Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0349(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0187/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0187/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.4
CRE 16/05/2017 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0204

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 376kWORD 48k
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Προσχώρηση της ΕΕ στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) ***
P8_TA(2017)0204A8-0187/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (ICAC) (15540/2016 – C8-0024/2017 – 2016/0349(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15540/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0024/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0187/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου