Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2058(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0196/2017

Ingivna texter :

A8-0196/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/05/2017 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0209

Antagna texter
PDF 265kWORD 47k
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 17 maj 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0157 – C8‑0131/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0196/2017), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Unionen främjar globalisering. Unionen skyddar enskilda individer som för tillfället påverkas av förändringar på den globala marknaden. Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, fastställa unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Finland lämnade in ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 26 (tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik) vid Nokia Oy (Nokia Network Systems) och tre underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, som i första hand är verksamma i Nuts 2-regionerna Helsingfors-Nyland (Nyland) (FI1B), Västra Finland (Birkaland) (FI19) och Norra och Östra Finland (Norra Österbotten (FI1D). 821 av 945 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna.

E.  Ansökan lämnades in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i en medlemsstat. Även arbetstagare hos underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriterierna enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Finland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 641 800 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 4 403 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att Finland lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 22 november 2016, och att kommissionen, efter att ytterligare information omgående hade lämnats av Finland, avslutade sin bedömning den 7 april 2017 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet påminner om att sektorn för tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik redan varit föremål för femton ansökningar om medel ur fonden, varav tre lämnats in av Finland(4). Samtliga ansökningar baserades på globaliseringskriterier. Parlamentet konstaterar att fyra av de femton ansökningarna avsåg Nokiaföretag. Parlamentet konstaterar att slutrapporterna för 2012 visar att 44 % av deltagarna i fondens verksamhet var anställda två år efter datumet för Finlands ansökan om medel ur fonden, och siffrorna för 2013 visar på en anställningsgrad på 65 %. Parlamentet förväntar sig att kommissionens halvtidsöversyn, som ska läggas fram före den 30 juni 2017(5), ska inbegripa detaljerade uppgifter om återintegreringsgraden på lång sikt för personer som erhållit stöd från fonden, vilket redan efterlystes i parlamentets resolution av den 15 september 2016(6).

4.  Europaparlamentet påminner om att IKT strukturellt spelar en nyckelroll i den finländska ekonomin. Parlamentet anser att de senaste uppsägningarna vid Nokia Oy återspeglar en trend som påverkar hela den finländska teknikindustrin, där sysselsättningsnivån under de senaste åren varit mycket instabil till följd av ett stort tryck att öka effektiviteten och upprätthålla produkternas konkurrenskraft.

5.  Europaparlamentet påminner om att IKT-industrin är ytterst känslig för förändringar på den globala marknaden. Parlamentet konstaterar att konkurrensen inom sektorn är global, vilket innebär att alla marknadsaktörer kan konkurrera om samma kund, och att personalens lokalisering och kulturella bakgrund har begränsad betydelse.

6.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna vid Nokia Oy är ett led i företagets världsomspännande omställningsprogram som behövs för att klara av konkurrensen från de östasiatiska rivalerna.

7.  Europaparlamentet påpekar att Nokia efter inrättandet av ett gemensamt företag med Siemens för nätteknik vidtog ett antal åtgärder, inbegripet en överföring av resurser till framtidens teknik och en personalminskning, i syfte att minska sina årliga driftskostnader med 900 miljoner EUR före utgången av 2018.

8.  Europaparlamentet konstaterar att de personer som blev arbetslösa från Nokia Oy under 2016 antingen hade universitetsutbildning (40 %) eller gymnasieexamen (60 %) och hade arbetat med programmering och design med yrkeskvalifikationer som i många fall var föråldrade. Parlamentet konstaterar att 21 % av de berörda stödmottagarna är över 54 år, vilket är en ålder då det är mycket svårt att återanställas på arbetsmarknaden. Parlamentet konstaterar dessutom att arbetslöshetsgraden länge legat över det nationella genomsnittet i två av de tre berörda regionerna, och att arbetslösheten bland högutbildade överlag är hög i dessa regioner, med en situation som är särskilt svår för personer över 50 år.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar att Finland har utarbetat det samordnade paketet av individanpassade tjänster i samråd med de berörda aktörerna efter att arbets- och näringsministeriet inrättat en arbetsgrupp med företrädare för de berörda stödmottagarna, arbetsmarknadens parter och nationella och regionala partner.

10.  Europaparlamentet noterar att Finland planerar sju olika typer av åtgärder: i) handledning och andra förberedande åtgärder, ii) sysselsättnings- och företagstjänster, iii) yrkesutbildningsinsatser iv) startpengar, v) expertbedömningar, vi) lönesubventioner, vii) bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder kommer att underlätta återanställningen av de uppsagda arbetstagarna.

11.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 13,34 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

12.  Europaparlamentet välkomnar utnyttjandet av Eures-nätverkets tjänster för att vidarebefordra jobbannonser från utlandet till finländska arbetssökande. Parlamentet noterar att internationella rekryteringsevenemang kommer att anordnas regionalt i samarbete med fonden och Eures-tjänsterna. Parlamentet välkomnar dessa åtgärder och det faktum att de finländska myndigheterna uppmuntrar de uppsagda arbetstagarna att fullt ut utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

13.  Europaparlamentet välkomnar den uppsättning utbildnings- och rådgivningstjänster som ska tillhandahållas liksom stödet till personer som söker arbete utanför Finland och till nystartade företag. Parlamentet anser att dessa åtgärder är särskilt lämpliga mot bakgrund av de berörda arbetstagarnas ålder och kompetens.

14.  Europaparlamentet välkomnar att de finländska myndigheterna den 2 juni 2016 inledde de individanpassade åtgärderna, långt innan ansökan om stöd från EGF lämnades in för det föreslagna samordnade paketet.

15.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden bör utformas med hänsyn till framtida utsikter på arbetsmarknaden och den kompetens som krävs, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

16.  Europaparlamentet välkomnar det belopp på 59 000 EUR som anslagits för information och publicitet, och betonar hur viktig denna verksamhet är för att uppmuntra stödberättigade mottagare att delta i de åtgärder som stöds via fonden.

17.  Europaparlamentet noterar att tillräckliga medel har anslagits för kontroll och rapportering. Parlamentet konstaterar att en systematisk rapportering om de tjänster som stöds via fonden kommer att bidra till ett korrekt utnyttjande av fonden. Parlamentet välkomnar det belopp på 20 000 EUR som avsatts för kontroll och rapportering.

18.  Europaparlamentet konstaterar att Nokia Network Systems har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter och hållit samråd med samtliga berörda aktörer.

19.  Parlamentet betonar att de finländska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får ekonomiskt stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument.

20.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

21.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer. Parlamentet betonar att Finland har bekräftat att stödet ur fonden faktiskt inte kommer att ersätta dessa åtgärder.

22.  Europaparlamentet rekommenderar att medlemsstaterna försöker finna synergier med andra åtgärder som finansieras med nationella medel eller unionsmedel, och utnyttjar andra unionsprogram vid sidan av åtgärders finansierade via fonden.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att allmänheten får tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

24.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Artikel 20 i förordning (EU) nr 1309/2013.
(6) Europaparlamentets resolution av den 15 september 2016 om verksamheten inom och effekterna och mervärdet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter mellan 2007 och 2014 (Antagna texter, P8_TA(2016)0361).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/951.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy