Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2058(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0196/2017

Predložena besedila :

A8-0196/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/05/2017 - 10.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0209

Sprejeta besedila
PDF 343kWORD 53k
Sreda, 17. maj 2017 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2017 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0196/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker Unija spodbuja globalizacijo; ker Unija poskrbi za posameznike, ki trenutno čutijo posledice zaradi sprememb na svetovnem trgu; ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Finska vložila vlogo EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 26 NACE Revizija 2 (Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov) v podjetju Nokia Oy (Nokia Network Systems) ter treh dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, ki poslujejo predvsem v regijah na ravni NUTS 2 Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) in Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D), in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 821 izmed 945 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

E.  ker je bila vloga vložena na podlagi meril za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 delavcev, ki so postali presežni v referenčnem obdobju štirih mesecev v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Finska na podlagi navedene uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 2 641 800 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 4 403 000 EUR;

2.  je seznanjen, da je Finska vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložila 22. novembra 2016, Komisija pa je njeno oceno, potem ko je Finska hitro predložila dodatne informacije, dokončala 7. aprila 2017 in še istega dne obvestila Parlament;

3.  opozarja, da je bilo za sektor proizvodnje računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov vloženih 15 vlog ESPG, med katerimi je tri vložila Finska(4), pri vseh pa je bilo merilo globalizacija; ugotavlja, da so se štiri vloge od petnajstih nanašale na podjetja družbe Nokia; ugotavlja, da končna poročila za primer iz leta 2012 prikazujejo, da je bilo 44 % udeležencev pri dejavnostih ESPG 2 leti zatem, ko je Finska posredovala vlogo ESPG, zaposlenih, za primer iz leta 2013 pa je ta delež znašal 65 %; pričakuje, da bo vmesna ocena Komisije, ki jo je treba opraviti do 30. junija 2017(5), vsebovala podrobne informacije o dolgoročni stopnji ponovne vključitve tistih, ki prejemajo pomoč ESPG, k čemur je Parlament že pozval v resoluciji z dne 15. septembra 2016(6);

4.  želi spomniti, da ima informacijska in komunikacijska tehnologija ključno strukturno vlogo v finskem gospodarstvu; meni, da nedavna odpuščanja presežnih delavcev v podjetju Nokia Oy odražajo trend, ki vpliva na celotno finsko tehnološko industrijo, v kateri je število zaposlenih v zadnjih dveh letih izjemno nestabilno zaradi visokih pritiskov za povečanje učinkovitosti in ohranitev konkurenčnosti proizvodov;

5.  opozarja, da je industrija IKT izjemno dovzetna za spremembe na svetovnem trgu; ugotavlja, da konkurenca v sektorju poteka v svetovnem merilu, kar pomeni, da se lahko vsi tržni akterji potegujejo za iste stranke, lokacija in kulturna pripadnost osebja pa sta zgolj postranskega pomena;

6.  je seznanjen, da so odpuščanja presežnih delavcev v podjetju Nokia Oy del programa svetovnega preoblikovanja tega podjetja, ki je potrebno, da bi lahko bilo podjetje konkurenčno vzhodnoazijskim tekmecem;

7.  poudarja, da je podjetje Nokia Oy po vzpostavitvi skupnega podjetja za omrežne tehnologije s podjetjem Siemens sprejelo številne ukrepe, med drugim je svoja sredstva posvetilo tehnologijam prihodnosti in zmanjšalo število osebja, katerih cilj je zmanjšanje letnih stroškov poslovanja za 900 milijonov EUR do konca leta 2018;

8.  ugotavlja, da so delavci, ki jih je podjetje Nokia Oy odpustilo leta 2016, univerzitetni diplomanti (40 %) ali imajo srednješolsko diplomo (60 %) in so vsi delali na področju programiranja in oblikovanja, njihovo strokovno znanje in spretnosti pa so pogosto zastareli; ugotavlja, da je 21 % upravičencev starejših od 54 let in so torej dosegli starost, pri kateri je ponovna zaposlitev na trgu dela še posebej težavna; poleg tega ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti v dveh od treh prizadetih regij že dalj časa nad nacionalnim povprečjem in da je brezposelnost visoko izobraženih v skupnem v teh regijah na visoki ravni, pri čemer je položaj še zlasti težaven za delavce, starejše od 50;

9.  priznava, da je Finska usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravila v posvetovanju z deležniki, pri čemer je ministrstvo za gospodarstvo in zaposlovanje sklicalo delovno skupino, ki je vključevala predstavnike upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, ter socialne, nacionalne in regionalne partnerje;

10.  je seznanjen, da Finska načrtuje sedem vrst ukrepov: (i) mentorstvo in drugi pripravljalni ukrepi, (ii) zaposlitvene in poslovne storitve, (iii) usposabljanje, (iv) nepovratna sredstva za zagon podjetja, (v) ocene strokovnjakov, (vi) subvencioniranje plač ter (vii) nadomestila za potne stroške, stroške prenočitve in selitve; ugotavlja, da so ti ukrepi aktivni ukrepi na trgu dela; ugotavlja, da bodo ti ukrepi v pomoč pri iskanju nove zaposlitve za presežne delavce;

11.  ugotavlja, da bo za ukrepe dohodkovne podpore namenjenih 13,34 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je precej nižje od praga 35 %, določenega v uredbi o ESPG, in da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih upravičencev pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

12.  pozdravlja uporabo mreže EURES za posredovanje tujih razpisov za delovna mesta finskim iskalcem zaposlitve; je seznanjen, da se bodo sodelovanju z ESPG in službami EURES na regionalni ravni organizirali mednarodni zaposlitveni dogodki; pozdravlja te ukrepe in dejstvo, da finski organi spodbujajo odpuščene delavce, naj v celoti izkoristijo svojo pravico do prostega gibanja;

13.  je zadovoljen, da se bo zagotavljala široka paleta storitev usposabljanja in svetovanja, pa tudi podpora za brezposelne, ki iščejo službo zunaj Finske, in zagonska podjetja; meni, da so ti ukrepi še posebej primerni glede na starostni profil in veščine zadevnih delavcev;

14.  pozdravlja dejstvo, da so začeli finski organi prilagojene ukrepe za presežne delavce izvajati 2. junija 2016, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

15.  želi spomniti, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi iz ESPG, predvideti razmere na trgu dela ter potrebna znanja in spretnosti v prihodnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  pozdravlja, da je bilo 59 000 EUR namenjenih informiranju in publiciteti, in poudarja, kako pomembne so te dejavnosti pri spodbujanju upravičencev za sodelovanje pri ukrepih, ki jih podpira ESPG;

17.  ugotavlja, da je za nadzor in poročanje dodeljenih dovolj sredstev; ugotavlja, da se bo s sistematičnim poročanjem o storitvah, ki jih podpira ESPG, izboljšala pravilna uporaba sredstev; pozdravlja, da se je znesek 20 000 EUR dodelil nadzoru in poročanju;

18.  ugotavlja, da je družba Nokia Network Systems izpolnila svoje pravne obveznosti in se posvetovala z vsemi vključenimi deležniki;

19.  poudarja, da finske oblasti potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpajo finančni prispevki iz drugih finančnih instrumentov Unije;

20.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

21.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev; ugotavlja, da je Finska potrdila, da finančni prispevek iz ESPG teh ukrepov ne bo nadomestil;

22.  priporoča, naj države članice poiščejo sinergije z drugimi ukrepi, ki se financirajo iz nacionalnih skladov ali skladov Unije, ter skupaj z ukrepi ESPG uporabijo tudi druge programe Unije;

23.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

24.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

26.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia
(5) Člen 20 Uredbe (EU) št. 1309/2013.
(6) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. septembra 2016 o dejavnostih, učinku in dodani vrednosti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0361).


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (na podlagi vloge Finske – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2017/951.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov