείνες που έχουν θεσπιστεί σε άλλες πράξεις της Ένωσης στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης.

7.  Πρέπει να θεσπιστεί ένα Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Υιοθεσίας προκειμένου να επιταχύνεται η διοικητική έρευνα σε περίπτωση αυτόματης αναγνώρισης. Το πρότυπο για το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να εγκριθεί ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής.

8.  Η πρόταση αφορά μόνο την προσωπική σχέση γονέα-παιδιού. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίσουν τυχόν ιδιαίτερη έννομη σχέση μεταξύ των γονέων του υιοθετημένου παιδιού, καθώς οι εθνικές νομοθεσίες αναφορικά με τα ζευγάρια παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές.

9.  Τέλος, η πρόταση περιέχει τις συνήθεις τελικές και μεταβατικές διατάξεις που απαντώνται σε πράξεις στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης. Η αυτόματη αναγνώριση υιοθεσιών εφαρμόζεται μόνο για αποφάσεις υιοθεσίας που θα εκδίδονται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού, καθώς και, από την ίδια ημερομηνία, για αποφάσεις υιοθεσίας που εκδόθηκαν νωρίτερα, αν το παιδί συνεχίζει να είναι ανήλικο.

10.  Η πρόταση συνάδει με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς τα κράτη μέλη δεν δύνανται να δράσουν τα ίδια για την εγκαθίδρυση νομικού πλαισίου για τη διασυνοριακή αναγνώριση των αποφάσεων υιοθεσίας, ενώ η πρόταση δεν υπερβαίνει τα απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση της σταθερότητας του νομικού καθεστώτος των υιοθετημένων παιδιών. Δεν θίγεται το οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών.

Β.   ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με τη διασυνοριακή αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 67 παράγραφος 4 και το άρθρο 81 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός του οποίου κατοχυρώνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Για τη σταδιακή εγκαθίδρυση ενός τέτοιου χώρου, είναι απαραίτητο η Ένωση να θεσπίσει μέτρα σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων και στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.

(2)  Βάσει των άρθρων 67 και 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στα εν λόγω μέτρα πρέπει να συμπεριληφθούν και μέτρα που θα στοχεύουν στη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών και εξωδικαστικών αποφάσεων.

(3)  Για να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οικογενειών, οι οποίες έχουν προβεί σε υιοθεσία, είναι αναγκαίο και ενδεδειγμένο οι κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση των αποφάσεων υιοθεσίας να καθορίζονται από μια δεσμευτική και άμεσα εφαρμοστέα νομοθετική πράξη της Ένωσης.

(4)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να δημιουργήσει ένα σαφές και λεπτομερές νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της διασυνοριακής αναγνώρισης αποφάσεων υιοθεσίας, να προσφέρει στις οικογένειες την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου, προβλεψιμότητα και ευελιξία και να αποτρέψει καταστάσεις όπου μια απόφαση υιοθεσίας, που έχει εκδοθεί νομίμως σε να κράτος μέλος, δεν θα αναγνωρίζεται σε άλλο κράτος μέλος.

(5)  Στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εμπίπτει η αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας που είτε εκδόθηκαν, είτε αναγνωρίστηκαν σε ένα κράτος μέλος. Ωστόσο, δεν πρέπει να καλύπτει την αναγνώριση διεθνών υιοθεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει της σύμβασης της Χάγης, της 29ης Μαΐου 1993, για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνούς υιοθεσίας, καθώς η ίδια η σύμβαση προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση τέτοιων υιοθεσιών. Συνεπώς, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στην αναγνώριση εγχώριων υιοθεσιών και σε διεθνείς υιοθεσίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί βάσει της εν λόγω συνθήκης.

(6)  Πρέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ της υιοθεσίας και της επικράτειας του κράτους μέλους που είτε εξέδωσε την απόφαση υιοθεσίας, είτε την αναγνώρισε. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση κοινούς κανόνες για τη δικαιοδοσία.

(7)  Οι κανόνες για τη δικαιοδοσία πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό σαφήνειας και να θεμελιώνονται στην αρχή της γενικής δωσιδικίας της συνήθους διαμονής των θετών γονέων, ή ενός από τους θετούς γονείς ή του παιδιού. Η δικαιοδοσία πρέπει να θεμελιώνεται στην παραπάνω αρχή, εκτός από περιπτώσεις, κατά τις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες, όπου το κράτος μέλος της ιθαγένειας μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικό στοιχείο.

(8)  Καθώς η υιοθεσία αφορά κατά βάση ανηλίκους, δεν συνιστάται να αναγνωρίζεται στους γονείς ή στα παιδιά διακριτική ευχέρεια κατά την επιλογή των αρχών που είναι αρμόδιες να αποφασίσουν σχετικά με την υιοθεσία.

(9)  Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης στην Ένωση δικαιολογεί την αρχή, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις υιοθεσίας που εκδίδονται ή αναγνωρίζονται σε ένα κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία. Συνεπώς, όταν μια απόφαση υιοθεσίας εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να είχε εκδοθεί στο αιτούμενο κράτος μέλος.

(10)  Η αυτόματη αναγνώριση, στο αιτούμενο κράτος μέλος, απόφασης υιοθεσίας που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει να θίγει τα δικαιώματα υπεράσπισης. Επομένως, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη αναγνώρισης μιας απόφασης υιοθεσίας, αν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος για την απόρριψη αυτή.

(11)  Η αναγνώριση εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας πρέπει να είναι αυτόματη, εκτός αν δεν είχε δικαιοδοσία το κράτος μέλος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η υιοθεσία, ή αν τέτοια αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του αναγνωρίζοντος κράτους μέλους, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)  Ο εν λόγω κανονισμός δεν πρέπει να θίγει το ουσιαστικό οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών, περιλαμβανομένου του δικαίου της υιοθεσίας. Επιπλέον, η αναγνώριση απόφασης υιοθεσίας βάσει του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να συνεπάγεται την αναγνώριση οποιασδήποτε έννομης σχέσης μεταξύ των θετών γονέων, χωρίς το γεγονός αυτό, ωστόσο, να ασκεί επιρροή στην πιθανή απόφαση για την αναγνώριση της απόφασης υιοθεσίας.

(13)  Όσα διαδικαστικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(14)  Όταν η απόφαση υιοθεσίας συνεπάγεται έννομη σχέση που δεν προβλέπεται στο δίκαιο του αιτούμενου κράτους μέλους, η έννομη σχέση αυτή, καθώς και κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, θα πρέπει να προσαρμοστεί κατά το δυνατόν ώστε να αντιστοιχεί σε έννομη σχέση που, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, παράγει ισοδύναμα αποτελέσματα και επιδιώκει παρόμοιους στόχους. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον τρόπο και τον φορέα που διενεργεί την προσαρμογή.

(15)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη αναγνώριση που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να καταρτιστεί ένα πρότυπο για τη διαβίβαση των αποφάσεων υιοθεσίας, το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Υιοθεσίας. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σχετικά με την εκπόνηση και την τροποποίηση του προτύπου για το εν λόγω πιστοποιητικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιήσει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(16)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζει το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που κατοχυρώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(17)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, [το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην έκδοση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού]/[με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύονται από αυτόν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή του].

(18)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν αφορά ούτε θίγει:

α)  τη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά το δικαίωμα υιοθεσίας ή σχετικά με άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου·

β)  τις διεθνείς υιοθεσίες βάσει της Σύμβασης της Χάγης, της 29ης Μαΐου 1993, σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών.

3.  Ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού υποχρεώνει τα κράτη μέλη:

α)  να αναγνωρίζουν την ύπαρξη τυχόν έννομης σχέσης μεταξύ των γονέων ενός υιοθετημένου παιδιού συνεπεία της αναγνώρισης της απόφασης υιοθεσίας·

β)  να εκδίδουν αποφάσεις υιοθεσίας σε περιπτώσεις που το εθνικό τους δίκαιο δεν το επιτρέπει.

Άρθρο 2

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «απόφαση υιοθεσίας» νοείται η δικαστική ή άλλη απόφαση βάσει της οποίας δημιουργείται ή αναγνωρίζεται μια διαρκής έννομη σχέση γονέα-τέκνου μεταξύ ενός παιδιού που δεν έχει ακόμη ενηλικιωθεί και του νέου γονέα/των νέων γονέων, που δεν αποτελούν τους βιολογικούς γονείς του εν λόγω παιδιού, ανεξαρτήτως του πώς ορίζεται η έννομη σχέση αυτή βάσει του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 3

Αυτόματη αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας

1.  Μια απόφαση υιοθεσίας που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται στα άλλα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία, εφόσον το κράτος μέλος που εξέδωσε την απόφαση έχει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 4.

2.  Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, να ζητήσει την έκδοση απόφασης που να ορίζει ότι δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 6 λόγοι απόρριψης της αναγνώρισης.

3.  Αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας σε δικαστήριο κράτους μέλους εξαρτάται από την κρίση επί παρεμπίπτοντος ζητήματος που αφορά την απόρριψη της αναγνώρισης, το δικαστήριο αυτό έχει δικαιοδοσία επί του εν λόγω ζητήματος.

Άρθρο 4

Δικαιοδοσία για αποφάσεις υιοθεσίας

1.  Οι αρχές ενός κράτους μέλους δύνανται να εκδώσουν απόφαση υιοθεσίας μόνο αν ο θετός γονέας ή οι θετοί γονείς ή το θετό τέκνο έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο εν λόγω κράτος μέλος.

2.  Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση υιοθεσίας παιδιού από τις αρχές τρίτης χώρας, οι αρχές ενός κράτους μέλους δύνανται επίσης να εκδώσουν παρόμοια απόφαση ή να αποφανθούν σχετικά με την αναγνώριση της απόφασης της τρίτης χώρας βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στο εθνικό τους δίκαιο, εφόσον ο θετός γονέας ή οι θετοί γονείς ή το θετό παιδί δεν έχουν μεν τη συνήθη διαμονή τους στο εν λόγω κράτος μέλος, αλλά έχουν την ιθαγένεια του κράτους αυτού.

Άρθρο 5

Απαιτούμενα έγγραφα για την αναγνώριση

Όποιος επιθυμεί να επικαλεστεί σε κράτος μέλος απόφαση υιοθεσίας, η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, προσκομίζει:

α)  αντίγραφο της απόφασης υιοθεσίας, το οποίο να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας· και

β)  το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Υιοθεσίας, που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 11.

Άρθρο 6

Απόρριψη της αναγνώρισης

Κατόπιν αίτησης ενδιαφερόμενου μέρους, η αναγνώριση απόφασης υιοθεσίας που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος μπορεί να απορριφθεί μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α)  αν η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του αιτούμενου κράτους μέλους·

β)  αν το κράτος μέλος έκδοσης της απόφασης δεν είχε δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 4.

Άρθρο 7

Αίτηση απόρριψης της αναγνώρισης

1.  Κατόπιν αίτησης μέρους που έχει συμφέρον να ενεργεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η αναγνώριση απόφασης υιοθεσίας απορρίπτεται αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2.  Η αίτηση απόρριψης της αναγνώρισης υποβάλλεται στο δικαστήριο το οποίο το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει δηλώσει στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο α) ως δικαστήριο στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η αίτηση.

3.  Η διαδικασία απόρριψης της αναγνώρισης, εφόσον δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, διέπεται από το δίκαιο του αιτούμενου κράτους μέλους.

4.  Ο αιτών προσκομίζει στο δικαστήριο αντίγραφο της απόφασης και, κατά περίπτωση, μετάφραση ή μεταγραμματισμό της απόφασης.

5.  Το δικαστήριο δύναται να μη ζητήσει να προσκομισθούν τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 εφόσον τα έχει ήδη στην κατοχή του ή εφόσον εκτιμά ότι δεν είναι εύλογο να καλέσει τον αιτούντα να τα προσκομίσει. Στην τελευταία περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον άλλο διάδικο να προσκομίσει τα έγγραφα.

6.  Ο διάδικος, ο οποίος επιδιώκει την απόρριψη αναγνώρισης απόφασης υιοθεσίας που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, δεν υποχρεούται να έχει ταχυδρομική διεύθυνση στο αιτούμενο κράτος μέλος. Επιπλέον, ο εν λόγω διάδικος δεν οφείλει να έχει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο αιτούμενο κράτος μέλος, εκτός αν είναι υποχρεωτικό να έχει αντιπρόσωπο ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της κατοικίας των διαδίκων.

7.  Το δικαστήριο αποφασίζει αμελλητί επί της αίτησης για απόρριψη της αναγνώρισης.

Άρθρο 8

Προσφυγές κατά της απόφασης σχετικά με την αίτηση απόρριψης της αναγνώρισης

1.  Αμφότεροι οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της αίτησης απόρριψης της αναγνώρισης.

2.  Το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που κάθε κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 στοιχείο β) ως δικαστήριο αρμόδιο για την υποβολή ενδίκων μέσων.

3.  Η απόφαση επί ενδίκου μέσου προσβάλλεται μόνο εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή το δικαστήριο που επιλαμβάνεται του περαιτέρω ενδίκου μέσου σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο γ).

Άρθρο 9

Προσφυγές στο κράτος μέλος έκδοσης της απόφασης υιοθεσίας

Το δικαστήριο, στο οποίο υποβάλλεται αίτηση απόρριψης της αναγνώρισης ή ενώπιον του οποίου εκδικάζεται ένδικο μέσο που ασκήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 ή 3, δύναται να αναστείλει τη διαδικασία εάν έχει ασκηθεί τακτικό ένδικο μέσο κατά της απόφασης υιοθεσίας στο κράτος μέλος έκδοσης της ή εάν δεν έχει εκπνεύσει ακόμη η προθεσμία άσκησης του τακτικού ένδικου μέσου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το δικαστήριο δύναται να τάξει προθεσμία για την άσκησή του.

Άρθρο 10

Απαγόρευση κατ’ ουσίαν ελέγχου

Δικαστικές ή άλλες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος δεν ελέγχονται σε καμία περίπτωση επί της ουσίας στο αιτούμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 11

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Υιοθεσίας

Οι αρχές του κράτους μέλους που εξέδωσε την απόφαση υιοθεσίας χορηγούν, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μέρους, πολύγλωσσο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Υιοθεσίας σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στο άρθρο 15.

Άρθρο 12

Προσαρμογή της απόφασης υιοθεσίας

1.  Σε περίπτωση που η δικαστική ή άλλη απόφαση περιλαμβάνει μέτρο ή διαταγή που δεν προβλέπεται στο δίκαιο του αιτούμενου κράτους μέλους, το μέτρο ή η διαταγή αυτή θα προσαρμοσθούν, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να αντιστοιχούν σε μέτρο ή διαταγή που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους, έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και εξυπηρετεί παρεμφερείς στόχους και συμφέροντα. Η προσαρμογή δεν μπορεί να οδηγεί σε αποτελέσματα που υπερβαίνουν όσα προβλέπονται στη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης της απόφασης.

2.  Οι διάδικοι δύνανται να αμφισβητήσουν την προσαρμογή του μέτρου ή της διαταγής ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 13

Πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη

1.  Έως την 1η Ιουλίου 2018, τα κράτη μέλη θα κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές τους διατάξεις, εφόσον υπάρχουν, όσον αφορά:

α)  τα δικαστήρια, στα οποία πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση απόρριψης της αναγνώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2·

β)  τα δικαστήρια, στα οποία πρέπει να ασκείται ένδικο μέσο κατά της απόφασης που εκδίδεται σχετικά με αίτηση απόρριψης της αναγνώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2· και

γ)  τα δικαστήρια, στα οποία μπορεί να ασκηθεί κάθε περαιτέρω ένδικο μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υιοθεσίας και την αναγνώριση τους στα κράτη μέλη, δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή με κάθε κατάλληλο μέσο, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης για τη Δικαιοσύνη.

Άρθρο 14

Επικύρωση ή ανάλογη διαδικασία

Δεν απαιτείται επικύρωση ή άλλη ανάλογη διαδικασία για έγγραφα τα οποία εκδίδονται σε κράτος μέλος στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

Ανατίθεται στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 16, εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αφορούν τη θέσπιση και την τροποποίηση του προτύπου για το πολύγλωσσο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Υιοθεσίας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 11.

Άρθρο 16

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται επ’ αόριστον στην Επιτροπή από την 1η Ιουλίου 2018.

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 15 εξουσιοδότηση είναι δυνατό να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Συμβούλιο ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλειαντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Συμβουλίου.

5.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πληροφορηθεί σχετικά με την έκδοση κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, οποιαδήποτε αντίρρηση έχει διατυπωθεί σχετικά με αυτές ή σχετικά με την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε αποφάσεις υιοθεσίας που θα εκδοθούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής.

Ωστόσο, αποφάσεις υιοθεσίας εκδοθείσες πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 αναγνωρίζονται από την ίδια ημερομηνία, εάν το παιδί δεν έχει ενηλικιωθεί έως τότε.

Άρθρο 18

Σχέση με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αποφάσεις υιοθεσίας που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων, των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες θεσπίζουν κανόνες σχετικούς με την αναγνώριση των υιοθεσιών, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών βάσει του άρθρου 351 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Ωστόσο, στις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών, ο παρών κανονισμός υπερισχύει των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εξ αυτών, στο μέτρο που οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν θέματα τα οποία διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 19

Ρήτρα επανεξέτασης

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, και στη συνέχεια κάθε πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις που αποβλέπουν στην προσαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τα δικαστήριά τους.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019, εκτός από τα άρθρα 13, 15 και 16, που εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, [ημερομηνία]

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012 , σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107).


Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I
PDF 498kWORD 46k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0220),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0131/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0277/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου

P8_TC1-COD(2015)0112


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/540.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν πως είναι σημαντική η στενή συνεργασία για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου(1), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού(2), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου(3) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(4). Προς τον σκοπό αυτό, συμφωνούν για τα ακόλουθα:

—  Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα τού κοινοποιεί οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ανησυχίες της αφορούν την εκπλήρωση από την Κολομβία, τον Ισημερινό ή το Περού των υποχρεώσεών τους σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

—  Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013 ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013 για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία θα περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων.

—  Η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης των Ευρωπαίων παραγωγών μπανάνας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της αγοράς ή των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης, μπορεί να εξετασθεί η παράταση της περιόδου ισχύος του εν λόγω μηχανισμού, κατόπιν συμφωνίας των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία.

Η Επιτροπή θα εξακολουθεί να πραγματοποιεί τακτικά ανάλυση της κατάστασης της αγοράς και των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης μετά τη λήξη της ισχύος του μηχανισμού σταθεροποίησης. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της αγοράς ή των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης, δεδομένης της σημασίας του τομέα της μπανάνας για τις απόκεντρες περιοχές, η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση μαζί με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς φορείς και θα αποφασίσει κατά πόσο χρειάζεται να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συγκαλεί τακτικά συνεδριάσεις παρακολούθησης με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς φορείς.

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει στατιστικά εργαλεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τάσεων των εισαγωγών μπανάνας και της κατάστασης της αγοράς μπανάνας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επανεξέταση του μορφοτύπου των δεδομένων εποπτείας των εισαγωγών, προκειμένου να είναι διαθέσιμα με φιλικό για τον χρήστη τρόπο τακτικά ενημερωμένα στοιχεία.

(1) ΕΕ L 354 της 21.12.2012, σ. 3.
(2) ΕΕ L 356 της 24.12.2016, σ. 3.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 17 της 19.1.2013, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (ΕΕ L 17 της 19.1.2013, σ. 13).


Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I
PDF 362kWORD 110k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))
P8_TA(2017)0015A8-0377/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0636),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0393/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0377/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2015)0289


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου(5) (εφεξής «ΚΑΑ»), καθιερώθηκε σύστημα σχετικά με τις άδειες αλιείας ενωσιακών αλιευτικών σκαφών εκτός των ενωσιακών υδάτων και την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα,

(2)  Η Ένωση αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, (UNCLOS)(6) και έχει κυρώσει τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών, του 1995, για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων, της 4ης Αυγούστου 1995, (συμφωνία του ΟΗΕ για τα αποθέματα ιχθύων)(7). Με τις εν λόγω διεθνείς διατάξεις καθορίζεται η αρχή της υποχρέωσης όλων των κρατών να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση και η διατήρηση των θαλάσσιων πόρων και να συνεργάζονται μεταξύ τους προς τον σκοπό αυτό. [Τροπολογία 1]

(3)  Η Ένωση έχει αποδεχτεί τη συμφωνία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) της 24ης Νοεμβρίου 1993 για την προώθηση της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από τα αλιευτικά σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα («συμφωνία συμμόρφωσης του FAO»)(8). Η συμφωνία συμμόρφωσης του FAO ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να μη χορηγούν άδεια χρήσης σκάφους για αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα εάν δεν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και να επιβάλλουν κυρώσεις εάν δεν τηρούνται ορισμένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

(3α)  Το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας εξέδωσε συμβουλευτική γνώμη στις 2 Απριλίου 2015, κατόπιν αιτήματος της Υποπεριφερειακής Επιτροπής Αλιείας της Δυτικής Αφρικής. Η εν λόγω συμβουλευτική γνώμη επιβεβαίωσε ότι η Ένωση είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες των σκαφών που φέρουν σημαία κράτους μέλους και ότι πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια σε αυτό το πλαίσιο. [Τροπολογία 2]

(4)  Η Ένωση έχει υιοθετήσει το διεθνές σχέδιο δράσης του FAO για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΔΣΔ-ΠΛΑ), το οποίο εγκρίθηκε το 2001. Στο ΔΣΔ-ΠΛΑ και τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO σχετικά με τις επιδόσεις του κράτους σημαίας, που υιοθετήθηκαν το 2014, βασίζεται η ευθύνη του κράτους σημαίας να εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το ΔΣΔ-ΠΛΑ ορίζει ότι τα κράτη σημαίας θα πρέπει να εκδίδουν άδειες αλιείας σε ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία τους για σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Με τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται επίσης η χορήγηση άδειας από το κράτος σημαίας και το παράκτιο κράτος, όταν οι αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται βάσει συμφωνίας για πρόσβαση στην αλιεία ή ακόμη και εκτός τέτοιας συμφωνίας. Τόσο το κράτος σημαίας όσο και το παράκτιο κράτος θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν θα υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων στα ύδατα του παράκτιου κράτους (παράγραφοι 40 και 41).

(4α)  Το 2014, όλα τα μέλη του FAO, μεταξύ των οποίων η Ένωση και οι αναπτυσσόμενες χώρες εταίροι της, ενέκριναν ομόφωνα τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένου του σημείου 5.7 στο οποίο υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην αλιεία μικρής κλίμακας πριν από τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες και τρίτα μέρη για την πρόσβαση στους πόρους. [Τροπολογία 3]

(4β)  Στις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές του FAO για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας μικρής κλίμακας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της φτώχειας ζητείται η λήψη μέτρων για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων και για τη διασφάλιση της οικολογικής βάσης της παραγωγής τροφίμων, ενώ υπογραμμίζεται η σημασία περιβαλλοντικών προτύπων για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων τα οποία περιλαμβάνουν μια οικοσυστημική προσέγγιση της διαχείρισης της αλιείας σε συνδυασμό με την προληπτική προσέγγιση, με στόχο την αποκατάσταση και τη διατήρηση των υπό εκμετάλλευση αποθεμάτων πάνω από επίπεδα που μπορούν να παράγουν τη μέγιστη απόδοση έως το 2015, όπου είναι δυνατόν, και μέχρι το 2020 το αργότερο για όλα τα αποθέματα. [Τροπολογία 4]

(5)  Το ζήτημα των υποχρεώσεων και των συνακόλουθων αρμοδιοτήτων και οικονομικών ευθυνών του κράτους σημαίας, καθώς και, κατά περίπτωση, του διεθνούς οργανισμού σημαίας, για τη διατήρηση και διαχείριση των έμβιων πόρων της ανοιχτής θάλασσας δυνάμει της UNCLOS βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της επικαιρότητας σε διεθνές επίπεδο. Αυτό συνέβη επίσης, με τη μορφή υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας που απορρέει από την UNCLOS, και με τη συντρέχουσα δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους και του κράτους σημαίας, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τη δικαιοδοσία του διεθνούς οργανισμού σημαίας και του παράκτιου κράτους, για τη διασφάλιση της ορθής διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στις θαλάσσιες περιοχές υπό εθνική δικαιοδοσία. Η συμβουλευτική γνώμη που εξέδωσε στις 2 Απριλίου 2015 το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS), σε απάντηση ερωτήσεων της Υποπεριφερειακής Επιτροπής Αλιείας Δυτικής Αφρικής, επιβεβαίωσε ότι η Ένωση φέρει διεθνή ευθύνη έναντι τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της και ότι η ευθύνη αυτή επιβάλλει την υποχρέωση να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια. Η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας συνίσταται στην υποχρέωση του κράτους να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη της παράνομης αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης θέσπισης των αναγκαίων διοικητικών και εκτελεστικών μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του, οι υπήκοοί του ή τα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στα ύδατά του δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες που παραβιάζουν τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Για τους λόγους αυτούς και για την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας, γενικότερα, είναι σημαντικό να οργανωθούν τόσο οι δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών εκτός των ενωσιακών υδάτων όσο και το σχετικό σύστημα διακυβέρνησης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης να είναι αποδοτική και αποτελεσματική και να αποφεύγονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ένωση θα μπορούσε ενδεχομένως να κατηγορηθεί για διεθνώς παράνομες πράξεις. [Τροπολογία 5]

(5α)  Στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Ένωση δεσμεύτηκε για την εφαρμογή του ψηφίσματος που περιέχει το έγγραφο αποτελεσμάτων με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», συμπεριλαμβανομένου του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 σχετικά με τη «διατήρηση και αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 12 σχετικά με τη «διασφάλιση μεθόδων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής» και των στόχων τους. [Τροπολογία 6]

(6)  Ο απολογισμός της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη «Ρίο +20»(9) το 2012, καθώς και η έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριας χλωρίδας και πανίδας, οι διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και οι νέοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (17 στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο μας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου 14 για την υδρόβια ζωή) που εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να αντανακλώνται στην ενωσιακή εξωτερική αλιευτική πολιτική και στην εμπορική πολιτική της Ένωσης. [Τροπολογία 7]

(7)  Ο στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) (ο «βασικός κανονισμός»), είναι να διασφαλίζεται ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες και η διαχείρισή τους συνάδει με τον στόχο τους στόχους της επίτευξης οικονομικών και κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, και της αποκατάστασης και διατήρησης των αλιευτικών αποθεμάτων πάνω από επίπεδα τα οποία μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς και ότι συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού. Κατά την εφαρμογή αυτής της πολιτικής είναι επίσης απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). [Τροπολογία 8]

(7α)  Ο βασικός κανονισμός ορίζει επίσης ότι οι συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) πρέπει να περιορίζονται στο πλεόνασμα αλιευμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης UNCLOS. [Τροπολογία 9]

(8)  Με τον Στον βασικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 τονίζεται η ανάγκη να προάγονται διεθνώς οι σκοποί της ΚΑλΠ και να διασφαλίζεται ότι οι ενωσιακές αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων βασίζονται στις ίδιες αρχές και τα ίδια πρότυπα που ισχύουν βάσει του ενωσιακού δικαίου, ενώ παράλληλα να προάγονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις ενωσιακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Η κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία που θεσπίζεται από τρίτες χώρες ενδέχεται να διαφέρει από τη νομοθεσία της Ένωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφορετικά πρότυπα για τους αλιευτικούς στόλους. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αδειοδότηση αλιευτικών δραστηριοτήτων που δεν συνάδουν με τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η συνέπεια των περιβαλλοντικών, αλιευτικών, εμπορικών και αναπτυξιακών δράσεων της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά την αλιεία σε αναπτυσσόμενες χώρες που διαθέτουν χαμηλές διοικητικές ικανότητες και όπου ο κίνδυνος διαφθοράς είναι υψηλός. [Τροπολογία 10]

(9)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 αποσκοπούσε στην καθιέρωση κοινής πρακτικής για την αδειοδότηση αλιευτικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός των ενωσιακών υδάτων, με στόχο τη στήριξη της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας και τη βελτίωση του ελέγχου και της παρακολούθησης του στόλου της ΕΕ Ένωσης σε όλο τον κόσμο, καθώς και στη θέσπιση όρων για την αδειοδότηση σκαφών τρίτων χωρών που αλιεύουν σε ενωσιακά ύδατα. [Τροπολογία 11]

(10)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου(11) σχετικά με την ΠΛΑ αλιεία εκδόθηκε παράλληλα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1006/2008, ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου («κανονισμός ελέγχου»)(12) εκδόθηκε έπειτα από ένα έτος. Οι εν λόγω κανονισμοί αποτελούν τους τρεις πυλώνες εφαρμογής των διατάξεων ελέγχου και εφαρμογής της ΚΑλΠ.

(11)  Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των τριών κανονισμών δεν χαρακτηρίστηκε από συνοχή· συγκεκριμένα, υπήρξαν ζητήματα νομικής συνοχής μεταξύ του ΚΑΑ και του κανονισμού ελέγχου, ο οποίος εκδόθηκε μετά τον ΚΑΑ. Επίσης, κατά την εφαρμογή του ΚΑΑ αποκαλύφθηκαν αρκετά κενά, δεδομένου ότι δεν καλύφθηκαν ορισμένα ζητήματα όσον αφορά τον έλεγχο, όπως η ναύλωση, η μετανηολόγηση και η έκδοση αδειών αλιείας από αρμόδια αρχή τρίτης χώρας για αλιευτικό σκάφος της Ένωσης εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ («απευθείας άδειες»). Εξάλλου, ορισμένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων αποδείχθηκαν δύσκολες, όπως και η κατανομή διοικητικών καθηκόντων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(12)  Η βασική αρχή που διέπει τον παρόντα κανονισμό είναι ότι κάθε ενωσιακό σκάφος που αλιεύει εκτός των ενωσιακών υδάτων θα πρέπει να αδειοδοτείται από το οικείο κράτος μέλος σημαίας και να παρακολουθείται αναλόγως, ανεξαρτήτως του τόπου και του πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Η έκδοση άδειας θα πρέπει να εξαρτάται από την πλήρωση βασικής δέσμης κοινών κριτηρίων επιλεξιμότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται στην Επιτροπή θα πρέπει να δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στην παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων όλων των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός των ενωσιακών υδάτων ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει η Επιτροπή τις υποχρεώσεις της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. [Τροπολογία 12]

(12α)  Τα τελευταία έτη σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην εξωτερική αλιευτική πολιτική της Ένωσης, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους των ΣΣΒΑ και την επιμέλεια που επιδεικνύεται στην εφαρμογή των διατάξεων. H διατήρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τον στόλο της Ένωσης εντός του πλαισίου των ΣΣΒΑ θα πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας για την εξωτερική αλιευτική πολιτική της Ένωσης και παρόμοιοι όροι θα πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες της Ένωσης εκτός του πεδίου εφαρμογής των ΣΣΒΑ. [Τροπολογία 13]

(12β)  H Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο απέναντι στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί, να τροποποιηθεί ή να ανασταλεί μια άδεια αλιείας στη βάση αποδεικτικών στοιχείων για σοβαρές απειλές όσον αφορά την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων. [Τροπολογία 14]

(13)  Τα σκάφη υποστήριξης έχουν ενδεχομένως σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες και στην ποσότητα ιχθύων που μπορούν να λαμβάνουν. Είναι επομένως απαραίτητο να ληφθούν και αυτά υπόψη στις διαδικασίες αδειοδότησης και υποβολής εκθέσεων στον παρόντα κανονισμό.

(14)  Οι μετανηολογήσεις αποτελούν ζήτημα όταν αποσκοπούν στην παράκαμψη των κανόνων της ΚΑλΠ ή των ισχυόντων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης. Συνεπώς, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει, να εντοπίζει και να παρεμποδίζει τέτοιου είδους ενέργειες. Η ιχνηλασιμότητα και η κατάλληλη παρακολούθηση του ιστορικού συμμόρφωσης θα πρέπει να διασφαλίζονται καθόλη τη διάρκεια ζωής του ενός σκάφους που ανήκει σε επιχείρηση της Ένωσης, ανεξάρτητα από τη σημαία ή τις σημαίες που φέρει. Στην επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει επίσης να συμβάλει η απαίτηση χορήγησης μοναδικού αριθμού σκάφους από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ). [Τροπολογία 15]

(15)  Σε ύδατα τρίτων χωρών, τα ενωσιακά σκάφη μπορούν να δραστηριοποιούνται είτε βάσει των διατάξεων ΣΣΒΑ, που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, είτε με τη λήψη απευθείας αδειών αλιείας από τρίτες χώρες, εάν δεν ισχύει ΣΣΒΑ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να ασκούνται με τρόπο διαφανή και βιώσιμο. Για αυτόν τον λόγο τα κράτη μέλη σημαίας θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα να επιτρέπουν, βάσει καθορισμένης δέσμης κριτηρίων και υπό την αίρεση της παρακολούθησης, στα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να ζητούν και να λαμβάνουν απευθείας άδειες από τρίτα παράκτια κράτη. Η αλιευτική δραστηριότητα θα πρέπει να επιτρέπεται μόλις το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίσει ότι δεν θα υπονομεύσει τη βιωσιμότητα. Εφόσον η Επιτροπή δεν έχει καμία άλλη δεόντως αιτιολογημένη ένσταση, θα πρέπει να επιτρέπεται στην επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια τόσο από το κράτος μέλος σημαίας όσο και από το παράκτιο κράτος να αρχίσει την αλιευτική της δραστηριότητα. [Τροπολογία 16]

(16)  Ειδικό θέμα που σχετίζεται με τις ΣΣΒΑ αποτελεί η ανακατανομή των υποχρησιμοποιημένων αλιευτικών δυνατοτήτων, οι οποίες προκύπτουν όταν οι αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα κράτη μέλη με τους σχετικούς κανονισμούς του Συμβουλίου, δεν χρησιμοποιούνται πλήρως. Δεδομένου ότι το κόστος πρόσβασης που καθορίζεται στις ΣΣΒΑ χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι σημαντική η ύπαρξη συστήματος προσωρινής ανακατανομής για να διαφυλάσσονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να διασφαλίζεται ότι δεν σπαταλιέται καμία αλιευτική δυνατότητα για την οποία έχει καταβληθεί το αντίτιμο. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί και να βελτιωθεί το σύστημα ανακατανομής, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί μηχανισμό έσχατης ανάγκης. Η εφαρμογή του θα πρέπει να είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αρχική κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, ήτοι θα πρέπει να μη θίγει τη σχετική σταθερότητα. Ως μηχανισμός έσχατης λύσης, η ανακατανομή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνον αφού τα οικεία κράτη μέλη έχουν παραιτηθεί των δικαιωμάτων τους για ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ τους. [Τροπολογία 17]

(16α)  «Αδρανείς συμφωνίες» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις χωρών που έχουν εγκρίνει συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης χωρίς να διαθέτουν πρωτόκολλο σε ισχύ, για διαρθρωτικούς ή συγκυριακούς λόγους. Η Ένωση έχει πολλές «αδρανείς συμφωνίες» με τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται στα σκάφη της Ένωσης να αλιεύουν σε ύδατα που εμπίπτουν στις αδρανείς συμφωνίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την ενεργοποίηση ή τον τερματισμό των εν λόγω συμφωνιών σύμπραξης. [Τροπολογία 18]

(17)  Οι αλιευτικές δραστηριότητες υπό την αιγίδα περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) και η άναρχη αλιεία στην ανοιχτή θάλασσα θα πρέπει επίσης να εγκρίνονται από το κράτος μέλος σημαίας και να συμμορφώνονται με τους ειδικούς κανόνες της ΠΟΔΑ ή την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει τις αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοιχτή θάλασσα. [Τροπολογία 19]

(18)  Οι συμφωνίες ναύλωσης ενδέχεται να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, καθώς και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστεί νομικό πλαίσιο που θα βοηθά την Ένωση στη βελτίωση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των ενωσιακών ναυλωμένων αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία της Ένωσης και έχουν ναυλωθεί από επιχειρήσεις τρίτων χωρών βάσει των όσων έχουν εγκριθεί από την αντίστοιχη ΠΟΔΑ. [Τροπολογία 20]

(19)  Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς, εφαρμόσιμες και προβλέψιμες για τις ενωσιακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών, καθώς και για τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές. [Τροπολογία 21]

(19α)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο ώστε ο αλιευτικός στόλος της Ένωσης να μπορεί να ανταγωνίζεται με άλλες αλιευτικές χώρες, με ανάλογη προσαρμογή των κανόνων πρόσβασης στην αγορά όποτε θεσπίζονται αυστηροί κανόνες για τον στόλο της Ένωσης. [Τροπολογία 22]

(20)  Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στον κανονισμό ελέγχου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν όλα τα ζητούμενα δεδομένα σχετικά με τους στόλους και τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, να τα διαχειρίζονται και να τα διαθέτουν στην Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, με την Επιτροπή και με τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, προκειμένου να συντονίζονται οι εν λόγω δραστηριότητες συλλογής δεδομένων.

(21)  Με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των πληροφοριών σχετικά με τις ενωσιακές άδειες αλιείας, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ηλεκτρονικό μητρώο αδειών αλιείας, το οποίο να περιλαμβάνει τόσο τμήμα προσβάσιμο από το κοινό όσο και τμήμα με ασφαλή πρόσβαση. Στις πληροφορίες του ενωσιακού μητρώου αδειών αλιείας περιέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

(22)  Με σκοπό την κατάλληλη αντιμετώπιση της πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτης χώρας στα ενωσιακά ύδατα, οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να συνάδουν με εκείνους που ισχύουν για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σύμφωνα με τον κανονισμό ελέγχου. Συγκεκριμένα, το άρθρο 33 του εν λόγω κανονισμού, σχετικά με την αναφορά των αλιευμάτων και των συναφών με τα αλιεύματα δεδομένων, θα πρέπει επίσης να ισχύει για τα σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.

(23)  Τα αλιευτικά σκάφη από τρίτες χώρες χωρίς άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, όταν πλέουν σε ενωσιακά ύδατα, θα πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα αλιευτικά εργαλεία τους είναι τοποθετημένα με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση χρησιμοποίησή τους για αλιευτικές δραστηριότητες.

(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων από σκάφη τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα και, στην περίπτωση παραβάσεων, για την καταχώρισή τους στο εθνικό μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού ελέγχου.

(25)  Προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοινό σύστημα ανταλλαγής και αποθήκευσης δεδομένων από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες και επικαιροποιήσεις με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου. Ως προς αυτό, τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο ενωσιακό μητρώο σκαφών θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως.

(26)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη η τεχνολογική πρόοδος και οι επακόλουθες πιθανές νέες απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την έγκριση τροποποιήσεων των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, τα οποία καθορίζουν τον κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να λαμβάνουν άδεια αλιείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(15). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(27)  Για να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την καταγραφή, τον μορφότυπο και τη διαβίβαση των δεδομένων που σχετίζονται με τις άδειες αλιείας από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στο ενωσιακό μητρώο αδειών αλιείας, καθώς και να καθοριστεί μέθοδος για την ανακατανομή των αχρησιμοποίητων αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16).

(28)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με άμεση εφαρμογή όταν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με την ανακατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης.

(29)  Λόγω του πλήθους και της σπουδαιότητας των τροποποιήσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση αδειών αλιείας για:

α)  ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται εκτελούν αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας, υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ στην οποία Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, εντός ή εκτός των ενωσιακών υδάτων, ή στην ανοιχτή θάλασσα· και

β)  αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται εκτελούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα. [Τροπολογία 23]

Άρθρο 2

Σχέση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων:

α)  που περιέχονται σε ΣΣΒΑ και παρόμοιες αλιευτικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών·

β)  που έχουν εγκριθεί από ΠΟΔΑ ή παρόμοιες οργανώσεις αλιείας στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος·

γ)  που περιέχονται στην ενωσιακή νομοθεσία για την εφαρμογή ή τη μεταφορά διατάξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «σκάφος υποστήριξης»: σκάφος το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με λειτουργικά αλιευτικά εργαλεία σχεδιασμένα για την αλίευση ή την προσέλκυση ιχθύων και διευκολύνει, υποστηρίζει ή προπαρασκευάζει αλιευτικές δραστηριότητες· [Τροπολογία 24]

β)  «άδεια αλιείας»: άδεια αλιείας που εκδίδεται για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος ή αλιευτικό σκάφος τρίτων χωρών, επιπλέον της γενικής άδειας αλιείας του, η οποία του δίνει το δικαίωμα να ασκεί συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σε δεδομένη περιοχή ή για δεδομένο τύπο αλιείας υπό ειδικές προϋποθέσεις· [Τροπολογία 25]

γ)  «μητρώο αδειών αλιείας»: το σύστημα διαχείρισης των αδειών αλιείας και η συναφής βάση δεδομένων·

δ)  «απευθείας άδεια»: άδεια αλιείας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή τρίτης χώρας για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ·

ε)  «ύδατα τρίτης χώρας»: ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτης χώρας·

στ)  «πρόγραμμα παρατηρητών»: πρόγραμμα υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ, ΣΣΒΑ, τρίτης χώρας ή κράτους μέλους, με το οποίο προβλέπεται η παρουσία παρατηρητών επί αλιευτικών σκαφών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για τη συλλογή δεδομένων και/ή την επαλήθευση της συμμόρφωσης του σκάφους με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η εν λόγω οργάνωση, ΣΣΒΑ ή χώρα· [Τροπολογία 26]

στα)  «συμβαλλόμενο μέρος»: συμβαλλόμενο μέρος διεθνούς σύμβασης ή συμφωνίας για τη δημιουργία ΠΟΔΑ, καθώς και κράτη, αλιευτικές οντότητες ή άλλες οντότητες που συνεργάζονται με τις οργανώσεις αυτές και, προς τον σκοπό αυτό, τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς συνεργαζόμενου μη συμβαλλόμενου μέρους έναντι της οργάνωσης αυτής· [Τροπολογία 27]

στβ)  Ως «ναύλωση» νοείται η σύμβαση με την οποία ένα αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους μισθώνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα χωρίς αλλαγή σημαίας. [Τροπολογία 77]

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Κεφάλαιο I

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 4

Γενική αρχή

Με την επιφύλαξη της απαίτησης για λήψη άδειας από τον αρμόδιο οργανισμό ή την τρίτη χώρα, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων, εκτός εάν έχει εκδοθεί για αυτά άδεια αλιείας από το οικείο κράτος μέλος σημαίας.

Άρθρο 5

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.  Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδώσει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των ενωσιακών υδάτων μόνον εάν:

α)  έχει λάβει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, σύμφωνα με τα παραρτήματα 1 και 2 το παράρτημα, σχετικά με το αλιευτικό σκάφος και το (τα) σχετικό(-ά) σκάφος(-η) υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των μη ενωσιακών σκαφών υποστήριξης· [Τροπολογία 28]

β)  το αλιευτικό σκάφος διαθέτει έγκυρη άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

γ)  το αλιευτικό σκάφος και κάθε σχετικό σκάφος υποστήριξης διαθέτουν αριθμό ΔΝΟ, εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία της Ένωσης· [Τροπολογία 29]

δ)  δεν έχουν επιβληθεί οιεσδήποτε κυρώσεις για σοβαρή παράβαση στην επιχείρηση στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και το στο οικείο αλιευτικό σκάφος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους, δυνάμει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για την άδεια αλιείας· [Τροπολογία 78]

ε)  το αλιευτικό σκάφος δεν περιλαμβάνεται σε κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας εγκεκριμένο από ΠΟΔΑ και/ή από την Ένωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008

στ)  κατά περίπτωση, διατίθενται στο κράτος μέλος σημαίας αλιευτικές δυνατότητες στο πλαίσιο της εκάστοτε αλιευτικής συμφωνίας ή τις σχετικές διατάξεις της ΠΟΔΑ· και

ζ)  κατά περίπτωση, το αλιευτικό σκάφος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 για την τροποποίηση του παραρτήματος.

Άρθρο 6

Μετανηολογήσεις

1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σκάφη τα οποία, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία κατά τη διάρκεια της διετίας που προηγείται της υποβολής της αίτησης για άδεια αλιείας:

α)  αποχώρησαν από το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και μετανηολογήθηκαν σε τρίτη χώρα· και

β)  εν συνεχεία, επέστρεψαν στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ένωσης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αποχώρησης από αυτό.

2.  Το κράτος μέλος σημαίας δύναται να εκδώσει άδεια αλιείας μόνον εάν διασφαλίζει έχει διαπιστώσει ότι, κατά την περίοδο που το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 σκάφος δραστηριοποιούνταν υπό σημαία τρίτης χώρας:

α)  δεν επιδίδονταν σε ΠΛΑ αλιευτικές δραστηριότητες· καθώς και ότι

β)  δεν δραστηριοποιούνταν σε ύδατα είτε μη συνεργαζόμενης τρίτης χώρας, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, είτε τρίτης χώρας η οποία χαρακτηρίστηκε ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1026/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

3.  Προς τον σκοπό αυτό, η επιχείρηση πρέπει να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά το σχετικό χρονικό διάστημα και απαιτείται κατά το οποίο το σκάφος αλίευε υπό σημαία τρίτης χώρας οι οποίες απαιτούνται από το κράτος μέλος σημαίας, καθώς και τουλάχιστον καθένα από τα ακόλουθα:

α)  δήλωση αλιευμάτων και αλιευτικών προσπαθειών κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

β)  αντίγραφο της εκδοθείσας από το κράτος σημαίας άδειας αλιείας για τη σχετική περίοδο·

γ)  αντίγραφο τυχόν άδειας αλιείας που επιτρέπει αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

δ)  επίσημη δήλωση από την τρίτη χώρα όπου μετανηολογήθηκε το σκάφος, στην οποία να αναφέρονται οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο σκάφος ή την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

δα)  πλήρες ιστορικό όσον αφορά τη σημαία, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σκάφος είχε εγκαταλείψει το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ένωσης.

4.  Το κράτος μέλος σημαίας δεν εκδίδει άδεια αλιείας για σκάφος που έχει μετανηολογηθεί:

α)  σε τρίτη χώρα η οποία χαρακτηρίστηκε ως μη συνεργαζόμενη χώρα ή συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο μη συνεργαζόμενων χωρών για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008· ή

β)  σε τρίτη χώρα η οποία χαρακτηρίστηκε ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1026/2012.

5.  Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται εάν το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι, μόλις η χώρα χαρακτηρίστηκε ως μη συνεργαζόμενη χώρα όσον αφορά την ΠΛΑ αλιεία ή ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας, η επιχείρηση:

α)  έπαυσε τις αλιευτικές της δραστηριότητες· και

β)  κίνησε αμέσως τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες για τη διαγραφή του σκάφους από το μητρώο αλιευτικών σκαφών της τρίτης χώρας. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 7

Παρακολούθηση αδειών αλιείας.

1.  Όταν υποβάλλει αίτηση για άδεια αλιείας, η επιχείρηση παρέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία στο κράτος μέλος σημαίας.

2.  Η επιχείρηση ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος σημαίας για οποιαδήποτε μεταβολή των σχετικών δεδομένων.

3.  Το κράτος μέλος σημαίας παρακολουθεί εξακριβώνει τουλάχιστον άπαξ του έτους κατά πόσον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε άδεια αλιείας εξακολουθούν να πληρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εν λόγω άδειας.

4.  Εάν κάποια από τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκε άδεια αλιείας δεν πληρούται πλέον, το κράτος μέλος σημαίας τροποποιεί ή ανακαλεί αναλαμβάνει την κατάλληλη δράση, μεταξύ άλλων για να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την άδεια, και ενημερώνει αμέσως την επιχείρηση και την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τη γραμματεία της ΠΟΔΑ ή την εκάστοτε τρίτη χώρα, αναλόγως.

5.  Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος της Επιτροπής, το κράτος μέλος σημαίας απορρίπτει, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια σε περιπτώσεις επιτακτικών λόγων πολιτικής που σχετίζονται με:

α)  εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος που σχετίζονται με σοβαρή απειλή για τη βιώσιμη εκμετάλλευση, διαχείριση και διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

β)  ή με την πρόληψη ή την καταστολή της σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων σε σχέση με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή το άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, στο πλαίσιο παράνομης, λαθραίας ή άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, είτε ή με στόχο την πρόληψή τους, εάν υφίσταται υψηλός κίνδυνος· ή

γ)  σε περιπτώσεις όπου η Ένωση αποφασίζει να αναστείλει ή να διακόψει τις σχέσεις με την εκάστοτε τρίτη χώρα.

Το δεόντως αιτιολογημένο αίτημα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο υποστηρίζεται από συναφείς και ενδεδειγμένες πληροφορίες. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την επιχείρηση και το κράτος μέλος σημαίας όταν προβαίνει σε δεόντως αιτιολογημένο αίτημα. Μετά από τεκμηριωμένο αίτημα της Επιτροπής ακολουθεί δεκαπενθήμερη περίοδος διαβουλεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους σημαίας.

6.  Εάν ένα, μετά την παρέλευση της δεκαπενθήμερης περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή επιβεβαιώνει το αίτημά της και το κράτος μέλος παραλείψει να απορρίψει, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά την παρέλευση επιπλέον πέντε ημερών, να ανακαλέσει την άδεια, ενώ και ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας και την επιχείρηση, αναλόγως για την απόφασή της. [Τροπολογία 32]

Κεφάλαιο II

Αλιευτικές δραστηριότητες ενωσιακών αλιευτικών σκαφών εντός των υδάτων τρίτης χώρας

ΤΜΗΜΑ 1

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΣΒΑ

Άρθρο 8

Ιδιότητα μέλους ΠΟΔΑ

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη μπορούν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα τρίτης χώρας για αποθέματα υπό τη διαχείριση ΠΟΔΑ, μόνον εφόσον η εν λόγω χώρα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος στην εν λόγω ΠΟΔΑ. Εάν έχουν συναφθεί συμφωνίες βιώσιμης αλιείας πριν από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται … [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού]. [Τροπολογία 33]

Η Ένωση μπορεί να διαθέσει τμήμα της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της τομεακής στήριξης σε τρίτες χώρες με τις οποίες διατηρεί συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, προκειμένου να βοηθήσει τις εν λόγω τρίτες χώρες να ενταχθούν σε ΠOΔA. [Τροπολογία 34]

Άρθρο 9

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ύδατα τρίτης χώρας στο πλαίσιο ΣΣΒΑ.

Η Ένωση διασφαλίζει ότι οι ΣΣΒΑ είναι συμβατές με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 10

Άδειες αλιείας

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα τρίτης χώρας στο πλαίσιο ΣΣΒΑ, εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας:

α)  από το οικείο κράτος μέλος σημαίας την τρίτη χώρα με κυριαρχία ή δικαιοδοσία στα ύδατα όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες· και [Τροπολογία 36]

β)  από την τρίτη χώρα με κυριαρχία ή δικαιοδοσία στα ύδατα όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες το οικείο κράτος μέλος σημαίας. [Τροπολογία 37]

Άρθρο 11

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας από το κράτος μέλος σημαίας

Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδώσει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας στο πλαίσιο ΣΣΒΑ μόνον εάν:

α)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 5·

β)  τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στη σχετική ΣΣΒΑ·

γ)  η επιχείρηση έχει καταβάλει όλα τα τέλη· και

γα)  η επιχείρησης έχει καταβάλει όλες τις εφαρμοστέες οικονομικές κυρώσεις που απαιτήθηκαν επιβλήθηκαν από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, μετά την ολοκλήρωση των εφαρμοστέων νομικών διαδικασιών· και [Τροπολογία 38]

γβ)  το αλιευτικό σκάφος διαθέτει άδεια από την οικεία τρίτη χώρα. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 12

Διαχείριση αδειών αλιείας

1.  Μόλις εκδώσει άδεια αλιείας επαληθεύσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 11, το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει στην Επιτροπή την αντίστοιχη αίτηση για την άδεια απόκτηση της άδειας της τρίτης χώρας.

2.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται βάσει της ΣΣΒΑ.

3.  Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει την αίτηση στην Επιτροπή τουλάχιστον 10 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης των αιτήσεων, η οποία προβλέπεται στη ΣΣΒΑ. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το υποβάλει δεόντως αιτιολογημένο αίτημα στο κράτος μέλος σημαίας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία.

4.  Εφόσον διασφαλίζει ότι Εντός διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης ή, σε περίπτωση που έχουν ζητηθεί περαιτέρω πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η Επιτροπή διεξάγει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να προσδιορίσει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11. Η Επιτροπή στη συνέχεια είτε διαβιβάζει την αίτηση στην τρίτη χώρα είτε γνωστοποιεί στο κράτος μέλος ότι η αίτηση απορρίπτεται.

5.  Εάν τρίτη χώρα πληροφορήσει την Επιτροπή ότι αποφάσισε να εκδώσει, να απορρίψει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει άδεια αλιείας για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος βάσει της συμφωνίας, η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως αμέσως το κράτος μέλος σημαίας, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στον ιδιοκτήτη του σκάφους. [Τροπολογία 40]

Άρθρο 13

Προσωρινή ανακατανομή αχρησιμοποίητων αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο ΣΣΒΑ

1.  Κατά τη διάρκεια ορισμένου έτους ή άλλης αντίστοιχης την εκπνοή της πρώτης ημίσειας περιόδου εφαρμογής του πρωτοκόλλου ΣΣΒΑ, η Επιτροπή μπορεί να χαρακτηρίζει αλιευτικές δυνατότητες ως αχρησιμοποίητες και ενημερώνει σχετικώς τα κράτη μέλη δικαιούχους των αντίστοιχων μεριδίων της κατανομής.

2.  Εντός 10 20 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης αυτής από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν:

α)  να ενημερώσουν την Επιτροπή ότι θα χρησιμοποιήσουν τις αλιευτικές τους δυνατότητες αργότερα εντός του έτους ή της αντίστοιχης της δεύτερης ημίσειας περιόδου εφαρμογής, υποβάλλοντας σχέδιο αλιείας με λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτούμενων αδειών αλιείας, τα εκτιμώμενα αλιεύματα, τη ζώνη και την περίοδο αλιείας· ή

β)  να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις ανταλλαγές αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

3.  Εάν ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με μία από τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και εάν, ως αποτέλεσμα, παραμένουν αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες, η Επιτροπή μπορεί, εντός δεκαημέρου μετά την περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 2, να προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις διαθέσιμες αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες μεταξύ των λοιπών κρατών μελών δικαιούχων μεριδίου της κατανομής.

4.  Εντός 10 ημερών από τη λήψη αυτής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα εν λόγω κράτη μέλη δύνανται να γνωστοποιούν το ενδιαφέρον τους για τις αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες στην Επιτροπή. Προς υποστήριξη του αιτήματός τους, υποβάλλουν σχέδιο αλιείας με λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτούμενων αδειών αλιείας, τα εκτιμώμενα αλιεύματα, τη ζώνη και την περίοδο αλιείας.

5.  Εάν κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση του αιτήματος, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σχετικά με τον αριθμό των αδειών αλιείας για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, τα εκτιμώμενα αλιεύματα, τη ζώνη και την περίοδο αλιείας.

6.  Ελλείψει οιουδήποτε ενδιαφέροντος για τις αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες από τα κράτη μέλη δικαιούχους μεριδίου της κατανομής στο τέλος του δεκαημέρου, η Επιτροπή δύναται να προκηρύξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να γνωστοποιούν το ενδιαφέρον τους για τις αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

7.  Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 4 ή 5 και σε στενή συνεργασία με αυτά, η Επιτροπή ανακατανέμει, σε προσωρινή μόνον βάση, τις αχρησιμοποίητες αλιευτικές δυνατότητες σε προσωρινή βάση, εφαρμόζοντας τη μέθοδο που καθορίζεται στο άρθρο 14.

7α.  H ανακατανομή που αναφέρεται στην παράγραφο 7 ισχύει μόνο κατά το δεύτερο μισό της περιόδου εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διενεργείται μόνον άπαξ κατά την εν λόγω περίοδο.

7β.  Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με:

α)  τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες της ανακατανομής·

β)  τις ποσότητες που κατανεμήθηκαν στα κράτη μέλη αποδέκτες της ανακατανομής· και

γ)  τα κριτήρια κατανομής βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η ανακατανομή. [Τροπολογία 41]

Άρθρο 13a

Απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την ετήσια ανανέωση υφιστάμενων αδειών αλιείας κατά την περίοδο εφαρμογής του ισχύοντος πρωτοκόλλου ΣΣΒΑ

Κατά την περίοδο ισχύος ΣΣΒΑ της Ένωσης, θα πρέπει να είναι εφικτές ταχύτερες, απλούστερες και περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες για την ανανέωση των αδειών σκαφών η κατάσταση των οποίων (χαρακτηριστικά, σημαία, ιδιοκτησία, τήρηση προϋποθέσεων) δεν έχει μεταβληθεί από το ένα έτος στο άλλο. [Τροπολογία 42]

Άρθρο 14

Μέθοδος προσωρινής ανακατανομής

1.  Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, μέθοδο για την προσωρινή ανακατανομή των αχρησιμοποίητων αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.

2.  Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, σε σχέση με το περιορισμένο χρονικό διάστημα που απομένει για την εκμετάλλευση αχρησιμοποίητων αλιευτικών δυνατοτήτων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 3. Οι εν λόγω πράξεις παραμένουν σε ισχύ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.

3.  Κατά τον καθορισμό της μεθόδου ανακατανομής, η Επιτροπή εφαρμόζει τα ακόλουθα διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες:

α)  αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται προς ανακατανομή,

β)  αριθμός των αιτούντων κρατών μελών,

γ)  μερίδιο που αντιστοιχεί σε κάθε αιτούν κράτος μέλος κατά την αρχική κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων,

δ)  ιστορικά επίπεδα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας του κάθε αιτούντος κράτους μέλους,

ε)  αριθμός, είδος και χαρακτηριστικά χρησιμοποιούμενων σκαφών και εργαλείων,

στ)  συνοχή του σχεδίου αλιείας που υποβάλλεται από τα αιτούντα κράτη μέλη με τα στοιχεία που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως ε).

Η Επιτροπή δημοσιεύει την αιτιολόγησή της για την εν λόγω ανακατανομή. [Τροπολογία 43]

Άρθρο 15

Κατανομή ετήσιας ποσόστωσης επιμερισμένης σε περισσότερα διαδοχικά όρια αλιευμάτων

1.  Όταν Κατά την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων σε περιπτώσεις που το πρωτόκολλο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μιας ΣΣΒΑ θέτει μηνιαία ή τριμηνιαία όρια αλιευμάτων ή άλλες υποδιαιρέσεις ετήσιας ποσόστωσης, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση μεθόδου κατανομής, ανά μήνα, τρίμηνο ή άλλο χρονικό διάστημα, των αντίστοιχων αλιευτικών δυνατοτήτων οι αντίστοιχες αλιευτικές δυνατότητες μεταξύ κρατών μελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 συνάδουν με τις ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα κράτη μέλη βάσει της σχετικής νομικής πράξης της Ένωσης. Η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο όταν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφωνήσουν επί κοινών αλιευτικών σχεδίων που λαμβάνουν υπόψη τα μηνιαία ή τριμηνιαία όρια αλιευμάτων ή άλλες υποδιαιρέσεις ετήσιας ποσόστωσης. [Τροπολογία 44]

2.  Η κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνάδει με τις ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες που κατανέμονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό του Συμβουλίου. [Τροπολογία 45]

ΤΜΗΜΑ 2

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 16

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ σε ύδατα τρίτης χώρας.

Άρθρο 17

Άδειες αλιείας

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στα ύδατα τρίτης χώρας εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ, εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας:

α)  από το οικείο κράτος μέλος σημαίας την τρίτη χώρα με κυριαρχία ή δικαιοδοσία στα ύδατα όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες· και [Τροπολογία 46]

β)  από την τρίτη χώρα με κυριαρχία ή δικαιοδοσία στα ύδατα όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες το οικείο κράτος μέλος σημαίας. [Τροπολογία 47]

Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδίδει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που το πρωτόκολλο μιας συγκεκριμένης ΣΣΒΑ με την εν λόγω τρίτη χώρα το οποίο καλύπτει τα εν λόγω ύδατα δεν ισχύει για τα τρία προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον.

Σε περίπτωση ανανέωσης του πρωτοκόλλου, η άδεια αλιείας ανακαλείται αυτόματα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω πρωτοκόλλου. [Τροπολογία 48]

Άρθρο 18

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας από τα κράτη μέλη σημαίας

Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδώσει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας εκτός του πλαισίου ΣΣΒΑ μόνον εάν:

α)  δεν υφίσταται εν ισχύ ΣΣΒΑ με τη σχετική τρίτη χώρα, ή η συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα χορήγησης απευθείας αδειών·

β)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 5·

βα)  υπάρχει πλεόνασμα επιτρεπόμενων αλιευμάτων όπως απαιτεί το άρθρο 62 παράγραφος 2 της σύμβασης UNCLOS·

γ)  η επιχείρηση έχει υποβάλει καθένα από τα ακόλουθα:

i)  αντίγραφο της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας, όπως έχει παρασχεθεί στην επιχείρηση από το παράκτιο κράτος·

ii)  γραπτή επιβεβαίωση έγκυρη άδειας αλιείας που παρέχεται από την τρίτη χώρα, κατόπιν των συζητήσεων μεταξύ της επιχείρησης και της τελευταίας, των όρων που θέτει η επιθυμητή απευθείας άδεια προκειμένου να χορηγηθεί στην επιχείρηση για τις προτεινόμενες αλιευτικές δραστηριότητες η οποία περιλαμβάνει τους όρους πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας, των προϋποθέσεων και των αλιευτικών δυνατοτήτων εκφραζόμενων ως όρια αλιευτικής προσπάθειας ή αλιευμάτων·

iii)  απόδειξη της βιωσιμότητας των σχεδιαζόμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων, με βάση:

–  επιστημονική αξιολόγηση που υποβάλλεται από την τρίτη χώρα και/ή από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας και/ή περιφερειακό όργανο αλιείας με επιστημονική αρμοδιότητα αναγνωρισμένο από την Επιτροπή· και

–  σε περίπτωση αξιολόγησης από τρίτη χώρα, εξέταση της τελευταίας από το κράτος μέλος της σημαίας με βάση την αξιολόγηση του οικείου εθνικού επιστημονικού ινστιτούτου ή, κατά περίπτωση, του επιστημονικού ινστιτούτου κράτους μέλους με αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας·

–  αντίγραφο της αλιευτικής νομοθεσίας της τρίτης χώρας·

iv)  αριθμό καθορισμένου επίσημου λογαριασμού δημόσιας τράπεζας για την πληρωμή όλων των τελών· και

δ)  στην περίπτωση που οι αλιευτικές δραστηριότητες πρόκειται να πραγματοποιηθούν για είδη υπό τη διαχείριση ΠΟΔΑ, η τρίτη χώρα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος στην εν λόγω οργάνωση. [Τροπολογία 49]

Άρθρο 19

Διαχείριση απευθείας αδειών

1.  Μόλις εκδώσει άδεια αλιείας επαληθεύσει ότι πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 18, το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα 1 και 2, καθώς στο παράρτημα και στο άρθρο 18.

2.  Εάν Η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή αιτιολόγηση εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβαση διενεργεί προκαταρκτική εξέταση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει την επιχείρηση ότι. Μπορεί να αρχίσει τις εν λόγω αλιευτικές δραστηριότητες, εφόσον της έχει χορηγηθεί η απευθείας άδεια και από τρίτη χώρα επίσης ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή αιτιολόγηση σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός διαστήματος 15 ημερών.

3.  Εάν, κατόπιν του αιτήματος για περαιτέρω πληροφορίες ή αιτιολόγηση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18, μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις για τη χορήγηση της άδειας αλιείας εντός δύο μηνών ενός μηνός από τη λήψη την αρχική παραλαβή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ή της αιτιολόγησης.

3α.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, εάν μια άδεια αλιείας πρόκειται να ανανεωθεί εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από την αρχική αδειοδότηση, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την αρχική αδειοδότηση, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί την άδεια αλιείας αμέσως μόλις επαληθεύσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18, και ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή. H Επιτροπή έχει στη διάθεσή της 15 ημέρες για να διατυπώσει αντιρρήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.

4.  Εάν τρίτη χώρα πληροφορήσει την Επιτροπή ότι αποφάσισε να εκδώσει, να απορρίψει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει απευθείας άδεια για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος, η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως αμέσως το κράτος μέλος σημαίας αναλόγως, το οποίο και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του σκάφους.

5.  Εάν τρίτη χώρα πληροφορήσει το κράτος μέλος σημαίας ότι αποφάσισε να εκδώσει, να απορρίψει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει απευθείας άδεια για ενωσιακό αλιευτικό σκάφος, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει αναλόγως αμέσως την Επιτροπή και τον ιδιοκτήτη του σκάφους αναλόγως.

6.  Η επιχείρηση παρέχει στο κράτος μέλος σημαίας αντίγραφο των συμφωνηθέντων τελικών όρων μεταξύ αυτής και της τρίτης χώρας, καθώς και αντίγραφο της απευθείας άδειας. [Τροπολογία 50]

Κεφάλαιο III

Αλιευτικές δραστηριότητες από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ

Άρθρο 20

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη για αποθέματα υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ, στα ενωσιακά ύδατα, στην ανοικτή θάλασσα και σε ύδατα τρίτης χώρας.

Άρθρο 20α

Εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στις ΠΟΔΑ

Προκειμένου να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ και σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, η Ένωση ενθαρρύνει τις περιοδικές αξιολογήσεις των επιδόσεων από ανεξάρτητα όργανα και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη δημιουργία και την ενίσχυση επιτροπών εφαρμογής σε όλες τις ΠΟΔΑ στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος. Διασφαλίζει ιδίως ότι οι εν λόγω επιτροπές εφαρμογής έχουν τη γενική εποπτεία για την εφαρμογή της εξωτερικής κοινής αλιευτικής πολιτικής και των μέτρων που αποφασίζονται στο πλαίσιο της ΠΟΔΑ. [Τροπολογία 51]

Άρθρο 21

Άδειες αλιείας

Ενωσιακό αλιευτικό σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες για αποθέματα υπό τη διαχείριση ΠΟΔΑ, εκτός εάν:

-α) η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της ΠΟΔΑ· [Τροπολογία 52]

α)  του έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από το οικείο κράτος μέλος σημαίας·

β)  έχει συμπεριληφθεί στο σχετικό μητρώο ή τον σχετικό κατάλογο της ΠΟΔΑ των σκαφών που διαθέτουν άδεια· και [Τροπολογία 53]

γ)  στην περίπτωση που οι αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας: του έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από την εκάστοτε τρίτη χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου II.

Άρθρο 22

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας από τα κράτη μέλη σημαίας

Το κράτος μέλος σημαίας δύναται να εκδώσει άδεια αλιείας μόνον εάν:

α)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 5·

β)  τηρούνται οι κανόνες που καθορίζονται από την ΠΟΔΑ ή η ενωσιακή νομοθεσία για τη μεταφορά τους· και

γ)  στην περίπτωση που οι αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται στα ύδατα τρίτης χώρας: πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στα άρθρα 11 ή 18·

Άρθρο 23

Νηολόγηση από ΠΟΔΑ

1.  Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει στην Επιτροπή τον(τους) κατάλογο(-ους) των αλιευτικών σκαφών όπως ορίζονται στον βασικό κανονισμό τα οποία είναι ενεργά, και, κατά περίπτωση, έχουν συναφή καταγραφή αλιευμάτων, και στα οποία έχει επιτρέψει τις αλιευτικές δραστηριότητες υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ.

2.  Ο(Οι) κατάλογος(-οι) που αναφέρεται(-ονται) στην παράγραφο 1 καταρτίζεται(-ονται) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΠΟΔΑ και συνοδεύεται(-ονται) από τις πληροφορίες που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα.

3.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος σημαίας οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία εντός δέκα ημερών από την παραλαβή του καταλόγου της παραγράφου 1. H Επιτροπή αιτιολογεί κάθε σχετικό αίτημα.

4.  Εφόσον διασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22, και εντός 15 ημερών από την παραλαβή του καταλόγου της παραγράφου 1, η Επιτροπή διαβιβάζει στην ΠΟΔΑ τον(τους) κατάλογο(-ους) των σκαφών που διαθέτουν άδεια.

5.  Εάν το μητρώο ή ο κατάλογος της ΠΟΔΑ δεν είναι διαθέσιμοι στο κοινό, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας για τα σκάφη που περιλαμβάνονται σε αυτούς μεριμνά για τη διανομή του καταλόγου αδειοδοτημένων σκαφών στα κράτη μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. [Τροπολογία 54]

Κεφάλαιο IV

Αλιευτικές δραστηριότητες ενωσιακών αλιευτικών σκαφών στην ανοιχτή θάλασσα

Άρθρο 24

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στην ανοιχτή θάλασσα από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων. [Τροπολογία 55]

Άρθρο 25

Άδειες αλιείας

Ενωσιακό αλιευτικό σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοιχτή θάλασσα, εκτός εάν:

α)  του έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από το οικείο κράτος μέλος σημαίας του εν λόγω σκάφους βάσει επιστημονικής αξιολόγησης που αξιολογεί τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει επικυρωθεί από το εθνικό επιστημονικό του ινστιτούτο ή, κατά περίπτωση, το επιστημονικό ινστιτούτο κράτους μέλους με αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας· και [Τροπολογία 56]

β)  η άδεια αλιείας έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27.

Άρθρο 26

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας από τα κράτη μέλη σημαίας

Το κράτος μέλος σημαίας μπορεί να εκδώσει άδεια αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοιχτή θάλασσα, μόνον εάν:

α)  πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 5·

β)  οι σχεδιαζόμενες αλιευτικές δραστηριότητες:

—  βασίζονται σε μια οικοσυστημική προσέγγιση διαχείρισης της αλιείας, όπως ορίζεται στο σημείο 9 του άρθρου 4 του βασικού κανονισμού· και

—  συνάδουν με επιστημονική αξιολόγηση, λαμβανομένης υπόψη της διατήρησης των έμβιων θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, που παρέχεται από το εθνικό επιστημονικό ινστιτούτο του κράτους μέλους σημαίας. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 27

Κοινοποίηση στην Επιτροπή

Το κράτος μέλος σημαίας κοινοποιεί την άδεια αλιείας στην Επιτροπή τουλάχιστον 15 8,5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη των σχεδιαζόμενων αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ανοιχτή θάλασσα, παρέχοντας τις πληροφορίες που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα. [Τροπολογία 58]

Κεφάλαιο V

Ναύλωση ενωσιακών αλιευτικών σκαφών

Άρθρο 28

Αρχές

1.  Ενωσιακό αλιευτικό σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βάσει συμφωνιών ναύλωσης όταν ισχύει ΣΣΒΑ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην εν λόγω συμφωνία.

2.  Ενωσιακό σκάφος δεν επιτρέπεται να ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες βάσει περισσότερων της μίας συμφωνιών ναύλωσης κάθε φορά ή να συμμετέχει σε συμφωνίες υποναύλωσης.

2α.  Tα σκάφη της Ένωσης δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνιών ναύλωσης σε ύδατα υπό την αιγίδα μιας ΠΟΔΑ μόνο εάν το κράτος στο οποίο το σκάφος είναι ναυλωμένο είναι συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω οργάνωση.

3.  Ενωσιακό ναυλωμένο σκάφος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις αλιευτικές δυνατότητες του οικείου κράτους μέλους σημαίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ναύλωσης. Τα αλιεύματα ναυλωμένου σκάφους καταλογίζονται στις αλιευτικές δυνατότητες του κράτους ναύλωσης.

3α.  Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν περιορίζει τις αρμοδιότητες του κράτους μέλους σημαίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή άλλων διατάξεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. [Τροπολογία 59]

Άρθρο 29

Διαχείριση αδειών αλιείας βάσει συμφωνίας ναύλωσης

Κατά την έκδοση άδειας αλιείας για σκάφος σύμφωνα με τα άρθρα 11, 18, 22 ή 26, και εφόσον οι σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες ασκούνται βάσει συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος σημαίας επαληθεύει ότι:

α)  η αρμόδια αρχή του κράτους ναύλωσης επιβεβαίωσε επισήμως ότι η συμφωνία συνάδει με την οικεία εθνική νομοθεσία· και

β)  η συμφωνία οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ναύλωσης, καθορίζεται συμπεριλαμβανομένων της χρονικής περιόδου, των αλιευτικών δυνατοτήτων και της αλιευτικής ζώνης, καθορίζονται στην άδεια αλιείας. [Τροπολογία 60]

Κεφάλαιο VI

Υποχρεώσεις ελέγχου και υποβολής εκθέσεων

Άρθρο 30

Δεδομένα προγράμματος παρατηρητών

Εάν συλλέγονται δεδομένα επί ενωσιακού αλιευτικού σκάφους στο πλαίσιο προγράμματος παρατηρητών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή της ΠΟΔΑ, ο φορέας εκμετάλλευσης του εν λόγω σκάφους διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα στο οικείο κράτος μέλος σημαίας. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 31

Πληροφορίες προς τρίτες χώρες

1.  Κατά την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων δυνάμει του παρόντος τίτλου, και εφόσον προβλέπεται από τη συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας με την τρίτη χώρα, ο φορέας εκμετάλλευσης ενωσιακού αλιευτικού σκάφους διαβιβάζει τις σχετικές δηλώσεις αλιευμάτων και δηλώσεις εκφόρτωσης τόσο στο κράτος μέλος σημαίας όσο και στην τρίτη χώρα και διαβιβάζει αντίγραφο της εν λόγω κοινοποίησης στο κράτος μέλος σημαίας.

2.  Το κράτος μέλος σημαίας αξιολογεί τη συνοχή των δεδομένων που διαβιβάστηκαν στην τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, με τα δεδομένα που έχει λάβει το ίδιο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Σε περίπτωση έλλειψης συνοχής των δεδομένων, το κράτος μέλος διερευνά κατά πόσον η εν λόγω έλλειψη συνοχής συνιστά ΠΛΑ αλιεία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 47 του εν λόγω κανονισμού.

3.  Η μη διαβίβαση των δηλώσεων αλιευμάτων και των δηλώσεων εκφόρτωσης στην τρίτη χώρα, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, θεωρείται σοβαρή παράβαση για τους σκοπούς της εφαρμογής των κυρώσεων και άλλων μέτρων που προβλέπονται από την κοινή αλιευτική πολιτική. Η βαρύτητα της παράβασης καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, με βάση κριτήρια όπως η φύση της ζημίας, η αξία της, η οικονομική κατάσταση του παραβάτη και η έκταση της παράβασης ή η επανάληψή της. [Τροπολογία 62]

Άρθρο 31α

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε ΠΟΔΑ

Αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας δεν επιτρέπεται να επιδίδεται σε αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα για αποθέματα υπό τη διαχείριση ΠΟΔΑ, εκτός εάν η εν λόγω χώρα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω ΠOΔA. [Τροπολογία 63]

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Άρθρο 32

Γενικές αρχές

1.  Αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας δεν επιτρέπεται να επιδίδεται σε αλιευτικές δραστηριότητες στα ενωσιακά ύδατα, εκτός εάν του έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από την Επιτροπή. Σχετική άδεια εκδίδεται μόνον εφόσον το σκάφος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 5. [Τροπολογία 64]

2.  Αλιευτικό Σκάφος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια για αλιεία σε ενωσιακά ύδατα συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών στην αλιευτική ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς και με τις. Σε περίπτωση που διαφέρουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στη σχετική αλιευτική συμφωνία, αυτές αναφέρονται ρητά είτε στην εν λόγω συμφωνία είτε σε κανόνες που συμφωνούνται με την τρίτη χώρα που εφαρμόζει τη συμφωνία. [Τροπολογία 65]

3.  Εάν αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας διαπλέει ενωσιακά ύδατα χωρίς άδεια εκδοθείσα δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα αλιευτικά εργαλεία του προσδένονται και στοιβάζονται έτσι ώστε να μην είναι εύκολη η άμεση χρησιμοποίησή τους για αλιευτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 33

Προϋποθέσεις για τις άδειες αλιείας

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει άδεια για αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας όσον αφορά αλιευτικές δραστηριότητες σε ενωσιακά ύδατα μόνον εάν:

-α) υπάρχει πλεόνασμα των επιτρεπόμενων αλιευμάτων που καλύπτει τις προτεινόμενες αλιευτικές δυνατότητες, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφοι 2 και 3 της σύμβασης UNCLOS·

α)  οι πληροφορίες που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα σχετικά με το αλιευτικό σκάφος και το(τα) σχετικό(-ά) σκάφος(-η) υποστήριξης είναι πλήρεις και ακριβείς· το σκάφος και κάθε σχετικό(-ά) σκάφος(-η) υποστήριξης διαθέτει(-ουν) αριθμό ΔΝΟ, εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)  δεν έχουν επιβληθεί οιεσδήποτε κυρώσεις για σοβαρή παράβαση στην επιχείρηση και στο αλιευτικό σκάφος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους, δυνάμει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και στο οικείο αλιευτικό σκάφος κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για την άδεια αλιείας·

γ)  το αλιευτικό σκάφος δεν περιλαμβάνεται σε οιονδήποτε κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας εγκεκριμένο από τρίτη χώρα, ΠΟΔΑ ή την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και/ή η τρίτη χώρα δεν έχει χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενη, ούτε συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο μη συνεργαζόμενων χωρών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ούτε χαρακτηρίστηκε ως χώρα που επιτρέπει τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1026/2012·

δ)  το αλιευτικό σκάφος είναι επιλέξιμο βάσει της αλιευτικής συμφωνίας με την οικεία τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των σκαφών στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας. [Τροπολογία 66]

Άρθρο 34

Διαδικασία για την έκδοση αδειών αλιείας

1.  Η τρίτη χώρα διαβιβάζει στην Επιτροπή τις αιτήσεις για τα αλιευτικά σκάφη της πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική συμφωνία ή που ορίζει η Επιτροπή.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την τρίτη χώρα οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία.

3.  Εφόσον διασφαλίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 33, η Επιτροπή εκδίδει άδεια αλιείας και ενημερώνει σχετικά την τρίτη χώρα και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Άρθρο 35

Παρακολούθηση αδειών αλιείας.

1.  Εάν δεν πληρούται πλέον κάποια προϋπόθεση του άρθρου 33, η Επιτροπή τροποποιεί ή ανακαλεί την άδεια και ενημερώνει σχετικά την τρίτη χώρα και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

2.  Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σε περιπτώσεις:

α)  όπου επήλθε θεμελιώδης αλλαγή των περιστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου επιτακτικοί πολιτικοί λόγοι που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τους διεθνείς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

β)  ή με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας ή άναρχης αλιείας δικαιολογούν τέτοια ενέργεια ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει επείγουσα ένδειξη σοβαρής απειλής για τη βιώσιμη εκμετάλλευση, διαχείριση και διατήρηση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

γ)  όπου απαιτείται δράση για την πρόληψη σοβαρής παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή το άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, που σχετίζεται με παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιεία· ή

δ)  όπου, για αυτού του είδους ή οποιονδήποτε άλλον επιτακτικό λόγο για παρόμοιους ή άλλους επιτακτικούς λόγους πολιτικής, η Ένωση αποφάσισε αποφασίζει να αναστείλει ή να διακόψει τις σχέσεις με την εκάστοτε τρίτη χώρα.

H Επιτροπή, σε περίπτωση άρνησης, αναστολής ή ανάκλησης της άδειας, ενημερώνει αμέσως την τρίτη χώρα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. [Τροπολογία 67]

Άρθρο 36

Απαγόρευση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.  Όταν θεωρείται ότι έχουν εξαντληθεί οι αλιευτικές δυνατότητες που έχουν παραχωρηθεί σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή ειδοποιεί αμελλητί σχετικά την τρίτη χώρα και τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε μη εξαντλημένες αλιευτικές δυνατότητες, οι οποίες ενδέχεται επίσης να επηρεάζουν και τις εξαντλημένες αλιευτικές δυνατότητες, η τρίτη χώρα υποβάλλει στην Επιτροπή τεχνικά μέσα τα οποία αποτρέπουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για τις εξαντλημένες αλιευτικές δυνατότητες. Από την ημερομηνία ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι άδειες αλιείας που έχουν εκδοθεί για σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία της εν λόγω ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας θεωρείται ότι έχουν ανασταλεί για τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες και απαγορεύεται στα εν λόγω σκάφη να επιδίδονται σε αυτές τις αλιευτικές δραστηριότητες.

2.  Οι άδειες αλιείας θεωρείται ότι έχουν ανακληθεί όταν η αναστολή των αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 αφορά όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν οι άδειες αλιείας.

3.  Η τρίτη χώρα εξασφαλίζει ότι τα ενδιαφερόμενα αλιευτικά σκάφη ενημερώνονται αμελλητί σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και διακόπτουν όλες τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 37

Υπεραλίευση ποσοστώσεων στα ενωσιακά ύδατα

1.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τρίτη χώρα υπερέβη τις ποσοστώσεις που της έχουν κατανεμηθεί για απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων, προβαίνει σε αφαιρέσεις από τις ποσοστώσεις που κατανεμήθηκαν στην εν λόγω χώρα για αυτό το απόθεμα ή αυτή την ομάδα αποθεμάτων κατά τα επόμενα έτη. Το ποσό της μείωσης είναι σύμφωνο με το άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. [Τροπολογία 68]

2.  Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αφαίρεση, δυνάμει της παραγράφου 1, επί της ποσόστωσης αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων που υπεραλιεύθηκαν διότι η εν λόγω ποσόστωση αποθέματος ή ομάδας αποθεμάτων δεν διατίθεται επαρκώς στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, η Επιτροπή δύναται, μετά από διαβούλευση με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, να προβεί σε αφαιρέσεις από ποσοστώσεις κατά τα επόμενα έτη για άλλα αποθέματα ή ομάδες αποθεμάτων διαθέσιμων στην εν λόγω τρίτη χώρα στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή με την αντίστοιχη εμπορική αξία.

Άρθρο 38

Έλεγχος και επιβολή

1.  Σκάφος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια για αλιεία σε ενωσιακά ύδατα συμμορφώνεται με τους κανόνες ελέγχου που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών στην αλιευτική ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται.

2.  Σκάφος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια για αλιεία σε ενωσιακά ύδατα παρέχει στην Επιτροπή, ή στον φορέα που αυτή ορίζει, και, κατά περίπτωση, στο παράκτιο κράτος μέλος τα δεδομένα που απαιτείται να διαβιβάζουν τα ενωσιακά σκάφη στο κράτος μέλος σημαίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3.  Η Επιτροπή, ή ο φορέας που αυτή ορίζει, διαβιβάζει στο παράκτιο κράτος μέλος τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.  Σκάφος τρίτης χώρας που διαθέτει άδεια για αλιεία σε ενωσιακά ύδατα παρέχει, κατόπιν αιτήματος, στην Επιτροπή, ή στον φορέα που αυτή ορίζει, τις εκθέσεις των παρατηρητών που εκπονούνται στο πλαίσιο τρεχόντων προγραμμάτων παρατηρητών.

5.  Το παράκτιο κράτος μέλος καταχωρίζει όλες τις παραβάσεις που διαπράττονται από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, καθώς και τις σχετικές κυρώσεις, στο εθνικό μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

6.  Η Επιτροπή διαβιβάζει στην τρίτη χώρα τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από την τρίτη χώρα.

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διαβουλεύσεων μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 44, για την ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο του αποτελέσματος των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες όσον αφορά τις ρυθμίσεις πρόσβασης.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 39

Ενωσιακό μητρώο αδειών αλιείας

1.  Η Επιτροπή καταρτίζει και διατηρεί ηλεκτρονικό ενωσιακό μητρώο αδειών αλιείας, αποτελούμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις άδειες αλιείας που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των τίτλων ΙΙ και ΙΙΙ και αποτελείται από τμήμα προσβάσιμο από το κοινό και τμήμα με ασφαλή πρόσβαση. Το εν λόγω μητρώο:

α)  καταγράφει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στα παραρτήματα 1 και 2 στο παράρτημα και απεικονίζει την κατάσταση κάθε άδειας σε πραγματικό χρόνο·

β)  χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους· και

γ)  χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών στόλων και μόνο.

2.  Ο κατάλογος των αδειών αλιείας στο μητρώο είναι προσβάσιμος από το κοινό και περιέχει καθεμία από τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  όνομα και σημαία του σκάφους και αριθμοί ΚΑΜ και ΔΝΟ εφόσον απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία·

αα)  όνομα, πόλη και χώρα διαμονής του ιδιοκτήτη της εταιρείας και του πραγματικού δικαιούχου·

β)  είδος άδειας, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δυνατοτήτων· και

γ)  επιτρεπόμενος χρόνος και ζώνη αλιευτικής δραστηριότητας (ημερομηνίες έναρξης και λήξης· αλιευτική ζώνη).

3.  Το κράτος μέλος χρησιμοποιεί το μητρώο για να υποβάλει τις άδειες αλιείας στην Επιτροπή και να διατηρεί τα σχετικά στοιχεία επικαιροποιημένα, όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 12, 19, 23 και 27. [Τροπολογία 69]

Άρθρο 40

Τεχνικές απαιτήσεις

Η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στους τίτλους ΙΙ, III και IV πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), για τον καθορισμό τεχνικών λειτουργικών απαιτήσεων για την καταγραφή, τη μορφοποίηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτούς τους τίτλους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2.

Για να καταστεί λειτουργικό το μητρώο αδειών αλιείας της Ένωσης και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να τηρούν τις τεχνικές απαιτήσεις διαβίβασης, η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, στηρίζει τις εθνικές αρχές στη διαβίβαση των στοιχείων που απαιτείται να παρέχουν οι επιχειρήσεις για κάθε τύπο αδείας και, εντός … [6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], αναπτύσσει μια εφαρμογή πληροφορικής για τα κράτη μέλη, ώστε να μπορούν να διαβιβάζουν αυτομάτως και σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που σχετίζονται με τις αιτήσεις άδειας και τα χαρακτηριστικά των σκαφών στο μητρώο αδειών αλιείας της Ένωσης. [Τροπολογία 70]

Για την τεχνική και οικονομική υποστήριξη της διαβίβασης πληροφοριών, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δυνάμει του άρθρου 76 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19). [Τροπολογία 71]

Άρθρο 41

Πρόσβαση στα δεδομένα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή χορηγούν πρόσβαση στο ασφαλές τμήμα του ενωσιακού μητρώου αδειών αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 39 στις σχετικές αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των αλιευτικών στόλων.

Άρθρο 42

Διαχείριση δεδομένων, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εμπιστευτικότητα

Ο χειρισμός των δεδομένων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνος με τα άρθρα 109, 110, 111 και 113 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της οδηγίας 95/46/ΕΚ και των σχετικών εθνικών κανόνων εφαρμογής.

Άρθρο 43

Σχέσεις με τρίτες χώρες και ΠΟΔΑ

1.  Όταν κράτος μέλος λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από τρίτη χώρα ή από ΠΟΔΑ, κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ή στον φορέα που αυτή ορίζει, εφόσον του επιτρέπεται να το πράξει βάσει διμερών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα ή βάσει των κανόνων της εκάστοτε ΠΟΔΑ.

2.  Η Επιτροπή ή ο φορέας που αυτή ορίζει δύναται να κοινοποιεί, στο πλαίσιο αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, υπό την αιγίδα ΠΟΔΑ ή παρόμοιων οργανώσεων αλιείας στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος ή συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος, σχετικές πληροφορίες που αφορούν τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, ή σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και στο άρθρο 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη στις εν λόγω συμφωνίες ή οργανώσεις, με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του κράτους μέλους το οποίο παρείχε τις πληροφορίες και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. [Τροπολογία 72]

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 44

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 73]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3α.  Πριν την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η εν λόγω πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 45

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που ιδρύθηκε με το άρθρο 47 του βασικού κανονισμού. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

Κατάργηση

1.  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 καταργείται.

2.  Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 47

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Παράρτημα 1

Κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για την έκδοση άδειας αλιείας

* υποχρεωτικά πεδία (για τις θέσεις 22 έως 25 και 28 έως 48, είναι δυνατό να μη συμπληρώνονται αν οι πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα από το ενωσιακό μητρώο του στόλου με βάση τον αριθμό ΚΑΜ ή ΔΝΟ)

I

ΑΙΤΩΝ

1

Ονομασία του οικονομικού φορέα*

2

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

3

Διεύθυνση

4

Φαξ

5

Αριθμός φορολογικού μητρώου (SIRET, NIF…)*

6

Τηλέφωνο

7

Ονομασία του πράκτορα (σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου)*

8

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

9

Διεύθυνση

10

Φαξ

11

Τηλέφωνο

12

Ονομασία της ένωσης ή του πράκτορα που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα*

13

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

14

Διεύθυνση

15

Φαξ

16

Τηλέφωνο

17

Ονοματεπώνυμο(-α) του (των) πλοιάρχου(-ων):

18

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

19

Ιθαγένεια*

20

Φαξ

21

Τηλέφωνο

II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

22

Ονομασία σκάφους*

23

Κράτος σημαίας*

24

Ημερομηνία υπαγωγής του σκάφους στην τρέχουσα σημαία*

25

Εξωτερική σήμανση*

26

Αριθμός ΔΝΟ (UVI)*

27

Αριθμός ΚΑΜ*

28

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS)*

29

Συχνότητα κλήσεως ασυρμάτου*

30

Αριθμός δορυφορικού τηλεφώνου

31

MMSI*

32

Έτος και τόπος ναυπήγησης*

33

Προηγούμενη σημαία και ημερομηνία απόκτησης (κατά περίπτωση)*

34

Υλικό κύτους του σκάφους: χάλυβας / ξύλο / πολυεστέρας / άλλο*

35

Πομπός VMS*

36

Μοντέλο*

37

Αύξων αριθμός*

38

Έκδοση λογισμικού*

39

Φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρου*

40

Κατασκευαστής VMS (ονομασία)

41

Ολικό μήκος σκάφους*

42

Πλάτος σκάφους*

43

Βύθισμα*

44

Χωρητικότητα (σε GT)*

45

Ισχύς κύριας μηχανής (kW)*

46

Τύπος μηχανής

47

Σήμα

48

Αύξων αριθμός μηχανής*

III

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

49

Κωδικός τύπου σκάφους FAO*

50

Κωδικός τύπου εργαλείων FAO*

53

Κωδικός αλιευτικών ζωνών FAO*

54

Διαιρέσεις αλιείας – FAO – ή παράκτιο κράτος*

55

Λιμένας(-ες) εκφόρτωσης

56

Λιμένας(-ες) μεταφόρτωσης

57

Κωδικός στοχευόμενου είδους FAO ή κατηγορία αλιείας (ΣΣΒΑ)*

58

Αιτούμενο χρονικό διάστημα άδειας (ημερομηνίες έναρξης και λήξης)

59

Αριθμός μητρώου ΠΟΔΑ (εφόσον είναι γνωστός)*

60

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ΠΟΔΑ* (εφόσον είναι γνωστή)

61

Μέγιστος συνολικός αριθμός μελών πληρώματος*:

62

Από [ΧΩΡΑ ΕΤΑΙΡΟ]:

63

Από χώρες ΑΚΕ:

64

Μέθοδος συντήρησης/μεταποίησης ιχθύων στο σκάφος*: Νωποί ιχθύες / ψύξη / κατάψυξη / ιχθυάλευρα / έλαιο / φιλετάρισμα

65

Κατάλογος σκαφών υποστήριξης: ονομασία / αριθμός ΔΝΟ / αριθμός ΚΑΜ

IV

ΝΑΥΛΩΣΗ

66

Σκάφος που δραστηριοποιείται βάσει συμφωνίας ναύλωσης*: Ναι / Όχι

67

Είδος συμφωνίας ναύλωσης

68

Χρονικό διάστημα ναύλωσης (ημερομηνίες έναρξης και λήξης)*

69

Αλιευτικές δυνατότητες (σε τόνους) που χορηγήθηκαν στο υπό ναύλωση σκάφος*

70

Τρίτη χώρα που χορηγεί αλιευτικές δυνατότητες στο υπό ναύλωση σκάφος*

Συνημμένα (κατάλογος εγγράφων): [Τροπολογία 74]

Παράρτημα 2

Κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για σκάφος υποστήριξης αλιευτικού σκάφους που περιγράφεται στο παράρτημα 1

* υποχρεωτικά πεδία (για τις θέσεις 22 έως 25 και 28 έως 33, είναι δυνατό να μη συμπληρώνονται για σκάφος υποστήριξης με σημαία της Ένωσης, αν οι πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα από το ενωσιακό μητρώο του στόλου με βάση τον αριθμό ΚΑΜ)

I

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1

Ονομασία του οικονομικού φορέα*

2

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

3

Διεύθυνση

4

Φαξ

5

Αριθμός φορολογικού μητρώου (SIRET, NIF…)*

6

Τηλέφωνο

7

Ονομασία του πράκτορα (σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου)*

8

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

9

Διεύθυνση

10

Φαξ

11

Τηλέφωνο

12

Ονομασία της ένωσης ή του πράκτορα που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα*

13

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

14

Διεύθυνση

15

Φαξ

16

Τηλέφωνο

17

Ονοματεπώνυμο(-α) του (των) πλοιάρχου(-ων):

18

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο*

19

Ιθαγένεια*

20

Φαξ

21

Τηλέφωνο

II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

22

Ονομασία σκάφους*

23

Κράτος σημαίας*

24

Ημερομηνία υπαγωγής του σκάφους στην τρέχουσα σημαία*

25

Εξωτερική σήμανση*

26

Αριθμός ΔΝΟ (UVI)*

27

Αριθμός ΚΑΜ (για ενωσιακά σκάφη, εάν είναι γνωστός)*

28

Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS)*

29

Συχνότητα κλήσεως ασυρμάτου*

30

Αριθμός δορυφορικού τηλεφώνου

31

MMSI*

32

Έτος και τόπος ναυπήγησης

33

Προηγούμενη σημαία και ημερομηνία απόκτησης (κατά περίπτωση)*

34

Υλικό κύτους του σκάφους: χάλυβας / ξύλο / πολυεστέρας / άλλο

35

Πομπός VMS

36

Μοντέλο

37

Αύξων αριθμός

38

Έκδοση λογισμικού

39

Φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρου

40

Κατασκευαστής VMS (ονομασία)

41

Ολικό μήκος σκάφους

42

Πλάτος σκάφους

43

Βύθισμα

44

Χωρητικότητα (σε GT)

45

Ισχύς κύριας μηχανής (kW)

47

Τύπος μηχανής

48

Σήμα

49

Αύξων αριθμός μηχανής

III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

50

Κωδικός αλιευτικών ζωνών FAO

51

Διαιρέσεις αλιείας - FAO

52

Κωδικός στοχευόμενου είδους FAO

53

Αριθμός μητρώου ΠΟΔΑ

54

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ΠΟΔΑ*

Συνημμένα (κατάλογος εγγράφων): [Τροπολογία 75]

Παράρτημα

Κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για την έκδοση άδειας αλιείας

* υποχρεωτικά πεδία (είναι δυνατή η μη συμπλήρωση για τα σημεία 22 έως 25 και 28 έως 48, αν οι πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν αυτομάτως από το ενωσιακό μητρώο του στόλου με βάση τον αριθμό ΚΑΜ ή ΔΝΟ)

I

ΑΙΤΩΝ

1

Στοιχεία αναγνώρισης σκάφους (αριθμός ΔΝΟ, αριθμός ΚΑΜ κλπ.)

2

Όνομα σκάφους

3

Ονομασία του οικονομικού φορέα*

4

Ηλεκτρονική διεύθυνση*

5

Διεύθυνση

6

Φαξ:

7

Αριθμός φορολογικού μητρώου (SIRET, NIF…)*

8

Τηλέφωνο

9

Όνομα του ιδιοκτήτη

10

Ηλεκτρονική διεύθυνση*

11

Διεύθυνση

12

Φαξ

13

Τηλέφωνο

14

Ονομασία της ένωσης ή του πράκτορα που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα*

15

Ηλεκτρονική διεύθυνση*

16

Διεύθυνση

17

Φαξ

18

Τηλέφωνο

19

Ονοματεπώνυμο(-α) του (των) πλοιάρχου(-ων)*

20

Ηλεκτρονική διεύθυνση*

21

Ιθαγένεια*

22

Φαξ

23

Τηλέφωνο

II

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Είδος άδειας (αλιευτική συμφωνία, απευθείας άδεια, ΠΟΔΑ, ανοιχτή θάλασσα, ναύλωση, σκάφος υποστήριξης)

24

Κωδικός τύπου σκάφους FAO*

25

Κωδικός τύπου εργαλείων FAO*

26

Κωδικός αλιευτικών ζωνών FAO*

27

Κωδικός στοχευόμενου είδους FAO ή κατηγορία αλιείας (ΣΣΒΑ)*

28

Διάρκεια της άδειας για την οποία υποβάλλεται αίτηση (ημερομηνίες έναρξης και λήξης)

29

Αριθμός μητρώου ΠΟΔΑ* (εφόσον είναι γνωστός)

30

Κατάλογος σκαφών υποστήριξης: ονομασία / αριθμός ΔΝΟ / αριθμός ΚΑΜ

III

ΝΑΥΛΩΣΗ

31

Σκάφος που δραστηριοποιείται βάσει συμφωνίας ναύλωσης*: Ναι/Όχι

32

Είδος συμφωνίας ναύλωσης

33

Χρονικό διάστημα ναύλωσης (ημερομηνίες έναρξης και λήξης)*

34

Αλιευτικές δυνατότητες (σε τόνους) που χορηγήθηκαν στο υπό ναύλωση σκάφος*

35

Τρίτη χώρα που χορηγεί αλιευτικές δυνατότητες στο υπό ναύλωση σκάφος*

[Τροπολογία 76]

(1) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 116.
(2)ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 116.
(3)ΕΕ C της , σ. .
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 και απόφαση του Συμβουλίου της ... .
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 33).
(6)Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).
(7)Απόφαση 98/414/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1998, για την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, οι οποίες αφορούν τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτομένων αποθεμάτων ιχθύων (ιχθείς που απαντώνται τόσο εντός όσο και εκτός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών) (αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα) και των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων (ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 14).
(8)Απόφαση 96/428/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για την εκ μέρους της Κοινότητας αποδοχή της συμφωνίας για την προώθηση της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από τα αλιευτικά σκάφη στην ανοικτή θάλασσα (ΕΕ L 177 της 16.7.1996, σ. 24).
(9)Ψήφισμα A/Res/66/288 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τον απολογισμό της διάσκεψης «Ρίο +20», με τίτλο «Το μέλλον που θέλουμε».
(10)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
(11)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).
(12)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(13)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(14)Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(15) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(16)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(17) Κανονισμός (EE) αριθ. 1026/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, κατά των χωρών οι οποίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμης αλιείας (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 34).
(18)Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).


Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από αυτή: Γεωργία ***I
PDF 392kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία) (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))
P8_TA(2017)0016A8-0260/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0142),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C8-0113/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0260/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία)

P8_TC1-COD(2016)0075


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/372.)


Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν
PDF 486kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν (2017/2510(RSP))
P8_TA(2017)0017RC-B8-0120/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔK),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη ΛΔΚ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη ΛΔΚ, στις 18 Οκτωβρίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, στις 18 Δεκεμβρίου 2016, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με τη μη επίτευξη συμφωνίας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 23ης Νοεμβρίου 2016 του εκπροσώπου Τύπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές προσπάθειες στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2016 και της 17ης Οκτωβρίου 2016, για την ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις τοπικές δηλώσεις της ΕΕ της 2ας Αυγούστου 2016 και 24ης Αυγούστου 2016 σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη ΛΔΚ μετά την έναρξη του εθνικού διαλόγου στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως την απόφαση 2293 (2016) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και την απόφαση 2277 (2016), με την οποία ανανεώθηκε η εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Ιουλίου 2016 και της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔK,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ και την εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά ανακοινωθέντα Τύπου της Αφρικανικής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Γαλλοφωνίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2016 και της 5ης Ιουνίου 2016 για την αναγκαιότητα ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς στη ΛΔΚ και τη δέσμευσή τους να στηρίξουν παράγοντες του Κονγκό στις προσπάθειές τους για την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το συμφωνία πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας για τη ΛΔΚ και την περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο 2013,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 της ΑΠ/ΥΕ και του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Neven Mimica μετά την ανακοίνωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Γκαμπόν των επίσημων αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την Γκαμπόν που εξέδωσε η εκπρόσωπος της ΑΠ/ΎΕ στις 11 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Αφρικανική Ένωση την 1η Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία καταδικάζεται η βία της μετεκλογικής σύγκρουσης στη Γκαμπόν και ζητείται η ειρηνική επίλυσή της,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2014, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στις 18 Μαΐου 2011 σχετικά με τις προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας και τον σεβασμό της συνταγματικής τάξης στις χώρες ΑΚΕ και της ΕΕ, και στις 27 Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τον ρόλο μιας αμερόληπτης και ανεξάρτητης δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ της Δημοκρατίας της Γκαμπόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ (EOM),

–  έχοντας υπόψη τα συντάγματα του Κονγκό και της Γκαμπόν,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης για τις αρχές που διέπουν τις δημοκρατικές εκλογές στην Αφρική (2002),

–  έχοντας υπόψη τον Διεθνή Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, η υποχρέωση λογοδοσίας, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται σε ορισμένες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, μεταξύ των οποίων η ΛΔΚ και η Γκαμπόν, βυθίζοντας έτσι αυτές τις χώρες σε μια διαρκή περίοδο πολιτικής αστάθειας και βίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πιο πρόσφατα, ο Ali Bongo, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Γκαμπόν, που ανέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του πατέρα του, του Omar Bongo, το 2009, ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς παρατηρητές, και ειδικότερα η ΑΠΕ της ΕΕ, διαπίστωσαν σαφείς ανωμαλίες σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean Ping, ο βασικός αντίπαλός του, αμφισβήτησε αμέσως και καταδίκασε αυτό το αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ένσταση η οποία κατάγγελλε εκλογικές παρατυπίες και ζητούσε νέα καταμέτρηση, υποβλήθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο τελικά επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η εξέταση της ένστασης δεν έχει εξαλείψει όλες τις αμφιβολίες ως προς την έκβαση των προεδρικών εκλογών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Κονγκό Joseph Kabila, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2001, έχει καθυστερήσει τις εκλογές και παραμένει στην εξουσία μετά το πέρας της συνταγματικής του θητείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μία άνευ προηγουμένου πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκε κλιμάκωση της βίας ύστερα από την εκπνοή της εντολής του Προέδρου Kabila, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άτομα να χάσουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα HΕ, 107 άτομα έχουν τραυματιστεί ή έχουν υποστεί κακομεταχείριση και ότι υπήρξαν τουλάχιστον 460 συλλήψεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Οκτωβρίου 2016 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Kabila και ενός τμήματος της αντιπολίτευσης για αναβολή των προεδρικών εκλογών έως τον Απρίλιο 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από διαπραγματεύσεις μηνών, τα μέρη της συμφωνίας της 18ης Οκτωβρίου 2016 κατέληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σε μια γενική και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει την πρώτη ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στη χώρα από το 1960, την εγκατάσταση μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, τη διεξαγωγή εκλογών πριν από το τέλος του 2017, και την παραίτηση του Προέδρου Kabila·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και στις δύο χώρες ξέσπασαν διαδηλώσεις οι οποίες κατεστάλησαν βίαια, αφήνοντας πολλούς νεκρούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επιδίδονται σε καταστολή εναντίον μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτίθενται στις αρχές που εξουσιάζουν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχώς υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, και πολιτικά υποκινούμενων δικών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση όσον αφορά την ελευθεροτυπία, η οποία περιορίζεται από τις συνεχείς απειλές και επιθέσεις κατά δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές έχουν κλείσει μέσα ενημέρωσης και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ έχουν επιβληθεί περιορισμοί στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των δημοκρατιών είναι ο σεβασμός του Συντάγματος πάνω στο οποίο θεμελιώνονται το κράτος, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνικές, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στις χώρες αυτές θα συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της δημοκρατικής προόδου και της εναλλαγής στην εξουσία που αντιμετωπίζει η περιοχή της Κεντρικής Αφρικής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι Αφρικανοί εταίροι της έχουν έντονο κοινό συμφέρον για διαρκή ανάπτυξη της δημοκρατίας και εδραίωση μιας εύρυθμης συνταγματικής τάξης·

1.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τους τελευταίους μήνες σε αμφότερες τις χώρες και δηλώνει την ειλικρινή συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους λαούς της ΛΔΚ και της Γκαμπόν·

2.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εντεινόμενη αστάθεια σε αμφότερες τις χώρες· παροτρύνει τις αρχές και ιδίως τους προέδρους, να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, να εγγυηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να ασκήσουν το έργο της διακυβέρνησης με αυστηρότερο σεβασμό του κράτους δικαίου·

3.  καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας στη Γκαμπόν και τη ΛΔK, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυθαίρετες συλλήψεις και παράνομες κρατήσεις, τον πολιτικό εκφοβισμό της κοινωνίας των πολιτών και μελών της αντιπολίτευσης, και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης, τόσο πριν όσο και μετά τις προεδρικές εκλογές· ζητεί να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης και να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι·

Γκαμπόν

4.  θεωρεί ότι τα επίσημα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών είναι αδιαφανή και άκρως αμφίβολα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα του προέδρου Bongo· εκφράζει τη λύπη του διότι η εκδίκαση της ένστασης που οδήγησε στο να ανακηρυχθεί νικητής των εκλογών ο Ali Bongo πραγματοποιήθηκε με αδιαφανή τρόπο, και ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν έλαβε δεόντως υπόψη τις παρατυπίες που σημειώθηκαν σε ορισμένες επαρχίες, ιδίως στην Haut-Ogooué, που είναι το προπύργιο του Ali Bongo· εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση των Συνταγματικών Δικαστηρίων να προχωρήσουν σε επανακαταμέτρηση των ψήφων και να συγκρίνουν τα ψηφοδέλτια πριν από την καταστροφή τους·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πολιτική κρίση στη Γκαμπόν και την εξελισσόμενη βία μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2016·

6.  καταδικάζει σθεναρά τις πρακτικές εκφοβισμού και τις απειλές εναντίον μελών της ΑΠΕ της ΕΕ καθώς και τις επιθέσεις που αμφισβητούσαν την ουδετερότητα και τη διαφάνειά της· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι, παρά το μνημόνιο συμφωνίας που είχε υπογραφεί με την κυβέρνηση της Γκαμπόν, στην αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ χορηγήθηκε μόνο περιορισμένη πρόσβαση στις συγκεντρωτικές καταμετρήσεις ψήφων στις τοπικές εκλογικές επιτροπές και στην έδρα της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής και ότι το γεγονός αυτό εμπόδισε την ΑΠΕ της ΕΕ να επιτηρήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας των προεδρικών εκλογών·

7.  σημειώνει την προγραμματισμένη έναρξη εθνικού διαλόγου, όπως προτάθηκε από τον Ali Bongo· εκφράζει επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία και τη βασιμότητα της εν λόγω διαδικασίας· επισημαίνει ότι η κορυφαία προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ο Jean Ping, αρνείται να συμμετάσχει και έχει ξεκινήσει και ολοκληρώσει δικό του εθνικό διάλογο·

8.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Γκαμπόν να προβεί σε διεξοδική και ταχεία μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της AΠΕ της ΕΕ, έτσι ώστε να τη βελτιώσει και να την καταστήσει πλήρως διαφανή και αξιόπιστη· τονίζει ότι οι αρχές της Γκαμπόν πρέπει να εγγυηθούν την πλήρη και ειλικρινή συνεργασία με όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα είναι πλήρως διαφανείς και δίκαιες και θα διεξαχθούν σε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό περιβάλλον·

9.  ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα σχετικά με τη βία που σχετίζεται με τις εκλογές και τις καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι βρεθούν υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση στην Γκαμπόν και να αναφέρει όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· σημειώνει τα αιτήματα για προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σχετικά με τη μετεκλογική βία·

10.  παροτρύνει το Συμβούλιο να δρομολογήσει μια διαδικασία διαβούλευσης δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού αφής στιγμής παρατηρηθεί έλλειψη προόδου στον εντατικό πολιτικό διάλογο· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για τη μετεκλογική βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας στη χώρα·

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

11.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι η κυβέρνηση του Κονγκό δεν διεξήγαγε τις προεδρικές εκλογές εντός της συνταγματικώς καθορισμένης προθεσμίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για ελεύθερες, δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές που θα διεξαχθούν το αργότερο Δεκεμβρίου 2017, σε πλήρη συμφωνία με το Σύνταγμα του Κονγκό και τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

12.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να δρομολογήσουν έναν ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο για την πρόληψη κάθε επιδείνωσης της τρέχουσας πολιτικής κρίσης, και να απέχουν από περαιτέρω άσκηση βίας και προκλήσεις·

13.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Εθνική Επισκοπική Διάσκεψη (CENCO) για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης για μία πολιτική μετάβαση· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 με την οποία απορρίπτεται το ενδεχόμενο τρίτης θητείας του προέδρου Kabila και ζητείται να πραγματοποιηθούν οι εκλογές πριν από το τέλος του 2017· υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη τη δέσμευσή τους σε αυτήν τη συμφωνία και, ως εκ τούτου, τα ενθαρρύνει να την εφαρμόσουν σε όλες τις συνιστώσες της και να καθορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες εκλογές το συντομότερο δυνατόν· τους υπενθυμίζει τα σοβαρά διακυβεύματα, εάν αποτύχουν να υπάρξει επιτυχής έκβαση·

14.  καλεί την κυβέρνηση του Κονγκό να επιλύσει άμεσα τα ανοικτά ζητήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος, τον προϋπολογισμό και την επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων, ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή ελεύθερων, αδιάβλητων και διαφανών εκλογών· υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη εθνική εκλογική επιτροπή θα πρέπει να αποτελεί έναν αμερόληπτο και συμμετοχικό θεσμό με επαρκείς πόρους, με στόχο τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και διαφανούς διαδικασίας·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας και τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας· καλεί όλους τους διεθνείς παράγοντες να παράσχουν σημαντική πολιτική, οικονομική, τεχνική και υλικοτεχνική στήριξη στη ΛΔK, εάν αυτό είναι απαραίτητο για να διεξαχθούν οι εκλογές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017· απευθύνει έκκληση για διαφάνεια όσον αφορά το σύνολο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στις εκλογές του Κονγκό·

16.  ζητεί επιμόνως την πλήρη, ενδελεχή και διαφανή διερεύνηση των καταγγελιών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έτσι ώστε να εντοπισθούν οι υπεύθυνοι και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης·

17.  επιδοκιμάζει την έγκριση εκ μέρους της ΕΕ στοχευμένων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σε βάρος εκείνων που ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή και την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας στη ΛΔΚ· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση αυτών των περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Kοτονού·

o
o   o

18.  καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να διερευνήσει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν πρόσφατα και στις δύο χώρες·

19.  ζητεί από τις αρχές του Κονγκό και της Γκαμπόν να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατόν τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

20.  ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ να αξιοποιήσει όλα τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα για τη στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κινημάτων υπέρ της δημοκρατίας, και να προβεί σε ενισχυμένο πολιτικό διάλογο με τις αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού·

21.  ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ και τις χώρες AKΕ, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση σε αμφότερες τις χώρες·

22.  τονίζει ότι η κατάσταση στην Γκαμπόν και το Κονγκό αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής της Κεντρικής Αφρικής στο σύνολό της· επαναλαμβάνει την υποστήριξή της προς την Αφρικανική Ένωση στο πλαίσιο του καίριου ρόλου της στην πρόληψη μιας πολιτικής κρίσης στην περιοχή, καθώς και τυχόν περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο, στον Πρωθυπουργό και στο Κοινοβούλιο της ΛΔΚ και της Γκαμπόν, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.


Εφαρμογή του Erasmus+
PDF 604kWORD 90k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (2015/2327(INI))
P8_TA(2017)0018A8-0389/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, με τίτλο: «Νεολαία σε κίνηση: ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης»(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης» (COM(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2011, για κριτήριο αναφοράς σχετικά με τη μαθησιακή κινητικότητα(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2012 σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης («Δήλωση του Παρισιού») που εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)» (COM(2015)0429),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) – Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της σχολικής επιτυχίας(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(16),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2016, σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την κριτική σκέψη μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2016, σχετικά με τη συμβολή του τομέα της νεολαίας στην ολοκληρωμένη και διατομεακή προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη » (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το Παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης της εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0389/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης και το κύριο εργαλείο για τη στήριξη δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού και έχει σαν στόχο να βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας των νέων και να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες κοινωνικές διασυνδέσεις· παρέχοντας κατά την περίοδο 2014-2020 τη δυνατότητα σπουδών, κατάρτισης και εθελοντικής εργασίας σε άλλη χώρα σε περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια Ευρωπαίους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιδείξει ευελιξία και έλαβε καινοτόμα μέτρα ειδικά για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως η πρόταση για τους πρόσφυγες, καθώς και για την προώθηση αξιών που διέπουν την ιδιότητα του πολίτη, στο πλαίσιο των κινήτρων που προσφέρει το Erasmus+ με στόχο τη διεξαγωγή περισσότερο ενεργού και συμμετοχικού διαπολιτισμικού διαλόγου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη εκπαιδευτική, κοινωνιακή, πολιτική και οικονομική σημασία του προγράμματος αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του προϋπολογισμού κατά 40 % για την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα, καθώς και στο ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, το οποίο έχει φθάσει περίπου το 100 % χάρη στον υψηλό αριθμό αιτήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμα όλα τα σχετικά δεδομένα για πλήρη ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της εφαρμογής, και, συνεπώς, είναι πολύ νωρίς για να διενεργηθεί ποιοτική αξιολόγηση του αντικτύπου του προγράμματος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου του Erasmus του 2014(18) δείχνουν πως όσοι έχουν σπουδάσει ή καταρτιστεί στο εξωτερικό έχουν διπλάσιες πιθανότητες να βρουν δουλειά σε σύγκριση με όσους δεν διαθέτουν παρόμοια εμπειρία, ότι το 85% των σπουδαστών Erasmus φοιτούν ή καταρτίζονται στο εξωτερικό για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους στο εξωτερικό, ότι το ποσοστό ανεργίας μεταξύ όσων φοίτησαν ή καταρτίστηκαν στο εξωτερικό είναι κατά 23% χαμηλότερο πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη αντικτύπου του Erasmus δείχνει επίσης πως το 64% των εργοδοτών (έναντι μόνο 37% το 2006) εκτιμούν ότι η διεθνής εμπειρία είναι σημαντικός παράγοντας πρόσληψης και ότι στους αποφοίτους με διεθνές υπόβαθρο ανατίθενται επαγγελματικά καθήκοντα υψηλότερης ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τρεις ασκουμένους Erasmus λαμβάνει προσφορά εργασίας από την επιχείρηση στην οποία έκανε πρακτική άσκηση και σχεδόν ένας στους δέκα ασκουμένους Erasmus με πρακτική άσκηση ίδρυσε δική του εταιρεία και ότι 3 στους 4 σχεδιάζουν ή έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν να κάνουν το ίδιο·

Κύρια συμπεράσματα

1.  επισημαίνει ότι το Erasmus+ είναι το εμβληματικό πρόγραμμα κινητικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ στο οποίο έχει διατεθεί χρηματοδοτική αύξηση κατά 40 % σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013, δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων και της υψηλής ζήτησης·

2.  σημειώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εθνικών οργανισμών αναμένει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·

3.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης, της αλληλεγγύης, της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, της ποιοτικής απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των νέων, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη διά βίου μάθηση, στην ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια και σε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, παρέχοντας στους Ευρωπαίους την ευκαιρία να αποκτήσουν εγκάρσια και μεταβιβάσιμα σύνολα δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω σπουδών, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό, και προσφέροντας στα άτομα την ευκαιρία να ζουν πιο ανεξάρτητα, να προσαρμόζονται ευκολότερα και να επιτυγχάνουν προσωπική ανάπτυξη·

4.  υπογραμμίζει ότι, αν και το συνολικό πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη προβολή συγκριτικά με το προηγούμενο, τα διάφορα τομεακά προγράμματα εξακολουθούν εντούτοις να μην προβάλλονται· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τομέων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος·

5.  τονίζει ότι θα πρέπει να επανεισαχθούν τα ειδικά τομεακά σχήματα, όπως τα «εργαστήρια Grundtvig» και οι «εθνικές πρωτοβουλίες νέων», που είναι ανοικτά σε άτυπες ομάδες, οι δε διεθνικές πρωτοβουλίες νέων να γίνουν πιο προσβάσιμες· προτείνει να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος με νέες επιλέξιμες δράσεις, με την καθιέρωση π.χ. εκτενών ανταλλαγών νέων που θα βασίζονται στη δομή της Ευρωπαϊκής Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) μεγάλης κλίμακας, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 (ΒΔ1)·

6.  τονίζει ότι το περί νεολαίας κεφάλαιο του προγράμματος είναι εκείνο που επηρεάζεται περισσότερο από το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών για το Erasmus+· σημειώνει ότι, επί του παρόντος, το 36% όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Erasmus+ αφορούν τον τομέα της νεολαίας, ενώ το ποσοστό των αιτήσεων σημείωσε αύξηση της τάξης του 60 % μεταξύ του 2014 και του 2016·

7.  αναγνωρίζει τη σημασία του διαρθρωμένου διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία, μια συμμετοχική διαδικασία που παρέχει σε νέους και σε οργανώσεις νεολαίας τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία και να την επηρεάζουν, και επικροτεί τη στήριξη που το πρόγραμμα παρέχει στη διαδικασία υποστηρίζοντας τις εθνικές ομάδες εργασίας και τα έργα της βασικής δράσης 3 (ΒΔ3) για τον διαρθρωμένο διάλογο· διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία αποτελεί για τους νέους ένα πρόγραμμα εντατικής μάθησης και απόκτησης πείρας και απαιτεί ρυθμιστικό πλαίσιο υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι η πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται κατά προτεραιότητα στην κοινωνία των πολιτών·

8.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με αναφορές ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, ενώ τα πρώτα δυόμισι έτη εφαρμογής του προγράμματος υπήρξαν δύσκολα και απαιτητικά, έχουν γίνει βελτιώσεις έκτοτε, όμως οι απλοποιήσεις που εισήχθησαν μέσω της τακτικής της «ενιαίας αντιμετώπισης» είχαν σε πολλές περιπτώσεις αντίθετο αποτέλεσμα· θεωρεί ότι η μείωση των γραφειοκρατικών φραγμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερα και πιο προσβάσιμα προγράμματα· ζητεί συνεπώς να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας σε όλο τον κύκλο των έργων, και τη διαμόρφωση των δαπανών με τον κατάλληλο τρόπο και σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό ή το είδος του έργου· προτρέπει ταυτόχρονα την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στο πρόγραμμα· θεωρεί λυπηρό το ότι, λόγω του υψηλού διοικητικού φόρτου, η χρηματοδότηση του Erasmus+ μπορεί να καταστεί μη προσπελάσιμη για μικρότερους οργανισμούς· εκτιμά πως πρέπει να απλουστευθούν η γραφειοκρατία και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων·

9.  θεωρεί λυπηρό το ότι η Επιτροπή δεν παρέχει κανένα στοιχείο σχετικά με την ποιότητα των έργων που στέφονται με επιτυχία· τονίζει ότι η ανάλυση της ποιότητας κάθε έργου και η διαφανής παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι προφανή μέτρα που η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας των αιτήσεων·

10.  τονίζει ότι ο στόχος για απλούστευση, περισσότερη ευχρηστία και μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή δεν έχει ακόμα επιτευχθεί· θεωρεί λυπηρή, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχιζόμενη ασάφεια και τον άνισο βαθμό ανάλυσης στον οδηγό του προγράμματος, καθώς και την υπερβολικά περίπλοκη μορφή των αιτήσεων, που φέρνουν τους μικρότερους, λιγότερο έμπειρους και μη επαγγελματίες αιτούντες σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση· υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνουν βελτιώσεις στο πρόγραμμα, ώστε να καταστεί πιο εύχρηστο, και να λαμβάνεται παράλληλα υπόψη η σημασία της διαφοροποίησης των τομέων και των ομάδων δικαιούχων· θεωρεί λυπηρό το ότι οι μακρές προθεσμίες πληρωμής στο πλαίσιο του Erasmus+ επηρεάζουν τις δυνατότητες μικρότερων οργανισμών να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να απλουστεύσει κατά πολύ τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, να αλλάξει τον οδηγό του προγράμματος και να τον κάνει πιο προσανατολισμένο στον χρήστη και πιο τομεακού χαρακτήρα συγχωνεύοντας όλες τις αναγκαίες για κάθε τομέα προγράμματος πληροφορίες σε ένα κεφάλαιο, να εκδώσει δε τα έντυπα αιτήσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες ταυτόχρονα με τον οδηγό του προγράμματος και πολύ πριν από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως και να διευκρινίζει σαφώς ποια δικαιολογητικά απαιτούνται σε κάθε φάση· ζητεί να αποσαφηνιστεί και να απλουστευθεί το οικονομικό τμήμα του ηλεκτρονικού εντύπου· τονίζει ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι αναγκαία μια συντονισμένη και συνεπής αξιολόγηση, με την υποστήριξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·

12.  τονίζει ότι τα σαφή μαθησιακά αποτελέσματα και οι συγκεκριμένες περιγραφές των θέσεων εργασίας για εμπειρίες απασχόλησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ , είναι σημαντικά για τους εκπαιδευομένους, τους ασκουμένους, τους μαθητευομένους και τους εθελοντές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει ότι η προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των διεθνών τους εμπειριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας και πρέπει να περιλαμβάνει συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, γλωσσική εκπαίδευση και μαθήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, δεδομένου ότι θα ενισχύσει τη συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνία και θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της πολυγλωσσίας για την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση και τη στήριξη της πολυγλωσσίας στο πρόγραμμα Erasmus+· επικροτεί το γεγονός ότι θα ενισχυθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων σε έργα του Erasmus+ στις ξένες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών γειτονικών χωρών που μπορεί να βελτιώσουν τη θέση και την απασχολησιμότητα στη διασυνοριακή αγορά εργασίας· θεωρεί ότι τα γλωσσικά μαθήματα για τους εισερχομένους σε προγράμματα κινητικότητας θα μπορούσαν να δίδονται σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρίες υποδοχής και να είναι προσαρμοσμένα στο πεδίο των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης·

13.  υπενθυμίζει ότι, παρά τη σημαντική συνολική αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, στο ΠΔΠ προβλέπεται μόνο μια περιορισμένη αύξηση για το πρώτο εξάμηνο της περιόδου του προγράμματος, πράγμα που ατυχώς οδήγησε στην απόρριψη πολλών σχεδίων υψηλής ποιότητας και, ως εκ τούτου, σε χαμηλό ποσοστό επιτυχίας και σε μεγάλη δυσαρέσκεια μεταξύ των αιτούντων·

14.  επικροτεί την αύξηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων για το πρόγραμμα Erasmus+ για το έτος 2017 κατά σχεδόν 300 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 2016· υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί εν μέρει για τη βελτίωση των ασθενών σκελών του προγράμματος και κατά μείζονα λόγο για την αύξηση του αριθμού των επιτυχών έργων υψηλής ποιότητας·

15.  αναγνωρίζει ότι η επένδυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus+ συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση δεξιοτήτων, στη δυνατότητα απασχόλησης και στον περιορισμό του κινδύνου μακρόχρονης ανεργίας για τους Ευρωπαίους νέους, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική ένταξη των νέων·

16.  πιστεύει ότι η αύξηση κατά 12,7 % στον συνολικό προϋπολογισμό του 2017 σε σύγκριση με το 2016 και οι περαιτέρω ετήσιες αυξήσεις στα υπόλοιπα έτη του προγράμματος θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και μεγαλύτερη ικανοποίηση των αιτούντων· αναμένει ότι θα υλοποιηθεί η πρόθεση της Επιτροπής να διαθέσει πρόσθετα κονδύλια ύψους 200 εκατομμυρίων EUR για την υπόλοιπη περίοδο του προγράμματος, αν και απαιτείται μια ακόμη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια για να καλυφθεί η ζήτηση στους υποχρηματοδοτούμενους τομείς, ζήτηση πολύ υψηλότερη από τα διαθέσιμα κονδύλια· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρει το 48% των εθνικών οργανισμών, οι δραστηριότητες του προγράμματος υποχρηματοδοτούνται·

17.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλύσει τις βασικές δράσεις και τους τομείς του προγράμματος που υποχρηματοδοτούνται, όπως η βασική δράση 2 (ΒΔ2) Στρατηγικές Συμπράξεις, εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία, σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕK) και τις δράσεις που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από την αύξηση του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η διαρκής παρακολούθηση του προγράμματος, ώστε να εντοπίζονται οι εν λόγω κλάδοι και τομείς και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα το συντομότερο· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για την κινητικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της κινητικότητας υποεκπροσωπούμενων ομάδων· τονίζει ότι, λόγω της τομεακής φύσης των αναγκών, χρειάζονται στον προϋπολογισμό χωριστά κονδύλια για τους διαφορετικούς τομείς· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά στο πλαίσιο των απαιτήσεων του προγράμματος·

18.  τονίζει ότι τα εικονικά μέσα μπορούν να αποτελέσουν έναν τρόπο για να υποστηριχθεί η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά ότι οι προσωπικές επαφές και οι δραστηριότητες διά ζώσης διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των επιμέρους έργων και του συνολικού προγράμματος· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης στα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν σεμινάρια και δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται προσωπικά στους δυνητικούς συμμετέχοντες·

19.  τονίζει επίσης ότι ένα ισχυρό στοιχείο για όλους τους συμμετέχοντες στο Erasmus+ είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων· επικροτεί συνεπώς τα διαδικτυακά γλωσσικά εργαλεία που προσφέρει η Επιτροπή, αλλά υπενθυμίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα συνοδευτικό (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) πλαίσιο προκειμένου να πετύχει η κινητικότητα, ιδίως στους μαθητές σχολείων και τους σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και στο προσωπικό, ώστε να διευκολύνεται η ένταξή τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα·

20.  επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, μόνο το 1% των νέων που βρίσκονται σε προγράμματα κατάρτισης σχετιζόμενα με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μαθητευόμενων, συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας στη διάρκεια της κατάρτισής τους· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της κινητικότητας των μαθητευόμενων εντός της ΕΕ, ούτως ώστε να τους δοθούν οι ίδιες ευκαιρίες με τους σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να επιτευχθούν, με τον τρόπο αυτό, οι στόχοι της καταπολέμησης της ανεργίας, και κυρίως της ανεργίας των νέων·

21.  τονίζει τη σημασία της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, της συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητισμού και του εθελοντισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ως μέσου για την τόνωση της ανάπτυξης πολιτικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη μεταξύ των νέων, καθώς και για τη συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού τους κεφαλαίου·

22.  τονίζει ότι, στο παρελθόν, τα προγράμματα Erasmus και Leonardo απευθύνονταν κυρίως σε νέους με υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων και καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ότι δεν κατόρθωσαν να προσεγγίσουν τις πλέον ευάλωτες ομάδες· επισημαίνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της φτώχειας· τονίζει ότι τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, τα οποία αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου όσον αφορά τη φτώχεια και την ανεργία, θα πρέπει να αποτελούν βασικό στόχο των κρατών μελών κατά την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+· τονίζει ότι τα προγράμματα για τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο δεν πρέπει να είναι τα συνήθη βασικά προγράμματα ΕΕΚ ή ανταλλαγών, αλλά θα πρέπει να εστιάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων αυτών, στην εύκολη πρόσβαση και στις απλές διαδικασίες χρηματοδότησης, παρέχοντας ταυτόχρονα περιβάλλοντα άτυπης και μη τυπικής μάθησης·

23.  διαπιστώνει τα νέα κοινωνιακά ζητήματα, και το περιεχόμενο της εργασίας, που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ προετοιμάζει επίσης τους νέους για την απασχόληση και εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στροφή από τις ειδικές για τις θέσεις εργασίας ικανότητες στις προσωπικές δεξιότητες, με την προαγωγή της απόκτησης εγκάρσιων και μεταβιβάσιμων συνόλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως επιχειρηματικότητα, γραμματισμός και δεξιότητες ΤΠΕ, δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και καινοτόμο πνεύμα, αυτοπεποίθηση, προσαρμοστικότητα, καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, διαχείριση έργου, εκτίμηση κινδύνου και ανάληψη κινδύνου, καθώς και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αγορά εργασίας· θεωρεί ότι σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται η ευεξία στην εργασία, η καλή ισορροπία εργασιακής-προσωπικής ζωής και η ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση·

24.  επισημαίνει ότι ο Mηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών δανείων δρομολογήθηκε μόλις τον Φεβρουάριο του 2015, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) τον Δεκέμβριο του 2014, και ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο τέσσερις τράπεζες στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία που συμμετέχουν σε αυτό το καινοτόμο μέσο· Θεωρεί λυπηρό το ότι το εν λόγω μέσο χρηματοδότησης απέχει μακράν από την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής συμμετέχουν μόνο 130 μεταπτυχιακοί σπουδαστές· ζητεί μια κριτική αξιολόγηση του Mηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων, που θα εξετάσει τον σκοπό και την προσβασιμότητά του σε ολόκληρη την Ευρώπη, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια στρατηγική για την ανακατανομή του ποσοστού της γραμμής του προϋπολογισμού που δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα έως το 2020· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να παρακολουθείται το συνολικό ποσοστό χρεωμένων σπουδαστών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα συνολικά χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα βοηθούν περισσότερα άτομα·

25.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι οργανώσεις που εκπροσωπούν ερασιτέχνες αθλητές, και ιδίως αθλητές με αναπηρία, σε τοπικό επίπεδο υποεκπροσωπούνται όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε έργα, κατά την υλοποίηση έργων μαζικού αθλητισμού· επικροτεί την καθιέρωση Mικρών Συμπράξεων Συνεργασίας με μειωμένες διοικητικές απαιτήσεις ως σημαντικό βήμα για να δοθεί σε μικρότερες οργανώσεις μαζικού αθλητισμού δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και για την περαιτέρω ενδυνάμωσή τους· υπογραμμίζει ότι η διατομεακή δράση, η οποία συνδέει στενότερα στην προκειμένη περίπτωση τον αθλητισμό και την εκπαίδευση, μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης· επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του Erasmus+, ιδίως για οργανώσεις εθελοντισμού·

26.  επικροτεί την ιδιαίτερη συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στη συνεργασία και στις δραστηριότητες στον τομέα του μαζικού αθλητισμού· προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή των φορέων του μαζικού αθλητισμού, όπως οι αθλητικοί σύλλογοι, στο πρόγραμμα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η υφιστάμενη χρηματοδότηση που διατίθεται για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του ERASMUS+ χρησιμοποιείται με αποδοτικό τρόπο και προς όφελος του μαζικού αθλητισμού και, σε αντίθετη περίπτωση, να προσδιορίσει εναλλακτικές επιλογές βελτίωσης, με έμφαση στον μαζικό αθλητισμό και στην εκπαίδευση, με στόχο μια μεγαλύτερη προβολή, την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας και την καλύτερη πρόσβαση όλων των πολιτών μέσα στην ΕΕ στον αθλητισμό· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σε όλες τις συναφείς δράσεις του Erasmus+ την διατομεακή αντιμετώπιση του μαζικού αθλητισμού και να συντονίσει δράσεις στον συγκεκριμένο τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και ο επιθυμητός αντίκτυπός τους·

27.  υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία των δράσεων ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ όταν στηρίζουν την ένταξη ή επανένταξη των μη προνομιούχων ομάδων σε προγράμματα εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την ενίσχυση της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών της ΕΕ όπως το CEDEFOP, αφενός, να βελτιώσουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την ίση πρόσβαση στα προγράμματα κινητικότητας ΕΕΚ ώστε να αποδίδουν προστιθέμενη αξία σε όλους τους συμμετέχοντες όσον αφορά τα προσόντα, την αναγνώριση και το περιεχόμενο, και, αφετέρου, να μεριμνήσουν για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας στα προγράμματα μαθητείας·

29.  αναγνωρίζει ότι, λόγω των υψηλών ποσοστών νεανικής ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη, ένας από τους κύριους στόχους του Erasmus+ πρέπει να είναι η προπαρασκευή των νέων για την απασχόληση· δίνει ταυτόχρονα ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να διαφυλαχθεί μέσα στο Erasmus+ η θέση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, της επαγγελματικής κατάρτισης και των σπουδών·

30.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα άτομα με αναπηρία, όπως άτομα με προβλήματα ακοής, έχουν ειδικές ανάγκες και, για τον λόγο αυτό, χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση και κατάλληλη στήριξη, όπως μεταφραστές νοηματικής γλώσσας, και πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες και επαρκείς επιχορηγήσεις για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της δρομολόγησης περαιτέρω μέτρων προκειμένου να προσφέρει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση χωρίς εμπόδια και διακρίσεις σε όλα τα προγράμματα υποτροφιών στο πλαίσιο του Erasmus+· θεωρεί σκόπιμο, αν κριθεί απαραίτητο, να διοριστούν στους εθνικούς οργανισμούς οι λεγόμενοι «coaches» (επόπτες) προκειμένου να παρέχουν συμβουλές για την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων·

31.  τονίζει την ανάγκη στήριξης, είτε με χρηματοδότηση είτε με φορολογικά κίνητρα, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+·

Συστάσεις

32.  εκτιμά πως το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για την προσαρμογή του ευρωπαϊκού πληθυσμού στη διά βίου μάθηση· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διάσταση εκείνη του προγράμματος που αφορά τη δια βίου μάθηση, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του Erasmus+, που είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, και να αξιολογήσει τη διατομεακή συνεργασία κατά την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος που θα υποβληθεί στα τέλη του 2017· αναγνωρίζει ότι τα έργα και οι δραστηριότητες διατομεακού χαρακτήρα καταδεικνύουν τη δυνατότητα βελτίωσης των επιδόσεων του προγράμματος· ζητεί να καταστεί η εκπαιδευτική κινητικότητα μέρος κάθε προγράμματατος τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του συστήματος ΕΕΚ, να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, τα προσόντα τους και τη σταδιοδρομία τους, να αναγνωρίζονται καλύτερα τα προσόντα που αποκτώνται κατά την κινητικότητα σε όλους τους στοχευόμενους τομείς, και να προωθηθούν οι γνώσεις σχετικά με τη μάθηση, την κατάρτιση και τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους (youth work)· ζητεί περισσότερες ευκαιρίες για να πραγματοποιούν οι φοιτητές ΕΕΚ πρακτική άσκηση ή μέρος των σπουδών τους σε γειτονικές χώρες, π.χ. χάρη στη χρηματοδότηση του κόστους ταξιδίου των φοιτητών που εξακολουθούν να ζουν στην δική τους χώρα·

33.  επισημαίνει το Erasmus+ ως σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ και η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ διαδραματίζουν καίριο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στην Ευρώπη, σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ως μέσο που παρέχει στους νέους ανθρώπους και στους ενήλικες επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία· υπογραμμίζει ότι η ΕΕΚ και η κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ θα πρέπει να προάγουν τις ίσες ευκαιρίες, την ίση μεταχείριση και την κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, που υποεκπροσωπούνται στην ΕΕK και των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των άνεργων νέων, των ατόμων με αναπηρία, των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, των κατοίκων απώτατων περιφερειών, και των μεταναστών· προτείνει να εστιαστεί η προσοχή στους δικαιούχους με χαμηλά προσόντα, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους και να βελτιωθεί έτσι η απήχηση των προγραμμάτων·

34.  επισημαίνει τη συνεχιζόμενη κοινωνική επιλεκτικότητα σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τις εγγραφές στα προγράμματα κινητικότητας· θεωρεί λυπηρό το ότι οι ανισότητες εντός και μεταξύ των κρατών μελών δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα επειδή δημιουργούν φραγμούς για τους αιτούντες, ειδικότερα για τους σπουδαστές με χαμηλότερο εισόδημα· επισημαίνει στα προγράμματα κινητικότητας το υψηλό ποσοστό σπουδαστών που υποστηρίζονται από τρίτους (οικογένεια, γονείς, συντρόφους, τοπικούς φορείς που παραστέκουν τους δικαιούχους)· παρατηρεί ότι πολλοί εργαζόμενοι σπουδαστές παραιτούνται από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας λόγω πιθανής απώλειας εισοδήματος· επισημαίνει ότι η εξάλειψη των φραγμών στην κινητικότητα, όπως π.χ. των οικονομικών φραγμών, και η καλύτερη αναγνώριση των αποτελεσμάτων των διεθνών εργασιών/σπουδών είναι σημαντικά μέσα για την επίτευξη των στόχων της BΔ 1· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν περαιτέρω την οικονομική ενίσχυση όσων δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα λόγω οικονομικών περιορισμών, και να διερευνήσουν περαιτέρω δυνατότητες που θα διευκολύνουν την κινητικότητά τους, ώστε το Erasmus+ να καταστεί πραγματικά προσβάσιμο για όλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και την ίση πρόσβαση στο πρόγραμμα·

35.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει τη διευρωπαϊκή κινητικότητα ακόμα και σε περιόδους κρίσης και να προσφέρει επιλογές που να επιτρέπουν στις χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+·

36.  εξακολουθεί να ανησυχεί επειδή οι νέοι και το ευρύ κοινό αντιμετωπίζουν το Erasmus+ κυρίως ως πρόγραμμα που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση· συνιστά, ως εκ τούτου, να επιδιωχθεί πιο σθεναρά, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η προβολή των διαφόρων πεδίων για τα οποία είναι δυνατή η υποβολή αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και του αθλητισμού, και του εθελοντισμού, και να αναδειχθεί η δυνατότητα διαθεματικών έργων, κυρίως μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων σχετικά με το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων·

37.  θεωρεί ότι οι ονομασίες με μακροχρόνια παρουσία (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και Youth in Action) και τα λογότυπά τους είναι σημαντικά εργαλεία για την προβολή της ποικιλομορφίας του προγράμματος· επισημαίνει επίσης ότι η ονομασία «Erasmus+» καθίσταται η ευρύτερα γνωστή ονομασία, ιδίως μεταξύ των νεοεισερχομένων· τονίζει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να αρθεί στο ύψος της νέας ονομασίας του ως «Erasmus+» και να χρησιμοποιεί περαιτέρω διάφορες μεθόδους για να προάγει την αναγνωρισιμότητά του· προτείνει να αναδείξει η Επιτροπή περαιτέρω τη σχέση·του προγράμματος Erasmus+ με τις διάφορες ονομασίες και με την ευρεία ποικιλία των υποπρογραμμάτων του· ζητεί να προστεθεί η ονομασία «Erasmus +» στα επιμέρους προγράμματα (και να μετονομαστούν συνεπώς σε «Erasmus+ Comenius», «Erasmus+ Mundus», «Erasmus+  Leonardo da Vinci», «Erasmus+ Grundtvig» και «Erasmus+ Youth In Action»)· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα σε δημοσιεύσεις και φυλλάδια, για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ταυτότητα των τομεακών προγραμμάτων, να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και να αποφευχθούν τυχόν συγχύσεις μεταξύ δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να διαρθρώσει τον οδηγό για το Erasmus+ με βάση τις ονομασίες που έχουν μακροχρόνια παρουσία και να χρησιμοποιήσει αυστηρά τις ίδιες ονομασίες και στον οδηγό·

38.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για έναν ανοικτό,συμβουλευτικό και διαφανή τρόπο εργασίας και να βελτιώσει περαιτέρω τη συνεργασία της με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ενώσεων γονέων, σπουδαστών, διδασκόντων και μη διδακτικού προσωπικού, και οργανώσεων νεολαίας) σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής· τονίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση εμβληματικό πρόγραμμα διαφάνειας, το οποίο θα αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τους πολίτες της, και θα εξελιχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το 100 % των αποφάσεων και των διαδικασιών του προγράμματος να χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τις χρηματοδοτικές τους παραμέτρους· υπενθυμίζει ότι η λήψη απολύτως διαφανών αποφάσεων προσφέρει στα έργα και τα πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές μια καλύτερη κατανόηση των λόγων·

39.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της επιτροπής του προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+, ως κύριου παράγοντα για την εφαρμογή του προγράμματος και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας μέσω της αυξημένης συμπληρωματικότητας και συνέργειας του Erasmus+ με τις εθνικές πολιτικές· ζητεί να ενισχυθούν ο ρόλος της επιτροπής του προγράμματος, και ο ρόλος της στις αποφάσεις σε θέματα πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να γνωστοποιεί λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των υπό κεντρική διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων στην επιτροπή του προγράμματος·

40.  υπογραμμίζει ότι τα εργαλεία ΤΠ δεν θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά μόνο ως μέσο διαχείρισης, υποβολής αιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών, αλλά μπορούν να παρέχουν επίσης χρήσιμη λύση για τη διατήρηση της επικοινωνίας με τους δικαιούχους, καθώς και για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ομοτίμων, με τη δυνητική παροχή στήριξης για πολλές άλλες διαδικασίες, π.χ. ανάδραση (feedback) από τους δικαιούχους, αμοιβαία καθοδήγηση και ενισχυμένη προβολή του προγράμματος·

41.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και καλή συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών, φορέων εφαρμογής και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εθνικών οργανισμών, σχετικά τόσο με τις κεντρικές όσο και με τις αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος· καλεί τους εθνικούς οργανισμούς να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τους ιστοτόπους τους, με την ίδια μορφή και το ίδιο περιεχόμενο, όπου είναι δυνατό·

42.  καλεί την Επιτροπή και, αντίστοιχα, τη Γενική Διεύθυνση για την Παιδεία και τον Πολιτισμό (ΓΔ EAC) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) να προωθήσουν περαιτέρω αποκεντρωμένες δράσεις, όπως η BΔ2, προτείνοντας επαρκή χρηματοδότηση, ανάλογη με το μέγεθος των δράσεων·

43.  ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών οργανισμών και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) για την προαγωγή δράσεων κεντρικής διαχείρισης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, την παροχή της αναγκαίας υποστήριξης, τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας το προγράμματος, την παροχή πρόσθετων πληροφοριών μεταξύ των δυνητικών αιτούντων σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και για την ανταλλαγή ανάδρασης (feedback) σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησής τους· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς, ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής προοριζόμενες για τους εθνικούς οργανισμούς· ζητεί να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ Επιτροπής, εθνικών οργανισμών, δικαιούχων του προγράμματος, εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του EACEA, με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να λαμβάνουν ποιοτικές πληροφορίες, καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις του προγράμματος· τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και των δικαιούχων στις συνεδριάσεις της επιτροπής του προγράμματος· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, η επίτευξη του στόχου αυτού θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τη συγκρότηση μόνιμων υποεπιτροπών όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων και των δικαιούχων, τομεακοί εθνικοί οργανισμοί, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών·

44.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να αναπροσαρμόσει δεόντως τους όρους αποπληρωμής των εθνικών οργανισμών, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τη διάρκεια της χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι πρέπει να έχουν οι εθνικοί οργανισμοί δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στις υποτροφίες κινητικότητας και τις διοικητικές δαπάνες, με σκοπό μεγαλύτερες διάρκειες παραμονής στο εξωτερικό· προτρέπει την Επιτροπή να δώσει στους εθνικούς οργανισμούς μεγαλύτερη ευελιξία να αναδιατάσσουν εντός κάθε βασικής δράσης τα κονδύλια, ώστε με βάση τις ανάγκες των δικαιούχων να καλύπτουν τις πιθανές χρηματοδοτικές ελλείψεις· προτείνει να ανατεθεί στους εθνικούς οργανισμούς το έργο αυτό, λόγω της εξοικείωσης του καθενός εξ αυτών με τις πιθανές χρηματοδοτικές ελλείψεις στην χώρα του· επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη ευελιξία απαιτεί και αντίστοιχη εποπτεία και διαφάνεια·

45.  ανησυχεί από τον μειούμενο αριθμό των pool projects στο πρόγραμμα Leonardo και ζητεί να έχουν οι εθνικοί οργανισμοί μεγαλύτερο περιθώριο λήψης αποφάσεων σχετικά με το ποσό των επιδοτήσεων διοικητικών δαπανών, ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματικότερα υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως το διττό σύστημα·

46.  ανησυχεί για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί οργανισμοί στην ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του προγράμματος και υπενθυμίζει ότι το 82% του προϋπολογισμού του Erasmus+ εκτελείται με αποκεντρωμένες δράσεις· καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει τους ορισμούς και να βελτιώσει την καθοδήγηση για τις αποκεντρωμένες δράσεις και να μεριμνήσει για τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων και κανονισμών του προγράμματος από όλους τους εθνικούς οργανισμούς, μέσω κοινών προτύπων ποιότητας, αξιολογήσεων έργου και διοικητικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστούν έτσι η ενιαία και συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ , καλύτερα αποτελέσματα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και αποτροπή συντελεστών σφάλματος·

47.  εκτιμά ότι οι επιδόσεις των εθνικών οργανισμών πρέπει να αξιολογούνται τακτικά και να βελτιώνονται, ώστε να διαφυλαχθούν οι επιδόσεις των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· αναγνωρίζει ότι τα ποσοστά συμμετοχής και η πείρα συμμετεχόντων και εταίρων πρέπει να έχουν κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο·

48.  προτείνει να ευθυγραμμιστεί η οργανωτική διάρθρωση των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής με τη δομή του προγράμματος·

49.  ζητεί να βελτιωθούν περαιτέρω τα σχετικά εργαλεία ΤΠ και να δοθεί έμφαση στον εξορθολογισμό, τον φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα και τη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων και όχι στην ανάπτυξη νέων· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι τα εργαλεία TΠ είναι μεταξύ των πιο αγαπημένων διαδραστικών διαδικτυακών μέσων που χρησιμοποιούν οι νεαροί συμπολίτες· τονίζει ότι οι τεχνολογίες TΠ μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο να αποκτήσει το πρόγραμμα μεγαλύτερη προβολή·

50.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις πλατφόρμες ΤΠ eTwinning, Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης, Open Education Europe, EPALE, Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και VALOR, για να τις καταστήσει περισσότερο ελκυστικές και φιλικές προς τον χρήστη· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια αξιολόγηση αυτών των πλατφορμών στην ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+, η οποία θα υποβληθεί στο τέλος του 2017·

51.  καλεί την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει τις επιδόσεις των εργαλείων ΤΠ και να τα καταστήσει περισσότερο φιλικά προς τον χρήστη, όπως το εργαλείο κινητικότητας ή άλλες υποστηρικτικές πλατφόρμες ΤΠ (EPALE - Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη), ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να αξιοποιούν στο μέγιστο τις εμπειρίες τους, καθώς και για να προαχθεί η διασυνοριακή συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

52.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη σχολική διάσταση του προγράμματος, επιτρέποντας περισσότερη κινητικότητα μαθητών και απλούστευση των χρηματοδοτικών και διοικητικών διαδικασιών για τα σχολεία και για τους παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί η γενική επιδίωξη του Erasmus+ να προωθεί τη διατομεακή συνεργασία, και με την προοπτική του να ενθαρρυνθούν οι πάροχοι μη τυπικής εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε συμπράξεις με σχολεία· προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει μεθόδους ανάπτυξης κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (youth work) και μη τυπικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχοντας υποστήριξη σε οργανώσεις νεολαίας και άλλους παρόχους κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, καθώς και συνεχίζοντας να στηρίζει τη Σύμπραξη ΕΕ-Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νεολαία·

53.  επικροτεί την καθιέρωση δυο τύπων στρατηγικής σύμπραξης, σαν ένα πρώτο και σημαντικό θετικό βήμα προκειμένου να βελτιωθούν οι πιθανότητες των μικρού μεγέθους φορέων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι αυτοί συχνά δυσκολεύονται να τηρήσουν τις απαιτήσεις και έτσι υφίστανται άνιση μεταχείριση η οποία υποσκάπτει τη φήμη και πειστικότητα του προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει βελτιώσεις που θα καταστήσουν το πρόγραμμα πιο ελκυστικό, ώστε να στις δραστηριότητές του να περιλαμβάνονται περισσότεροι μικροί φορείς, με τελικό στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, βάσει απαιτήσεων ποιότητας· επικροτεί την κατάρτιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής και την ανάπτυξη ενός ιστοτόπου με λεπτομερέστερο κατάλογο συχνών ερωτήσεων (FAQ), ώστε να απλουστευθούν οι απαντήσεις για τα κριτήρια επιλογής και να επεξηγούνται επιλεγμένα έργα που θα διευκρινίζουν τον τρόπο επιλογής και θα βοηθούν καλύτερα τους μικρούς φορείς· τονίζει την ανάγκη να συμμετέχουν διαφορετικοί φορείς στις δραστηριότητες του προγράμματος και να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τους·

54.  συνιστά μείωση των ποσών των επιδοτήσεων στον τομέα των σχολικών συνεργασιών, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επιδοτούμενων έργων, για να επιδοτηθούν απευθείας οι σχολικές ανταλλαγές και να γίνουν έτσι δυνατές περισσότερες προσωπικές συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμικούς και γλωσσικούς κύκλους· υπογραμμίζει τη σημασία της προσωπικής εμπειρίας με ανθρώπους διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της θεμελιώδους ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, και συνιστά να γίνουν προσπάθειες να επιτραπεί η συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού ανθρώπων, που θα πρέπει βεβαίως να ισχύει για όλους τους στόχους του προγράμματος· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις ήδη επιτευχθείσες βελτιώσεις, αλλά προσδοκά περαιτέρω ευελιξία των κανόνων στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων από την πλευρά των εθνικών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

55.  εκτιμά πως, λόγω της σημασίας της πολυγλωσσίας για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων(19), θα πρέπει στο πρόγραμμα Erasmus+ να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση και στήριξη της πολυγλωσσίας·

56.  σημειώνει, στο πλαίσιο των νέων κοινωνιακών προβλημάτων στην Ευρώπη, την ανάγκη ενίσχυσης μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προβλημάτων μέσω της υποστήριξης έργων καινοτομίας μεγάλης κλίμακας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υλοποιούνται από ευρωπαϊκά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει ότι τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη διάθεση μέρους της συνολικής χρηματοδότησης της ΒΔ2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών» από το Erasmus+ σε δράσεις υπό κεντρική διαχείριση·

57.  επισημαίνει ότι το 75% των εθνικών οργανισμών επισημαίνει υψηλό διοικητικό φόρτο, ο οποίος μειώνει τις επενδυτικές ικανότητες του ενωσιακού προϋπολογισμού και ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τους δικαιούχους· καλεί τη ΓΔ EAC και τον EACEA να βελτιώσουν την εφαρμογή, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων·

58.  επικροτεί την καθιέρωση του συστήματος μοναδιαίου κόστους στο πρόγραμμα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος· χαιρετίζει επίσης τις προσαρμογές που έγιναν το 2016 και προγραμματίστηκαν για το 2017 από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, λόγω κανονιστικών απαιτήσεων, ορισμένα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό, ή βρίσκουν τα επίπεδα κόστους ανεπαρκή σε σύγκριση με το πραγματικό κόστος· θεωρεί αναγκαία την περαιτέρω αύξηση του επιπέδου κοστολόγησης, για να παρέχεται επαρκής οικονομική στήριξη στους συμμετέχοντες στα έργα και τονίζει την ανάγκη να μην φέρει το σύστημα μοναδιαίου κόστους σε μειονεκτική θέση τους συμμετέχοντες και τις οργανώσεις από απομακρυσμένες περιοχές και συνοριακές περιφέρειες· ζητεί να επιβραβεύεται δεόντως η υψηλή προσωπική συμμετοχή, ιδίως των πολυάριθμων εθελοντών και δασκάλων και όλων των αιτούντων· ζητεί να (επαν)εισαχθεί η χρηματοδότηση την έναρξης προγράμματος για επαφές με δυνητικούς συνεργάτες ή για προπαρασκευαστικές συναντήσεις, ή να προβλεφθεί, για παράδειγμα, επαρκής συνολική αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων αυτών· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια σε αυτό το πεδίο είναι βασικό στοιχείο των περί διαφάνειας απαιτήσεων και στόχων του όλου προγράμματος Erasmus+·

59.  επικροτεί την απλούστευση που καθιερώθηκε με τη χρηματοδότηση βάσει εφάπαξ καταβολών και κατ’ αποκοπή ποσών· προτρέπει την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους περαιτέρω βελτίωσης της σύνθετης διοικητικής διαδικασίας για τους αιτούντες στους διαφορετικούς τομείς του προγράμματος· ανησυχεί επειδή στις εκθέσεις των εθνικών οργανισμών αναφέρεται υψηλότερος ελεγκτικός φόρτος·

60.  επισημαίνει την ανάγκη αυξημένης επιχειρησιακής στήριξης των ευρωπαϊκών δικτύων στο πλαίσιο της ΒΔ3 «Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής» προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβολή και διάχυση των ευκαιριών που προσφέρονται στο πλαίσιο του Erasmus+·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο εθελοντισμός να είναι επιλέξιμος ως πηγή ιδίας συνεισφοράς στον προϋπολογισμό έργου, δεδομένου ότι έτσι διευκολύνεται η συμμετοχή μικρότερων φορέων, ειδικότερα στον αθλητισμό, εάν ληφθεί υπόψη ότι το Erasmus+ επιτρέπει την αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας ως συγχρηματοδότησης με τη μορφή συνεισφοράς σε είδος και ότι η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης περιλαμβάνει αυτή τη δυνατότητα· τονίζει ότι η εθελοντική συνεισφορά πρέπει να αναγνωριστεί και να προβληθεί, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της για το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εποπτεύεται, ώστε ο εθελοντισμός να συμπληρώνει αλλά να μην υποκαθιστά την επένδυση δημοσίων κονδυλίων·

62.  αναγνωρίζει την οικονομική και κοινωνική αξία του εθελοντισμού και προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει καλύτερα σε όλες τις δράσεις του προγράμματος τις οργανώσεις που βασίζονται στον εθελοντισμό·

63.  επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· πριτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων στην ανάπτυξη αυτής της νέας πρωτοβουλίας, ώστε να διασφαλιστεί η προστιθέμενη και συμπληρωματική της αξία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εθελοντισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν μια δημοσιονομική προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν αυτή τη νέα πρωτοβουλία χωρίς να υποχρηματοδοτήσουν άλλα τρέχοντα και πρώτου βαθμού προτεραιότητας προγράμματα, και ζητεί να διερευνηθούν οι δυνατότητες ενσωμάτωσής της στην ΕΕΚ, με σκοπό την ενίσχυση του εθελοντισμού στην ΕΕ χωρίς αλληλοεπικάλυψη με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα·

64.  τονίζει ότι ο εθελοντισμός είναι έκφραση αλληλεγγύης, ελευθερίας και ευθύνης που συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και της ανάπτυξης του ατόμου σε προσωπικό επίπεδο· εκτιμά πως ο εθελοντισμός είναι επίσης βασικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και συνοχή, καθώς και για την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τον διαπολιτισμικό διάλογο, ενώ παράλληλα έχει σημαντική συμβολή στη διάχυση των ευρωπαϊκών αξιών· εκτιμά ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) στην προώθηση της ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των συμμετεχόντων ΕΕK στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν στους εθελοντές αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να παρακολουθούν κατά πόσον τηρούνται πλήρως οι συμβάσεις βάσει των οποίων εργάζονται οι εθελοντές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται ούτε θα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο εργατικού δυναμικού·

65.  ζητεί να μείνει όσο το δυνατόν συντομότερος ο χρόνος λήψης αποφάσεων, και η αξιολόγηση των αιτήσεων να πραγματοποιείται με συνεπή και συντονισμένο τρόπο, ενώ σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης, να παρέχεται διαφανής και κατανοητή τεκμηρίωση, με σκοπό να αποφευχθεί η μαζική απογοήτευση στους χρήστες των προγραμμάτων της ΕΕ·

66.  συνιστά θερμά μεγαλύτερη διαφάνεια στην αξιολόγηση των αιτήσεων και την παροχή ποιοτικής ανάδρασης (feedback) σε όλους τους αιτούντες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάδρασης (feedback) ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να αναφέρουν στην Επιτροπή κάθε τυχόν παρατυπία που εντοπίζουν στην εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+· καλεί ακόμη την Επιτροπή να βελτιώσει και να αυξήσει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος, και των εθνικών φορέων· προτρέπει τους εθνικούς οργανισμούς και τον EACEA να παρέχουν δυνατότητες κατάρτισης των αξιολογητών και να οργανώνουν τακτικές συναντήσεις με τους δικαιούχους καθώς και επισκέψεις στα έργα, ώστε να βελτιωθεί η υλοποίηση του προγράμματος·

67.  σημειώνει τη σημασία της ενίσχυσης της τοπικής διάστασης της ΕΕΚ· προτείνει την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στους εθελοντές στον τομέα της ΕΕΚ, όχι μόνο πριν από την αναχώρηση, αλλά και κατά την επιστροφή τους στις τοπικές τους κοινότητες, υπό τη μορφή προγραμμάτων μελλοντοστραφούς και μετενταξιακής κατάρτισης, για να μοιράζονται την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη τους προωθώντας τον εθελοντισμό σε τοπικό επίπεδο·

68.  υποστηρίζει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μέσω έργων μεγαλύτερης κλίμακας· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων ομάδων αιτούντων·

69.  ζητεί από την Επιτροπή να εναρμονίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα αναφερόμενα ποσοστά προχρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε όλοι οι δικαιούχοι να έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα και να διευκολύνεται η υλοποίηση έργων, ιδίως για τους μικρούς φορείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα μεγάλα ιδρύματα να μην τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης έναντι μικρότερων και λιγότερο εδραιωμένων ομόλογων ιδρυμάτων, σε επίπεδο αιτούντων·

70.  επισημαίνει ανισορροπία κατά περιφέρειες σε επίπεδο ΕΕ και κατά περιοχές στο εσωτερικό των κρατών μελών ως προς τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+· εκφράζει την ανησυχία του που τα ποσοστά επιτυχίας των δραστηριοτήτων του είναι σχετικά χαμηλά και αποκλίνουν μεταξύ τους στο σύνολο της ΕΕ· ζητεί στοχοθετημένη και έγκαιρη δραστηριοποίηση για να διευρυνθεί η συμμετοχή και να βελτιωθούν τα ποσοστά επιτυχίας ανεξάρτητα από την καταγωγή των αιτούντων, πράγμα που απαιτεί τη διάθεση μέρους των χρηματοδοτήσεων σε ειδικές δράσεις προώθησης και προβολής της πρωτοβουλίας, κυρίως στις περιφέρειες όπου η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει σχετικά χαμηλή·

71.  σημειώνει ότι η υλοποίηση του Erasmus+ στις περιφέρειες της ΕΕ αποκαλύπτει την ύπαρξη διαφορετικών αναγκών χρηματοδότησης και προτεραιοτήτων παρέμβασης, οι οποίες απαιτούν από ορισμένα κράτη μέλη να αναπροσανατολίσουν τις παρεμβάσεις του προγράμματος ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών·

72.  διαπιστώνει αδικαιολόγητες διαφορές μεταξύ χωρών στις επιχορηγήσεις και στις μεθόδους κατανομής τους· προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει τις συνέπειες των διαφορών αυτών, σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ενθαρρύνει την περαιτέρω αύξηση των ποσοστών επιχορήγησης, καθώς και την προσαρμογή τους στο κόστος διαβίωσης στη χώρα κινητικότητας, ούτως ώστε να προαχθεί η συμμετοχή κοινωνικo-οικονομικά μη προνομιούχων σπουδαστών, σπουδαστών και μελών προσωπικού με ειδικές ανάγκες, και σπουδαστών και μελών προσωπικού από απομακρυσμένες περιοχές·

73.  επισημαίνει ότι τα θετικότερα αποτελέσματα των υποτροφιών κινητικότητας Erasmus+ στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη και η αντίστοιχα αυξημένη ζήτηση για αυτά έρχονται σε αντίθεση με τον περιορισμένο συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος, που οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό απορριπτόμενων αιτήσεων· συνιστά να εντείνει η Επιτροπή τις προσπάθειες για την προαγωγή της κινητικότητας από τη Δυτική προς την Aνατολική Ευρώπη·

74.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αυξανόμενη ανισότητα εντός και μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα καθώς υψώνουν εμπόδια στην κινητικότητα των αιτούντων που προέρχονται από περιοχές με χαμηλότερα εισοδήματα οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και τις περικοπές· επισημαίνει την ανάγκη να είναι ενεργά το πρόγραμμα Erasmus+ και η ΕΕΚ και στις απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιφέρειες της Ένωσης· θεωρεί πολύ θετική την παροχή πρόσβασης και ίσων ευκαιριών στους κατοίκους αυτών των περιοχών και ότι είναι ένα μέσον για τη μείωση της ανεργίας των νέων και την στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης·

75.  υπογραμμίζει ότι οι επιχορηγήσεις για τη στήριξη της κινητικότητας των προσώπων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει να απαλλάσσονται φορολογίας και κοινωνικών επιβαρύνσεων·

76.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ειδικό χαρακτήρα των έργων και δραστηριοτήτων κινητικότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα· ζητεί την μεγαλύτερη προαγωγή των δυνατοτήτων συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αυτό·

77.  τονίζει ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αναγνώριση περιόδων σπουδών, ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στο εξωτερικό, τα εν λόγω προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται· υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση διεθνών επαγγελματικών προσόντων είναι αναγκαία για την κινητικότητα και διαμορφώνει τα θεμέλια της περαιτέρω συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό Xώρο Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της πλήρους αξιοποίησης όλων των μέσων της ΕΕ για την επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων·

78.  υπογραμμίζει ότι ο αριθμός σπουδαστικών περιόδων στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus αυξάνεται συνεχώς από το 2008, παρά την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι παράλληλα αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό και ο αριθμός πρακτικών ασκήσεων στο εξωτερικό· συνάγει το συμπέρασμα ότι προφανώς οι νέοι θεωρούν τις πρακτικές ασκήσεις εξαιρετική ευκαιρία για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους· συνιστά στην Επιτροπή και στους εθνικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα να λάβουν υπόψη αυτή την εξέλιξη·

79.  τονίζει ότι, χάρη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων(20) υπήρξαν σαφείς βελτιώσεις στα συστήματα αναγνώρισης και επικύρωσης διπλωμάτων, δεξιοτήτων, διδακτικών μονάδων, πιστοποιητικών δεξιοτήτων, πιστοποιήσεων ικανοτήτων στην εκπαίδευση και την ΕΕΚ, αλλά σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι ικανότητες και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω εμπειριών διεθνούς κινητικότητας σε οποιοδήποτε πλαίσιο – περιβάλλον τυπικής μάθησης, πρακτική άσκηση σε εταιρεία ή εθελοντισμός και δραστηριότητες νέων – τεκμηριώνονται, επικυρώνονται, αναγνωρίζονται δεόντως και ότι διασφαλίζεται η συγκρισιμότητά τους στο πλαίσιο του συστήματος της χώρας προέλευσης· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να σημειώσει πρόοδο στο θέμα της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, αναβαθμίζοντάς το από απλή σύσταση που είναι σήμερα σε ισχυρότερο μέσο που θα υποστηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν συστηματικά και να αναπτύξουν περαιτέρω τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το Europass, το Youthpass και το ECVET· υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινών τίτλων προσόντων ΕΕΚ που θα διασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση των προσόντων· ζητεί από τα κράτη μέλη πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

80.  υπογραμμίζει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση ενηλίκων προωθεί βασικές δεξιότητες και προσωπικές δεξιότητες όπως κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη, οι οποίες έχουν σημασία για την αγορά εργασίας, καθώς και για την ευεξία στην εργασία και μια καλή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· επισημαίνει ότι η μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση ενηλίκων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προσέγγιση και την αρωγή μη προνομιούχων ομάδων στην κοινωνία και τους διευκολύνει να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να βρουν μια βιώσιμη και ποιοτική θέση εργασίας ή να βελτιώσουν την εργασιακή τους κατάσταση καθώς και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας πιο δημοκρατικής Ευρώπης·

81.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα ΕΕΚ, επισημαίνει ότι τα συστήματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας είναι ευκαιρίες κατάρτισης που δεν υποκαθιστούν τις επαγγελματικές θέσεις πλήρους απασχόλησης, πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και επαρκή αμοιβή για τους μαθητευόμενους και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα καθήκοντα που ανατίθενται στους δικαιούχους να αντικαθίστανται από καθήκοντα που χαρακτηρίζουν έναν υπάλληλο·

82.  επισημαίνει το απαιτητικότερο για τους εθνικούς οργανισμούς έργο της υλοποίησης στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στους εθνικούς οργανισμούς επαρκείς πόρους και την απαραίτητη βοήθεια, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα το πρόγραμμα και να αντιμετωπίζουν τα νέα προβλήματα που προκύπτουν από την αύξηση του προϋπολογισμού·

83.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τα κριτήρια ποιότητας που χρησιμοποιούν οι εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο των αξιολογήσεων έργου και στις σχετικές ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών· ενθαρρύνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τους αξιολογητές ώστε να συνεχίζουν την εξέλιξή τους, ιδίως στο πλαίσιο διασυνοριακών έργων, και να είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτική ανάδραση (feedback) σε όλους τους αιτούντες, για να ενθαρρυνθεί η επίτευξη των στόχων στα μελλοντικά έργα και η βελτίωση των επιδόσεων των μελλοντικών αιτούντων·

84.  πιστεύει ότι η μέτρηση της ποιότητας θα πρέπει να έχει την ίδια βαρύτητα με την μέτρηση της ποσότητας· ζητεί να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Erasmus+ μετρήσεις ποιότητας·

85.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να αναγνωρίσουν την μη τυπική και την άτυπη μάθηση και τις μαθητείες· προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ενημέρωση για τους νέους μαθητευόμενους σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, να παράσχουν καλύτερη στήριξη στα κέντρα μαθητείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, αλλά και να θεσπίσουν συνοδευτικά μέτρα στις περιπτώσεις εμπειρίας διασυνοριακής κινητικότητας σε γειτονικές χώρες, για να βοηθούν τους μαθητευόμενους σε θέματα διαμονής και μετακίνησης·

86.  υποστηρίζει την ενίσχυση της κινητικότητας στην εκπαίδευση, τα προγράμματα μαθητείας και τις περιόδους πρακτικής άσκησης στην εργασία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και των εγγυήσεων για τη νεολαία, με στόχο τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων και των γεωγραφικών ανισορροπιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

87.  προτρέπει την Επιτροπή να προσδιορίσει την υφιστάμενη άνιση συμμετοχή ιδρυμάτων ΕΕΚ στα προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ σε διάφορες χώρες και περιφέρειες προκειμένου να μειωθούν οι εν λόγω διαφορές μέσω της βελτιωμένης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών οργανισμών υλοποίησης του Erasmus+, με την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων ΕΕΚ χάρη στη διασύνδεση πεπειραμένων ιδρυμάτων ΕΕΚ με άλλα ιδρύματα, την προσφορά μέτρων στήριξης πολιτικών και συγκεκριμένων συστάσεων προς τα ιδρύματα ΕΕΚ και τη βελτίωση των ήδη υφισταμένων συστημάτων στήριξης των ιδρυμάτων ΕΕΚ·

88.  προτρέπει τα κράτη μέλη, προκειμένου να προαχθεί η κινητικότητα των δασκάλων, των καθηγητών και των μελών του μη διδακτικού προσωπικού, να αναγνωρίσουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας ως σημαντικό μέρος της σταδιοδρομίας τους, και να θεσπίσουν, ει δυνατόν, ένα σύστημα επιβράβευσης που θα συνδέεται με τη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας, για παράδειγμα, υπό τη μορφή οικονομικών παροχών ή μειωμένου φόρτου εργασίας·

89.  καλεί τους εθνικούς οργανισμούς να εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια κατά την αξιολόγηση έργων δημοσιεύοντας τον κατάλογο των επιλεγμένων έργων μαζί με την πορεία προόδου τους και τη χρηματοδοτική στήριξη που έχει καθοριστεί·

90.  ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της ΒΔ1, τη συνέχιση των βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας από το πρόγραμμα Comenius, όπως η προώθηση των ανταλλαγών σχολικών τάξεων, και τη δυνατότητα υποβολής μεμονωμένων αιτήσεων από μέλη του σχολικού προσωπικού για επιχορηγήσεις κινητικότητας στο πλαίσιο της ΒΔ1·

91.  σημειώνει ότι, παρά την υψηλή ποιότητα των έργων στο πλαίσιο της ΒΔ2, πολλά από αυτά έχουν απορριφθεί λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επισημάνει τα εν λόγω έργα προκειμένου να τα βοηθήσει να προσελκύσουν επενδύσεις από άλλες πηγές· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τα έργα που έλαβαν βαθμό, δίνοντάς τους κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια για την υλοποίησή τους, εάν υπάρχει πρόσβαση σε τέτοια κονδύλια·

92.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης των φορέων που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, ώστε να μεγαλώσει η συμβολή τους στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·

93.  διαπιστώνει τα προκλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί οργανισμοί κατά την εφαρμογή της κινητικότητας στις διεθνείς ακαδημαϊκές μονάδες (International Credit Mobility – ICM)· ζητεί να διαθέτουν οι εθνικοί οργανισμοί μεγαλύτερη ευελιξία να διαθέτουν πόρους από ορισμένες χώρες και περιφέρειες σε άλλες, ώστε να τηρούνται οι προτεραιότητες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (AΕΙ) σε θέματα συνεργασίας·

94.  διαπιστώνει τον φθίνοντα αριθμό των συμμετεχόντων σε προγράμματα κινητικότητας εκτός Erasmus+ ως αποτέλεσμα της προτιμησιακής μεταχείρισης ενός θεσμοθετημένου συστήματος κινητικότητας από τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ· προτρέπει την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να ανανεώσουν τις ευκαιρίες συμμετοχής στην κινητικότητα για τους μεμονωμένους υποψηφίους·

95.  προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει το σύστημα ΕΕΚ προωθώντας τα υπο-προγράμματα του Leonardo da Vinci μεταξύ των νέων φορέων και των μικρότερων ιδρυμάτων, πέρα από τη βοήθεια για την υποβολή αιτήσεων για τη σωστή χρηματοδότηση μέσω της παροχής περαιτέρω καθοδήγησης, διαδικτυακών προγραμμάτων κατάρτισης και εξατομικευμένης στήριξης στο πλαίσιο της κατάρτισης αιτήσεων υψηλής ποιότητας για τη χορήγηση χρηματοδότησης, μέσω επαφών με εθνικούς οργανισμούς υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+·

96.  ενθαρρύνει την προβολή του Ευρωπαϊκού Xώρου Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, καθώς και την προώθηση των ατομικών γνώσεων παγκοσμίως, μέσα από την ενθάρρυνση προς όλους τους αρμόδιους (κράτη μέλη, ΑΕΙ, ενώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) να αυξήσουν την ελκυστικότητα των κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Erasmus Mundus για τα ΑΕΙ και τους δυνητικούς αιτούντες·

97.  προτείνει μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών οργανισμών στη διαμόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, μέσα από την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των εθνικών οργανισμών·

H επόμενη περίοδος του προγράμματος

98.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του υψηλού διοικητικού φόρτου για τους σπουδαστές, τα ιδρύματα και τις εταιρείες υποδοχής που συμμετέχουν στα έργα Erasmus+, ιδίως εκείνες που δεν αξιοποιούν επαρκώς αυτή την ευκαιρία προκειμένου να βελτιώσουν και να διευκολύνουν την ίση πρόσβαση και τις διαδικασίες εγγραφής, επικύρωσης και αναγνώρισης· επιμένει ότι οι πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ώστε να ενθαρρυνθεί μια μεγαλύτερη συμμετοχή· καλεί την Επιτροπή και τους εθνικούς οργανισμούς να τυποποιήσουν τα κριτήρια πρόσβασης στο πρόγραμμα ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αιτούντων·

99.  θεωρεί ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αποφυγή περαιτέρω εναρμόνισης και σημαντικών αλλαγών στη δομή του προγράμματος και, αντ’ αυτού, θα πρέπει να διασφαλιστούν και να εδραιωθούν τα όσα ήδη επιτεύχθηκαν και να γίνουν τμηματικές βελτιώσεις όπου είναι αναγκαίο·

100.  συνιστά να ενισχυθεί στο πρόγραμμα Erasmus+ η σημασία και η προβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης τόσο για την εργασία των νέων όσο και για την εκπαίδευση ενηλίκων, δεδομένου ότι στον τομέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στην προώθηση της δημοκρατίας και τη διαπαιδαγώγηση πάνω στις αξίες, η μη τυπική εκπαίδευση είναι σημαντική· όμως το πρόγραμμα, λόγω της ονομασίας του, συνδέεται συχνά μόνο με την τυπική εκπαίδευση·

101.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στις εργασίες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού της χρηματοδότησης, καθώς και στην εισαγωγή πιθανών βελτιώσεων, ώστε να διασφαλιστούν η περαιτέρω επιτυχία και η προστιθέμενη αξία του προγράμματος·

102.  συνιστά να αναπτυχθεί περαιτέρω η διατομεακή κινητικότητα των προσώπων στο πλαίσιο της ΒΔ1 του προγράμματος Erasmus+, για την πλήρη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, των διδασκόντων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των μαθητευομένων, των εργαζομένων και των νέων στη διατομεακή κινητικότητα·

103.  ζητεί να αναπτυχθεί ένας σαφής ορισμός των διατομεακών έργων προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση που προκύπτει από τον εσφαλμένο χαρακτηρισμό των έργων·

104.  όχι μόνο ζητεί να διασφαλιστεί το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης για την επόμενη γενιά προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ, αλλά και θεωρεί ότι μια περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού η οποία θα διατηρεί για την επόμενη γενιά προγραμμάτων τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ετήσιας χρηματοδότησης με του τελευταίου έτους εφαρμογής του τρέχοντος πλαισίου, αποτελεί απολύτως βασική προϋπόθεση για να συνεχιστεί η επιτυχία του προγράμματος· συνιστά να διερευνήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα αύξησης της προχρηματοδότησης·

105.  επικροτεί τη δομή του προγράμματος και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει στην επόμενη γενιά προγραμμάτων χωριστά κεφάλαια και χωριστούς προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, για τη νεολαία και για τον αθλητισμό, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, και να προσαρμόσει ανά τομέα τα έντυπα αιτήσεων, τα συστήματα υποβολής εκθέσεων και τις απαιτήσεις για τα παραγόμενα προϊόντα·

106.  προτρέπει τους εθνικούς οργανισμούς να δίνουν εύκολη πρόσβαση στα κονδύλια που είναι διαθέσιμα ανά κύρια δράση και ανά τομέα, έπειτα από κάθε γύρο υποβολής αιτήσεων, ώστε να έχουν οι αιτούντες δυνατότητα να κάνουν στρατηγικό σχεδιασμό των μελλοντικών τους ενεργειών, και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της επιλογής έργων και τα κονδύλια του προϋπολογισμού, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη εξωτερική παρακολούθηση του προγράμματος·

107.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει ανά τακτά διαστήματα τα επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης, όπως τα κατ᾽ αποκοπή ποσά για αποζημιώσεις ταξιδίου και διαμονής, για να διασφαλίζεται ότι αντιστοιχούν στα πραγματικά έξοδα διαβίωσης και για να αποφεύγεται ο δανεισμός εξαιτίας μιας περιόδου κατάρτισης, και έτσι να αποτρέπονται οι διακρίσεις και η εγκατάλειψη ατόμων με λιγότερα οικονομικά μέσα και/ή με ειδικές απαιτήσεις·

108.  επισημαίνει ότι για τις μη προνομιούχες ομάδες υπάρχει ειδική πρόνοια στον τομέα της νεολαίας· προτείνει να επεκταθεί η στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία σε όλους τους τομείς του προγράμματος, για να προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με λιγότερες ευκαιρίες στο πρόγραμμα Erasmus+·

109.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει και τα κράτη μέλη να αποδεχθούν ένα πλαίσιο ποιότητας για τις μαθητείες, και μια πρόταση για αυξημένη κινητικότητα των μαθητευομένων, που θα κατοχυρώνει ένα σύνολο δικαιωμάτων για μαθητευομένους, ασκουμένους και εκπαιδευομένους ΕΕΚ ώστε αυτοί να προστατεύονται επαρκώς και τα προγράμματα κινητικότητας να μην υποκαθιστούν ποτέ τις τυπικές συμβάσεις εργασίας· ζητεί ποιοτικά προγράμματα αμειβόμενης μαθητείας και πρακτικής άσκησης και καλεί τα κράτη μέλη να καταγγέλλουν τις καταστάσεις στις οποίες παραβιάζονται τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα των δικαιούχων του Erasmus+·

110.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των βασικών ενδιαφερόμενων (τοπικές/περιφερειακές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, ιδιωτικός τομέας, εκπρόσωποι της νεολαίας, εγκαταστάσεις ΕΕΚ, ερευνητικοί οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) προκειμένου τα συστήματα εκπαίδευσης και ΕΕΚ να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και η συνεργασία αυτή να έχει απήχηση στο πρόγραμμα Erasmus+· πιστεύει ότι η ενεργός συμμετοχή των δικαιούχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος διασφαλίζει τη βιωσιμότητα, την επιτυχία και την προστιθέμενη αξία του·

111.  ζητεί να επιτρέπεται στους σπουδαστές κινητικότητας να συνδυάζουν τις σπουδές στο εξωτερικό με μια θέση εργασίας σχετική με τις σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος, ώστε να διευκολύνεται έτσι η παραμονή τους στο εξωτερικό, να μειωθεί η κοινωνική επιλεκτικότητα, να αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών κινητικότητας, να αναβαθμίζονται οι δεξιότητες των σπουδαστών, και να ενισχυθεί η διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το περιβάλλον εργασίας· καλεί την Επιτροπή να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα μακράς διάρκειας των μαθητευόμενων κατά τη χορήγηση των υποτροφιών Erasmus+·

112.  σημειώνει τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα κριτήρια αποδοχής στο πρόγραμμα Erasmus+· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε οι κανόνες του προγράμματος να εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο από όλους τους εθνικούς οργανισμούς, ως προς τα κοινά πρότυπα ποιότητας και τις διαδικασίες, με σκοπό την εσωτερική και εξωτερική συνοχή του Erasmus+ και τον χαρακτηρισμό του ως πραγματικά ευρωπαϊκού προγράμματος· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εκπονήσει υπόψη των εθνικών οργανισμών ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+· προτρέπει τους εθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας παρακολούθησης, να εστιάσουν επίσης στη δημιουργία ή τη διευκόλυνση ενός φόρουμ εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για τις εκπαιδευτικές και εργασιακές πολιτικές σε κάθε κράτος μέλος· ενθαρρύνει θερμά έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των οργανισμών, για την αντιστοίχιση των έργων που αφορούν παρεμφερή θέματα·

113.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ευκαιρίες κατάρτισης στο εξωτερικό για τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ και να θέσουν την ΕΕΚ ως προτιμώμενη επιλογή για την εύρεση απασχόλησης και ως αφετηρία για μια υποσχόμενη σταδιοδρομία, να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών κάθε ηλικίας και να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση, καθώς οι πόροι που διατίθενται για την ΕΕΚ δεν είναι ανάλογοι(21) προς τον αριθμό των δυνητικών αιτούντων στα προγράμματα κινητικότητας που προσφέρονται· στηρίζει θερμά την αποτελεσματική προώθηση και ενθάρρυνση της κινητικότητας ΕΕΚ μεταξύ των γυναικών και θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει τα κράτη μέλη να θέσουν φιλόδοξους στόχους, η δε πρόοδος να παρακολουθείται αυστηρά·

114.  υπογραμμίζει ότι επί του παρόντος αναπροσδιορίζονται οι θέσεις εργασίας και οι δεξιότητες, ιδίως λόγω της υπό εξέλιξη μετάβασης σε μια περισσότερο ψηφιοποιημένη οικονομία στην οποία αναδύονται νέες επιχειρηματικές ανάγκες, και μελλοντοστραφείς τομείς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα αποτυπώσει την πραγματικότητα αυτή·

115.  ζητεί μεγαλύτερη προώθηση των προγραμμάτων κινητικότητας στα υψηλότερα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων και να αναπτυχθεί περαιτέρω ο στόχος της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων·

116.  τονίζει την ανάγκη να γίνεται το Erasmus+ καλύτερα αντιληπτό ως ένα μέσο βελτίωσης των δεξιοτήτων μέσα από την πρόσθετη διάσταση που αυτές αποκτούν, ώστε να αντιμετωπίζεται σωστά το πρόγραμμα, να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος να μετατραπεί σε μια απλή εμπειρία ζωής·

117.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να διαθέσει ενημερωμένες στατιστικές και να διενεργήσει μελέτες παρακολούθησης για την εφαρμογή του Erasmus+, ιδίως ως προς το ποσοστό ένταξης των νέων, κατανεμημένο ανά περιοχή και φύλο, τον αντίκτυπό του στην απασχολησιμότητα, καθώς και στο είδος και στο ποσοστό απασχόλησης, και τον αντίκτυπο στους μισθούς, όπως και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει για ποιον λόγο ορισμένες χώρες υποβάλλουν περισσότερες αιτήσεις για κινητικότητα ΕΕΚ, πού παρατηρείται μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φύλων ή υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες με αναπηρία, και να καταρτίσει ένα σχέδιο για τον τρόπο αύξησης της συμμετοχής των υπόλοιπων χωρών· καλεί, ως εκ τούτου, τους εθνικούς οργανισμούς των κρατών μελών να συνεργαστούν στενά για την ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων· υποστηρίζει ότι τα πορίσματα των μελετών και τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να ενσωματωθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την επόμενη ενδιάμεση επανεξέταση του Erasmus+·

118.  υπενθυμίζει ότι σε μια εποχή μεγάλης κρίσης των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, το εργαλείο Erasmus+ μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την προώθηση της ένταξης, της κατανόησης και της αλληλεγγύης των νέων· ζητεί, ως εκ τούτου, να προαχθεί η ένταξη των νέων μέσω της γνώσης διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων και του αμοιβαίου και απαραίτητου σεβασμού·

119.  προτείνει στην Επιτροπή να διατηρήσει την επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, ως έναν από τους στόχους ενός μελλοντικού προγράμματος Erasmus+ κατά την επόμενη οικονομική περίοδο (μετά το 2020), και να συμπεριλάβει τα εξής στοιχεία ως μέρος του προγράμματος:

   (i) προσεκτική αξιολόγηση του αντικτύπου των υφιστάμενων μέτρων που προάγουν την επιχειρηματικότητα μέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και πιθανή προσαρμογή τους, με ιδιαίτερη προσοχή, παράλληλα, στον αντίκτυπο σε υποεκπροσωπούμενες και μη προνομιούχες ομάδες·
   (ii) προώθηση καλύτερα καθορισμένων μαθησιακών περιεχομένων και εργαλείων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης για όλους τους σπουδαστές – με θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, όπως π.χ. επιχειρηματικά έργα σπουδαστών·
   (iii) προώθηση συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, με σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλων κύκλων μαθημάτων και την παροχή των απαιτούμενων πρακτικών εμπειριών και μοντέλων στους σπουδαστές·
   (iv) ανάπτυξη δεξιοτήτων στα εξής πεδία: επιχειρηματικές δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές γνώσεις, γραμματισμός και δεξιότητες ΤΠΕ, δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και καινοτόμο πνεύμα, αυτοπεποίθηση, προσαρμοστικότητα, δημιουργία ομάδων και καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, διαχείριση έργου, εκτίμηση κινδύνου και ανάληψη κινδύνου, καθώς και ανάπτυξη ειδικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων·
   (v) ανάδειξη της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ως προνομιακού περιβάλλοντος για την απόκτηση επιχειρηματικών ικανοτήτων·

120.  προτρέπει τα κράτη μέλη να συμμετέχουν περισσότερο στο πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να το προωθούν στους νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματικά σχέδια, ώστε αυτοί να μπορέσουν να αποκτήσουν πείρα στο εξωτερικό και νέες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων·

121.  ενθαρρύνει θερμά τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων έπειτα από σπουδές, κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος του Erasmus+ στις τοπικές κοινότητες· υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών έχει ζωτική σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων στο πλαίσιο του Erasmus+· επικροτεί την πλατφόρμα του Erasmus+ για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων και ζητεί θερμότερη στάση απέναντι στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τις διεθνείς ανταλλαγές απόψεων μεταξύ εθνικών οργανισμών, εταίρων και δικαιούχων του προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τους αιτούντες του προγράμματος να βρίσκουν διεθνείς εταίρους, αναπτύσσοντας φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες που θα συνδυάζουν την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους διάφορους δικαιούχους και τα έργα τους·

122.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον οδηγό του προγράμματος και να τον καταστήσει πιο εύληπτο και εύχρηστο, και να καταρτίσει ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια για κάθε βασική δράση· καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από άποψη διοικητικού φόρτου·

123.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω διαρκούς επαγγελματικής εξέλιξης και ευκαιριών κινητικότητας για καθηγητές, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτές και άλλο διδακτικό προσωπικό· ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ιδίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων, με σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

124.  επικροτεί την ανάπτυξη δοκιμαστικών σχεδίων, όπως το «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα των μαθητευόμενων: ανάπτυξη της ευρωπαϊκή ιθαγένειας και καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας» που έχει ως στόχο την υλοποίηση οικονομικά αποδοτικών διασυνοριακών προγραμμάτων κινητικότητας μαθητευόμενων μεταξύ ιδρυμάτων ΕΕΚ, εταιρειών και/ή άλλων συναφών οργανισμών, καθώς και την επίσημη αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη στήριξη της αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων, και το πρόγραμμα «Κινητικότητα των νέων στην επαγγελματική κατάρτιση - Καλύτερη κινητικότητα των νέων», που έχει ως στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας των νέων στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει αποτελεσματικά αυτά τα δύο δοκιμαστικά σχέδια και μακροπρόθεσμα να τα εντάξει στο πρόγραμμα Erasmus+·

125.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μεγαλύτερη και πιο μακροπρόθεσμη διαρθρωτική στήριξη στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, με τη μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας, διότι είναι οργανώσεις που προσφέρουν στους πολίτες και τους κατοίκους της Ευρώπης ευκαιρίες μάθησης και χώρους συμμετοχής για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν ευρωπαϊκές πολιτικές·

126.  καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει μια ενδεδειγμένη λύση για την περίπτωση της ευρωπαϊκού επιπέδου μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τις Βρυξέλλες που αιτείται κονδύλια σε βελγικούς εθνικούς οργανισμούς·

o
o   o

127.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(3) ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
(5) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 77.
(6) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 31.
(8) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(9) ΕΕ C 70 της 8.3.2012, σ. 9.
(10) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 32.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292.
(12) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25.
(13) ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 17.
(14) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 36.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0291.
(18) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
(19) JRC Science and Policy Report on Languages and Employability, 2015.
(20) ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
(21) Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 2016, ελλείψει χρηματοδότησης, το ποσοστό επιτυχίας επιλέξιμων αιτήσεων για κινητικότητα ΕΕK στο πλαίσιο του Erasmus+ ήταν 42%. H κατάσταση έχει επιδεινωθεί με την πάροδο των ετών – το 2014 το ποσοστό επιτυχίας ήταν 54%, ενώ το 2015 ήταν 48%. Μολονότι η διαθέσιμη χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά τι με το πέρασμα του χρόνου, η ζήτηση αυξήθηκε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, αλλά οι περιορισμένοι πόροι του Erasmus+ δεν επιτρέπουν να συμβαδίζει η χρηματοδότηση με τη ζήτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου