Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2058(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0196/2017

Predkladané texty :

A8-0196/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/05/2017 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0209

Prijaté texty
PDF 355kWORD 50k
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems, Fínsko) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0196/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže Únia podporuje globalizáciu; keďže Únia sa stará o jednotlivcov, na ktorých sa dočasne nepriaznivo odrazili zmeny na globálnom trhu; keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu prijímateľov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Fínsko predložilo žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems o finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepúšťania v ekonomickom odvetví, ktoré je v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 zaradené do divízie 26 (Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov), v spoločnosti Nokia Oy (Nokia Network Systems) a u jej troch dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov pôsobiacich najmä v regiónoch na úrovni NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) a Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) a keďže sa očakáva, že na opatreniach sa zúčastní 821 z celkového počtu 945 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF;

E.  keďže žiadosť bola predložená podľa kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli prepustení v referenčnom období štyroch mesiacov v členskom štáte vrátane dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Fínsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 2 641 800 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 4 403 000 EUR;

2.  berie na vedomie, že Fínsko predložilo žiadosť o finančný príspevok z EGF 22. novembra 2016 a že po tom, ako Fínsko pohotovo poskytlo dodatočné informácie, Komisia dokončila jej posúdenie 7. apríla 2017 a v ten istý deň o ňom informovala Európsky parlament;

3.  pripomína, že v odvetví výroby počítačov, elektronických a optických výrobkov bolo doteraz podaných 15 žiadostí o finančný príspevok z fondu EGF, pričom tri z nich predložilo Fínsko(4), a všetky sa týkali globalizácie; konštatuje, že štyri z 15 žiadostí sa týkali spoločností koncernu Nokia; konštatuje, že v záverečných správach k prípadom z roku 2012 sa uvádza, že 44 % pracovníkov zapojených do činností EGF bolo zamestnaných dva roky potom, čo Fínsko podalo žiadosť o príspevok z EGF, a že v správe k prípadom z roku 2013 sa uvádza, že bolo zamestnaných 65 % pracovníkov; očakáva, že Komisia do hodnotenia v polovici obdobia, ktoré má zverejniť do 30. júna 2017(5), zahrnie podrobné informácie o dlhodobej miere opätovného začlenenia prijímateľov pomoci z EGF, čo už požadoval v uznesení Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016(6);

4.  pripomína, že IKT zohrávajú vo Fínskom hospodárstve zo štrukturálneho hľadiska kľúčovú úlohu; domnieva sa, že najnovšie prepúšťanie v spoločnosti Nokia Oy odráža trend, ktorý ovplyvňuje celé fínske odvetvie technológií, v ktorom je zamestnanosť v posledných dvoch rokoch veľmi nestabilná v dôsledku vysokého tlaku na efektívnosť a zachovanie konkurencieschopnosti produktov;

5.  pripomína, že odvetvie IKT je veľmi citlivé na zmeny na svetovom trhu; konštatuje, že hospodárska súťaž v tomto odvetví je globálna, čo znamená, že všetky subjekty na trhu môžu súperiť o rovnakého zákazníka, a lokalita, v ktorej sa zamestnanci nachádzajú, a kultúrne prostredie, z ktorého pochádzajú, majú len obmedzený význam;

6.  poznamenáva, že prepúšťanie v spoločnosti Nokia Oy je súčasťou jej programu globálnej transformácie, ktorý je potrebný, aby spoločnosť mohla súťažiť s východoázijskými konkurentmi;

7.  upozorňuje, že po založení spoločného podniku so spoločnosťou Siemens v oblasti sieťových technológií spoločnosť Nokia Oy prijala niekoľko opatrení vrátane presunu zdrojov na technológie budúcnosti a znižovania počtu zamestnancov s cieľom dosiahnuť do konca roku 2018 zníženie ročných prevádzkových nákladov o 900 miliónov EUR;

8.  poznamenáva, že zamestnanci prepustení spoločnosťou Nokia Oy v roku 2016 majú vysokú (40 %) a stredne vysokú (60 %) kvalifikáciu a pracovali v oblasti programovania a dizajnu, pričom ich odborné zručnosti boli v mnohých prípadoch zastarané; poznamenáva, že 21 % cieľových prijímateľov je starších ako 54 rokov, čiže sú vo veku, kedy je mimoriadne náročné opätovne si nájsť zamestnanie na trhu práce; dodáva, že miera nezamestnanosti v dvoch z troch dotknutých regiónov je dlhodobo nad celoštátnym priemerom a miera nezamestnanosti osôb s vysokou kvalifikáciou je v týchto regiónoch celkovo vysoká, pričom situácia je obzvlášť zložitá v prípade zamestnancov starších ako 50 rokov;

9.  berie na vedomie, že Fínsko vypracovalo koordinovaný balík personalizovaných služieb na základe konzultácii so zúčastnenými stranami a Ministerstvo pre zamestnanosť a hospodárstvo zvolalo pracovnú skupinu, ktorá zahŕňa zástupcov prijímateľov, sociálnych, štátnych a regionálnych partnerov;

10.  berie na vedomie, že Fínsko plánuje sedem typov opatrení: i) odborné vedenie (koučing) a iné prípravné opatrenia, ii) služby zamestnanosti a podnikateľské služby, iii) odborná príprava, iv) granty na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, v) odborné posúdenia, vi) dotácie na mzdy a vii) príspevky na náklady na cestu, nocľah a sťahovanie; poznamenáva, že tieto opatrenia predstavujú aktívne opatrenia na trhu práce; konštatuje, že tieto opatrenia pomôžu opätovne zamestnať prepustených pracovníkov;

11.  poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú tvoriť 13,34 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

12.  víta, že na informovanie fínskych uchádzačov o prácu o pracovných príležitostiach v zahraničí sa využíva služba siete EURES; konštatuje, že medzinárodné podujatia zamerané na nábor pracovníkov budú organizované na regionálnej úrovni v spolupráci s EGF a službami siete EURES; víta tieto opatrenia a skutočnosť, že fínske orgány nabádajú prepustených pracovníkov, aby v plnej miere využívali svoje právo na voľný pohyb;

13.  víta škálu školení a poradenských služieb, ktoré majú byť poskytované, ako aj podporu osôb hľadajúcich zamestnanie mimo Fínska a začínajúcich podnikov (startupov); z hľadiska veku a schopností príslušných pracovníkov považuje tieto opatrenia za obzvlášť vhodné;

14.  víta skutočnosť, že fínske orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 2. júna 2016, teda v dostatočnom časovom predstihu pred podaním žiadosti o podporu navrhovaného koordinovaného balíka z fondu EGF;

15.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a je udržateľné;

16.  víta sumu 59 000 EUR, ktorá bola vyčlenená na informácie a propagáciu, a zdôrazňuje jej význam pre motiváciu oprávnených prijímateľov k účasti na opatreniach podporovaných z EGF;

17.  konštatuje, že na kontrolu a podávanie správ sú pridelené dostatočné finančné prostriedky; konštatuje, že systematické podávanie správ o službách podporovaných z EGF zlepší náležité využívanie finančných prostriedkov; víta sumu 20 000 EUR, ktorá bola pridelená na kontrolu a podávanie správ;

18.  konštatuje, že podnik Nokia Network Systems splnil svoje zákonné povinnosti a uskutočnil konzultácie so všetkými zúčastnenými stranami;

19.  zdôrazňuje, že fínske orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia sa neprijímajú finančné príspevky z iných finančných nástrojov Únie;

20.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prispôsobenou odbornou prípravou a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

21.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví; konštatuje, že Fínsko potvrdilo, že príspevok z EGF tieto opatrenia skutočne nenahradí;

22.  odporúča členským štátom, aby vyhľadávali súčinnosť s inými činnosťami financovanými z vnútroštátnych prostriedkov alebo prostriedkov EÚ a aby okrem opatrení EGF využívali aj ďalšie programy EÚ;

23.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

24.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

25.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Nariadenie (EÚ) č. 1309/2013, článok 20.
(6) Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2016 o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (prijaté texty, P8_TA(2016)0361).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Fínska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/951.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia