Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0113(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0074/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0074/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0201

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 377kWORD 48k
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Πρωτόκολλο της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Μογγολίας (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας)***
P8_TA(2017)0201A8-0074/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09264/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (08940/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0455/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0074/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Μογγολίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου