Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2075(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0162/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0162/2017

Keskustelut :

PV 15/05/2017 - 18
CRE 15/05/2017 - 18

Äänestykset :

PV 16/05/2017 - 6.8
CRE 16/05/2017 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0208

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 55k
Tiistai 16. toukokuuta 2017 - Strasbourg
Tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä
P8_TA(2017)0208A8-0162/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. toukokuuta 2017 tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arvioinnista kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä (2016/2075(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa – Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2016 tehdyn verotuksen ja tulliliiton pääosaston strategisen suunnitelman 2016–2020 ja verotuksen ja tulliliiton pääosaston hallintasuunnitelman 2016 (Ares(2016)1266241),

–  ottaa huomioon 21. elokuuta 2014 annetun komission tiedonannon tullialan riskienhallintaa koskevasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta: Riskien torjunta, toimitusketjun turvallisuuden vahvistaminen ja kaupan helpottaminen (COM(2014)0527),

–  ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2016 annetun komission kertomuksen aiheesta ”Tilanneselvitys tullialan riskienhallintaa koskevan EU:n strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta” (COM(2016)0476),

–  ottaa huomioon suuntaviivat valtuutetuille talouden toimijoille (TAXUD/B2/047/2011),

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan välisen älykkäitä ja turvallisia kauppareittejä (SSTL) koskevan pilottihankkeen,

–  ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman EU:n tullitoimintaohjelmasta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien rikkomusten torjumiseksi vuosina 2013–2017(1),

–  ottaa huomioon verotuksen ja tulliliiton pääosaston kertomuksen teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamisesta eurooppalaisissa tulleissa vuonna 2015,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan välisen tulliyhteistyötä koskevan strategiakehyksen,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan välistä tulliyhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla koskevan toimintasuunnitelman (2014–2017),

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 annetun komission tiedonannon aiheesta ”Toimintasuunnitelma etuuskohtelukauppaa koskevien menettelyjen toiminnan seuraamiseksi” (COM(2014)0105),

–  ottaa huomioon 2. helmikuuta 2016 annetun komission tiedonannon aiheesta ”Toimintasuunnitelma terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi” (COM(2016)0050),

–  ottaa huomioon 21. joulukuuta 2016 annetun komission tiedonannon EU:n tulliliiton ja sen hallinnoinnin kehittämisestä (COM(2016)0813),

–  ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman strategiasta teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa(2),

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 23/2016: EU:n meriliikenne vaikeuksissa – paljon tuloksettomia ja kestämättömiä investointeja,

–  ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen,

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2016 julkaistun OECD:n raportin aiheesta ”Illicit Trade, Converging Criminal Networks”,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207, 208 ja 218 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(3) ja siihen liittyvän delegoidun säädöksen (delegoitu asetus (EU) 2015/2446(4)), täytäntöönpanosäädöksen (täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447(5)), siirtymäsäännöksiä koskevan delegoidun säädöksen (delegoitu asetus (EU) 2016/341(6)) ja työohjelman (täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/578(7)),

–  ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013(8),

–  ottaa huomioon komission 13. joulukuuta 2013 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä (COM(2013)0884) ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle tästä ehdotuksesta(9),

–  ottaa huomioon tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä 11. maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/478 24 artiklan 2 kohdan(10),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa esitetyn kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevan periaatteen,

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien käsittelystä(11),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A8-0162/2017),

A.  toteaa, että tulliliitto on yksi Euroopan unionin peruspilareista ja tekee siitä yhden maailman suurimmista kauppablokeista, ja katsoo, että täysin toimiva tulliliitto on välttämätön EU:n uskottavuudelle, jotta se olisi vahvassa asemassa kauppasopimuksia neuvoteltaessa;

B.  toteaa, että unionin tullikoodeksin täytäntöönpano on välttämätöntä EU:n omien varojen ja erityisesti tullimaksujen ja kansallisten veroetujen suojelemiseksi;

C.  toteaa, että täysin toimiva tulliliitto on perusta laittomien rahavirtojen ja kauppaan liittyvän rahanpesun tehokkaalle torjunnalle;

D.  toteaa, että 1. toukokuuta 2016 käynnistetty unionin tullikoodeksin täytäntöönpano on vaarassa viivästyä 31. joulukuuta 2020 asti, koska yhteisiltä ja toimivilta tietojärjestelmiltä puuttuu riittävä rahoitus;

E.  toteaa, että tilanneselvityksessä tullialan riskienhallintaa koskevan EU:n strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta korostetaan, että riittämätön rahoitus nykyisten tietoteknisten järjestelmien parantamiseksi ja tarvittavien uusien järjestelmien kehittämiseksi hidastaa huomattavasti edistymistä, mikä koskee erityisesti uutta tuonnin valvontajärjestelmää; toteaa, että lisävarojen puuttuessa monia toimenpiteitä ei voida panna täytäntöön vuoden 2020 loppuun mennessä strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti; toteaa, että viivästyminen vaikuttaisi myös EU:n turvallisuusagendan puitteissa tehtyjen tulleihin liittyvien sitoumusten täytäntöönpanoon;

F.  katsoo, että tullivalvontaa koskevien politiikkatoimien nykyinen hajanaisuus jäsenvaltioiden välillä ei saa johtaa tilanteeseen, joka luo ylimääräisiä hallinnollisia ja ajallisia rasitteita tai vääristää sisäisiä kauppavirtoja;

G.  katsoo, että ehdotuksessa direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä ei oteta huomioon jäsenvaltioiden välillä esiintyviä rikos- ja hallinto-oikeudellisten seuraamusten eroja; katsoo, että tämä voi kannustaa talouden toimijoita tekemään strategisia valintoja kolmansista maista peräisin olevan maahantuonnin yhteydessä, mikä vääristää veronkantoa ja aiheuttaa kielteisiä ympäristövaikutuksia, jolloin se estää tehottomasti laitonta kauppaa;

H.  katsoo, että viranomaisten soveltamat monimutkaiset tullisäännöt ja -menettelyt sekä erilaiset perusteet ja seuraamukset voivat rasittaa liikaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) luomalla niiden rajallisiin resursseihin kohdistuvia merkittäviä rasitteita ja vaikuttamalla näiden yritysten kauppareitteihin;

I.  katsoo, että tehokas tulliyhteistyö jäsenvaltioiden tulliviranomaisten, valtuutettujen talouden toimijoiden, poliisivoimien ja oikeusviranomaisten sekä muiden asiaankuuluvien kolmansien maiden ja monenvälisen tason toimijoiden välillä on erittäin tärkeää, kun otetaan huomioon kaupankäynnin huomattava määrä, ja toteaa, että se on keskeisellä sijalla, kun torjutaan laitonta kauppaa, terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa, veronkiertoa, laitonta huumausainekauppaa ja lääkeväärennöksiä, suojellaan EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia, pannaan täytäntöön ja noudatetaan tuotteita koskevia due diligence -menettelyjä komission strategiassa "Kaikkien kauppa" esitetyllä tavalla sekä jäljitetään ja mahdollisuuksien mukaan puretaan laittomaan kauppaan osallistuvien toimijoiden välisiä yhteyksiä;

J.  toteaa, että EU on tehnyt sopimukset yhteistyöstä ja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa Etelä-Korean, Kanadan, Yhdysvaltojen, Intian, Kiinan ja Japanin kanssa;

K.  toteaa, että jotkut kauppakumppanit kuljettavat edelleen laittomia tai väärennettyjä tuotteita unioniin; toteaa, että Malesian osuus tällaisesta viennistä on vain noin 2,5 miljoonaa euroa, kun taas Kiinan osuus on yli 300 miljoonaa euroa ja Hongkongin yli 100 miljoonaa euroa; toteaa, että Valko-Venäjä aiheutti pelkästään vuonna 2015 EU:lle miljardin euron verotappiot viemällä tuotteita, joiden osalta kierrettiin kokonaan arvonlisäverosäännöt ja terveysmääräykset;

L.  ottaa huomioon, että teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetun komission viimeisimmän kertomuksen mukaan unionin tulliviranomaisten takavarikoimien väärennettyjen tuotteiden määrä kasvoi 15 prosentilla vuosina 2014–2015; ottaa huomioon, että enemmän kuin 40 miljoonaa tuotetta, joiden epäiltiin rikkovan teollis- ja tekijänoikeutta, takavarikoitiin unionin ulkorajoilla, ja niiden yhteenlaskettu arvo on lähes 650 miljoonaa euroa;

M.  katsoo, että kansainväliset vapaakauppa-alueet ja useimmiten laittoman kaupan lähteitä olevat kolmannet maat tarjoavat mahdollisia tausta-alueita, joilla laittomien tuotteiden kaupan leviämistä EU:hun voidaan jatkaa, mikä johtaa tehokkaampaan rajavalvontaan ja edellyttää siten todennäköisesti uusia erityisiä analyyseja;

N.  katsoo, että väärennettyjen tuotteiden kauppa voi osaltaan toimia rahoituslähteenä terrorismin, laittoman huumausainekaupan, tuliaseiden, rahanpesun ja ihmiskaupan parissa toimiville rikollisjärjestöille;

O.  ottaa huomioon, että väärentämisen torjunta on tärkeää teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi Euroopassa, osaamisen säilyttämiseksi ja innovoinnin kannustamiseksi;

P.  toteaa, että tulliviranomaisten asema turvallisuuden alalla on erityisen merkittävä siltä osin, mitä tulee terroristijärjestöjen varojen siirtämisen estämiseen ja niiden tulonlähteiden katkaisemiseen, kuten komission toimintasuunnitelmassa terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamiseksi on todettu;

Q.  ottaa huomioon, että tullilaitoksella on tärkeä tehtävä kansainvälisen kaupan toimintaympäristössä, kun on kyse laittoman kaupan viralliselle taloudelle aiheuttamista vahingoista sekä sen ymmärtämisen ja torjumisen helpottamisesta;

R.  toteaa, että laittoman toiminnan verkostot haittaavat jäsenvaltioiden talouksia, kun on kyse kasvusta, työpaikoista, ulkomaisista investoinneista, markkinoiden eheydestä, kilpailukyvystä, kaupasta ja tullitulojen menetyksestä, josta kärsivät viime kädessä eurooppalaiset veronmaksajat;

S.  toteaa, että laiton kauppa on liike-elämän ensisijainen huolenaihe ja merkittävä uhka, johon liittyy kasvavia maailmanlaajuisia riskejä, jotka koskevat avoimuutta, eheyttä ja taloudellista arvoa, ja se heijastaa maailmankaupan järjestelmien ja toimitusketjujen käyttöä;

T.  toteaa, että väärentäminen, laiton asekauppa ja huumausainekauppa tuottavat suuria summia kansainväliselle järjestäytyneelle rikollisuudelle laittomien talous- ja liiketoimintayhteyksien kautta;

U.  katsoo, että salakuljetuksen ja muun laittoman ja kielletyn kaupan yleistyminen ei vaikuta ainoastaan jäsenvaltioiden keräämiin tulleihin ja EU:n budjettiin, vaan se on myös vahvasti yhteydessä kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kuluttajia uhkaaviin riskeihin sekä sisämarkkinoille koituviin haitallisiin seurauksiin, jotka estävät luomasta tasavertaisia toimintaedellytyksiä kaikille kilpaileville yrityksille, erityisesti pk-yrityksille;

V.  katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on keskeistä EU:n talouden sekä kasvun ja työllisyyden suojelun ja edistämisen kannalta;

1.  kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa unionin tullikoodeksin määrittelemän uuden järjestelmän koordinoidun, yhtenäisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ja jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavien käytäntöjen rajoittamiseksi siirtymäajan jälkeen laatimalla yhteiset perusohjeet kaikille Euroopan tulliviranomaisille; kehottaa komissiota tässä yhteydessä kehittämään vertailevan analyysin ja esittämään tietoja tullioperaatioista ja voimassa olevista täytäntöönpanomenettelyistä jäsenvaltioissa;

2.  korostaa, että käytössä ei ole järjestelmää, jolla havaitaan ja tarkastellaan eroja, jotka liittyvät siihen, miten tulliviranomaiset kohtelevat talouden toimijoita; kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioita toimittamaan täsmälliset tiedot yksittäisten keskeisten satamien tasolla suoritettujen tullitarkastusten tyypeistä ja määristä;

3.  kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötään jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, jotta se voi paikata valvontajärjestelmien nykyiset puutteet, kehittää edelleen tulliyksinkertaistuksia ja vähentää laillisten kauppiaiden hallinnollisia rasitteita keskittyen tavoitteeseen, jonka mukaan kaupankäynnin olisi oltava yksinkertaisempaa ja turvallisempaa, samalla kun säilytetään asianmukainen, tehokas, vaikuttava ja yhdenmukaistettu valvonta EU:n rajoilla ja asianmukainen tuki asiaankuuluville viranomaisille; korostaa, että tehokkaan tullivalvonnan avulla EU:lle on taattava turvallisuuden, ympäristövaatimusten ja terveyssäännösten kunnioittaminen ja taloudellisten etujen takaaminen, ja kehottaa ponnistelemaan erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemisessa ja laittoman kaupan, terrorismin, rahanpesun, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan, veronkierron, huumausaineiden ja tupakan salakuljetuksen ja lääkeväärennösten torjunnassa sekä torjumaan eurooppalaisille yrityksille aiheutuvaa kaikenlaista epäoikeudenmukaista kilpailua;

4.  korostaa, että kaikissa rajanylityspaikoissa, joissa tulliliittoon tuodaan tuotteita, on tärkeää jatkaa valvonnan yhdenmukaistamista erityisesti olemassa olevien unionin välineiden avulla, jotta yhdenmukaistamisesta saadaan tehokasta;

5.  kehottaa komissiota lisäämään yhteistyötään yksityisen sektorin kanssa vilpillisten toimijoiden tunnistamiseksi; korostaa, että on tärkeää osallistaa yksityisiä sidosryhmiä laittoman kaupan ja myös luonnonvaraisten eläinten ja kasvien sekä niistä valmistettujen tuotteiden laittoman kaupan torjunnassa;

6.  palauttaa mieliin, että unionin tullikoodeksin ja sen yhteenliitettyjä tietojärjestelmiä ja sähköistä tiedonsiirtoa koskevien sääntöjen tarjoamaa mahdollisuutta olisi hyödynnettävä tietojen saamiseksi luotettavasta ja laillisesta kaupankäynnistä ja näiden tietojen asettamiseksi saataville muiden kanavien kuin tulliselvitysten välityksellä hyödyntämällä kaupankäynnin helpottamisessa esimerkiksi luotettavien kauppiaiden vastavuoroisen tunnustamisen ohjelmia, kuten AEO:ta tai SSTL:ää;

7.  muistuttaa, että tarvittavien tietoteknisten järjestelmien kehittämistä varten tarvitaan riittävästi rahoitusta, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että varoja on saatavilla tarvittavia tietoteknisiä järjestelmiä varten, jotta voidaan saavuttaa tullialan riskienhallintaa koskevan EU:n strategian tavoitteet;

8.  kehottaa komissiota edistämään AEO-ohjelman käytön laajentamista; pitää tärkeänä edistää tämän ohjelman etuja kaupankäynnille siten, että samalla säilytetään tiukat noudattamista koskevat säännöt sekä sen vahvuus, luotettavuus ja yhteensopivuus kolmansien maiden tullisääntöjen kanssa kauppasopimuksia koskevien neuvottelujen yhteydessä;

9.  pyytää komissiota parantamaan kentällä tapahtuvaa koordinointia ja yhteistyötä tulliviranomaisten, rajaviranomaisten kanssa sekä EU:n sisällä että EU:n kauppakumppaneiden kanssa tietojen jakamisessa erityisesti tullitarkastusten, luotettujen kauppakumppaneiden ja verkostojen purkamista koskevien strategioiden tunnustamisen osalta; kehottaa komissiota parantamaan ja tehostamaan pääosastojensa yhteistyötä tulliasioissa ja edistämään tarvittaessa tulliviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten välistä koordinointia erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden, turvallisuuden ja terrorismin torjunnan osalta sekä kansallisella että unionin tasolla;

10.  kehottaa komissiota antamaan tätä odotettaessa tiedonannon tullitarkastuksia koskevista parhaista käytännöistä ja kauppasääntöjen täytäntöönpanosta, jotta voidaan tarjota viitekehys jäsenvaltioiden toimivaltaisille valvontaelimille, korostaa parhaita käytäntöjä ja tuloksia, määritellä joukko keskeisiä suoritusindikaattoreita ja analysoida tuoteväärennösten kauppavirtoja rajanylityspaikoilla;

11.  vaatii komissiota jatkamaan tullialan riskienhallintaa koskevan EU:n strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvää työtään erityisesti tietojen saatavuuden, tulliriskien hallintaa varten tapahtuvan tietojen käytön ja vaihdon sekä valmiuksien kehittämisen osalta;

12.  kehottaa komissiota raportoimaan säännöllisesti Euroopan parlamentin vastuussa oleville valiokunnille tullialan riskienhallintaa koskevan EU:n strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanon seurannasta ja arvioinnista;

13.  vaatii komissiota tutkimaan EU:n tullitarkastusten eri käytäntöjä ja niiden vaikutusta kaupan uudelleen ohjautumiseen keskittymällä erityisesti EU:n tullitoimintaan ulkorajoilla;

14.  toteaa, että tällä hetkellä erilaiset tullimenettelyt ja erityisesti tulliselvityksiä, tarkastuksia, seuraamuksia ja valvontaa koskevat erilaiset menettelyt aiheuttavat pirstoutumista, ylimääräisiä hallinnollisia rasitteita, viivästyksiä, vaihtelua jäsenvaltioiden veronkannossa, markkinavääristymiä ja kielteisiä ympäristövaikutuksia; korostaa, että nämä erilaiset tullimenettelyt voivat usein suosia joitakin tulosatamia muiden kustannuksella, jolloin laittomat toimijat tuovat väärennettyjä tai arvoltaan alemmaksi määritettyjä tuotteita ja saavat aikaan sen, että tavarat kuljetetaan lopulliseen määränpäähänsä epätavallista reittiä pitkin ja että tulliselvitys pyritään tekemään muussa kuin tavaroiden maahantuonnin kohteena olevassa jäsenvaltiossa, jotta voidaan joko vähentää todennäköisyyttä joutua tarkastuksiin tai mutkistaa mahdollisia perintämenettelyjä; pyytää tästä syystä komissiota analysoimaan oikeuspaikkakeinottelua koskevaa ongelmaa ja arvioimaan sen vaikutusta kauppaan, verotuloihin, ilmastoseurauksiin ja tulleihin;

15.  muistuttaa jäsenvaltioita ja komissiota siitä, että on tärkeää varmistaa tarvittavien tietojärjestelmien riittävien resurssien oikea-aikainen saatavuus, jotta tullialan riskienhallintaa koskevan EU:n strategian ja toimintasuunnitelman tavoitteet voidaan täyttää, samalla kun varmistetaan järjestelmien yhteentoimivuus, joka hyödyttää tulliviranomaisia, laillisia kauppiaita ja viime kädessä kuluttajia sekä työpaikkoja ja talouskasvua EU:ssa;

16.  pitää tarpeellisena edetä nykyisestä vähäpaperisesta tulliympäristöstä paperittomaan tulliympäristöön;

17.  pyytää komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, OECD:n ja Maailman tullijärjestön (WCO) kanssa tullivalvontajärjestelmien nykyisten puutteiden vähentämisessä varmistamalla, että laitonta kauppaa, väärennöksiä ja petoksia torjutaan käyttäen järjestelmällisemmin koordinoitua riskipohjaista valvontaa, joka pohjautuu yhdenmukaistettuihin tarkastusperusteisiin, parhaisiin käytäntöihin ja yhteisiin menettelyihin ja työmenetelmiin työtuntien, taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien ja yhteentoimivien tietoteknisten järjestelmien osalta siten, että muut toimivaltaiset viranomaiset antavat oikea-aikaista ja asianmukaista tukea; palauttaa tähän liittyen mieliin, että on tärkeää varmistaa kaikkien EU:n tulli- ja rajalaitosten tutkintavaltuudet ja taata asianmukainen koulutus niiden toimijoille;

18.  kehottaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisia käyttämään ennakoivasti mahdollisuutta sähköiseen tietojen jakamiseen, jotta lainvalvontaviranomaisten kanssa voidaan tehdä yhteistyötä väärään hinnoitteluun liittyvien poikkeamien havaitsemiseksi ja torjua siten laittomia rahavirtoja ja kauppaan liittyvää rahanpesua;

19.  kehottaa komissiota varmistamaan, että unionin tullikoodeksin vaiheittain etenevä täytäntöönpano tuottaa lisäarvoa taloudellisille toimijoille luoden yhtäläiset toimintaedellytykset koko unionissa, samalla kun taataan, että tullimenettelyjen lisääntyvällä yksinkertaistamisella ei luoda tullialan riskienhallintaa ja valvontaa koskeviin järjestelmiin vajeita, jotka voisivat haitata tehokasta laittoman kaupan torjuntaa; pitää välttämättömänä, että Euroopan tullioikeutta yhdenmukaistetaan, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita säännöllisesti valvomaan unionin sääntöjä ja sitä, miten toimivaltaiset viranomaiset panevat ne yhdenmukaisesti täytäntöön, mikä helpottaa kansainvälistä kauppaa ja hillitsee ylikansallista laitonta toimintaa;

20.  vaatii komissiota jatkamaan tullimenettelyjä ja alv:tä koskevien parhaiden käytäntöjen jakamista koskevaa työtään ja tekemään yhteistyötä eri toimivaltaisten viranomaisten kanssa sekä tarvittaessa lähentämään tulleja ja arvonlisäveroa koskevia toimintalinjoja, jotta voidaan varmistaa synergiaetuja muun muassa etsittäessä ja sovellettaessa oikeudellisia ja käytännöllisiä ratkaisuja haasteisiin, jotka liittyvät pieniin lähetyksiin, sähköiseen kaupankäyntiin ja yksinkertaistamiseen;

21.  ottaa huomioon, että WTO:n kaupan helpottamisesta tehdyn sopimuksen 23 artiklassa vaaditaan perustamaan kaupan helpottamista koskeva elin, ja kehottaa komissiota harkitsemaan tulliviranomaisten vastuun siirtämistä kansalliselta tasolta EU:n tasolle siltä osin kuin on kyse yhdenmukaisen kohtelun varmistamisesta EU:n rajanylityspaikoilla, tulliviranomaisten tuloksellisuuden ja toimintojen valvonnasta sekä tullitietojen keräämisestä ja käsittelystä;

22.  kehottaa lisäksi komissiota kehittämään tarkan kustannus-hyötyanalyysin jäsenvaltioissa laittoman kaupan torjumiseksi käytössä olevien rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanon yhdenmukaistamisen vaikutuksista ja esittämään tarvittaessa ehdotuksen, joka sisältää toissijaisuusperiaatetta kunnioittavat yhdenmukaiset perusteet kyseisten seuraamusten ja rikosten määrittelystä kansainvälisten rikosten tapauksissa;

23.  kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään ja tukemaan enemmän tullivirkailijoiden yhteisiä koulutusmahdollisuuksia jäsenvaltioissa; korostaa, että tullivirkailijoiden koulutustason yhdenmukaistaminen edistää unionin tullikoodeksin tehokasta täytäntöönpanoa;

24.  vaatii komissiota tehostamaan yhteistyötään kansainvälisen kaupan sidosryhmien ja edustajien kanssa, jotta voidaan ratkaista kaikki tullisääntöjen täytäntöönpanosta aiheutuvat haasteet, mukaan luettuina erilaiset ja toisistaan poikkeavat kansalliset säännöt, raportointimenetelmät ja -välineet sekä kolmansien maiden kanssa kauppaa käyvien pk-yritysten huolenaiheet;

25.  muistuttaa, että eräät vilpilliset kolmansiin maihin sijoittautuneet yritykset hyödyntävät sähköistä kaupankäyntiä tarjotakseen väärennettyjä tuotteita eurooppalaisille kuluttajille ja että tällaisten tuotteiden laskutuksessa voidaan käyttää hintoja, jotka ovat vähimmäishintatasoa alhaisemmat, jotta vältytään viranomaisten tarkastuksilta, tai ne voivat käyttää hyväkseen laskutukseen, tullirikoksiin ja seuraamuksiin liittyviä eroja; pyytää komissiota tutkimaan edelleen näitä ongelmia ja pohtimaan, miten voidaan parhaiten puuttua sähköiseen kaupankäyntiin liittyviin riskeihin, ja tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien asianosaisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien kuljetus- ja kuriiriyritykset, jotta jäsenvaltioita voidaan tukea tällaisen käytännön torjumisessa ilman, että luodaan esteitä sähköisen kaupankäynnin kasvulle tai vaikeutetaan laillista kaupankäyntiä;

26.  vaatii komissiota varmistamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että EU panee mahdollisimman laajasti täytäntöön WTO:n sopimuksen kaupan helpottamisesta ja jatkaa sen täytäntöönpanon edistämistä muissa WTO:n jäsenvaltioissa EU:n vientiyritysten eduksi muun muassa osallistumalla kehitysmaiden ponnisteluihin, jotta voidaan tehostaa kaupan helpottamista koko maailmassa;

27.  pyytää komissiota vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä, jotta se voi kehittää edelleen tullialan riskienhallintaa koskevan EU:n strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa toimitusketjun osalta;

28.  pyytää komissiota vahvistamaan yhteistyötään tulliasioissa unionin keskeisten kauppakumppaneiden kanssa sekä aloittamaan vuoropuhelun väärennettyjen tavaroiden pääasiallisten lähtömaiden kanssa, jotta voidaan torjua yhdessä laittomia rahavirtoja ja rahanpesua, kauppaan liittyvää korruptiota, veropetoksia ja verovilppiä, järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia, jotka kaikki heikentävät kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta, aiheuttavat riskejä yhteiskunnalle ja markkinoille ja vahingoittavat talouksia, ja helpottaa edelleen kahdenvälistä kauppaa TF-sopimuksen tiukkojen sitoutumisten lisäksi; huomauttaa, että tähän voidaan päästä sisällyttämällä kaikkiin vapaakauppasopimusneuvotteluihin kaupan helpottamista koskevat kysymykset, kuten tullimenettelyjen menetelmiä, avoimuutta, lahjomattomuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevat standardoidut säännöt ja petosten ja väärennösten vastaiset luvut, tai tekemällä erityisiä tullisopimuksia;

29.  pyytää komissiota jatkamaan ja syventämään teollis- ja tekijänoikeuksien alan tulliyhteistyötä sellaisten kolmansien maiden ja vapaakauppa-alueiden kanssa, jotka ovat useimmiten laittoman kaupan lähteitä; katsoo tässä yhteydessä, että on edistettävä tulliviranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä kansainvälisellä tasolla ja kehitettävä kumppanuuksia yritysten kanssa, jotta voidaan torjua tullirikkomukset ja verovelvoitteiden kiertäminen;

30.  pyytää komissiota vahvistamaan yhteistyötä Euroopan unionin tavaramerkki- ja malliviraston (EUIPO) ja erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kanssa, jotta voidaan tukea teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa koskevia aloitteita, kuten oikeudenhaltijoille suunnattuja helpottamismenettelyjä vaihtamalla sähköisesti tietoja, mikä hyödyttäisi myös pk-yrityksiä, ja ottamaan petosten ja väärennösten torjumisen yhdeksi painopisteekseen WTO:ssa siten, että OECD ja WCO ovat mukana asiaa koskevassa työskentelyssä; korostaa tästä syystä, että nykyisellä asetuksella teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta on merkittävä rooli väärentämisen (tavaramerkkiloukkaukset), piratismin (tekijänoikeusloukkaukset) ja arkojen tuotteiden salakuljetuksen torjunnassa sekä maantieteellisten merkintöjen, alkuperämerkintöjen ja laittoman kaupan aloilla; pitää ratkaisevan tärkeänä, että edellä mainittu asetus ja teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu direktiivi pannaan asianmukaisesti täytäntöön koko unionissa ja että tulliviranomaisten tarpeelliset täytäntöönpanotoimet suoritetaan siten, että ne eivät estä laillisia kauppiaita toimimasta hyvässä uskossa;

31.  pyytää komissiota koordinoimaan paremmin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojelua komission sisällä ja myös Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston kanssa, ja toteaa, että ne tarjoavat todellista lisäarvoa ulkomaan markkinoilla; muistuttaa komissiota siitä, että on tärkeää laatia kunnianhimoinen politiikka muiden kuin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisistä merkinnöistä; muistuttaa, että muiden kuin maataloustuotteiden yhdenmukaisten, yksinkertaisten, avointen ja hallinnollisesti ja taloudellisesti ei-sitovien suojajärjestelmien luominen maantieteellisillä merkinnöillä tarjoaa mahdollisuuden pk-yrityksille ja vahvistaa EU:n asemaa kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa;

32.  toteaa, että tullilaitoksella on edessään uudenlaisia haasteita, jotka liittyvät sekä uusiin kaupankäyntitapoihin että niiden tavaroiden turvallisuuteen ja suojeluun, jotka ovat tuontimenettelyjen alaisia tai kansainvälisessä kauttakulkuliikenteessä johonkin määräpaikkaan Euroopassa;

33.  toteaa, että tullimenettelyjen tehokkuus on erittäin tärkeää paitsi kaupan helpottamiseksi niin myös EU:n alueelle tuotavien valmisteveron alaisten tuotteiden väärentämisen ja salakuljetuksen torjumiseksi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti; katsoo, että tullilaitos on ristipaineessa EU:n laajuisen tavaroiden liikkumisen ja kuluttajien suojelun turvaamisen ja kauppasopimusten määräysten täytäntöönpanon välillä;

34.  katsoo, että tavaroiden kauttakulkua koskevien tullitarkastusten laatu ja toimivuus ovat ensisijaisen tärkeitä, erityisesti kun on kyse tavaroiden laivaus- ja kuljetustoiminnoista satamissa ja rajoilla, ja toteaa, että niitä olisi parannettava; pitää valitettavana, että unionissa on eri tarkastustyyppien välillä tosiasiallisia eroja, jotka helpottavat tiettyjen, erityisesti satamien kautta kulkevien tuloreittien käyttöä mutta ovat haitaksi muille reiteille, joilla suoritetaan tiukempia tarkastuksia; pitää tarpeellisena varmistaa, että jäsenvaltiot käyttävät yhdenmukaisia ja standardoituja valvontatekniikoita satamissa ja rajoilla toteutettavissa seulonnoissa ja edistävät uudenaikaisia, teknisesti kehittyneitä ja riskinhallintaan perustuvia valvontastrategioita;

35.  katsoo, että jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tullivalvonta ja mahdollisuuksien mukaan muu asiaankuuluva rajavalvonta korkean riskin lähetyksiin, jotka on valittu satunnaisesti käyttämällä yhteisiä valikoivuutta koskevia perusteita, jotka liittyvät esimerkiksi tavaroiden luonteeseen ja kuvaukseen, alkuperämaahan, tavaroiden lähettämismaahan, tavaroiden arvoon, tietoihin kauppiaiden aiemmasta lakisääteisten tullivaatimusten noudattamisesta sekä kuljetusvälineisiin;

36.  tukee kaikkia pyrkimyksiä edistää eheyttä kansainvälisessä kaupassa siirryttäessä täysin sähköisiin EU:n tullimenettelyihin vuoteen 2020 mennessä unionin uuden tullikoodeksin mukaisesti, koska näin lisätään tavara- ja konttinäytteiden tarkastusten avoimuutta;

37.  pitää tärkeänä, että Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten toimintaa koordinoidaan paremmin, jotta voidaan torjua salakuljetusta ja myös hillitä EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia säädöksiä rikkovilla laittomilla tuotteilla käytävää kauppaa;

38.  korostaa OLAFin roolia kaikenlaisiin hyödykkeisiin ja tavaroihin sovellettaviin tuontiveroihin (mukaan luettuina sopimus-, polkumyynti- ja tasoitustullit) liittyvien petosten tutkimisessa, etenkin kun on kyse virheellisistä alkuperäilmoituksista (sekä etuuskohteluun että muuhun kuin etuuskohteluun perustuvissa järjestelmissä), tavaroiden tullausarvon määrittämisestä alemmaksi ja niiden väärästä kuvauksesta; kehottaa OLAFia toimimaan entistä aktiivisemmin tässä yhteydessä EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tullilaitosten ja muiden, sekä EU:n sisäisten että sen ulkopuolisten kumppanien suorittamien tutkimusten koordinoinnissa;

39.  korostaa, että säännöllisillä yhteisillä tullioperaatioilla on keskeinen merkitys EU:n julkisen talouden turvaamisessa, sillä niillä voidaan selvittää, missä määrättyjen kauppareittien riskit ovat, ja suojella kansalaisia ja laillista liiketoimintaa estämällä laittomien tuotteiden tulo EU:n alueelle; kehottaa OLAFia lisäämään tukea, jota se tarjoaa EU:n jäsenvaltioiden ja eräiden kolmansien maiden tulliviranomaisille yhteisten tullioperaatioiden lisäämiseksi käyttämällä teknistä infrastruktuuriaan sekä tietotekniikka- ja viestintävälineitään, strategista analyysia sekä hallinollista ja taloudellista tukea, jotta voidaan parantaa tullilaitosten tehokkuutta EU:n laajuisten kohdennettujen tarkastusten suorittamisessa;

40.  katsoo, että komission olisi seurattava tiiviimmin vakiomuotoisesti ja riskilähtöisesti etuuskohtelun piiriin kuuluvia maita erityisesti alkuperä- ja kumulaatiosääntöjen täytäntöönpanon tarkistamiseksi; katsoo tässä yhteydessä, että maahantuotujen tuotteiden alkuperäaseman ja niiden etuuskohtelun myöntämisen perustana olevien asiakirjojen asianmukaisuuden tarkistaminen on olennaista valvontastrategioiden ja jäljitettävyyden kannalta;

41.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL C 80, 19.3.2013, s. 1.
(2)EUVL C 407, 4.11.2016, s. 18.
(3)EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
(4)EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1.
(5)EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558.
(6)EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1.
(7)EUVL L 99, 15.4.2016, s. 6.
(8)EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15.
(9)Ks. mietintö A8-0239/2016.
(10)EUVL L 83, 27.3.2015, s. 16.
(11)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0011.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö