Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2058(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0196/2017

Внесени текстове :

A8-0196/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0209

Приети текстове
PDF 517kWORD 55k
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0157 – C8‑0131/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0196/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че Съюзът насърчава глобализацията; като има предвид, че Съюзът се грижи за лицата, които в даден момент са засегнати от промените на световния пазар; като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствени предприятия;

Г.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в икономическия сектор от разделение 26 по NACE Rev. 2 (Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) в Nokia Oy (Nokia Network Systems) и при трима доставчици и производители надолу по веригата, осъществяващи дейността си основно в регионите на ниво NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) и Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D), и че се очаква 821 от 945 съкратени работници, отговарящи на критериите за допустимост за подпомагане по линия на ЕФПГ, да участват в мерките;

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който следва да са налице съкращения на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в държава членка, включително съкращения при доставчици и производители надолу по веригата;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 2 641 800 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 4 403 000 EUR;

2.  отбелязва, че Финландия е подала заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 22 ноември 2016 г. и че след като Финландия бързо е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 7 април 2017 г. и е уведомила Парламента на същия ден;

3.  припомня, че за сектора на производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти са подадени 15 заявления по ЕФПГ, три от които са подадени от Финландия(4), като всичките се основават на критерия глобализация; отбелязва, че четири от 15-те заявления засягат дружествата Nokia; отбелязва, че окончателните доклади относно заявлението от 2012 г. показват, че 44% от участвалите в дейностите по ЕФПГ са намерили работа две години след датата на подаване на заявлението от Финландия, а за заявлението от 2013 г. — че 65% са намерили работа; очаква междинната оценка на Комисията, която следва да бъде представена до 30 юни 2017 г.(5), да включва подробна информация относно степента на дългосрочна интеграция на получаващите помощ от ЕФПГ, за което отправи призив в резолюцията на Парламента от 15 септември 2016 г.(6);

4.  припомня, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) играят ключова структурна роля във финландската икономика; счита, че последните съкращения в Nokia Oy са отражение на тенденция, която засяга финландската технологична промишленост като цяло, в която броят на работниците и служителите е изключително непостоянен през последните две години вследствие на силния натиск да се повишава ефикасността и да се поддържа конкурентоспособността на продуктите;

5.  припомня, че секторът на ИКТ е силно чувствителен на промените на световния пазар; отбелязва, че конкуренцията в рамките на сектора е световна, което означава, че всички участници на пазара могат да се конкурират за едни и същи клиенти, а местоположението и културната среда на работниците и служителите имат ограничено значение;

6.  отбелязва, че съкращенията в Nokia Oy са част от програмата за преобразуване на дружеството в световен мащаб, необходима, за да бъде то в състояние да се конкурира с конкурентите от Източна Азия;

7.  посочва, че след основаването на съвместно предприятие със Siemens за мрежови технологии, Nokia Oy предприе редица мерки, в т.ч. прехвърляне на своите ресурси към технологии на бъдещето и съкращения на персонала, чиято цел е до края на 2018 г. годишните оперативни разходи да бъдат намалени с 900 милиона евро;

8.  отбелязва, че лицата, които са загубили работата си в Nokia Oy през 2016 г., са с университетско (40%) или средно образование (60%) и са работили в областта на програмирането и проектирането, като професионалните им умения в много случаи са остарели; отбелязва, че 21% от бенефициентите, отговарящи на условията за допустимост, са на възраст над 54 години, възраст, на която намирането на нова работа на пазара на труда е извънредно трудно; отбелязва освен това, че равнището на безработица от дълго време е над средното за страната в два от трите засегнати региона и че равнището на безработицата сред високообразованите лица като цяло е високо в тези региони, като положението е особено трудно за работниците и служителите на над 50 години;

9.  потвърждава факта, че Финландия е изготвила съгласувания пакет от персонализирани услуги в консултация със заинтересованите страни, като Министерството на икономиката и заетостта е създало работна група, включваща представители на бенефициентите от целевата група, социалните, националните и регионалните партньори;

10.  отбелязва, че Финландия планира седем вида мерки: (i) предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, (ii) услуги по наемане на работа и бизнес услуги, (iii) обучение, (iv) безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност, (v) експертни оценки, (vi) субсидии за изплащане на възнаграждения и (vii) помощи за пътуване, хотел и преместване; отбелязва, че предложените действия съставляват активни мерки на пазара на труда; отбелязва, че тези мерки ще спомогнат за наемането на нова работа на съкратените работници;

11.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 13,34% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

12.  приветства използването на мрежата EURES за предаване на чуждестранните обяви за свободни работни места на лицата от Финландия, търсещи работа; отбелязва, че ще се организират международни събития за наемане на работа на регионално равнище в сътрудничество с ЕФПГ и службите на EURES; приветства тези мерки и факта, че финландските органи насърчават съкратените работници да се възползват в пълна степен от правото си на свободно движение;

13.  приветства набора от услуги в областта на обучението и консултирането, които ще бъдат предоставени, както и подкрепата за лицата, търсещи заетост извън Финландия, и подкрепата за новосъздадени предприятия; счита, че тези мерки са особено подходящи с оглед на възрастовия профил и уменията на съответните работници;

14.  приветства факта, че финландските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 2 юни 2016 г., много преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

15.  припомня, че в съответствие с член 7 на Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

16.  приветства предоставянето на сумата от 59 000 EUR за информация и публичност и подчертава колко е важно това за насърчаване на участието на отговарящите на условията за допустимост бенефициенти в дейностите, подкрепяни от ЕФПГ;

17.  отбелязва, че са разпределени достатъчно средства за контрол и докладване; отбелязва, че системното докладване относно услугите, подкрепяни от ЕФПГ, ще допринесе за правилното използване на финансовите средства; приветства разпределянето на 20 000 EUR за контрол и докладване;

18.  отбелязва, че дружеството Nokia Network Systems е спазило своите правни задължения и се е консултирало с всички заинтересовани лица;

19.  подчертава, че финландските органи потвърдиха, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават финансова помощ от други финансови инструменти на Съюза;

20.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

21.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; отбелязва, че Финландия потвърди, че участието от страна на ЕФПГ няма да ги замени;

22.  препоръчва държавите членки да търсят възможности за взаимодействия с други действия, финансирани от национални фондове или от фондове на Съюза, и за използване на други програми на Съюза наред с мерките по ЕФПГ;

23.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

24.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

25.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Член 20 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.
(6) Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007—2014 г. (приети текстове, P8_TA(2016)0361).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/951.)

Правна информация - Политика за поверителност