Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2075(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0162/2017

Predkladané texty :

A8-0162/2017

Rozpravy :

PV 15/05/2017 - 18
CRE 15/05/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 16/05/2017 - 6.8
CRE 16/05/2017 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0208

Prijaté texty
PDF 300kWORD 51k
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg
Hodnotenie vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu
P8_TA(2017)0208A8-0162/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. mája 2017 o hodnotení vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu (2016/2075(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na strategický plán GR TAXUD na roky 2016 – 2020, a na plán riadenia GR TAXUD zo 14. marca 2016 (Ares(2016)1266241),

–  so zreteľom na správu Komisie z 21. augusta 2014 o stratégii a akčnom pláne EÚ pre riadenie colných rizík: Riešenie rizík, posilnenie bezpečnosti dodávateľského reťazca a uľahčenie obchodu (COM(2014)0527),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. júla 2016 nazvané Správa o pokroku týkajúca sa vykonávania stratégie a akčného plánu EÚ pre riadenie colných rizík (COM(2016)0476),

–  so zreteľom na usmernenia o schválených hospodárskych subjektoch (TAXUD/B2/047/2011),

–  so zreteľom na pilotný projekt medzi EÚ a Čínou Inteligentné a bezpečné obchodné kanály (SSTL),

–  so zreteľom na uznesenie Rady k akčnému plánu EÚ v colnej oblasti zameranému na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2013 – 2017(1),

–  so zreteľom na správu GR TAXUD o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi EÚ za rok 2015,

–  so zreteľom na strategický rámec pre colnú spoluprácu medzi EÚ a Čínou,

–  so zreteľom na akčný plán pre colnú spoluprácu medzi EÚ a Čínou v oblasti práv duševného vlastníctva (2014/2017),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. februára 2014 s názvom Akčný plán monitorovania fungovania preferenčných obchodných režimov (COM(2014)0105),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. februára 2016 o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu teroristov (COM(2016)0050),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. decembra 2016 s názvom Rozvíjanie colnej únie EÚ a jej riadenia (COM(2016)0813),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2015 o stratégii na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách(2),

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 23/2016 s názvom Námorná doprava v EÚ: v rozbúrených vodách – príliš neúčinné a neudržateľné investície,

–  so zreteľom na Dohodu z Marrákešu o založení Svetovej obchodnej organizácie,

–  so zreteľom na správu OECD z 18. apríla 2016 s názvom „Illicit Trade, Converging Criminal Networks“ (Nezákonný obchod, zbližovanie zločineckých sietí),

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej Únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na články 207, 208 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie(3), a na jeho príslušný delegovaný akt (delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446(4)), vykonávací akt (vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447(5)), prechodný delegovaný akt (delegované nariadenie (EÚ) 2016/341(6)) a pracovný program (vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/578(7)),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003(8),

–  so zreteľom na návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 2013 o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie (COM(2013)0884) a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa k tomuto návrhu(9),

–  so zreteľom na článok 24 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách na dovozy(10),

–  so zreteľom na zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja stanovenú v ZFEÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o riešení výziev spojených s vykonávaním Colného kódexu Únie(11),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0162/2017),

A.  keďže colná únia je jedným zo základných pilierov Európskej únie a vďaka nej je EÚ jedným z najväčších obchodných blokov na svete a keďže plne funkčná colná únia má zásadný význam pre dôveryhodnosť, ktorú EÚ potrebuje s cieľom zaistiť svoju silnú vyjednávaciu pozíciu pri rokovaniach o obchodných dohodách;

B.  keďže vykonávanie Colného kódexu Únie je nevyhnutné pre ochranu vlastných zdrojov EÚ, a to najmä pokiaľ ide o clá a vnútroštátne daňové záujmy;

C.  keďže plne funkčné colná únia je základom pre účinný boj proti nezákonným finančným tokom a praniu špinavých peňazí založenému na obchode;

D.  keďže hrozí, že pri vykonávaní Colného kódexu Únie, ktorý bol zavedený 1. mája 2016, dôjde k omeškaniu pre nedostatok zodpovedajúcich prostriedkov na financovanie spoločných a funkčných IT systémov pred 31. decembrom 2020;

E.  keďže v správe o pokroku vo vykonávaní stratégie a akčného plánu EÚ pre riadenie colných rizík sa zdôrazňuje, že nedostatočné financovanie na modernizáciu existujúcich IT systémov a na vývoj požadovaných nových systémov je vážnym problémom, ktorý brzdí pokrok, predovšetkým vo vzťahu k novému systému kontroly dovozu; keďže pri neexistencii dodatočných zdrojov sa niekoľko činností nebude môcť do konca roku 2020 uskutočniť tak, ako sa predpokladá v stratégii a akčnom pláne; keďže omeškanie by malo vplyv aj na vykonávanie záväzkov týkajúcich sa colných aspektov v rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti;

F.  keďže súčasná nejednotnosť politík v oblasti colného dohľadu medzi členskými štátmi nesmie viesť k situácii, v ktorej vzniká dodatočná administratívna a časová záťaž alebo dochádza k narúšaniu vnútorných obchodných tokov;

G.  keďže navrhovaná smernica o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie nestanovuje jasné rozlíšenie medzi trestnými a administratívnymi sankciami v členských štátoch pri plnom dodržiavaní subsidiarity; keďže to môže povzbudiť podvodné hospodárske subjekty pri prijímaní strategických rozhodnutí, keď dovážajú tovar z tretích krajín, čo spôsobuje deformácie pri výbere daní a má negatívny vplyv na životné prostredie, a ide teda o neúčinný prostriedok odrádzania od nezákonných obchodných činností;

H.  keďže zložité colné predpisy a postupy, ako aj rôzne kritériá a sankcie, ktoré uplatňujú orgány, môžu príliš zaťažiť malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) tým, že uvalia značný tlak ich obmedzené zdroje a ovplyvnia ich obchodnú dráhu;

I.  keďže účinná colná spolupráca medzi colnými správami členských štátov, schválenými hospodárskymi subjektmi, policajnými jednotkami a justičnými orgánmi, ako aj spolupráca iných relevantných aktérov s tretími krajinami a na multilaterálnej úrovni zohráva veľmi dôležitú úlohu vzhľadom na významné objemy obchodu a je základným kameňom boja proti nezákonnému obchodu, terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, praniu špinavých peňazí, nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, daňovým únikom, nedovolenému obchodovaniu s drogami a tabakom a falšovaným liekom, ako aj pri ochrane práv duševného vlastníctva v EÚ, vykonávaní a dodržiavaní postupov náležitej starostlivosti pre výrobky v globálnom hodnotovom reťazci, ako sa uvádza v stratégii Komisie „Obchod pre všetkých“, a pri sledovaní a prípadnom odstraňovaní prepojení medzi podvodnými aktérmi zapojenými do činností nezákonného obchodu v medzinárodnom dodávateľskom reťazci;

J.  keďže EÚ uzavrela dohody o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci s Južnou Kóreou, Kanadou, USA, Indiou, Čínou a Japonskom;

K.  keďže určití obchodní partneri aj naďalej dovážajú väčšinu nelegálnych alebo falšovaných výrobkov, ktoré vstupujú na územie Únie; keďže na Malajziu pripadá len približne 2,5 miliónov EUR hodnoty takéhoto vývozu, pričom Čína je zodpovedná za vyše 300 miliónov EUR a Hongkong za 100 miliónov EUR; keďže len Bielorusko v roku 2015 spôsobilo daňovú stratu pre EÚ vo výške 1 miliardy EUR pri vývoze výrobkov, ktoré úplne obišli pravidlá o DPH a zdravotné predpisy;

L.  keďže podľa najnovšej správy Komisie o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi EÚ vzrástol objem falšovaného tovaru zaisteného týmito orgánmi medzi rokmi 2014 a 2015 o 15 %; keďže viac ako 40 miliónov výrobkov podozrivých z porušenia práv duševného vlastníctva v celkovej hodnote takmer 650 miliónov EUR bolo zadržaných na vonkajších hraniciach Únie;

M.  keďže medzinárodné zóny voľného obchodu spolu s tými tretími krajinami, ktoré sú najčastejšie zdrojmi nezákonného obchodu, predstavujú potenciálne zázemie pre pokračujúce šírenie obchodovania s nezákonnými výrobkami v EÚ, čo vedie k intenzívnejším kontrolám hraníc, a preto je pravdepodobné, že je potrebné vykonať ich ďalšiu špecifickú analýzu;

N.  keďže obchod s falšovaným tovarom by mohol prispievať k financovaniu zločineckých organizácií pôsobiacich v oblasti terorizmu, obchodovania s drogami a so strelnými zbraňami, prania špinavých peňazí a obchodovania s ľuďmi;

O.  keďže boj proti falšovaniu je nevyhnutný na ochranu práv duševného vlastníctva v Európe, zachovanie know-how a podporu inovácií;

P.  keďže úloha colných orgánov v oblasti bezpečnosti je obzvlášť dôležitá v súvislosti s tým, že bráni teroristickým organizáciám v presúvaní svojich finančných prostriedkov a narúša ich zdroje príjmov, ako sa uznáva v akčnom pláne Komisie na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu;

Q.  keďže v kontexte globálneho obchodného prostredia hrajú colné služby významnú úlohu pri vyrovnávaní sa so škodou, ktorú nezákonný obchod spôsobuje oficiálnej ekonomike, pričom takisto pomáhajú lepšie tento nezákonný obchod pochopiť a bojovať proti nemu;

R.  keďže siete nezákonných činností negatívne vplývajú na hospodárstva členských štátov, pokiaľ ide o rast, pracovné miesta, zahraničné investície, integritu trhov, hospodársku súťaž, obchod a stratu colných príjmov, ktorú nakoniec znášajú európski daňoví poplatníci;

S.  keďže nezákonný obchod je prvoradou obavou pre podniky a predstavuje výraznú hrozbu, ktorú sprevádzajú rastúce globálne riziká, čo sa týka transparentnosti, integrity a finančnej hodnoty, a zároveň kopíruje využívanie globálnych obchodných mechanizmov a dodávateľských reťazcov;

T.  keďže nadnárodný organizovaný zločin zarába na falšovaní, nezákonnom obchode so zbraňami a s drogami veľké sumy, a to prostredníctvom nezákonných hospodárskych a obchodných kanálov;

U.  keďže rastúci výskyt pašovania, obchodovania s ľuďmi a ďalších foriem nelegálneho a nezákonného obchodu ovplyvňuje nielen výber ciel zo strany členských štátov a rozpočet EÚ, ale takisto úzko súvisí s organizovaným medzinárodným zločinom, ohrozovaním spotrebiteľov a negatívnymi dosahmi na fungovanie jednotného trhu, čo narúša rovnaké podmienky pre všetky konkurenčné spoločnosti, najmä MSP;

V.  keďže ochrana práv duševného vlastníctva je kľúčom k ochrane a podpore hospodárstva EÚ, ako aj k rastu a zamestnanosti;

1.  vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi na zaistení koordinovaného, jednotného a účinného vykonávania nového systému, ktorý bol vytvorený Colným kódexom Únie, čím by sa odrádzalo od toho, aby sa po prechodnom období v členských štátoch uplatňovali odlišné postupy, a to prostredníctvom spoločného základného usmernenia pre všetky európske colné orgány; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti vypracovala porovnávaciu analýzu a informácie o colných operáciách a postupoch presadzovania v členských štátoch;

2.  zdôrazňuje, že nie je zavedený systém na identifikáciu a monitorovanie rozdielov v spôsobe, akým colné orgány zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi; vyzýva Komisiu, aby od členských štátov požadovala, aby poskytli konkrétne informácie o druhu a počte colných kontrol na úrovni jednotlivých základných prístavov;

3.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s členskými štátmi a relevantnými zainteresovanými obchodnými stranami s cieľom riešiť existujúce nedostatky v kontrolných systémoch, ďalej rozvíjať zjednodušené colné postupy a znížiť administratívnu záťaž pre legitímnych obchodníkov so zameraním na cieľ jednoduchšieho, bezpečnejšieho obchodovania a zároveň zaistiť primerané, účinné, efektívne a harmonizované kontroly na hraniciach EÚ a potrebnú podporu pre príslušné orgány; poukazuje na to, že účinné colné kontroly musia pre EÚ zaručovať bezpečnosť, bezpečnosť spotrebiteľov a dodržiavanie environmentálnych požiadaviek, zdravotných predpisov a hospodárskych záujmov, pričom sa bude vyvíjať mimoriadne úsilie, pokiaľ ide o ochranu práv duševného vlastníctva a boj proti nezákonnému obchodu, terorizmu, praniu špinavých peňazí, nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, daňovým únikom, nedovolenému obchodovaniu s drogami a tabakom a falšovaným liekom, ako aj boj proti všetkým formám nekalej súťaže, ktorej by mohli čeliť európske podniky, ktoré spĺňajú normy EÚ;

4.  zdôrazňuje, že je dôležité dokončiť prácu na harmonizácii kontrol na všetkých miestach vstupu do colnej únie, a to najmä na základe existujúcich nástrojov;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o lepšiu spoluprácu so súkromným sektorom pri identifikácii podvodných prevádzkovateľov; zdôrazňuje význam zapojenia zainteresovaných strán zo súkromného sektora do boja proti nezákonnému obchodu vrátane obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a produktmi z voľne žijúcich druhov;

6.  pripomína, že príležitosť, ktorú poskytuje Colný kódex Únie a jeho pravidlá o prepojených IT systémoch a elektronických výmenách, by sa mala využiť na prístup k údajom o spoľahlivom a zákonnom obchode a na ich sprístupnenie prostredníctvom iných kanálov než colných vyhlásení, napríklad prostredníctvom programov medzinárodných vzájomných výmen, ako je program schválených hospodárskych subjektov (AEO) alebo projekt Inteligentné a bezpečné obchodné kanály (SSTL), s cieľom uľahčiť výmeny;

7.  pripomína, že vývoj potrebných IT systémov si vyžaduje dostatočné financovanie, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť zdrojov pre potrebné IT systémy v záujme splnenia cieľov stratégie a akčného plánu EÚ pre riadenie colných rizík;

8.  vyzýva Komisiu, aby sa zasadzovala o širšie využívanie programu AEO; zdôrazňuje, že je dôležité propagovať jeho prínos pre obchod pri súčasnom zachovaní prísnych pravidiel týkajúcich sa súladu, ako aj jeho stabilitu, spoľahlivosť a súlad s colnými predpismi tretích krajín pri rokovaní o obchodných dohodách;

9.  žiada Komisiu, aby koordinovala svoju činnosť a spolupracovala s colnými orgánmi, s pohraničnými orgánmi priamo na mieste a so zainteresovanými stranami v rámci EÚ, ako aj so svojimi obchodnými partnermi v oblasti spoločného využívania údajov, najmä pokiaľ ide o uznávanie colných kontrol, dôveryhodných obchodných partnerov a stratégie zmierňovania na odstránenie sietí nezákonného obchodu; vyzýva Komisiu, aby zlepšila a posilnila spoluprácu medzi svojimi generálnymi riaditeľstvami v colných záležitostiach a tam, kde je to potrebné, presadzovala lepšiu koordináciu medzi colnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva, najmä pokiaľ ide o organizovaný zločin, bezpečnosť a boj proti terorizmu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ;

10.  vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie o osvedčených postupoch pre colné kontroly a presadzovanie obchodných pravidiel, a to v prechodnom období, s cieľom poskytnúť referenčný rámec pre príslušné kontrolné orgány v členských štátoch, vyzdvihnúť najlepšie postupy a výsledky, vypracovať súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti a zanalyzovať obchodné toky falšovaného tovaru na hraničných priechodoch;

11.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby naďalej pracovala na vykonávaní stratégie a akčného plánu EÚ pre riadenie colných rizík, najmä v oblastiach dostupnosti údajov, prístupu k informáciám na účely riadenia colných rizík a výmeny týchto informácií a posilňovania kapacít;

12.  vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala príslušné výbory Európskeho parlamentu o monitorovaní a hodnotení vykonávania stratégie a akčného plánu EÚ pre riadenie colných rizík;

13.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala rôzne postupy colných kontrol v EÚ a ich dosah na presmerovanie obchodu, a to s osobitným dôrazom na colné orgány EÚ na jej vonkajších hraniciach;

14.  konštatuje, že súčasné rozdielne colné postupy, najmä pokiaľ ide o colné konanie, prehliadky, sankcie a kontroly, vedú k fragmentácii, ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, omeškaniam, odchýlkam pri výbere daní medzi členskými štátmi, narušeniam trhu a negatívnemu vplyvu na životné prostredie; zdôrazňuje, že tieto rozdielne colné postupy by často mohli uprednostňovať prístup do niektorých prístavov na úkor iných prístavov s nezákonnými prevádzkovateľmi dovážajúcimi falšovaný alebo podhodnotený tovar, v dôsledku čoho sa tovar dodáva na miesto svojho konečného určenia po nezvyčajnej ceste a o colné konanie sa žiada v inom členskom štáte než v tom, ktorý tento tovar dováža, a to buď s cieľom znížiť pravdepodobnosť, že tovar bude predmetom kontrol, alebo skomplikovať akýkoľvek prípadný postup vymáhania; žiada preto Komisiu, aby zanalyzovala tento problém taktizovania pri výbere jurisdikcie a aby posúdila jeho dosah na obchod, daňové príjmy, klimatické vplyvy a clá;

15.  pripomína členským štátom a Komisii, že je dôležité zaručiť, aby boli včas k dispozícii dostatočné zdroje na potrebné IT systémy s cieľom umožniť splnenie cieľov stratégie a akčného plánu EÚ pre riadenie colných rizík, pričom sa zároveň zabezpečí interoperabilita systémov v prospech colných orgánov, legitímnych obchodníkov a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľov a podporí zamestnanosť a hospodársky rast v EÚ;

16.  trvá na tom, že je potrebné pokročiť od súčasného colného prostredia riadiaceho sa zásadou „menej papiera“ na „bezpapierové“ colné prostredie;

17.  žiada Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi, OECD a Svetovou colnou organizáciou (ďalej len „WCO“) v záujme odstraňovania existujúcich nedostatkov v colných kontrolných systémoch tým, že zabezpečí, aby nezákonnému obchodu, falšovaniu a podvodom bránilo využívanie systematickejšie koordinovaných kontrol založených na posúdení rizika na základe harmonizovaných kritérií pre prehliadky, najlepších postupov a spoločných postupov a pracovných metód, a to tak z hľadiska prevádzkových hodín, ako aj hospodárskych a ľudských zdrojov a interoperabilných IT systémov pri poskytovaní včasnej a primeranej podpory ostatnými príslušnými orgánmi; v tejto súvislosti pripomína, že je dôležité zabezpečiť, aby všetky colné a hraničné orgány EÚ mali vyšetrovacie právomoci, a zaručiť náležitú odbornú prípravu ich prevádzkujúcich subjektov;

18.  vyzýva colné orgány členských štátov, aby aktívne využívali zariadenia spoločného využívania elektronických údajov s cieľom spolupracovať s orgánmi presadzovania práva pri identifikácii anomálií v stanovovaní nesprávnej hodnoty obchodu, a tak bojovať proti nezákonným finančným tokom a praniu špinavých peňazí založenému na obchode;

19.  vyzýva Komisiu, aby zaistila, že postupné vykonávanie Colného kódexu Únie prinesie pridanú hodnotu hospodárskym subjektom a pritom zabezpečí rovnaké podmienky v celej Únii, a aby zároveň zaistila, že väčším zjednodušením colných postupov nevzniknú nedostatky v systémoch riadenia colných rizík a kontrolných systémoch, ktoré by mohli brániť účinnému boju proti nezákonnému obchodu; považuje za zásadné, aby sa colné predpisy EÚ harmonizovali, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali pravidelné monitorovanie pravidiel EÚ a ich jednotného uplatňovania zo strany príslušných orgánov, čo umožní uľahčenie medzinárodného obchodu, ako aj potláčanie nezákonných nadnárodných aktivít;

20.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa spolu s členskými štátmi ďalej venovala výmene najlepších postupov v oblasti colných postupov a DPH, spolupráci s rôznymi príslušnými orgánmi a v náležitých prípadoch zosúlaďovaniu politiky v oblasti ciel a DPH v záujme zabezpečenia synergií, a to aj pri hľadaní a uplatňovaní právnych a praktických riešení problémov a výziev spojených s malými zásielkami, elektronickým obchodom a zjednodušovaním;

21.  vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na článok 23 Dohody WTO o uľahčení obchodu, ktorý vyzýva na zriadenie orgánu pre uľahčenie obchodu, zvážila presun zodpovedností colných orgánov z vnútroštátnej úrovne na úroveň EÚ, pokiaľ ide o zabezpečenie jednotného zaobchádzania pozdĺž vstupných miest do EÚ, monitorovanie výkonnosti a činnosti colných správ a zber a spracovanie colných údajov;

22.  ďalej vyzýva Komisiu, aby lepšie vypracovala presnú analýzu nákladov a prínosov týkajúcu sa dôsledkov harmonizácie presadzovania trestných sankcií zavedených v členských štátoch na boj proti činnostiam nezákonnému obchodu a aby v prípade potreby predložila návrh obsahujúci harmonizované pravidlá, pričom sa bude vždy rešpektovať subsidiarita, pokiaľ ide o vymedzenie týchto sankcií a trestných činov v prípadoch nadnárodnej trestnej činnosti;

23.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli väčšie úsilie o rozvoj a podporu možností spoločnej odbornej prípravy pre colných úradníkov v členských štátoch; zdôrazňuje, že harmonizácia odbornej prípravy pre colných úradníkov v Európe prispeje k účinnému vykonávaniu Colného kódexu Únie;

24.  žiada Komisiu, aby posilnila spoluprácu so zainteresovanými stranami z odvetvia medzinárodného obchodu a so zástupcami obchodu s cieľom riešiť všetky problémy vyplývajúce z vykonávania Colného kódexu Únie vrátane rôznych a odlišných vnútroštátnych pravidiel, metód a prostriedkov vykazovania, ako aj záujmov MSP zapojených do obchodu s tretími krajinami;

25.  pripomína, že určité podvodné firmy so sídlom v tretích krajinách používajú elektronický obchod na ponúkanie falšovaného tovaru pre európskych spotrebiteľov a že niektoré druhy tovaru môžu byť fakturované za nižšie sumy, než je minimálna cenová úroveň, s cieľom vyhnúť sa kontrole zo strany orgánov alebo tieto firmy môžu vstupovať na trh s cieľom využiť výhody z rozdielnych mechanizmov fakturácie, colných predpisov a sankcií; žiada Komisiu, aby ďalej skúmala tieto problémy a aby uvažovala nad tým, ako čo najlepšie riešiť riziká súvisiace s elektronickým obchodom, a úzko spolupracovala so všetkými dotknutými aktérmi vrátane dopravných a doručovateľských spoločností s cieľom podporiť členské štáty v boji proti tejto praxi bez toho, aby sa vytvárali prekážky rastu elektronického obchodu alebo brzdil legitímny obchod;

26.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby spoločne s členskými štátmi zabezpečila, že EÚ bude v čo najväčšej miere vykonávať Dohodu WTO o uľahčení obchodu a bude aj naďalej presadzovať jej vykonávanie zo strany ostatných členov WTO v prospech vývozcov z EÚ, a to aj tým, že bude prispievať k úsiliu rozvojových krajín, s cieľom podporiť uľahčenie obchodu na celom svete;

27.  vyzýva Komisiu, aby posilnila medzinárodnú spoluprácu s cieľom ďalej rozvíjať vykonávanie stratégie a akčného plánu EÚ pre riadenie colných rizík dodávateľského reťazca;

28.  vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju spoluprácu v colných otázkach s hlavnými obchodnými partnermi a ich colnými orgánmi a aby sa zapojila do dialógu s hlavnými krajinami pôvodu falšovaného tovaru s cieľom spolupracovať v boji proti nezákonným finančným tokom, praniu špinavých peňazí, korupcii zameranej na obchod, daňovým podvodom a daňovým únikom, organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, čo sú javy, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, predstavujú riziká pre spoločnosť a trh a zároveň poškodzujú hospodárstvo, a aby ďalej uľahčovala dvojstranný obchod nad rámec prísnych záväzkov prijatých v rámci Dohody o uľahčení obchodu; poukazuje na to, že to možno dosiahnuť zahrnutím tém týkajúcich sa uľahčovania obchodu, ako sú napríklad štandardizované pravidlá týkajúce sa metód, transparentnosti, integrity a zodpovednosti colných postupov, ako aj začlenením kapitol o boji proti podvodom a falšovaniu do všetkých rokovaní o dohodách o voľnom obchode alebo prostredníctvom osobitných colných dohôd;

29.  vyzýva Komisiu, aby naďalej vykonávala a prehlbovala colnú spoluprácu v oblasti práv duševného vlastníctva s tretími krajinami a so zónami voľného obchodu, ktoré sú najčastejšie zdrojom nezákonného obchodu; v tejto súvislosti je presvedčený, že je potrebné podporovať tak administratívnu spoluprácu medzi colnými orgánmi na medzinárodnej úrovni, ako aj rozvoj partnerstiev so súkromnými podnikmi s cieľom bojovať proti porušovaniu colných predpisov a obchádzaniu daňových povinností;

30.  vyzýva Komisiu, aby posilnila spoluprácu s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“), a najmä s Európskym strediskom pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, s cieľom podporiť iniciatívy v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva, ako sú napríklad postupy zjednodušovania pre držiteľov práv prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, z čoho by mali prospech aj MSP, a aby stanovila boj proti falšovaniu a podvodom ako jednu zo svojich priorít v rámci WTO, pričom by zapojila aj OECD a WCO do svojej práce v tejto oblasti; preto zdôrazňuje, že súčasné nariadenie o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi zohráva dôležitú úlohu v boji proti falšovaniu (zneužívanie ochrannej známky), pirátstvu (porušovanie autorských práv) a pašovaniu citlivých výrobkov, ako aj v oblasti zemepisných označení, označení pôvodu a nezákonného obchodu; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa uvedené nariadenie spolu so smernicou o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva riadne vykonávalo v celej Únii a aby sa potrebné presadzovanie colnými orgánmi vykonávalo spôsobom, ktorý nebráni legitímnym obchodníkom vo vykonávaní svojej činnosti v dobrej viere;

31.  žiada Komisiu, aby lepšie koordinovala ochranu zemepisných označení agropotravinárskych výrobkov v rámci samotnej Komisie, ako aj v spolupráci s EUIPO, keďže to predstavuje skutočnú pridanú hodnotu na vonkajších trhoch; pripomína Komisii význam rozvíjania rovnako ambicióznej politiky zemepisných označení iných ako agropotravinárskych produktov; poukazuje na to, že zavedenie systému ochrany nepoľnohospodárskych výrobkov prostredníctvom zemepisných označení, ktorý by bol jednotný, jednoduchý a transparentný a nespôsoboval by administratívnu a finančnú záťaž, predstavuje príležitosť pre MSP a posilnilo by pozíciu EÚ v rámci medzinárodných obchodných rokovaní;

32.  konštatuje, že colné služby čelia novým druhom výziev, ktoré sa týkajú nových spôsobov obchodovania, ako aj bezpečnosti a ochrany tovaru v rámci dovozných postupov alebo pri medzinárodnom tranzite s destináciou v Európe;

33.  poznamenáva, že efektívnosť colných postupov má zásadný význam nielen pre uľahčenie obchodu, ale aj pre efektívne a účelné presadzovanie práva, pokiaľ ide o falšovanie a pašovanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vstupujúceho do EÚ; domnieva sa, že colné služby sa musia rozhodovať medzi uprednostnením bezpečného pohybu tovaru, a teda ochrany spotrebiteľov v EÚ, a vykonávania ustanovení obchodných dohôd;

34.  zastáva názor, že kvalita a výkonnosť colných kontrol pri tranzite tovaru, predovšetkým pri prepravných a dopravných činnostiach v prístavoch a na hraniciach, má prvoradý význam a musí sa zlepšiť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnosti existuje skutočný rozdiel, pokiaľ ide o druh kontrol v rámci Únie, pričom sa uprednostňujú niektoré prístupové cesty, najmä prístavy, na úkor iných prístupových ciest, kde sa vykonávajú prísnejšie kontroly; považuje za potrebné zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali homogénne a štandardizované kontrolné postupy filtrovania v prístavoch a na hraniciach prostredníctvom podpory moderných a technologicky rozvinutých kontrolných stratégií založených na riadení rizika;

35.  domnieva sa, že členské štáty by sa mali pri colných kontrolách, a podľa možnosti aj pri ďalších relevantných kontrolách na hraniciach, zamerať na vysokorizikové zásielky náhodne vybrané na základe spoločných kritérií výberu vrátane kritérií týkajúcich sa povahy a opisu tovaru, krajiny pôvodu, krajiny, z ktorej bol tovar odoslaný, hodnoty tovaru, záznamu o plnení regulačných požiadaviek zo strany obchodníkov a spôsobu dopravy;

36.  podporuje všetky snahy zamerané na podporu integrity medzinárodného obchodu a prechod na plne elektronické colné postupy EÚ do roku 2020, ako sa uvádza v novom Colnom kódexe Únie, čím sa posilní transparentnosť kontrol vzoriek tovaru a kontajnerov;

37.  domnieva sa, že je potrebné zlepšiť koordináciu medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“), colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom, a to nielen v záujme boja proti falšovaniu, ale aj s cieľom zamedziť obchodu s nezákonnými výrobkami, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi v oblasti ochrany duševného vlastníctva v EÚ;

38.  zdôrazňuje úlohu úradu OLAF pri vyšetrovaní krátenia dovozných ciel (vrátane konvenčných, antidampingových a vyrovnávacích ciel) pre všetky typy komodít a tovaru, predovšetkým v prípade nepravdivých vyhlásení o pôvode (v preferenčných aj nepreferenčných režimoch) a podhodnotenia a nesprávneho opisu výrobkov; vyzýva úrad OLAF, aby zohrával aktívnejšiu úlohu pri koordinácii súvisiacich vyšetrovaní národných colných správ členských štátov EÚ a ďalších partnerov v EÚ aj mimo nej;

39.  poukazuje na to, že pravidelné spoločné colné operácie zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane verejných financií v EÚ tým, že identifikujú riziká na konkrétnych obchodných cestách a chránia občanov a zákonné podnikanie tým, že bránia vstupu nezákonných výrobkov do EÚ; vyzýva úrad OLAF, aby zvýšil svoju podporu pre colné orgány členských štátov EÚ, ako aj niektorých tretích krajín, pri uskutočňovaní väčšieho počtu spoločných colných operácií, a to prostredníctvom využitia svojej technickej infraštruktúry, IT a komunikačných nástrojov, strategickej analýzy a administratívnej a finančnej podpory, s cieľom zlepšiť účinnosť colných služieb pri vykonávaní cielených kontrol na úrovni EÚ;

40.  domnieva sa, že Komisia by mala na základe štandardizovaného posúdenia rizík lepšie monitorovať krajiny, ktoré využívajú preferenčné zaobchádzanie, najmä s cieľom overiť vykonávanie pravidiel pôvodu a kumulácie; v tejto súvislosti sa domnieva, že kontrola štatútu pôvodu dovážaných výrobkov a primeranosti podkladov o udelení preferenčného zaobchádzania je kľúčovou zložkou stratégií kontroly a vysledovateľnosti;

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 80, 19.3.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 18.
(3) Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558.
(6) Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 99, 15.4.2016, s. 6.
(8) Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15.
(9) Pozri správu A8-0239/2016.
(10) Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 16.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2017)0011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia