Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2058(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0196/2017

Indgivne tekster :

A8-0196/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/05/2017 - 10.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0209

Vedtagne tekster
PDF 268kWORD 53k
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. maj 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland, EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0196/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at Unionen fremmer globalisering; der henviser til, at Unionen hjælper enkeltpersoner, der momentant rammes af ændringer på det globale marked; der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastsætte Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Finland har indgivet ansøgning EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter), i Nokia Oy (Nokia Network Systems) og tre leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled, hovedsagelig i NUTS 2-regionerne Helsingfors-Nyland (Nyland) (FI 1B), Västra Finland (Birkaland) (FI 19) Norra og Östra Finland (Norra Österbotten) (FI 1D), og at 821 ud af de 945 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen var indgivet med henvisning til interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget af leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 641 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 4 403 000 EUR;

2.  bemærker, at Finland indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 22. november 2016, og at vurderingen heraf efter Finlands hurtige tilvejebringelse af supplerende oplysninger blev afsluttet af Kommissionen den 7. april 2017 og meddelt Parlamentet den samme dag;

3.  minder om, at sektoren for "Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter" allerede har været genstand for 15 EGF-ansøgninger, hvoraf 3 var indgivet af Finland(4), alle baseret på globaliseringskriteriet; bemærker, at fire ud af de 15 ansøgninger vedrørte Nokia-virksomheder; bemærker, at det fremgår af de endelige rapporter for 2012-sagen, at 44 % af deltagerne i EGF-aktiviteter var i beskæftigelse to år efter datoen for Finlands EGF-ansøgning, og at tallene for 2013 viser, at 65 % var i beskæftigelse; forventer, at Kommissionens midtvejsevaluering, som forventes at foreligge den 30. juni 2017(5), inkluderer detaljerede oplysninger om den langsigtede reintegrationsgrad af dem, der modtager EGF-støtte, som allerede opfordret til i Parlamentets beslutning af 15. september 2016(6);

4.  minder om, at IKT spiller en central strukturel rolle i den finske økonomi; mener, at de seneste afskedigelser hos Nokia Oy afspejler en udvikling, som påvirker den finske teknologiske industrisektor som helhed, hvor beskæftigelsen i de seneste to år har været meget usikker som følge af et stærkt pres for at øge effektiviteten og opretholde produkternes konkurrenceevne;

5.  minder om, at IKT-sektoren er meget følsom over for ændringer i de globale markeder; bemærker, at konkurrencen inden for sektoren er global, hvilket betyder, at alle markedsaktører kan konkurrere om de samme kunder, og at personalets geografiske placering og kulturelle baggrund har begrænset betydning;

6.  bemærker, at afskedigelserne hos Nokia Oy er en del af selskabets globale omstruktureringsprogram, som er nødvendig for at kunne konkurrere med de østasiatiske konkurrenter;

7.  påpeger, at Nokia Oy efter oprettelsen af et joint venture med Siemens vedrørende netværksteknologier har truffet en række foranstaltninger, herunder at overflytte ressourcer til fremtidens teknologier og reducere antallet af ansatte, der sigter mod at nedbringe dets årlige driftsomkostninger med 900 mio. EUR ved udgangen af 2018;

8.  bemærker, at personer, som blev arbejdsløse fra Nokia Oy i 2016, alle enten er universitetsuddannede (40 %) eller har en mellemlang uddannelse (60 %), at de har arbejdet inden for programmering og design, og at deres faglige kvalifikationer i mange tilfælde er forældede; bemærker, at 21 % af de tiltænkte støttemodtagere er over 54 år gamle, en alder, hvor en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er særdeles vanskelig; bemærker endvidere, at arbejdsløsheden længe har været højere end det nationale gennemsnit i to af de tre berørte regioner, og at arbejdsløsheden blandt de højtuddannede generelt set ligger på et højt niveau i disse regioner, og at situationen er særlig vanskelig for arbejdstagere over 50 år;

9.  anerkender, at Finland har udarbejdet den samordnede pakke af individualiserede tilbud i samråd med de berørte parter, og at økonomi- og beskæftigelsesministeriet har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de tiltænkte støttemodtagere, arbejdsmarkedets, de nationale og regionale parter;

10.  bemærker, at Finland planlægger syv typer foranstaltninger: i) coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger, ii) beskæftigelses- og virksomhedstjenester, iii) uddannelse, iv) tilskud til iværksættelse, v) ekspertvurderinger, vi) løntilskud og vii) godtgørelser af omkostninger ved rejse, ophold og flytning; bemærker, at disse foranstaltninger udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at disse foranstaltninger vil medvirke til at hjælpe afskedigede arbejdstagere i genansættelse;

11.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 13,34 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

12.  glæder sig over anvendelsen af Eures-nettet til at videreformidle udenlandske stillingsannoncer til finske jobsøgende; bemærker, at der vil blive foranstaltet internationale rekrutteringstiltag på regionalt plan i samarbejde med EGF og Eures; glæder sig over disse foranstaltninger og over, at de finske myndigheder tilskynder afskedigede arbejdstagere til fuldt ud at nyde godt af deres ret til fri bevægelighed;

13.  glæder sig over udbuddet af uddannelsestilbud og rådgivning samt støtte til folk, der søger arbejde uden for Finland, og til nystartede virksomheder; anser disse foranstaltninger for at være særligt hensigtsmæssige i betragtning af aldersprofil og færdigheder for de pågældende arbejdstagere;

14.  glæder sig over, at de finske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 2. juni 2016 længe før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

15.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der støttes af EGF, i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  glæder sig over det beløb på 59 000 EUR, der er afsat til information og offentlig omtale, og understreger betydning heraf med hensyn til at tilskynde berettigede modtagere til at deltage i de foranstaltninger, der støttes af EGF;

17.  bemærker, at tilstrækkelige midler er afsat til kontrol og rapportering; bemærker, at systematisk rapportering om tilbud, der støttes af EGF, vil øge den korrekte anvendelse af midlerne; glæder sig over det beløb på 20 000 EUR, der er afsat til kontrol og rapportering;

18.  bemærker, at Nokia Network Systems har opfyldt sine retlige forpligtelser og har konsulteret alle berørte parter;

19.  understreger, at de finske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager økonomisk støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter;

20.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

21.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer; bemærker, at Finland har bekræftet, at EGF-støtten bestemt ikke vil erstatte dem;

22.  anbefaler, at medlemsstaterne søger synergi med andre foranstaltninger, der finansieres af nationale midler eller EU-midler og udnytter andre EU-programmer sideløbende med EGF-foranstaltningerne;

23.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

24.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

25.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Artikel 20 i forordning (EU) nr. 1309/2013.
(6) Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2016 om aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014 (Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0361).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Finland - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/951.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik