Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ ***
 Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ (ψήφισμα)
 Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής
 Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
 Κατάλογος τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες *
 Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
 Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα
 Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
Κείμενα
Οριστική έκδοση (637 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου