Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2075(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0162/2017

Ingivna texter :

A8-0162/2017

Debatter :

PV 15/05/2017 - 18
CRE 15/05/2017 - 18

Omröstningar :

PV 16/05/2017 - 6.8
CRE 16/05/2017 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0208

Antagna texter
PDF 370kWORD 54k
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg
Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel
P8_TA(2017)0208A8-0162/2017

Europaparlamentets resolution av den 16 maj 2017 om utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (2016/2075(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

–  med beaktande av GD TAXUD:s strategiska plan för 2016–2020 och GD TAXUD:s förvaltningsplan för 2016 av den 14 mars 2016 (Ares(2016)1266241),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 augusti 2014 EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet: Hantera risker, stärka säkerheten i leveranskedjan och underlätta handeln (COM(2014)0527),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 19 juli 2016 Lägesrapport om genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering på tullområdet (COM(2016)0476),

–  med beaktande av riktlinjerna för godkända ekonomiska aktörer (TAXUD/B2/047/2011),

–  med beaktande av pilotprojektet för smart och säker handel (SSTL) mellan EU och Kina,

–  med beaktande av rådets resolution om EU:s handlingsplan för tullens bekämpning av intrång i immateriella rättigheter för perioden 2013–2017(1),

–  med beaktande av GD TAXUD:s rapport om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter inom EU för 2015,

–  med beaktande av den strategiska ramen för tullsamarbetet mellan EU och Kina,

–  med beaktande av handlingsplanen om tullsamarbete mellan EU och Kina på det immaterialrättsliga området (2014/2017),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 februari 2014 Handlingsplan för övervakning av hur förmånsordningarna på handelsområdet fungerar (COM(2014)0105),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 februari 2016 om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism (COM(2016)0050),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 december 2016 Utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (COM(2016)0813),

–   med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2015 om strategin för skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer(2),

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 23/2016: Sjötransporten inom EU: på stormigt hav – till stora delar oändamålsenliga och ohållbara investeringar,

–  med beaktande av Marrakechavtalet genom vilket WTO inrättades,

–  med beaktande av OECD:s rapport av den 18 april 2016 Illicit Trade – Converging Criminal Networks,

–  med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 207, 208 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen(3), och dess tillhörande delegerade akt (delegerad förordning (EU) 2015/2446(4)), gemomförandeakt (genomförandeakt (EU) 2015/2447(5)), delegerade övergångsakt (delegerad förordning (EU) 2016/341(6)), och arbetsprogram (genomförandebeslut (EU) 2016/578(7)),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003(8),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 13 december 2013 till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (COM(2013)0884), och med beaktande av yttrandet från utskottet för handel till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd över detta förslag(9),

–  med beaktande av artikel 24.2 i förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler(10),

–  med beaktande av principen om en konsekvent politik för utveckling, såsom den anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av tullkodexen för unionen(11),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A8-0162/2017), och av följande skäl:

A.  Tullunionen är en hörnsten i Europeiska unionen och utgör ett av världens största handelsblock. En till fullo fungerande tullunion är mycket viktigt för att unionen ska uppvisa den trovärdighet som den behöver för att säkra sin styrka när den förhandlar om handelsavtal.

B.  Genomförandet av unionens tullkodex är nödvändigt för att skydda EU:s egna resurser, i synnerhet tullavgifter, och nationella skatteintressen.

C.  En fullt fungerande tullunion är grundläggande för en effektiv kamp mot olagliga kapitalrörelser och handelsbaserad penningtvätt.

D.  Genomförandet av unionens tullkodex, som infördes den 1 maj 2016, riskerar att fördröjas på grund av att det saknas lämplig finansiering av gemensamma och fungerande it-system före den 31 december 2020.

E.  I lägesrapporten om genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering på tullområdet betonas det att otillräcklig finansiering för att uppgradera befintliga it-system och utveckla nödvändiga nya system är en viktig fråga som hämmar framstegen, framför allt i samband med det nya importkontrollsystemet. I avsaknad av ytterligare resurser kommer ett antal åtgärder inte att kunna genomföras före slutet av 2020, såsom det hade förutsetts i strategin och handlingsplanen. En försening skulle också påverka genomförandet av åtaganden av tullrelaterade aspekter inom ramen för den europeiska säkerhetsagendan.

F.  Den nuvarande fragmenteringen av tullkontrollpolitiken mellan medlemsstaterna får inte leda till en situation som resulterar i ytterligare administrativa bördor och tidspress eller snedvridning av de internationella handelsflödena.

G.  I förslaget till direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner görs ingen tydlig åtskillnad mellan straffrättsliga och administrativa sanktioner inom medlemsstaterna, med full respekt för subsidiaritetsprincipen. Detta kan uppmuntra ekonomiska operatörer som gör sig skyldiga till bedrägeri att göra strategiska val när de importerar från tredjeländer, vilket orsakar snedvridning i fråga om skatteuppbörd och negativ återverkningar på miljön, och fungerar därför inte som en avskräckande åtgärd mot olaglig handel.

H.  Komplexa tullbestämmelser och tullförfaranden, liksom olikheter i de kriterier och sanktioner som tillämpas av myndigheterna, kan utgöra en alltför stor börda för små och medelstora företag och sätter stor press på deras begränsade resurser och påverkar deras handelsutveckling.

I.  Ett effektivt tullsamarbete mellan medlemsstaternas tullförvaltningar, godkända ekonomiska aktörer, polisstyrkor och rättsliga myndigheter liksom andra relevanta aktörer å ena sidan och tredjeländer å andra sidan, samt på multilateral nivå, spelar en viktig roll, på grund av de betydande handelsvolymerna, och utgör en hörnsten i kampen mot olaglig handel, terrorism, penningtvätt, olaglig handel med vilda djur och växter, skatteundandragande, narkotika- och tobakshandel och handel med förfalskade läkemedel samt för skyddet av EU:s immateriella rättigheter, genomförandet av och respekten för due diligence-förfaranden i samband med produkter i den globala värdekedjan, enligt vad som anges i kommissionens strategi ”Handel för alla”, samt spårning och eventuell eliminering av förbindelser mellan aktörer involverade i olaglig affärsverksamhet i den internationella leveranskedjan.

J.  EU har slutit avtal om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd med Sydkorea, Kanada, Förenta staterna, Indien, Kina och Japan.

K.  Vissa handelspartner står fortfarande för lejonparten av de olagliga eller förfalskade produkter som förs in i unionen. Medan Malaysia endast exporterar sådana produkter för ett värde på ca 2,5 miljoner EUR, står Kina och Hongkong för över 300 miljoner respektive 100 miljoner EUR. Endast under 2015 orsakade Vitryssland EU skatteförluster på en miljard EUR genom att exportera produkter där momsregler och hälsobestämmelser helt och hållet kringgicks.

L.  Enligt kommissionens senaste rapport om EU:s tullmyndigheters säkerställande av skyddet av de immateriella rättigheterna har antalet förfalskade varor som beslagtagits av dessa myndigheter ökat med 15 procent mellan 2014 och 2015. Över 40 miljoner produkter som misstänks utgöra ett intrång i en immateriell rättighet, för ett sammanlagt värde på 650 miljoner EUR, har beslagtagits vid unionens yttre gränser.

M.  Internationella frihandelszoner och de tredjeländer där olaglig handel oftast har sitt ursprung utgör eventuella bakgrundsområden för en fortsatt spridning av handel med olagliga produkter i EU, vilket leder till intensivare gränskontroller och kommer därför sannolikt att kräva ytterligare och specifika analyser.

N.  Handel med förfalskade produkter kan bidra till finansieringen av kriminella organisationer som är verksamma inom terrorism, narkotikahandel, vapen, penningtvätt och människohandel.

O.  Kampen mot förfalskning är nödvändig för att skydda de immateriella rättigheterna i Europa, bevara know-how och främja innovation.

P.  Tullmyndigheterna har en särskilt viktig säkerhetsmässig roll när det gäller att hindra terroristorganisationer från att överföra pengar och att strypa deras inkomstkällor, vilket erkänns i kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism.

Q.  Tullmyndigheterna spelar en viktig roll inom den internationella handeln när det gäller att hantera de skador som olaglig handel orsakar den formella ekonomin, samtidigt som de även bidrar till bättre möjligheter att förstå och bekämpa denna olagliga handel.

R.  Nätverk av olagliga verksamheter får negativa effekter på medlemsstaternas ekonomi i fråga om tillväxt, arbetstillfällen, utländska investeringar, marknadernas integritet, konkurrenskraft, handel och förlust av tullinkomster. Den sistnämnda förlusten drabbar i slutändan de europeiska skattebetalarna.

S.  Olaglig handel är ett centralt problem för företagen och utgör ett betydande hot med ökade globala risker i fråga om transparens, integritet och finansiellt värde, och återspeglar utnyttjandet av globala handelssystem och leveranskedjor.

T.  Förfalskning, olaglig vapenhandel och narkotikahandel genererar stora belopp för den transnationella organiserade brottsligheten genom olagliga ekonomiska kanaler och affärskanaler.

U.  Ökningen av smuggling, människohandel och andra former av olaglig handel får inte bara konsekvenser för medlemsstaternas uppbörd av tullavgifter och för EU-budgeten, utan har även en stark koppling till organiserad internationell brottslighet och hotar konsumenterna samt får negativa konsekvenser för den inre marknadens funktion, vilket undergräver lika villkor för alla konkurrerande företag, särskilt små och medelstora företag.

V.  Att skydda de immateriella rättigheterna är en förutsättning för både skydd och främjande av EU:s ekonomi, liksom tillväxt och arbetstillfällen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra ett nära samarbete med medlemsstaterna för att säkra ett samordnat, enhetligt och effektivt genomförande av det nya system som införts via unionens tullkodex, och motarbeta avvikande praxis bland medlemsstaterna efter övergångsperioden på basis av grundläggande gemensamma riktlinjer för alla europeiska tullmyndigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta hänseende ta fram riktmärkesanalyser och information om tullverksamhet och befintliga verkställighetsåtgärder i medlemsstaterna.

2.  Europaparlamentet betonar att det inte finns något system för att identifiera och övervaka skillnader i hur olika tullmyndigheter behandlar ekonomiska aktörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att kräva av medlemsstaterna att de tillhandahåller specifika upplysningar om typen och antalet tullkontroller vid enskilda stomnätshamnar.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta samarbetet med medlemsstaterna och relevanta aktörer i syfte att hantera befintliga brister i kontrollsystemen, ytterligare förenkla tullförfarandena och minska de administrativa bördorna för legitima näringsidkare, med en fokusering på enklare och säkrare handel, samtidigt som man säkrar en adekvat, ändamålsenlig, effektiv och harmoniserad kontroll vid EU:s gränser och ett adekvat stöd till berörda myndigheter. Parlamentet påpekar att effektiva tullkontroller måste garantera EU säkerhet, konsumentsäkerhet, respekt för miljökrav och hälsobestämmelser och ekonomiska intressen, med särskild tonvikt vid skyddet av immateriella rättigheter och kampen mot olaglig handel, terrorism, penningtvätt, olaglig handel med vilda djur och växter, skatteundandragande, narkotika- och tobakshandel och handel med förfalskade läkemedel, liksom bekämpning av alla former av illojal konkurrens som europeiska företag som efterlever EU:s normer kan komma att utsättas för.

4.  Europaparlamentet understryker vikten av att slutföra arbetet med harmoniseringen av kontrollerna vid alla tullunionens platser för införsel av varor, på grundval av bland annat redan befintliga europeiska verktyg.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter ett utökat samarbete med den privata sektorn när det gäller att identifiera operatörer som gör sig skyldiga till bedrägeri. Parlamentet betonar vikten av att involvera privata intressenter i kampen mot olaglig handel, inbegripet olaglig handel med vilda djur och växter och med produkter tillverkade av vilda djur och växter.

6.  Europaparlamentet påminner om att den möjlighet som unionens tullkodex och dess bestämmelser om sammankopplade it-system och elektroniskt utbyte av uppgifter erbjuder bör användas för att få tillgång till uppgifter om tillförlitlig och laglig handel och göra dessa uppgifter tillgängliga via andra kanaler än tulldeklarationer, till exempel genom ömsesidiga internationella utbytesprogram, såsom programmet för godkända ekonomiska aktörer (AEO) eller Smart and Secure Trade Lanes (SSTL), med målet att underlätta utbyten.

7.  Europaparlamentet påminner om att utveckling av nödvändiga it-system kräver tillräcklig finansiering, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa tillgången till resurser för nödvändiga it-system i syfte att uppnå målen för EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering på tullområdet.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för en ökad användning av AEO-programmet. Parlamentet betonar vikten av att sprida information om dess fördelar för handeln, samtidigt som strikta bestämmelser för efterlevnad bibehålls, samt om programmets soliditet och tillförlitlighet samt dess överenstämmelse med tredjeländers tullbestämmelser i samband med förhandlingar om handelsavtal.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna och samarbeta med tullmyndigheter, gränsmyndigheter på plats och aktörer inom EU samt med EU:s handelspartner, i fråga om utbyte av uppgifter, i synnerhet när det gäller erkännande av tullkontroller, tillförlitliga handelspartner och begränsningsstrategier som syftar till att avveckla nätverken av olaglig handel. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra och öka samarbetet i tullfrågor mellan sina generaldirektorat, och vid behov främja ökad samordning mellan tullmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter, särskilt på områdena organiserad brottslighet, säkerhet och kampen mot terrorism på både nationell nivå och EU-nivå.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under övergångsperioden lägga fram ett meddelande om bästa praxis för tullkontroller och genomdrivande av handelsreglerna, i syfte att tillhandahålla en referensram för behöriga kontrollmyndigheter i medlemsstaterna, lyfta fram bästa praxis och resultat, fastställa en uppsättning centrala resultatindikatorer och analysera handelsflödena för förfalskade produkter vid gränsövergångar.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbetet med genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering på tullområdet, i synnerhet på områdena för tillgång till uppgifter, tillgång till och utbyte av information för riskhantering på tullområdet och förstärkning av kapacitet.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till de ansvariga utskotten i Europaparlamentet om övervakningen och utvärderingen av genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för förbättrad riskhantering på tullområdet.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka olika metoder för tullkontroller inom EU och deras inverkan på omläggning av handeln, med en särskild fokusering på EU:s tullar vid de yttre gränserna.

14.  Europaparlamentet betonar att de olika tullförfarandena, särskilt vad gäller tullklarering, inspektioner, sanktioner och kontroller, för närvarande skapar fragmentering, ytterligare administrativa bördor, förseningar, skillnader i skatteuppbörden mellan medlemsstaterna, snedvridning av marknaden och negativ miljöpåverkan. Parlamentet betonar att dessa skillnader i tullförfarandena ofta främjar tillträde till vissa hamnar, där olagliga operatörer importerar förfalskade eller undervärderade varor, till nackdel för andra hamnar, vilket leder till att varor levereras till sin slutdestination via en ovanlig rutt och att det ansöks om tullklarering i en annan medlemsstat än i den som importerar varorna – antingen för att minska sannolikheten att utsättas för kontroller eller för att komplicera eventuella kravförfaranden. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att analysera detta problem med ”forum shopping” och att bedöma dess inverkan på handeln, skatteintäkterna, klimatet och tullarna.

15.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna och kommissionen om vikten av att se till att tillräckliga resurser för de it-system som krävs för att uppfylla målen för EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet finns tillgängliga i rätt tid, samtidigt som man ser till att systemen är driftskompatibla, till fördel för tullmyndigheterna, legitima näringsidkare och i slutändan konsumenterna samt arbetsskapandet och den ekonomiska tillväxten i EU.

16.  Europaparlamentet framhåller behovet av att övergå från den nuvarande pappersbesparande tullverksamheten till en helt pappersfri sådan.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra ett nära samarbete med medlemsstaterna, OECD och Världstullorganisationen (WCO) för att minska de befintliga luckorna i tullkontrollsystemen genom att se till att olaglig handel hanteras genom ett mer systematiskt utnyttjande av samordnade riskbaserade kontroller som grundas på harmoniserade inspektionskriterier, bästa praxis och gemensamma förfaranden och arbetsmetoder, när det gäller både driftstider, ekonomiska och mänskliga resurser och driftskompatibla it-system, med lämpligt stöd i rätt tid som tillhandahålls av andra behöriga myndigheter. Parlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av att säkra undersökningsbefogenheter för alla EU:s tullmyndigheter och gränsmyndigheter, och att säkerställa lämplig utbildning för deras operatörer.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas tullmyndigheter att aktivt använda elektroniska system för utbyte av uppgifter för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter när det gäller att identifiera anomalier i felaktig prissättning av varor, och på detta sätt bekämpa olagliga kapitalrörelser och handelsbaserad penningtvätt.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det progressiva genomförandet av unionens tullkodex tillför de ekonomiska aktörerna ett mervärde genom att lika villkor införs, samtidigt som man säkerställer att den ökade förenklingen av tullförfarandena inte skapar brister i tullens riskhantering och kontrollsystem som skulle kunna hindra en effektiv bekämpning av olaglig handel. Parlamentet anser det vara av yttersta vikt att EU:s lagstiftning i tullfrågor är harmoniserad, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på regelbunden basis se till att EU:s bestämmelser granskas och att de tillämpas på ett enhetligt sätt av de behöriga myndigheterna, så att internationell handel underlättas och olaglig transnationell verksamhet förhindras.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta samarbetet med medlemsstaterna för att utbyta bästa praxis ifråga om tullförfaranden och moms, genom att samarbeta med olika behöriga myndigheter och, när så är lämpligt, anpassa politiken på området för tullar och moms, i syfte att säkra synergier, inbegripet när det gäller att finna lagliga och praktiska lösningar på utmaningar relaterade till småförsändelser, e-handel och förenklingar.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av artikel 23 i WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer, där ett organ för förenklade handelsprocedurer efterfrågas, överväga en överföring av tullmyndigheternas ansvarsområden från nationell nivå till EU-nivå när det gäller säkerställande av en harmoniserad behandling vid platserna för införsel av varor till EU, övervakning av tullförvaltningarnas resultat och verksamhet samt insamling och bearbetning av tullupplysningar.

22.  Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att vidareutveckla en noggrann lönsamhetsanalys av följderna av en harmonisering av verkställandet av de straffrättsliga sanktioner som tillämpas i medlemsstaterna för att bekämpa olaglig handelsverksamhet, och vid behov lägga fram ett förslag om harmoniserade bestämmelser – alltid med respekt för subsidiaritetsprincipen – angående definitionen av dessa påföljder och brottsrekvisit i samband med transnationell brottslighet.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra mer för att utveckla och stödja möjligheterna till en gemensam utbildning för medlemsstaternas tulltjänstemän. Parlamentet betonar att harmoniseringen av nivåerna vad gäller tulltjänstemännens utbildning i EU kommer att bidra till ett effektivt genomförande av unionens tullkodex.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra samarbetet med internationella handelsaktörer och företrädare för handelssektorn i syfte att hantera alla utmaningar i samband med genomförandet av unionens tullkodex, inbegripet olika och avvikande nationella bestämmelser, rapporteringsmetoder och medel, inbegripet problem för små och medelstora företag som är involverade i handel med tredjeländer.

25.  Europaparlamentet påminner om att vissa i tredjeland baserade företag som gör sig skyldiga till bedrägeri använder e-handel för att bjuda ut förfalskade varor till europeiska konsumenter, och att vissa varor kan faktureras under minimiprisnivån för att undvika kontroller av tullmyndigheterna, eller kan föras in genom utnyttjande av skillnader i fråga om fakturering, tullbestämmelser och sanktioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare undersöka dessa problem och att reflektera över hur man bäst kan hantera risk relaterad till e-handel, samt att föra ett nära samarbete med alla berörda aktörer, inbegripet transport- och kurirföretag, för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska denna praxis, utan att skapa hinder för e-handelns tillväxt eller hindra den legitima handeln.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna se till att EU i största möjliga utsträckning tillämpar WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer (TFA), och fortsätter att främja dess tillämpning av andra WTO-medlemmar till förmån för EU:s exportörer, även genom att bidra till utvecklingsländernas insatser, i syfte att i bidra till en ytterligare förenkling av handelsprocedurerna i hela världen.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka det internationella samarbetet för att vidareutveckla genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet när det gäller leveranskedjan.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt samarbete på tullområdet med sina viktigaste handelspartner och deras tullmyndigheter, samt att inleda en dialog med de huvudsakliga ursprungsländerna för förfalskade varor, i syfte att samverka i arbetet med att bekämpa olagliga kapitalrörelser, penningtvätt, handelsbaserad korruption, skattebedrägeri och skatteundandragande, organiserad brottslighet och terrorism, eftersom alla dessa är fenomen som undergräver konsumenternas hälsa och säkerhet, utgör hot mot samhället och marknaden och skadar ekonomierna, samt att ytterligare underlätta den bilaterala handeln, utöver de strikta åtagandena i avtalet om förenklade handelsprocedurer. Parlamentet påpekar att detta kan åstadkommas genom att man inkluderar inslag av förenklade handelsprocedurer, såsom standardiserade bestämmelser om metoder, transparens, integritet och ansvarsskyldighet i samband med handelsförfarandena, samt inför kapitel om bekämpning av bedrägerier och förfalskning i alla förhandlingar om frihandelsavtal, eller via särskilda tullavtal.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta och fördjupa tullsamarbetet på området för immateriella rättigheter med de tredjeländer och frihandelszoner där olaglig handel oftast har sitt ursprung. Parlamentet anser i detta sammanhang att man måste främja både administrativt samarbete mellan tullmyndigheter på internationell nivå och utveckling av partnerskap med privatföretag, i syfte att motarbeta brott mot tullbestämmelser och kringgående av skattskyldigheter.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka samarbetet med Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter (EUIPO), och särskilt med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, i syfte att stödja initiativ för att skydda immateriella rättigheter, såsom förenklade förfaranden för rättighetsinnehavare via elektroniskt utbyte av uppgifter, vilket även skulle gynna små och medelstora företag, och att göra bekämpningen av förfalskning och bedrägerier till en av sina prioriteringar vid WTO, genom att involvera OECD och Världstullorganisationen (WCO) i sitt arbete kring denna fråga. Parlamentet understryker därför att den nuvarande förordningen om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter spelar en stor i kampen mot förfalskningar (varumärkesintrång), piratkopiering (brott mot upphovsrätten) och smuggling av känsliga produkter, liksom på området för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och olaglig handel. Parlamentet anser att det är oerhört viktigt att ovannämnda förordning, tillsammans med direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, genomförs korrekt i hela unionen och att tullmyndigheternas nödvändiga tillämpning görs på ett sätt som inte hindrar lagliga näringsidkare från att agera i god tro.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett bättre sätt samordna skyddet av geografisk beteckning för jordbruksrelaterade livsmedelsprodukter inom kommissionen och även med EUIPO, eftersom detta utgör ett verkligt mervärde på de externa marknaderna. Parlamentet påminner kommissionen om vikten av att utarbeta en lika ambitiös politik för geografiska beteckningar för livsmedelsprodukter som inte har sitt ursprung i jordbruket. Parlamentet påminner om att inrättandet av ett skyddssystem för icke-jordbruksprodukter genom geografiska beteckningar som är enhetligt, enkelt, transparent och som inte skapar administrativa och finansiella bördor, erbjuder en möjlighet för små och medelstora företag och skulle stärka EU:s ställning vid internationella handelsförhandlingar.

32.  Europaparlamentet konstaterar att tullmyndigheterna möter nya former av utmaningar som är relaterade både till nya handelsmetoder och till varors säkerhet och skydd i samband med importprocedurer eller internationell transitering med en destination i Europa.

33.  Europaparlamentet konstaterar att effektiva tullförfaranden är en förutsättning för att handelsprocedurerna ska kunna förenklas, men även för ett effektivt och snabbt genomdrivande av lagstiftningen när det gäller förfalskning och smuggling av punktskattepliktiga varor som förs in i EU. Parlamentet anser att tullmyndigheterna befinner sig i vägskälet mellan en säkrad rörlighet för varor och skyddet av konsumenterna inom EU å ena sidan, och genomförandet av bestämmelserna i handelsavtal å andra sidan.

34.  Europaparlamentet anser att tullkontrollernas kvalitet och resultat när det gäller transitering av varor, särskilt vid lastnings- och transportverksamhet i hamnar och vid gränser, är av största betydelse och måste förbättras. Parlamentet beklagar att de olika kontrolltyperna inom unionen för närvarande skiljer sig mycket från varandra, vilket gynnar vissa tillträdesvägar, i synnerhet hamnar, till nackdel för andra där de kontroller som utförs är strängare. Parlamentet anser att man måste se till att medlemsstaterna förfogar över enhetliga och standardiserade kontrolltekniker för filtrering i hamnar och vid gränser genom att främja moderna, tekniskt avancerade och riskhanteringsbaserade kontrollstrategier.

35.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör koncentrera tullkontrollerna och, i den utsträckning det är möjligt, andra relevanta gränskontroller på högrisksändningar som väljs ut slumpmässigt genom utnyttjande av gemensamma urvalskriterier, inbegripet kriterier relaterade till varuslag och varubeskrivning, ursprungsland, varornas avsändningsland, varornas värde, handlarnas tidigare efterlevnad av regelverket samt transportsätt.

36.  Europaparlamentet stöder alla insatser för att främja integritet i den internationella handeln genom en utveckling inriktad på att åstadkomma helt elektroniska tullförfaranden inom EU senast 2020, såsom det förutses i unionens nya tullkodex, vilket kommer att främja insynen i kontrollen av urvalet av varor och containrar.

37.  Europaparlamentet anser att bättre samordning mellan Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), tullmyndigheter och marknadsövervakningsmyndigheter behövs för att inte bara bekämpa förfalskning, utan även begränsa handeln med produkter som strider mot lagstiftningen om immateriella rättigheter i EU.

38.  Europaparlamentet understryker Olafs roll när det gäller att undersöka undvikande av importskatter (inbegripet konventionella antidumpnings- och utjämningstullar) på alla typer av förnödenheter och varor, i synnerhet fall som involverar falska ursprungsdeklarationer (inom både systemet med förmånstullar och systemet utan förmånstullar) samt undervärdering och felaktig beskrivning av varor. Parlamentet uppmanar Olaf att spela en mer aktiv roll i den samordning av sammanhängande undersökningar som görs av medlemsstaternas nationella tulltjänster och andra partner, både inom och utanför EU.

39.  Europaparlamentet påpekar att regelbundet utförda gemensamma tullaktioner spelar en viktig roll för att skydda EU:s offentliga finanser genom att kartlägga var riskerna finns längs särskilda handelsvägar och skydda medborgarna och seriösa företagare genom att hindra införsel av olagliga produkter i EU. Parlamentet uppmanar Olaf att med sin tekniska infrastruktur, sina it- och kommunikationsverktyg och strategiska analyser, liksom sitt administrativa och finansiella stöd, i ökad utsträckning stödja medlemsstaternas tullmyndigheter samt vissa tredjeländer, så att fler gemensamma tullaktioner kan genomföras, i syfte förbättra tulltjänsternas effektivitet när det gäller att utföra riktade kontroller på europeisk nivå.

40.  Europaparlamentet anser att kommissionen bör säkra en bättre standardiserad riskbaserad övervakning av de länder som åtnjuter förmånsbehandling, särskilt i syfte att kontrollera genomförandet av reglerna för ursprung och kumulation Parlamentet anser i detta sammanhang att kontroll av ursprungsstatus för importerade produkter och huruvida de handlingar som förmånsbehandlingen bygger på är korrekta spelar en avgörande roll i kontrollstrategierna och spårbarhetsmetoderna.

41.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 80, 19.3.2013, s. 1.
(2) EUT C 407, 4.11.2016, s. 18.
(3) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
(4) EUT L 343, 29.12.2015, s. 1.
(5) EUT L 343, 29.12.2015, s. 558.
(6) EUT L 69, 15.3.2016, s. 1.
(7) EUT L 99, 15.4.2016, s. 6.
(8) EUT L 181, 29.6.2013, s. 15.
(9) Se betänkande A8-0239/2016.
(10) EUT L 83, 27.3.2015, s. 16.
(11) Antagna texter, P8_TA(2017)0011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy