Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2058(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0196/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0196/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0209

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 439kWORD 57k
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0196/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση προωθεί την παγκοσμιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μεριμνά για τα πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται πρόσκαιρα από τις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 26 (κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων) στην εταιρεία Nokia Oy (Nokia Network Systems) και σε τρεις προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς, με δραστηριότητα κυρίως στις επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες του Ελσίνκι Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) και λαμβάνοντας υπόψη ότι 821 από τους 945 απολυμένους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υπεβλήθη δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, στη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων από προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 2 641 800 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 4 403 000 EUR·

2.  επισημαίνει ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 22 Νοεμβρίου 2016, και ότι, μετά την έγκαιρη παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έστειλε η Φινλανδία, η αξιολόγηση της αίτησης αυτής οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2017 και κοινοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι ο «τομέας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων» έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο 15 αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι τρεις υποβλήθηκαν από τη Φινλανδία(4), όλες με βάση το κριτήριο της παγκοσμιοποίησης· σημειώνει ότι τέσσερις αιτήσεις από τις 15 αφορούσαν την εταιρεία Nokia· σημειώνει ότι οι τελικές εκθέσεις για την υπόθεση του 2012 δείχνουν πως, δύο χρόνια αφότου η Φινλανδία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ, το 44% των συμμετασχόντων στις δραστηριότητες του ΕΤΠ εργαζόταν, ενώ στην υπόθεση του 2013 εργάζονταν το 65% των συμμετασχόντων· αναμένει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017(5), θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά μακροπρόθεσμης επανένταξης όσων λαμβάνουν συνδρομή από το ΕΤΠ, όπως έχει ήδη ζητήσει με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(6)·

4.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της ΤΠΕ διαδραματίζει καίριο διαρθρωτικό ρόλο στη φινλανδική οικονομία· θεωρεί ότι οι πρόσφατες απολύσεις στη Nokia Oy αντικατοπτρίζουν μια τάση που πλήττει τη φινλανδική βιομηχανία στο σύνολό της, όπου ο αριθμός απασχολουμένων κατά τα τελευταία δύο έτη είναι εξαιρετικά ασταθής λόγω της υψηλής πίεσης που ασκείται για να αυξηθεί η απόδοση και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων·

5.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας της ΤΠΕ είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά· επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός στον εν λόγω τομέα είναι παγκόσμιος, με την έννοια ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς μπορούν να ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες, ενώ η γεωγραφική θέση και το πολιτισμικό υπόβαθρο του προσωπικού έχουν περιορισμένη σημασία·

6.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Nokia Oy αποτελούν μέρος του προγράμματος μετασχηματισμού της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο απαιτείται για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της στην Ανατολική Ασία·

7.  επισημαίνει ότι, μετά την ίδρυση μιας κοινοπραξίας με τη Siemens στον τομέα των τεχνολογιών δικτύων, η Nokia Oy έλαβε ορισμένα μέτρα, μεταξύ άλλων, μεταφορά πόρων της προς τις τεχνολογίες του μέλλοντος και μείωση προσωπικού, με στόχο να μειώσει τις ετήσιες λειτουργικές της δαπάνες κατά 900 εκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2018·

8.  σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από τη Nokia Oy το 2016 είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (40 %) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (60 %) και εργάζονταν στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό, αλλά οι επαγγελματικές τους δεξιότητες ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις παρωχημένες· σημειώνει ότι το 21 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι άνω των 54 ετών και ότι σε αυτή την ηλικία είναι εξαιρετικά δύσκολη η επανένταξη στην αγορά εργασίας· σημειώνει ακόμη, ότι τα ποσοστά ανεργίας ήταν πάνω από τον εθνικό μέσο όρο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δύο από τις τρεις περιοχές που αφορά η αίτηση και ότι η ανεργία των εργαζομένων υψηλής κατάρτισης είναι γενικά σε υψηλό επίπεδο στις περιοχές αυτές, η κατάσταση δε είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους υπαλλήλους ηλικίας άνω των 50 ετών·

9.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Φινλανδία κατάρτισε τη συντονισμένη δέσμη των εξατομικευμένων υπηρεσιών κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, το δε Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόλησης συγκρότησε ομάδα εργασίας που περιλαμβάνει εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων, κοινωνικούς, εθνικούς και περιφερειακούς εταίρους·

10.  σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα: μέτρα επαγγελματικής καθοδήγησης και άλλα μέτρα πλαισίωσης, ii) υπηρεσίες απασχόλησης και επιχειρήσεων, iii) κατάρτιση, iv) επιχορήγηση για τη σύσταση επιχειρήσεων, v) αξιολογήσεις ειδικών, vi) επιδότηση μισθού, και vi) επιδόματα ταξιδιού, διανυκτέρευσης και έξοδα μετακόμισης· σημειώνει ότι οι εν λόγω δράσεις συνιστούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην επανένταξη των απολυθέντων εργαζομένων·

11.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο 13,34% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35% που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

12.  επικροτεί τη χρήση του δικτύου EURES για την κοινοποίηση αγγελιών πρόσληψης στους Φιλανδούς που αναζητούν εργασία· σημειώνει ότι θα διοργανωθούν, σε περιφερειακό επίπεδο, εκδηλώσεις για διασυνοριακές προσλήψεις, σε συνεργασία με το ΕΤΠ και τις υπηρεσίες του EURES· επιδοκιμάζει τα μέτρα αυτά, καθώς και το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές ενθαρρύνουν τους απολυθέντες εργαζομένους να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το εύρος των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής που πρόκειται να διατεθούν, καθώς και για τη στήριξη όσων αναζητούν εργασία εκτός Φινλανδίας και των νεοφυών επιχειρήσεων· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι πλέον κατάλληλα, λαμβανομένων υπόψη του ηλικιακού προφίλ και των προσόντων των εν λόγω εργαζομένων·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι φινλανδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 2 Ιουνίου 2016, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με τη διάθεση του ποσού των 59 000 EUR για ενέργειες πληροφόρησης και προώθησης, και τονίζει πόσο σημαντική είναι προκειμένου να ενθαρρύνονται οι επιλέξιμοι δικαιούχοι να συμμετέχουν σε μέτρα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

17.  σημειώνει ότι έχουν διατεθεί επαρκή κονδύλια για τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων· σημειώνει ότι η συστηματική υποβολή εκθέσεων σχετικά με υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ θα ενισχύσουν την ορθή χρήση των κονδυλίων· επικροτεί τη διάθεση του ποσού των 20 000 EUR για έλεγχο και υποβολή εκθέσεων·

18.  σημειώνει ότι η Nokia Network Systems έχει τηρήσει τις νομικές υποχρεώσεις της και έχει διαβουλευτεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

19.  τονίζει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγούνται χρηματοδοτικές συνεισφορές από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

20.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· αναμένει ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυμένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

21.  επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων· σημειώνει ότι η Φινλανδία έχει επιβεβαιώσει πως η συνεισφορά του ΕΤΠ όντως δεν θα υποκαταστήσει τα εν λόγω μέτρα και ενέργειες·

22.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναζητούν συνέργειες με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικά ή ενωσιακά κονδύλια και, παράλληλα με τα μέτρα του ΕΤΠ, να αξιοποιούν και άλλα ενωσιακά προγράμματα·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

24.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia
(5) Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.
(6) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0361).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Φινλανδίας – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/951.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου