Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2075(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0162/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0162/2017

Συζήτηση :

PV 15/05/2017 - 18
CRE 15/05/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/05/2017 - 6.8
CRE 16/05/2017 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0208

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 441kWORD 65k
Τρίτη 16 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Η αξιολόγηση των εξωτερικών παραμέτρων της τελωνειακής επίδοσης και διαχείρησης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου
P8_TA(2017)0208A8-0162/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αξιολόγηση των εξωτερικών πτυχών της λειτουργίας και της διαχείρισης των τελωνείων ως εργαλείου για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου (2016/2075(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο της ΓΔ TAXUD 2016-2020 και το σχέδιο διαχείρισης της ΓΔ TAXUD 2016, της 14ης Μαρτίου 2016 (Ares (2016)1266241),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2014, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων: Αντιμετώπιση των κινδύνων, ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού και διευκόλυνση του εμπορίου» (COM(2014)0527),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2016, με τίτλο «Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων» (COM(2016)0476),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (TAXUD/B2/047/2011),

–  έχοντας υπόψη το πιλοτικό πρόγραμμα ΕΕ-Κίνας για ευφυείς και ασφαλείς εμπορικές γραμμές (SSTL),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης των τελωνείων της ΕΕ κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για την περίοδο 2013-2017(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΓΔ TAXUD σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ για το 2015,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για την τελωνειακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την τελωνειακή συνεργασία ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (2014-2017),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση της λειτουργίας των προτιμησιακών εμπορικών καθεστώτων» (COM(2014)0105),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (COM(2016)0050),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της» (COM(2016)0813),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες»(2),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 23/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ: πλέοντας χωρίς πυξίδα - εν πολλοίς αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες επενδύσεις»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ, της 18ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Παράνομο εμπόριο, συγκλίνοντα εγκληματικά δίκτυα»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(3), και την οικεία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446(4)), την εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447(5)), τη μεταβατική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341(6)), και το πρόγραμμα εργασιών (εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578(7)),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπό την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884), και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την πρόταση αυτή(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών(10),

–  έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0162/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση συνιστά βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση είναι ουσιώδης για την αξιοπιστία που χρειάζεται η ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζει την ισχυρή θέση της κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα έχει ουσιαστική σημασία για τη διαφύλαξη των ιδίων πόρων της ΕΕ, και ιδίως των τελωνειακών δασμών, και των εθνικών φορολογικών συμφερόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2016, κινδυνεύει να καθυστερήσει λόγω της έλλειψης κατάλληλης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κοινών και λειτουργικών συστημάτων πληροφορικής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων επισημαίνει ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής και την ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων αποτελεί μείζον ζήτημα που παρεμποδίζει την πρόοδο, ιδίως σε σχέση με το νέο σύστημα ελέγχου εισαγωγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει πρόσθετων πόρων, δεν θα είναι δυνατή η υλοποίηση ορισμένων δράσεων έως το τέλος του 2020, όπως προβλεπόταν στη στρατηγική και στο σχέδιο δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν καθυστέρηση θα επηρεάσει επίσης την υλοποίηση των δεσμεύσεων όσον αφορά πτυχές σχετικές με τα τελωνεία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός των πολιτικών τελωνειακού ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών δεν πρέπει να οδηγεί σε κατάσταση που επιφέρει πρόσθετες διοικητικές και χρονικές επιβαρύνσεις ή στρεβλώσεις των εσωτερικών εμπορικών ροών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη οδηγία για ένα ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβιάσεις και κυρώσεις δεν κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων των κρατών μελών με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να ενθαρρύνει τους οικονομικούς φορείς που ενεργούν με δόλιο τρόπο να πραγματοποιούν στρατηγικές επιλογές όταν εισάγουν από τρίτες χώρες, προκαλώντας στρεβλώσεις στην είσπραξη φόρων και αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και, με τον τρόπο αυτό, καθιστώντας αναποτελεσματικό αυτό το αποτρεπτικό μέτρο όσον αφορά τις παράνομες εμπορικές δραστηριότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύνθετοι τελωνειακοί κανόνες και διαδικασίες, καθώς και τα διαφορετικά κριτήρια και οι κυρώσεις που εφαρμόζουν οι αρχές μπορούν να επιβαρύνουν υπερβολικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ασκώντας σημαντική πίεση στους περιορισμένους πόρους τους και επηρεάζοντας την εμπορική τους πορεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών, των εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων, των αστυνομικών δυνάμεων και των δικαστικών αρχών, καθώς και άλλων συναφών παραγόντων, με τις τρίτες χώρες και σε πολυμερές επίπεδο, διαδραματίζει καίριο ρόλο, δεδομένων των σημαντικών όγκων των εμπορικών συναλλαγών, και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εμπορίας άγριων ειδών, της φοροδιαφυγής, του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών και καπνού, των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, και για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην ΕΕ, την εφαρμογή και τον σεβασμό διαδικασιών δέουσας επιμέλειας για προϊόντα στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, όπως αναφέρεται στη στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους», και τον εντοπισμό και την πιθανή εξάλειψη των διασυνδέσεων μεταξύ των δόλιων παραγόντων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομου εμπορίου στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με την Νότια Κορέα, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα και την Ιαπωνία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εμπορικοί εταίροι συνεχίζουν να είναι οι κυριότεροι εξαγωγείς παράνομων ή παραποιημένων προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των εξαγωγών από τη Μαλαισία ανέρχεται μόνο σε περίπου 2,5 εκατομμύρια EUR, ενώ οι εξαγωγές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ υπολογίζονται σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια EUR και 100 εκατομμύρια EUR αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2015 η Λευκορωσία προκάλεσε φορολογική ζημία στην ΕΕ ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR, εξάγοντας προϊόντα που καταστρατηγούσαν εντελώς τους κανόνες ΦΠΑ και τους υγειονομικούς κανόνες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ, ο όγκος των παραποιημένων προϊόντων που κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της Ένωσης αυξήθηκε κατά 15 % μεταξύ 2014 και 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 40 εκατομμύρια προϊόντα ύποπτα για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων EUR, κατασχέθηκαν στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, σε συνδυασμό με τις τρίτες χώρες που αποτελούν συχνότερα πηγή παράνομων εμπορικών συναλλαγών, αντιπροσωπεύουν δυνητικές περιοχές υποβάθρου για τη διαρκή διάδοση του εμπορίου παράνομων προϊόντων στην ΕΕ, γεγονός που οδηγεί σε εντατικότερους συνοριακούς ελέγχους και ενδέχεται, συνεπώς, να απαιτήσει περαιτέρω ειδική ανάλυση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο παραποιημένων αγαθών ενδέχεται να συμβάλλει στη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων οι οποίες εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τρομοκρατία, τη διακίνηση ναρκωτικών, τα πυροβόλα όπλα, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την εμπορία ανθρώπων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της παραποίησης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και την προώθηση της καινοτομίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τελωνειακές αρχές στον τομέα της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την παρεμπόδιση της μεταφοράς κεφαλαίων και την παρακώλυση των πηγών εσόδων τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως αναγνωρίζεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, στο πλαίσιο του παγκόσμιου περιβάλλοντος συναλλαγών, για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στην επίσημη οικονομία από το παράνομο εμπόριο αλλά και στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση του ίδιου του παράνομου εμπορίου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα παράνομων δραστηριοτήτων έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στις οικονομίες των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση, τις ξένες επενδύσεις, την ακεραιότητα των αγορών, τον ανταγωνισμό, το εμπόριο και την απώλεια τελωνειακών εσόδων, απώλεια που επιβαρύνει τελικά τον ευρωπαίο φορολογούμενο·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τον επιχειρηματικό κόσμο και αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή με αυξανόμενους κινδύνους σε παγκόσμια κλίμακα, από άποψη διαφάνειας, ακεραιότητας και χρηματοοικονομικής αξίας, αντιγράφοντας τη λειτουργία των παγκόσμιων εμπορικών καθεστώτων και αλυσίδων εφοδιασμού·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση, το λαθρεμπόριο όπλων και η διακίνηση ναρκωτικών αποφέρουν τεράστια κέρδη στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα μέσω παράνομων οικονομικών και επιχειρηματικών διαύλων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των κρουσμάτων λαθρεμπορίου, των παράνομων συναλλαγών και άλλων μορφών παράνομου και αθέμιτου εμπορίου δεν έχουν μόνο αντίκτυπο στην είσπραξη δασμών από τα κράτη μέλη και στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά συνδέονται επίσης στενά με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν απειλή για τους καταναλωτές και έχουν αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, οι οποίες υποσκάπτουν την ισότητα των όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έχει καίρια σημασία τόσο για την προστασία και την προώθηση της οικονομίας της ΕΕ, όσο και για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

1.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει τη συντονισμένη, ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος που δημιουργήθηκε από τον ΕΤΚ, αποθαρρύνοντας αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου μέσω κοινής κατευθυντήριας γραμμής για όλα τα ευρωπαϊκά τελωνεία· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να παρουσιάσει συγκριτική ανάλυση και πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές επιχειρήσεις και διαδικασίες επιβολής στα κράτη μέλη·

2.  επισημαίνει ότι δεν έχει θεσπιστεί σύστημα προσδιορισμού και παρακολούθησης των διαφορών ως προς τη μεταχείριση των οικονομικών φορέων από τις τελωνειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τον αριθμό των τελωνειακών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο μεμονωμένων βασικών λιμένων·

3.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα του εμπορίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών στα συστήματα ελέγχου, τη δημιουργία περαιτέρω τελωνειακών απλουστεύσεων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους νόμιμους εμπόρους με εστίαση στον στόχο του απλούστερου και ασφαλέστερου εμπορίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα κατάλληλους, αποτελεσματικούς, αποδοτικούς και εναρμονισμένους ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ και την αναγκαία στήριξη των οικείων αρχών· επισημαίνει ότι οι αποτελεσματικοί τελωνειακοί έλεγχοι πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια της ΕΕ, την προστασία των καταναλωτών, τον σεβασμό των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των υγειονομικών κανονισμών και των οικονομικών συμφερόντων, καταβάλλοντας ιδιαίτερες προσπάθειες για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εμπορίας άγριων ειδών, της φοροδιαφυγής, του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών και καπνού, και των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, καθώς και την καταπολέμηση κάθε μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την εναρμόνιση των ελέγχων σε όλα τα σημεία εισόδου στην τελωνειακή ένωση, ιδίως με βάση τους ισχύοντες μηχανισμούς·

5.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει αύξηση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για τον εντοπισμό δόλιων φορέων· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής ιδιωτικών ενδιαφερόμενων μερών στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και προϊόντων άγριων ειδών·

6.  υπενθυμίζει ότι η ευκαιρία που παρέχεται από τον ΕΤΚ και τους κανόνες του σχετικά με τα διασυνδεδεμένα συστήματα πληροφορικής και τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την απόκτηση πρόσβασης σε δεδομένα αξιόπιστου και νόμιμου εμπορίου και τη διάθεση αυτών μέσω άλλων διαύλων πέραν των τελωνειακών διασαφήσεων, για παράδειγμα μέσω των διεθνών προγραμμάτων αμοιβαίας ανταλλαγής, όπως το AEO (εγκεκριμένος οικονομικός φορέας για την ασφάλεια και την προστασία) ή το πρόγραμμα για ευφυείς και ασφαλείς εμπορικές γραμμές (SSTL) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου·

7.  υπενθυμίζει ότι για την ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων πληροφορικής απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πόρων για τα αναγκαία συστήματα πληροφορικής, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων·

8.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση του προγράμματος ΑΕΟ· τονίζει τη σημασία της προώθησης των πλεονεκτημάτων του για το εμπόριο, διατηρώντας παράλληλα αυστηρούς κανόνες συμμόρφωσης, καθώς και τη σθεναρότητα, την αξιοπιστία και τη συμμόρφωσή του με τις τελωνειακές ρυθμίσεις των τρίτων χωρών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων εμπορικών συμφωνιών·

9.  καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί και να συνεργαστεί με τα τελωνεία, τους επί τόπου συνοριακούς οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της ΕΕ, καθώς και με τους εμπορικούς εταίρους της, στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων, και ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση των τελωνειακών ελέγχων, των έμπιστων εμπορικών εταίρων και των στρατηγικών μετριασμού για τη διάλυση των δικτύων παράνομου εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει και να εντείνει τον συντονισμό μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεών της για τελωνειακά θέματα, και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να προωθήσει τη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου, ιδίως στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος, της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τους τελωνειακούς ελέγχους και την επιβολή των εμπορικών κανόνων στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να παράσχει ένα πλαίσιο αναφοράς στους αρμόδιους φορείς ελέγχου στα κράτη μέλη, να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματα, να ορίσει ένα σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων και να αναλύσει τις εμπορικές ροές παραποιημένων προϊόντων στα συνοριακά σημεία·

11.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων, ιδίως στους τομείς της διαθεσιμότητας των δεδομένων, της πρόσβασης σε πληροφορίες και της ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς διαχείρισης τελωνειακών κινδύνων, και της ενίσχυσης των ικανοτήτων·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων·

13.  παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τις διάφορες πρακτικές στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων στην ΕΕ και τον αντίκτυπό τους στην εκτροπή του εμπορίου, εστιάζοντας ιδίως στα τελωνεία της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα·

14.  επισημαίνει ότι σήμερα οι διαφορετικές τελωνειακές διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τον εκτελωνισμό, τις επιθεωρήσεις, τις κυρώσεις και τους ελέγχους, προκαλούν κατακερματισμό, πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις, καθυστερήσεις, διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή των φόρων, στρεβλώσεις στην αγορά και αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο· τονίζει ότι αυτές οι αποκλίνουσες τελωνειακές διαδικασίες ενδέχεται συχνά να ευνοούν την πρόσβαση σε ορισμένους λιμένες εις βάρος άλλων με μη νόμιμους φορείς να εισάγουν παραποιημένα ή υποτιμημένα αγαθά, γεγονός που οδηγεί στην παράδοση αγαθών στον τελικό προορισμό τους μέσω ασυνήθιστων οδών και προσπάθεια για εκτελωνισμό σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που εισάγει τα αγαθά, με σκοπό είτε να μειωθεί η πιθανότητα ελέγχου είτε να περιπλακεί μια πιθανή διαδικασία ανάκτησης· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αναλύσει αυτό το πρόβλημα της αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό του στο εμπόριο, τα φορολογικά έσοδα, τις επιπτώσεις στο κλίμα και τους τελωνειακούς δασμούς·

15.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ότι έχει σημασία να εξασφαλιστούν εγκαίρως επαρκείς πόροι για τα αναγκαία συστήματα πληροφορικής, ούτως ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων, καθώς και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων προς όφελος των τελωνειακών αρχών, των νόμιμων εμπόρων και σε τελική ανάλυση των καταναλωτών, όπως και η δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ·

16.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το τρέχον τελωνειακό περιβάλλον περιορισμένης χρήσης χαρτιού σε ένα τελωνειακό περιβάλλον χωρίς χαρτί·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, τον ΟΟΣΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ) προκειμένου να μειωθούν τα υφιστάμενα κενά στα συστήματα τελωνειακού ελέγχου διασφαλίζοντας ότι το παράνομο εμπόριο, η παραποίηση και η απάτη αντιμετωπίζονται μέσω της συστηματικότερης χρήσης συντονισμένων ελέγχων βάσει κινδύνων με βάση εναρμονισμένα κριτήρια για τις επιθεωρήσεις, βέλτιστες πρακτικές και κοινές διαδικασίες και μεθόδους εργασίας όσον αφορά τόσο τις ώρες λειτουργίας, τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και τα διαλειτουργικά συστήματα πληροφορικής, με την παροχή έγκαιρης και ενδεδειγμένης στήριξης από άλλες αρμόδιες αρχές· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της χορήγησης εξουσιών έρευνας σε όλους τους τελωνειακούς και συνοριακούς οργανισμούς της ΕΕ, και της κατάλληλης κατάρτισης των φορέων τους·

18.  καλεί τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν προορατικά μηχανισμούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων προκειμένου να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό ανωμαλιών όσον αφορά την πλημμελή τιμολόγηση εμπορικής αξίας, ούτως ώστε να καταπολεμηθούν οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η σταδιακή εφαρμογή του ΕΤΚ προσφέρει προστιθέμενη αξία στους οικονομικούς φορείς διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλη την Ένωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η αυξημένη απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών δεν δημιουργεί κενά στα τελωνειακά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εναρμονιστεί η ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τον τακτικό έλεγχο των κανόνων της ΕΕ και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις αρμόδιες αρχές με διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, καθώς και με περιορισμό των παράνομων διεθνών δραστηριοτήτων·

20.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω με τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στις τελωνειακές διαδικασίες και το ΦΠΑ, τη συνεργασία με διάφορες αρμόδιες αρχές και, όπου κρίνεται σκόπιμο, την ευθυγράμμιση των πολιτικών στον τομέα των τελωνείων και του ΦΠΑ, με σκοπό να εξασφαλιστούν συνέργειες, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης νομικών και πρακτικών λύσεων σε προκλήσεις και ευκαιρίες που αφορούν τις μικρές παρτίδες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις απλουστεύσεις·

21.  ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένου του άρθρου 23 της συμφωνίας διευκόλυνσης του εμπορίου του ΠΟΤ, να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφορά των αρμοδιοτήτων των τελωνειακών αρχών από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την εναρμονισμένη αντιμετώπιση μεταξύ των ενωσιακών σημείων εισόδου, με παρακολούθηση της απόδοσης και των δραστηριοτήτων των τελωνειακών διοικήσεων και συλλογή και επεξεργασία τελωνειακών δεδομένων·

22.  καλεί, επίσης, την Επιτροπή να καταρτίσει περαιτέρω μια ακριβή ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με τις επιπτώσεις που συνδέονται με την εναρμόνιση της επιβολής των ποινικών κυρώσεων που ισχύουν στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των παράνομων εμπορικών δραστηριοτήτων και, αν είναι απαραίτητο, να υποβάλει πρόταση με εναρμονισμένους κανόνες, που σέβονται την επικουρικότητα, όσον αφορά τον ορισμό των κυρώσεων και των αδικημάτων σε υποθέσεις διεθνούς εγκλήματος·

23.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να υποστηρίξουν τις κοινές ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους τελωνειακούς υπαλλήλους στα κράτη μέλη· τονίζει ότι η εναρμόνιση της εκπαίδευσης των τελωνειακών υπαλλήλων στην Ευρώπη θα συμβάλει στην επιτυχή εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπορικούς αντιπροσώπους στον τομέα του διεθνούς εμπορίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του ΕΤΚ, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών και αποκλινόντων εθνικών κανόνων, μεθόδων και μέσων υποβολής εκθέσεων, και των θεμάτων που προκαλούν ανησυχία στις ΜΜΕ που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες·

25.  υπενθυμίζει ότι ορισμένες εταιρείες που ακολουθούν δόλιες πρακτικές και εδρεύουν σε τρίτες χώρες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο για να προσφέρουν παραποιημένα αγαθά στους ευρωπαίοι καταναλωτές, και ότι ορισμένα αγαθά τιμολογούνται, ενδεχομένως, κάτω από το ελάχιστο επίπεδο τιμής για λόγους αποφυγής του ελέγχου από τις αρχές ή εισέρχονται με εκμετάλλευση των διαφορών στις ρυθμίσεις τιμολόγησης, τους τελωνειακούς κανόνες και τις κυρώσεις· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τα προβλήματα αυτά και να αναζητήσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μεταφοράς και ταχυμεταφοράς, ώστε να στηρίξει τα κράτη μέλη στον περιορισμό της πρακτικής αυτής χωρίς να δημιουργηθούν εμπόδια στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ή να παρεμποδιστεί το νόμιμο εμπόριο·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ότι η ΕΕ εφαρμόζει κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμφωνία του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA), και ότι συνεχίζει να προωθεί την εφαρμογή της από άλλα μέλη του ΠΟΕ προς όφελος των εξαγωγέων της ΕΕ, μεταξύ άλλων συνεισφέροντας στις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών, για την ενίσχυση της διευκόλυνσης του εμπορίου παγκοσμίως·

27.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού·

28.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της και τις τελωνειακές αρχές τους σε τελωνειακά θέματα, ούτως ώστε να συμμετάσχουν σε διάλογο με τις κύριες χώρες προέλευσης παραποιημένων αγαθών, με σκοπό να συνεργαστούν για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα, της διαφθοράς στο εμπόριο, της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, που υποσκάπτουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, θέτουν απειλές κατά της κοινωνίας και της αγοράς ενώ ταυτόχρονα βλάπτουν την οικονομία, και να διευκολύνουν περαιτέρω το διμερές εμπόριο, πέραν των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί αυστηρά στο πλαίσιο της TFA· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εισαγωγή στοιχείων για τη διευκόλυνση του εμπορίου, όπως είναι οι τυποποιημένοι κανόνες για τις μεθόδους, τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία των τελωνειακών διαδικασιών, καθώς και την εισαγωγή κεφαλαίων για την καταπολέμηση της απάτης και των τυποποιημένων κεφαλαίων σε όλες τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ή μέσω ειδικών συμφωνιών για τελωνειακά θέματα·

29.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να εμβαθύνει την τελωνειακή συνεργασία στον τομέα των ΔΔΙ με εκείνες τις τρίτες χώρες και ζώνες ελεύθερων συναλλαγών που αποτελούν συχνότερα πηγή παράνομου εμπορίου· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση τόσο της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών σε διεθνές επίπεδο όσο και της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι τελωνειακές παραβιάσεις και η καταστρατήγηση των φορολογικών υποχρεώσεων·

30.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ιδίως Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό τη στήριξη πρωτοβουλιών στον τομέα της επιβολής των ΔΔΙ, όπως διαδικασίες διευκόλυνσης για τους κατόχους δικαιωμάτων μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, πράγμα που θα ωφελούσε επίσης τις ΜΜΕ, καθώς και να θέσει την καταπολέμηση της παραποίησης και της απάτης ως μία από τις προτεραιότητες στον ΠΟΕ, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και τον ΠΟΤ για το θέμα αυτό· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο ισχύων κανονισμός για την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της παραποίησης (παραβιάσεις εμπορικών σημάτων), της πειρατείας (παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας), της παράνομης διακίνησης ευαίσθητων προϊόντων, καθώς και στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων, της επισήμανσης της προέλευσης και του παράνομου εμπορίου· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας η δέουσα εφαρμογή του κανονισμού αυτού, καθώς και της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και η απαραίτητη επιβολή να από τις τελωνειακές αρχές κατά τρόπο που δεν εμποδίζει τους νόμιμους εμπόρους να δραστηριοποιούνται καλή τη πίστει·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει αποτελεσματικότερα την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων διατροφής τόσο στο πλαίσιο της ίδιας της Επιτροπής όσο και στο πλαίσιο του EUIPO, καθώς αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία στις εξωτερικές αγορές· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία της ανάπτυξης μιας εξίσου φιλόδοξης πολιτικής για τις γεωγραφικές ενδείξεις των μη γεωργικών προϊόντων διατροφής· επισημαίνει ότι η δημιουργία ενός συστήματος προστασίας των μη γεωργικών προϊόντων μέσω γεωγραφικών ενδείξεων, που θα είναι συνεκτικό, απλό, διαφανές και δεν επιβάλλει διοικητικό και οικονομικό φόρτο, αποτελεί ευκαιρία για τις ΜΜΕ και θα ενίσχυε τη θέση της ΕΕ στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις·

32.  επισημαίνει ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις, που έχουν σχέση τόσο με νέους τρόπους συναλλαγών όσο και με την ασφάλεια και την προστασία των αγαθών στο πλαίσιο διαδικασιών εισαγωγής ή διεθνούς διαμετακόμισης με προορισμό στην Ευρώπη·

33.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών έχει ζωτική σημασία όχι μόνο για τη διευκόλυνση του εμπορίου, αλλά και για την αποτελεσματική και σκόπιμη επιβολή του νόμου όσον αφορά την καταπολέμηση της παραποίησης και του λαθρεμπορίου αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ· θεωρεί ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες βρίσκονται στο σταυροδρόμι μεταξύ της ασφαλούς κυκλοφορίας των αγαθών, της προστασίας των καταναλωτών εντός της ΕΕ, και της εφαρμογής των διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών·

34.  είναι της γνώμης ότι η ποιότητα και οι επιδόσεις των τελωνειακών ελέγχων που διενεργούνται στη διαμετακόμιση των αγαθών, ιδιαίτερα για τις αποστολές και τις μεταφορές στους λιμένες και στα σύνορα, είναι ύψιστης σπουδαιότητας και πρέπει να βελτιωθούν· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην πράξη ένα κενό όσον αφορά τους τύπους των ελέγχων στην Ένωση, το οποίο ευνοεί ορισμένους διαδρόμους πρόσβασης, σε συγκεκριμένους λιμένες, σε βάρος άλλων, όπου οι διεξαγόμενοι έλεγχοι είναι αυστηρότεροι· κρίνει αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν ομοιογενείς και τυποποιημένες τεχνικές ελέγχου στα κράτη μέλη για «φιλτράρισμα» στους λιμένες και στα σύνορα, με την προώθηση σύγχρονων, τεχνολογικά προηγμένων στρατηγικών ελέγχου βασιζόμενων στη διαχείριση κινδύνου·

35.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρώνουν τους τελωνειακούς ελέγχους και, στο μέτρο του δυνατού, άλλους συναφείς συνοριακούς ελέγχους, σε φορτία υψηλής επικινδυνότητας επιλεγόμενα τυχαία, με τη χρήση κοινών κριτηρίων επιλεκτικότητας στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φύση και η περιγραφή των αγαθών, η χώρα προέλευσης, η χώρα από την οποία στάλθηκαν τα αγαθά, η αξία των αγαθών, το μητρώο κανονιστικής συμμόρφωσης των εμπόρων, και το μεταφορικό μέσο·

36.  υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της ακεραιότητας του διεθνούς εμπορίου με τη μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονικές τελωνειακές διαδικασίες της ΕΕ έως το 2020, όπως προβλέπεται στον νέο τελωνειακό κώδικα της Ένωσης, που θα ενισχύσει τη διαφάνεια του ελέγχου μέσω δειγματοληψίας αγαθών και εμπορευματοκιβωτίων·

37.  θεωρεί ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τελωνειακών αρχών και αρχών ελέγχου της αγοράς, προκειμένου όχι μόνο να καταπολεμηθεί η παραποίηση, αλλά και να περιοριστεί το εμπόριο παράνομων προϊόντων με τα οποία παραβιάζεται η νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ·

38.  τονίζει τον ρόλο της OLAF στη διερεύνηση της δασμοδιαφυγής στις εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων συμβατικών δασμών, δασμών αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικών δασμών) για όλους τους τύπους εμπορευμάτων και αγαθών, ιδίως δε της δασμοδιαφυγής μέσω ψευδών δηλώσεων προέλευσης (για προτιμησιακά και μη καθεστώτα) και μέσω υποτιμολόγησης και εσφαλμένης περιγραφής των αγαθών)· καλεί την OLAF να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στον συντονισμό των σχετικών ερευνών των εθνικών τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων εταίρων εντός και εκτός ΕΕ·

39.  επισημαίνει ότι η τακτική διεξαγωγή Κοινών Τελωνειακών Επιχειρήσεων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ, δεδομένου ότι επιτρέπει να εντοπίζονται οι κίνδυνοι στις επιμέρους εμπορικές οδούς και προστατεύει τους πολίτες και τις νόμιμες επιχειρήσεις εμποδίζοντας την είσοδο παράνομων προϊόντων στην ΕΕ· καλεί την OLAF να εντείνει την υποστήριξη προς τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών για τη διεξαγωγή περισσότερων κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων, μέσω τεχνικής υποδομής, εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και με την παροχή στρατηγικής ανάλυσης και διοικητικής και οικονομικής στήριξης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των τελωνειακών υπηρεσιών όσον αφορά τη διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

40.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί καλύτερα, βάσει τυποποιημένης ανάλυσης κινδύνου, τις χώρες που επωφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση, ιδίως με σκοπό να επαληθεύεται η εφαρμογή των κανόνων καταγωγής και σώρευσης· θεωρεί, σε αυτό το πλαίσιο, ότι ο έλεγχος του καθεστώτος προέλευσης των εισαγόμενων προϊόντων και της επάρκειας των εγγράφων βάσει των οποίων χορηγείται η προτιμησιακή μεταχείριση αποτελεί βασική συνιστώσα των στρατηγικών ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 80 της 19.3.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 18.
(3) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1.
(5) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558.
(6) ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1.
(7) ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6.
(8) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.
(9) Βλέπε έκθεση Α8-0239/2016.
(10) ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 16.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου