Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2058(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0196/2017

Teksty złożone :

A8-0196/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/05/2017 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0209

Teksty przyjęte
PDF 424kWORD 53k
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0196/2017),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że Unia promuje globalizację; mając na uwadze, że Unia zajmuje się osobami, które są chwilowo dotknięte zmianami na rynku światowym; mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

D.  mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 26 klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych) w przedsiębiorstwie Nokia Oy (Nokia Network Systems) oraz u trzech jego dostawców i producentów znajdujących się na niższym etapie łańcucha dostaw, prowadzących działalność głównie w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) i Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D), przy czym zakłada się, że spośród 945 zwolnionych pracowników kwalifikujących się w ramach wkładu z EFG ze środków skorzysta 821;

E.  mając na uwadze, że wniosek został złożony zgodnie z kryterium interwencji określonym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, które wymaga co najmniej 500 zwolnień w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, z uwzględnieniem zwolnień pracowników u jego dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 641 800 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 4 403 000 EUR;

2.  zauważa, że Finlandia przedłożyła wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 22 listopada 2016 r. i że w wyniku szybkiego przekazania dodatkowych informacji przez Finlandię, ocena jej wniosku została sfinalizowana dnia 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję i przekazana tego samego dnia Parlamentowi;

3.  przypomina, że sektor produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych był już przedmiotem 15 wniosków o przyznanie wkładu z EFG, (z których 3 złożone przez Finlandię(4)), wszystkich opartych na kryterium globalizacji; zauważa, że 4 z 15 wniosków dotyczyły przedsiębiorstw Nokii; zauważa, że ze sprawozdań końcowych za 2012 r. wynika, że 44 % osób uczestniczących w działaniach EFG znalazło zatrudnienie po upływie 2 lat od daty wniosku Finlandii o wsparcie z EFG, natomiast w roku 2013 odsetek osób zatrudnionych wyniósł 65 %; oczekuje, że w ocenie śródokresowej Komisji, która ma zostać przedstawiona do dnia 30 czerwca 2017 r.(5), znajdą się szczegółowe informacje na temat długoterminowego poziomu reintegracji osób objętych pomocą z EFG, do czego Parlament już wzywał w swojej rezolucji z dnia 15 września 2016 r.(6);

4.  przypomina, że ze strukturalnego punktu widzenia sektor ICT odgrywa kluczową rolę w gospodarce fińskiej; jest zdania, że ostatnie zwolnienia w Nokia Oy odzwierciedlają tendencję utrzymującą się w całej branży technologii w Finlandii, gdzie liczba zatrudnionych w ciągu ostatnich dwóch lat jest bardzo niestabilna w wyniku dużej presji na zwiększenie wydajności i na utrzymanie konkurencyjności produktów;

5.  przypomina, że sektor ICT jest bardzo wrażliwy na zmiany na rynku światowym; zauważa, że konkurencja w tym sektorze jest globalna, co oznacza, że wszyscy uczestnicy rynku mogą starać się o pozyskanie tych samych klientów, a miejsce pracy i pochodzenie kulturowe pracowników mają ograniczone znaczenie;

6.  zwraca uwagę, że zwolnienia w Nokia Oy są częścią programu transformacji przedsiębiorstwa na skalę globalną, który jest potrzebny, aby być w stanie konkurować z producentami z Azji Wschodniej;

7.  zwraca uwagę, że po utworzeniu spółki joint venture z firmą Siemens w dziedzinie technologii sieciowych, Nokia Oy podjęła szereg środków, m. in. przekierowała swoje zasoby na technologie przyszłości i oraz dokonała redukcji personelu, których celem jest obniżenie rocznych kosztów operacyjnych o 900 mln EUR do końca roku 2018;

8.  zauważa, że osoby, które zostały zwolnione przez przedsiębiorstwo Nokia Oy w 2016 r., mają ukończone studia wyższe (40 %) lub ukończoną szkołę średnią (60 %) i pracowały w dziale programowania i wzornictwa, a ich umiejętności zawodowe są w wielu przypadkach nieaktualne; zwraca uwagę, że 21 % beneficjentów objętych pomocą to osoby w wieku powyżej 54 lat, w którym to wieku znalezienie ponownego zatrudnienia na rynku pracy jest wyjątkowo trudne; zauważa ponadto, że w dwóch z trzech zainteresowanych regionów stopa bezrobocia jest od dawna powyżej średniej krajowej oraz że bezrobocie wśród osób dobrze wykształconych jest ogólnie na wysokim poziomie w tych regionach, a w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy powyżej 50 roku życia;

9.  uznaje fakt, że Finlandia opracowała skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług w drodze konsultacji z zainteresowanymi stronami, z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Pracy, którzy powołali grupę roboczą składającą się z przedstawicieli beneficjentów objętych pomocą oraz partnerów społecznych, krajowych i regionalnych;

10.  zauważa, że Finlandia planuje wdrożyć siedem rodzajów środków: środki w zakresie coachingu i inne środki przygotowawcze, (ii) usługi dotyczące zatrudnienia i przedsiębiorczości, (iii) szkolenia, (iv) dotacje na rozpoczęcie działalności, (v) oceny specjalistyczne, (vi) dopłaty do wynagrodzeń oraz (vii) dodatki na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę; zauważa, że działania te stanowią aktywne instrumenty rynku pracy; zauważa, że te środki pomogą w ponownym zatrudnieniu zwolnionych pracowników;

11.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić 13,34 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, czyli dużo poniżej pułapu 35 % ustanowionego w rozporządzeniu w sprawie EFG, i że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub szkoleniach;

12.  z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie usług świadczonych przez sieć EURES do przekazywania finom poszukującym pracy ogłoszeń o pracy z zagranicy; zauważa, że międzynarodowe imprezy rekrutacyjne będą organizowane na skalę regionalną we współpracy z EFG i służbami EURES; z zadowoleniem przyjmuje te środki oraz fakt, że władze fińskie zachęcają zwolnionych pracowników do pełnego korzystania z prawa do swobodnego przepływu;

13.  z zadowoleniem przyjmuje szereg usług w zakresie szkoleń i doradztwa, które mają być zapewnione, a także wsparcie dla osób poszukujących pracy poza Finlandią i dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą; uważa, że środki te są szczególnie odpowiednie z punktu widzenia profilu wiekowego i kwalifikacji zainteresowanych pracowników;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Finlandii rozpoczęły świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług już w dniu 2 czerwca 2016 r., a więc na długo przed złożeniem wniosku o przyznanie z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

15.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16.  wyraża zadowolenie z powodu przeznaczenia kwoty w wysokości 59 000 EUR na działania informacyjne i reklamowe i podkreśla jej znaczenie w zachęcaniu kwalifikujących się beneficjentów do uczestnictwa w środkach wspieranych z EFG;

17.  zwraca uwagę, że na kontrolę i sprawozdawczość przeznaczono wystarczające środki finansowe; zauważa, że systematyczne składanie sprawozdań na temat usług wspieranych przez EFG poprawi prawidłowe wykorzystanie tych środków; z zadowoleniem przyjmuje kwotę 20 000 EUR przeznaczoną na kontrolę i sprawozdawczość;

18.  zwraca uwagę, że przedsiębiorstwo Nokia Network Systems wywiązało się z powziętych zobowiązań prawnych i zasięgnęło opinii wszystkich zainteresowanych stron;

19.  podkreśla, że władze Finlandii potwierdziły, że działania kwalifikowalne nie otrzymają wkładu finansowego z innych instrumentów finansowych Unii;

20.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

21.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów; zauważa, że Finlandia potwierdziła, iż wkład z EFG nie będzie zastępował takich działań;

22.  zaleca państwom członkowskim, by poszukiwały synergii z innymi działaniami finansowanymi ze środków krajowych lub unijnych i wykorzystywały inne programy unijne wraz ze środkami EFG;

23.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do dokumentów związanych z pomocą z EFG;

24.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Rozporządzenie (UE) nr 1309/2013, art. 20.
(6) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie działalności, oddziaływania i wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0361).


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku z Finlandii – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2017/951.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności