Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2058(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0196/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0196/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 17/05/2017 - 10.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0209

Pieņemtie teksti
PDF 432kWORD 54k
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0196/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Savienība veicina globalizāciju; tā kā Savienība rūpējas par personām, ko īslaicīgi ietekmē globālā tirgus pārmaiņas; tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”), uzņēmumā Nokia Oy (Nokia Network Systems) un trijos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, kuri darbojas galvenokārt NUTS 2. līmeņa reģionos Helsinki-Ūsimā (Ūsimā) (FI1B), Rietumsomijā (Pirkanmā) (FI19), Ziemeļsomijā un Austrumsomijā (Ziemeļpohjanmā) (FI1D), un tā kā ir paredzēts, ka pasākumos piedalīsies 821 no 945 atlaistajiem darbiniekiem, kam ir tiesības uz EGF ieguldījumu;

E.  tā kā pieteikums ir iesniegts saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuri par nosacījumu izvirza to, ka četru mēnešu pārskata periodā dalībvalstī ir atlaisti vismaz 500 darbinieku, ieskaitot piegādes uzņēmumos un pakārtotās ražošanas uzņēmumos atlaistos darbiniekus,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 641 800 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 4 403 000;

2.  norāda, ka Somija pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2016. gada 22. novembrī un Komisija pēc tam, kad Somija tai ātri sniedza papildu informāciju, pabeidza tā izvērtējumu 2017. gada 7. aprīlī un tajā pašā dienā par to informēja Parlamentu;

3.  atgādina, ka līdz šim saistībā ar datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozari jau ir iesniegti 15 EGF pieteikumi, no kuriem Somija iesniegusi trīs(4) un kuri visi ir pamatoti ar globalizācijas kritēriju; norāda, ka četri no minētajiem 15 pieteikumiem attiecas uz Nokia uzņēmumiem; norāda, ka galīgie ziņojumi saistībā ar 2012. gada pieteikumu liecina, ka divus gadus pēc Somijas EGF pieteikuma iesniegšanas nodarbināti bija 44 % no EGF darbību dalībniekiem, un 2013. gada pieteikuma gadījumā — 65 %; sagaida, ka Komisijas vidusposma novērtējumā, kas paredzēts 2017. gada 30. jūnijā(5), būs iekļauta sīka informācija par EGF atbalsta saņēmēju ilgtermiņa reintegrācijas rādītāju, kā tas prasīts jau Parlamenta 2016. gada 15. septembra rezolūcijā(6);

4.  atgādina, ka IKT nozarei ir svarīga strukturāla loma Somijas tautsaimniecībā; uzskata, ka nesenākie darbinieku atlaišanas gadījumi uzņēmumā Nokia Oy atspoguļo tendenci, kas skar Somijas tehnoloģiju nozari kopumā, kurā pēdējos divus gadus saistībā ar lielu spiedienu kāpināt efektivitāti un saglabāt ražojumu konkurētspēju ir ārkārtīgi nestabili nodarbinātības rādītāji;

5.  atgādina, ka IKT nozare sevišķi izjūt pārmaiņas globālajā tirgū; norāda, ka nozarē ir pasaules mēroga konkurence, proti, visi tirgus dalībnieki var pretendēt uz vieniem un tiem pašiem klientiem un personāla atrašanās vietai un kultūras pieredzei ir ierobežota nozīme;

6.  norāda, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Nokia Oy ir daļa no šā uzņēmuma pasaules mērogā īstenotās pārveides programmas, kas vajadzīga, lai spētu sacensties ar konkurentiem no Austrumāzijas;

7.  norāda, ka pēc kopuzņēmuma ar Siemens izveides tīkla tehnoloģiju nozarē Nokia Oy veica vairākus pasākumus — tostarp savu resursu pārvirzīšanu uz nākotnes tehnoloģijām un darbinieku skaita samazināšanu —, kuru mērķis ir līdz 2018. gada beigām par EUR 900 miljoniem samazināt gada darbības izmaksas;

8.  norāda, ka personām, kas 2016. gadā zaudēja darbu Nokia Oy, ir vai nu universitātes (40 %) vai vidusskolas (60 %) līmeņa izglītība un ka tās bija nodarbinātas programmēšanā un dizaina izstrādē, un to profesionālās prasmes bieži ir novecojušas; norāda, ka 21 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vecāki par 54 gadiem, proti, vecumā, kad ir sevišķi grūti atkal iekļauties darba tirgū; turklāt norāda, ka divos no trim attiecīgajiem reģioniem bezdarba līmenis jau ilgstoši pārsniedz vidējo rādītāju valstī un ka šajos reģionos kopumā ir daudz augsti izglītotu bezdarbnieku, īpaši sarežģītā situācijā atrodoties darbiniekiem, kas ir vecāki par 50 gadiem;

9.  atzīst, ka Somija saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu ir sagatavojusi, apspriežoties ar ieinteresētajām personām, Nodarbinātības un ekonomikas ministrijai izveidojot darba grupu, kurā iekļauti paredzēto atbalsta saņēmēju, sociālo, valsts un reģionālo partneru pārstāvji;

10.  norāda, ka Somija plāno septiņu veidu pasākumus: i) izaugsmes vadības pasākumus un citus sagatavošanās pasākumus, ii) nodarbinātības un uzņēmējdarbības pakalpojumus, iii) apmācību, iv) uzņēmējdarbības uzsākšanas dotāciju, v) ekspertu novērtējumus, vi) algas subsīdiju un vii) pabalstus par ceļa, uzturēšanās un pārcelšanās izmaksām; norāda, ka šīs darbības ir aktīva darba tirgus pasākumi; norāda, ka šie pasākumi palīdzēs atlaistajiem darbiniekiem atgūt darbu;

11.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 13,34 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir stipri mazāk par regulā noteikto maksimālo apjomu — 35 %, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

12.  atzinīgi vērtē to, ka tiks izmantoti EURES tīkla pakalpojumi, lai Somijas darba meklētājus iepazīstinātu ar darba piedāvājumiem ārvalstīs; norāda, ka sadarbībā ar EGF un EURES dienestiem reģionālā mērogā tiks rīkoti starptautiski personāla atlases pasākumi; atzinīgi vērtē šos pasākumus un to, ka Somijas iestādes mudina atlaistos darbiniekus pilnībā izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties;

13.  atzinīgi vērtē dažādos apmācības un konsultēšanas pakalpojumus, kas tiks piedāvāti, kā arī atbalstu personām, kuras meklē darbu ārpus Somijas, un uzņēmējdarbības uzsākšanai; uzskata, ka šie pasākumi ir sevišķi piemēroti, ņemot vērā attiecīgo darbinieku vecumu un prasmes;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Somijas iestādes individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem sāka sniegt no 2016. gada 2. jūnija — labu laiku pirms pieteikuma par EGF atbalstu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

15.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  atzinīgi vērtē informācijas un publicitātes darbībām piešķirto summu EUR 59 000 un uzsver, cik tās ir svarīgas, lai mudinātu atbalsttiesīgos saņēmējus piedalīties EGF atbalstītajos pasākumos;

17.  norāda, ka pietiekams finansējums ir piešķirts kontrolei un ziņošanai; norāda, ka sistemātiska ziņošana par EGF atbalstītajiem pakalpojumiem sekmēs pareizu finansējuma izmantošanu; atzinīgi vērtē kontrolei un ziņošanai piešķirto summu EUR 20 000;

18.  norāda, ka uzņēmums Nokia Network Systems ir izpildījis visus savus juridiskos pienākumus un apspriedies ar visām iesaistītajām ieinteresētajām personām;

19.  uzsver — Somijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem;

20.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

21.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus; norāda — Somija ir apliecinājusi, ka EGF ieguldījums neaizstās minētās darbības;

22.  iesaka dalībvalstīm censties panākt sinerģiju ar citām darbībām, kas finansētas no valsts vai Savienības fondiem, un līdztekus EGF pasākumiem izmantot citas Savienības programmas;

23.  prasa, lai Komisija nodrošinātu publisku piekļuvi dokumentiem par EGF pieteikumiem;

24.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

25.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

26.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Regulas (ES) Nr. 1309/2013 20. pants.
(6) Eiropas Parlamenta 2016. gada 15. septembra rezolūcija par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām, ietekmi un pievienoto vērtību laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0361).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/951.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika