Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2273(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0178/2017

Teksty złożone :

A8-0178/2017

Debaty :

PV 15/05/2017 - 19
CRE 15/05/2017 - 19

Głosowanie :

PV 16/05/2017 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0205

Teksty przyjęte
PDF 445kWORD 60k
Wtorek, 16 maja 2017 r. - Strasburg
Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020
P8_TA(2017)0205A8-0178/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (2016/2273(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając kartę otwartych danych grupy G-8,

–  uwzględniając komunikat Komisji „Europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011–2015. Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie inteligentnej, zrównoważonej i innowacyjnej administracji publicznej” (COM(2010)0743),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 kwietnia 2012 r. pt. „Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni”(1),

–  uwzględniając komunikat Komisji „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji” (COM(2016)0179),

–  uwzględniając badanie porównawcze administracji elektronicznej z 2016 r. przeprowadzone na zlecenie Komisji,

–  uwzględniając komunikat Komisji „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” (COM(2015)0192) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2015)0100),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”(2),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2240 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającą program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych i wspólnych ram dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (program ISA2) jako środek modernizacji sektora publicznego,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 czerwca 2016 r. „Normy europejskie dla XXI wieku” (COM(2016)0358),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej „Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni” (COM(2011)0163),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. „Ku gospodarce opartej na danych” (COM(2014)0442),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dążenia ku dobrze prosperującej gospodarce opartej na danych(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010,

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016)0587) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0300),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej COM(2016)0590) oraz załączniki I–XI do tego wniosku, a także ocenę skutków (SWD(2016)0303), streszczenie oceny skutków (SWD(2016)0304) streszczenie oceny (SWD(2016)0305),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (COM(2016)0589),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii,

–  uwzględniając dyrektywę (UE) 2016/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE („rozporządzenie eIDAS”),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (dyrektywa ISP),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych (COM(2016)0824),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2017 r. „Wymiana i ochrona danych osobowych w zglobalizowanym świecie” (COM(2017)0007),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2017 r. „Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych” (COM(2017)0009),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 10 stycznia 2017 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej oraz uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) (COM(2017)0010),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 10 stycznia 2017 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy, biura i agencje Unii i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE (COM(2017)0008),

–  uwzględniając dyrektywę 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy” (COM(2016)0178),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 czerwca 2016 r. „Nowy europejski program na rzecz umiejętności” (COM(2016)0381),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji Prawnej (A8-0178/2017),

A.  mając na uwadze, że strategie modernizacji administracji publicznej muszą zostać dostosowane do zmieniającego się środowiska umożliwiającego transformację na rzecz administracji elektronicznej;

B.  mając na uwadze, że cyfryzacja usług rządowych powinna przyczynić się do osiągnięcia pełnego potencjału jednolitego rynku, promocji większego korzystania z obywatelstwa, poprawy jakości życia obywateli oraz rozwoju społecznego i gospodarczego regionów, powszechniejszego zrozumienia usług publicznych przez obywateli i korzystania przez nich z tych usług oraz poprawy ich efektywności i opłacalności, a także pogłębienia uczestnictwa politycznego poprzez wzmocnienie dialogu obywateli z władzami publicznymi oraz przez zwiększenie przejrzystości; mając na uwadze, że UE powinna zachęcać do wymiany najlepszych praktyk i technologii między państwami członkowskimi;

C.  mając na uwadze apel do sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) o pomoc w tej transformacji polegającą na dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb administracji publicznej;

D.  mając na uwadze, że transformację na rzecz administracji elektronicznej należy zainicjować na szczeblu unijnym, krajowym w państwach członkowskich, regionalnym i lokalnym;

E.  mając na uwadze, że pełen potencjał cyfrowej administracji publicznej jest osiągalny wyłącznie w sytuacji, w której obywatele i przedsiębiorstwa mogą mieć całkowite zaufanie do oferowanych usług;

F.  mając na uwadze, że unijny portal „e-Sprawiedliwość” stanowi podstawowe narzędzie służące uzyskiwaniu dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości oraz że jest istotnym krokiem na drodze do zmodernizowania administracji publicznej UE;

G.  mając na uwadze, że lepszy dostęp do informacji oraz szersze wykorzystanie udoskonalonych narzędzi cyfrowych umożliwiających dokonywanie formalności związanych z prawem spółek na wszystkich etapach funkcjonowania powinny zwiększyć pewność prawa i ograniczyć wydatki przedsiębiorstw;

H.  mając na uwadze, że obecnie podejmowane są wysiłki na rzecz połączenia unijnych elektronicznych rejestrów przedsiębiorstw i rejestrów dłużników niewypłacalnych, co ma znaczenie z punktu widzenia przejrzystości oraz pewności prawa na rynku wewnętrznym;

I.  mając na uwadze, że indywidualny dostęp do tych rejestrów za pośrednictwem portalu „e-Sprawiedliwość” nie jest jeszcze możliwy z powodu różnic między standardami technicznymi stosowanymi w państwach członkowskich; mając na uwadze, że konieczne są dalsze starania, by narzędzia administracji elektronicznej stały się przystępne, interoperacyjne i przyjazne dla użytkownika oraz dostępne dla ogółu społeczeństwa w UE; mając na uwadze, że ze względu na charakter danych wykorzystywanych w działalności wymiaru sprawiedliwości podstawowym warunkiem korzystania z portalu „e-Sprawiedliwość” jest pewien poziom bezpieczeństwa i ochrony danych w ramach ich przetwarzania;

1.  uważa, że rozwój administracji elektronicznej jest kluczowym elementem jednolitego rynku cyfrowego, oraz wzywa Komisję, aby na podstawie wskaźników efektywności określiła konkretne, realistyczne i wymierne cele planu działania i monitorowała, czy zostały one osiągnięte, oraz co roku przedstawiała Parlamentowi sprawozdania z postępów w jego realizacji; podkreśla, że plan działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011–2015 przyniósł pozytywne wyniki zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu państw członkowskich; zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby dokonały również oceny potrzeb konsumentów w celu zwiększenia poziomu wykorzystania usług elektronicznych;

Cyfryzacja administracji publicznej

2.  jest zdania, że administracje publiczne powinny być otwarte, przejrzyste, efektywne i powszechne, zapewniając obywatelom i przedsiębiorstwom wolne od granic, spersonalizowane, przyjazne dla użytkownika i dostępne cyfrowe usługi publiczne typu koniec-koniec przed rokiem 2022, a tym samym zmniejszając koszty, bariery i obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, oraz w rezultacie czerpiąc wszelkie korzyści z rewolucji cyfrowej; uważa jednak, że powinno to być zgodne z uczciwą restrukturyzacją w administracji publicznej;

3.  popiera plan zakładający oparcie przyszłych inicjatyw na zasadzie „domyślnej cyfrowości” oraz podkreśla znaczenie wdrożenia zasady jednorazowości, która ułatwi obywatelom i przedsiębiorstwom kontakt z administracjami publicznymi przez wyeliminowanie niepotrzebnie czasochłonnych procesów administracyjnych, a także ułatwi ponowne wykorzystanie wcześniej dostarczonych informacji do innych celów; podkreśla, że z badań przeprowadzonych przez Komisję wynika, iż zgodnie z oczekiwaniami wdrożenie zasady jednorazowości na szczeblu UE pozwoli zaoszczędzić około 5 mld EUR rocznie do 2017 r.; wzywa Komisję, aby przedstawiła Parlamentowi sprawozdanie z wyników przeprowadzonego dużego projektu pilotażowego stosowania zasady jednorazowości w odniesieniu do przedsiębiorstw oraz do uruchomienia podobnego projektu w odniesieniu do obywateli przed końcem 2017 r.;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący jak najwcześniejszego ustanowienia jednego portalu cyfrowego, który zapewniłby obywatelom i przedsiębiorcom zharmonizowany i spójny pakiet usług online w dziedzinie jednolitego rynku zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, obejmujący informacje o przepisach UE i przepisach krajowych, a także usługi pomocy, oraz dotyczący realizacji najważniejszych procedur dla obywateli i przedsiębiorców w sytuacjach transgranicznych i pomocy we wdrożeniu zasady jednorazowości w UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zapewniły jego szybkie i pełne wdrożenie oraz podjęły wszystkie działania niezbędne do zagwarantowania jego wydajnego funkcjonowania i interoperacyjności, tak aby uruchomić cały jego potencjał i uzyskać dostęp do wynikających zeń korzyści; podkreśla, że należy propagować istniejące najlepsze praktyki stosowane w niektórych państwach członkowskich; uważa, że inicjatywa ta powinna zapewnić, by wszystkie państwa członkowskie posiadały jeden oficjalny portal e-usług dający dostęp do wszystkich ich usług online oraz dostępnych interoperacyjnych usług na szczeblu UE; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia szybkiego i pełnego wdrożenia portali pojedynczych punktów kontaktowych;

5.  wzywa Komisję, aby rozważyła dalsze sposoby promowania rozwiązań cyfrowych w zakresie obsługi formalności w całym okresie funkcjonowania spółki, elektronicznego wypełniania dokumentów spółki oraz dostarczania transgranicznych i innych informacji do rejestrów przedsiębiorstw; zauważa, że w tej dziedzinie jedynym sposobem na ustanowienie właściwych ram prawnych dla rozwiązań cyfrowych w całej UE może być opracowanie odpowiedniego prawodawstwa;

6.  uważa, że należy przyspieszyć prace nad elektronicznym połączeniem rejestrów przedsiębiorstw i rejestrów dłużników niewypłacalnych państw członkowskich, oraz podkreśla znaczenie tego połączenia dla rynku wewnętrznego; podkreśla, że wszelkie otrzymywane w ten sposób informacje powinny być zgodne ze wspólnymi wzorcami lub ramami europejskimi;

7.  podkreśla znaczenie powszechności, dostępności i ogólnego dostępu do cyfrowych usług publicznych, co stanowi zasadniczy czynnik będący podstawą opracowywania i realizacji strategii promujących konkurencyjność, wzrost i zatrudnienie, oraz wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia i stosowania nowej dyrektywy dotyczącej dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, które będą użyteczne dla osób niepełnosprawnych i starszych;

8.  podkreśla znaczenie idei „otwartych danych”, dzięki której określone informacje z sektora publicznego mogą być wielokrotnie i bez ograniczeń wykorzystywane, w tym przez osoby trzecie, administrację publiczną i pomiędzy jej organami; podkreśla potrzebę zabezpieczeń, które gwarantują poszanowanie praw autorskich i ochronę danych; powtarza, że otwarty i powszechny swobodny przepływ danych umożliwi dalszy rozwój i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a także zwiększy efektywność i przejrzystość; podkreśla, że tego rodzaju dane i informacje publiczne powinny być zatem udostępniane w miarę możliwości z myślą o wspieraniu nowych możliwości dla wiedzy i przyczynieniu się do rozwoju i umocnienia otwartego społeczeństwa; przypomina, że administracja publiczna powinna w miarę możliwości udostępniać informacje, szczególnie gdy objętość generowanych danych jest bardzo duża, jak w przypadku programu Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie; uważa, że należy zwiększyć wysiłki na rzecz wdrożenia skoordynowanej strategii danych zarówno w instytucjach UE, jak i w państwach członkowskich, obejmującej zwiększenie ilości danych w domenie publicznej oraz szybsze ich przekazywanie do domeny publicznej, zapewnienie lepszej jakości danych i łatwego do nich dostępu oraz udostępnianie e-prawa w formatach nadających się do odczytu maszynowego;

9.  zwraca uwagę na korzyści z e-uczestnictwa i podkreśla, że państwa członkowskie powinny w większym stopniu korzystać z możliwości konsultacji, udzielania informacji i podejmowana decyzji drogą elektroniczną; podkreśla, że aby zapobiec nadużyciom systemów, e-uczestnictwo, szczególnie w odniesieniu do podejmowania decyzji drogą elektroniczną, musi być zgodne z przepisami rozporządzenia eIDAS, tak aby zapewnić odpowiedzialność i przejrzystość;

10.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podjęte przez wszystkie instytucje UE w celu wzmocnienia mechanizmów e-uczestnictwa na szczeblu UE i państw członkowskich oraz zwraca się do Komisji o dalsze rozwijanie i promowanie narzędzi cyfrowych, takich jak systemy głosowania elektronicznego i portal petycji, które służą zachęceniu obywateli i przedsiębiorców do uczestnictwa w procesie kształtowania polityki UE, a także zwiększaniu tego uczestnictwa;

11.  zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat znacząco upowszechniło się korzystanie z urządzeń mobilnych, podczas gdy tylko jedna trzecia ogólnodostępnych stron internetowych nadaje się do przeglądania na takich urządzeniach; w związku z tym apeluje do państw członkowskich o ocenę możliwości rozwoju rozwiązań mobilnych z zakresu usług administracji elektronicznej oraz o zapewnienie, by te rozwiązania były przyjazne dla użytkownika i zawsze ogólnodostępne; podkreśla, że dla zapewnienia trwałego dostępu do usług administracji elektronicznej strony internetowe i instrumenty administracji publicznej muszą być dostosowane do nowoczesnych technologii oraz stale zmieniających się wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa;

12.  apeluje do państw członkowskich o promowanie i wykorzystywanie elektronicznych zamówień publicznych przy zakupie towarów i usług lub przy zamówieniach na roboty budowlane, co zwiększa przejrzystość i efektywność wydatków publicznych, a także prowadzi do obniżenia kosztów i ograniczenia biurokracji; wzywa też państwa członkowskie do wzmożonego stosowania rejestrów umów i interoperacyjnych podpisów elektronicznych w swoich sektorach publicznych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia przejrzystości zamówień publicznych przez udostępnianie informacji w czasie rzeczywistym wszystkim uczestnikom procedury zamówienia; w związku z tym wzywa Komisję do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk w zakresie stosowania kryteriów innowacyjności w zamówieniach publicznych, w szczególności przez zapewnienie, aby w zamówieniach nie wykluczano rozwiązań, ale pozostawiono oferentom możliwość zaproponowania innowacyjnych i otwartych rozwiązań; wzywa Komisję, aby kontynuowała prace nad standardami fakturowania elektronicznego, składania ofert i ogłaszania zamówień drogą elektroniczną oraz aby zachęcała do stosowania identyfikacji elektronicznej w wewnętrznych systemach administracyjnych w celu poprawy sprawozdawczości i identyfikowalności wszystkich czynności w tych systemach;

13.  podkreśla znaczenie rozwoju bezpiecznych, niezawodnych i interoperacyjnych transgranicznych usług publicznych, wraz z zapobieganiem dalszej fragmentacji i wspieraniem mobilności; podkreśla, że interoperacyjność i normalizacja stanowią kluczowe elementy sprzyjające wdrażaniu struktur administracji elektronicznej, a zatem przyjmuje z zadowoleniem komunikat Komisji „Normy europejskie dla XXI wieku”, a w związku z tym również planowaną rewizję europejskich ram interoperacyjności; zaznacza, że korzystanie ze standardów otwartych jest kluczowe, aby obywatele UE mogli uczestniczyć w platformach rządowych, i podkreśla, że normy muszą służyć interesom ogółu społeczeństwa, przez co muszą być powszechne i uczciwe, muszą obowiązywać przez długi czas i być opracowywane w otwarty i przejrzysty sposób; apeluje do Komisji i państw członkowskich o promowanie standardów otwartych przy opracowywaniu publicznych rozwiązań cyfrowych i o zwrócenie większej uwagi na interoperacyjność i potencjalne korzyści ze skutecznego stosowania technologii cyfrowych;

14.  ubolewa, że w 2015 r. tylko 28 % europejskich gospodarstw domowych na obszarach wiejskich miało stały dostęp do szybkiego internetu oraz że średni zasięg sieci 4G na obszarach wiejskich wynosił tylko 36 %, mimo że dla całej UE było to 86 %, jak również zwraca uwagę na pilną potrzebę stałego wsparcia w zwiększaniu łączności szerokopasmowej, w szczególności na obszarach wiejskich, ponieważ dostęp do szybkiego łącza szerokopasmowego jest niezbędnym warunkiem korzystania z usług administracji elektronicznej; w związku z tym apeluje do Komisji i państw członkowskich o dalsze zapewnianie odpowiedniego finansowania na rzecz zwiększania łączności szerokopasmowej, infrastruktury usług cyfrowych i transgranicznej interakcji administracji publicznej po roku 2020 w ramach instrumentu „Łącząc Europę” lub innych odpowiednich programów UE, co pozwoli zapewnić długotrwały i zrównoważony rozwój; w tym kontekście wzywa operatorów do zwiększenia nakładów na infrastrukturę w celu poprawy łączności na obszarach wiejskich oraz do zapewnienia, aby również obszary wiejskie skorzystały z sieci 5G o bardzo dużej przepustowości, ponieważ zapewnienie takiej łączności będzie kluczowym aspektem w rozwoju społeczeństwa cyfrowego;

15.  podkreśla, że pełne wdrożenie bezpiecznej, wystarczającej, odpornej na zagrożenia, niezawodnej i wysokowydajnej infrastruktury, np. bardzo szybkich sieci szerokopasmowych i telekomunikacyjnych, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania usług administracji elektronicznej; dlatego też wzywa do szybkiego przyjęcia europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, by osiągnąć strategiczne cele europejskie; uważa za kluczową sprawę, by organy publiczne nadążały za rozwojem technologicznym i miały potencjał wystarczający do przyjmowania innowacyjnych technologii, np. dużych zbiorów danych, internetu rzeczy czy usług mobilnych, takich jak 5G, spełniających potrzeby użytkowników;

16.  uważa, że ponowne użycie technicznych elementów składowych instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze publicznym i prywatnym ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania infrastruktury usług cyfrowych; podkreśla potrzebę zapewnienia po 2020 r. długofalowo zrównoważonego charakteru technicznych elementów składowych CEF oraz wyników projektów pilotażowych na dużą skalę i ISA2; podkreśla potencjał, jaki program WiFi4EU może mieć w promowaniu powszechnego dostępu do ultraszybkich sieci; dlatego wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania długofalowej struktury zarządzania służącej osiąganiu celów jednolitego rynku cyfrowego, której priorytetem będzie reagowanie na potrzeby obywateli i przedsiębiorstw i która w miarę możliwości powinna propagować stosowanie wspólnych standardów;

17.  zauważa, że wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w usługach publicznych wymagających intensywnego przetwarzania danych, np. usług w chmurze, odbywa się nadal zbyt wolno i jest rozdrobnione; przypomina, że usługi takie jak INSPIRE generują znaczną ilość danych, co wymaga wyższej mocy obliczeniowej; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przetwarzania w chmurze oraz uważa, że bazę użytkowników europejskiej chmury dla otwartej nauki należy rozszerzyć na sektor publiczny;

18.  wzywa Komisję do informowania o tym, jak ważny jest portal „e-Sprawiedliwość”, oraz o płynących z niego korzyściach, a także do przekształcenia tego portalu w kompleksowy punkt obsługi związanej ze wszystkimi odpowiednimi informacjami prawnymi oraz dostępem do wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich; zauważa jednak, że nie wszystkie strony postępowania mają taki sam dostęp i niezbędne umiejętności, by korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych, co może oznaczać, że mają ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości; podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na umożliwienie dostępu do portalu „e-Sprawiedliwość” osobom niepełnosprawnym;

19.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie projektu e-CODEX, który umożliwia bezpośrednią komunikację między obywatelami a sądami we wszystkich państwach członkowskich, jako głównego etapu w dążeniu do ułatwiania dostępu transgranicznego do usług publicznych;

20.  wyraża uznanie dla Rady i Komisji w związku z ich pracą nad wprowadzeniem europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI), która jest wielce użyteczna w wypadku analiz prawnych oraz dialogu sądowego, oraz z zadowoleniem przyjmuje utworzenie wyszukiwarki ECLI, która powinna ułatwić dostęp do informacji prawnych w całej Unii;

21.  ponownie wyraża potrzebę podniesienia kompetencji cyfrowych personelu administracyjnego, a także wszystkich obywateli i przedsiębiorstw, przez rozwijanie i wspieranie działań szkoleniowych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zminimalizowania ryzyka wykluczenia cyfrowego, a także wprowadzenia specjalistycznych kursów szkoleniowych w zakresie usług administracji elektronicznej dla urzędników służby cywilnej i decydentów; podkreśla, że umiejętności cyfrowe są bezwzględnym warunkiem korzystania z administracji elektronicznej; zachęca do tworzenia programów nauczania w zakresie e-uczenia się uznawanych w europejskim systemie transferu i akumulacji punktów (ECTS); uważa, że jednym z podstawowych elementów rozwoju administracji elektronicznej jest nieustanne rozwijanie umiejętności cyfrowych; podkreśla potrzebę zlikwidowania i zapobiegania przepaści cyfrowej między pokoleniami, obszarami geograficznymi i ludźmi pochodzącymi z różnych warstw społeczno-ekonomicznych; apeluje do państw członkowskich o przyjęcie zachęt zawartych w planie działania na rzecz administracji elektronicznej, aby umożliwić szczególnie młodym obywatelom komunikację z administracją zgodną z ich przyzwyczajeniami komunikacyjnymi, i podkreśla, że nauczanie umiejętności cyfrowych ma szczególnie duże znaczenie w przypadku osób starszych, którym często brakuje umiejętności korzystania z e-usług lub pewności siebie przy korzystaniu z nich; uważa, że państwa członkowskie powinny propagować uczenie się przez całe życie i ułatwiać przeprowadzanie kampanii komunikacyjnych i edukacyjnych, włącznie z tworzeniem sieci nauczania umiejętności korzystania z mediów, aby obywatele UE mogli w pełni wykorzystywać możliwości oferowane przez nowe portale i usługi w ramach administracji elektronicznej;

22.  podkreśla potrzebę powszechnego, dwutorowego podejścia obejmującego zarówno korzystanie z internetu, jak i działalność poza nim, tak aby uniknąć wykluczenia, biorąc pod uwagę aktualny poziom analfabetyzmu cyfrowego oraz fakt, że ponad 22 % Europejczyków, w szczególności osób w podeszłym wieku, woli nie korzystać z usług online w kontaktach z administracją publiczną; podkreśla, że u podstaw niechęci do korzystania z usług online leży wiele przyczyn i barier, którymi trzeba się zająć lub które należy wyeliminować, takich jak brak wiedzy, brak umiejętności, brak zaufania czy błędne wyobrażenia; uważa, że chcąc uniknąć wykluczenia cyfrowego lub pogłębienia przepaści cyfrowej, należy zapewnić dostęp do dobrych jakościowo usług administracji elektronicznej obywatelom mieszkającym na obszarach wiejskich, górskich lub oddalonych;

23.  podkreśla, że przejście na technologię cyfrową może przynieść redukcję kosztów ponoszonych przez władze publiczne; rozumie, że cyfryzację i inne wyzwania wynikające z pakietu na rzecz modernizacji często rozpatruje się w kontekście ograniczeń budżetowych i że w nadchodzących latach szczególnie władze regionalne i lokalne mają nadal przed sobą ogrom pracy, wymagający nie tylko przyjęcia rozwiązań cyfrowych opartych na standardach otwartych, co ograniczy koszty utrzymania i zwiększy innowacyjność, ale również promowania partnerstw publiczno-prywatnych; podkreśla, że opłacalność nadejdzie z czasem, ponieważ inwestycje w cyfryzację pomogą obniżyć koszty administracyjne w przyszłości; podkreśla, że w międzyczasie nieunikniona jest potrzeba stosowania podejścia obejmującego zarówno korzystanie z internetu, jak i działalność poza nim;

24.  zauważa, że podczas rozważania cyfryzacji poszczególnych procedur administracyjnych należy uwzględniać zastrzeżenia związane z nadrzędnym interesem publicznym;

Transgraniczna administracja elektroniczna na wszystkich szczeblach administracji

25.  podkreśla, jak ważne jest stworzenie stabilnej transgranicznej infrastruktury administracji elektronicznej w celu uproszczenia dostępu do czterech podstawowych wolności i korzystania z nich;

26.  podkreśla, że transgraniczne usługi administracji elektronicznej odgrywają ważną rolę w życiu codziennym obywateli, oraz zwraca uwagę na korzyści z dalszego rozwijania systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego oraz Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej, a także transgranicznych usług w zakresie e-zdrowia;

27.  z zadowoleniem przyjmuje różne inicjatywy Komisji zmierzające do opracowania zaleceń dotyczących transgranicznych aspektów cyfrowych, w szczególności w odniesieniu do interoperacyjności i normalizacji; podkreśla jednak, że wdrażanie tych rozwiązań jest zdecydowanie zbyt wolne, biorąc pod uwagę wartość i znaczenie tych usług dla obywateli UE; wzywa Komisję do zapewnienia ustanowienia odpowiednich ram w celu umacniania zaufania pomiędzy państwami członkowskimi i przyspieszenia opracowywania zaleceń dotyczących transgranicznych aspektów cyfrowych, począwszy od ochrony danych i bezpieczeństwa przekazywania danych, a skończywszy na wprowadzeniu niezbędnej infrastruktury i niezbędnych usług;

28.  zwraca się do Komisji o dalsze rozwijanie Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES i promowanie korzystania zeń, przez zapewnienie ściślejszej integracji i współdziałania portalu EURES z systemami publicznych służb zatrudnienia, w celu ułatwienia i zwiększenia mobilności pracodawców i osób poszukujących pracy w Unii Europejskiej;

29.  podkreśla, że e-zdrowie może znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia obywateli przez zapewnienie pacjentom bardziej dostępnej, racjonalnej pod względem kosztów i skutecznej opieki zdrowotnej;

30.  jest zdania, że w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności transgranicznych usług administracji elektronicznej należy koniecznie wyeliminować ograniczenia językowe oraz że administracje publiczne, w szczególności w regionach przygranicznych, powinny udostępniać informacje i usługi nie tylko w językach ich państw członkowskich, ale także w innych odpowiednich językach europejskich;

31.  podkreśla znaczenie wymiany najlepszych praktyk, przykładów i doświadczeń zdobytych w projektach między wszystkimi szczeblami administracji zarówno w państwach członkowskich, jak i pomiędzy nimi; uznaje, że finansowane przez UE duże programy pilotażowe, takie jak eSENS, eCODEX i TOOP, znacząco przyczyniają się do doskonalenia usług transgranicznych w Europie;

32.  jest zdania, że w ramach kompleksowego monitorowania wyników administracji elektronicznej w państwach członkowskich należy dopilnować, aby metodyka oceny wyników odpowiednio uwzględniała specyfikę krajową; zwraca uwagę na korzyści dla decydentów i opinii publicznej wynikające z wiarygodnego pomiaru wyników w państwach członkowskich;

33.  wskazuje, że interoperacyjność, standardy otwarte i otwarte dane są nie tylko kluczowe w kontekście transgranicznym, ale także potrzebne na szczeblach administracji krajowej, regionalnej i lokalnej w każdym państwie członkowskim, przy uwzględnieniu także konieczności ochrony danych podczas przekazywania informacji;

34.  apeluje do Komisji i pozostałych instytucji unijnych, by stanowiły wzorce do naśladowania w dziedzinie administracji elektronicznej i udostępniły przejrzysty i łatwy w obsłudze portal dla obywateli i przedsiębiorstw, a także cyfrowe usługi typu koniec-koniec, w szczególności w przypadku wniosków o dofinansowanie unijne i zamówień publicznych, i wzywa Komisję do wzmożenia starań na rzecz przetłumaczenia swoich stron internetowych na wszystkie języki urzędowe UE i podkreślenia najlepszych praktyk;

Ochrona i bezpieczeństwo danych

35.  podkreśla, że zaufanie obywateli do ochrony danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania powodzenia planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020, i zaznacza, że administracje publiczne muszą postępować z danymi osobowymi w bezpieczny sposób i w całkowitej zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz przepisami UE o ochronie prywatności, co zwiększy zaufanie do usług cyfrowych;

36.  podkreśla, że plan na rzecz e-zdrowia należy rozpatrywać również w kontekście planu działania na rzecz administracji elektronicznej, ponieważ stanowi on jego ważną część; uważa, że niezbędna jest poprawa w zakresie gromadzenia i przekazywania danych oraz że w pewnych przypadkach należy w miarę konieczności zapewnić możliwość transgranicznego przekazywania danych, ponieważ ułatwi to świadczenie usług zdrowotnych dla wszystkich obywateli UE;

37.  wskazuje, że prawodawstwo w zakresie ochrony danych powinno być postrzegane nie jako przeszkoda, ale jako punkt wyjścia dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań administracji elektronicznej, w związku z czym podkreśla potrzebę opracowania skutecznych wytycznych dotyczących stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także stałej wymiany informacji z zainteresowanymi stronami;

38.  zwraca uwagę, że jedynie 15 % Europejczyków deklaruje, iż ma poczucie pełnej kontroli nad tym, jak są wykorzystywane ich dane osobowe; uznaje, że należy kontynuować analizę kwestii własności danych, i ufa, że przyszłe działania będą mogły opierać się na komunikacie Komisji „Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych” i innych powiązanych wnioskach;

39.  wzywa państwa członkowskie, by zapewniły szybkie i całkowite wdrożenie rozporządzenia eIDAS, ponieważ podpis elektroniczny, identyfikacja elektroniczna i uwierzytelnienie elektroniczne stanowią podwaliny transgranicznych cyfrowych usług publicznych; podkreśla znaczenie promowania korzystania przez obywateli, przedsiębiorstwa i administracje publiczne z notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej w ramach rozporządzenia eIDAS; podkreśla w tym kontekście, że wdrożenie tych elementów podstawowych powinno być priorytetem dla sektora prywatnego i publicznego w procesie rozwoju usług cyfrowych; w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu ułatwianie i promowanie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w zakresie transgranicznego i międzysektorowego korzystania z identyfikacji elektronicznej i podpisu cyfrowego; z zadowoleniem przyjmuje program ISA2, obejmujący wszystkie dziedziny polityki UE wymagające interoperacyjności systemów funkcjonujących na szczeblu unijnym i krajowym;

40.  podkreśla, że ochrona przed cyberatakami i odporność organów administracji w przypadku cyberataku mają duże znaczenie i muszą być rozwijane; zwraca uwagę, że w tym celu niezbędne jest europejskie podejście, szczególnie z uwagi na fakt, że zasada jednorazowości, będąca częścią planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020, zakłada wymianę danych obywateli między europejskimi organami administracji;

41.  podkreśla, że bezpieczeństwo danych musi być uwzględnione już na etapie projektowania aplikacji, które muszą być nowoczesne i łatwe w obsłudze, oraz procesów administracyjnych, które muszą być sprawne („bezpieczeństwo na etapie projektowania”), tak aby korzyści związane z nowoczesnymi technologiami były w pełni dostępne dla obywateli i przedsiębiorstw;

o
o   o

42.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) Dz.U. C 258 E z 7.9.2013, s. 64.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0009.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0089.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności