Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2651(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0270/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/04/2017 - 5.69
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0200

Vedtagne tekster
PDF 175kWORD 51k
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
Situationen i Venezuela
P8_TA(2017)0200RC-B8-0270/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 27. april 2017 om situationen i Venezuela (2017/2651(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine adskillige tidligere beslutninger om situationen i Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3) og af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–  der henviser til det interamerikanske demokratiske charter, vedtaget den 11. september 2001,

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 72 og 233,

–  der henviser til skrivelse af 16. maj 2016 fra Human Rights Watch til generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), Luis Almagro Lemes, om Venezuela(5),

–  der henviser til erklæringen af 31. marts 2017 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, om den venezuelanske højesterets afgørelse om at overtage nationalforsamlingens lovgivningsmæssige beføjelser,

–  der henviser til de advarsler, der er skitseret i OAS' rapporter af 30. maj 2016 og 14. marts 2017 om Venezuela, og dens generalsekretærs opfordring til en hurtig indkaldelse af Det Permanente Råd, i henhold til artikel 20 i det demokratiske charter, for at drøfte den politiske krise i Venezuela,

–  der henviser til skrivelse af 27. marts 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, om forværrelsen af den alvorlige politiske, økonomiske og humanitære krise i Venezuela,

–  der henviser til OAS' erklæring underskrevet af 14 medlemsstater den 13. marts 2017, hvori det kræves, at Venezuela straks planlægger valg, løslader politiske fanger og anerkender den magtadskillelse, der er fastsat i landets forfatning, sammen med andre foranstaltninger,

–  der henviser til OAS' Permanente Råds resolution af 3. april 2017 om de seneste begivenheder i Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 27. marts 2017 erklærede alle retsakter vedtaget af nationalforsamlingen for forfatningsstridige; der henviser til, at den venezuelanske højesteret den 29. marts 2017 udstedte en afgørelse, der anklagede nationalforsamlingen for at udvise foragt for lov og ret og annullerede dens foranstaltninger og beføjelser, samtidig med at den selv tiltog sig den lovgivende beføjelse;

B.  der henviser til, at afgørelserne fra den venezuelanske højesteret er i strid med både magtadskillelsen, der er knæsat i forfatningen, og den forpligtelse, der påhviler alle dommere til at respektere og sikre integriteten af den venezuelanske forfatning (artikel 334);

C.  der henviser til, at disse afgørelser ikke havde nogen hjemmel i forfatningen – dvs. hverken i de beføjelser, der tilkommer nationalforsamlingen (forfatningens artikel 187), eller i de beføjelser, der tilkommer højesterets forfatningsafdeling (forfatningens artikel 336);

D.  der henviser til, at statsadvokaten, Luisa Ortega Díaz, udpeget af den venezuelanske regering, afviste den afgørelse, der var truffet af højesteret, idet hun betragtede den som en tilsidesættelse af forfatningsordenen; der henviser til, at præsident Nicolás Maduro som følge af internationale reaktioner og talrige opfordringer anmodede højesteret om at revidere afgørelsen om at fratage nationalforsamlingen alle sine beføjelser, og der henviser til, at højesteret den 1. april 2017 udstedte nye afgørelser, som tilbagekaldte den tidligere;

E.  der henviser til, at højesteret ved tidligere anledninger har erklæret, at nationalforsamlingen udviste foragt for lov og ret, og annulleret dens foranstaltninger og beføjelser, nemlig den 1. august 2016 og den 5. september 2016 ved afgørelse nr. 808;

F.  der henviser til, at Venezuelas oppositionskoalition Mesa de la Unidad Democrática ved det seneste valg opnåede 112 pladser i nationalforsamlingen, som er et etkammersystem med 167 medlemmer, og dermed ville have to tredjedeles flertal i forhold til PSUV's 55 pladser; der henviser til, at højesteret forhindrede fire nyvalgte nationalforsamlingsrepræsentanter (heraf tre oppositionsmedlemmer) i at indtage deres pladser, hvorved oppositionen blev frataget sit flertal på to tredjedele;

G.  der henviser til, at de seneste vilkårlige arrestationer har bragt antallet af politiske fanger op på over hundrede personer, herunder vigtige politiske ledere som Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos og Yon Goicoechea;

H.  der henviser til, at Henrique Capriles, den venezuelanske oppositionsleder og to gange præsidentkandidat, har fået forbud mod at beklæde politiske poster i 15 år; der henviser til, at denne afgørelse var baseret på påståede beskyldninger om "administrative uregelmæssigheder", mens han var guvernør i delstaten Miranda;

I.  der henviser til, at de venezuelanske sikkerhedsstyrker, herunder nationalgarden og det nationale politi samt irregulære væbnede grupper, lige fra begyndelsen af protesterne gentagne gange har anvendt brutal magt mod fredelige demonstranter, herunder medlemmer af Kongressen, der protesterede mod annulleringen af nationalforsamlingens beføjelser, og at dette har resulteret i over 20 dødsfald, mens et stort antal personer er blevet såret, ligesom der har været mange anholdelser;

J.  der henviser til, at 17 ud af 21 lande i OAS's Permanente Råd den 3. april 2017 gav udtryk for deres alvorlige bekymring over de forfatningsstridige ændringer af den demokratiske orden i Venezuela; der henviser til, at nogle lande i regionen for nylig har givet udtryk for deres vilje til at fremme en mæglingsproces i Venezuela, hvorved der kan skabes mulighed for et gennembrud;

K.  der henviser til, at regeringen har suspenderet de lokale og regionale valg, der var berammet til december 2016, og har forhindret en folkeafstemning om ophævelse af præsidentens mandat i at finde sted – en forfatningsmæssig bestemmelse giver mulighed for, at 20 % af vælgerne kan anmode om fjernelse af en upopulær præsident – på trods af, at alle de forfatningsmæssige krav var opfyldt;

1.  fordømmer den fortsatte forfatningsstridige krænkelse af demokratiet i Venezuela efter den venezuelanske højesterets nylige afgørelse om at overtage de lovgivningsmæssige beføjelser fra landets nationalforsamling og manglen på adskillelse mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt;

2.  afviser på det kraftigste den venezuelanske højesterets afgørelser om at suspendere nationalforsamlingens beføjelser og mener, at det er en fundamentalt demokratisk handling, som er i direkte modstrid med den venezuelanske forfatning; anser det for afgørende, at den venezuelanske regering trods den nylige revision af visse elementer i disse afgørelser sikrer en fuldstændig genoprettelse af den demokratiske orden;

3.  udtrykker alvorlig bekymring over den stærkt forværrende situation for så vidt angår demokrati, menneskerettigheder og den socioøkonomiske situation i Venezuela i et klima af voksende politisk og social ustabilitet;

4.  opfordrer regeringen og højesteret i Venezuela til at respektere forfatningen, navnlig de beføjelser, som tilkommer alle behørigt valgte medlemmer af parlamentet;

5.  opfordrer den venezuelanske regering til at sikre magtens tredeling og uafhængighed og til at give nationalforsamlingen dens fulde forfatningsmæssige beføjelser tilbage; minder om, at magtadskillelse og ikkeindblanding mellem de tre magtinstanser er et afgørende princip i demokratiske stater, der styres efter retsstatsprincippet;

6.  kræver, at den venezuelanske regering øjeblikkeligt og betingelsesløst løslader alle politiske fanger; minder om, at løsladelsen af politiske fanger blev vedtaget af nationalforsamlingen gennem loven om national forsoning, men at regeringen nedlagde veto imod den; understreger, at der ikke kan være nogen varig fredelig løsning for Venezuela på lang sigt, hvis der er politiske fanger;

7.  opfordrer den venezuelanske regering til at overholde forfatningen og til så hurtigt som muligt at fremlægge en tidsplan, der muliggør hurtige, frie og gennemsigtige valgprocesser, som den eneste metode til at bringe landet ud af dets nuværende politiske dødvande; fordømmer på det kraftigste den venezuelanske nationale tilsynsmyndigheds beslutning om at udelukke oppositionsleder Henrique Capriles fra at beklæde politiske poster i 15 år; opfordrer den venezuelanske regering til at sætte en stopper for sin praksis med at udgrænse oppositionsledere ved at fratage dem deres politiske rettigheder;

8.  glæder sig over den resolution, der blev vedtaget af OAS' Permanente Råd den 3. april 2017, og opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at støtte den og den vilje, som mange lande i regionen har vist til at fremme en mæglingsproces for at opnå national enighed; opfordrer desuden næstformanden/den højtstående repræsentant til sammen med internationale og regionale organisationer aktivt at undersøge andre foranstaltninger, der vil gøre det muligt for EU at genindføre fuldt demokrati i Venezuela;

9.  fordømmer på det kraftigste de venezuelanske sikkerhedsstyrkers og de irregulære væbnede gruppers brutale undertrykkelse af fredelige protester, som følge af hvilke over 20 mennesker har mistet livet, og mange er blevet såret, ligesom der har været mange anholdelser; opfordrer den venezuelanske regering til at efterforske alle dødsfald og til at respektere og garantere den forfatningssikrede ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at garantere sikkerheden og den frie udøvelse af rettigheder for alle borgere, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, journalister, politiske aktivister og medlemmer af uafhængige ikkestatslige organisationer, der er særligt udsatte for angreb og vilkårlig frihedsberøvelse;

10.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til hurtigst muligt at tillade humanitær bistand i landet og til at give adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe de hårdest ramte dele af samfundet; opfordrer det internationale samfund, og især nabolandene og EU-landene, til at tage hensyn til den humanitære krise, som kan opstå som følge af det store antal venezuelanere, der forlader deres land;

11.  gentager sin hasteanmodning om, at der sendes en delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela, og at delegationen så snart som muligt afholder en dialog med alle konfliktens parter;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0176.
(2) EUT C 294 af 12.8.2016, s. 21.
(3) EUT C 316 af 30.8.2016, s. 190.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0269.
(5) https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik