Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ ***
 Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ (ψήφισμα)
 Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής
 Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
 Κατάλογος τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες *
 Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
 Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα
 Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ ***
PDF 381kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))
P8_TA(2017)0019A8-0010/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07592/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (07594/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0431/2016),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0010/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση των Νήσων Κουκ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0020.


Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας ΕΕ-Νήσων Κουκ (ψήφισμα)
PDF 414kWORD 55k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE)2016/2230(INI))
P8_TA(2017)0020A8-0015/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07592/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0431/2016),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017(1) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ και του σχετικού πρωτοκόλλου εφαρμογής, του Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις των αρχών των Nήσων Κουκ υπέρ της ανάπτυξης του τοπικού αλιευτικού τομέα, και ειδικότερα εκείνες που περιέχονται στο έγγραφο «Cook Islands Offshore Fisheries Policy»,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒA) των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τους ΣΒΑ 1, 2, 9, 10 και 14,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της 12ης συνάντησης της επιστημονικής επιτροπής της Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), για την μακροπρόθεσμη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0015/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με την Κυβέρνηση των Nήσων Κουκ μια νέα «Συμφωνία Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Κουκ (ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Κουκ) και το σχετικό πρωτόκολλο εφαρμογής, διάρκειας οκτώ και τεσσάρων ετών αντιστοίχως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Κουκ, η οποία εγγυάται την ευρωπαϊκή παρουσία στα ύδατα του ανατολικού Ειρηνικού μετά τη μη ανανέωση της συμφωνίας με το Κιριμπάτι (και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν με τη Μικρονησία και τις Νήσους Σολομώντος)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικός στόχος της ΣAΣ ΕΕ-Νήσων Kουκ και του πρωτοκόλλου της είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Νήσων Kουκ στον τομέα της αλιείας, επ’ ωφελεία αμφοτέρων των μερών, με τη δημιουργία ενός πλαισίου σύμπραξης που θα επιτρέπει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μια επίσης βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) των Νήσων Kουκ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία μας στην περιοχή θα πρέπει να χρησιμεύσει για την προώθηση μιας πολιτικής βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των πόρων, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση των πόρων τόνου του Ειρηνικού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΑΣ ΕΕ-Νήσων Κουκ βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, με σεβασμό προς τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της WCPFC εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται προβλήματα σε σχέση με την εποπτεία και τον έλεγχο, και ότι η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία αποτελεί πρόβλημα που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη την κατακερματισμένη φύση του εδάφους και των πόρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού κινούνται αρκετά σκάφη κρατών μελών της ΕΕ και ότι οι υπόλοιπες αλιευτικές συμφωνίες που αφορούν την περιοχή έχουν εκπνεύσει·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναληφθεί η δέσμευση να μην επιτραπούν σε άλλους μη ευρωπαϊκούς στόλους ευνοϊκότεροι όροι από αυτούς που προβλέπονται στη συμφωνία, καθώς και ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τη ρήτρα του Κοτονού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ αποσκοπεί να προαγάγει μια πιο αποτελεσματική και πιο βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα στο συγκεκριμένο αρχιπέλαγος, όπως και των συναφών βιομηχανιών και δραστηριοτήτων, σε συμφωνία με τους στόχους της εθνικής αλιευτικής πολιτικής των Νήσων Kουκ, και ειδικά σε ό,τι αφορά τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας και της παραδοσιακής αλιείας, την αύξηση των εκφορτώσεων στα τοπικά λιμάνια, την αύξηση των ικανοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, και την αντιμετώπιση της ΠΛA, και σύμφωνα με το πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές που προορίζονται για την στήριξη της ανάπτυξης της αλιευτικής πολιτικής στις Νήσους Κουκ, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ του 47,6 % και του 50 % του συνολικού ποσού προς μεταφορά, αντιπροσωπεύουν μια σημαντική συνεισφορά σε ποσοστά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2012, τα αποθέματα μεγαλόφθαλμου τόνου φθίνουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπεία αυτού, η WCPFC, θέσπισε ένα μέτρο διαχείρισης που θα τεθεί υπό νέα διαπραγμάτευση το 2017, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα με γρι-γρι μειώθηκαν κατά 26 % το 2015 σε σύγκριση με το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, τα ύδατα των Νήσων Κουκ, θεωρούνται ως «καταφύγιο καρχαριών», μολονότι θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτό δεν αποτελεί είδος-στόχο για τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο στα εν λόγω ύδατα βάσει της νέας συμφωνίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αλιεύματα των παραγαδιάρικων της ΕΕ τείνουν παραδοσιακά να εντοπίζονται στα θερμότερα στα νότια των Νήσων Κουκ· λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που έχουν επιβληθεί από τον κανονισμό των Νήσων Κουκ για τη διατήρηση των καρχαριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση δεν κατέδειξε ενδεχόμενο μελλοντικό ενδιαφέρον δραστηριοποίησης των παραγαδιάρικων της ΕΕ στην ΑΟΖ των Νήσων Κουκ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Νήσοι Κουκ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές τροφίμων·

1.  φρονεί ότι η ΣΑΣ ΕΕ-Νήσων Κουκ πρέπει να προωθήσει αποτελεσματικά την βιώσιμη αλιεία στα ύδατα των Νήσων Κουκ μέσω της κατάλληλης τομεακής στήριξης από την ΕΕ, και να επιδιώξει δύο εξίσου σημαντικούς στόχους: (1) να προσφέρει αλιευτικές δυνατότητες στα σκάφη της ΕΕ εντός της αλιευτικής ζώνης των Nήσων Kουκ, βάσει των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και με τον δέοντα σεβασμό προς τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της WCPFC εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος, στον υπολογισμό του οποίου πρέπει να ληφθεί υπόψη η πλήρης ανάπτυξη της αλιευτικής ικανότητας της χώρας· και 2) να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ-Nήσων Kουκ στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μιας υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων στην αλιευτική ζώνη των Nήσων Kουκ, και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα των Nήσων Kουκ, μέσω μιας οικονομικής, χρηματοδοτικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας και με σεβασμό προς τις κυρίαρχες αναπτυξιακές επιλογές της συγκεκριμένης χώρας·

2.  επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης εκ των προτέρων αξιολόγησης της ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ και του σχετικού πρωτοκόλλου, του Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα οποία οι προηγούμενες ΣAΣ και πρωτόκολλα που αφορούσαν την περιοχή (με Kιριμπάτι, Nήσους Σολομώντος) δεν είχαν κάποια αξιόλογη συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών αλιευτικών τομέων, ιδίως ως προς τις κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (με κοινές επενδύσεις) και την ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων μεταποίησης αλιευμάτων· είναι της άποψης ότι η ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ πρέπει να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στην ανάπτυξη του τοπικού αλιευτικού τομέα, διασφαλίζοντας την προσφορά αλιευτικών προϊόντων για την εγχώρια κατανάλωση και, με τον τρόπο αυτό, ανταποκρινόμενη στους στόχους που αναγγέλθηκαν για την νέα γενιά αλιευτικών συμφωνιών της ΕΕ και εκείνων του πλαισίου των ΣΒΑ·

3.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι άλλες χώρες στην περιοχή δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης με την ΕΕ και ανοίγουν τα αλιευτικά τους πεδία σε άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου που ενίοτε χρησιμοποιούν αλιευτικές μεθόδους που δεν λαμβάνουν υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, αντί να επιλέξουν μια συμφωνία με την ΕΕ που να προωθεί τη βιώσιμη αλιεία και να παρέχει τομεακή στήριξη·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της υποχρέωσης για τις Νήσους Κουκ να δημοσιοποιούν την ύπαρξη κάθε συμφωνίας που επιτρέπει σε ξένους στόλους να αλιεύουν στα ύδατά της, αλλά εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη συνολική αλιευτική προσπάθεια που ασκείται, όπως έχει απαιτηθεί σε ορισμένες άλλες συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ·

5.  τονίζει ότι η ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ και το σχετικό πρωτόκολλο, κατά την εφαρμογή τους και κατά τις τυχόν αναθεωρήσεις και/ή ανανεώσεις, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική των αρχών των Nήσων Kουκ στο θέμα της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα της χώρας, προβλέποντας ειδικότερα:

   μια συμβολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών πόρων των Nήσων Kουκ και των αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός των υδάτων της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ΠΛA αλιείας·
   βελτίωση των διαθέσιμων επιστημονικών γνώσεων για την κατάσταση των τοπικών θαλασσίων οικοσυστημάτων και για τα ιχθυαποθέματα που κινούνται εντός των υδάτων των Nήσων Kουκ·
   ειδική στήριξη για την ανάπτυξη της τοπικής παραδοσιακής αλιείας και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτήν, ώστε να αυξηθεί η συμβολή της στην τοπική οικονομία, να βελτιωθεί η ασφάλεια εν πλω και να βελτιωθούν τα εισοδήματα των αλιέων, και να προωθηθεί η ανάπτυξη τοπικών υποδομών μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων, είτε για την τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς είτε για τις εξαγωγές·

6.  θεωρεί ότι η στήριξη της τομεακής ανάπτυξης είναι μια σημαντική πτυχή της συμβολής στη βιωσιμότητα μιας χώρας εταίρου, εφόσον βοηθά στην ενίσχυση της ικανότητάς της για τεχνική αυτονομία, την επιβεβαίωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της και τη διασφάλιση της κυριαρχίας της·

7.  εκτιμά ότι οι δυνατότητες απασχόλησης των τοπικών ναυτικών σε αλιευτικά σκάφη της ΕΕ δυνάμει των συμφωνιών σύμπραξης ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι αρχές της ΔOΕ και να προωθηθεί η κύρωση της Σύμβασης αριθ. 188 της ΔΟΕ, με παράλληλο σεβασμό των γενικών αρχών περί ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και περί συλλογικών συμβάσεων για τους εργαζομένους, καθώς και περί μη διακρίσεων στο χώρο εργασίας και στην επαγγελματική δραστηριότητα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι λόγω της έλλειψης ειδικευμένων ναυτικών για τα θυνναλιευτικά, οι αρχές των Νήσων Κουκ δεν ζήτησαν την απασχόληση ναυτικών στο στόλο της ΕΕ·

8.  είναι της άποψης ότι η ΣAΣ ΕΕ-Nήσων Kουκ και το σχετικό πρωτόκολλο θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και να προσφέρουν στις Νήσους Κουκ τα μέσα για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων επιτήρησης, και πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα για την αποτροπή της ΠΛΑ αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των Νήσων Κουκ, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης με τη χρήση συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης των σκαφών, ημερολογίων αλιείας, επιθεωρητών καθώς και την εφαρμογή των αποφάσεων των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας·

9.  θεωρεί σκόπιμο να βελτιωθεί η ποσότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων σχετικά με όλα τα αλιεύματα (στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και, εν γένει, η κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων, προκειμένου να είναι εφικτή, με τη συμμετοχή οργανώσεων αλιέων, μια ακριβέστερη μέτρηση του αντίκτυπου της συμφωνίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις αλιευτικές κοινότητες· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την εύρυθμη και διαφανή λειτουργία των οργανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας και την ενίσχυση των επιστημονικών εκτιμήσεων από την WCPFC·

10.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης σε σχέση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, να αναλύσει τη χρήση των πλωτών διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων στην περιοχή και την επιρροή τους στην οικολογία του τόννου και να υποβάλει προτάσεις για τη χρήση τους με βάση τα πορίσματά της·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει έγκαιρα το Κοινοβούλιο σχετικά με τις επικείμενες συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να του διαβιβάζει τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου, και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων ετήσιων αξιολογήσεων, ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής, και να προσφέρει κίνητρα για τη συμμετοχή των κοινοτήτων αλιέων των Nήσων Kουκ·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να το τηρούν αμέσως και πλήρως ενήμερο, σε όλες τις φάσεις των εργασιών που έχουν σχέση με το Πρωτόκολλο και την ενδεχόμενη ανανέωσή του, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ και του άρθρου 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Nήσων Kουκ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0019.


Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής
PDF 402kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))
P8_TA(2017)0021A8-0002/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (C(2016)3301),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς την Επιτροπή – Πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής: οριζόντιοι κανόνες και δημόσιο μητρώο (C(2016)3300),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0002/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με τη λειτουργία του προηγούμενου πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων (ΟΕ) της Επιτροπής, του Νοεμβρίου 2010(3), το οποίο συστάθηκε με στόχο την εισαγωγή σημαντικών επιχειρησιακών καινοτομιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και του συντονισμού στις διοργανικές εργασίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως η Επιτροπή Προϋπολογισμών, λόγω της έλλειψης διαφάνειας και της μη ισορροπημένης σύνθεσης ορισμένων ΟΕ, και δεδομένης της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων θα επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη και τις απόψεις που εκπροσωπούνται, θέσπισε δημοσιονομικά αποθεματικά το 2011 και το 2014 και έχει διατυπώσει αιτήματα για τη μεταρρύθμισή τους, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη δεκτά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της εντοπίστηκε εκτεταμένη έλλειψη διαφάνειας και ισορροπίας στη σύνθεση ορισμένων ΟΕ(4)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπημένη σύνθεση και η διαφάνεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί η εμπειρογνωμοσύνη να ανταποκρίνεται με κατάλληλο τρόπο στις ανάγκες για ρυθμιστική δράση και για να ενισχυθεί η νομιμότητα αυτής της εμπειρογνωμοσύνης και της ρυθμιστικής δράσης στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχει διατυπώσει σύσταση στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνάς της(5) σχετικά με τη σύνθεση των ΟΕ της Επιτροπής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια εντός των ΟΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, πριν εγκρίνει την απόφαση, η Επιτροπή είχε επαφές με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την παρουσίαση, εκ μέρους της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, ενός εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, σε απάντηση στις συστάσεις που διατυπώνονταν σε έγγραφο εργασίας του εισηγητή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ' όλ' αυτά δυστυχώς ούτε το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, ούτε η απόφαση της Επιτροπής, προσφέρουν λύσεις σε όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο·

1.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ΟΕ της Επιτροπής, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αν και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, η Επιτροπή δεν οργάνωσε πλήρη δημόσια διαβούλευση· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επαναφερθούν μορφές συμμετοχής των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η διαφάνεια και η λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών·

2.  σημειώνει ότι, μέσω της θέσπισης των νέων οριζόντιων κανόνων, φαίνεται να ικανοποιούνται πολλές ανησυχίες που είχε εκφράσει προηγουμένως το Κοινοβούλιο, ιδίως εκείνες που αφορούν την ανάγκη για δημόσιες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για την επιλογή μελών των ΟΕ, καθώς και σχετικά με την αναθεώρηση του μητρώου των ΟΕ της Επιτροπής και τη δημιουργία συνεργίας μεταξύ αυτού του μητρώου, του Μητρώου Διαφάνειας της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, και με τους κανόνες που αφορούν την ανάγκη να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά εμπειρογνώμονες που διορίζονται σε προσωπική βάση·

3.  τονίζει ότι η διαφάνεια και ο συντονισμός των διοργανικών δραστηριοτήτων έχουν τεράστια σημασία, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην εξασφάλιση κατάλληλης ισορροπίας όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη και τις απόψεις που αντιπροσωπεύονται στη σύνθεση των ΟΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η δράση τους· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής είναι πλέον δημόσια· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πρακτική εμπειρία και τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων πρέπει να είναι ευδιάκριτα· είναι της άποψης ότι ολόκληρη η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας και να διέπεται από σαφέστερα και πιο συμπαγή κριτήρια με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εμπειρία των υποψηφίων, παράλληλα με τα ακαδημαϊκά προσόντα τους και τη πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στην οποία ενδέχεται να τελεί ο εμπειρογνώμονας··

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ του μητρώου των ΟΕ της Επιτροπής και του Μητρώου Διαφάνειας και ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η βελτίωση της διαφάνειας·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσπάθεια διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την καθιέρωση των νέων κανόνων ήταν ανεπιτυχής· καλεί την Επιτροπή να ενεργεί με διαφάνεια και να λογοδοτεί στους πολίτες της ΕΕ·

6.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη διαφάνειας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· πιστεύει ότι η αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος των ΟΕ της Επιτροπής, με βάση τις σαφείς αρχές της διαφάνειας και της ισορροπημένης σύνθεσης, θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων, πράγμα που με τη σειρά του θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ·

7.  τονίζει ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα και εξίσου σε όλες τις ΟΕ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον τίτλο τους (επομένως, και για τις ειδικές, υψηλού επιπέδου ή άλλες «έκτακτες» ομάδες, και τις επίσημες ή ανεπίσημες ομάδες) οι οποίες δεν απαρτίζονται αποκλειστικά από εκπροσώπους κρατών μελών ή δεν διέπονται από την απόφαση 98/500/ΕΚ της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1998 για τη σύσταση επιτροπών κλαδικού διαλόγου, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επαναλαμβάνει ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων μερών·

8.  εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να σημειώσει πρόοδο προς την επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης σύνθεσης των ΟΕ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν γίνεται ακόμη καμία ρητή διάκριση μεταξύ εκπροσώπων οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων, ούτως ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και ισορροπίας· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει σαφώς στη δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων με ποιον τρόπο ορίζει την ισορροπημένη σύνθεση και ποιων συμφερόντων την εκπροσώπηση επιδιώκει όταν συγκροτούνται οι ΟΕ· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με στόχο να διατυπωθεί πιο ισορροπημένος ορισμός της εν λόγω διάκρισης·

9.  καλεί την Επιτροπή, όταν δημιουργεί νέες ΟΕ ή αλλάζει τη σύνθεση υφιστάμενων ομάδων, να αναφέρει σαφώς στη δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων πώς ορίζει την ισορροπημένη σύνθεση, ποια συμφέροντα επιδιώκει να εκπροσωπηθούν και γιατί, καθώς επίσης και να δικαιολογεί κάθε ενδεχόμενη παρέκκλιση από την ισορροπημένη σύνθεση όπως έχει εκ των προτέρων οριστεί, όταν συγκροτούνται οι ΟΕ·

10.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, και σε σχέση με τις παραγράφους 34-45 της προαναφερθείσας γνωμοδότησης της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, ότι παρόλο που η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ορίσει τυπικά την έννοια της «ισορροπίας», αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως αποτέλεσμα αριθμητικής άσκησης, αλλά ως το αποτέλεσμα προσπαθειών για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη μιας ΟΕ συνολικά κατέχουν την απαραίτητη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ευρύτητα απόψεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα της συγκεκριμένης ΟΕ· θεωρεί ότι η έννοια της ισορροπίας θα πρέπει, επομένως, να θεωρείται αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τα συγκεκριμένα καθήκοντα κάθε επιμέρους ΟΕ· θεωρεί ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της ισορροπίας των ΟΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα καθήκοντα της ομάδας, την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, τα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από το ζήτημα, την οργάνωση ομάδων ενδιαφερόμενων μερών και την κατάλληλη αναλογία οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων·

11.  καλεί πάραυτα την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσον χρειάζεται ένας νέος μηχανισμός καταγγελιών για τις περιπτώσεις όπου ο ορισμός της ισορροπημένης σύνθεσης αμφισβητείται από ενδιαφερόμενα μέρη ή εάν επαρκούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις· ζητεί να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο σε αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου·

12.  υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να βρίσκει η Επιτροπή επαρκείς εμπειρογνώμονες που να εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, τους καταναλωτές, τα συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις γενικού δημόσιου ενδιαφέροντος, και ότι το πρόβλημα αυτό συχνά ανέκυπτε εξαιτίας του κόστους που συνεπαγόταν η λήψη άδειας απουσίας ή, για παράδειγμα στην περίπτωση των ΜΜΕ, στην εξεύρεση αντικαταστάτη για το διάστημα συμμετοχής στις ΟΕ, κόστος το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «κόστος αναπλήρωσης»·

13.  ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων οργανώσεων και κοινωνικών ομάδων στις ΟΕ, αξιολογώντας, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις για την επιστροφή των δαπανών κατά τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο, καθώς και δυνητικούς τρόπους για την κάλυψη κάθε σχετικού «κόστους αναπλήρωσης», με παράλληλο δέοντα σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάπτυξη ενός συστήματος αποζημιώσεων το οποίο θα στηρίζει τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες όσον αφορά την απόκτηση της εμπειρογνωμοσύνης που είναι αναγκαία για μια πραγματικά ουσιαστική συμμετοχή στις ΟΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις να εκπροσωπούνται στις ΟΕ με πρόσωπα από τις εθνικές οργανώσεις-μέλη τους, όταν υπάρχει σαφής εντολή από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις·

16.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι -ακόμα και αν, παρά τα ειδικά μέτρα, εξακολουθεί να μην υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης αρκετών εμπειρογνωμόνων που να εκπροσωπούν όλα τα σχετικά συμφέροντα- η σχετική ΟΕ θα λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τελικές εκθέσεις αυτών των ΟΕ θα αντιπροσωπεύουν πραγματικά όλα τα σχετικά συμφέροντα με ισορροπημένο τρόπο·

17.  υπενθυμίζει ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχουν συστήσει να αποκτήσουν δημόσιο χαρακτήρα οι ημερήσιες διατάξεις, τα συνοδευτικά έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι συζητήσεις των ΟΕ, εκτός αν ειδική πλειοψηφία των μελών τους αποφασίσει ότι για μια συγκεκριμένη συνεδρίαση ή τμήμα συνεδρίασης πρέπει να τηρηθεί το απόρρητο, και εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή επέμεινε σε ένα σύστημα στο οποίο οι συνεδριάσεις παραμένουν απόρρητες εκτός αν απλή πλειοψηφία των μελών της ΟΕ αποφασίσει ότι οι συζητήσεις πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, θεωρεί απαραίτητο να υλοποιηθεί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τον δημόσιο χαρακτήρα των συνεδριάσεων και των πρακτικών·

18.  τονίζει ότι οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα εγγράφων (ημερήσιες διατάξεις, έγγραφα αναφοράς, διάφορες εκθέσεις), με σκοπό να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο ιστότοπος του μητρώου των ΟΕ – είτε ως έχει είτε μέσω υπερσυνδέσμων προς άλλους σχετικούς ιστοτόπους – θα πρέπει να είναι ένα από τα μέσα ή τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση διαρκώς επικαιροποιούμενων πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις της πολιτικής, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλό επίπεδο διαφάνειας·

19.  καλεί πάραυτα την Επιτροπή να καταρτίσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές -σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου- που να εξηγούν πώς ερμηνεύει τη διάταξη που ορίζει ότι τα πρακτικά των ΟΕ πρέπει να είναι ουσιαστικά και πλήρη, ιδίως όταν οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες, και παροτρύνει την Επιτροπή να προβλέψει, από αυτή την άποψη, τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης, των συνοδευτικών εγγράφων, των αποτελεσμάτων ψηφοφοριών και των αναλυτικών πρακτικών, περιλαμβανομένων των διαφορετικών απόψεων, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας·

20.  υπενθυμίζει ότι, εκτός από τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα, σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται επίσης να υπάρχει και στα μέλη από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, δικηγορικά γραφεία, ευρωπαϊκές και άλλες δεξαμενές σκέψης και γραφεία παροχής συμβουλών και ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων για αυτές τις ειδικές κατηγορίες εμπειρογνωμόνων·

21.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει - αξιοποιώντας τα υφιστάμενα θετικά παραδείγματα- τη συστηματική εφαρμογή βελτιωμένων οριζόντιων κανόνων μέσω κεντρικής εποπτείας της εφαρμογής αυτών των οριζόντιων διατάξεων και να μην την αναθέτει στις επιμέρους Γενικές Διευθύνσεις·

22.  καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει, ειδικότερα, επαρκείς πόρους στις δραστηριότητες που συνδέονται με το Μητρώο, αναπτύσσοντας καινοτόμες και ιδιαίτερα αποτελεσματικές μεθόδους έτσι ώστε αυτό να παραμένει ενήμερο χωρίς να περιέχει οποιαδήποτε πραγματολογικά λάθη και/ή παραλείψεις και να επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

23.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει αναφέρει ότι έως το τέλος του 2016 το νέο πλαίσιο για τις ΟΕ της Επιτροπής πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις Γενικές Διευθύνσεις, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση εφαρμογής και αξιολόγησης το αργότερο ένα χρόνο μετά την έκδοση της απόφασης, δηλαδή πριν από την 1η Ιουνίου 2017· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με το Κοινοβούλιο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη μια πρώτη προφορική παρουσίαση της έκθεσης εντός του επόμενου εξαμήνου·

24.  υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει, κατά την προετοιμασία και την εκπόνηση κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων καθώς και κατά την κατάρτιση στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, την ταυτόχρονη διαβίβαση όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων νομοθετικών πράξεων, στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(2) ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 27.
(3) C(2010)7649 της 10ης Νοεμβρίου 2010.
(4) Θεματικό Τμήμα Δ - Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και καθεστώς του μητρώου ομάδων εμπειρογνωμόνων, 2015.
(5) OI/6/2014/NF.


Ο ρόλος των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
PDF 427kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών (whistle-blowers) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (2016/2055(INI))
P8_TA(2017)0022A8-0004/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 325,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 22α, 22β και 22γ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνεται η αυτεπάγγελτη έρευνά της OI/1/2014/PMC σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης Αστικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διαφθορά,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 22α της Σύμβασης Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διαφθορά,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2014)7 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των καταγγελτών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 13 και 33 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη την Αρχή 4 της σύστασης του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση της δεοντολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Γραφείου της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της 2ας Μαρτίου 2015 και την έκκλησή του προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να εγκρίνουν τους απαιτούμενους κανόνες σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση του ΟΟΣΑ σχετικά με τη «Δέσμευση για μια αποτελεσματική προστασία των καταγγελτών»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Guja κατά Μολδαβίας, Αίτηση αριθ. 14277/04 της 12ης Φεβρουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0004/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, το Κοινοβούλιο χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παρόμοιες παρατυπίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις παρατυπιών που διαπράττονται εντός των θεσμικών οργάνων, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δικαιούται να έχει πλήρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες ώστε να μπορεί να διεξάγει τη διαδικασία απαλλαγής έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προσφέρει στο Κοινοβούλιο μια άριστη βάση για την εξέταση των πραγμάτων, αλλά ότι δεν μπορεί το ίδιο να καλύψει όλες τις επιμέρους δαπάνες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρέχουν παρομοίως στο Κοινοβούλιο ενημερωτικές εκθέσεις για τις δαπάνες τους, αλλά στηρίζονται επίσης σε επίσημους μηχανισμούς υποβολής αναφορών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κεφάλαια της Ένωσης αποτελούν αντικείμενο κοινής διαχείρισης εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών, κάτι το οποίο δυσκολεύει την Επιτροπή να αναφέρει παρατυπίες σχετικά με επιμέρους έργα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τακτικά λαμβάνει πληροφορίες από μεμονωμένους πολίτες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με παρατυπίες που αφορούν επιμέρους έργα τα οποία χρηματοδοτούνται στο σύνολό τους ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά συνέπεια οι καταγγέλτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά παρατυπιών σε σχέση με δαπάνες που συνδέονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και στη διαπίστωση και δημοσιοποίηση κρουσμάτων διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καθιερωθεί και να προαχθεί μια νοοτροπία εμπιστοσύνης που θα προωθεί το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της οποίας οι μόνιμοι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της ΕΕ, καθώς και το ευρύ κοινό, θα αισθάνονται προστατευμένοι με ορθές διοικητικές πρακτικές, και η οποία καταδεικνύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποστηρίζουν, προστατεύουν και ενθαρρύνουν τους δυνητικούς καταγγέλτες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστεί επειγόντως ένα οριζόντιο νομικό πλαίσιο, το οποίο, καθορίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα προστατεύει τους καταγγέλτες σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (προστασία της ανωνυμίας, παροχή νομικής, ψυχολογικής και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οικονομικής υποστήριξης, πρόσβαση σε διάφορους διαύλους πληροφοριών, συστήματα ταχείας αντίδρασης, κλπ.)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επικυρώσει τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η παροχή κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας στους καταγγέλτες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγγελία παρατυπιών αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τη διερεύνηση κρουσμάτων διαφθοράς στον δημόσιο τομέα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε σχέση με τον εντοπισμό και την αναφορά κρουσμάτων διαφθοράς και απάτης, δεδομένου ότι τα μέρη που εμπλέκονται άμεσα σε αυτές τις εγκληματικές πρακτικές θα προσπαθήσουν δραστήρια να τις αποκρύψουν από οποιουσδήποτε επίσημους μηχανισμούς υποβολής αναφορών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγγελία παρατυπιών, που βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της ακεραιότητας, είναι καίριας σημασίας· συνεπώς θα πρέπει η προστασία των καταγγελτών να διασφαλιστεί από τον νόμο και να ενισχυθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά μόνο εφόσον η δράση των καταγγελτών αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω καλόπιστων ενεργειών και σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές δεν θα πρέπει να περιορίζουν ή να μειώνουν τις δυνατότητες των καταγγελτών και των δημοσιογράφων να τεκμηριώνουν και να αποκαλύπτουν παράνομες, αθέμιτες και επιζήμιες πρακτικές, όταν δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες καλόπιστα και το δημόσιο συμφέρον αποτελεί προτεραιότητα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποχρεούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 να θεσπίσουν εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελτών οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, και ότι η ομάδα εργασίας της Διοργανικής Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για θέματα που συνδέονται με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, η οποία έχει ως αντικείμενο την προστασία των καταγγελτών, δεν έχει ακόμη περατώσει το έργο της· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος του έργου που επιτελεί η εν λόγω ομάδα εργασίας θα πρέπει να είναι η εκτίμηση της θέσης των καταγγελτών που έχουν υποστεί αρνητικές συνέπειες στα θεσμικά όργανα, προκειμένου να καθιερωθούν βέλτιστες πρακτικές βασισμένες στην πείρα του παρελθόντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εσωτερικοί κανόνες πρέπει να συνεκτιμούν τη διοικητική δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών που υπάγονται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταγγελτών σε επίπεδο κράτους μέλους δεν έχει πραγματωθεί σε όλα τα κράτη μέλη, ούτε και εναρμονιστεί, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη κι όταν διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να είναι επικίνδυνο, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, για τους καταγγέλτες να παρέχουν στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι επειδή ακριβώς οι πολίτες φοβούνται για ό,τι μπορεί να τους συμβεί λόγω της έλλειψης προστασίας, και επειδή πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να ληφθεί κανένα μέτρο, οι παρατυπίες αυτές δεν αναφέρονται, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται να διασφαλιστεί ότι θα επιβάλλεται κατάλληλη τιμωρία για κάθε είδους αντίποινα εις βάρος καταγγελτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το τέλος του 2013 για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού και σφαιρικού ευρωπαϊκού προγράμματος προστασίας των καταγγελτών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να προστατεύονται όσοι εντοπίζουν κρούσματα κακοδιαχείρισης και παρατυπίες και αναφέρουν περιπτώσεις εθνικής και διασυνοριακής διαφθοράς που συνδέονται με τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ· ότι, επιπλέον, κάλεσε τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας για τους καταγγέλτες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νομοθέτης της ΕΕ έχει ήδη προβλέψει την προστασία των καταγγελτών σε τομεακές νομοθετικές πράξεις όπως στην οδηγία 2013/30/ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς, στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 σχετικά με την αναφορά περιστατικών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταγγελτών στην Ένωση έχει αποκτήσει ακόμη περισσότερο επείγοντα χαρακτήρα, δεδομένου ότι η οδηγία για το εμπορικό απόρρητο περιορίζει τα δικαιώματα των καταγγελτών και ενδέχεται κατά συνέπεια να έχει ως ακούσιο αποτέλεσμα να αποθαρρύνει εκείνους που θέλουν να αναφέρουν παρατυπίες σχετικά με την ενωσιακή χρηματοδότηση από την οποία έχουν επωφεληθεί επιμέρους εταιρείες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχει επιτελεσθεί σημαντικό έργο από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν εκπονήσει συστάσεις σχετικά με την προστασία των καταγγελτών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, περισσότερες από το ένα τρίτο των οργανώσεων που διέθεταν μηχανισμό αναφοράς δεν είχαν θεσπίσει γραπτή πολιτική για την προστασία των καταγγελτών από αντίποινα ή αγνοούσαν την ανάγκη θέσπισης παρόμοιας πολιτικής·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Διεθνής Διαφάνεια, το Διεθνές Δίκτυο για την Καταγγελία Παρατυπιών, κλπ., έχουν παρομοίως εκπονήσει διεθνείς αρχές για νομοθεσία σχετικά με τους καταγγέλτες, οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για πρωτοβουλίες της ΕΕ σε αυτό το θέμα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας έχει σαφή αρμοδιότητα όσον αφορά τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών της Ένωσης σχετικά με κρούσματα κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά το ίδιο το Γραφείο δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο όσον αφορά την προστασία των καταγγελτών στα κράτη μέλη·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισαν στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014, διάφορες διατάξεις σχετικά με τη καταγγελία παρατυπιών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των καταγγελτών είναι καίριας σημασίας για τη διαφύλαξη του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης καθώς και για την προαγωγή μιας νοοτροπίας δημόσιας λογοδοσίας και της ακεραιότητας τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς οργανισμούς·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές δικαιοδοσίες, και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις εχεμύθειας σε σχέση με ορισμένες πληροφορίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταγγέλτες ενδέχεται να υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση που αναφέρουν κρούσματα παρατυπίας εκτός του οργανισμού τους·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει καμία νομοθετική πρόταση προκειμένου να θεσπίσει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους Ευρωπαίους καταγγέλτες·

2.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει αμέσως νομοθετική πρόταση η οποία να θεσπίζει ένα αποτελεσματικό και σφαιρικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας των καταγγελτών το οποίο να περιλαμβάνει μηχανισμούς για εταιρίες, δημόσιους φορείς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και, ειδικότερα, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους για την προστασία των καταγγελτών στο πλαίσιο των απαραίτητων μέτρων στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, προκειμένου να προσφέρεται αποτελεσματική και ισοδύναμη προστασία στα κράτη μέλη και σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης·

3.  υποστηρίζει ότι οι καταγγέλτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ ώστε να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε παραβιάσεις της αρχής της ακεραιότητας και οποιεσδήποτε καταχρήσεις εξουσίας οι οποίες απειλούν να υπονομεύσουν ή όντως υπονομεύουν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τη χρηματοπιστωτική ακεραιότητα, την οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον ή το κράτος δικαίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αυξάνουν την ανεργία, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι καταγγέλτες συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθεια αύξησης της δημοκρατικής ποιότητας των δημόσιων θεσμών και της εμπιστοσύνης προς αυτούς διότι τους καθιστούν άμεσα υπόλογους προς τους πολίτες και περισσότερο διαφανείς·

4.  επισημαίνει ότι, έναντι τόσο των καταγγελτών όσο και του εμπλεκόμενου δημόσιου φορέα ή θεσμικού οργάνου, πρέπει να διασφαλίζεται η νόμιμη προστασία εκείνων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και από τις εθνικές νομικές διατάξεις·

5.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη, ως πρώτοι αποδέκτες των κονδυλίων της ΕΕ, υποχρεούνται να ελέγχουν ενδελεχώς την νομιμότητα των δαπανών·

6.  επισημαίνει ότι μόνο λίγα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει επαρκώς προηγμένα συστήματα προστασίας των καταγγελτών· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει τις αρχές για την προστασία των καταγγελτών στο εγχώριο δίκαιό τους, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό·

7.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικούς κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και, ταυτόχρονα, να εφαρμόσουν καταλλήλως στα εθνικά τους δίκαια τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των καταγγελτών·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες προστασίας των καταγγελτών, και τούτο παρά το γεγονός ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η προστασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και παρά το γεγονός ότι η προστασία των καταγγελτών συνιστάται στο άρθρο 33 της σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς·

9.  υπογραμμίζει ότι οι καταγγελίες σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης συνίστανται στην αποκάλυψη ή αναφορά ατασθαλιών, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται κρούσματα διαφθοράς, απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διείσδυσης από το οργανωμένο έγκλημα καθώς και ενέργειες για την κάλυψη των παραπάνω·

10.  θεωρεί απαραίτητη την εδραίωση μιας άλλης νοοτροπίας ως προς τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι καταγγέλτες ούτε θα υπόκεινται σε αντίποινα ούτε θα αντιμετωπίζουν εσωτερικές εντάσεις·

11.  επαναλαμβάνει ότι ο καταγγέλτης υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά με παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και ότι οι καταγγέλτες θα πρέπει πάντα να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών·

12.  επαναλαμβάνει ότι οι καταγγέλτες έχουν συχνά καλύτερη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σε σχέση με τα εκτός του επαγγελματικού περιβάλλοντός τους άτομα, και συνεπώς ενδέχεται να έχουν αυξημένες πιθανότητες να βιώσουν αρνητικές συνέπειες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία ή να διακυβεύσουν την ατομική τους ασφάλεια, η οποία προστατεύεται στο άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

13.  υπογραμμίζει ότι ο ορισμός της καταγγελίας παρατυπιών περιλαμβάνει την προστασία εκείνων που αποκαλύπτουν πληροφορίες έχοντας εύλογη πεποίθηση ότι οι πληροφορίες είναι αληθείς τη στιγμή κατά την οποία αποκαλύπτονται, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προβαίνουν σε ανακριβείς αποκαλύψεις υποπίπτοντας σε σφάλμα με καλή πίστη·

14.  υπογραμμίζει το ρόλο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πρότασή της παρέχει στους δημοσιογράφους που δραστηριοποιούνται στην ερευνητική δημοσιογραφία προστασία ίδια με εκείνη που παρέχει στους καταγγέλτες·

15.  εκφράζει την ανάγκη να συγκροτηθεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ που θα συγκεντρώνει και θα διαβιβάζει πληροφορίες, με γραφεία στα κράτη μέλη που θα μπορούν να λαμβάνουν αναφορές σχετικά με παρατυπίες, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, τις δέουσες αρμοδιότητες και κατάλληλους ειδικούς, προκειμένου να βοηθά τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ενώ, παράλληλα, θα προστατεύει την εμπιστευτικότητα τους και θα προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη και συμβουλές· σε πρώτο στάδιο, οι εργασίες του θα βασίζονται πρωτίστως σε αξιόπιστη επαλήθευση των πληροφοριών που ελήφθησαν·

16.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες εθνικές αρχές, να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών των πληροφοριών προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενέργεια που εισάγει διάκριση και κάθε απειλή·

17.  επιδοκιμάζει την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2014 να κινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα, που απευθυνόταν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, και χαιρετίζει τα εξαιρετικά θετικά αποτελέσματά της· καλεί τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ που δεν το έχουν ακόμη πράξει να εφαρμόσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν κατά την ολοκλήρωση της έρευνας·

18.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν σε ενημέρωση σχετικά με τις σοβαρές ανησυχίες των ανυπεράσπιστων καταγγελτών· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σφαιρικό σχέδιο δράσης σχετικά με το θέμα αυτό·

19.  ζητεί τη συγκρότηση ειδικής μονάδας εντός του Κοινοβουλίου με δίαυλο αναφοράς και ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές, ιστότοπους, σημεία επαφής) για τη λήψη πληροφοριών από καταγγέλτες σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η οποία θα τους παρέχει επίσης συμβουλές και βοήθεια για την προστασία τους από οποιαδήποτε ενδεχόμενα αντίποινα, έως ότου συγκροτηθεί το ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 4·

20.  ζητεί να δημιουργηθεί ιστότοπος στον οποίο θα μπορούν να υποβάλλονται οι καταγγελίες· τονίζει ότι ο ιστότοπος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από τους πολίτες και να τηρεί τα δεδομένα τους ανωνύμως·

21.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την προστασία έναντι αντιποίνων ή διώξεων όσων αποκαλύπτουν παράνομες ή αντιδεοντολογικές δραστηριότητες·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να προστατεύονται πλήρως όσοι αποκαλύπτουν παρανομίες ή παρατυπίες, και να καταρτίσει ένα σφαιρικό σχέδιο προκειμένου να αποθαρρύνονται οι μεταφορές κεφαλαίων σε χώρες εκτός ΕΕ που προστατεύουν την ανωνυμία διεφθαρμένων ατόμων·

23.  εκφράζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των μηχανισμών αναφοράς, και να διερευνώνται επαγγελματικά οι ισχυρισμοί των καταγγελτών·

24.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο βαθμό που εμπίπτει στην εντολή που της ανατέθηκε κατά τη σύστασή της, να δημιουργήσουν αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, να θεσπίσουν ταυτόχρονα διαδικασίες για την υποδοχή και την προστασία των καταγγελτών που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, και να καθιερώσουν ένα ενιαίο πρωτόκολλο εργασίας για τους καταγγέλτες·

25.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγνώριση, η εκτίμηση και ο σεβασμός των καταγγελτών σε όλες τις περιπτώσεις που αυτά θίγονται ή έχουν θιγεί και που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ισχύουν αναδρομικά· καλεί, επίσης, τα εν λόγω όργανα και οργανισμούς να υποβάλουν δημόσιες και τεκμηριωμένες εκθέσεις σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις στο θεσμικό όργανο·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν στο Κοινοβούλιο οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν λάβει από καταγγέλτες, οι οποίες αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, και να περιλαμβάνουν κεφάλαιο σχετικά με τις ειδοποιήσεις των καταγγελτών και τη συνέχεια που δόθηκε σε αυτές στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων· ζητεί να αναλαμβάνεται δράση σε επίπεδο ΕΚ για να διαπιστώνεται η ακρίβεια των πληροφοριών προκειμένου να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα·

27.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τους μηχανισμούς αναφοράς και τις πιθανές ελλείψεις των διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο· τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή για την Επιτροπή κατά την προετοιμασία των μελλοντικών προτάσεών της σχετικά με την καταγγελία παρατυπιών·

28.  καλεί το ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, και έως ότου αυτό συσταθεί, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να εκπονεί και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της προστασίας των καταγγελτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

29.  καλεί, επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις του ειδική ενότητα σχετικά με το ρόλο των καταγγελτών όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

30.  καλεί τους οργανισμούς της ΕΕ να διαθέτουν μια γραπτή πολιτική για την προστασία των καταγγελτών από αντίποινα·

31.  επικροτεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων εφάρμοσαν εσωτερικούς κανόνες που προστατεύουν τους καταγγέλτες, σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης· παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα να διασφαλίσουν ότι οι αντίστοιχοι εσωτερικοί κανόνες που έχουν εγκρίνει σχετικά με την προστασία των καταγγελτών είναι σταθεροί και σφαιρικοί·

32.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δεδομένα, σημεία αναφοράς και δείκτες για τις πολιτικές που αφορούν τους καταγγέλτες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

33.  υπενθυμίζει ότι η εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της Επιτροπής καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής αναφορών, τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων και τα μέτρα προστασίας των καταγγελτών· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται ότι οι καταγγέλτες θα μπορούν να αναφέρουν παραβάσεις με κάθε εμπιστευτικότητα και με πλήρη και ορθή διασφάλιση της ανωνυμίας τους, ακόμη και σε ψηφιακό περιβάλλον· εκφράζει, όμως, τη λύπη του διότι τούτη είναι μια από τις λίγες πράξεις τομεακής νομοθεσίας που προβλέπει διατάξεις για τους καταγγέλτες·

34.  παροτρύνει την Επιτροπή να μελετήσει τις βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από προγράμματα για καταγγέλτες που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι κάποια από τα ήδη εφαρμοζόμενα προγράμματα προσφέρουν οικονομική ανταμοιβή (για παράδειγμα ποσοστό επί των επιβληθέντων προστίμων) για τους καταγγέλτες· θεωρεί, αν και είναι απαραίτητη μια προσεκτική διαχείριση προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες καταχρήσεις, ότι θα μπορούσαν αυτού του είδους οι οικονομικές ανταμοιβές να αποτελέσουν σημαντική πηγή εισοδήματος για τους καταγγέλτες που έχασαν την εργασία τους διότι προέβησαν στις καταγγελίες τους·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να πάψουν να ποινικοποιούν τη δράση των καταγγελτών όταν αυτοί αποκαλύπτουν πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες ή παρατυπίες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 89.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2016, σ. 1.


Κατάλογος τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες *
PDF 384kWORD 50k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))
P8_TA(2017)0023A8-0035/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15778/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0007/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0007/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(3), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2014/269/ΕΕ του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και του πρωθυπουργού της Δανίας, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, στην οποία τονίζονται οι επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και ο εξαιρετικός και μεταβατικός χαρακτήρας της προβλεπόμενης ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας,

–  έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα δήλωση, στην οποία τονίζεται ότι η προβλεπόμενη ρύθμιση προϋποθέτει τη συνεχή παραμονή της Δανίας στην Ένωση και στον χώρο Σένγκεν, την υποχρέωση της Δανίας να εφαρμόσει πλήρως στο δανικό δίκαιο την οδηγία (EΕ) 2016/680(4) για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας έως την 1η Μαΐου 2017, και τη συμφωνία της Δανίας για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρμοδιότητας του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα στη Δανία στις 3 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0035/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί το Συμβούλιο να προβλέψει, στο πλαίσιο των διατάξεων της μελλοντικής ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας, ημερομηνία λήξης πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της εν λόγω ρύθμισης, προκειμένου να διασφαλίσει τον μεταβατικό χαρακτήρα της με στόχο την απόκτηση της ιδιότητας πλήρους μέλους ή τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(3) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.
(4) Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).


Υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκό μεθύλιο (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου *
PDF 381kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή του 2-[[1-(κυκλοεξυλομεθυλο)-1H-ινδολο-3-καρβονυλο]αμινο]-3,3-διμεθυλοβουτανοϊκού μεθυλίου (MDMB-CHMICA) σε μέτρα ελέγχου (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))
P8_TA(2017)0024A8-0024/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (12356/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0405/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοτρόπων ουσιών(1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0024/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)EE L 127 της 20.5.2005, σ. 32.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
PDF 450kWORD 56k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))
P8_TA(2017)0025A8-0036/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (1)(κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0036/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 τμήμα 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) κυρίως στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, Drenthe (NL13) και Overijssel (NL21), και λαμβάνοντας υπόψη ότι 800 από τους 1 096 απολυμένους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, βάσει του οποίου απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα κλάδου της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία των καταναλωτών, όπως η μείωση των πωλήσεων στη μέση κατηγορία τιμών και η αυξανόμενη δημοφιλία των αγορών μέσω Διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία νέων εμπορικών περιοχών μακριά από το κέντρο σε πολλές ολλανδικές πόλεις και η μειούμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών(4) στην οικονομία επηρέασαν αρνητικά τη θέση του συμβατικού λιανικού εμπορίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες υποστηρίζουν ότι ο ολλανδικός οικονομικός τομέας, ως παγκόσμιος παράγοντας, δεσμεύεται από διεθνείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τα χρηματοοικονομικά αποθέματα, και ότι, προκειμένου να πληρούνται τα νέα διεθνή πρότυπα, οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους λιγότερους πόρους απ’ ό,τι παλαιότερα για να χρηματοδοτούν την οικονομία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιφέρειες Drenthe και Overijssel των Kάτω Xωρών, στο διάστημα από 1η Aυγούστου 2015 έως 1η Μαΐου 2016, σημειώθηκαν 1 096 απολύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και οι υπηρεσίες λιανικού και χονδρικού εμπορίου παράγουν το 11 % του AΕΠ της Ένωσης και αντιπροσωπεύουν το 15 % της συνολικής απασχόλησης στην Ένωση, ο τομέας αυτός ακόμη πλήττεται από την κρίση·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, οι Κάτω Χώρες δικαιούνται να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά 1 818 750 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 3 031 250 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 12 Ιουλίου 2016 και ότι η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2017·

3.  σημειώνει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, αποτέλεσε αντικείμενο άλλων 6 αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης(5)·

4.  σημειώνει ότι λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασής τους, τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα αδυνατούσαν να επενδύσουν σε άλλα μοντέλα καταστήματος ώστε να επιτύχουν τις απαραίτητες αλλαγές και να γίνουν πάλι ανταγωνιστικά·

5.  επισημαίνει ότι στις Κάτω Χώρες η αγορά εργασίας ανακάμπτει από την κρίση με βραδύ ρυθμό και οι συνέπειες είναι ακόμη ορατές σε ορισμένους τομείς, και ότι κάποιοι τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο, άρχισαν μόλις πρόσφατα να πλήττονται πραγματικά από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

6.  παρατηρεί ότι έχουν σημειωθεί πολλές απολύσεις στον ολλανδικό τομέα λιανικού εμπορίου τους τελευταίους μήνες, καθώς τα κυριότερα πολυκαταστήματα του τομέα πτωχεύουν, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συνολικά 27 052(6) απολύσεις κατά την περίοδο 2011-2015· επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι ο όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν στον τομέα του λιανικού εμπορίου ακολούθησε πτωτική τάση από -2 % το 2011 σε -4 % το 2013, ενώ οι αγορές παραμένουν κατά 2,7 % κάτω από τα επίπεδα του 2008(7)·

7.  τονίζει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό απασχόλησης (17-19 %) στις περιφέρειες Drenthe και Overijssel, οι οποίες είναι επιπέδου NUTS 2· επισημαίνει ότι 5 200 καταστήματα λιανικής έχουν κάνει πτώχευση από την έναρξη της κρίσης, με τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα να πλήττονται μόλις πρόσφατα· επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι τούτο συνέβαλε στο να αυξηθεί στους 3 461 ο αριθμός των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας που προέρχονται από τον τομέα του λιανικού εμπορίου σε αυτές τις περιφέρειες, στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και Mαρτίου 2016(8)·

8.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι πλήττονται περισσότερο, δεδομένου ότι το 67,1 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών·

9.  τονίζει το μεγάλο χρονικό διάστημα που οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας έχουν περάσει εκτός εργασίας και εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης, όπως και το μεγάλο χρονικό διάστημα, άνω του έτους, που έχει περάσει ανάμεσα στην τελευταία απόλυση (1η Μαΐου 2016) και στη στιγμή που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αρχίζει να λαμβάνει ενίσχυση από το ΕΤΠ·

10.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι Κάτω Χώρες έχουν επισημάνει ότι η αίτηση, και ιδίως η συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών, καταρτίστηκε κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους του τομέα λιανικού εμπορίου και των περιφερειών·

11.  επισημαίνει ότι η αίτηση δεν περιλαμβάνει κανένα από τα επιδόματα ή τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του ΕΤΠ· χαιρετίζει την απόφαση μείωσης του κόστους της τεχνικής υποστήριξης στο 4 % επί του συνολικού κόστους, ώστε το υπόλοιπο 96 % να διατίθεται για τη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους μείωσης των καθυστερήσεων στην παροχή των ενισχύσεων του ΕΤΠ, μέσα από μια μη γραφειοκρατική διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων·

13.  σημειώνει ότι οι χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των ικανοτήτων, δυνατοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων· βοήθεια για αναζήτηση εργασίας και διαχείριση ατομικών περιπτώσεων· μια ευέλικτη «δεξαμενή κινητικότητας» (Mobility Pool) με θέσεις προσωρινής απασχόλησης για αναζητούντες εργασία και για εργοδότες· βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας· κατάρτιση και επαγγελματικό αναπροσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καθοδήγησης, και της χορήγησης επιδοτήσεων·

14.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  επισημαίνει ότι οι ολλανδικές αρχές παρείχαν διαβεβαιώσεις πως οι προταθείσες δράσεις δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε διπλή χρηματοδότηση, ότι οι δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και ότι θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα συλλογικών απολύσεων·

16.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυμένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

17.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τις Κάτω Χώρες – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2017/559.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw
(5) EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061· EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615· EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580· EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620· EGF/2014/013_EL/Οδυσσεύς Φωκάς, COM(2014)0702· EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.
(6)http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
(7)Focus on consumption (Εστίαση στην κατανάλωση), Οικονομική Υπηρεσία ABN-AMRO Mathijs Deguelle και Nico Klene. Volume development retail sector (Εξέλιξη του όγκου αγαθών στον τομέα λιανικού εμπορίου). 24 Ιανουαρίου 2014. Retail sector prognoses (Προγνώσεις για τον τομέα λιανικού εμπορίου), Οικονομική Υπηρεσία ABN-AMRO Sonny Duijn παράγραφος 1. 22 Ιανουαρίου 2016.
(8) Στοιχεία του οργανισμού ασφάλισης εργαζομένων UWV, Απρίλιος 2016.


Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη
PDF 603kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη (2016/2094(INI))
P8_TA(2017)0026A8-0020/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, του Δεκεμβρίου 2005(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμπραξη του Μπουσάν για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία(2) και την κοινή θέση της ΕΕ ενόψει της δεύτερης συνόδου υψηλού επιπέδου της Παγκόσμιας σύμπραξης για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία (GPEDC) η οποία διεξήχθη στο Ναϊρόμπι (από 28 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2016)(3),

–  έχοντας υπόψη το τελικό έγγραφο του τέταρτου φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας του Δεκεμβρίου 2011, με το οποίο δρομολογήθηκε η Παγκόσμια σύμπραξη για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία (GPEDC),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 με τίτλο «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής του OHΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη(4),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Dili της 10ης Απριλίου 2010 σχετικά με την οικοδόμηση της ειρήνης και του κράτους, καθώς και τη «νέα συμφωνία δέσμευσης για τα ασταθή κράτη» που δρομολογήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού (COP 21) δυνάμει της σύμβασης πλαισίου του OHΕ για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Μαΐου 2016 στην Κωνσταντινούπολη και τις δεσμεύσεις της για δράση(7),

–  έχοντας υπόψη το Νέο αστικό θεματολόγιο που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του OHΕ για τη Στέγαση και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Habitat III) η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως 20 Οκτωβρίου 2016 στο Κίτο, Ισημερινός(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του ΟΟΣΑ και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) του 2014 με τίτλο «Making Development Co-operation More Effective» (Για μια αποτελεσματικότερη αναπτυξιακή συνεργασία)(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και το οποίο προβλέπει ότι «Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται» και ορίζει τη μείωση και την εξάλειψη της φτώχειας ως κύριο στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2012 για τις ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 19ης Μαΐου 2014 για μια θεμελιωμένη στα δικαιώματα προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας που να εμπεριέχει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα(11),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2016(12),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), που υπεγράφη και επικυρώθηκε από την ΕΕ το 2011, και τις καταληκτικές παρατηρήσεις του ΟΗΕ για την εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020 και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ιδίως τα ψηφίσματα της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση κοινής δήλωσης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η ευρωπαϊκή συναίνεση»(13), της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ(14), της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον συντονισμό των δωρητών της ΕΕ όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια(15), της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(16), της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη(17), της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες(18), της 14ης Απριλίου 2016 για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη(19), της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030(20), της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής(21) και της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(22),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας με τίτλο «Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020 (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020) (SWD(2015)0182) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2015, στα οποία εγκρίθηκε το αντίστοιχο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη το νέο πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (2016-2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(23),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές της: απαγόρευση διακρίσεων (άρθρο 2), συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3), επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία (άρθρο 6) και συμμετοχή (άρθρο 12),

–  έχοντας υπόψη την προσεχή έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών κινήσεων: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2015/2342(INI)) και το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(24),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0020/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη είναι επίκαιρη και αναγκαία με βάση τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο εξωτερικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων με βάση την έγκριση του θεματολογίου του 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), τη συμφωνία του Παρισιού της 21ης Διάσκεψης των Μερών (COP 21) για την κλιματική αλλαγή, το πλαίσιο δράσης του Sendai για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και την παγκόσμια εταιρική σχέση για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας, τις νέες ή τις ολοένα και εντεινόμενες παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, το πλαίσιο της μετανάστευσης, η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των αναπτυσσόμενων χωρών με διαφορετικές και συγκεκριμένες αναπτυξιακές ανάγκες, οι νεοεμφανιζόμενοι χορηγοί και οι νέοι παγκόσμιοι παράγοντες, ο συρρικνούμενος χώρος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και οι εσωτερικές αλλαγές στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που προέκυψαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το πρόγραμμα δράσης για αλλαγή και τη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο θεματολόγιο του 2030 και οι αλληλένδετοι ΣBA επιδιώκουν την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης εντός των ορίων του πλανήτη, την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων που θα θέτουν τους ανθρώπους στο επίκεντρο, θα τους παρέχουν ζωτικούς πόρους όπως τροφή, νερό και αποχέτευση, υγειονομική περίθαλψη, ενέργεια, εκπαίδευση και ευκαιρίες απασχόλησης, και θα προωθούν την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ευημερία για όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναληφθούν δράσεις σύμφωνα με τις αρχές του ενστερνισμού από τις χώρες, των συμμετοχικών αναπτυξιακών εταιρικών σχέσεων, της εστίασης στα αποτελέσματα, της διαφάνειας και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεμελιωμένη στα δικαιώματα προσέγγιση αποτελεί προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη σε συμφωνία με το ψήφισμα 41/128 του OHΕ όπου το δικαίωμα στην ανάπτυξη ορίζεται ως αναπαλλοτρίωτο ανθρώπινο δικαίωμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί φαινόμενο που πρέπει να τύχει επείγουσας αντιμετώπισης, δεδομένου ότι πλήττει τις φτωχές και πιο ευάλωτες χώρες σε μεγαλύτερο βαθμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τέταρτα των φτωχών του κόσμου ζουν σε χώρες μεσαίου εισοδήματος (ΧΜΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες μεσαίου εισοδήματος (ΧΜΕ) δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, αλλά έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες και αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις και, ως εκ τούτου, η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ πρέπει να είναι επαρκώς διαφοροποιημένη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βάσει της Συνθήκης συνοχή στην αναπτυξιακή θεώρηση απαιτεί να λαμβάνει η ΕΕ υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας όταν αναλαμβάνει δράσεις σε άλλους τομείς πολιτικής που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τομείς πολιτικής που συνδέονται στενά, όπως το εμπόριο, η ασφάλεια, η μετανάστευση, η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανάπτυξη, πρέπει συνεπώς να διαμορφώνονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να αλληλοενισχύονται·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση γίνεται όλο και πιο πιεστικό ζήτημα με πάνω από 65 εκατομμύρια βιαίως εκτοπισμένα άτομα παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδυνάμωση των κρατών, η αστάθεια και οι πόλεμοι, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βαθιά φτώχεια και η έλλειψη προοπτικών, συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριότερων αιτίων που ωθούν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει ή καταφύγει στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής μπορούν να θεωρηθούν ότι επανεστιάζουν την αναπτυξιακή πολιτική μέσα από το νέο πρίσμα της διαχείρισης της μετανάστευσης, ώστε να τηρηθούν οι συχνά βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις που να εξαρτούν την αναπτυξιακή βοήθεια από τη συνεργασία των δικαιούχων χωρών σε θέματα μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ταμεία όπως το Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική και το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να ανταποκριθούν στις πρόσφατες μεταναστευτικές κρίσεις στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο της τη μείωση και, μακροπρόθεσμα, την εξάλειψη της φτώχειας και να έχει ως βασική αρχή την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία και η εκπαίδευση αποτελούν βασικούς καταλύτες βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι επενδύσεις που διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση στους τομείς αυτούς κατέχουν σημαντική θέση στο θεματολόγιο του 2030 και στους ΣΒΑ και θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να έχουν δευτερογενή αποτελέσματα και για άλλους τομείς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών παγκοσμίως, είναι θεμελιώδες κομμάτι της οικονομίας των αναπτυσσόμενων χωρών και, από κοινού με λειτουργικούς δημόσιους τομείς, είναι βασικός παράγοντας για την περαιτέρω οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα ζει σε αστικές περιοχές και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό προβλέπεται να φτάσει τα 2/3 έως το 2050, με κάπου το 90 % της αστικής ανάπτυξης να λαμβάνει χώρα στην Αφρική και την Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η τάση επιτείνει την ανάγκη για βιώσιμη αστική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστική ασφάλεια μετατρέπεται σε όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ωκεανοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για τη βιοποικιλότητα, την επισιτιστική ασφάλεια, την ενέργεια, την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση, ωστόσο οι θαλάσσιοι πόροι τελούν υπό απειλή λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω της υπερεκμετάλλευσης και της μη βιώσιμης διαχείρισης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών καταστρέφουν τα οικοσυστήματα και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ συμπληρώνει σε σημαντικό βαθμό την αναπτυξιακή πολιτική των κρατών μελών και θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος και στους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει η ΕΕ ως παγκόσμιος οργανισμός να προωθήσει τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί καίριο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και, από κοινού με τα κράτη μέλη της, χορηγεί πάνω από το ήμισυ της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) παγκοσμίως·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγαλώνουν σε όλο τον πλανήτη οι ανισότητες στην υγεία και το εισόδημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η τάση κινδυνεύει να υπονομεύσει την κοινωνική συνοχή και να αυξήσει τις διακρίσεις, την πολιτική αστάθεια και αναταραχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων αποτελεί ως εκ τούτου κλειδί για την υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και συνιστά μια βιώσιμη στρατηγική για να ξεπεραστεί μακροπρόθεσμα η εξάρτηση από την εξωτερική βοήθεια·

1.  τονίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη δεδομένου ότι παρέχει κοινή και συνεκτική θέση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά τους στόχους, τις αξίες, τις αρχές και τις κύριες πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου και στην εφαρμογή της· εκτιμά ότι το κεκτημένο της κοινής αντίληψης και ιδίως η ολιστική της προσέγγιση και ο σαφής πρωταρχικός της στόχος περί καταπολέμησης και εξάλειψης, μακροπρόθεσμα, της φτώχειας πρέπει να διαφυλαχθούν κατά την αναθεώρησή της· εκτιμά ακόμη πως η αντιμετώπιση των ανισοτήτων, όπως αναγνωρίζεται στους ΣΒΑ, πρέπει επίσης να αποτελέσει στόχο· υπενθυμίζει ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοενισχύονται·

2.  εφιστά την προσοχή μπροστά στη διεύρυνση των κριτηρίων της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) προκειμένου αυτή να καλύπτει και άλλες δαπάνες πέραν αυτών που συνδέονται άμεσα με τους παραπάνω στόχους· τονίζει πως οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της ΕAB πρέπει να αποσκοπεί στην αύξηση του αναπτυξιακού αντίκτυπου·

3.  αναγνωρίζει τη σημασία χάραξης μιας ξεκάθαρης ευρωπαϊκής εξωτερικής στρατηγικής, πράγμα που απαιτεί συνεκτική πολιτική, κυρίως όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη μετανάστευση, το εμπόριο, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι αποτελούν αυτοτελείς στόχους· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 208 ΣΛΕΕ ορίζει την υποχρέωση της ΕΕ «να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»· υπογραμμίζει με έμφαση ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να δεχτεί μόνο μια ξεκάθαρη αντίληψη περί αναπτυξιακής πολιτικής, θεμελιωμένη στις προβλεπόμενες από την ΣΛΕΕ υποχρεώσεις, με κεντρικό στόχο τον αγώνα κατά της φτώχειας· υπενθυμίζει τις αρχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

4.  σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, περιγράφει ως εξής την αναπτυξιακή συνεργασία: αγώνας για την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μέσω της εξάλειψης της ΦΤΩΧΕΙΑΣ·

Αναπτυξιακοί στόχοι, αξίες και αρχές της ΕΕ

5.  θεωρεί ότι οι ΣΒΑ, το θεματολόγιο του 2030 και οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να διαπερνούν όλες τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και να βρεθούν στο επίκεντρο της κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη αναγνωρίζοντας τις σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ των σκοπών της και των στόχων της· ζητεί να παραμείνει ο αγώνας κατά της φτώχειας και μακροπρόθεσμα η εξάλειψή της ο βασικός και πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, με έμφαση στις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες και με στόχο να μην μείνει κανείς πίσω· τονίζει τη σημασία του ορισμού της φτώχειας σύμφωνα με τον ορισμό της κοινής αντίληψης και το πρόγραμμα δράσης για αλλαγή και μέσα στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβώνας·

6.  υπογραμμίζει την καθολική και μετασχηματιστική φύση του θεματολογίου του 2030· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες χώρες φέρουν κοινή ευθύνη για την επίτευξη των ΣΒΑ και ότι η στρατηγική της ΕΕ για τους ΣΒΑ πρέπει να αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών και δεσμεύσεων με μια πλήρη δέσμη εργαλείων αναπτυξιακής πολιτικής·

7.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να αντανακλά με συνεπέστερο τρόπο την εστίαση της προσοχής της Ένωσης στα ασταθή κράτη, στην ανεργία των νέων, στις γυναίκες και στα κορίτσια που αντιμετωπίζουν βία λόγω φύλου και υφίστανται βλαβερές πρακτικές, και σε όσους ζουν σε καταστάσεις συγκρούσεων, και υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να διαθέσει τουλάχιστον 20 % της ΕΑΒ της στην κοινωνική ένταξη και στην ανθρώπινη ανάπτυξη·

8.  τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να αναπτυχθούν αυτάρκεις κοινωνίες· ζητεί να συνδέσει η ΕΕ ποιοτική εκπαίδευση, επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση και συνεργασία με τη βιομηχανία, ως αναγκαία προϋπόθεση για την απασχολησιμότητα των νέων και την πρόσβαση σε ειδικευμένες θέσεις απασχόλησης· εκτιμά πως η διευθέτηση ειδικότερα του ζητήματος της πρόσβασης στην εκπαίδευση υπό καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και κρίσης είναι ζωτικής σημασίας και για την ανάπτυξη αλλά και για την προστασία των παιδιών·

9.  τονίζει ότι οι συστημικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων η ανισότητα μεταξύ των φύλων, οι πολιτικοί φραγμοί και η άνιση ισχύς, επηρεάζουν την υγεία και ότι έχει κρίσιμη σημασία η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης από ειδικευμένο, εγκεκριμένο και ικανό προσωπικό· υπογραμμίζει ότι η νέα κοινή αντίληψη θα πρέπει ως εκ τούτου να προωθεί τις επενδύσεις σε εργαζομένους σε υγειονομικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής και στην ενδυνάμωση αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι συχνά διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες, φτωχές, υποεξυπηρετούμενες περιοχές και σε περιοχές συγκρούσεων· τονίζει ότι η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών υγείας για την αντιμετώπιση των νέων υγειονομικών απειλών όπως οι επιδημίες και η μικροβιακή αντοχή, είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των ΣBA·

10.  ζητεί να συνεχιστεί η ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για την εγκαθίδρυση και την προώθηση μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης που θα βασίζεται σε κανόνες, και ιδίως της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

11.  τονίζει ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, των διακρίσεων, ειδικότερα λόγω φύλου, των αδικιών και των συγκρούσεων, και η προώθηση της ειρήνης, της συμμετοχικής δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και της βιώσιμης μεγέθυνσης, και η αντιμετώπιση των ζητημάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και προσαρμογής σε αυτήν, πρέπει να είναι στόχοι της κάθε έκφανσης της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί να υλοποιηθεί το Θεματολόγιο 2030 ως ένα σύνολο και συντονισμένα και συνεκτικά σε σχέση με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων και ως προς την ανάγκη να γεφυρωθεί επειγόντως το χάσμα μεταξύ των όσων απαιτούνται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και εκείνων που απαιτούνται για να αυξηθούν οι δράσεις για την προσαρμογή και η χρηματοδότησή τους· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ να διαθέσει το 20 % του προϋπολογισμού της τής περιόδου 2014-2020 (κάπου 180 δισεκατομμύρια EUR) στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων και μέσω της εξωτερικής πολιτικής της και της πολιτικής της στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

12.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ένταξης, της εμπιστοσύνης και της καινοτομίας με βάση τον σεβασμό, εκ μέρους όλων των εταίρων, της χρήσης των εθνικών στρατηγικών και των πλαισίων των αποτελεσμάτων σε επίπεδο χωρών·

13.  αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η διάσταση της χρηστής διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την ΕΕ να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού στοιχείου, παρέχοντας στήριξη στις ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και στους κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων διοικητικής και δημοσιονομικής αποκέντρωσης ως μέσου προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

14.  ζητεί η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ να ενθαρρύνει τις χώρες εταίρους να «παγκοσμιοτοπικοποιήσουν» τους ΣΒΑ, σε διαβούλευση με την εθνική και την τοπική κοινωνία των πολιτών, ώστε να τους μεταφράσουν σε συγκυριακά συναφείς εθνικούς και υποεθνικούς στόχους βασισμένους στις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, προγράμματα και προϋπολογισμούς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν τις χώρες εταίρους τους να λάβουν υπόψη τις φωνές των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων κατά την παρακολούθηση των ΣΒΑ και να προωθήσουν συγκεκριμένους μηχανισμούς που θα διευκολύνουν κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την αρχή «κανείς δεν μένει πίσω»·

15.  ζητεί να συνεχίσει η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ να δίνει προτεραιότητα στη στήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) και των χωρών χαμηλού εισοδήματος (ΧΧΕ) καθώς και των αναπτυσσόμενων μικρών νησιωτικών κρατών (ΑΜΝΚ) ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διαφορετικές και ειδικές ανάγκες των χωρών μέσου εισοδήματος (ΧΜΕ), όπου ζει η πλειονότητα των φτωχών παγκοσμίως, και τούτα σε συμφωνία με το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα και με πλήρη σεβασμό της αρχής της διαφοροποίησης· ζητεί την ενσωμάτωση μιας εδαφικής θεώρησης του θέματος της ανάπτυξης, με σκοπό την ενδυνάμωση των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και την καλύτερη αντιμετώπιση των ανισοτήτων μέσα στις χώρες·

16.  τονίζει τη σημασία της αρχής του δημοκρατικού ενστερνισμού, που δίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες την πρωταρχική ευθύνη για την ανάπτυξή τους αλλά και που δίνει επίσης στα εθνικά κοινοβούλια και τα πολιτικά κόμματα, στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στην κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς τη δυνατότητα να εκπληρώσουν στο ακέραιο τους αντίστοιχους ρόλους τους παράλληλα με τις εθνικές κυβερνήσεις και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του να βελτιωθεί η λογοδοσία προς τα πάνω και προς τα κάτω, για την καλύτερη κάλυψη των τοπικών αναγκών και την προώθηση του δημοκρατικού ενστερνισμού από τους πολίτες·

17.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της στην ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών ικανοτήτων και στις διαδικασίες αποκέντρωσης προκειμένου να ενδυναμωθούν οι τοπικές και οι περιφερειακές κυβερνήσεις και να καταστούν πιο διαφανείς και υπόλογες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών τους·

18.  ζητεί, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης, κοινή λογοδοσία για όλες τις κοινές δράσεις, ώστε να προωθηθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν ένα ενισχυμένο ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών στην πολιτική και δημοσιονομική εποπτεία και στον δημοκρατικό έλεγχο· ζητεί την από κοινού καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας με όλα τα μέσα και σε όλα τα επίπεδα πολιτικής·

19.  ζητεί, ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των χωρών/περιφερειών εταίρων να αποτελεί κεντρικό στοιχείο κάθε αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και ο διάλογος αυτός να εστιάζει στις κοινές αξίες και σε τρόπους προώθησής τους· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία της πλουραλιστικής και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατίας και ζητεί από την ΕΕ να προωθήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τα πολιτικά κόμματα και μια δυναμική κοινωνία των πολιτών σε όλες τις δράσεις της, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και μέσω του διαλόγου με τις χώρες εταίρους προκειμένου να δοθούν στην κοινωνία των πολιτών επαρκή περιθώρια δράσης με ανθρωποστρεφείς, συμμετοχικούς μηχανισμούς εποπτείας και λογοδοσίας σε υποεθνικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εποπτεία, την αξιολόγηση και τη λογοδοσία για τις αναπτυξιακές πολιτικές· ζητεί να αναγνωρίσει η ΕΕ πως η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας σε όλους τους τομείς προγραμματισμού, για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς·

21.  αναγνωρίζει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και στην κάλυψη των ΣΒΑ σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω της παγκόσμιας εκστρατείας εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών·

22.  ζητεί να αποτελέσουν η προαγωγή της ισότητας γυναικών και ανδρών και η χειραφέτηση και τα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών ταυτόχρονα αυτόνομο αλλά και διατομεακό στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (GAP) και με το Θεματολόγιο 2030, όπως δηλώνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με τα ίσα δικαιώματα γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο της ανάπτυξης· ζητεί την υλοποίηση ειδικών δράσεων πολιτικού χαρακτήρα για τον εντοπισμό των προβλημάτων στον τομέα αυτόν· ζητεί από την ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την προώθηση του σημαντικού ρόλου των γυναικών και των νέων ως φορέων ανάπτυξης και αλλαγής· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι η ισότητα των φύλων περιλαμβάνει τα κορίτσια και τα αγόρια, τις γυναίκες και τους άνδρες, κάθε ηλικίας, και ότι τα προγράμματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ίση κοινή συμμετοχή σε δικαιώματα και υπηρεσίες και την προώθησή τους, κυρίως στην περίπτωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην ιατρική περίθαλψη στον τομέα της αναπαραγωγής και της υγείας, χωρίς διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού·

23.  επισημαίνει την ανάγκη προαγωγής, προστασίας και προάσπισης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και των δικαιωμάτων στη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, και η εξάλειψη κάθε μορφής σεξουαλικής και έμφυλης βίας και διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών πρακτικών στα παιδιά, των πρώιμων και αναγκαστικών γάμων και του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, είναι ουσιώδεις για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της καθολικής πρόσβασης στην πλήρη, ποιοτική και προσιτή ενημέρωση και εκπαίδευση όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσεων προκειμένου να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ισότητας των φύλων και χειραφέτησης των γυναικών μέσω της εμβάθυνσης των πολυμερών εταιρικών σχέσεων, της ενίσχυσης της ικανότητας συνυπολογισμού των θεμάτων φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τον σχεδιασμό, και για τη διασφάλιση της συμμετοχής των οργανώσεων γυναικών·

24.  ζητεί οι συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ να στοχεύουν καλύτερα, να προστατεύουν και να στηρίζουν τις ευάλωτες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, τα άτομα ΛΟΑΔΜ, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι μικροί παραγωγοί, οι συνεταιρισμοί, οι γλωσσικές και εθνοτικές μειονότητες και οι αυτόχθονες λαοί, προκειμένου οι ομάδες αυτές να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους, σύμφωνα με την αρχή ότι κανείς δεν μένει πίσω·

25.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να επενδύσει στην ανάπτυξη των παιδιών και των νέων με τη βελτίωση του συστήματος υποβολής εκθέσεων σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία με επίκεντρο το παιδί και τους εγχώριους πόρους με επίκεντρο το παιδί, και να ενισχύσει την ικανότητα των νέων να συμμετέχουν στις διαδικασίες λογοδοσίας·

26.  ζητεί να δοθεί στήριξη στις ευάλωτες και πληγείσες από συγκρούσεις χώρες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στους πόρους και τις εταιρικές σχέσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, και για την προώθηση της μάθησης μεταξύ ομοτίμων και την μεγαλύτερη δέσμευση μεταξύ εταίρων και προσπαθειών στους τομείς της ανάπτυξης, της οικοδόμησης ειρήνης, της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας·

27.  υπογραμμίζει τη σταθερή σημασία των στόχων που θέτει η τρέχουσα Kοινή Aντίληψη στο κεφάλαιο της ανθρώπινης ανάπτυξης· τονίζει την ανάγκη να συνδεθούν οι στόχοι αυτοί με τους ΣΒΑ και να τεθεί η οριζόντια ενίσχυση του συστήματος υγείας (εκτός από τη στήριξη κάθετων προγραμμάτων για συγκεκριμένες ασθένειες) στο επίκεντρο του προγραμματισμού για την ανθρώπινη ανάπτυξη, κάτι που θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων, όπως με την επιδημία του Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2013-2014, και τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος στην καθολική υγειονομική περίθαλψη, όπως προβλέπεται από το άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) και από το Καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ)· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 168 ΣΛΕΕ ορίζει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη χάραξη συνεκτικότερης πολιτικής για την καινοτομία και την ανάπτυξη φαρμάκων που να εγγυάται την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε φάρμακα·

28.  συνιστά, υπό το πρίσμα της δημογραφικής ανάπτυξης, κυρίως στην Αφρική και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 21 χώρες με τη μεγαλύτερη γονιμότητα οι 19 βρίσκονται στην Αφρική, ότι η Νιγηρία είναι η χώρα με τον ταχύτερα αυξανόμενο πληθυσμό στον κόσμο και ότι μέχρι το 2050 πάνω από το 50% της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού θα καταγράφεται στην Αφρική, κάτι που αποτελεί πρόβλημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε προγράμματα που να καλύπτουν το θέμα αυτό·

29.  επικροτεί το ότι η επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια έχει αναχθεί σε προτεραιότητα για το νέο παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο και χαιρετίζει την ενσωμάτωση, ως αυτοτελούς στόχου, της εξάλειψης της πείνας, της επίτευξης επισιτιστικής ασφάλειας και βελτιωμένης διατροφής και της προώθησης της βιώσιμης γεωργίας· αναγνωρίζει ότι η πείνα και η φτώχεια δεν είναι τυχαία φαινόμενα, αλλά το αποτέλεσμα κοινωνικών και οικονομικών αδικιών και ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα· επαναλαμβάνει ότι η Kοινή Aντίληψη θα πρέπει να τονίζει τη συνεχή στήριξη της ΕΕ σε ολοκληρωμένες, διατομεακές προσεγγίσεις που να ενισχύουν την ικανότητα διαφοροποιημένης παραγωγής τοπικών τροφών και να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ειδικά για τη διατροφή ή σχετιζόμενες με αυτήν και με ρητό αντικείμενο την ανισότητα μεταξύ φύλων·

30.  επιμένει ως προς την ανάγκη μηχανισμών λογοδοσίας για την παρακολούθηση και υλοποίηση των ΣΒΑ και του στόχου του 0,7 % του ΑΕΕ υπέρ της ΕΑΒ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρουσιάσουν χρονοδιάγραμμα σταδιακής επίτευξης αυτών των σκοπών και των στόχων και να υποβάλλουν σχετικές ετήσιες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

31.  υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης πολυτομεακών, ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική ανάπτυξη ανθεκτικότητας, το οποίο συνεπάγεται την επιδίωξη καλύτερης ενσωμάτωσης των ανθρωπιστικών δράσεων, των δράσεων μείωσης του κινδύνου καταστροφών, των δράσεων κοινωνικής προστασίας, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, διαχείρισης των φυσικών πόρων, μετριασμού των συγκρούσεων και άλλων αναπτυξιακών δράσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που να αντιμετωπίζει την περιθωριοποίηση και τις ανισότητες που αποτελούν μοχλούς ευπάθειας· αναγνωρίζει ότι πρέπει να ενδυναμωθούν οι ευάλωτοι πληθυσμοί ώστε να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν αντίκτυπο στο μέλλον τους·

32.  υπογραμμίζει τη συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και επιμένει ότι η πολιτιστική διάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως θεμελιώδης πτυχή των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της αναπτυξιακής βοήθειας· ζητεί την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, τη στήριξη των πολιτιστικών πολιτικών και τη συνεκτίμηση των τοπικών περιστάσεων στο βαθμό που συνεισφέρουν στον στόχο της προώθησης μιας βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς·

33.  επισημαίνει ότι ο αστικός πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια έως το 2050 και ότι σχεδόν το 90% της αύξησης θα σημειωθεί στην Ασία και την Αφρική· αναγνωρίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την εκρηκτική αύξηση των μεγαλουπόλεων και τις προκλήσεις που θέτει το φαινόμενο αυτό για την κοινωνιακή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα· ζητεί ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και υπενθυμίζει ότι η αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές και στις μικρότερες πόλεις μειώνει την πίεση της μετανάστευσης προς αστικές μεγαλουπόλεις και, συνεπώς, μετριάζει τα προβλήματα της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης και μετανάστευσης·

Διαφοροποίηση

34.  τονίζει ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, πρέπει η ΕΕ να προωθεί τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου από τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω των εθνικών προϋπολογισμών, τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών· επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει πρώτα και κύρια να διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες των εκάστοτε χωρών και ανάλογα με τις αναπτυξιακές ανάγκες τους, και όχι αποκλειστικά στη βάση μικροοικονομικών δεικτών ή πολιτικών σκοπιμοτήτων·

35.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να αντιμετωπίζει τις πιο σημαντικές ανάγκες και να επιδιώκει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα· τονίζει την ανάγκη, οι εξατομικευμένες αναπτυξιακές στρατηγικές, τοπικού επιπέδου και τοπικού σχεδιασμού, να λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεμονωμένες χώρες ή ομάδες χωρών, όπως τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη (ΑΜΝΣ), τα ευάλωτα κράτη και οι περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες (ΠΑΧ)·

36.  ζητεί να υλοποιηθούν ειδικές στρατηγικές για τη συνεργασία με τις χώρες μέσου εισοδήματος προκειμένου να εδραιωθεί η πρόοδός τους και να καταπολεμηθούν οι ανισότητες, ο αποκλεισμός, οι διακρίσεις και η φτώχεια, ιδίως μέσω της προώθησης δίκαιων και προοδευτικών φορολογικών συστημάτων, υπογραμμίζοντας ότι οι χώρες μέσου εισοδήματος (ΧΜΕ) δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα και η κάθε χώρα έχει συνεπώς συγκεκριμένες ανάγκες που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ειδικά προσαρμοσμένες πολιτικές· υπογραμμίζει την ανάγκη σταδιακής και υπεύθυνης εξάλειψης της χρηματοδοτικής βοήθειας προς τις χώρες μέσου εισοδήματος και επικέντρωσής της σε άλλες μορφές συνεργασίας, όπως η τεχνική συνδρομή, ο διαμοιρασμός βιομηχανικής τεχνογνωσίας, οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, που μπορούν να υποστηρίξουν τα παγκόσμια δημόσια αγαθά όπως σαν την επιστήμη, την τεχνολογία και καινοτομία, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, της συνεργασίας Νότου-Νότου και της τριγωνικής συνεργασίας· τονίζει τη σημασία εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, όπως η κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, η χορήγηση δανείων με μη ευνοϊκούς ή με λιγότερο ευνοϊκούς όρους, η συνεργασία σε τεχνικά, φορολογικά, εμπορικά και ερευνητικά θέματα και οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

Αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και χρηματοδότηση

Αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης

37.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να πρωτοστατήσουν μεταξύ των αναπτυξιακών φορέων και να δεσμευτούν εκ νέου για την πλήρη εφαρμογή των αρχών της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας, δίνοντας προτεραιότητα σε μηχανισμούς, εργαλεία και μέσα που επιτρέπουν σε περισσότερους πόρους να φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες, όπως είναι ειδικότερα ο ενστερνισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων από την εκάστοτε χώρα, η ευθυγράμμισης με τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές των χωρών εταίρων, η εστίαση στα αποτελέσματα, η διαφάνεια, η αμοιβαία λογοδοσία και η δημοκρατική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων· υπογραμμίζει τη σημασία της εντατικοποίησης των προσπαθειών της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας, με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων γενικών και επιμέρους στόχων που ορίζονται στο Θεματολόγιο 2030 και τη βέλτιστη δυνατή χρήση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την ανάπτυξη· ζητεί να γίνει στη νέα Kοινή Aντίληψη της ΕΕ για την Aνάπτυξη σαφής μνεία στις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας

38.  επαναλαμβάνει τη σημασία καλύτερης κατανόησης και πιο ενεργού συμμετοχής του ευρωπαϊκού κοινού στις μείζονες συζητήσεις για την ανάπτυξη και στις προσπάθειες εξάλειψης της φτώχειας παγκοσμίως και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι προς τον σκοπό αυτόν, η μη τυπική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της συνέχισης και της επέκτασης του Προγράμματος εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ανάπτυξης (DEAR), πρέπει να παραμείνουν αναπόσπαστο μέρος των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών·

39.  εκτιμά ότι η απλοποίηση των χρηματοδοτικών και των γραφειοκρατικών διαδικασιών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας· ζητεί μια μεταρρύθμιση εκ μέρους της ΕΕ ώστε να επισπευσθεί η υλοποίηση (όπως ήδη ζητείται στην παράγραφο 122 της Ευρωπαϊκής Kοινής Aντίληψης του 2005 για την Aνάπτυξη) και έτσι να καλυφθεί η ανάγκη αναθεώρησης των διαδικασιών επιλογής με μεγαλύτερη εστίαση στον αιτούντα: ταυτότητα, εμπειρογνωμοσύνη, εμπειρίες, απόδοση και αξιοπιστία στον συγκεκριμένο τομέα (όχι μόνο όσον αφορά τις τυπικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας)·

40.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των πολιτών, των οργανώσεων, των κυβερνήσεων και των κοινωνιών να διαδραματίζουν πλήρως τους αντίστοιχους ρόλους τους στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης·

41.  επικροτεί την πρόοδο που έχει συντελεστεί αλλά ζητεί περισσότερες προσπάθειες από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για να ενισχυθεί και διευρυνθεί ο από κοινού προγραμματισμός και η από κοινού υλοποίηση, ώστε να συνενωθούν οι πόροι, να βελτιωθεί ο καταμερισμός εργασιών εντός των χωρών, να μειωθεί το κόστος συναλλαγών, να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και ο κατακερματισμός της βοήθειας, να βελτιωθεί η προβολή της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο και να προωθηθεί ο ενστερνισμός των αναπτυξιακών στρατηγικών από τις χώρες εταίρους και η ευθυγράμμιση με τις δικές τους προτεραιότητες· υπογραμμίζει τη σημασία του να εκτελείται η διαδικασία του από κοινού προγραμματισμού από ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς και να ανοίγεται και στους άλλους χρηματοδότες μόνο όταν αυτό δικαιολογείται από τις τοπικές περιστάσεις, αλλά χωρίς να αποδυναμώνεται η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα επί της διαδικασίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συντονίσουν περαιτέρω τις δράσεις τους με τους άλλους χορηγούς και οργανισμούς, όπως οι νεοεμφανιζόμενοι χορηγοί, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ιδιώτες φιλάνθρωποι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει με ανησυχία ότι έως τα μέσα του 2015 μόνο πέντε κράτη μέλη της ΕΕ είχαν δημοσιεύσει σχέδια υλοποίησης του Μπουσάν· καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν τα σχέδια υλοποίησης και να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις για τις προσπάθειές τους στο θέμα της αποτελεσματικότητας της βοήθειας·

42.  υπενθυμίζει το αίτημά του(25) για κωδικοποίηση και ενίσχυση των μηχανισμών και των πρακτικών για τη διασφάλιση της καλύτερης συμπληρωματικότητας και του αποτελεσματικού συντονισμού της αναπτυξιακής βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, για έκδοση σαφών και υποχρεωτικών κανόνων, δημοκρατική ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο, εναρμόνιση, ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και τα συστήματα κάθε χώρας, προβλεψιμότητα των κονδυλίων, διαφάνεια και αμοιβαία λογοδοσία·

43.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους μοχλούς της νέας αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τούτο δεν εξαρτάται μόνο από τους δωρητές βοήθειας αλλά και από την ύπαρξη αποτελεσματικών και δεκτικών θεσμικών οργάνων, ορθών πολιτικών, κράτους δικαίου, δημοκρατικής διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίσεων κατά της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες και κατά των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών σε διεθνές επίπεδο·

44.  αναγνωρίζει τον ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών κυβερνήσεων στην ανάπτυξη και ιδιαίτερα της αποκεντρωμένης συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών κυβερνήσεων της Ευρώπης και των χωρών εταίρων ως αποτελεσματικού μέσου ενίσχυσης των αμοιβαίων ικανοτήτων και υλοποίησης των ΣBA σε τοπικό επίπεδο·

Χρηματοδότηση της ανάπτυξης

45.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΑΒ θα πρέπει να παραμείνει η ραχοκοκαλιά της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την επίτευξη έως το 2030 του στόχου του 0,7 % του ΑΕΕ υπέρ της ΕAB· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξήσουν και άλλες χώρες, όπως οι αναπτυγμένες και οι αναδυόμενες, την παροχή ΕΑΒ· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΑΒ ως καταλύτη αλλαγής και μοχλού κινητοποίησης άλλων πόρων· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την κινητοποίηση πόρων για δράσεις στον τομέα της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, για την κάλυψη του μεριδίου της στη δέσμευση των αναπτυγμένων χωρών ότι θα κινητοποιούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως και για τη διατήρηση διπλάσιας χρηματοδότησης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για τη βιοποικιλότητα·

46.  ζητεί να προβλεφθούν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για την κατανομή των πόρων της αναπτυξιακής βοήθειας τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί αυτά τα κριτήρια να βασίζονται στις ανάγκες, στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις, με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων· τονίζει, ωστόσο, ότι η διάθεση των πόρων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαρτάται από τις επιδόσεις σε τομείς που δεν συνδέονται άμεσα με αναπτυξιακούς στόχους· τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και να ανταμειφθεί η πρόοδος για την επίτευξη των αμοιβαία συμφωνηθέντων στόχων· τονίζει τη σημασία της συγκέντρωσης αναλυτικών στοιχείων σε εδαφικό επίπεδο για την καλύτερη αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΕΑΒ·

47.  αναγνωρίζει ότι η στήριξη του γενικού προϋπολογισμού προωθεί τον εθνικό ενστερνισμό και την ευθυγράμμιση με τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές των χωρών εταίρων, την εστίαση στα αποτελέσματα, τη διαφάνεια και την αμοιβαία λογοδοσία, αλλά υπογραμμίζει ότι τούτο θα πρέπει να εξετάζεται μόνο όταν και εφόσον οι συνθήκες είναι πρόσφορες και υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου· υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη είναι το πλέον κατάλληλο μέσο για την προώθηση της καθιέρωσης ενός πραγματικού πολιτικού διαλόγου που οδηγεί σε μεγαλύτερη χειραφέτηση και ενστερνισμό·

48.  εκτιμά ότι η επίτευξη των ΣΒΑ θα απαιτήσει χρηματοδότηση και αναπτυξιακή δράση πέρα από την ΕΑΒ και τις δημόσιες πολιτικές· τονίζει την ανάγκη χορήγησης εγχώριας αλλά και διεθνούς ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και εκτιμά ότι οι πολιτικές πρέπει να συνδέουν τις δημόσιες και τις ιδιωτικές φιλο-αναπτυξιακές δράσεις, προωθώντας ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την οικονομική μεγέθυνση και την δίκαιη κατανομή της μέσω των εθνικών προϋπολογισμών·

49.  υπενθυμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά την αύξηση των φορολογικών εσόδων τους και πλήττονται ιδιαίτερα από την φοροδιαφυγή των εταιρειών και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣAΠ) στον τομέα αυτόν, να διερευνήσουν τον δευτερογενή αντίκτυπο των φορολογικών τους ρυθμίσεων και νόμων στις αναπτυσσόμενες χώρες και να υποστηρίξουν την καλύτερη εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών στα διεθνή φόρα που συστήνονται για τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων φορολογικών πολιτικών·

50.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος για τη δημιουργία δίκαιων, προοδευτικών, διαφανών και αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων, καθώς και άλλων μέσων εγχώριας κινητοποίησης πόρων, προκειμένου να αυξηθούν η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα αυτής της χρηματοδότησης και να μειωθεί η εξάρτηση από τη βοήθεια· ζητεί να διοχετευτεί αυτή η στήριξη σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση και η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, τα συστήματα δίκαιης ανακατανομής, η καταπολέμηση της διαφθοράς, της απατηλής μεταβιβαστικής τιμολόγησης, της φοροδιαφυγής και άλλων μορφών παράνομων χρηματοπιστωτικών ροών· τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής αποκέντρωσης και την ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων προκειμένου να στηριχθούν οι υποεθνικές κυβερνήσεις στον σχεδιασμό των τοπικών φορολογικών συστημάτων και της είσπραξης των φόρων·

51.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καθιερώσουν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες, παράλληλα με την υποχρεωτική δημοσίευση περιεκτικών και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες των εταιρειών προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η λογοδοσία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν τον δευτερογενή αντίκτυπο της φορολογικής τους πολιτικής, των διευθετήσεών τους και των νόμων τους στις αναπτυσσόμενες χώρες και να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που αποκομίζουν κέρδη στις αναπτυσσόμενες χώρες θα καταβάλλουν το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί στις χώρες αυτές·

52.  υπογραμμίζει την ανάγκη συνδυασμού των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη μόχλευση της χρηματοδότησης πέρα από το ύψος της ΕΑΒ και την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας, αλλά υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη αυτές οι συμπράξεις να στηρίζονται σε διαφανή κριτήρια, να αποδεικνύουν ευκρινώς την προσθετικότητά τους και τον θετικό αναπτυξιακό αντίκτυπό τους, να μη διαβρώνουν την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές δημόσιες υπηρεσίες και όλες οι πληρωμές να είναι διαφανείς·· υπογραμμίζει ότι τα χρηματοδοτούμενα σχέδια πρέπει να σέβονται τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους, τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα με δεσμευτικό τρόπο, τις ανάγκες και τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών και τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας· αναγνωρίζει εν προκειμένω ότι η παραδοσιακή χρήση γης, όπως για παράδειγμα από ιδιοκτήτες μικρών εκμεταλλεύσεων και ποιμένες, δεν είναι συνήθως τεκμηριωμένη αλλά πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται· επαναλαμβάνει ότι οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αναπτυξιακές συμπράξεις θα πρέπει να σέβονται τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), τις κατευθυντήριες αρχές του OHΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σε όλες τις δραστηριότητές τους και να προάγουν τις θεμιτές επιχειρηματικές πρακτικές· επισημαίνει ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές και προγράμματα έχουν διπλό όφελος όταν επιτυγχάνεται η αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα· καλεί όλους τους αναπτυξιακούς φορείς να ευθυγραμμίσουν πλήρως τις δράσεις τους με αυτές τις αρχές·

53.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει επενδύσεις που να δημιουργούν αξιοπρεπή απασχόληση, σε συμφωνία με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και το Θεματολόγιο 2030· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αξία του κοινωνικού διαλόγου και την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας του ιδιωτικού τομέα στην περίπτωση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και όποτε χρησιμοποιούνται αναπτυξιακά κονδύλια για τον συνδυασμό τους·

54.  τονίζει ότι τα αναπτυξιακά κονδύλια που διατίθενται στο προτεινόμενο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ), καθώς και στα υφιστάμενα καταπιστευματικά ταμεία, πρέπει να συμμορφώνονται με τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΑΒ και τους νέους ΣΒΑ· ζητεί την καθιέρωση μηχανισμών που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εκπληρώνει τον εποπτικό του ρόλο όταν οι αναπτυξιακοί πόροι της ΕΕ χρησιμοποιούνται εκτός των συνήθων διαδικασιών προϋπολογισμού της ΕΕ, κυρίως με τη χορήγηση σε αυτό καθεστώτος παρατηρητή στα διοικητικά συμβούλια του ΕΕΣ, στα καταπιστευματικά ταμεία και σε άλλα στρατηγικά συμβούλια που αποφασίζουν τις προτεραιότητες και το πεδίο των προγραμμάτων και των έργων·

55.  αναγνωρίζει τον ρόλο των τοπικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών, των μοντέλων συμμετοχικών επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων ως κινητήριων μοχλών μεγέθυνσης, απασχόλησης και τοπικής καινοτομίας που θα συμβάλουν στην επίτευξη των ΣBA· ζητεί να ενθαρρυνθεί ένα περιβάλλον στήριξης των επενδύσεων, του εκβιομηχανισμού, της επιχειρηματικής δραστηριότητας , της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η εγχώρια οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη, καθώς και ένα περιβάλλον στήριξης προγραμμάτων κατάρτισης και τακτικού διαλόγου δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· αναγνωρίζει τον ρόλο της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ΕΕΣ και τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες της θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στους νέους και στις γυναίκες, να συμβάλλουν – σε συμφωνία με τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας – στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε κοινωνικά σημαντικούς τομείς όπως το νερό, η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς και να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα· καλεί την ΕΤΕπ να διαθέσει περισσότερους πόρους στη μικροχρηματοδότηση, με αυστηρή συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου· καλεί ακόμη την ΕΤΕπ να συνεργαστεί με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB) για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης και καλεί τις άλλες αναπτυξιακές τράπεζες να προτείνουν μια μικροχρηματοδοτική διευκόλυνση που θα επιδοτεί τα βιώσιμα δάνεια σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις·

56.  θεωρεί απαραίτητο η νέα κοινή αντίληψη να περιλαμβάνει αναφορά στη δέσμευση της ΕΕ να θεσπίσει νομικά διεθνές δεσμευτικό πλαίσιο που θα υποχρεώνει τις εταιρείες να λογοδοτούν για τις παρατυπίες τους στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται, δεδομένου ότι έχουν αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της κοινωνίας - από την αποκόμιση κέρδους από την παιδική εργασία έως την απουσία αξιοπρεπούς μισθού, από τις πετρελαιοκηλίδες έως τη μαζική αποψίλωση των δασών, και από την παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως την αρπαγή γαιών·

57.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν δεσμευτικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα καταβάλλουν φόρους στις χώρες από τις οποίες εξάγεται ή στις οποίες δημιουργείται αξία και να προαγάγουν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων ανά χώρα από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις ικανότητες κινητοποίησης εγχώριων πόρων των χωρών· ζητεί να πραγματοποιηθεί ανάλυση δευτερογενών επιπτώσεων για να μελετηθούν πιθανές πρακτικές μεταφοράς κερδών·

58.  ζητεί να υιοθετηθεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση της βιωσιμότητα του χρέους μέσω ενός δεσμευτικού συνόλου προτύπων που θα ορίζουν την υπεύθυνη δανειοδότηση και τον υπεύθυνο δανεισμό, τους λογιστικούς ελέγχους και έναν δίκαιο μηχανισμό εξυπηρέτησης χρεών, ο οποίος θα πρέπει να αξιολογεί τη νομιμότητα και βιωσιμότητα των δανειακών βαρών των χωρών·

Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

59.  ζητεί να μια συζήτηση για τη ΣΑΠ σε επίπεδο ΕΕ ώστε να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ της ΣΑΠ και της Συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ)· υπογραμμίζει την καίρια σημασία της εφαρμογής των αρχών της Συνοχής της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· τονίζει ότι η ΣΑΠ θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη των ΣΒΑ· επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι στόχοι αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλες τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, βρεθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί και να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών για την υλοποίηση και την αξιολόγηση της ΣΑΠ, να διασφαλιστεί η εφαρμογή της ΣΑΠ μέσω μιας προσέγγισης που θα συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου και θα προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων στη διαδικασία αυτή, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

60.  εκτιμά πως θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός διαιτησίας, υπό την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής, για να διασφαλίζει τη ΣΑΠ και, σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να αναλαμβάνει πλήρως την πολιτική του ευθύνη για τη συνολική θεώρηση και να έχει ως καθήκον να αποφασίζει βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ένωση στο θέμα της ΣΑΠ· κρίνει ότι, μετά από ένα στάδιο εντοπισμού των προβλημάτων, θα μπορούσε να προβλεφθεί μια μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στο πλαίσιο της διϋπηρεσιακής συνεργασίας·

61.  ζητεί να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την προώθηση και υλοποίηση της ΣΑΠ από την ΕΕ· εκτιμά ότι οι παρατηρήσεις των εταίρων της ΕΕ όσον αφορά την πρόοδο της ΣΑΠ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ακριβή αξιολόγηση του αντικτύπου της·

62.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για την ανάπτυξη διαδικασιών διακυβέρνησης που θα προωθούν τη ΣΑΠ σε παγκόσμιο επίπεδο και καλεί την ΕΕ να δώσει το παράδειγμα στην προώθηση της έννοιας της ΣΑΠ σε διεθνές επίπεδο·

Εμπόριο και ανάπτυξη

63.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός δίκαιου και κατάλληλα ρυθμισμένου εμπορίου για την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, την συμβολή στη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και την καταπολέμηση της φτώχειας· τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να αποτελεί μέρος της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αντανακλά τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

64.  υπογραμμίζει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις προς όφελος αναπτυσσόμενων χωρών που δεν συγκαταλέγονται στις «λιγότερο αναπτυγμένες χώρες», προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη· θεωρεί επίσης ότι η νέα Kοινή Aντίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει δίκαια και δεοντολογικά εμπορικά συστήματα με τους μικροπαραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες·

65.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του δίκαιου εμπορίου στην υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 του OHΕ· καλεί την ΕΕ να υλοποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη δέσμευσή της να στηρίξει την υιοθέτηση δίκαιων εμπορικών συστημάτων στην ΕΕ και στις χώρες εταίρους προκειμένου να προωθηθούν μοντέλα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής μέσω των εμπορικών πολιτικών της·

66.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων, των υποδομών και του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να προσθέτουν αξία στην παραγωγή και να τη διαφοροποιήσουν και να αυξήσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές·

67.  επαναλαμβάνει ότι ένα υγιές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθερού κλίματος, είναι απαραίτητο για την εξάλειψη της φτώχειας· στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την εξόρυξη και το εμπόριο φυσικών πόρων, για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, όπως επίσης και για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου σε τομείς όπως τα ορυκτά, η ξυλεία και η άγρια πανίδα και χλωρίδα· πιστεύει ακράδαντα ότι χρειάζονται και άλλες παγκόσμιες προσπάθειες για την ανάπτυξη κανονιστικών πλαισίων για τις αλυσίδες εφοδιασμού και μεγαλύτερη λογοδοσία του ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η βιώσιμη διαχείριση και το εμπόριο των φυσικών πόρων, αλλά και για να μπορέσουν οι πλούσιες σε πόρους χώρες και οι πληθυσμοί τους που προστατεύουν τα δικαιώματα των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων να επωφεληθούν περαιτέρω από αυτό το εμπόριο και από τη βιώσιμη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τότε που υπογράφηκε το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές και ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει τα πλαίσια αυτά και σε άλλους τομείς· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να ενισχύσει, στον προτεινόμενο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων, και για άλλους τομείς την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις πρωτοβουλίες δέουσας επιμέλειας που συμπληρώνουν τον υφιστάμενο κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία·

68.  θεωρεί λυπηρό το ότι εξακολουθεί να απουσιάζει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός το οποίο επιτρέπει σε ορισμένα κράτη και σε ορισμένες εταιρείες να τα παρακάμπτουν ατιμωρητί· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του Προγράμματος του OHΕ για το Περιβάλλον όσον αφορά μια διεθνή συνθήκη που θα καθιστά τις διεθνικές εταιρείες υπόλογες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστρατηγήσεις των περιβαλλοντικών προτύπων·

69.  επαναβεβαιώνει τη σημασία της ανάληψης συντονισμένων, επιταχυμένων δράσεων για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού, ώστε να υλοποιηθεί το Θεματολόγιο 2030 και να επιτευχθεί ο ΣΒΑ 2 για την εξάλειψη της πείνας·

70.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην ελάφρυνση της φτώχειας και καλεί την ΕΕ να συμβάλει στην ανακοπή και αναστροφή της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και να προαγάγει στις αναπτυσσόμενες χώρες τη βιώσιμη διαχείριση·

Ασφάλεια και ανάπτυξη

71.  επαναλαμβάνει την άμεση σχέση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής της πρόσφατης μεταρρύθμισης της ΕAB σε ό,τι αφορά τη χρήση αναπτυξιακών μέσων για σκοπούς της πολιτικής στον τομέα της ασφαλείας, και τούτο μέσα από την επιδίωξη του ξεκάθαρου στόχου της εξάλειψης της φτώχειας και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει ότι ο στόχος για ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη θα πρέπει να μεταφραστεί σε εξωτερική δράση της ΕΕ που θα στηρίζει όλους τους τοπικούς φορείς οι οποίοι είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους αυτούς, για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, την προώθηση της ασφάλειας των ατόμων, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση των πολυσύνθετων προκλήσεων της ανασφάλειας, της αστάθειας και της δημοκρατικής μετάβασης·

72.  εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και των αναπτυξιακών μέσων προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ πρόληψης των συγκρούσεων, διευθέτησης των συγκρούσεων και αποκατάστασης και ανάπτυξης μετά το πέρας των συγκρούσεων· τονίζει ότι τα προγράμματα εξωτερικής πολιτικής και τα συναφή μέτρα πρέπει να είναι περιεκτικά, ειδικά προσαρμοσμένα στην κατάσταση της χώρας και, όταν χρηματοδοτούνται με μέσα προοριζόμενα για την αναπτυξιακή πολιτική, να συμβάλλουν στους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους όπως καθορίζονται στο πλαίσιο της ΕΑΒ· υπογραμμίζει ότι βασικοί στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας παραμένουν η στήριξη των χωρών στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν σταθερά και ειρηνικά κράτη που σέβονται τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η επιδίωξη εγκαθίδρυσης βιώσιμων οικονομιών της αγοράς με στόχο την επίτευξη ευημερίας των ανθρώπων και την ικανοποίηση όλων των ανθρώπινων βασικών αναγκών· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η εξαιρετικά περιορισμένη χρηματοδότηση της ΚΠΑΑ στο πλαίσιο αυτό προκειμένου να επιτραπεί η ευρύτερη χρήση της, μεταξύ άλλων προς όφελος της ανάπτυξης σύμφωνα με τη ΣΑΠ·

Μετανάστευση και ανάπτυξη

73.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο της αναπτυξιακής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης και της εκτόπισης, όπως αστάθεια των κρατών, συγκρούσεις, ανασφάλεια και περιθωριοποίηση, φτώχεια, ανισότητα και διακρίσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κακή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (υγεία και εκπαίδευση) και κλιματική αλλαγή· ορίζει τους ακόλουθους σκοπούς και στόχους ως προϋπόθεση για σταθερά, ανθεκτικά κράτη λιγότερο εκτεθειμένα σε καταστάσεις ικανές να προκαλέσουν αναγκαστική μετανάστευση: προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των λαών, οικοδόμηση της δημοκρατίας, χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου, κοινωνική ένταξη και συνοχή, οικονομικές ευκαιρίες με αξιοπρεπή απασχόληση και μέσω ανθρωποκεντρικών εμπορικών επιχειρήσεων και χώρου στην πολιτική για την κοινωνία των πολιτών· ζητεί να επικεντρωθεί η αναπτυξιακή συνεργασία σε αυτούς τους σκοπούς και στόχους ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, και ζητεί στις καταστάσεις ανάγκης να παρέχεται αναπτυξιακή βοήθεια συσχετισμένη με τη μετανάστευση, ώστε να σταθεροποιείται η κατάσταση, να διατηρείται η λειτουργία των κρατών και να μπορούν οι εκτοπισμένοι να διαβιούν αξιοπρεπώς·

74.  υπενθυμίζει, όπως τονίστηκε στο Θεματολόγιο 2030 του OHΕ, τη θετική συμβολή των μεταναστών στην βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των εμβασμάτων, των οποίων τα έξοδα εκτέλεσης θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω· υπογραμμίζει ότι για να δοθεί ταυτόχρονη και ουσιαστική απάντηση στα προβλήματα που σχετίζονται με την μετανάστευση και την κρίση απαιτείται μια πιο συντονισμένη, συστηματική και διαρθρωμένη προσέγγιση, που θα συνταιριάζει τα συμφέροντα των χωρών προέλευσης και των χωρών προορισμού· τονίζει ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος συνδρομής των μεγάλων αριθμών προσφύγων και αιτούντων άσυλο συνίσταται στη βελτίωση των συνθηκών και στην παροχή τόσο ανθρωπιστικής όσο και αναπτυξιακής βοήθειας· ταυτόχρονα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια εξάρτησης της βοήθειας από συνοριακούς ελέγχους, διαχείριση των μεταναστευτικών ορών ή συμφωνίες επανεισδοχής·

75.  υπογραμμίζει ότι οι χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών χρειάζονται ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις για την ανάπτυξη οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις τους· τονίζει ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια για όλους, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ειρήνη και την οικοδόμηση δημοκρατίας και ότι θα πρέπει να βασίζεται σε κοινά συμφέροντα και αξίες και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

76.  υπογραμμίζει την ανάγκη στενού κοινοβουλευτικού ελέγχου και παρακολούθησης των συμφωνιών που συνδέονται με τη διαχείριση της μετανάστευσης και της χρήσης των αναπτυξιακών πόρων που συνδέονται με τη μετανάστευση· τονίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας και της καθιέρωσης μιας ορθής πρακτικής στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ θεσμικών οργάνων, ιδίως για θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας· υπενθυμίζει τις ανησυχίες του σχετικά με την αυξανόμενη χρήση καταπιστευματικών ταμείων, λόγω περιορισμένης διαφάνειας, απουσίας διαβουλεύσεων και περιφερειακού ενστερνισμού·

77.  επισημαίνει ότι, δεδομένων των πρόσφατων ευρωπαϊκών πολιτικών μέτρων για την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων της αναγκαστικής μετανάστευσης, η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να συμπεριληφθεί στον ορισμό της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ και να βασίζεται στις αναπτυξιακές ανάγκες και στα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει επίσης ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν πρέπει να εξαρτάται από τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης όπως διαχείριση των συνόρων ή συμφωνίες επανεισδοχής·

Ανθρωπιστική βοήθεια

78.  τονίζει την ανάγκη στενότερης σχέσης μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρηματοδοτικά κενά, να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και η δημιουργία παράλληλων συστημάτων και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για βιώσιμη ανάπτυξη με ενσωματωμένη ανθεκτικότητα και μέσα για βελτιωμένη πρόληψη κρίσεων και ετοιμότητα· καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να διαθέσει έως το 2020 τουλάχιστον το 25 % της ανθρωπιστικής της βοήθειας σε τοπικούς και εθνικούς φορείς με όσο το δυνατόν πιο άμεσο τρόπο, όπως έχει συμφωνηθεί στη «μεγάλη συμφωνία» (Grand Bargain)·

79.  υπενθυμίζει τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας: ανθρωπιά, ουδετερότητα, ανεξαρτησία και αμεροληψία· χαιρετίζει την επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Kοινής Aντίληψης για την Aνάπτυξη και της Ευρωπαϊκής Kοινής Aντίληψης για την Aνθρωπιστική Bοήθεια·

80.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς βοήθειας, του συντονισμού και των πόρων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση έπειτα από καταστροφές·

81.  χαιρετίζει τη δέσμευση να στηριχθεί τόσο η προώθηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ψηφιακή οικονομία, μέσα από την ενίσχυση της ελεύθερης, ανοικτής και ασφαλούς συνδεσιμότητας· υπενθυμίζει ότι οι δορυφόροι μπορούν να παράσχουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τη σύνδεση πάγιων στοιχείων και ατόμων στις απομακρυσμένες περιοχές και ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να το λαμβάνουν αυτό υπόψη κατά τις εργασίες τους στον τομέα αυτόν·

Παγκόσμια δημόσια αγαθά και προκλήσεις

82.  πιστεύει θερμά ότι η παγκόσμια παρουσία της ΕΕ και των κρατών μελών της παρέχει σε αυτά τα τελευταία τη δυνατότητα να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ηγετικό διεθνή ρόλο στο Πρόγραμμα για τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις (GPGC), αγαθά και προκλήσεις υπό αυξανόμενη πίεση και με δυσανάλογη επίδραση στους φτωχούς· ζητεί να συνεκτιμήσει η Kοινή Aντίληψη τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις, ειδικότερα τα θέματα της ανθρώπινης ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της πρόσβασης στο νερό, της ανασφάλειας και της ευπάθειας των κρατών, της μετανάστευσης, των οικονομικά προσιτών ενεργειακών υπηρεσιών, της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης του υποσιτισμού και της πείνας·

83.  υπενθυμίζει ότι η οικογενειακή και μικρής κλίμακας γεωργία, το συνηθέστερο γεωργικό μοντέλο παγκοσμίως, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης: συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των τροφίμων, στην καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους και της απώλειας της βιοποικιλότητας, καθώς και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει στο εξής να προωθήσει αφενός τη δημιουργία οργανώσεων γεωργών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, και αφετέρου μια βιώσιμη γεωργία επικεντρωμένη στις αγρο-οικολογικές πρακτικές, στην βελτιωμένη παραγωγικότητα των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, στα δικαιώματα των χωρικών και στα δικαιώματα χρήσης γης, και στα ανεπίσημα συστήματα σπόρων ως μέσο επισιτιστικής ασφάλειας, τροφοδοσίας των τοπικών και περιφερειακών αγορών, δίκαιου εισοδήματος και αξιοπρεπούς ζωής για τους γεωργούς·

84.  υπενθυμίζει ότι ο «ιδιωτικός τομέας» δεν αποτελεί ομοιογενές σύνολο φορέων· τονίζει ως εκ τούτου πως, όταν πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα, η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να αποτελείται από διαφοροποιημένες στρατηγικές που θα δεσμεύουν τα διάφορα είδη φορέων του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του ιδιωτικού τομέα που ελέγχονται από παραγωγούς, των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών, των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων της αλληλέγγυας οικονομίας·

85.  επαναβεβαιώνει ότι η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια έως το 2030 (ΣΒΑ 7) έχει κρίσιμη σημασία για την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε καθαρό νερό, αποχέτευση, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, και είναι ουσιώδης για τη στήριξη της δημιουργίας τοπικών επιχειρήσεων και όλων των ειδών οικονομικής δραστηριότητας καθώς και ως βασικός μοχλός αναπτυξιακής προόδου·

86.  τονίζει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των ιδιοκτητών μικρών εκμεταλλεύσεων και η επίτευξη γεωργίας και συστημάτων τροφίμων βιώσιμων και ανθεκτικών στο κλίμα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του ΣΒΑ 2 και στην έννοια της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής του ΣBA 12, η οποία πηγαίνει πέρα από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και καλύπτει τα προβλήματα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει ως εκ τούτου να εστιασθεί στην προαγωγή της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων και των ανθεκτικών γεωργικών πρακτικών που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή· αναγνωρίζει τις ειδικές ανάγκες των γυναικών-γεωργών στο θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας·

87.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση των εργασιών για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ύδρευση, αποχέτευση και υγιεινή ως οριζόντια θέματα που έχουν αντίκτυπο στην επίτευξη των λοιπών στόχων του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015, συμπεριλαμβανομένων της υγείας, της εκπαίδευσης και της ισότητας των φύλων·

88.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την ταχέως διογκούμενη αστικοποίηση και για τη δημιουργία ασφαλέστερων, πιο συμμετοχικών, πιο ανθεκτικών και πιο βιώσιμων πόλεων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη έγκριση του νέου αστικού θεματολογίου της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Στέγαση και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Habitat III) το οποίο στοχεύει στην αναζήτηση καλύτερων τρόπων σχεδιασμού, μελέτης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, διακυβέρνησης και διαχείρισης των πόλεων ως συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, στη βελτίωση της υγείας και στην προστασία του περιβάλλοντος·

89.  ζητεί από την ΕΕ περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη βελτίωση της διεθνούς διαχείρισης των ωκεανών προκειμένου να προωθηθεί η καλύτερη διαχείριση και να μετριαστεί ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στις θάλασσες και στα οικοσυστήματα·

90.  τονίζει τη σημασία του να συνεκτιμηθεί η σχέση της βιώσιμης γεωργίας και αλιείας με την βελτιωμένη παραγωγικότητα, που οδηγεί σε μικρότερες απώλειες και σπατάλη τροφίμων, σε διαφανή διαχείριση των φυσικών πόρων και σε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

Αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ

91.  επαναλαμβάνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η αναπτυξιακή δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας παρουσίας της, την ευελιξία που προσφέρουν τα πολλά και διάφορα μέσα και οι μέθοδοι υλοποίησής της, τον ρόλο της και τη δέσμευσή της στη συνοχή και τον συντονισμό των πολιτικών, την προσέγγισή της που βασίζεται στα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το μέγεθός της σε επίπεδο παροχής κρίσιμης μάζας επιδοτήσεων, καθώς και την πάγια στήριξή της προς την κοινωνία των πολιτών·

92.  υπογραμμίζει την ανάγκη να μετουσιωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΕΕ σε εστιασμένη δράση σε ορισμένους τομείς πολιτικής, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται η δημοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα παγκόσμια δημόσια αγαθά και προκλήσεις, το εμπόριο και η περιφερειακή ολοκλήρωση, και να αντιμετωπισθούν τα γενεσιουργά αίτια της ανασφάλειας και της αναγκαστικής μετανάστευσης· τονίζει ότι η εστίαση αυτή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των μεμονωμένων αναπτυσσόμενων χωρών και περιφερειών σύμφωνα με τις αρχές του ενστερνισμού και της εταιρικής σχέσης·

93.  υπενθυμίζει τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο του αθλητισμού στην ανάπτυξη και την ειρήνη μέσα από την προαγωγή της ανεκτικότητας και μιας νοοτροπίας αλληλοσεβασμού, καθώς και στη χειραφέτηση των ανδρών και των νέων, των ατόμων και των κοινοτήτων, στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη·

94.  υπενθυμίζει τη σημασία ενός συλλογικού συνολικού, διαφανούς και έγκαιρου συστήματος λογοδοσίας για την εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρμογής του Θεματολογίου 2030 και της Kοινής Aντίληψης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και τονίζει ότι η υποβολή ετήσιων εκθέσεων για την πρόοδο στην εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων αναπτυξιακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για την αποτελεσματικότητα, την ΣAΠ και την ΕAB, συνεχίζει να είναι αναγκαία για τη λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο· θεωρεί λυπηρά τα πρόσφατα και αναμενόμενα κενά στην υποβολή εκθέσεων· επιδοκιμάζει τα σχέδια της Επιτροπής να διενεργήσει μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της εφαρμογής της Kοινής Aντίληψης·

o
o   o

95.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1) EE C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(2) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf
(3) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14684-2016-INIT/en/pdf
(4) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(5) http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
(6) https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
(7) https://www.worldhumanitariansummit.org/
(8) https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
(9) http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/05/4314021e.pdf
(10) Συμπεράσματα του Συμβουλίου, 15.5.2007.
(11) Συμπεράσματα του Συμβουλίου, 19.5.2014.
(12) Έγγραφο 10715/16 του Συμβουλίου.
(13) ΕΕ C 280 Ε της 18.11.2006, σ. 484.
(14) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 77.
(15) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 73.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0196.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0265.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0137.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0224.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0246.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.
(25) Ψήφισμα της 11ης Δεκεμβρίου 2013.


Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
PDF 707kWORD 97k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (2016/2100(INI))
P8_TA(2017)0027A8-0001/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2016, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2015 (COM(2016)0393) καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο δημοσιεύτηκε την ίδια ημερομηνία ως συνοδευτικό έγγραφο (SWD(2016)0198),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και συγκεκριμένα τα άρθρα 39, 42 και 101 έως 109,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 26για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το καθολικό πλαίσιο της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO) για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επισιτιστικών και γεωργικών συστημάτων (SAFA),

–  έχοντας υπόψη τους σχετικούς κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις, ανακοινώσεις και έγγραφα της Επιτροπής σχετικά με το θέμα του ανταγωνισμού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση προόδου για την ανανεώσιμη ενέργεια(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ για το 2014(4) και το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ για το 2013(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, σχετικά με τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου (C(2015)3026),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή» (COM(2015)0080),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης(7) (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (8),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο, της 9ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς ένα αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ» (COM(2014)0449),

–  έχοντας υπόψη τις απαντήσεις της Επιτροπής στις γραπτές ερωτήσεις των βουλευτών του Κοινοβουλίου E-000344/2016, E-002666/2016 και E-002112/2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές(9), και ειδικά τις παραγράφους 6, 7 και 11 σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στις εξωτερικές αεροπορικές συνδέσεις της ΕΕ και να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, να παρεμποδιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός πιο αποτελεσματικά, να εξασφαλιστεί η αμοιβαιότητα και να εξαλειφθούν οι αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων προς αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες που στρεβλώνουν την αγορά και έχοντας επίσης υπόψη ότι στο πλαίσιο αυτό η διαφάνεια των οικονομικών στη ρήτρα θεμιτού ανταγωνισμού αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διασφάλιση αυτών των ισότιμων όρων ανταγωνισμού,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0001/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ αποτελούσε ανέκαθεν ακρογωνιαίο λίθο της εσωτερικής αγοράς, καθώς ενθαρρύνει την οικονομική αποδοτικότητα και δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για ανάπτυξη, καινοτομία και τεχνολογική πρόοδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες μέσο για την καταπολέμηση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς και, συνεπώς, για τη δημιουργία και τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις ανά την Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το πρόσταγμα της Επιτροπής, πρέπει να προάγει μια «νοοτροπία ανταγωνισμού» στην ΕΕ και παγκοσμίως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί αυτή καθεαυτή εργαλείο για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στο μέτρο που αποτρέπει την υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ισχύος σε μικρό αριθμό φορέων, η οποία θα υπονόμευε την ικανότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής εξουσίας να δρα ανεξάρτητα από τους μεγάλους βιομηχανικούς και τραπεζικούς ομίλους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των αντιμονοπωλιακών κανόνων) σύμφωνα με την κοινωνική οικονομία της αγοράς αναμένεται να αποτρέψει την υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ισχύος στα χέρια λίγων ιδιωτικών εταιρειών, ενώ επιπλέον λειτουργεί ενθαρρυντικά για τους φορείς, παρέχοντάς τους ένα κίνητρο για να είναι δυναμικοί και καινοτόμοι και να διαφοροποιούνται στις αγορές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκαιη πολιτική ανταγωνισμού διατηρεί τις αγορές αποδοτικές και ανοικτές, και ότι με αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, στην ανάδυση νέων φορέων, σε προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και σε μεγαλύτερη επιλογή για τους καταναλωτές, και προωθεί επίσης την έρευνα και την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των εταιρειών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί και θα πρέπει να έχει σημαντική συμβολή σε βασικές πολιτικές προτεραιότητες όπως η ενίσχυση της καινοτομίας, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η βιώσιμη μεγέθυνση και η βιώσιμη ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η αποδοτική χρήση των πόρων, η προστασία των καταναλωτών και της ανθρώπινης υγείας και η ταυτόχρονη ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την Ενεργειακή Ένωση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία επιτυχής πολιτική ανταγωνισμού δεν πρέπει να έχει ως αποκλειστικό στόχο τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές αλλά πρέπει επίσης να μεριμνά για την ικανότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας να καινοτομεί και για την επενδυτική της δραστηριότητα, καθώς και για τις ειδικές συνθήκες ανταγωνισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ καθορίζεται επίσης από τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτικής ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης συνδέεται άρρηκτα με άλλες σημαντικές πολιτικές της Ένωσης, και ιδίως με τις φορολογικές πολιτικές και τη βιομηχανική και ψηφιακή πολιτική, ο συντονισμός των οποίων αποσκοπεί στη διασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται στις Συνθήκες, και ιδίως της διαφάνειας και της αφοσίωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή, η φορολογική απάτη και οι φορολογικοί παράδεισοι εκτιμάται ότι συνεπάγονται για τους φορολογούμενους της ΕΕ ετήσια απώλεια εσόδων δισεκατομμυρίων EUR (ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό στο ένα τρισεκατομμύριο EUR), στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά μεταξύ των εταιρειών που πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν και αυτών που δεν πληρώνουν φόρους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού συμβάλλει στην αποφυγή ανακολουθιών όσον αφορά τα ένδικα μέσα και τα αποτελέσματα των δράσεων επιβολής, και βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσής τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρακτική λήψης αποφάσεων της Επιτροπής ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο την έννοια της «οικονομικής δραστηριότητας» ανάλογα με το αν εφαρμόζονται οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς ή οι κανόνες περί ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πρακτική δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση σε σχέση με την ήδη επιβαρυμένη έννοια της «οικονομικής δραστηριότητας»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σαφές, συνεπές και λειτουργικό κανονιστικό πλαίσιο από άποψη προσαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μέσω της αντιμετώπισης των ανισορροπιών ισχύος μεταξύ επιχειρήσεων, της αύξησης της αποτελεσματικότητας της αγοράς και της κατοχύρωσης ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν η μορφή, η ένταση και η χρονική στιγμή των οικονομικών κινδύνων και ότι μια προσανατολισμένη στην αγορά κοινή γεωργική πολιτική (KΓΠ) θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους γεωργούς και πρόσθετες, χρονικά οριοθετημένες εξαιρέσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού, σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης στον τομέα του γάλακτος, η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά τον ενιαίο κανονισμό ΚΟΑ ως έσχατη λύση για να εξαιρέσει από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού τον συλλογικό προγραμματισμό της παραγωγής γάλακτος από αναγνωρισμένους παραγωγούς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν αρκεί από μόνη της για την επίλυση του προβλήματος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 102 ΣΛΕΕ ορίζει σαφώς ότι η άμεση ή έμμεση επιβολή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε άλλους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού συνιστά παραβίαση των διατάξεων αυτής της Συνθήκης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας για τις γεωργικές αγορές (AMTF) συγκροτήθηκε με στόχο τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, μέσω της διερεύνησης των δυνατοτήτων ενίσχυσης της θέσης τους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών δυνατοτήτων για τη θέσπιση συμβατικών σχέσεων και την οργάνωση συλλογικών δράσεων των γεωργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα της AMTF πρέπει, κατά περίπτωση, να συνεκτιμηθούν σε σχέση με τις μελλοντικές συζητήσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού, η οποία αποδεικνύει ότι η κατάλληλη πολιτική περί ανταγωνισμού της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση ενός ικανοποιητικού επιπέδου επενδύσεων και καινοτομίας, με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος θεμιτού ανταγωνισμού· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η έκθεση είναι εστιασμένη στη συμβολή της πολιτικής ανταγωνισμού στην εξάλειψη των εμποδίων και των στρεβλωτικών μέτρων των κρατικών ενισχύσεων προς όφελος της ενιαίας αγοράς· επαναλαμβάνει επίσης ότι το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να βασίζεται στην καινοτομία, στην κοινωνική οικονομία της αγοράς και στην αποδοτικότητα των πόρων, που δημιουργούν υψηλό βιοτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

2.  εκφράζει επιδοκιμασία για τον στόχο της Επιτροπής για δημιουργία νέων ευκαιριών για πολίτες και επιχειρήσεις και υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, των υπηρεσιών, των αγαθών και των ατόμων συνιστούν τις τέσσερις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς και ότι η εφαρμογή τους έχει καθοριστική σημασία για την στενότερη προσέγγιση της ΕΕ με τους πολίτες της· τονίζει ότι χωρίς αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού στην ΕΕ, η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρήση από την Επιτροπή των διαφόρων μέσων που έχει στη διάθεσή της, και ιδίως του ελέγχου των συγκεντρώσεων, της καταπολέμησης των καταχρήσεων μέσω δεσποζουσών θέσεων στην αγορά και των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, της καταπολέμησης των καρτέλ, του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, του συντονισμού με τις εθνικές και, κατά περίπτωση, τις περιφερειακές αρχές ανταγωνισμού και των τομεακών ερευνών·

3.  επαναλαμβάνει ότι μια αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της αγοράς που ισχύουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις πολύ μικρές και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, και πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη δίκαιη φορολογία·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μετά το Brexit διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά ζητήματα· επισημαίνει επίσης ότι το Brexit ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τον κίνδυνο επικαλύψεων στις διαδικασίες, κάτι που θα αύξανε το διοικητικό κόστος και θα καθυστερούσε τις έρευνες·

5.  επαναλαμβάνει ότι ο δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός είναι ουσιώδης για την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και ότι, για τον λόγο αυτό, όλοι οι παράγοντες της αγοράς θα πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί, και ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη· υπογραμμίζει ότι μετά το σκάνδαλο Lux Leaks, η ΕΕ αναγνώρισε ότι - προκειμένου να ενισχυθεί ο δίκαιος ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά - χρειάζεται απλές και διαφανείς φορολογικές πολιτικές και νομοθεσίες και αναγνώρισε επίσης ότι πρέπει να δοθεί τέλος στον ανεύθυνο φορολογικό ανταγωνισμό (συμπεριλαμβανομένων των παράνομων φορολογικών οφελών που χορηγούνται) των κρατών μελών, ο οποίος δημιουργεί ηθικό κίνδυνο και πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση στους έντιμους φορολογούμενους και εμποδίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων όταν οι νεοεισερχόμενοι και οι ΜΜΕ με επιχειρηματική δραστηριότητα σε μία μόνο χώρα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους ή να εφαρμόζουν άλλες μορφές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω διαφόρων αποφάσεων και πράξεων που αφορούν αποκλειστικά τις ίδιες· υπογραμμίζει την ανάγκη εξαντλητικής διερεύνησης όλων των υποθέσεων στις οποίες πλανάται η υποψία ότι στόχος είναι η φορολογική βελτιστοποίηση από την πλευρά των πολυεθνικών· στο μεταξύ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή διερευνά διεξοδικά αντιανταγωνιστικές πρακτικές όπως τα επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα που μπορούν να περιλαμβάνουν συστήματα φορολογικών αποφάσεων για πλεονάζοντα κέρδη και εκφράζει επίσης επιδοκιμασία για τα πρόσφατα αποτελέσματα των ερευνών τα οποία καταδεικνύουν ότι η χορήγηση επιλεκτικών φορολογικών πλεονεκτημάτων συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ευρεία πρόσβαση της Επιτροπής σε πληροφορίες προκειμένου να κινεί περισσότερες έρευνες σχετικά με ύποπτες υποθέσεις· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές με αντικείμενο τις σχετικές με τη φορολογία κρατικές ενισχύσεις για την κάλυψη υποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού και να κάνει επίσης πλήρη χρήση των εξουσιών της βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού με στόχο να παρέχει στα κράτη μέλη βοήθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών· επαναλαμβάνει ότι πρέπει επίσης να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση των επιθετικών φορολογικών πρακτικών· τονίζει ότι ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις και τις συμφωνίες τιμών μεταβίβασης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αρνούνται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες· συνιστά να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και καλεί επίσης τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές τους αποφάσεις τύπου «tax ruling» και προτείνει να παρουσιάζονται αυτές οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, με την μορφή αναλύσεων ανά περιφέρεια· πιστεύει ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες έχουν περιγράψει μια σαφή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αξίας και των αδικαιολόγητων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν οι εταιρείες που ενέχονται σε προβληματικές φορολογικές αποφάσεις, αποτελούν καλή νομική βάση για περαιτέρω εναρμόνιση·

6.  υπογραμμίζει ότι η διαφθορά στον τομέα των δημόσιων προμηθειών προκαλεί σημαντικές στρεβλώσεις της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο αγοράς· επαναλαμβάνει ότι οι δημόσιες προμήθειες συγκαταλέγονται στις κρατικές δραστηριότητες που είναι πιο ευάλωτες στον ανταγωνισμό· τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, οι προμήθειες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους διαφθοράς σε σχέση με τις εθνικά χρηματοδοτούμενες προμήθειες· υπενθυμίζει ότι οι φωτογραφικού χαρακτήρα προσκλήσεις υποβολής προσφορών χρησιμοποιούνται ευρέως για τον περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αποτροπή της κατάχρησης πόρων της ΕΕ και την ενίσχυση της λογοδοσίας στον τομέα των δημόσιων προμηθειών· ζητεί με έμφαση τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία θα πρέπει να εκχωρηθούν τα αναγκαία δικαιώματα με στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση των εικαζόμενων εγκλημάτων εις βάρος των πόρων της ΕΕ·

7.  τονίζει ότι η διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων δεν μπορεί από μόνη της να τερματίσει οριστικά τον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό στα κράτη μέλη· συνιστά, ως εκ τούτου, την καθιέρωση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), η οποία θα συμβάλει στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και θα παράσχει μια εγγύηση φορολόγησης όλων των κερδών που δημιουργούνται στην ΕΕ, δημοσιοποίηση των σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», αναθεώρηση της οδηγίας για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, με στόχο την πρόληψη της απάτης, θέσπιση υποχρέωσης για τις μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις να δηλώνουν δημόσια τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη τους ξεχωριστά για κάθε χώρα, και απευθύνει έκκληση προς τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα φορολογικά τους συστήματα και αμοιβαίες υποχρεώσεις ενημέρωσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη εφαρμογής της δέσμης για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, των κανόνων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ με στόχο τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού·

8.  θεωρεί ότι ο φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να παρεμποδίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό· εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση της Επιτροπής για προσαρμογή του ορισμού της «μόνιμης εγκατάστασης» κατά τρόπο ώστε οι εταιρείες να μην μπορούν να αποφεύγουν με τεχνητό τρόπο την υποκείμενη σε φορολογία παρουσία τους στα κράτη μέλη στα οποία έχουν οικονομική δραστηριότητα· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει επίσης να αφορά την ειδική κατάσταση του ψηφιακού τομέα, εξασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που ασκούν εξ ολοκλήρου άυλες δραστηριότητες θα θεωρείται ότι έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος εφόσον διατηρούν σημαντική ψηφιακή παρουσία στην οικονομία της εν λόγω χώρας·

9.  τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς και σε επίπεδο κρατών μελών και αντιμετώπισης των παραβιάσεων ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς·

10.  ζητεί να βελτιωθεί η μονοαπευθυντική υπηρεσία με βάση την πρόσφατη πείρα από τις μικρές μονοαπευθυντικές υπηρεσίες για τα ψηφιακά προϊόντα· επισημαίνει ότι ακόμη και με τη μίνι θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης, οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν σημαντική διοικητική επιβάρυνση·

11.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά μέσω της άρσης των φραγμών και των εμποδίων·

12.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι για να λειτουργεί ομαλά η ενιαία αγορά της ΕΕ, είναι επιτακτικό να δοθεί στις εθνικές και περιφερειακές αρχές η δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε καταστάσεις που απορρέουν από γεωγραφικά εμπόδια τα οποία υπονομεύουν την ικανότητα της αγοράς να ακμάσει τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική της διάσταση·

13.  επιμένει ότι είναι ανάγκη να καταπολεμηθεί το φορολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ, ο καταχρηστικός φορολογικός σχεδιασμός και η φοροδιαφυγή προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια στις ροές χρήματος μεταξύ των διαχειριστών υποδομών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, και να εξακριβώσει αν όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ισχυρή και ανεξάρτητη εθνική ρυθμιστική αρχή·

15.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την εναρμόνιση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)·

16.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση του ευρώ από τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει μέχρι στιγμής το ενιαίο νόμισμα θα ενισχύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά·

Ψηφιακή ενιαία αγορά

17.  επικροτεί τη στρατηγική της Επιτροπής για μια ψηφιακή ενιαία αγορά και τονίζει τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού κατά την ολοκλήρωση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς στηρίζει επίσης τις προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς ο ανταγωνισμός, πέραν του ότι παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, θα οδηγήσει και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η σημερινή έλλειψη ευρωπαϊκού ψηφιακού πλαισίου έχει αναδείξει την αδυναμία συμβιβασμού μεταξύ των συμφερόντων των μεγάλων και των μικρών παρόχων υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι τα παραδοσιακά πρότυπα αγοράς όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού συχνά δεν φέρνουν αποτελέσματα στην ψηφιακή εσωτερική αγορά· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα νέα επιχειρηματικά πρότυπα ψηφιακών επιχειρήσεων· επαναλαμβάνει ότι η ολοκλήρωση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και να συνεισφέρει 415 δισεκατομμύρια EUR ετησίως στην οικονομία της ΕΕ·

18.  προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει με προσοχή όλες τις υπόλοιπες εκκρεμείς έρευνες με αντικείμενο τις συμπράξεις χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα· ζητεί επιτάχυνση των διαδικασιών, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν· ως εκ τούτου, επιδοκιμάζει τη συμπληρωματική κοινοποίηση των αιτιάσεων που έστειλε η Επιτροπή σχετικά με την υπηρεσία σύγκρισης αγορών και τη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με την υπόθεση Android· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει με αποφασιστικότητα τη διερεύνηση όλων των προβληματικών ζητημάτων που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των ερευνών της, συμπεριλαμβανομένων των υπόλοιπων τομέων που ερευνώνται προς εντοπισμό μεροληψίας (ξενοδοχεία, τοπικές έρευνες, πτήσεις), ούτως ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της ψηφιακής αγοράς· ζητεί διερεύνηση της δεσπόζουσας θέσης των πλατφορμών διαδικτυακών ξενοδοχειακών κρατήσεων·

19.  επικροτεί την τομεακή έρευνα της Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου, στα προσωρινά αποτελέσματα, εντοπίζονται συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές στον εν λόγω τομέα οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν τον διαδικτυακό ανταγωνισμό· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την προσήλωση της Επιτροπής στην εγκαθίδρυση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς και για την πρότασή της σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό και άλλες μορφές διακρίσεων με βάση την εθνικότητα και τον τόπο κατοικίας· καλεί την Επιτροπή να λάβει φιλόδοξα μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων εμποδίων στον διαδικτυακό ανταγωνισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των καταναλωτών στην ΕΕ να πραγματοποιούν χωρίς εμπόδια διαδικτυακές αγορές από πωλητές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος· θεωρεί συνεπώς ότι απαιτούνται στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της εξάλειψης πρακτικών αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και αθέμιτων τιμολογιακών διακρίσεων βάσει γεωγραφικής θέσης ή ιθαγένειας, οι οποίες οδηγούν συχνά στη δημιουργία μονοπωλίων και στην προσφυγή των καταναλωτών σε παράνομο περιεχόμενο· ζητεί επίσης να επιτραπεί η σήμανση των ιστοτόπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να διασφαλιστούν η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ακόμα υψηλότερο επίπεδο θεμιτού ανταγωνισμού και να ενισχυθεί επίσης η προστασία των καταναλωτών·

20.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ πρέπει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες προώθησης μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς και υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογείται ο πιθανός αντίκτυπος κάθε πρωτοβουλίας, και ιδίως των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη διευκρίνιση της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης για τον ψηφιακό τομέα, στην ικανότητα των ΜΜΕ να απολαμβάνουν τα οφέλη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

21.  υπενθυμίζει ότι η δικτυακή ουδετερότητα είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ των διαδικτυακών υπηρεσιών και ότι ο ανταγωνισμός θα είναι απόλυτα εγγυημένος (ως «δικτυακή ουδετερότητα» νοείται η αρχή σύμφωνα με την οποία όλη η κίνηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή)·

22.  τονίζει ότι η αυξανόμενη παρουσία των νέων ψηφιακών επιχειρήσεων, και ιδίως των εφαρμογών διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων, μαζί με τους υπάρχοντες φορείς λειτουργίας, έχει διανοίξει νέους διαύλους για τους καταναλωτές όσον αφορά την αναζήτηση, τη σύγκριση και την επιλογή αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές που επιθυμούν να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές με βάση τις προσωπικές ανάγκες και τους προσωπικούς στόχους τους·

23.  τονίζει ότι η συνεργατική οικονομία προσφέρει στους καταναλωτές της ΕΕ πολλά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι οι πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας έφεραν στο προσκήνιο την ιδέα της αμφισβήτησης των υφιστάμενων, κατεστημένων, δεσποζουσών παραγόντων/φορέων για τη δημιουργία πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για καταναλωτές και εταιρείες· επαναλαμβάνει ότι, εκτός από τις πτυχές που αφορούν τη φορολογία, το διοικητικό πλαίσιο και την ασφάλεια, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει τις πτυχές που αφορούν τον ανταγωνισμό και να καταργήσει τους φραγμούς εισόδου στην αγορά για τις επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού· τονίζει ότι ο συγκεκριμένος τύπος οικονομίας, που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια και ότι, για λόγους νομικής συνέπειας, πρέπει να επιλυθούν σε επίπεδο ΕΕ ενδεχόμενες παρατυπίες σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας· υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης, στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη πολιτικής φύσεως, η οποία είναι απαραίτητη ώστε οι διάφορες μορφές και τα είδη της συνεργατικής οικονομίας να λάβουν στήριξη σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, να εφαρμοστούν, να καταστούν αξιόπιστα και να χαίρουν εμπιστοσύνης και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι αυτό το επιεικές και υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει εκ νέου αυτές τις ανησυχίες ώστε τα οφέλη των εν λόγω επιχειρηματικών προτύπων για την κοινωνία να αποκτήσουν χειροπιαστό χαρακτήρα μέσα σε νομικά πλαίσια·

24.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει πλήρως την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέσων στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού προκειμένου να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να τα αναπτύξει περαιτέρω·

25.  τονίζει την απόλυτη σημασία που έχει η ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών ανταγωνιστικού δικαίου, ιδίως σε έναν δυναμικό τομέα όπως είναι η ψηφιακή οικονομία, έτσι ώστε η κατάχρηση μιας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά να μην επιφέρει περιορισμό των παρόχων στην αγορά·

26.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την αυξανόμενη σύγκλιση των ψηφιακών αγορών, εξισορροπώντας συγκρίσιμες υπηρεσίες, όπως οι εφαρμογές άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (IM) με αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται από τον τομέα των γενικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις έρευνες που διεξάγει η Επιτροπή όσον αφορά τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες, και ειδικότερα οι διαδικτυακοί και τηλεπικοινωνιακοί γίγαντες και άλλες εταιρείες μέσων επικοινωνίας, κινηματογραφικά στούντιο και τηλεοπτικοί διανομείς· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει όλες τις διαδικασίες κατά αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών που παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ·

28.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής για επιστροφή στην υπόθεση κρατικών ενισχύσεων της Apple, η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αντιμετώπιση του ζητήματος των παράνομων κρατικών ενισχύσεων μέσω της χορήγησης φορολογικών πλεονεκτημάτων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει αυστηρότερη νομοθεσία για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», παρέχοντας επίσης αποτελεσματικό σύστημα και διαδικασία είσπραξης των οφειλών υπέρ των ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διορθώσει κάθε παραβίαση με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

29.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική ρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία σύγκλισης των τεχνολογιών και ιδίως την αύξηση του αριθμού των πλατφορμών· υπενθυμίζει ότι, προς αυτόν τον σκοπό, οι εκ των προτέρων τομεακοί κανονισμοί πρέπει να εξισορροπήσουν τη διατήρηση του πλουραλισμού, την ελευθερία έκφρασης και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία της αυτονομίας και της ελευθερίας επιλογής του καταναλωτή και την ισότιμη προώθηση ανταγωνιστικών προσφορών στην Ευρώπη και συγκλινουσών προσφορών για τις κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού· ζητεί την αποκατάσταση των άνισων σχέσεων εξουσίας και τον μετριασμό των καταστάσεων εξάρτησης μεταξύ οικονομικών φορέων, με σκοπό τον δίκαιο καταμερισμό της αξίας·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, για να καθοριστεί η ισχύς αγοράς στις ψηφιακές αγορές, λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα αποτελέσματα δικτύου, καθώς και η συσσώρευση και ανάλυση δεδομένων· θεωρεί ότι τα δεδομένα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία και ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση των κανόνων ανταγωνισμού·

31.  θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός στους τομείς της διαδικτυακής αναζήτησης και των τηλεπικοινωνιών είναι ουσιώδης όχι μόνο για την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στα δίκτυα και στην ψηφιακή οικονομία αλλά και για την ενθάρρυνση προσιτών τιμών και επιλογών σε υπηρεσίες για τον καταναλωτή· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό σε αυτούς τους τομείς, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες και την κατανομή του ραδιοφάσματος· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει υπόψη, με ευνοϊκή προδιάθεση, τους στρατηγικούς στόχους της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τα ευρυζωνικά δίκτυα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να σταματήσει τη συγχώνευση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας O2 και Three στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών· επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας στην ΕΕ·

32.  θεωρεί ότι δεν αρκεί η κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ και ότι οι ενδοενωσιακές κλήσεις πρέπει επίσης να ρυθμίζονται στο ίδιο επίπεδο με τις τοπικές κλήσεις· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των ενδοενωσιακών κλήσεων·

33.  θεωρεί ότι τα βήματα για την κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ δεν επαρκούν, σε μακροπρόθεσμη προοπτική, για την περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε οι ενδοενωσιακές κλήσεις να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις τοπικές κλήσεις, μέσω της διευκόλυνσης των επενδύσεων σε εξ ολοκλήρου ευρωπαϊκά ή μεριζόμενα δίκτυα· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτεταμένη διαβούλευση με τους φορείς διαχείρισης δικτύου και τους σχετικούς ενδιαφερομένους για το πώς μπορεί να επιτευχθεί μείωση των τελών για τις ενδοενωσιακές κλήσεις στο επίπεδο των τοπικών κλήσεων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, κάτι που θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις και θα εξασφάλιζε ανταγωνιστικότητα και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο·

34.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την πολιτική και τα χρηματοδοτικά μέσα της και να προαγάγει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε διάφορους παραδοσιακούς τομείς και σε ΜΜΕ που παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση·

35.  τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει όλες τις επιχειρήσεις (όπως για παράδειγμα τις επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση στην αγορά και τις νεοφυείς επιχειρήσεις) να καινοτομούν·

36.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα στη διεξαγωγή και στο αποτέλεσμα της υπό εξέλιξη έρευνας κατά της McDonald's·

Κρατικές ενισχύσεις

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και προτείνει να διαβιβάζεται στο Kοινοβούλιο ειδική ετήσια έκθεση· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ο σκοπός ήταν η καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων προς τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και της ελεύθερης λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη φέρουν αυξημένη ευθύνη όταν χορηγούν ενισχύσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Επιτροπής· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει επαρκή νομική βάση στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού ούτως ώστε να τονωθεί ο τουρισμός ως σημαντικός οικονομικός παράγοντας στην Ευρώπη, και ότι, συνεπώς, η χρηματοδότηση των δημόσιων οργανισμών τουρισμού θα πρέπει να εμπίπτει σε μία γενική απαλλαγή κατά κατηγορία· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει εξονυχιστικά τυχόν συναλλαγές της τελευταίας στιγμής στις οποίες προβαίνει κάποιο κράτος μέλος χωρίς να επηρεάζεται από την πολιτική πίεση που ασκεί το συγκεκριμένο κράτος· υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή την ανάγκη να εμποδίζει κακόπιστες ενέργειες ορισμένων κυβερνήσεων, όπως τη διασπάθιση πόρων της ΕΕ·

38.  υπογραμμίζει ότι η παροχή κινήτρων σε κρατικό ή περιφερειακό επίπεδο συγκαταλέγεται συχνά στα εργαλεία πολιτικής για τη διασφάλιση υπηρεσιών καίριας σημασίας για τη στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε απομονωμένες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές και νησιά στην Ένωση, επισημαίνοντας όμως ότι θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι προηγούμενες εμπειρίες και ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις αρχές της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η συνδεσιμότητα των περιφερειακών νησιωτικών περιοχών είναι επίσης ουσιώδους σημασίας και επικροτεί την ένταξη των κοινωνικών παροχών για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών στον ΓΚΑΚ, όταν υπάρχει αναγνωρισμένο πρόβλημα συνδεσιμότητας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη αναθεώρησης του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, να λάβει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών εξόχως απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι η συνδεσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές ΜΜΕ στις ΕΑΠ και είναι επίσης λιγότερο πιθανό να πλήξει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά·

39.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· αναγνωρίζει τα οφέλη των απλουστευμένων κανόνων που παρέχουν ασφάλεια τόσο στις δημόσιες αρχές όσο και στις εταιρείες· καλεί παράλληλα την Επιτροπή να εξετάζει πιο εξονυχιστικά τις απαγορευμένες κρατικές ενισχύσεις που έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ενιαία αγορά·

40.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει το συντομότερο δυνατόν έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την έννοια των κρατικών ενισχύσεων υπό το πρίσμα των σημαντικών αλλαγών στη νομολογία και στην πρακτική επιβολής, προκειμένου να διασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιμότητα·

41.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έναν χάρτη πορείας για λιγότερες αλλά καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις, με στόχο να δημιουργηθεί δυνατότητα μείωσης των κρατικών ενισχύσεων μέσω της ελάττωσης της φορολογίας, ώστε να τονωθούν η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ο θεμιτός ανταγωνισμός αντί να στηρίζονται παλαιές δομές και κατεστημένοι φορείς·

42.  υπογραμμίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, βαρύνουσα σημασία έχει το όφελος των καταναλωτών και των πολιτών, και όχι το όφελος μεμονωμένων εταιρειών ή δημόσιων επιχειρήσεων·

43.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την επανεθνικοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στα κράτη μέλη της ΕΕ και να αποτρέπει τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τη μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας·

44.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις στο εσωτερικό διεθνών οργανισμών ανταγωνισμού, όπως το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού, για την καθιέρωση ενός εναρμονισμένου ορισμού των κρατικών ενισχύσεων·

45.  Προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής ένωσης και προκειμένου να αποφευχθούν η μη τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και η κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, τονίζει ότι πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά και να διερευνώνται σε βάθος όλες οι υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων και οι παρατυπίες σε δημόσιες συμβάσεις που αφορούν επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, όπως το αμφιλεγόμενο έργο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Paks της Ουγγαρίας·

46.  υπογραμμίζει ότι, όπως αναφέρει η Επιτροπή για έκτη φορά στην ετήσια έκθεσή της για τον ανταγωνισμό, οι προσωρινές κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα κρίθηκαν απαραίτητες για τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά πρέπει να μειωθούν ταχέως ή να καταργηθούν πλήρως και να υπαχθούν σε διεξοδικό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) να διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή σε ολόκληρη την ενιαία αγορά ολόκληρης της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όπως η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID) ή η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), και ζητεί από την Επιτροπή και την ΕAKAA να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει ρυθμιστικό αρμπιτράζ κατά την εφαρμογή αυτών των νομοθετικών πράξεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υπαχθεί η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες στον όρο της παροχής πίστωσης σε ΜΜΕ·

47.  υπενθυμίζει τη θέση του όσον αφορά την τρέχουσα έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και πιστώσεις προς όφελος του τραπεζικού τομέα σε πολλά κράτη μέλη· θεωρεί πως οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και πιστώσεις θα πρέπει να εγκρίνονται αναδρομικά δυνάμει διατάξεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις, εφόσον εξαρτώνται από ρητές προϋποθέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση στόχων της πραγματικής οικονομίας·

48.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των καταχρήσεων που διαπράχθηκαν στην αναδιάρθρωση των ιδιωτικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζημίωσαν μικροκαταθέτες και μικροϊδιοκτήτες χρηματοοικονομικών μέσων όπως προνομιούχων μετοχών, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είχαν πωληθεί χωρίς πλήρη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το διαδεδομένο φαινόμενο των καταχρηστικών πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων που αποκαλύφθηκαν κατά την αναδιάρθρωση τραπεζών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση·

49.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον έχει ωφεληθεί ο τραπεζικός τομέας, από την αρχή της κρίσης από έμμεσες επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις μέσω της παροχής μη συμβατικής στήριξης της ρευστότητας·

50.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει σφάλματα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στο ένα πέμπτο περίπου των έργων που έλεγξε και τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα συνοχής και θεωρήθηκαν σημαντικά υπό το πρίσμα των κρατικών ενισχύσεων κατά την περίοδο 2010-2014(12)· σημειώνει ότι για το ένα τρίτο των σφαλμάτων αυτών κρίθηκε ότι είχαν χρηματοοικονομικό αντίκτυπο και ότι συνέβαλαν στα επίπεδα σφάλματος στην πολιτική συνοχής· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι υπάρχει περιθώριο προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση της μη τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις δικαιούχες χώρες προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα που γίνονται καλόπιστα, καθώς και για να βελτιωθεί η καταγραφή των παρατυπιών με στόχο να εξασφαλιστεί πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ζητήματος·

51.  θεωρεί ότι απαιτείται καλύτερη κατανόηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των παράνομων κρατικών ενισχύσεων· επικροτεί τις τελευταίες αποφάσεις της Επιτροπής, οι οποίες διευκρινίζουν ποια μέτρα κρατικής ενίσχυσης μπορούν να λαμβάνουν τα κράτη μέλη χωρίς να υπόκεινται σε έλεγχο της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις· θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές συνιστούν χρήσιμη καθοδήγηση για τοπικά και περιφερειακά έργα, με την οποία θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και ταυτόχρονα θα αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου·

52.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων περί ανταγωνισμού σε συνάρτηση με την οδηγία για την προστασία των καταθέσεων, με σκοπό να εφαρμοστούν πράγματι αποτελεσματικά οι μηχανισμοί που προβλέπει ο Ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκαιρη σταθεροποίηση·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία των ερευνών που διεξάγει η Επιτροπή στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων φορολογικής φύσεως, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη στήριξη του ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού θεματολογίου, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

54.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους στη διερεύνηση φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και να προσεγγίζει τις έρευνες αυτές με συστηματικό τρόπο· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αδιαφανείς φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» που εξέδωσαν ορισμένα κράτη μέλη για συγκεκριμένες πολυεθνικές συνιστούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· επικροτεί επίσης την αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διασυνδέσεις μεταξύ των φορολογικών πολιτικών και των διοικητικών πρακτικών στον τομέα της φορολογίας, αφενός, και στην πολιτική ανταγωνισμού, αφετέρου· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει σύνοψη των κύριων φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος, βάσει πληροφοριών που περιέχονται σε έναν ασφαλή κεντρικό κατάλογο, στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον περιγραφή των ζητημάτων που εξετάζονται στη φορολογική απόφαση, καθώς και περιγραφή των κριτηρίων βάσει των οποίων προσδιορίστηκε, αφενός, μία εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης και, αφετέρου, το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που είναι πιθανότερο να θιγούν·

Αντιμονοπωλιακή πολιτική, διαδικασίες σχετικά με συμπράξεις επιχειρήσεων και έλεγχος των συγχωνεύσεων

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες της και τη συνεχή αξιολόγηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ που πραγματοποιεί·

56.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξαρθρωθούν τα καρτέλ προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξορθολογίσει τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες με στόχο την καθιέρωση ταχειών διαδικασιών·

57.  είναι της άποψης ότι οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών αγροχημικών προϊόντων και σπόρων ενέχουν τον κίνδυνο της αύξησης των τιμών των σπόρων και του περιορισμού των επιλογών όσον αφορά τις ποικιλίες που προσαρμόζονται στις αγροοικολογικές συνθήκες· υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που προχωρήσουν οι εν λόγω συγχωνεύσεις, το 61 % της παγκόσμιας αγοράς σπόρων και το 65 % της παγκόσμιας αγοράς παρασιτοκτόνων θα ελέγχονται μόνο από τρεις εταιρείες·

58.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δράση της σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες ανταγωνισμού τρίτων χωρών δεν θα συγκρούονται με τις διατάξεις της ΕΕ εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

59.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τις ισχυρές και αποτελεσματικές επιδόσεις της όσον αφορά την επιβολή των κανόνων περί συμπράξεων σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχει επαρκείς αποδείξεις παράβασης· υπενθυμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού επιτρέπει στους ανταγωνιστές να συνεργάζονται στον τομέα της καινοτομίας, χωρίς αυτή η συνεργασία να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για αντιανταγωνιστικούς σκοπούς· σημειώνει τις πέντε αποφάσεις του προηγούμενου έτους οι οποίες αφορούσαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 365 εκατομμυρίων EUR, όπως καταγράφονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεσή της για την πολιτική ανταγωνισμού για το 2015·

60.  φρονεί ότι οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την επιβολή χρηματικών ποινών για παραβιάσεις θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με αυστηρότερες ποινές κατά των υπευθύνων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συμπλήρωσης των προστίμων για τις συμπράξεις με προσωπικές κυρώσεις κατά των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων, καθώς και με ατομικές κυρώσεις κατά των εργαζομένων που φέρουν την πραγματική ευθύνη για την παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού από την επιχείρηση - συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει μέτρα όπως η αφαίρεση της ιδιότητας του διευθυντή ή προσωπικά χρηματικά πρόστιμα, εάν κρίνεται απαραίτητο·

61.  εκτιμά ότι η επιβολή συνεχώς υψηλότερων προστίμων ως μοναδικού αντιμονοπωλιακού μηχανισμού μπορεί να αποδειχθεί πολύ αναποτελεσματικό μέτρο· τονίζει ότι η πολιτική των υψηλών προστίμων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εναλλακτικός μηχανισμός χρηματοδότησης του προϋπολογισμού· τάσσεται υπέρ της προσέγγισης «ανταμοιβή και τιμωρία» με επιβολή κυρώσεων που λειτουργούν ως αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο, ιδιαίτερα στην περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παραβατών, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η συμμόρφωση·

62.  σημειώνει ότι ο αριθμός των συγχωνεύσεων που γνωστοποιήθηκαν αυξήθηκε σημαντικά το 2015· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι απαραίτητοι πόροι (μέσω εσωτερικής ανακατανομής προσωπικού) ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή·

63.  επικροτεί τη διαβούλευση που ξεκίνησε προσφάτως η Επιτροπή για συγκεκριμένα διαδικαστικά και νομικά ζητήματα του ελέγχου που διενεργεί η ΕΕ στις συγχωνεύσεις· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επιμελώς, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης μεταρρύθμισης του κανονισμού για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, εάν κατά τη σημερινή πρακτική αξιολόγησης λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στις ψηφιακές αγορές και η διεθνοποίηση των αγορών· θεωρεί ότι στην ψηφιακή ιδίως οικονομία, πρέπει να προσαρμοστούν τα κριτήρια εφαρμοσιμότητας που αφορούν την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων·

64.  συμμερίζεται τις ανησυχίες όσον αφορά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συγχώνευση μεταξύ της Bayer AG και της Monsanto Company Inc.· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει ενδεχομένως ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ολιγοπώλιο εάν επιτραπεί να υλοποίησή της· τονίζει ότι η συγχώνευση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μονοπωλιακή κατάσταση στις αγορές καρπών και παρασιτοκτόνων οι οποίες είναι σημαντικές για τον γεωργικό τομέα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εκπονήσει εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων της εν λόγω εξαγοράς και ζητεί να του παρασχεθεί σαφής εικόνα του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής·

65.  θεωρεί ότι κατά τον ευρωπαϊκό έλεγχο των συγχωνεύσεων είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η τιμή αγοράς ως κριτήριο εφαρμοσιμότητας, δεδομένου ότι οι συγχωνεύσεις στις ψηφιακές αγορές έχουν αποδείξει ότι δεν επαρκούν τα κατώτατα όρια που βασίζονται στον κύκλο εργασιών·

66.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου συντονισμού των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στον τομέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων·

67.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να ελέγξει επιμελώς πώς μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη η οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αποζημιώσεις σε υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ)· επισημαίνει ότι η εν λόγω οδηγία πρέπει να έχει μεταφερθεί με τον δέοντα τρόπο έως την 27η Δεκεμβρίου 2016· εκφράζει έντονα τη λύπη του διότι μέχρι σήμερα ο ρυθμός μεταφοράς είναι αργόσυρτος και σε πολλά κράτη μέλη δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα σχέδιο νόμου· καλεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους·

Τομεακές πτυχές

68.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική πλαίσιο της Επιτροπής για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, και συμφωνεί με τις πέντε αλληλένδετες διαστάσεις πολιτικής αυτής της στρατηγικής· τονίζει ότι οι αποφάσεις για το ενεργειακό μείγμα υπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

69.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διάφορες αντιμονοπωλιακές έρευνες, ιδίως αυτές που αφορούν την Gazprom και την Bulgargaz, στόχος των οποίων είναι η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της αγοράς στην Ενεργειακή Ένωση· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την πρακτική ορισμένων κρατών μελών να αγοράζουν φυσικό αέριο μέσω υπεράκτιων εταιρειών, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα φοροαποφυγής και ενέργειας αντίθετης προς την εύρυθμη λειτουργία της Ενεργειακής Ένωσης· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η δημιουργία δομών αγοράς που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον τομέα της ενέργειας·

70.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να προωθηθεί η ολοκλήρωση της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· υπογραμμίζει, ωστόσο, τις νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διάσκεψης COP21 για το κλίμα, οι οποίες δεν μπορούν να εκπληρωθούν χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων (κρατικών) μέτρων για την προώθηση και τη χρηματοδότηση της παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

71.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού διανοίγει πολλές δυνατότητες για την προώθηση υψηλότερων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων· επισημαίνει με λύπη ότι η ουγγρική κυβέρνηση στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της επιβολής υψηλών φόρων και της αποτροπής της ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που ορίζονται στη δεκαετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εργασιακών απαιτήσεων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·

72.  καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει πλήρως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 267/2010 της Επιτροπής για την απαλλαγή ορισμένων συμφωνιών στον τομέα των ασφαλίσεων, δεδομένου ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτίμηση και την κοινή κάλυψη των κινδύνων ενισχύει τις συνθήκες ασφάλειας δικαίου και ανταγωνιστικότητας στις οποίες λειτουργεί ο τομέας, διευκολύνοντας την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά και αυξάνοντας τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών και την ποιότητα των οικονομικών συνθηκών·

73.  επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης, από εννοιολογική και πολιτική άποψη, μεταξύ των κανόνων ανταγωνισμού και της κοινωνικής πολιτικής του εκάστοτε κράτους μέλους· αναγνωρίζει ότι κάθε κυβέρνηση υποχρεούται να παρεμβαίνει προκειμένου να αποφευχθεί η ενεργειακή ένδεια των πολιτών της·

74.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν τους φόρους των ενεργειακών προϊόντων και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας·

75.  υπενθυμίζει ότι το ενεργειακό σύστημα είναι μια υποδομή δικτύου που απαιτεί ειδικό χειρισμό, ώστε να επιτρέπεται και να ενισχύεται η ιδία κατανάλωση·

76.  επισημαίνει ότι τα υφιστάμενα κυβερνητικά μονοπώλια, όπως τα μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών, μπορούν να οδηγήσουν σε αθέμιτες και επιζήμιες για τον ανταγωνισμό πρακτικές· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι μέσω της παροχής αδειών χωρίς προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών παραχώρησης ή μέσω αδιαφανών και αμφισβητήσιμων προσκλήσεων υπάρχει κίνδυνος οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να έχουν τη δυνατότητα να ευνοούν ορισμένες εταιρείες έναντι άλλων, πρακτική που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία περιβάλλοντος άκρως επιζήμιου για τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τα υφιστάμενα κυβερνητικά μονοπώλια και τη νομιμότητα των προσκλήσεων υποβολής προσφορών παραχώρησης προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν υπερβολική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

77.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει αλλαγές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ώστε να διασφαλιστεί ίδιο επίπεδο προστασίας για τους ταξιδιώτες αεροπορικών πτήσεων από τρίτες χώρες, είτε πρόκειται για αερομεταφορέα της ΕΕ είτε για αερομεταφορέα τρίτης χώρας·

78.  υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ αναγνωρίζεται ειδικό καθεστώς στον γεωργικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού, το οποίο επιβεβαιώθηκε κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της KΓΠ μέσω της εκχώρησης μιας σειράς παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων από το άρθρο 101 ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι η τρέχουσα κρίση στον γεωργικό τομέα επιδεινώνει την ήδη αδύναμη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

79.  θεωρεί ότι οι συλλογικές δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους, όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής και η διαπραγμάτευση των πωλήσεων και, κατά περίπτωση, η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρούνται στην ουσία συμβατές με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ· παρατηρεί ότι οι ισχύουσες παρεκκλίσεις δεν χρησιμοποιούνται στο έπακρο και ότι η έλλειψη σαφήνειας που τις χαρακτηρίζει, οι δυσκολίες εφαρμογής και η έλλειψη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν εξασφαλίζουν στους γεωργούς και στις οργανώσεις τους επαρκή ασφάλεια δικαίου, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η αυτο-οργάνωση των γεωργών και να υπονομεύεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να βελτιώσει τα διαθέσιμα εργαλεία, εξασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της γεωργίας και αποσαφηνίζοντας επαρκώς το πεδίο εφαρμογής της γενικής παρέκκλισης στον γεωργικό τομέα, των ειδικών παρεκκλίσεων στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του ελαιολάδου, του βοείου κρέατος και των αροτραίων καλλιεργειών και των επιμέρους εξαιρέσεων του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ·

80.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει και να λάβει δεσμευτικά ρυθμιστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα τροφίμων, οι οποίες εμποδίζουν τους γεωργούς και τους καταναλωτές· ζητεί από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να ανταποκριθούν στις ανησυχίες για τις σωρευτικές επιπτώσεις τόσο στο ανάντη στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσο και στους εμπόρους λιανικής και στους καταναλωτές, της ταχείας συγκέντρωσης της λιανικής πώλησης σε εθνικό επίπεδο και της ανάπτυξης συμμαχιών φορέων λιανικής πώλησης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο· σημειώνει ότι η διαρθρωτική αυτή εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε αστάθεια των τιμών και μείωση του εισοδήματος των γεωργών και εγείρει ανησυχίες για πιθανές στρατηγικές ευθυγραμμίσεις, μειωμένο ανταγωνισμό και περιορισμένα περιθώρια επενδύσεων στην καινοτομία στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

81.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να θέτει την υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στο ίδιο επίπεδο με την υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού και πρόσβασης στην εσωτερική αγορά για να προωθηθούν οι επενδύσεις, η απασχόληση, η καινοτομία, η βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ·

82.  εμμένει στην άποψη ότι «δίκαιη τιμή» δεν πρέπει να θεωρείται η χαμηλότερη δυνατή τιμή για τον καταναλωτή, αλλά ότι, αντίθετα, πρέπει να είναι μια λογική τιμή και να δίνει τη δυνατότητα για δίκαιη αμοιβή σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

83.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο Kοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταγεγραμμένα στοιχεία για τη χρήση των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τους γεωργούς στα διάφορα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 225 του ενιαίου κανονισμού KOA και να αποσαφηνίσει καταλλήλως το πεδίο εφαρμογής των παρεκκλίσεων αυτών, καθώς και των ατομικών εξαιρέσεων από τους κανόνες ανταγωνισμού δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει, ειδικότερα, κατά πόσον οι συμφωνίες για τη βιωσιμότητα που συνάπτονται στο εσωτερικό της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων για να δοθεί απάντηση στα κοινωνικά αιτήματα και των οποίων τα μέτρα υπερβαίνουν τις καταστατικές απαιτήσεις μπορούν να εξαιρούνται από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, εφόσον συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής και προάγουν την καινοτομία, ωφελώντας παράλληλα τους καταναλωτές·

84.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο διασταλτική προσέγγιση ως προς τον ορισμό της «δεσπόζουσας θέσης» και την κατάχρησή της από μια γεωργική επιχείρηση ή από περισσότερες γεωργικές επιχειρήσεις που συνδέονται με οριζόντια συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό συγκέντρωσης και τους περιορισμούς που απορρέουν από τη διαπραγματευτική ισχύ των τομέων εισροών, μεταποίησης και λιανικής·

85.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο μιας ενιαίας γεωργικής αγοράς, η «σχετική αγορά» πρέπει να εξελιχθεί ως έννοια και να εξετάζεται κυρίως σε επίπεδο Ένωσης, προτού ληφθεί υπόψη ένα χαμηλότερο επίπεδο, προκειμένου οι προσπάθειες για συγκέντρωση της προσφοράς γεωργικών προϊόντων να μην υπονομεύεται από μια αυστηρή στεγανοποίηση των πεδίων δραστηριότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

86.  θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται στους γεωργούς σε όλους τους τομείς δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ορισμού ελάχιστων τιμών·

87.  πιστεύει ότι οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν πλήρη συμμετοχή και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών παραγωγών, των ενώσεών τους και των διακλαδικών φορέων τους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτά τα συλλογικά εργαλεία αυτοβοήθειας με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και αποδοτικότητας, μέσω της διασάφησης και της απλούστευσης των κανόνων που ισχύουν γι’ αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς και η ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ·

88.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 222 του ενιαίου κανονισμού KOA σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές και να αξιολογήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού κατά την εφαρμογή του στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, με στόχο να προτείνει περαιτέρω προσωρινές προσαρμογές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της διαδικασίας σε καιρούς σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές·

89.  χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πρόσφατη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των ειδικών αυτών κανόνων· θεωρεί, ωστόσο, ότι η υπερβολικά περιορισμένη νομική τους εμβέλεια και η υπέρμετρη αυστηρότητα και ετερογένεια, από τον ένα τομέα στον άλλο, των κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται έχουν ως αποτέλεσμα να μην παρέχεται η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου στους γεωργούς που επιθυμούν να κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων αυτών·

90.  εκτιμά ότι η κατηγοριοποίηση με βάση τη σχετική αγορά δεν συνάδει απόλυτα με την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα του ελαιολάδου και προτείνει, ως εκ τούτου, η αγορά ελαιολάδου να θεωρείται για τους καταναλωτές ενιαία αγορά, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 169 του ενιαίου κανονισμού KOA·

91.  φρονεί ότι, δεδομένων των διακυμάνσεων στην παραγωγή ελαιολάδου, κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών, και προκειμένου να διασφαλίζονται οι στόχοι των μελών των οργανώσεων παραγωγών ή των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις στις οποίες οργανώσεις παραγωγών αναγκάζονται να αγοράσουν ελαιόλαδο από μη μέλη και παράλληλα να μη λησμονείται ότι η δραστηριότητα αυτή είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την εμπορία των προϊόντων των δικών τους μελών·

92.  προτείνει να επεκταθεί το πεδίο των κανόνων του άρθρου 170 για την παραγωγή βόειου και μόσχειου κρέατος στον τομέα της πάχυνσης, με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης εφαρμογής·

93.  εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο της λήξης των ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης, για τη διατήρηση ενός συμβατικού πλαισίου(13) μεταξύ των παραγωγών ζαχαρότευτλων, των οργανώσεών τους και των επιχειρήσεων ζάχαρης που τους επιτρέπει κυρίως να διαπραγματεύονται τους όρους επιμερισμού της αξίας ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά ζάχαρης ή άλλων πρώτων υλών· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή αυτής της δυνατότητας σε όλες τις επιχειρήσεις του τομέα, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, πράγμα που θα διασφαλίσει τη σωστή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων ζάχαρης και των παραγωγών ζαχαρότευτλων·

94.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την επιρροή που ασκούν οι έμποροι λιανικής πώλησης στις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα με δικό τους εμπορικό σήμα·

95.  επαναλαμβάνει τη θέση του Kοινοβουλίου(14) υπέρ της έγκρισης νομοθετικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι γεωργοί και οι καταναλωτές της ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να επωφελούνται από δίκαιους όρους πώλησης και αγοράς·

96.  πιστεύει ότι η πλήρης και ικανοποιητική εφαρμογή της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος»(15) έχει καίρια σημασία για την ενίσχυση του γαλακτοκομικού τομέα και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την παράταση της εφαρμογής της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» μετά τα μέσα του 2020, καθώς και να διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης των κανόνων σε άλλους γεωργικούς τομείς·

97.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα της μελέτης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με τίτλο «Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector» (Ο οικονομικός αντίκτυπος του σύγχρονου λιανεμπορίου στις επιλογές και στην καινοτομία στον τομέα τροφίμων της ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής σχέσης που ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ της καινοτομίας και της διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την έκταση των υπό εξέλιξη συζητήσεων προκειμένου να καθοριστεί εάν η αρνητική αυτή σχέση οδηγεί πράγματι σε περιορισμό της καινοτομίας και της ποικιλίας προϊόντων που διατίθεται στους καταναλωτές, καθώς και ποιες θα ήταν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για την αλυσίδα εφοδιασμού και την κατάσταση των γεωργών·

98.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να αναπτυχθεί προοδευτικά το πλαίσιο ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη οι δείκτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επισιτιστικών και γεωργικών συστημάτων (SAFA) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), συμπεριλαμβανομένων του δείκτη Δίκαιης Τιμολόγησης και Διαφανών Συμβάσεων (S.2.1.1) και του δείκτη Δικαιωμάτων των Προμηθευτών (S.2.2.1)·

99.  τονίζει ότι η υπερβολική φορολόγηση οποιουδήποτε τομέα θα μπορούσε εύκολα να καταστρέψει τον ανταγωνισμό και δεν θα υπηρετούσε το συμφέρον των καταναλωτών·

100.  ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το ευρωπαϊκό μέσο παρακολούθησης των τιμών τροφίμων προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός κρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω καλύτερων και αναλυτικότερων δεδομένων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη συμμετοχής των οργανώσεων γεωργών στον προσδιορισμό και τη συλλογή δεδομένων·

101.  καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις ενδεχόμενων στρεβλώσεων της αγοράς που προκύπτουν από εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες στους γεωργικούς παραγωγούς στην Ευρώπη, δεδομένης της εύθραυστης οικονομικής τους κατάστασης και του θεμελιώδους ρόλου τους στην κοινωνία μας· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις συμφωνίες με τις χώρες στις οποίες υπάρχουν πολύ λιγότερες κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη γεωργία και την υγεία από ό,τι στην ΕΕ·

102.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τον χαρακτήρα και την ουσία των στρεβλώσεων στη λιανική αγορά και να συμπεριλάβει στην έρευνά της τον δυνητικό αντίκτυπο των εδαφικών περιορισμών εφοδιασμού που επιβάλλονται στους λιανοπωλητές, δεδομένου ότι οι στρεβλώσεις επιφέρουν κατακερματισμό της αγοράς και παρέχουν στα μεγάλα σουπερμάρκετ τη δυνατότητα να δεσπόζουν στην αγορά και να προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό των αλυσίδων εφοδιασμού· τονίζει ότι είναι σημαντικό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποκαλύπτουν σχετικές πληροφορίες· παροτρύνει την Επιτροπή να αρχίσει ξανά να διερευνά ζητήματα καθορισμού τιμών λιανικής·

103.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών· σημειώνει ότι στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι, πέραν των συγκεκριμένων περιπτώσεων περιφερειακών αερολιμένων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, η συνδεσιμότητα στην Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται στην οικονομική βιωσιμότητα· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε αερολιμένες δεν απέφεραν σε όλες τις περιπτώσεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εντοπίσει τα επιτυχημένα και αποτυχημένα σχέδια ανάπτυξης αερολιμένων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2004 προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, να παρεμποδίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό πιο αποτελεσματικά, να εξασφαλίσει την αμοιβαιότητα και να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει κατά πόσον ορισμένες πρακτικές με βάση τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών που έχουν υπογραφεί από τα κράτη μέλη με χώρες εκτός της ΕΕ, αποβαίνουν εις βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και αερολιμένων, και αντίκεινται στα συμφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών· καλεί επίσης την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που μπορεί να υπονομεύουν την ικανότητα των Ευρωπαίων καταναλωτών να χρησιμοποιούν διάφορους διαδικτυακούς διαύλους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σύγκρισης με μετααναζήτηση (meta-search) και των διαδικτυακών πρακτορείων ταξιδίων·

104.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική βούληση όσον αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μεταφορών και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ανοιχτός και δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και του τουρισμού, σε πλαίσιο παράλληλου σεβασμού των άλλων πολιτικών, στόχων και αρχών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής διάστασης, η οποία είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των μεταφορών·

105.  τονίζει τη σημασία που έχουν η συνδεσιμότητα και η υποδομή του τομέα των μεταφορών για την επιβίωση, την οικονομική ανάπτυξη και την παροχή δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών σε περιφερειακές και απομακρυσμένες περιοχές·

106.  ελπίζει, ως εκ τούτου, ότι θα ολοκληρωθεί το παγκόσμιο δίκτυο ΔΕΔ-M·

107.  τονίζει ότι η ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων του τομέα των μεταφορών από την εκμετάλλευση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων από διάφορα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όταν θεσπίζει νομοθεσία με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μεταφορών·

108.  επισημαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει ότι η επιτυχία του φιλόδοξου αυτού σχεδίου, ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή της ταχυδρομικής αγοράς υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζονται θεμιτές και ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις διασυνοριακές ιδιωτικές επιχειρήσεις και του διασυνοριακούς δημόσιους φορείς που παρέχουν εμπορικές υπηρεσίες·

109.  τονίζει ότι οποιαδήποτε πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να σέβεται τα κοινωνικά δικαιώματα όλων των φορέων στους εν λόγω τομείς·

110.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών συχνά εφαρμόζεται πλημμελώς και ότι αρχές της Συνθήκης δεν τηρούνται από τα κράτη μέλη, ιδίως όταν ο τομέας των μεταφορών είναι μονοπώλιο υπό τη διαχείριση κεντρικής κυβέρνησης· καλεί, αντίστοιχα, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν με τον κατάλληλο τρόπο την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, η οποία έχει καθοριστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για να εξασφαλιστούν πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, τους καταναλωτές, την κοινωνική κατάσταση των εργαζομένων και το περιβάλλον·

111.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εξάλειψη των φυσικών, τεχνικών και κανονιστικών φραγμών μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να αποτραπεί ο κατακερματισμός στην ενιαία αγορά και να διευκολυνθούν η διασυνοριακή κινητικότητα και η εδαφική συνεργασία, και να τονωθεί, με αυτόν τον τρόπο, ο ανταγωνισμός·

112.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στα έμμεσα εμπόδια που δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό λόγω της ανομοιογένειας των ρυθμίσεων περί φορολογίας και ασφάλειας και των διαφορών όσων αφορά τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, την έγκριση τύπου και τα δικαιώματα των επιβατών·

113.  χαιρετίζει την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, η οποία προωθεί τον ανταγωνισμό, δημιουργεί θέσεις εργασίας, διευκολύνει την πρόσβαση των MMΕ σε μεγαλύτερες αγορές και έχει απτά οφέλη για τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση και η ευπρόσδεκτη ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας θα φέρουν σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον λειτουργίας του τομέα και ότι απαιτείται ένα πρόσφορο και σαφές νομικό πλαίσιο για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της διαδικασίας ψηφιοποίησης·

114.  τονίζει ότι οι φορείς που λειτουργούν με βάση νέα επιχειρηματικά μοντέλα επηρεάζουν την αγορά μεταφορών και τουρισμού της ΕΕ με θετικό τρόπο, συγκεκριμένα με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και με τη βελτίωση της ποιότητάς τους·

115.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να διαπραγματευθεί εξωτερικές συμφωνίες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών με πολλές σημαντικές χώρες και περιοχές του κόσμου· πιστεύει ότι οι συμφωνίες αυτές όχι μόνο θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά, αλλά θα προσφέρουν επίσης νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για έναν παγκόσμια ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα αεροπορικών μεταφορών, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, θα διατηρήσουν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, θα λάβουν υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων του τομέα και θα λειτουργήσουν προς όφελος των καταναλωτών· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές·

116.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των εξωτερικών αυτών συμφωνιών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, να συμπεριλάβει ρήτρα για τον θεμιτό ανταγωνισμό για να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού·

117.  θεωρεί ότι, όσον αφορά τις λιμενικές υπηρεσίες, πρέπει να δημιουργηθεί ένα όλο και πιο ανοικτό, ανταγωνιστικό και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο για τους δημόσιους λιμένες στην Ευρώπη, με παράλληλη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης·

118.  πιστεύει ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός που προκύπτει από το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς οδικών μεταφορών της ΕΕ μπορεί να προσφέρει οφέλη στους καταναλωτές, αλλά καταδικάζει δριμύτατα το γεγονός ότι ορισμένα μέτρα που εφαρμόζουν κάποια κράτη μέλη υπονομεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς σε αυτόν τον τομέα· υποστηρίζει τη θέση της Επιτροπής ως προς την αντιμετώπιση αυτών των μέτρων·

119.  ευελπιστεί ότι αυτό το άνοιγμα της αγοράς οδικών μεταφορών δεν θα αποτελέσει περαιτέρω αίτιο κοινωνικού ντάμπινγκ και αποδοκιμάζει, επιπλέον, το φαινόμενο της «εταιρείας-βιτρίνας»·

120.  θεωρεί ακόμη λυπηρό το γεγονός ότι τα μικρά φορτηγά δεν καλύπτονται επαρκώς από την πολιτική της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να παρακάμπτεται η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος·

121.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις ολιγοπωλιακές τάσεις για ντάμπινγκ των τιμών, ιδίως στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και στους τομείς των υπεραστικών και αστικών λεωφορείων, και επιμένει στην ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και στην ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον τομέα των διατροπικών μεταφορών·

122.  ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να επιτευχθεί περαιτέρω άνοιγμα του τομέα των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συνέχεια των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

123.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του τεχνικού πυλώνα της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους και εκτιμά ότι με την έγκριση αυτή θα ενισχυθεί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων και ότι, παράλληλα, μέσω της διαλειτουργικότητας, θα αρθούν τα τεχνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό·

124.  τονίζει τη σημασία του τουρισμού ως βασικής κινητήριας δύναμης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προορατική προσέγγιση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα και για τη δημιουργία ολιστικού και ευνοϊκού για τη μεγέθυνση και την ανάπτυξή του περιβάλλοντος·

125.  τονίζει ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και ιδίως η διασυνοριακή παράδοση δεμάτων έχουν θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη την ΕΕ· χαιρετίζει την αντιμονοπωλιακή έρευνα της Επιτροπής στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ενθαρρύνει να συνεχίσει να παρακολουθεί την ανάπτυξη των αγορών παράδοσης δεμάτων και ταχυδρομικών υπηρεσιών·

126.  τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης βιώσιμων, προσιτών και ασφαλών έργων μεταφορών τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών·

127.  ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα ταμεία της ΕΕ, όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», προκειμένου να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών και να αυξηθούν ο όγκος και η ποιότητα των υπηρεσιών·

128.  καλεί τα κράτη μέλη να αφιερώσουν επαρκή προσοχή στην ολοκλήρωση διασυνοριακών έργων υποδομής και στον συντονισμό των σημαντικότερων σχεδίων τους στον τομέα των μεταφορών με τα γειτονικά κράτη μέλη·

129.  θεωρεί σημαντικό να γίνεται πλήρης χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των μεταφορών με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας· τονίζει, ωστόσο, ότι η διάθεση πόρων για το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή του προγράμματος «Ορίζων 2020», τα οποία είναι μέσα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας κοινής αγοράς στον τομέα των μεταφορών·

130.  τονίζει ότι το πλήρες άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών θα μπορούσε να αποφέρει ορισμένα οφέλη για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους επιβάτες από όλα τα κράτη μέλη· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη διαδικασία τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των σιδηροδρομικών υποδομών στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθούν, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, τα σημερινά επίπεδα επενδύσεων για να εξαλειφθούν οι διαφορές στις σιδηροδρομικές υποδομές·

131.  τονίζει ότι η ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων του τομέα των μεταφορών από την εκμετάλλευση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων από διάφορα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όταν θεσπίζει νομοθεσία με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μεταφορών·

132.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να γνωστοποιήσει τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό νέων σχετικών αγορών σε συνάρτηση με την ψηφιοποίηση της οικονομίας, και ιδίως σε σχέση με το φαινόμενο της σύγκλισης των τεχνολογιών και με την εμπορική χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μεγάλη κλίμακα·

133.  προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών της ΕΕ, καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε παραχώρηση που σχετίζεται με οδούς που περιβάλλουν αστικές περιοχές εφόσον οι παραχωρήσεις αυτές συνεπάγονται την καταβολή διοδίων·

134.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις εικαζόμενες υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στη βιομηχανία χοιρινού κρέατος· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει κινήσει ακόμα έρευνα επί του ζητήματος αυτού, παρά τις καταγγελίες που έχει δεχθεί από ενώσεις γεωργών·

135.  θεωρεί ότι οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου δεν πρέπει να συνεπάγονται την καταβολή προμηθειών από τον χρήστη εκτός εάν οι εν λόγω λογαριασμοί συνδέονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες·

136.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του (όπως διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(16)) για τον περιοριστικό ορισμό της κοινωνικής στέγασης που διατύπωσε η Επιτροπή στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει αυτόν τον ορισμό με βάση την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πραγματογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαμόρφωση και η διαχείριση της κοινωνικής στέγασης παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, περιφερειών και τοπικών κοινοτήτων·

137.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ταχείας και αποφασιστικής αντίδρασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών να περιορίσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό στον τομέα των οδικών μεταφορών· ζητεί να καταργηθούν οι πρακτικές αυτές και να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο ώστε να διασφαλιστεί στους φορείς όλων των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, η ισότιμη πρόσβαση στην ενιαία αγορά·

138.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην ενδοευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων, κάτι που προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας απόκτησής τους σε διασυνοριακό επίπεδο·

139.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα των τρεχουσών ερευνών με αντικείμενο τις ανταγωνιστικές πρακτικές στους τομείς του εφοδιασμού τροφίμων, της ενέργειας, των μεταφορών και των μέσων ενημέρωσης·

140.  απορρίπτει την απαίτηση να διαθέτουν οι χρήστες κατοικία στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ή ασφαλιστικό ίδρυμα για να μπορεί να συνάψει σύμβαση με το εν λόγω ίδρυμα, δεδομένου ότι αυτή η απαίτηση είναι ασυμβίβαστη με τον στόχο για μια εσωτερική αγορά λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

141.  ζητεί να διερευνηθούν άμεσα οι ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό που αφορούν τη βιομηχανία των αγώνων αυτοκινήτων Φόρμουλα 1·

142.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού, το γεγονός ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών στην ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για φιλικούς προς τον χρήστη κανόνες ανταγωνισμού για τις μικρότερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο διαδίκτυο και σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της ενιαίας αγοράς·

143.  υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή ότι συνεχίζεται η πρακτική της ακύρωσης των καρτών πληρωμής όταν ο δικαιούχος μετακομίζει σε άλλο κράτος μέλος, και ζητεί να αναληφθεί δράση σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των εθνικών αρχών·

144.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε φάρμακα μέσω της καταπολέμησης των καταχρηστικών πρακτικών της φαρμακευτικής βιομηχανίας· επισημαίνει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η χρήση γενόσημων φαρμάκων, εφόσον υπάρχουν, στα συστήματα υγείας των κρατών μελών·

145.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ρευστό χρήμα μέσω των μηχανημάτων ανάληψης μετρητών συνιστά σημαντική δημόσια υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται χωρίς να εφαρμόζεται καμία μεροληπτική, αντιανταγωνιστική ή αθέμιτη πρακτική και ότι, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος·

146.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να καταπολεμηθούν οι αθέμιτοι συλλογικοί εμπορικοί αποκλεισμοί, οι οποίοι ορίζονται ως μία κατάσταση κατά την οποία μια ομάδα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων συμφωνούν να εξαιρεθεί ένας πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνιστής, δεδομένου ότι συνιστούν σκόπιμο περιορισμό του ανταγωνισμού·

147.  εκφράζει την ανησυχία του για τα σκάνδαλα «περιστρεφόμενης θύρας» που πλήττουν τις αρχές της ΕΕ και, ειδικότερα, για την υπόθεση της τέως Επιτρόπου Ανταγωνισμού Neelie Kroes, η οποία, όχι μόνο ασκεί πιέσεις για την Uber, αλλά εμπλέκεται και στις αποκαλύψεις του Bahamas Leaks·

Προς πιο αποτελεσματικές εθνικές αρχές ανταγωνισμού στην ΕΕ

148.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποκεντρωμένη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στην Ευρώπη, αλλά θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα της προστασίας των πολιτών και των επιχειρήσεων από αντιανταγωνιστικές πρακτικές δεν θα πρέπει να εξαρτάται μόνο από το κράτος μέλος εγκατάστασης· θεωρεί ότι ο κανονισμός περί συμπράξεων (καρτέλ) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003) συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει, ωστόσο, ότι υφίστανται ακόμα διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού σε σχέση ιδίως με την ανεξαρτησία, τη θέσπιση διοικητικών προστίμων και τα προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης· θεωρεί ότι η θέσπιση αποτελεσματικών και όμοιων δικονομικών διατάξεων για την επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου περί συμπράξεων (καρτέλ) είναι καίριας σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου έναντι των καταναλωτών και των επιχειρήσεων· καλεί τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών να εξαντλήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ευρωπαϊκή συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ)·

149.  θεωρεί, ως εκ τούτου, απαραίτητο οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού στην ΕΕ να διαθέτουν τα μέσα που χρειάζονται για την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, μεταξύ άλλων εργαλεία για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, καθώς και προγράμματα επιείκειας τα οποία θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά προκειμένου οι εταιρείες να προβαίνουν σε αποκαλύψεις σχετικά με συμπράξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη·

150.  επαναλαμβάνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, για την οποία είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

151.  τάσσεται, στο πλαίσιο αυτό, υπέρ της διαβούλευσης της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να καταλήξει σε νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση των μέσων επιβολής της νομοθεσίας και των κυρώσεων που επιβάλλονται από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, δηλαδή του επονομαζόμενου ΕΔΑ+· επαναλαμβάνει ότι η επιβολή των κανόνων από πολυάριθμες αρχές σε ίδιες ή σχετιζόμενες περιπτώσεις δημιουργεί κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης και, ενδεχομένως, λήψης ασυνεπών μέτρων που μειώνουν την ασφάλεια δικαίου και προκαλούν περιττά έξοδα για τις επιχειρήσεις· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ανάληψη προορατικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών αρχών κατά την επιβολή των κανόνων με συνεκτικό και συγκλίνοντα τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αποκεντρωμένου συστήματος επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ· ζητεί πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία συναπόφασης·

152.  τονίζει ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι απολύτως αναγκαία η διεθνής συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού που διενεργούν έρευνες και άλλων τρίτων χωρών· τονίζει ότι οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα με την Ελβετία και τον Καναδά στον τομέα του ανταγωνισμού μπορούν να αποτελέσουν εν προκειμένω υπόδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες αυτού του είδους· θεωρεί επίσης ότι οι διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες πρέπει να περιέχουν ένα ενισχυμένο κεφάλαιο σχετικά με τον ανταγωνισμό·

153.  καλεί την Επιτροπή, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, να αξιολογήσει τα διαφορετικά επίπεδα των εθνικών κυρώσεων για παραβάσεις στα κράτη μέλη και να αξιολογήσει τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα του εξορθολογισμού αυτών των διαφορών·

154.  θεωρεί απαραίτητο να εξακολουθήσει η Επιτροπή να προωθεί τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στην ΕΕ·

155.  υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία της ΓΔ Ανταγωνισμού είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της· ζητεί, εκ νέου, να διαχωριστούν αυστηρά οι υπηρεσίες που εκπονούν κατευθυντήριες γραμμές από εκείνες που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών· καλεί την Επιτροπή να αναδιαθέσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στη ΓΔ Ανταγωνισμού· ζητεί την επαρκή στελέχωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μηχανικούς τεχνικής ειδίκευσης στο πλαίσιο της διερεύνησης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας· παροτρύνει την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν για την ομάδα οικονομικών αναλύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με τις πρακτικές που εφαρμόζονται για τους λοιπούς υπαλλήλους της Επιτροπής·

Δημοκρατική ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού

156.  επικροτεί τις προσπάθειες της κ. Vestager, νυν Επιτρόπου ανταγωνισμού, για τη διεξαγωγή τακτικού διαρθρωμένου διαλόγου με το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την ομάδα εργασίας για την πολιτική ανταγωνισμού· ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα συγκεκριμένα αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Κοινοβουλίου για τον ανταγωνισμό· θεωρεί ότι ένας ειδικός διαρθρωμένος διάλογος θα μπορούσε να συμβάλει σε μια ενδελεχέστερη διαδικασία παρακολούθησης των αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεων για τον ανταγωνισμό·

157.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του ελέγχου των συγκεντρώσεων και την καλεί να συζητήσει τα αποτελέσματα με το Κοινοβούλιο·

158.  ζητεί την επέκταση του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, με συγκεκριμένο σκοπό να συμπεριλάβει την ανταλλαγή απόψεων με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

159.  επαναλαμβάνει το αίτημα προς την Επιτροπή να ενσωματώσει τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τα πρόστιμα σε δεσμευτικές νομικές διατάξεις·

Διεθνής διάσταση της πολιτικής ανταγωνισμού

160.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δεσμευθεί υπέρ μιας ανοικτής και εποικοδομητικής ανταλλαγής πληροφοριών επί ζητημάτων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο· επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις διατάξεις περί ανταγωνισμού σε ορισμένες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), παροτρύνει όμως ταυτόχρονα την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την ενσωμάτωση διατάξεων σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις στις διαπραγματεύσεις για όλες τις ΣΕΣ·

161.  τονίζει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός στον τομέα του εμπορίου, των υπηρεσιών και των επενδύσεων έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν ταχέως τις εργασίες τους για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας, τα οποία είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ, και πιστεύει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν συστηματικά την πρόκληση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από τρίτες χώρες·

162.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγορές τους θα είναι περισσότερο ανοικτές σε επιχειρήσεις της ΕΕ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τις δημόσιες συμβάσεις και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων·

163.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις περί ανταγωνισμού σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να προβαίνει σε αποτελεσματική παρακολούθηση για να ελέγχει κατά πόσο οι διατάξεις αυτές τηρούνται δεόντως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με όλους τους κανόνες, περιλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, και σε σχέση με όλους τους οικονομικούς φορείς, περιλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων·

164.  τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των αναπτυσσομένων χωρών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τους κανόνες για τον ανταγωνισμό·

165.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, φιλικής προς τον χρήστη βάσης δεδομένων, που θα περιέχει διατάξεις για τον ανταγωνισμό από συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, και την οποία θα μπορούσε να διαχειρίζεται η γραμματεία του ΠΟΕ·

166.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι όσον αφορά τη μείωση των επιδοτήσεων εξαγωγών που έχει ως στόχο την εξασφάλιση του ανόθευτου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές γεωργικών προϊόντων· εν προκειμένω, τονίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα του γεωργικού τομέα και την ανάγκη να ληφθούν σαφή και αποτελεσματικά μέτρα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των συμφωνιών του ΠΟΕ, που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους παραγωγούς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές·

167.  επαναλαμβάνει ότι η ισότιμη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πηγών ενέργειας, έχει καθοριστική σημασία για τον δίκαιο και ισότιμο ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά, και ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στις εμπορικές συμφωνίες διατάξεις που θα βελτιώνουν την πρόσβαση σε τέτοιους πόρους, περιλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με αντιανταγωνιστικές πρακτικές κρατικών εταιρειών και με τη μη εφαρμογή διακρίσεων και τη διαμετακόμιση·

168.  τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια ανταγωνιστική και πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά για να δοθεί ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην ΕΕ, καθώς και ότι οι προσπάθειες για τη διατήρηση του ισότιμου ανταγωνισμού στην ΕΕ συνολικά, λειτουργούν προς το συμφέρον των καταναλωτών, των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ· πιστεύει ότι η επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν πρέπει να αποδυναμωθεί μέσω της χρήσης της διαδικασίας EU Pilot αντί της προσφυγής στις τυπικές διαδικασίες επί παραβάσει και ότι είναι απαραίτητο να επιδιωχθεί η προστασία του ανταγωνισμού·

169.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να μην εστιάζει τις προσπάθειές της για εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού μόνο στις πολύκροτες υποθέσεις κατά μεγάλων, γνωστών εταιρειών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η επιβολή ισότιμων όρων ανταγωνισμού είναι σημαντική και για τις ΜΜΕ·

170.  ζητεί να ενισχυθεί η ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές· θεωρεί ότι το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που περιέχεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων συνιστά ικανοποιητική προσέγγιση για την ενίσχυση τόσο των δικαιωμάτων των καταναλωτών όσο και του ανταγωνισμού· τονίζει ότι πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ψηφιακών δικτύων μέσω ανοικτών προτύπων και διεπαφών·

171.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να διορθώσει το καθεστώς των ανεξάρτητων εμπόρων λιανικής οι οποίοι, σύμφωνα με το δίκαιο για τον ανταγωνισμό, επιτρέπεται να συνεργάζονται μέσω των εμπορικών τους καταστημάτων, αλλά καταγγέλλονται για αθέμιτο ανταγωνισμό όταν παρέχουν κοινές ηλεκτρονικές εμπορικές προσφορές·

172.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν έγκαιρα οι νέες διατάξεις της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και στις νέες διατάξεις που ενθαρρύνουν τη διαίρεση των συμβάσεων σε παρτίδες, πράγμα απαραίτητο για την προαγωγή της καινοτομίας και του ανταγωνισμού καθώς και για τη στήριξη των ΜΜΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων·

173.  καλεί την Επιτροπή να αποφύγει τη δημιουργία μονοπωλίων ή κλειστών αλυσίδων αξίας μέσω της τυποποίησης· πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία προσφυγής με σκοπό την επανεξέταση των προδιαγραφών εάν υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα·

174.  εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο συγκέντρωσης σε ορισμένους κλάδους, όπως ο κλάδος των χημικών προϊόντων, υπό το φως των πρόσφατων συγχωνεύσεων· ζητεί από την Επιτροπή να εξηγήσει πώς προβλέπει τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η ισχύς μιας επιχείρησης στην αγορά η οποία απορρέει από πληροφορίες και δεδομένα καθώς και από τον χειρισμό αυτών των πληροφοριών και δεδομένων, όπως και από τον αριθμό των χρηστών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο ελέγχου για τις συγχωνεύσεις· ζητεί να εξεταστεί κατά πόσον η συγχώνευση δεδομένων και πληροφοριών, ιδίως σχετικά με τους πελάτες, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

175.  θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στα δίκτυα, καθώς και για τις επιλογές των καταναλωτών όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες· θεωρεί ότι η ταχεία επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων έχει ζωτική σημασία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· εκφράζει σε αυτό το πλαίσιο ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει τους στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας, όπως ορίζονται στη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες, κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων·

176.  παραπέμπει στην πιο πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, στην οποία διαπιστώνεται σημαντικός βαθμός μη συμμόρφωσης και ζητείται η εφαρμογή μιας σειράς συστάσεων· εκφράζει ανησυχία για τα πορίσματα αυτά, δεδομένου ότι δεν συνάδουν με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και να εντείνει τις προσπάθειές της για την αποφυγή περαιτέρω ελαττωμάτων·

177.  υποστηρίζει τις δράσεις της Επιτροπής για την επιβολή της νομοθεσίας κατά των καρτέλ, όπως τις πρόσφατες ενέργειες στους τομείς του λιανικού εμπορίου τροφίμων και των μονάδων οπτικών δίσκων, με στόχο την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τους καταναλωτές·

178.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν υπάρχουν διαφορές στην πώληση προϊόντων στην ενιαία αγορά, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους τοπικούς παραγωγούς, και ιδίως στις ΜΜΕ·

179.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού το 2014, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις συμμαχίες των μεγάλων διανομέων στην Ευρώπη και επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει το αντίκτυπο αυτών των συμμαχιών στους παραγωγούς και στους καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού·

o
o   o

180.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις εθνικές και, κατά περίπτωση, περιφερειακές αρχές ανταγωνισμού.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0292.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0346.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0004.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0051.
(6) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 1.
(7) ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1.
(8) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0394.
(10) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(11) ΕΕ L 335 της 18.12.2010, σ. 43.
(12) Ειδική έκθεση αριθ. 24/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: ‘More efforts needed to raise awareness of and enforce compliance with State aid rules in cohesion policy’ («Ανάγκη επίτασης των προσπαθειών τόσο για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πολιτικής συνοχής όσο και για την επιβολή τους») - http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_EN.pdf
(13) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1166 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους αγοράς ζαχαρότευτλων στον τομέα της ζάχαρης από την 1η Οκτωβρίου 2017 (ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 17).
(14) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (P8_TA(2016)0250).
(15) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 261/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 38).
(16) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 40.


Προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα
PDF 560kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα (2016/2096(INI))
P8_TA(2017)0028A8-0380/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 19 και το άρθρο 168, το οποίο, μεταξύ των στόχων όλων των πολιτικών της Ένωσης, συγκαταλέγει την εξασφάλιση «υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου»,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 21, 23 και 35,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο («οδηγία για τις κλινικές δοκιμές»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο βιβλίο της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού - Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2005)0484),

–  έχοντας υπόψη την Πυξίδα της ΕΕ για δράση σχετικά με την ψυχική υγεία και την ευεξία,

–  έχοντας υπόψη το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την ψυχική υγεία για την περίοδο 2013-2020,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική της ΠΟΥ για την υγεία των γυναικών, των παιδιών και των εφήβων για την περίοδο 2016-2030,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του 2005 για την ψυχική υγεία για την Ευρώπη, η οποία υπεγράφη από την ΠΟΥ, την Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης της ΠΟΥ για την ψυχική υγεία για την περίοδο 2013-2020,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ψυχική υγεία και ευεξία του 2008,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δράση της Επιτροπής για την ψυχική υγεία και την ευεξία (2013-2016),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Παρατήρηση αριθ. 14 της Επιτροπής του OHΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα σχετικά με το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας (U.N. Doc. E/C.12/2000/4) και τη Γενική Παρατήρησή της αριθ. 20 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα (U.N. Doc. E/C.12/GC/2009),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0380/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και περιλαμβάνει την υποχρέωση της μη εισαγωγής διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην ψυχιατρική περίθαλψη είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και τη διασφάλιση οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της κατάστασης που υφίσταται παγκοσμίως και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και την απότομη αύξηση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων και των γυναικών, αυξάνονται διαρκώς τα περιστατικά ψυχικών προβλημάτων, όπως η κατάθλιψη, οι διπολικές διαταραχές, η σχιζοφρένεια, το άγχος και η άνοια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ ορίζει ως ψυχική υγεία τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία και όχι απλώς την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, ο όρος «ψυχικές διαταραχές» υποδηλώνει μια σειρά ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη, η διπολική συναισθηματική διαταραχή, η σχιζοφρένεια, οι αγχώδεις διαταραχές, η άνοια και ο αυτισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ ορίζει την ψυχική υγεία ως μια κατάσταση συναισθηματικής και ψυχολογικής ευεξίας στην οποία το άτομο είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις γνωστικές και συναισθηματικές του ικανότητες, να λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνίας, να ανταποκρίνεται στις συνήθεις απαιτήσεις της καθημερινότητας, να συνάπτει ικανοποιητικές και ώριμες σχέσεις με τους άλλους, να συμμετέχει εποικοδομητικά στην κοινωνική αλλαγή και να προσαρμόζεται στις εξωτερικές συνθήκες και στις εσωτερικές συγκρούσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχική υγεία πρέπει να εξετάζεται και να αντιμετωπίζεται ολιστικά, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, και ότι απαιτείται μια ψυχοκοινωνική προσέγγιση που θα αφορά την κοινωνία ως σύνολο για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ψυχικής ευεξίας για όλους τους πολίτες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολιστική στρατηγική για την ψυχική υγεία και ευεξία πρέπει να περιλαμβάνει μια προοπτική με βάση τον κύκλο ζωής και να συνεκτιμά τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα διαφόρων ηλικιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ευπάθειες των κοριτσιών που βρίσκονται στην εφηβεία και των μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική και η ψυχική υγεία είναι αλληλένδετες και ότι έχουν κεντρική σημασία για τη γενική ευεξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναγνωριστεί ότι η κακή ψυχική υγεία μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες σωματικές παθήσεις και ότι τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες σωματικές παθήσεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν ψυχικές παθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γνωστή σχέση μεταξύ αυτών των δύο, συχνά δίνεται προτεραιότητα στην έρευνα για τη σωματική υγεία έναντι της έρευνας για την ψυχική υγεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχική υγεία των γυναικών και των κοριτσιών επηρεάζεται δυσμενώς από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των διαδεδομένων έμφυλων στερεοτύπων και των διακρίσεων, της αντικειμενοποίησης, της έμφυλης βίας και παρενόχλησης, του εργασιακού περιβάλλοντος, της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, της απουσίας, ή της κακής ποιότητας, εκπαίδευσης σε θέματα ψυχικής υγείας και της περιορισμένης πρόσβασης σε ψυχιατρική περίθαλψη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν εννέα στα δέκα άτομα τα οποία πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν στιγματισμό και διακρίσεις και περισσότερα από επτά στα δέκα αναφέρουν ότι ο στιγματισμός και οι διακρίσεις υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στους γεωγραφικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και την ευεξία και στις διαφορές ανάμεσα στο αστικό και στο αγροτικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων από τη σκοπιά της δημογραφίας, της πρόσβασης στην περίθαλψη και της παροχής υπηρεσιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορμονικές αλλαγές που επέρχονται πριν, κατά και μετά την εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν τη συναισθηματική υγεία της γυναίκας και να οδηγήσουν σε προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης και του άγχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερευαισθησία στα συμπτώματα μπορεί να εμποδίσει την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθοριστικοί παράγοντες ψυχικής υγείας και ευεξίας διαφέρουν ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και στις ηλικιακές ομάδες· επισημαίνει ότι παράγοντες όπως η ανισότητα λόγω φύλου, οι εισοδηματικές ανισότητες, η μεγαλύτερη έκθεση των γυναικών στον κίνδυνο της φτώχειας και της υπερκόπωσης, οι κοινωνικοοικονομικές διακρίσεις, η έμφυλη βία, ο υποσιτισμός και η πείνα εκθέτουν περισσότερο τις γυναίκες σε προβλήματα ψυχικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην περίπτωση σοβαρών ψυχικών διαταραχών, αλλά οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, άγχους, στρες, σωματοποίησης και διατροφικών διαταραχών, ενώ οι άνδρες υψηλότερα ποσοστά κατάχρησης ουσιών και αντικοινωνικής συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθλιψη είναι η πιο κοινή νευροψυχιατρική διαταραχή και ότι είναι πιθανότερο να παρουσιαστεί στις γυναίκες απ’ ό, τι στους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθλιψη αποτελεί επίσης την πιο κοινή ασθένεια στις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 15 και 44 ετών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας και η ψυχική ευεξία συχνά παραμελούνται, αγνοούνται ή καταπνίγονται λόγω στιγματισμού, προκατάληψης ή ελλείψει ευαισθητοποίησης ή πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα, πολλοί από όσους έχουν ψυχικές παθήσεις δεν αναζητούν φροντίδα και τα προβλήματα των ασθενών δεν γίνονται αντιληπτά από τους γιατρούς ή ενίοτε η διάγνωση είναι λανθασμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάγνωση των ψυχικών παθήσεων επηρεάζεται σημαντικά από το φύλο και ότι είναι πιθανότερο να διαγνωστούν οι γυναίκες παρά οι άντρες με ορισμένες παθήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι λεσβίες και οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες, όπως και τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω «μειονοτικού στρες», το οποίο ορίζεται ως υψηλά επίπεδα άγχους και στρες που προκαλούνται από τις προκαταλήψεις, τον στιγματισμό και τις διακρίσεις που βιώνουν, καθώς και από την ιατρικοποίηση και την παθολογικοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ειδικές προκλήσεις ψυχικής υγείας και ευεξίας οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στρατηγική ψυχικής υγείας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις μορφές σωματοποίησης που εμφανίζουν συχνότερα οι γυναίκες και που είναι πιθανότερο να διαγνωστούν στις γυναίκες απ’ ό, τι στους άντρες περιλαμβάνονται η ινομυαλγία και η χρόνια κόπωση, με κύρια συμπτώματα τον πόνο και την εξάντληση, μολονότι οι γυναίκες εμφανίζουν πολλά άλλα συμπτώματα που είναι κοινά και σε άλλες παθολογίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεμφυλικές ταυτότητες δεν είναι παθολογική κατάσταση, ωστόσο εξακολουθούν δυστυχώς να θεωρούνται ψυχική διαταραχή, και ότι τα περισσότερα κράτη μέλη ζητούν μια τέτοια διάγνωση προκειμένου να επιτρέψουν την πρόσβαση στη νομική αναγνώριση του φύλου ή σε περίθαλψη για διεμφυλικά άτομα, παρόλο που οι έρευνες έχουν δείξει ότι η διάγνωση «διαταραχής ταυτότητας φύλου» αποτελεί πηγή μεγάλης στενοχώριας για τα διεμφυλικά άτομα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταθλιπτικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν το 41,9% όλων των περιπτώσεων αναπηρίας που οφείλονται σε νευροψυχιατρικές διαταραχές μεταξύ των γυναικών, σε σύγκριση με ποσοστό 29,3% για τους άνδρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΠΟΥ, η κατάθλιψη πλήττει παγκοσμίως 350 εκατομμύρια άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η ασθένεια αυτή θα αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία ανικανότητας προς εργασία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προέφηβοι που επιλέγουν διαφορετικό φύλο από το βιολογικό συνεχίζουν να υφίστανται άσκοπες και επιβλαβείς διαγνωστικές πρακτικές, ενώ κάθε παιδί θα πρέπει να μπορεί να εξερευνά με ασφάλεια την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου του·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας ποικίλων παραγόντων που αφορούν κυρίως τους διαφορετικούς ρόλους των φύλων και τις μεταξύ τους ανισότητες και διακρίσεις, η κατάθλιψη απαντά σε σχεδόν διπλάσιο αριθμό γυναικών απ’ ό,τι ανδρών και τα διεμφυλικά άτομα παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα αυτοκτονικού ιδεασμού και αποπειρών αυτοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες έχουν δείξει ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων που επιβάλλονται επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία και την ευεξία των γυναικών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν δίνεται αρκετή προσοχή στην ψυχική υγεία και στην ευεξία στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών ή στον χώρο εργασίας, δεδομένου ότι η ψυχική υγεία συχνά στιγματίζεται σε μεγάλο βαθμό ή αποτελεί θέμα ταμπού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας καταπολεμά τον στιγματισμό που περιβάλλει τα θέματα αυτά και ότι πρέπει να αντιμετωπίζει τις ειδικές ευπάθειες που έχουν σχέση με το φύλο, τα έμφυλα στερεότυπα και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες και τα αγόρια προσβάλλονται από ψυχικές παθήσεις που σχετίζονται με το φύλο τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη οι άνδρες έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν σε σχέση με τις γυναίκες και ότι η αυτοκτονία είναι η κυριότερη αιτία θανάτου των ανδρών ηλικίας κάτω των 35 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να στραφούν στον αλκοολισμό και είναι πιθανότερο να δοκιμάσουν παράνομα ναρκωτικά (και να πεθάνουν από αυτά)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να ζητήσουν ψυχολογική βοήθεια σε σχέση με τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες και τα αγόρια αντιμετωπίζουν έμφυλα στερεότυπα γύρω από τον ανδρισμό που μπορεί να ενθαρρύνουν την καταπίεση των συναισθημάτων ή την εκδήλωση θυμού, και ότι αυτά έχουν αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ανδρών, καθώς και στο φαινόμενο της έμφυλης βίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ αυτοκτονούν περίπου 58 000 άτομα ετησίως και ότι το ένα τέταρτο εξ αυτών είναι γυναίκες, ενώ η αυτοκτονία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αιτία θανάτου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχοκοινωνική προσέγγιση της ψυχικής υγείας με συμμέτοχη όλη την κοινωνία απαιτεί συνοχή των πολιτικών για την ευεξία και συντονισμό της περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ευεξίας συνολικά·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διατροφικές διαταραχές όπως η ανορεξία και η βουλιμία παρουσιάζουν αύξηση στα κορίτσια εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για τις μακροπρόθεσμες σωματικές και ψυχικές συνέπειες διατροφικών διαταραχών όπως η ανορεξία και η βουλιμία, καθώς και για τη διάσταση του φύλου ως προς τα αίτιά τους·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο εργασιακό περιβάλλον, οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε πράξεις ηθικής και/ή σεξουαλικής παρενόχλησης, οι οποίες προκαλούν ψυχοσωματικά προβλήματα σε αυτές που τις υφίστανται·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα δημόσια προγράμματα υγείας, σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μοντέλα κοινωνικής φροντίδας που αντιμετωπίζουν την ψυχική ασθένεια μέσω του αθλητισμού, των τεχνών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία κινδυνεύουν να νοσήσουν από οξείες ψυχικές παθήσεις·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση σε θέματα σχέσεων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας κοριτσιών και αγοριών, γυναικών και ανδρών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψυχικά προβλήματα και ασθένειες αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες ανικανότητας προς εργασία, οι οποίες έχουν δυσμενείς συνέπειες για την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία, την αγορά εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας της ΕΕ, προκαλούν εκτεταμένο οικονομικό κόστος και σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της ΕΕ, και ότι, για τον λόγο αυτό, πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η αντιμετώπιση της ψυχιατρικής περίθαλψης με ολιστικό, ολοκληρωμένο και ευαίσθητο σε θέματα φύλου τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κατάθλιψη, ένας στους δέκα εργαζομένους στην ΕΕ έχει λάβει άδεια λόγω κατάθλιψης, με το κόστος για την κοινωνία να εκτιμάται σε 92 δισεκατομμύρια EUR, κυρίως λόγω μειωμένης παραγωγικότητας·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψυχική υγεία των γυναικών εξαρτάται περισσότερο από παράγοντες όπως η μόρφωση που λαμβάνουν, ο βαθμός εσωτερίκευσης κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών, κανόνων και στερεοτύπων, ο τρόπος που βιώνουν και αντιλαμβάνονται τις εμπειρίες τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους, οι ρόλοι που διαδραματίζουν και τα εμπόδια και οι πιέσεις που υφίστανται, και όχι τόσο από τα βιολογικά χαρακτηριστικά τους·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της διαφορετικότητας των γυναικών και των διαφορών τους έναντι των ανδρών ως προς τη φυσιολογία και η ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών στις πολιτικές υγείας για τις γυναίκες που αφορούν την πρόληψη και τη θεραπεία, με ειδικά μέτρα για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για διάφορους λόγους, η τοξικολογική και βιοϊατρική έρευνα και οι κλινικές δοκιμές απέκλειαν τις γυναίκες και ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, τα μεγάλα κενά όσον αφορά το φύλο περιορίζουν τις γνώσεις μας σχετικά με τις διαφορές των γυναικών και των ανδρών ως προς την υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η βιοϊατρική έρευνα τείνει να αποτυπώνει μια κατεξοχήν ανδρική οπτική γωνία, λαμβάνοντας εσφαλμένα ως δεδομένο ότι οι γυναίκες είναι ίδιες με τους άνδρες σε τομείς όπου υφίστανται διαφορές φυσιολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν έρευνες για τις ειδικές ανάγκες των μεσοφυλικών γυναικών·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός και η υποεκπροσώπηση των γυναικών ως υποκειμένων και του βιολογικού και κοινωνικού φύλου ως παραγόντων στη βιοϊατρική έρευνα και στις κλινικές δοκιμές θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των γυναικών·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο θέσπισε απαιτήσεις προκειμένου το φύλο να λαμβάνεται υπόψη στις δίκες, αλλά ότι η εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να αξιολογηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός δεν θέτει ειδικά ζητήματα για τις γυναίκες, παρά μόνο για τις εγκύους και τις θηλάζουσες γυναίκες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) δεν έχει αναπτύξει ειδικές στρατηγικές για την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη μελέτη και την εκτίμηση των διαφορών μεταξύ των φύλων στην κλινική αξιολόγηση φαρμάκων, παρά το γεγονός ότι έχει αναγνωρίσει ότι «ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου στον πληθυσμό μπορεί να έχουν σημασία όταν λαμβάνεται υπόψη η ενδεχομένως διαφορετική αντίδραση ανδρών και γυναικών» και ότι «επιδράσεις συνδεόμενες με το φύλο μπορεί επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του φαρμάκου»(1)·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις αυτών των φαρμάκων ή των μέσων αντισύλληψης, των αντικαταθλιπτικών και των ηρεμιστικών στη σωματική και την ψυχική υγεία των γυναικών παραμένουν εν πολλοίς άγνωστες και ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την εξάλειψη επιβλαβών παρενεργειών και για τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου σε επίπεδο υγείας έχει ως συνέπεια να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ειδικούς κινδύνους υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής τους·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τη διαθέσιμη, προσβάσιμη και ποιοτική περίθαλψη των διεμφυλικών ατόμων και ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης δεν υποβάλλονται σε κατάλληλες δοκιμές ούτε διαθέτουν κατάλληλη άδεια·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα θεωρείται σημαντικός δείκτης για την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τις επιδόσεις του συστήματος υγείας·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών και νόμιμων υπηρεσιών άμβλωσης, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία γυναικών και κοριτσιών, καθώς και όλων των ατόμων με αναπαραγωγική ικανότητα, αυξάνει τη μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα και οδηγεί στην άρνηση παροχής σωτήριας περίθαλψης και σε αυξημένο αριθμό παράνομων αμβλώσεων·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλες τις χώρες που διαθέτουν σχετικά δεδομένα, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην υγεία μεταξύ κοινωνικοοικονομικών ομάδων και μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπό την έννοια ότι τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης, απασχόλησης και/ή εισοδήματος τείνουν να εμφανίζουν κατά σύστημα υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι ανισότητες στον τομέα της υγείας συνιστούν μία από τις κυριότερες προκλήσεις για τις πολιτικές δημόσιας υγείας σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ευεξία·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σεξουαλική αγωγή που είναι ολοκληρωμένη, κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία, βασίζεται σε στοιχεία, είναι επιστημονικά ακριβής και δεν διατυπώνει υποκειμενικές κρίσεις, οι καλής ποιότητας υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και η πρόσβαση σε αντισύλληψη συμβάλλουν στην πρόληψη της ακούσιας και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, μειώνουν την ανάγκη για αμβλώσεις και συμβάλλουν στην πρόληψη του HIV και των ΣΜΛ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπαιδαγώγηση των νέων ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία τους έχει μακροπρόθεσμα θετικές συνέπειες, οι οποίες διαρκούν εφόρου ζωής και έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το ένα τέταρτο των παιδιών στην ΕΕ γεννιούνται με καισαρική τομή και ότι τα συναφή προβλήματα υγείας μητέρων και παιδιών αυξάνονται στατιστικά·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο μαιευτηρίων και η σημαντική αριθμητική μείωση μαιών και μαιευτήρων σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ευθύνονται για τις ήδη υφιστάμενες επικίνδυνες ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές λιτότητας και οι δημοσιονομικές περικοπές που επιβάλλουν οι εθνικές κυβερνήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης δυσχεραίνουν επίσης την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας και ότι το γεγονός αυτό πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες, ιδίως τις μόνες μητέρες, και τις πολυμελείς οικογένειες·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο μπορεί επιπλέον να πάσχουν από πολύ σοβαρές, ενίοτε, παθήσεις ελλείψει κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, ή να αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα που αφορούν την αναπαραγωγική υγεία, όπως επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, και πιθανά πρόσθετα ψυχολογικά τραύματα, όπως προγεννητική και μεταγεννητική κατάθλιψη, καθώς και κίνδυνο τραυματικής έκθεσης σε (σεξουαλική) βία και κακοποίηση ή τις συνέπειες των φαινομένων αυτών και ειδικούς κινδύνους για την ψυχική τους υγεία και ευεξία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ψυχιατρικής περίθαλψης στους πρόσφυγες ενέχει πολλές ειδικές προκλήσεις, ο βαθμός των οποίων ποικίλλει και εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η χώρα καταγωγής των προσφύγων και το χρονικό διάστημα που έχουν ζήσει στη χώρα υποδοχής·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται από ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, της μήτρας και του τραχήλου της μήτρας, οι οποίες απαντούν κυρίως ή αποκλειστικά σε γυναίκες·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο και υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις και εντατικές θεραπείες, όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, είναι κατά κανόνα περισσότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα κράτη μέλη έχουν θέσει ως στόχο τον έλεγχο του 100% του γυναικείου πληθυσμού για καρκίνο του μαστού και ότι οκτώ έχουν υιοθετήσει αντίστοιχο στόχο για τον έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ασθένειες όπως η οστεοπόρωση, οι μυοσκελετικές παθήσεις και οι νόσοι του κεντρικού νευρικού συστήματος (π.χ. νόσος Aλτσχάιμερ και/ή άνοια) σχετίζονται με ορμονικές αλλαγές που βιώνουν οι γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση ή νωρίτερα λόγω ορμονοθεραπείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που, ως γνωστόν, οι γυναίκες πλήττονται πολύ συχνότερα από τους άνδρες από τις ασθένειες αυτές, η διάσταση του φύλου δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδομητρίωση είναι μια ανίατη ασθένεια που πλήττει περίπου μία στις δέκα γυναίκες, περιλαμβανομένων των κοριτσιών (ήτοι, με ένα πρόχειρο υπολογισμό, 180 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως και 15 εκατομμύρια στην ΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασθένεια αυτή οδηγεί συχνά σε στειρότητα και προκαλεί πολλές φορές έντονο πόνο και προβλήματα ψυχικής υγείας, που καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή σε αρκετές πτυχές της εργασιακής και της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη σωματική και ψυχολογική βία και η βία κατά των γυναικών και ο αντίκτυπός τους στην υγεία του θύματος συνιστούν βασικό εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στην πλήρη άσκηση εκ μέρους των γυναικών των ελευθεριών που διασφαλίζουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών έχει σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στη σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών και των κοριτσιών που υποβάλλονται σε αυτόν·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεσοφυλικά άτομα που έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων αντιμετωπίζουν επίσης επιπτώσεις στη σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία τους·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 13 κράτη μέλη, τα διεμφυλικά άτομα συνεχίζουν να υποβάλλονται σε καταναγκαστική στείρωση στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης του φύλου·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική και επαρκής συλλογή δεδομένων σχετικά με τη βία εις βάρος των γυναικών παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της αποτελεσματικής χάραξης πολιτικής, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που πέφτουν θύματα έμφυλης βίας αντιμετωπίζουν επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία, που συχνά τις συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση της ΠΟΥ για τη βία και την υγεία(2), οι επιπτώσεις της έμφυλης βίας στις γυναίκες μπορεί να είναι διαφόρων ειδών: σωματικές (μώλωπες, κατάγματα, σύνδρομα χρόνιου πόνου, αναπηρία, ινομυαλγία, γαστρεντερικές διαταραχές, κ.ά.)· ψυχολογικές και συμπεριφορικές (κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, κατάθλιψη και άγχος, διαταραχές διατροφής και ύπνου, συναισθήματα ντροπής και ενοχής, φοβίες και κρίσεις πανικού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μετατραυματικό στρες, ψυχοσωματικές διαταραχές, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και τάσεις αυτοκτονίας, ανασφάλεια στις μετέπειτα σχέσεις, κ.ά.)· σεξουαλικές και αναπαραγωγικές (γυναικολογικές διαταραχές, υπογονιμότητα, επιπλοκές κατά την κύηση, αποβολές, σεξουαλική δυσλειτουργία, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ανεπιθύμητη κύηση, κ.ά.)· και μοιραίες (δολοφονία, αυτοκτονία, θάνατος από ΣΜΝ, κ.ά.)·

Ισότητα των φύλων στην ψυχική υγεία

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στην Πυξίδα της ΕΕ για δράση σχετικά με την ψυχική υγεία και την ευεξία, με μια φιλόδοξη, νέα στρατηγική για την ψυχική υγεία που θα προωθεί μια ολιστική ψυχοκοινωνική προσέγγιση με τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας και η οποία θα περιλαμβάνει έναν ισχυρό πυλώνα για τα φύλα και θα διασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών για την ψυχική υγεία·

2.  επισημαίνει ότι στην ΕΕ το 27% των ενηλίκων, ανδρών και γυναικών, έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ψυχικής ασθένειας·

3.  καλεί να κράτη μέλη να λάβουν μέτρα και να διαθέσουν επαρκή κονδύλια για τη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής και ειδικότερα ψυχιατρικής περίθαλψης – συμπεριλαμβανομένων καταφυγίων για γυναίκες – για όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, κατάστασης αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικών χαρακτηριστικών, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας ή θρησκεύματος· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν την ανισότητα ως προς την πρόσβαση στην παροχή υπηρεσιών περίθαλψης στον τομέα της ψυχικής υγείας·

4.  σημειώνει ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της έμφυλης βίας στην ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων της λεκτικής και της ψυχολογικής βίας, της παρενόχλησης και του εκφοβισμού·

5.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές τους ανταποκρίνονται στις προκλήσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας που τίθενται ενδεχομένως για τα άτομα ΛΟΑΔΜ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2010)5 και να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των λεσβιών, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών ατόμων κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών, των προγραμμάτων και των πρωτοκόλλων που αφορούν την υγεία·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία κέντρων ψυχολογικής στήριξης για καρκινοπαθείς, προκειμένου να τους παρέχουν ψυχολογική στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας και της αποκατάστασής τους·

7.  εφιστά την προσοχή στη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία, οι οποίες έρχονται συχνότερα αντιμέτωπες με δυσχέρειες που συνδέονται άμεσα όχι μόνο με την αναπηρία τους, αλλά και με την αυξημένη κοινωνική απομόνωση και την ακούσια έλλειψη δραστηριότητας· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συστηματική αύξηση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών προληπτικής ψυχολογικής μέριμνας σε γυναίκες με αναπηρία και να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη για γυναίκες που φροντίζουν παιδιά με σοβαρή αναπηρία· τονίζει την ανάγκη χάραξης στρατηγικής και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την ψυχική υγεία και την ευεξία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης και άλλες πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο θέμα των προβλημάτων ψυχικής υγείας και την καταπολέμηση του στιγματισμού· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επενδύσουν στην τυπική, την άτυπη και τη μη τυπική εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με έμφαση στις ψυχικές παθήσεις ανάλογα με το φύλο, όπως η κατάθλιψη, το άγχος ή η κατάχρηση ουσιών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα σχολεία διαθέτουν τα κατάλληλα πλαίσια για τον εντοπισμό και την υποστήριξη όσων πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που σχετίζονται με το φύλο, και να διασφαλίσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας· σημειώνει ότι το 70% των παιδιών και των νέων που πάσχουν από πρόβλημα ψυχικής υγείας δεν έχουν τύχει κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης σε αρκετά μικρή ηλικία·

9.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να εντείνουν την τακτική συλλογή δεδομένων για την ψυχική υγεία σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τον επιπολασμό της κατάθλιψης, δεδομένα τα οποία θα είναι διαχωρισμένα τουλάχιστον ανά βιολογικό φύλο, κοινωνικό φύλο, ηλικιακή ομάδα και κοινωνικοοικονομική κατάσταση και θα περιλαμβάνουν δείκτες για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία·

10.  θεωρεί ότι στις δράσεις που εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της ψυχικής υγείας και της ευεξίας πρέπει να συμμετέχουν σημαίνοντα άτομα από τον πολιτικό χώρο, τον τομέα της υγείας, τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα, καθώς και κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· πιστεύει ότι είναι σημαντικό η ψυχική υγεία να παύσει να αντιμετωπίζεται πλέον ως ταμπού σε ορισμένους κοινωνικούς κύκλους·

11.  εμμένει στην άποψη ότι η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και ψυχικής υγείας και ευεξίας παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνοχή των πολιτικών για την ψυχική υγεία, δεδομένου ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός οδηγούν σε μεγαλύτερα προβλήματα ψυχικής υγείας· επισημαίνει ότι η αύξηση του ποσοστού των φτωχών γυναικών και οι πολιτικές λιτότητας που πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ψυχική ευεξία των γυναικών·

12.  τονίζει τη σημασία της κοινωνικής ψυχιατρικής θεραπείας και περίθαλψης, όπως μέσω του αθλητισμού, της μουσικής, των τεχνών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ως σημαντικού στοιχείου στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ως παράγοντα που μειώνει το οικονομικό και το ανθρώπινο κόστος με το οποίο τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να επιβαρύνουν το άτομο και την κοινωνία στο σύνολό της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο σε κοινωνικά προγράμματα ψυχιατρικής φροντίδας, όπως οι κοινωνικές θεραπευτικές παρεμβάσεις·

13.  επισημαίνει με ανησυχία ότι μόνο 13 κράτη μέλη διαθέτουν, εξ όσων γνωρίζει η ΠΟΥ, εθνική στρατηγική για τις αυτοκτονίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν μια εθνική στρατηγική για την πρόληψη των αυτοκτονιών και να λάβουν μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση των παραγόντων κινδύνου αυτοκτονίας, όπως είναι η κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κατάθλιψη και το στρες· ζητεί επιπλέον να θεσπιστούν μηχανισμοί στήριξης των ατόμων μετά από απόπειρα αυτοκτονίας·

14.  αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των μέσων ενημέρωσης και ιδίως του Διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία και ευεξία, ιδίως στις νεαρές γυναίκες και στα κορίτσια, και επισημαίνει ότι το θέμα αυτό πρέπει να ερευνηθεί ακόμη περισσότερο· σημειώνει ότι νοοτροπίες που καλλιεργούν τα μέσα ενημέρωσης οι οποίες δίνουν έμφαση στην ηλικία και την εξωτερική εμφάνιση των γυναικών και των κοριτσιών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία και ευεξία, όπως άγχος, κατάθλιψη ή ψυχαναγκαστική συμπεριφορά· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων νομικών μέτρων, για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της αντικειμενοποίησης μέσω του Διαδικτύου· τονίζει την ανάγκη να διαμορφωθεί μια φιλόδοξη στρατηγική για την ηλεκτρονική ψυχική υγεία και ευεξία και να προωθηθεί η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών θεραπειών· αναγνωρίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπράττουν σε μια στρατηγική των μέσων ενημέρωσης για την ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων του εκδοτικού και του διαφημιστικού κλάδου, οι οποίοι πρέπει να υιοθετήσουν ηθικά πρότυπα ούτως ώστε να αποφεύγεται η αντικειμενοποίηση των γυναικών και η προώθηση έμφυλων στερεοτύπων·

15.  επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν μια στρεβλή αντίληψη της εικόνας τους, λόγω των μέσων ενημέρωσης, της διαφήμισης που υπακούει σε στερεότυπα και των κοινωνικών πιέσεων, και αναπτύσσουν διαταραχές σε επίπεδο διατροφής και συμπεριφοράς, όπως ανορεξία, βουλιμία, ορθορεξία, αδηφαγική διαταραχή και μεγαλορεξία· υποστηρίζει μια προσέγγιση με γνώμονα το φύλο όσον αφορά τις διατροφικές διαταραχές και την ανάγκη ενσωμάτωσής της στον διάλογο για την υγεία και στις πληροφορίες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό· ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα βοήθειας και υποστήριξης στα σχολεία για την παροχή ψυχολογικής στήριξης στους μαθητές, κυρίως στις έφηβες, οι οποίες είναι περισσότερο επιρρεπείς στην ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, παγκόσμιοι ηγέτες αναγνωρίζουν την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας και την πρόληψη και τη θεραπεία της κατάχρησης ουσιών ως προτεραιότητες στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο του θεματολογίου για την παγκόσμια ανάπτυξη·

17.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις εγκαταστάσεις ψυχιατρικής περίθαλψης και την παροχή ψυχιατρικής περίθαλψης στις γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες στην Ευρώπη, ιδίως σε εκείνες που ζουν σε πρόχειρα καταλύματα σε διάφορα κράτη μέλη· τονίζει ότι η κράτηση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο χωρίς ουσιαστική και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου που έχουν καταθέσει συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ευεξία τους· καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τις αιτούσες άσυλο υπό κράτηση και τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται αμέσως στις γυναίκες αυτές προστασία, που θα συμπεριλαμβάνει τερματισμό της κράτησης, επιτάχυνση της μετεγκατάστασης και προώθηση της στήριξης και της παροχής συμβουλών· καλεί τα κράτη μέλη να αποσυνδέσουν τις πολιτικές υγείας από τον έλεγχο της μετανάστευσης, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες περίθαλψης και να παύσουν να επιβάλλουν στους επαγγελματίες του τομέα υγείας την υποχρέωση να αναφέρουν τους μετανάστες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα· ζητεί ακόμη από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις πολυυπηρεσιακές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία και τη στήριξη της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής ευεξίας των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στην Ευρώπη, όπως εκπονήθηκαν από την ΠΟΥ/Ευρώπη, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης·

18.  τονίζει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να κάνουν δυο δουλειές την ημέρα, μία στον εργασιακό τους χώρο και μία στο σπίτι, δεδομένου ότι οι άνδρες δεν αφιερώνουν αρκετή προσπάθεια στις ευθύνες του νοικοκυριού και στην ανατροφή των παιδιών, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να πάσχουν από κατάθλιψη, άγχος και στρες, ενώ έχουν ενοχικά αισθήματα γιατί αδυνατούν να φροντίσουν με τον κατάλληλο τρόπο την οικογένειά τους, ρόλος ο οποίος παραδοσιακά ανατίθεται στις γυναίκες·

19.  καταγγέλλει το νέο, ευρέως διαδεδομένο σεξιστικό στερεότυπο της σύγχρονης γυναίκας η οποία οφείλει να διαπρέπει στις σπουδές και στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, ικανοποιώντας παράλληλα τις παραδοσιακές προσδοκίες του να είναι καλή σύζυγος, οικοδέσποινα και άψογη μητέρα και παράλληλα να παραμένει ελκυστική, πρότυπο συμπεριφοράς που προκαλεί στρες και άγχος σε πολλές γυναίκες·

20.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν ειδικές πολιτικές για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προσαρμοσμένες στις ομάδες ευάλωτων γυναικών που ζουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες και σε όσους αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις, όπως οι γυναίκες πρόσφυγες και οι μετανάστριες, οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, τα μεσοφυλικά και τα διεμφυλικά άτομα, οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι ηλικιωμένες και οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές·

21.  τονίζει τη σημασία μιας προσέγγισης της ψυχικής υγείας με βάση τον κύκλο ζωής, η οποία θα εξετάζει τις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας με συνεπή και ολοκληρωμένο τρόπο, με έμφαση στις έφηβες και στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες κατά κανόνα αναφέρουν χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή τους σε σχέση με τους άνδρες των ίδιων ηλικιακών ομάδων·

22.  συνιστά, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, να ξεκινά η παροχή ψυχιατρικής περίθαλψης όσο το δυνατόν νωρίτερα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, προκειμένου να είναι δυνατό να εντοπίζονται συγκεκριμένες παθήσεις που μπορεί να χρειάζονται παρακολούθηση, να αναγνωρίζονται τα κοινωνικά προβλήματα για την αντιμετώπιση των οποίων οι γυναίκες χρειάζονται ενδεχομένως τη βοήθεια κοινωνικών ή ψυχιατρικών υπηρεσιών και να ενημερώνονται οι γυναίκες για τα θέματα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη· ζητεί να διασφαλιστεί η παροχή ευρύτερης ολοκληρωμένης μαιευτικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης μαίες και μαιευτήρες, και τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η πρόκληση αυτή στις αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι η ψυχολογική περίθαλψη είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική περίθαλψη και σημειώνει ότι οι λεχώνες στην ΕΕ παρουσιάζουν μεταγεννητική κατάθλιψη σε ποσοστό περίπου 10 έως 15%· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται πρόσβαση σε ψυχολογική και ιατρική περίθαλψη σε γυναίκες έπειτα από αποβολές και την ανάγκη για μια εξατομικευμένη προσέγγιση με ευαισθησία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, να αναπτύξουν και να παράσχουν έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία της μεταγεννητικής ψύχωσης και κατάθλιψης·

23.  υπογραμμίζει ότι η κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης, ιδίως οι πολιτικές για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ψυχική υγεία και την ευεξία των γυναικών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τους εργοδότες, τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και την κοινωνία των πολιτών για την ανάπτυξη μιας ολιστικής και ευαισθητοποιημένης ως προς τη διάσταση του φύλου προσέγγισης της ψυχικής ευεξίας στην εργασία· τονίζει τη σημασία της παροχής κατάρτισης σε θέματα ψυχικής υγείας στα άτομα που κατέχουν θέσεις διοίκησης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα·

24.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των επίσημων και ανεπίσημων φροντιστών στον τομέα της ψυχιατρικής περίθαλψης, οι οποίοι είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους γυναίκες· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των επίσημων και ανεπίσημων φροντιστών ψυχιατρικής περίθαλψης και ιδίως στον ρόλο των γυναικών φροντιστών, καθώς και στην ανάληψη δράσης για την προστασία της ψυχικής υγείας και ευεξίας των ίδιων των φροντιστών·

25.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν επίσης υπόψη τις προκλήσεις ψυχικής υγείας και ευεξίας που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και τα αγόρια λόγω έμφυλων στερεοτύπων που οδηγούν σε αυξημένες πιθανότητες κατάχρησης ουσιών και αυτοκτονίας σε σχέση με τις γυναίκες· τονίζει ότι οι πολιτικές για την ψυχική υγεία των ανδρών πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη διάσταση της ηλικίας και της διάρκειας ζωής, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και γεωγραφικούς παράγοντες·

Ισότητα των φύλων στις κλινικές δοκιμές

26.  τονίζει το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμακευτικών προϊόντων σε άνδρες και γυναίκες και ότι οι δοκιμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, υπό συνθήκες ισότητας, ένταξης και μη περιθωριοποίησης, και να αντικατοπτρίζουν δεόντως τον πληθυσμό που αναμένεται ότι θα κάνει χρήση των προϊόντων· προτείνει να λαμβάνουν υπόψη οι κλινικές δοκιμές συγκεκριμένες ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι ασθενείς και άτομα από εθνοτικές μειονότητες· εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να συλλέγονται δεδομένα ανά φύλο μετά τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, προκειμένου να καταγράφονται οι διάφορες παρενέργειες, καθώς και οι έρευνες και τα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη·

27.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η αποτυχία στο θέμα της βελτίωσης της εκπροσώπησης των γυναικών στις κλινικές δοκιμές και στα αποτελέσματα της βιοϊατρικής έρευνας θέτει την υγεία και τις ζωές των γυναικών σε κίνδυνο και τονίζει ότι οι μεθοδολογίες και ο σχεδιασμός των κλινικών δοκιμών πρέπει να καθιστούν δυνατή τη στρωματοποιημένη ανάλυση με βάση την ηλικία και το φύλο· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι επείγουσα ανάγκη οι διαφορές λόγω φύλου να λαμβάνονται υπόψη στις κλινικές διαδικασίες στον τομέα της ψυχικής υγείας·

28.  τονίζει τη σημασία που έχει η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών, ούτως ώστε η μεθοδολογία να είναι διαφανής και προσβάσιμη·

29.  επισημαίνει ότι τα λοιμώδη νοσήματα (π.χ. ο ιός HIV και η ελονοσία) και η αρνητική έκβαση της κύησης (π.χ. η θνησιγένεια) εμφανίζουν τον μέγιστο επιπολασμό στις χώρες χαμηλότερου μέσου εισοδήματος (LMIC)· ζητεί να περιληφθούν οι έγκυοι στις κλινικές δοκιμές προκειμένου να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνησιμότητα μητέρων και βρεφών·

30.  απαιτεί να αναγράφεται με σαφήνεια στις ετικέτες των φαρμακευτικών προϊόντων αν έχουν ή όχι πραγματοποιηθεί δοκιμές σε γυναίκες και αν ενδέχεται οι παρενέργειες σε άνδρες και γυναίκες να είναι διαφορετικές· ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για την εκπόνηση σχεδίων σε ενωσιακό επίπεδο τα οποία θα εστιάζουν στη μεταχείριση των γυναικών στις κλινικές έρευνες· θεωρεί ότι στα σχέδια αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν οι υγειονομικές αρχές σε όλα τα επίπεδα και η φαρμακοβιομηχανία, με την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών για την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη μελέτη και την αξιολόγηση των διαφορών μεταξύ των φύλων στις κλινικές δοκιμές·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές·

33.  προτρέπει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) να χαράξει διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις γυναίκες, ως ειδικό πληθυσμό, για τις κλινικές δοκιμές·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν, κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο, μια μεθοδολογική προσέγγιση των κλινικών δοκιμών που θα εγγυάται ότι εκπροσωπούνται εξίσου άνδρες και γυναίκες στις κλινικές δοκιμές, με ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων στο πλαίσιο των συμμετεχόντων, καθώς και ότι παρακολουθείται ειδικά το επίπεδο εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών όταν εξετάζεται η ορθή εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού·

35.  ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τους εμπλεκόμενους φορείς να διασφαλίσουν ότι οι παράγοντες που αφορούν το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο λαμβάνονται υπόψη από τα πρώτα στάδια της έρευνας και της ανάπτυξης φαρμάκων, πριν από το στάδιο των κλινικών δοκιμών· τονίζει την ανάγκη για καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη επί του θέματος·

36.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται επείγουσα δράση προκειμένου να αντιμετωπισθεί το χάσμα ως προς τα φύλα στις κλινικές δοκιμές σε τομείς της υγείας όπου αυτές οι διαφορές είναι ιδιαίτερα επιζήμιες, όπως στη φαρμακευτική αγωγή για τη νόσο Aλτσχάιμερ, τον καρκίνο, την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, της κατάθλιψης και των καρδιαγγειακών παθήσεων·

37.  τονίζει ότι οι ερευνητές και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να αναλάβουν συντονισμένη δράση προκειμένου να εξαλείψουν τις επιβλαβείς παρενέργειες φαρμάκων που πλήττουν ειδικά τις γυναίκες, όπως τα αντικαταθλιπτικά, τα αντισυλληπτικά και άλλα φάρμακα, για να βελτιωθεί η υγεία των γυναικών και η ποιότητα της περίθαλψης·

38.  σημειώνει με ανησυχία ότι διακρίσεις λόγω φύλου και ανισότητες συμβαίνουν στον τομέα της έρευνας για την υγεία και την κοινωνική μέριμνα στις αναπτυσσόμενες χώρες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ανάπτυξη ενδεδειγμένων και στοχευμένων θεραπειών· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι οι ασθενείς στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ανεπαρκή εκπροσώπηση στη φαρμακολογική έρευνα· σημειώνει ότι κατά την ανάπτυξη φαρμάκων για τη φυματίωση έχουν παραμεληθεί ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως παιδιά και έγκυοι· τονίζει την ανάγκη να συλλέγονται και να αποθηκεύονται δείγματα για φαρμακογενετική μελέτη σε μελλοντικές κλινικές δοκιμές με βάση το φύλο· υπενθυμίζει ότι, λόγω των διαφορετικών βιολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών των γυναικών, απαιτείται ειδική ενημέρωση για την επίδραση των φαρμάκων στο σώμα τους·

39.  σημειώνει με ανησυχία ότι η αύξηση των δοκιμών φαρμάκων σε χώρες της Αφρικής και σε άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές δεοντολογικές παραβάσεις και σε παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών της ΕΕ, όπως είναι το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και την περίθαλψη· επισημαίνει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη, ασφάλιση υγείας ή σε οικονομικά προσιτά φάρμακα, δεν αφήνει στα ευάλωτα άτομα, και ιδίως στις γυναίκες, καμία άλλη επιλογή από το να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές προκειμένου να λάβουν ιατρική περίθαλψη, πιθανόν χωρίς να έχουν επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν·

40.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες ψυχοφαρμάκων από τους άνδρες, αλλά ότι είναι ελάχιστες οι μελέτες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τις επιδράσεις των εν λόγω φαρμάκων, τα οποία συνταγογραφούνται αδιακρίτως σε άνδρες και γυναίκες και στην ίδια δοσολογία· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο από τις αρνητικές επιδράσεις των ψυχοφαρμάκων λόγω του αποκλεισμού τους από τις κλινικές δοκιμές, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη η γυναικεία φυσιολογία· επισημαίνει επίσης ότι οι γυναίκες καταφεύγουν περισσότερο από τους άνδρες στη βοήθεια της ψυχοθεραπείας για την επίλυση των ψυχικών προβλημάτων τους·

Γενικές παρατηρήσεις

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

   α) να προωθήσουν την περίθαλψη εξασφαλίζοντας ευχερή πρόσβαση στις υπηρεσίες και την παροχή επαρκούς πληροφόρησης με βάση τις ειδικές ανάγκες των ανδρών και των γυναικών, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας και της κλινικής έρευνας·
   β) να εξετάσουν τις ειδικές ανάγκες υγείας των γυναικών και των ανδρών και να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές τους, στα προγράμματα και την έρευνα για την υγεία, από την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό τους μέχρι την εκτίμηση επιπτώσεων και τον προϋπολογισμό·
   γ) να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές πρόληψης στοχεύουν συγκεκριμένα τις γυναίκες που απειλούνται με διατομεακές διακρίσεις, όπως οι γυναίκες Ρομά, οι γυναίκες με αναπηρία, οι λεσβίες και οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες, οι μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες και οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, καθώς και τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα·
   δ) να αναγνωρίσουν την έμφυλη βία και τη βία κατά των γυναικών ως ζήτημα δημόσιας υγείας, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 49.25 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας της 25ης Μαΐου 1996, το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ευεξία των γυναικών·
   ε) να διασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξη έρευνας σε ενωσιακό επίπεδο για την εξάπλωση της έμφυλης βίας που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, όπως επιβεβαιώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Eurostat για το 2016, και την τακτική συλλογή χωριστών δεδομένων, ιδίως για τον επιπολασμό της κατάθλιψης, δεδομένα τα οποία θα είναι διαχωρισμένα τουλάχιστον ανά βιολογικό φύλο, ηλικιακή ομάδα και κοινωνικοοικονομική κατάσταση·
   στ) να στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις γυναικών που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών και να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες έχουν λόγο σε ζητήματα ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών υγείας και ότι οι ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές για την υγεία ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους·
   ζ) να παράσχουν κίνητρα για τη διεξαγωγή προγραμμάτων για τις ειδικές ανάγκες των γυναικών όσον αφορά ασθένειες όπως η οστεοπόρωση, οι μυοσκελετικές παθήσεις και οι νόσοι του κεντρικού νευρικού συστήματος (π.χ. νόσος Aλτσχάιμερ και/ή άνοια), καθώς και εκείνων που ενημερώνουν τις γυναίκες για τις μεθόδους πρόληψης και προσφέρουν κατάρτιση σε ιατρικό προσωπικό·
   η) να δώσουν περισσότερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο χρόνιας κόπωσης ή ινομυαλγία, προσφέροντάς τους επαρκείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·
   θ) να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση ερευνών σχετικά με τα αίτια και τις ενδεχόμενες θεραπείες της ενδομητρίωσης, καθώς και τη χάραξη κλινικών κατευθυντήριων γραμμών και τη δημιουργία κέντρων αναφοράς· να προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενδομητρίωση και να παράσχουν τα μέσα για την κατάρτιση ειδικευμένων επαγγελματιών του τομέα της υγείας και για ερευνητικές πρωτοβουλίες·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές για τη βελτίωση της μέσης υγείας του πληθυσμού μέσω της εξάλειψης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας που πλήττουν μειονεκτούσες κοινωνικοοικονομικές ομάδες· ζητεί, εν προκειμένω, ενεργό δέσμευση σε ένα φάσμα τομέων πολιτικής, όχι μόνο της δημόσιας υγείας και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της χωροταξίας, πάντα με σαφή προοπτική υπέρ της ισότητας των φύλων·

43.  καλεί τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στην πολιτική για την ψυχική υγεία και να αναπτύξουν πολιτικές και προγράμματα για την αντιμετώπιση τόσο των ειδικών αναγκών των γυναικών όσον αφορά τη θεραπεία ψυχικών νόσων όσο και των κοινωνικών αιτίων της ψυχολογικής καταπόνησης· σημειώνει με ανησυχία ότι, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ο αποκλεισμός των γυναικών από τη βιοϊατρική έρευνα συχνά οφείλεται στην απουσία πληροφόρησης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, στους ρόλους τους ως μητέρων και φροντιστών, καθώς και στην έλλειψη ελευθερίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στο νοικοκυριό τους· πιστεύει ακράδαντα ότι η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας στους ρόλους και τις υποχρεώσεις των δύο φύλων, η εισοδηματική ασφάλεια, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ένταξη στην αγορά εργασίας, τα αποτελεσματικότερα μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, ιδίως για τις ανύπαντρες μητέρες, η ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής ασφάλειας και τα μέτρα για τη μείωση της φτώχειας θα εξαλείψουν περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στον τομέα της ψυχικής υγείας·

44.  θεωρεί ότι στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα περιλαμβάνονται η πρόσβαση στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση, η αξιόπιστη, ασφαλής και οικονομικά προσιτή αντισύλληψη και η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση σε θέματα σχέσεων·

45.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα περιορίζονται αυστηρά και/ή υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ·

46.  εκτιμά ότι ο αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών του τομέα υγείας που αρνούνται να πραγματοποιήσουν αμβλώσεις στα κράτη μέλη συνιστά μία ακόμη απειλή για την υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας ελάχιστος αριθμός επαγγελματιών στον χώρο της υγείας που είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιούν αμβλώσεις σε νοσοκομεία·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την πρόληψη, την απαγόρευση και τη δίωξη της καταναγκαστικής στείρωσης γυναικών, φαινόμενο το οποίο αφορά ιδίως τις γυναίκες με αναπηρία, τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα και τις γυναίκες Ρομά·

48.  τονίζει το γεγονός ότι οι διαδικασίες ελέγχου σε πρώιμα στάδια καρκίνου, παράλληλα με προγράμματα ενημέρωσης, θεωρούνται από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης του καρκίνου και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε αυτούς τους ελέγχους·

49.  τονίζει ότι η ενδυνάμωση των γυναικών και η προώθηση της ισότητας των φύλων έχουν ζωτική σημασία για την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, για τον τερματισμό όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που σημειώνονται στον τομέα της ψυχικής υγείας και της κλινικής έρευνας και ότι δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά έχει επίσης πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε όλους τους άλλους τομείς ανάπτυξης (Στόχος 5 για τη βιώσιμη ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών)·

50.  θεωρεί υποχρέωση των κρατών μελών να εγγυηθούν την παροχή μαιευτικής βοήθειας σε τοπικό επίπεδο ως δημόσιας υπηρεσίας και να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα μαιών και σε αγροτικές και ορεινές περιοχές·

51.  καλεί τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών να αναγνωρίσουν την ενδομητρίωση ως αναπηρία, κάτι που θα επιτρέπει στις πάσχουσες να υποβάλλονται σε θεραπεία δωρεάν, ακόμη και αν πρόκειται για δαπανηρές θεραπευτικές αγωγές και/ή χειρουργικές επεμβάσεις, και θα τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν ειδική αναρρωτική άδεια σε περίπτωση οξείας κρίσης, προκειμένου να αποφεύγεται ο στιγματισμός τους στον χώρο εργασίας·

52.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους συναφείς οργανισμούς να διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας σωματική και ψυχιατρική φροντίδα για όλους τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, ιδίως για τις ευάλωτες γυναίκες και τα κορίτσια, ως ζήτημα οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, μακροπρόθεσμα, να προετοιμάσουν επαρκώς τα εθνικά συστήματα υγείας τους για τους εισερχόμενους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο· τονίζει την ανάγκη για μια ευαίσθητη ως προς το φύλο κατάρτιση σε θέματα ψυχικής υγείας των εργαζομένων στους τομείς της μετανάστευσης, του ασύλου και της επιβολής της νομοθεσίας και των υπαλλήλων που ασχολούνται με πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες, ιδίως με ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια· θεωρεί ότι αυτά τα αναγκαία μέτρα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις όπως ασφαλή στέγαση και εγκαταστάσεις υγιεινής για τις γυναίκες και τα παιδιά, παροχή νομικών συμβουλών και πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της αντισύλληψης, της στήριξης των επιζώντων σεξουαλικής βίας και των ασφαλών και νόμιμων αμβλώσεων·

53.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν αμέσως τέλος στις τρέχουσες πολιτικές λιτότητας και στις περικοπές των δημόσιων δαπανών για υπηρεσίες καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας υγείας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή το νομικό καθεστώς τους·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε άνεργες γυναίκες, γυναίκες της υπαίθρου και γυναίκες συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα οι οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν οι ίδιες τα έξοδα για τον ιατρικό έλεγχο και την ιατρική τους περίθαλψη·

55.  συνιστά οι γυναίκες μετά τη γέννηση παιδιού με αναπηρία ή με ασθένεια απειλητική για τη ζωή του, να έχουν εξασφαλισμένη ειδική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων ιδίως δωρεάν πρόσβασης σε μακροχρόνια παιδιατρική περίθαλψη στο σπίτι, παιδιατρικής παρηγορητικής φροντίδας, καθώς και εξειδικευμένης και ευχερώς διαθέσιμης ψυχολογικής υποστήριξης·

56.  τονίζει ότι η υλοποίηση του δικαιώματος της υγείας για όλους υπερισχύει της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εξαρτάται από τις επενδύσεις στην παγκόσμια έρευνα για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών υγείας και των φαρμάκων για συνδεόμενες με τη φτώχεια και παραμελημένες ασθένειες (PRND)·

57.  καταδικάζει τις περικοπές στους προϋπολογισμούς για τη δημόσια υγεία στα κράτη μέλη και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα κονδύλια στους ετήσιους προϋπολογισμούς για προγράμματα πρόληψης της βίας εις βάρος των γυναικών σε όλα τα κράτη μέλη υπολείπονται κατά πολύ του πραγματικού κόστους της εν λόγω βίας, οικονομικού, κοινωνικού ή ηθικού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες για τη στήριξη προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την εξασφάλιση αποτελεσματικής βοήθειας και προστασίας στα θύματα·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα στον τομέα της υγείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας και να εφαρμόζουν πρωτόκολλα υγείας στα κρούσματα επίθεσης, τα οποία θα πρέπει να διαβιβάζονται στα αρμόδια δικαστήρια με σκοπό την επιτάχυνση της νομικής διαδικασίας· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση και στην ολοκληρωμένη κοινωνική πρόνοια, μέσω της παροχής μόνιμης, επείγουσας και ειδικευμένης φροντίδας πολυτομεακών επαγγελματικών υπηρεσιών·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες της Επιτροπής για την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν την έχουν ακόμη κυρώσει· ζητεί επιτακτικά από το Συμβούλιο να διασφαλίσει την προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το συντομότερο δυνατόν·

60.  τονίζει ότι η πορνεία αποτελεί επίσης ζήτημα υγείας, καθώς έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των εκδιδόμενων ατόμων, τα οποία είναι πιθανότερο να υποφέρουν από σεξουαλικά, σωματικά και ψυχικά τραύματα, αλκοολισμό και τοξικομανία, απώλεια αυτοεκτίμησης, καθώς και υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό· προσθέτει και τονίζει ότι οι περισσότεροι από τους αγοραστές σεξ ζητούν αγοραίο σεξ χωρίς προφύλαξη, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία τόσο των εκδιδόμενων ατόμων όσο και των αγοραστών·

61.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την πρόληψη, απαγόρευση και δίωξη του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων που υφίστανται τα μεσοφυλικά άτομα και να παρέχουν ψυχιατρική υποστήριξη, σε συνδυασμό με σωματική περίθαλψη, στα θύματα και στα άτομα που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο·

62.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες ή μειονεκτούσες ομάδες και να δρομολογήσουν προγράμματα παρέμβασης για τις ομάδες αυτές·

63.  θεωρεί ότι η έλλειψη συγκρίσιμων, ολοκληρωμένων και αξιόπιστων δεδομένων ανά φύλο που ενημερώνονται σε τακτική βάση συνιστά πηγή διακρίσεων για την υγεία των γυναικών·

64.  υπενθυμίζει ότι η ιατρική περίθαλψη και η πολιτική για την υγεία αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι ο ρόλος της Επιτροπής έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τις εθνικές πολιτικές·

o
o   o

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EMEA/CHMP/3916/2005 - ICH http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf
(2) Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi και Lozano, 2002.


Προτεραιότητες για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
PDF 495kWORD 57k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2017/2001(INI))
P8_TA(2017)0029A8-0018/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλαν η Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και η Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (B8-1365/2016),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 για την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων και τη νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015, και της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το μετασχηματιστικό θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας, καθώς και το θέμα προτεραιότητάς της που αφορά την «Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας»,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005, στις 2 Μαρτίου 2010 και στις 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0018/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων και των καθηκόντων της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέπεται επίσης από την αρχή αυτή στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης, καθώς είναι αναγκαίος ο συντονισμός αμφότερων των διαστάσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και προϋπόθεση για την προώθηση της ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας, και αποτελούν απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, ευημερούντα και βιώσιμο κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρενόχληση και η βία κατά των γυναικών περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μία από αυτές τις μορφές κακοποίησης μπορεί να αφήσει βαθιά ψυχολογικά τραύματα και να περιλαμβάνει σωματική ή σεξουαλική βλάβη ή πόνο, απειλή για τέτοιες πράξεις καθώς και εξαναγκασμό, μπορεί να βλάψει τη γενική υγεία των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων της αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει στον θάνατο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιανουαρίου 2017, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump επανενεργοποίησε τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης», οποίος δεν επιτρέπει στις διεθνείς οργανώσεις να λαμβάνουν οιαδήποτε γενική βοήθεια για την υγεία από τις ΗΠΑ, εφόσον εφαρμόζουν, παρέχουν συμβουλές, αναφέρουν ή ασκούν πιέσεις για υπηρεσίες άμβλωσης, ακόμα και αν το πράττουν με δικούς τους πόρους και όχι των ΗΠΑ, και ακόμα όταν η άμβλωση είναι νόμιμη στη χώρα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα επηρεάσει τώρα αρνητικά τα προγράμματα για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, την υγεία των μητέρων και των παιδιών, τη λοίμωξη από τον ιό Ζίκα και άλλους τομείς της υγείας και των νόσων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω κανόνας θα σημάνει οπισθοδρόμηση πολλών ετών σε σχέση με τις επιτευχθείσες προόδους όσον αφορά την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των πληθυσμών ανά τον κόσμο, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, αφετέρου δε θα μπορούσε να υπονομεύσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ5) είναι να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ5 είναι ένας αυτοτελής στόχος, δηλαδή πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την Ατζέντα του 2030 και στην υλοποίηση όλων των ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών συνίσταται στο να τους παρασχεθούν τα απαραίτητα εργαλεία ώστε καταστούν οικονομικά ανεξάρτητες, να εκπροσωπούνται ισότιμα στην κοινωνία, να διαδραματίζουν ισότιμο ρόλο σε όλους τους τομείς της ζωής και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία στη δημόσια ζωή και έλεγχο όλων των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο και η οικονομική συμμετοχή των γυναικών μπορεί να τονώσει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει μια ευημερία χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που τιμούν τις γυναίκες και τους δίνουν το δικαίωμα να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά εργασίας και στη λήψη αποφάσεων είναι πιο σταθερές, ευημερούσες και ασφαλείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι στοιχείο της έξυπνης οικονομίας και διασφαλίζει ότι οι δημόσιες δαπάνες εξυπηρετούν την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών είναι ανεκμετάλλευτες πηγές οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, είκοσι χρόνια μετά το Πεκίνο, παρά τις βάσιμες ενδείξεις ότι η χειραφέτηση των γυναικών έχει καίρια σημασία για τη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών προκλήσεων στον κόσμο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ αναγνώρισαν ότι καμία χώρα δεν είχε επιτύχει πλήρως την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, ότι η πρόοδος ήταν αργή και άνιση, ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν σημαντικά κενά και μορφές διακρίσεων και ότι είχαν εμφανιστεί νέες προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των δώδεκα σημαντικών τομέων της Πλατφόρμας Δράσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας πολιτικά και οικονομικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει τον βασικό ρόλο του θεματοφύλακα της γλώσσας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών που συμφωνήθηκε από τον ΟΗΕ και την ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να παράγουν περίπου το 80% των τροφίμων στις φτωχότερες χώρες και είναι οι βασικές εγγυήτριες της βιοποικιλότητας και των σπόρων καλλιεργειών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γη δεν είναι μόνο μέσο παραγωγής, αλλά και τόπος πολιτισμού και ταυτότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η πρόσβαση σε γη είναι θεμελιώδες στοιχείο της ζωής και αναφαίρετο δικαίωμα για τις αγρότισσες και τις αυτόχθονες γυναίκες·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο την ακόλουθη σύσταση:

  

Γενικοί όροι για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών

   α) να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του όσον αφορά την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και το φάσμα των δράσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων που περιγράφονται σε αυτήν· να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του όσον αφορά τη διττή προσέγγιση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής και της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων·
   β) να ενθαρρύνει πολιτικές για την επένδυση στην ίση πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε αυτούς τους τομείς και σε όλους τους τομείς, ιδίως σε εκείνους όπου παραδοσιακά κυριαρχούν οι άνδρες·
   γ) να καταπολεμήσει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα ως σοβαρή παραβίαση της σωματικής και ψυχολογικής τους ακεραιότητας που εμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους· να σημειώσει πρόοδο ως προς την πλήρη κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη μέλη·
   δ) να θεωρήσει ότι ο ΟΗΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει επίσης, προκειμένου να μπορούν να δρουν αποτελεσματικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, να εντείνουν τις εγχώριες προσπάθειές τους για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου· να επαναλάβει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης μιας οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων· να καλέσει επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα μέρη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·
   ε) να καταρτίσει πολιτικές για την προώθηση και τη στήριξη της αξιοπρεπούς εργασίας και της πλήρους απασχόλησης για όλες τις γυναίκες·
   στ) να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τα έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις αναθεώρησης των εγγράφων αυτών· να παράσχει στα κορίτσια, τα αγόρια, τις νέες γυναίκες και τους νέους άνδρες σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία τους, ούτως ώστε να μειωθούν οι πρώιμες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή η διάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων·
   ζ) καταδικάζει έντονα τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule), ο οποίος δεν επιτρέπει στις διεθνείς οργανώσεις να λαμβάνουν χρηματοδότηση οικογενειακού προγραμματισμού από τις ΗΠΑ, εφόσον εφαρμόζουν, παρέχουν συμβουλές, αναφέρουν ή ασκούν πιέσεις για υπηρεσίες άμβλωσης· θεωρεί τον κανόνα αυτό ως άμεση επίθεση και πλήγμα για τα κτηθέντα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» αυξάνοντας σημαντικά τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων (SRHR) και μέσω ενός διεθνούς ταμείου για τη χρηματοδότηση της πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό και την ασφαλή και νόμιμη έκτρωση, χρησιμοποιώντας τόσο εθνικούς πόρους όσο και πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας, προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό μετά τις ενέργειες της κυβέρνησης Trump για διακοπή της χρηματοδότησης όλων των ξένων οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων·
   η) να εξαλείψει το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την αμοιβή, τις διά βίου αποδοχές και τις συντάξεις·
   θ) να δώσει τέλος σε όλες τις μορφές διακρίσεων κατά των γυναικών σε νομοθεσίες και πολιτικές σε όλα τα επίπεδα·
   ι) να καταπολεμήσει κάθε μορφή στερεοτύπων περί φύλου, τα οποία διαιωνίζουν την ανισότητα, τη βία και τις διακρίσεις, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας·
   ια) να στηρίξει το έργο των οργανώσεων των γυναικών σε όλα τα επίπεδα· να μεριμνήσει για τη συμμετοχή τους ως εταίρων στη χάραξη πολιτικής και να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση·
   ιβ) να εφαρμόσει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, ως εργαλείο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, όσον αφορά όλες τις δημόσιες δαπάνες·
  

Ενίσχυση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και εξάλειψη των φραγμών στην αγορά εργασίας

   ιγ) να ζητήσει από όλα τα μέρη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη CEDAW, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα άρθρα 1, 4, 10, 11, 13, 14 και 15·
   ιδ) να ζητήσει από όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πολιτικές και νόμους που διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση στην εργασία και ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας·
   ιε) να συνεχίσει και να εντείνει το έργο για τη θέσπιση πολιτικών που στηρίζουν και προωθούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της αξιοπρεπούς εργασίας και την άρση όλων των φραγμών και κοινωνικών προκαταλήψεων για τη σύσταση και διεύθυνση επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, χρηματοδότηση, επιχειρηματικά κεφάλαια και αγορές επί ίσοις όροις, και της ενθάρρυνσης της πρόσβασης σε πληροφορίες, κατάρτιση και δίκτυα για επιχειρηματικούς σκοπούς· να αναγνωρίσει και να προωθήσει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο των κοινωνικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων στην οικονομική χειραφέτηση των γυναικών·
   ιστ) να αναγνωρίσει ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις δημόσιες υπηρεσίες, έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες, και ότι αυτές οι επιπτώσεις λόγω φύλου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς χάραξης πολιτικής·
   ιζ) να προωθήσει νέες επενδύσεις στις υποδομές κοινωνικής φροντίδας, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στη δημόσια προσφορά προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας παιδιών, εξαρτώμενων προσώπων και ηλικιωμένων· να εξασφαλίσει ισχυρή προστασία και εργασιακά δικαιώματα για τις εγκύους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και μετά από αυτήν·
   ιη) να υποστηρίξει πολιτικές που ευνοούν την ίση κατανομή μεταξύ γυναικών και ανδρών των ευθυνών που σχετίζονται με τις οικιακές εργασίες και την παροχή φροντίδας·
   ιθ) να υποστηρίξει την κατάρτιση σύμβασης της ΔΟΕ προκειμένου να καθιερωθεί ένα διεθνές πρότυπο για την αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου στον χώρο εργασίας·
   κ) να εφαρμόσει πολιτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου πολιτικής βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σωματικής βίας, του εκφοβισμού και της διαδικτυακής παρενόχλησης·
   κα) να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, δεδομένου ότι εκατομμύρια κορίτσια πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης· να θεσπίσει νέους μηχανισμούς στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με χρήση παιδικής εργασίας·
   κβ) να ενθαρρύνει τις γυναίκες και τα κορίτσια με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και προγράμματα στήριξης προκειμένου να εισέρχονται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά επαγγέλματα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία·
   κγ) να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·
  

Διασφάλιση της ίσης συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων

   κδ) να προστατεύσει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και να στηρίξει τη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων, της οικονομικής πολιτικής και των οικονομικών προγραμμάτων, των χώρων εργασίας, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας·
   κε) να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων γυναικών στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων·
   κστ) να ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο και τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε καταστάσεις κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος συγκρούσεων και να διασφαλίσει, στις χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις, την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις απασχόλησης, αγορές, καθώς και σε πολιτική συμμετοχή και ηγετικές θέσεις, στοιχεία ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα·
  

Αντιμετώπιση των αναγκών των πλέον περιθωριοποιημένων γυναικών

   κζ) να διευκολύνει για τις γυναίκες της υπαίθρου την ιδιοκτησία γης και την πρόσβαση σε πιστώσεις, και να προωθήσει, να ενθαρρύνει και να στηρίξει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες γυναικών στις αγροτικές περιοχές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καθίστανται οικονομικά ανεξάρτητες, να συμμετέχουν πλήρως στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της υπαίθρου και να επωφελούνται από αυτές· να προστατεύει και να προωθεί τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, μέσω ενεργών πολιτικών τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο στην ΕΕ·
   κη) να θεσπίσει εσωτερικούς και διεθνείς κανόνες που εγγυώνται όρια στην εκτεταμένη αρπαγή γαιών που αντιβαίνει στο συμφέρον των μικροϊδιοκτητών, ιδίως δε των γυναικών·
   κθ) να ζητήσει τη συμμετοχή των οργανώσεων των γυναικών της υπαίθρου στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και παγκόσμιες διαδικασίες χάραξης πολιτικής και να στηρίξει τα δίκτυα γυναικών για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, ιδίως όπου η ζωή των γυναικών θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις σχετικές αποφάσεις·
   λ) να ζητήσει από όλες τις χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 6 της Σύμβασης με τίτλο «Γυναίκες με αναπηρία»·
   λα) να τονίσει το δικαίωμα των εργαζόμενων μεταναστριών, και ιδίως των μεταναστριών και προσφύγων που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ίση κοινωνική προστασία· να ζητήσει την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης αριθ. 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·
   λβ) να ζητήσει από όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πολιτικές που εγγυώνται τα δικαιώματα και την ανθρώπινη μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών που είναι πρόσφυγες·
   λγ) να διασφαλίσει ότι η δίωξη βάσει του φύλου θεωρείται λόγος αίτησης ασύλου σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων·
   λδ) να τονίσει την ανάγκη προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών ΛΟΑΔΜ·
   λε) να καλέσει την Επιτροπή για τη Θέση της Γυναίκας, σε συνεργασία με την επιτροπή της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, να θεσμοθετήσουν μια διατομεακή προσέγγιση στην ανάλυσή τους και να προωθήσουν την ιδέα της καταπολέμησης των πολλαπλών διακρίσεων μέσω διατομεακής ανάλυσης σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ·
   λστ) να εφαρμόσει πολιτικές για την αντιμετώπιση της κατάστασης των γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·
   λζ) να αναγνωρίσει τον ρόλο των γυναικών ως επίσημων και ανεπίσημων παρόχων φροντίδας και να εφαρμόσει πολιτικές για τη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες παρέχουν φροντίδα·
  

Μετατροπή των δεσμεύσεων αυτών σε δαπάνες και βελτίωση της ορατότητάς τους

   λη) να κινητοποιήσει τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση των οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών και τη μείωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των υφιστάμενων μέσων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, όπως οι αξιολογήσεις επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο· να χρησιμοποιήσει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες, με στόχο να διασφαλίσει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και να εξαλείψει όλες τις ανισότητες μεταξύ των φύλων·
   λθ) να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη θέση της ΕΕ κατά την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας·
   μ) να εκφράσει την έντονη υποστήριξή του για το έργο της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, η οποία συνιστά κεντρικό παράγοντα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο και συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί αλλαγή στις πολιτικές και συντονισμός των δράσεων· να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, καθώς και από την ΕΕ, να αυξήσουν τη χρηματοδότηση που παρέχουν στη Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου