Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2273(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2017

Συζήτηση :

PV 15/05/2017 - 19
CRE 15/05/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0205

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 513kWORD 65k
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020
P8_TA(2017)0205A8-0178/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020 (2016/2273(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ανοικτών Δεδομένων της G8,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 – Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, αειφορικής και καινοτομικής διακυβέρνησης» (COM(2010)0743),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για «μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» (COM(2016)0179),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της Επιτροπής του 2016 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21o αιώνα» (COM(2016)0358),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας «Επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (COM(2011)0163),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη μετάβαση σε μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το συνοδευτικό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SWD(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) (COM(2016)0590) και τα παραρτήματά της 1 έως 11 - Εκτίμηση επιπτώσεων (SWD(2016)0303), Περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων (SWD(2016)0304) και Περίληψη της αξιολόγησης (SWD(2016)0305),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 όσον αφορά την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες (COM(2016)0589),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ («κανονισμός eIDAS»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία ΠΔΤ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων (COM(2016)0824),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ανταλλαγή και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο» (COM(2017)0007),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (COM(2017)0008),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/55/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2016 με θέμα «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (COM(2016)0381/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0178/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς, να προωθήσει την καλύτερη άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, να βελτιώσει την κατανόηση εκ μέρους των πολιτών και τη συμμετοχή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και να βελτιώσει την αποδοτικότητα και τη σχέση αποτελεσματικότητας/κόστους τους, και να ενισχύσει την πολιτική συμμετοχή μέσω της βελτίωσης του διαλόγου των πολιτών με τις δημόσιες αρχές και της αύξησης της διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών μεταξύ των κρατών μελών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ καλείται να συμβάλει σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού με την παροχή εξατομικευμένων λύσεων για τις δημόσιες διοικήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει σε επίπεδο Ένωσης, κρατών μελών, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού μιας ψηφιακής δημόσιας διοίκησης μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της EΕ για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη, συνιστά δε σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και η αυξημένη χρήση βελτιωμένων ψηφιακών εργαλείων για διατυπώσεις σχετικά με το εταιρικό δίκαιο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών θα πρέπει να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου και να μειώσουν τις δαπάνες για τις επιχειρήσεις·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών μητρώων για τις εταιρείες και την αφερεγγυότητα σε ολόκληρη την Ένωση, γεγονός που είναι σημαντικό για τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου στην εσωτερική αγορά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία πρόσβαση στα μητρώα αυτά μέσω της διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη δεν είναι ακόμη εφικτή, λόγω διαφορών ως προς τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να μπορούν να διατεθούν στους πολίτες της ΕΕ προσβάσιμα, διαλειτουργικά και φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας βαθμός ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους, ως βασική προϋπόθεση για τη χρήση της πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη λόγω της φύσης των δεδομένων που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες·

1.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους για το σχέδιο δράσης, βάσει δεικτών επιδόσεων, και να παρακολουθεί και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της· τονίζει ότι το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015 είχε θετικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν επίσης τις ανάγκες των καταναλωτών με στόχο να αυξηθεί το επίπεδο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών·

Ψηφιοποίηση των δημοσίων διοικήσεων

2.  θεωρεί ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να είναι ανοικτές, διαφανείς και αποτελεσματικές, και να μην εισάγουν αποκλεισμούς, παρέχοντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις εξατομικευμένες, φιλικές προς τον χρήστη, προσβάσιμες και διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς σύνορα έως το 2022, μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν το κόστος, τα εμπόδια και τη διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και, συνεπώς, αξιοποιώντας όλα τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να συνάδουν με τη δίκαιη αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης·

3.  τάσσεται υπέρ του σχεδίου να βασίζονται οι μελλοντικές πρωτοβουλίες στην αρχή του «εξ ορισμού ψηφιακού χαρακτήρα» και τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζεται η αρχή «μόνο άπαξ» η οποία θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες διοικήσεις συμβάλλοντας στην αποφυγή των ασκόπως χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών και θα διευκολύνει επίσης την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών που είχαν παρασχεθεί στο παρελθόν για άλλες εφαρμογές· τονίζει ότι, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις μελέτες της Επιτροπής, η εφαρμογή της προσέγγισης βάσει της αρχής «μόνον άπαξ» σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται να αποφέρει εξοικονομήσεις περίπου 5 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως έως το 2017· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της μεγάλης κλίμακας πιλοτικής εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ» για τις επιχειρήσεις και να ξεκινήσει έως τα τέλη του 2017 μια μεγάλης κλίμακας πιλοτική εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» για τους πολίτες·

4.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει το συντομότερο δυνατό μια ενιαία ψηφιακή πύλη που θα παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μια συνδεδεμένη και συνεκτική δέσμη επιγραμμικών υπηρεσιών της ενιαίας αγοράς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, που θα καλύπτει τις πληροφορίες σχετικά με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης, όπως επίσης να ολοκληρώσει τις σημαντικότερες διαδικασίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε διασυνοριακές καταστάσεις και να συμβάλει στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία και πλήρη εφαρμογή της και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και διαλειτουργικότητας της, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως το δυναμικό και τα οφέλη της· τονίζει ότι θα πρέπει να προαχθούν οι υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να διασφαλίσει πως όλα τα κράτη μέλη θα διαθέτουν μια ενιαία, επίσημη δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις επιγραμμικές υπηρεσίες τους και τις διαθέσιμες διαλειτουργικές υπηρεσίες της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ταχεία και πλήρη υλοποίηση των εν λόγω δικτυακών πυλών που θα λειτουργούν ως «υπηρεσίες μιας στάσης»·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τρόπους για την προώθηση ψηφιακών λύσεων με στόχο τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, την ηλεκτρονική υποβολή των εταιρικών εγγράφων και την παροχή διασυνοριακών και άλλων πληροφοριών για τα μητρώα επιχειρήσεων· σημειώνει ότι στον τομέα αυτό η νομοθεσία μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο για ψηφιακές λύσεις σε επίπεδο ΕΕ·

6.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εργασίες για την ηλεκτρονική διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων και των μητρών αφερεγγυότητας των κρατών μελών, και τονίζει τη σημασία της εν λόγω διασύνδεσης για την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι όλες οι προς διάθεση πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούν ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο ή πλαίσιο.

7.  τονίζει τη σημασία του χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα, της προσβασιμότητας και της γενικής πρόσβασης στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, στοιχεία που αποτελούν ουσιώδη παράγοντα και στηρίζουν τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και, καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν και να επιβάλλουν πλήρως τη νέα οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, πράγμα που θα ωφελήσει τους ανθρώπους με αναπηρία και τους ηλικιωμένους·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία των «ανοικτών δεδομένων», βάσει των οποίων ορισμένες πληροφορίες του δημοσίου τομέα είναι ελεύθερα διαθέσιμες προς χρήση και περαιτέρω χρήση, μεταξύ άλλων από τρίτα μέρη, εντός και μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία των δεδομένων· επαναλαμβάνει ότι η ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς ελεύθερη ροή δεδομένων θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων ενισχύοντας τόσο την αποδοτικότητα όσο και τη διαφάνεια· τονίζει ότι τέτοιου είδους δεδομένα και δημόσιες πληροφορίες θα πρέπει συνεπώς να καθίστανται διαθέσιμα, όπου αυτό είναι δυνατό, με στόχο την προαγωγή νέων ευκαιριών για γνώση και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και ενίσχυση μιας ανοικτής κοινωνίας· υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να καθιστούν τις πληροφορίες διαθέσιμες, ειδικά όταν ο όγκος των δεδομένων που προκύπτουν είναι πολύ μεγάλος, όπως στην περίπτωση του προγράμματος INSPIRE· θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή συντονισμένων στρατηγικών για τα δεδομένα τόσο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με την αύξηση και την ταχύτερη γνωστοποίηση δεδομένων στον δημόσιο τομέα, διασφαλίζοντας τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και την εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και παρέχοντας ηλεκτρονική νομοθεσία σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

9.  εφιστά την προσοχή στα οφέλη της ηλεκτρονικής συμμετοχής και τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν περισσότερο την ηλεκτρονική διαβούλευση, την ηλεκτρονική ενημέρωση και την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων· τονίζει ότι, προκειμένου να αποφεύγεται η αθέμιτη χρήση των συστημάτων, η ηλεκτρονική συμμετοχή, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική λήψη αποφάσεων, πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό eIDAS, ούτως ώστε να διασφαλίζονται η λογοδοσία και η διαφάνεια·

10.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την ενίσχυση των μηχανισμών ηλεκτρονικής συμμετοχής σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών, και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει περαιτέρω ψηφιακά εργαλεία, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και την ηλεκτρονική υποβολή αναφορών, που επιδιώκουν να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ·

11.  επισημαίνει ότι η χρήση φορητών συσκευών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ μόνο το ένα τρίτο των δημόσιων ιστοτόπων είναι εύχρηστοι από κινητές συσκευές· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης λύσεων για φορητές συσκευές για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να διασφαλίσουν ότι είναι φιλικές προς τον χρήστη και προσβάσιμες για όλους· τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί διαχρονικότητα όσον αφορά την προσβασιμότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι ιστότοποι και τα μέσα της δημόσιας διοίκησης πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς στη σύγχρονη τεχνολογία και στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις στον τομέα της κυβερνασφάλειας·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθούν και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις κατά την αγορά προμηθειών και υπηρεσιών ή την προκήρυξη διαγωνισμών δημοσίων έργων, ούτως ώστε να καταστούν οι δημόσιες δαπάνες διαφανέστερες και αποδοτικότερες και να μειωθούν το κόστος και η γραφειοκρατία· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν επίσης τη χρήση μητρώων συμβάσεων και διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών στον δημόσιο τομέα τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι διαφανείς και ότι οι πληροφορίες διατίθενται σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη χρήση των κριτηρίων καινοτομίας στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, εξασφαλίζοντας συγκεκριμένα ότι, στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, δεν προκαθορίζονται οι λύσεις αλλά αντίθετα παρέχεται στους προσφέροντες περιθώριο για να προτείνουν καινοτόμες, ανοικτές λύσεις· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της στον τομέα των προτύπων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, της ηλεκτρονικής υποβολής και της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, και να ενθαρρύνει τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στα εσωτερικά συστήματα των δημόσιων διοικήσεων προκειμένου να βελτιωθούν η λογοδοσία και η ιχνηλασιμότητα όλων των εργασιών σε αυτά τα συστήματα·

13.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ασφαλείς, αξιόπιστες, διαλειτουργικές διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες και, ταυτόχρονα, να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός και να υποστηριχθεί η κινητικότητα· υπογραμμίζει ότι η διαλειτουργικότητα και η τυποποίηση συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών στοιχείων για την υλοποίηση των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και, ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα» και επίσης, στο πλαίσιο αυτό, για την αναθεώρηση του πλαισίου ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας· υπογραμμίζει ότι η χρήση ανοικτών προτύπων είναι θεμελιώδης προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε πλατφόρμες διακυβέρνησης, και τονίζει ότι τα πρότυπα πρέπει να υπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνίας γενικότερα μέσω του ανοικτού σε όλους, του δίκαιου και του διαχρονικού χαρακτήρα τους και να αναπτύσσονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο· συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα ανοικτά πρότυπα κατά την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τον δημόσιο τομέα, και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαλειτουργικότητα και τα δυνητικά οφέλη από την αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 28 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές είχαν σταθερή και ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο το 2015 και ότι, κατά μέσο όρο, η κάλυψη 4G στην ΕΕ ανέρχεται σε μόλις 36 % στις αγροτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι συνολικά στην ΕΕ ανέρχεται σε 86 %, και εφιστά την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για διαρκή στήριξη της επέκτασης των ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας είναι απολύτως απαραίτητη για τη χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν επαρκώς την επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων, τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση της δημόσιας διοίκησης και μετά το 2020, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή άλλων κατάλληλων προγραμμάτων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους φορείς εκμετάλλευσης να επενδύουν περισσότερο στις υποδομές για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές και να διασφαλίσουν ότι οι αγροτικές περιοχές θα επωφελούνται επίσης από δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας με τη μορφή 5G, δεδομένου ότι αυτό θα αποτελέσει βασικό δομικό στοιχείο της ψηφιακής κοινωνίας μας·

15.  τονίζει ότι η πλήρης ανάπτυξη ασφαλούς, κατάλληλης, ανθεκτικής, αξιόπιστης και υψηλής απόδοσης υποδομής, όπως υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων και δικτύων τηλεπικοινωνιών, έχει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί, ως εκ τούτου, την ταχεία έγκριση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕKHΕ) για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες, οι δημόσιες αρχές να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να έχουν επαρκή ικανότητα για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως τα μαζικά δεδομένα και το διαδίκτυο των αντικειμένων ή για τη χρήση κινητών υπηρεσιών, όπως η τεχνολογία 5G, οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών·

16.  θεωρεί ότι η επαναχρησιμοποίηση των τεχνικών δομικών στοιχείων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) σε ολόκληρο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχει ζωτική σημασία για τη λειτουργία των υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τόσο των τεχνικών δομικών στοιχείων της ΔΣΕ όσο και των αποτελεσμάτων των μεγάλης κλίμακας πιλοτικών έργων και του προγράμματος ISA2 μετά το 2020· τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η πρωτοβουλία Wifi4EU για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει από κοινού με τα κράτη μέλη μια μακροπρόθεσμη δομή διακυβέρνησης με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η οποία θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και, όποτε είναι δυνατόν, να προωθεί τη χρήση κοινών προτύπων·

17.  επισημαίνει ότι η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για δημόσιες υπηρεσίες υψηλής έντασης δεδομένων, όπως η χρήση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, είναι ακόμη αργή και αποσπασματική· υπενθυμίζει ότι υπηρεσίες όπως η INSPIRE παράγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, που απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος», της Επιτροπής, και θεωρεί ότι η βάση των χρηστών του ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους της επιστήμης θα πρέπει να επεκταθεί στον δημόσιο τομέα·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τις χρήσεις της, και να την καταστήσει μονοαπευθυντική υπηρεσία για όλες τις σχετικές νομικές πληροφορίες και για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν έχουν όλα τα μέρη ισότιμη πρόσβαση αλλά ούτε και τις αναγκαίες δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, γεγονός που θα μπορούσε να συνεπάγεται την περιορισμένη πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση του e-CODEX που θα επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ πολιτών και δικαστηρίων σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες·

20.  συγχαίρει το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το έργο που επετέλεσαν με την καθιέρωση του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI), το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη νομική έρευνα και τον δικαστικό διάλογο, και χαιρετίζει τη δημιουργία της μηχανής αναζήτησης του ECLI, η οποία αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες σε ολόκληρη την Ένωση·

21.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης και της στήριξης δραστηριοτήτων κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ψηφιακού αποκλεισμού, και να δημιουργηθούν προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους υπαλλήλους και υπεύθυνους για τη διαμόρφωση πολιτικής· τονίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση· ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης που αναγνωρίζονται από το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης διδακτικών μονάδων (ECTS)· φρονεί ότι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η συνεχής πρόοδος της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί και να προληφθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ των γενεών· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τις προτάσεις του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για παροχή, ειδικά στους νέους ανθρώπους, δυνατοτήτων για να συναλλάσσονται με τους διοικητικούς φορείς με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις επικοινωνιακές τους συνήθειες σε άλλους τομείς της ζωής τους, και υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των ηλικιωμένων, που συχνά δεν διαθέτουν τις δεξιότητες ή αισθάνονται ανασφάλεια όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν τη δια βίου μάθηση και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση εκστρατειών στους τομείς της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία δικτύων για την ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα, προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες διαδικτυακές πύλες και υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

22.  τονίζει ότι είναι αναγκαία μια χωρίς αποκλεισμούς επιγραμμική και απογραμμική διττή προσέγγιση, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός, δεδομένων του τρέχοντος επιπέδου ψηφιακού αναλφαβητισμού και του γεγονότος ότι ποσοστό άνω του 22 % των Ευρωπαίων, ιδίως οι ηλικιωμένοι, προτιμούν να μην χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες κατά τις συναλλαγές του με τις δημόσιες διοικήσεις· υπογραμμίζει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι και εμπόδια που σχετίζονται με την άρνηση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να αρθούν, όπως η άγνοια, η έλλειψη δεξιοτήτων, η έλλειψη εμπιστοσύνης και οι παρανοήσεις· πιστεύει ότι προκειμένου να αποφευχθεί ο ψηφιακός αποκλεισμός ή ένα βαθύτερο ψηφιακό χάσμα, πρέπει να διασφαλιστούν η πρόσβαση και η ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες που ζουν σε αγροτικές, ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές·

23.  τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση κόστους για τις δημόσιες αρχές· αντιλαμβάνεται ότι η ψηφιοποίηση και οι άλλες προκλήσεις που απορρέουν από τις δέσμες μέτρων για τον εκσυγχρονισμό συχνά αντιμετωπίζονται σε πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών, και ότι, ιδίως, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές εξακολουθούν να πρέπει να αντεπεξέλθουν σε τεράστιο εργασιακό φόρτο τα προσεχή έτη, πράγμα που, ως εκ τούτου, επιβάλλει όχι μόνο την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων με βάση ανοικτά πρότυπα, για τη μείωση του κόστους συντήρησης και την αύξηση της καινοτομίας, αλλά και την προαγωγή των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει ότι με τον καιρό θα αναδειχτεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, διότι οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση θα συμβάλουν στη μείωση των διοικητικών δαπανών στο μέλλον· τονίζει ότι, εν τω μεταξύ, παραμένει αναπόφευκτη η ανάγκη για επιγραμμική και απογραμμική προσέγγιση·

24.  επισημαίνει ότι, κατά την αξιολόγηση του ενδεχομένου ψηφιοποίησης των επιμέρους διοικητικών διαδικασιών, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντιρρήσεις βάσει υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος·

Διασυνοριακή ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα

25.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια βιώσιμη διασυνοριακή υποδομή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την απλούστευση της πρόσβασης στις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες και της άσκησής τους·

26.  τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους και υπογραμμίζει τα οφέλη της περαιτέρω ανάπτυξης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, καθώς και των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας·

27.  χαιρετίζει τις διάφορες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής συνταγογράφησης σε διασυνοριακό επίπεδο, ιδίως σε ό, τι αφορά τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση· τονίζει, ωστόσο, ότι η υιοθέτηση αυτών των λύσεων είναι υπερβολικά αργή εξαιτίας της αξίας και της σημασίας αυτών των υπηρεσιών για τους πολίτες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής συνταγογράφησης σε διασυνοριακό επίπεδο, από την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των ανταλλαγών δεδομένων έως την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να προωθήσει περαιτέρω τη χρήση της ευρωπαϊκής πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, με την ενίσχυση της ενοποίησης και της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με τη διαδικτυακή πύλη EURES, προκειμένου να διευκολυνθεί και να αυξηθεί η κινητικότητα των εργοδοτών και των ανθρώπων που αναζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

29.  τονίζει ότι η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, παρέχοντας περισσότερο ευπρόσιτη, οικονομικά αποδοτική και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς·

30.  εκτιμά ότι, για να λειτουργήσουν πλήρως οι διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα γλωσσικά εμπόδια, και ότι οι δημόσιες διοικήσεις, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, θα πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες τους διαθέσιμες στις γλώσσες των κρατών μελών τους αλλά και σε άλλες συναφείς ευρωπαϊκές γλώσσες·

31.  τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, παραδειγμάτων και πείρας από έργα μεταξύ όλων των επιπέδων της διοίκησης, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών· αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα δοκιμαστικά σχέδια μεγάλης κλίμακας όπως τα eSENSE, eCODEX και TOOP συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των διασυνοριακών υπηρεσιών στην Ευρώπη·

32.  θεωρεί ότι με τη διεξοδική παρακολούθηση των επιδόσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η μέθοδος αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες· τονίζει τα οφέλη που έχει η αξιόπιστη μέτρηση των επιδόσεων στα κράτη μέλη, για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την κοινή γνώμη·

33.  επισημαίνει ότι η διαλειτουργικότητα, τα ανοικτά πρότυπα και τα ανοικτά δεδομένα δεν έχουν μόνο θεμελιώδη σημασία σε διασυνοριακό πλαίσιο, αλλά είναι επίσης αναγκαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό διοικητικό επίπεδο σε κάθε κράτος μέλος, και ότι στο πλαίσιό τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για προστασία των δεδομένων κατά τη διαβίβαση πληροφοριών·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να προσφέρουν μια διαφανή και φιλική προς τον χρήστη διαδικτυακή πύλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς και διατερματικές ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις αιτήσεις για χρηματοδότηση της ΕΕ και τις δημόσιες συμβάσεις, και καλεί επίσης την Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές της για τη μετάφραση των ιστοτόπων της σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών·

Προστασία και ασφάλεια δεδομένων

35.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση της επιτυχίας του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, και υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και τηρώντας πλήρως τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους κανόνες της ΕΕ για την ιδιωτικότητα, ενισχύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες·

36.  τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ένα σχέδιο για την ηλεκτρονική υγεία στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς αποτελεί σημαντικό τμήμα της· θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν η συγκέντρωση και η μεταφορά δεδομένων και ότι η διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων θα πρέπει να είναι δυνατή εφόσον απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς αυτό θα διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

37.  επισημαίνει ότι, παράλληλα, η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως εμπόδιο αλλά μάλλον ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για αποτελεσματική καθοδήγηση στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ, καθώς και για συνεχείς ανταλλαγές με τους συμφεροντούχους·

38.  σημειώνει ότι μόνο το 15% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι αισθάνονται πως έχουν τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους· θεωρεί σημαντικό να διερευνηθεί περαιτέρω η αρχή της κυριότητας των δεδομένων, και ελπίζει ότι τα μελλοντικά μέτρα θα καταστεί δυνατό να βασιστούν στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» και σε άλλες συναφείς προτάσεις·

39.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ταχεία και πλήρη εφαρμογή του κανονισμού eIDAS, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση των κοινοποιούμενων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, που προβλέπονται δυνάμει του κανονισμού eIDAS, από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση· τονίζει εν προκειμένω ότι η υιοθέτηση αυτών των βασικών βοηθητικών μέσων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να διευκολύνει και να προαγάγει τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της διασυνοριακής και διατομεακής χρήσης της ψηφιακής ταυτοποίησης και υπογραφής· χαιρετίζει το πρόγραμμα ISA2, το οποίο καλύπτει όλες τις πολιτικές της ΕΕ που απαιτούν διαλειτουργικότητα των συστημάτων που λειτουργούν σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·

40.  υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που προστατεύουν τις δημόσιες αρχές από κυβερνεπιθέσεις και τους παρέχουν τη δυνατότητα να αντέχουν τις επιθέσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικά και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα αυτό, δεδομένου, ιδίως, ότι η αρχή «μόνον άπαξ», η οποία αποτελεί συνιστώσα του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, εξαρτάται από την ανταλλαγή δεδομένων των πολιτών μεταξύ των ευρωπαϊκών διοικητικών φορέων·

41.  τονίζει ότι η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού των εφαρμογών, οι οποίες πρέπει να είναι σύγχρονες και εύχρηστες, και των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να είναι αποδοτικές («ασφάλεια εκ σχεδιασμού»), προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τις σύγχρονες τεχνολογίες·

o
o   o

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 258 Ε της 7.9.2013, σ. 64.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0089.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου