Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2283(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0114/2017

Indgivne tekster :

A8-0114/2017

Forhandlinger :

PV 16/05/2017 - 15
CRE 16/05/2017 - 15

Afstemninger :

PV 17/05/2017 - 10.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0210

Vedtagne tekster
PDF 239kWORD 51k
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg
Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
P8_TA(2017)0210A8-0114/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 17. maj 2017 om årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2015/2283(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2003 om bedre lovgivning og til den nyeste udgave, den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning,

–   der henviser til protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union,

–  der henviser til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til de praktiske foranstaltninger, der blev vedtaget den 22. juli 2011 mellem de kompetente tjenester i Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende gennemførelsen af artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i forbindelse med aftaler ved førstebehandling,

–  der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om årsrapporterne 2012-2013 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet(1),

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om målrettet EU-regulering samt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet – 19. rapport om bedre lovgivning for 2011(2),

–  der henviser til sin beslutning af 13. september 2012 om den 18. rapport om bedre lovgivning – anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2010)(3),

–  der henviser til sin beslutning af 14. september 2011 om bedre lovgivning, subsidiaritet, proportionalitet og intelligent lovgivning(4),

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Europa-Parlamentet og Regionsudvalget, der blev undertegnet den 5. februar 2014,

–  der henviser til Kommissionens årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (COM(2015)0315),

–  der henviser til Regionsudvalget årsrapport om nærhedsprincippet 2014,

–  der henviser til COSAC’s halvårlige beretninger om udviklingen i Den Europæiske Unions procedurer og praksis vedrørende parlamentarisk kontrol af 19. juni 2014, 14. november 2014, 6. maj 2015 og 4. november 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og 132,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og til udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0114/2017),

A.  der henviser til, at Kommissionen i 2014 modtog 21 begrundede udtalelser om 15 forslag fra Kommissionen; der henviser til, at der i alt blev modtaget 506 indlæg, herunder de indlæg, der blev fremsendt som led i den politiske dialog;

B.  der henviser til, at tre nationale kamre (det danske Folketing, det nederlandske Tweede Kamer og Det Forenede Kongeriges House of Lords) i 2014 udsendte rapporter med detaljerede forslag til, hvorledes de nationale parlamenters rolle i beslutningsprocessen kan styrkes;

C.  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Europa-Parlamentet og Regionsudvalget, der blev undertegnet den 5. februar 2014, hvori begge institutioner har forpligtet sig til at styrke EU's legitimitet;

D.  der henviser til, at Kommissionen den 19. maj 2015 vedtog en pakke med foranstaltninger til bedre regulering med nye integrerede retningslinjer for bedre regulering, herunder en opdateret vejledning i vurdering af nærhed og proportionalitet i forbindelse med konsekvensanalyse af nye initiativer;

E.  der henviser til, at Parlamentets Enhed for Konsekvensanalyse i 2014 udarbejdede 31 indledende vurderinger, to detaljerede vurderinger, tre alternative eller supplerende konsekvensanalyser af Kommissionens konsekvensanalyser samt en konsekvensanalyse af ændringsforslag;

F.  der henviser til, at delegerede beføjelser i Unionens lovgivningsmæssige retsakter tillægges, hvor der er behov for fleksibilitet og effektivitet, og hvor dette ikke kan opnås ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure; der henviser til, at vedtagelsen af regler, der er væsentlige for det behandlede emne, er forbeholdt lovgiverne;

G.  der henviser til, at nærhed og proportionalitet er centrale overvejelser i forbindelse med retrospektive evalueringer, hvorved det vurderes, hvorvidt EU-foranstaltninger reelt leverer de forventede resultater med hensyn til effektivitet, nyttevirkning, kohærens, relevans og merværdi på EU-plan;

1.  glæder sig over, at der fortsat tages højde for nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som i overensstemmelse med traktaterne er blandt Den Europæiske Unions styrende principper, når den vælger at handle, og som bør betragtes som en integreret del af EU's beslutningsproces; minder om, at Kommissionen i henhold til traktaten i forbindelse med ethvert nyt lovgivningsinitiativ er forpligtet til at undersøge, hvorvidt EU har ret til at gribe ind, og hvorvidt denne indgriben er berettiget ud fra subsidiaritets- og proportionalitetshensyn, samt at ethvert initiativ skal være ledsaget af en begrundelse, hvori der bl.a. gøres rede for, hvordan det overholder disse principper;

2.  understreger, at kontrol med nærhedsprincippet, som udgår fra medlemsstaternes nationale parlamenter, er blandt de vigtigste redskaber for at mindske det såkaldte "demokratiske underskud" og for samarbejde mellem EU's institutioner og de nationale institutioner; påpeger, at de nationale parlamenter har en vigtig rolle at spille med hensyn til at sikre, at beslutninger træffes på det niveau, der er mest effektivt, og som er så tæt på borgerne som muligt; understreger, at vedtagelse af retsakter kræver samtykke fra et stort flertal i Rådet – der består af nationale ministre fra alle medlemsstaterne, som er politisk ansvarlige over for deres nationale parlamenter – og at dette er en anden måde, hvorpå nærhedsprincippet respekteres i fuldt omfang;

3.  bemærker, at der i 2014 var et betragteligt fald i antallet af begrundede udtalelser modtaget fra de nationale parlamenter; påpeger, at et sådant fald dog kan være et resultat af det faldende antal lovgivningsmæssige forslag fra Kommissionen; henleder opmærksomheden på, at intet forslag fra Kommissionen i 2014 blev gjort til genstand for proceduren med "gult kort" eller "orange kort" i henhold til protokol nr. 2 om anvendelsen af nærheds- og proportionalitetsprincipperne; minder om, at proceduren med det "gule kort" tidligere er blevet udløst to gange (én gang i 2012 og én gang i 2013), hvilket viser, at systemet fungerer;

4.  bemærker, at kun 15 parlamentskamre afgav begrundede udtalelser i 2014, og at det udgør en nedgang på ca. 50 % i de i alt 41 parlamentskamres deltagelse sammenlignet med 2013;

5.  glæder sig over, at alle EU-institutioner i 2014 spillede en aktiv rolle med hensyn til at sikre kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union; glæder sig over, at den politiske dialog mellem Kommissionen og de nationale parlamenter blev styrket, herunder ved at kommissærer aflagde adskillige besøg i nationale parlamenter;

6.  bemærker imidlertid, at et flertal af udtalelserne fra de nationale parlamenter er fremsat af et fåtal af nationale parlamentskamre; opfordrer de øvrige parlamentskamre til at involvere sig mere i den europæiske debat;

7.  bemærker, at det af nogle nationale parlamenter er blevet fremhævet, at begrundelsen for så vidt angår nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i en række af Kommissionens lovgivningsforslag er utilstrækkelig eller i realiteten ikkeeksisterende; opfordrer Kommissionen til at forbedre sine begrundelser ved altid at give en detaljeret, omfattende og sagligt begrundet analyse af sine forslag med hensyn til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, hvilket ville hjælpe de nationale parlamenter med at udføre en mere effektiv gennemgang af disse forslag;

8.  bemærker, at Udvalget for Konsekvensanalyse (IAB) har anslået, at omkring 32 % af de konsekvensanalyser (IA'er), som det vurderede i 2014, indeholdt en utilfredsstillende analyse af nærhedsprincippet eller proportionalitetsprincippet eller dem begge; bemærker, at denne andel svarer til andelen i tidligere år, og mener derfor, at forbedringer kan være nødvendige;

9.  bemærker i forbindelse med det foranstående den afgørende rolle, som konsekvensanalyser spiller som hjælp til beslutningstagningen i lovgivningsprocessen, og understreger i denne sammenhæng, at der må tages passende hensyn til nærheds- og proportionalitetsaspekter; glæder sig i denne forbindelse over pakken med foranstaltninger til bedre regulering, som Kommissionen vedtog den 19. maj 2015 med henblik på at sikre, at EU's lovgivning i højere grad tjener borgernes interesser, og som bl.a. imødekommer de af IAB fremsatte bekymringer med hensyn til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; glæder sig over, at der heri er medtaget en grundigere redegørelse fra Kommissionen om, hvorledes lovgivningsforslag opfylder de retlige forpligtelser med hensyn til nærhed og proportionalitet, herunder i sine konsekvensanalyser; understreger under alle omstændigheder, at pakken af foranstaltninger til bedre regulering skal bruges til at skabe solid EU-lovgivning om spørgsmål, med hensyn til hvilke der bedst kan opnås reelle fremskridt og merværdi på EU-plan;

10.  minder om vigtigheden af de årlige rapporter om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som udarbejdes af Kommissionen; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at fremlægge mere detaljerede årlige rapporter om nærhed og proportionalitet, herunder en grundigere analyse af proportionalitetsprincippet;

11.  glæder sig over rapporterne fra en række nationale parlamenter, navnlig det danske Folketing, det nederlandske Tweede Kamer og det britiske House of Lords, som leverer et værdifuldt bidrag til debatten om de nationale parlamenters rolle i EU's beslutningsproces, og tager de forslag, som fremsendes i disse rapporter, til efterretning; bemærker, at de indeholder idéer til, hvordan man kan udvide anvendelsesområdet for mekanismen for kontrol med anvendelsen af nærhedsprincippet, og slår til lyd for, at begrundede udtalelser også bør vedrøre forslagenes overholdelse af proportionalitetsprincippet; mener dog, at den praktiske gennemførlighed af disse forslag kræver omhyggelig evaluering og en revision af de relevante traktater og protokoller, eftersom de ikke afspejles i de gældende traktater; opfordrer andre nationale parlamenter til at fremkomme med deres synspunkter om, hvilken rolle de mener, de nationale parlamenter bør spille i EU's beslutningsproces; glæder sig over de nationale parlamenters deltagelse i den europæiske debat og opfordrer dem til at samarbejde endnu tættere med hinanden og med Europa-Parlamentet;

12.  foreslår, at det ved en eventuel revision af traktaterne og de tilknyttede protokoller kunne overvejes, hvorvidt begrundede udtalelser bør være begrænset til at undersøge overholdelsen af nærhedsprincippet eller også bør omfatte proportionalitetsvurderinger, hvor mange tilsagn fra nationale parlamenter der kræves for at udløse en procedure med "gult kort" eller "orange kort", og hvad konsekvenserne bør være i tilfælde, hvor tærsklen for disse procedurer i henhold til artikel 7, stk. 2, i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er nået;

13.  bemærker, at adskillige nationale parlamenter inden for rammerne af Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC) har givet udtryk for deres interesse i at foreslå indførelsen af en ordning med "grønt kort" som et instrument til forbedring af den politiske dialog; er af den opfattelse, at det bør overvejes at indføre denne ordning med "grønt kort", som ville give de nationale parlamenter mulighed for at foreslå Kommissionen at behandle et lovgivningsforslag; mener, at det i denne forbindelse kunne overvejes, hvor stort et antal nationale parlamenter der kræves for at udløse en sådan procedure, og i hvor stor en udstrækning den skal have virkning; understreger, at den eventuelle indførelse af en sådan mekanisme ikke bør undergrave EU's institutioner og den almindelige lovgivningsprocedure;

14.  noterer sig den anmodning, som en række nationale parlamenter har fremsat, om at udvide den periode på otte uger, som de har til at afgive en begrundet udtalelse i henhold til artikel 6 i protokol nr. 2; mener i denne forbindelse, at spørgsmålet om fastsættelsen af en passende frist, som de nationale parlamenter bør have til at afgive begrundede udtalelser, såfremt de anmoder herom på grund af tidspres af begrundede objektive årsager, såsom naturkatastrofer og ferieperioder, efter aftale mellem de nationale parlamenter og Kommissionen, kunne overvejes; er af den opfattelse, at dette kan opnås gennem et politisk tilsagn aftalt mellem institutionerne og de nationale parlamenter i første instans, uden at det giver anledning til forsinkelser i vedtagelsen af relevant lovgivning; understreger, at en sådan periode bør være resultatet af at finde en rimelig balance mellem de nationale parlamenters ret til at gøre indsigelse på grundlag af nærhedsprincippet og den effektivitet, hvormed Unionen bør reagere på borgernes ønsker; bemærker i denne forbindelse, at de nationale parlamenter har mulighed for at intervenere og overveje spørgsmålet om overholdelse af nærhedsprincippet, inden Kommissionen forelægger sit lovgivningsmæssige initiativ, når den fremlægger grøn- og hvidbøger eller dets årlige arbejdsprogram; mener, at inddragelsen af de nationale parlamenter i EU's anliggender har udviklet sig betydeligt siden vedtagelsen af Lissabontraktaten, bl.a. ved hjælp af deres regelmæssige kontakter med andre nationale parlamenter;

15.  mener, at såfremt medlemsstaterne bliver enige om at forlænge den frist, som de nationale parlamenter har til at afgive en begrundet udtalelse i henhold til artikel 6 i protokol nr. 2, bør dette medtages i en kommende revision af traktaten; en sådan forlængelsesperiode kan derefter også fastlægges i den afledte ret;

16.  minder om, at de nationale parlamenter inden for rammerne af høringsproceduren eller inden for rammerne af den politiske dialog til enhver tid har mulighed for at give udtryk for betænkeligheder vedrørende overholdelsen af nærhedsprincippet ved hjælp af en udtalelse stilet til Kommissionen;

17.  opfordrer de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet til at engagere sig mere effektivt med hinanden, bl.a. ved at udvikle uformelle kontakter mellem Europa-Parlamentets medlemmer og nationale parlamentsmedlemmer vedrørende specifikke politikområder;

18.  mener, at det er vigtigt at støtte de nationale og regionale parlamenter gennem værktøjer, der gør det muligt at udveksle oplysninger, såsom etableringen af en IT-platform, der er tilgængelig for EU-borgerne; understreger, at der, navnlig eftersom antallet af begrundede udtalelser fra de nationale parlamenter i 2014 var uændret i forhold til antallet af forslag fra Kommissionen, bør udvikles en mekanisme for at styrke inddragelsen af de nationale parlamenter i EU's lovgivningsproces, idet de enkelte institutioners beføjelser og nærhedsprincippet dog skal respekteres fuldt ud;

19.  tilskynder til interparlamentarisk samarbejde med henblik på at styrke de nationale parlamenters rolle i EU's lovgivningsproces; understreger, at det er vigtigt med en bedre udnyttelse af de interparlamentariske redskaber, som de nationale parlamenter råder over, såsom COSAC, de interparlamentariske møder, der afholdes af Europa-Parlamentet, og den interparlamentariske konference om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

20.  mener, at det er vigtigt at øge de nationale parlamenters bevidsthed om deres specifikke rolle i EU's beslutningstagning og yderligere at fremme anvendelsen af IPEX (EU Interparliamentary Exchange), der letter udvekslingen af oplysninger; minder om, at de offentlige høringer, der regelmæssigt afholdes af Kommissionen, kan være en kilde til information, men fortsat næsten ikke benyttes af medlemmer af de nationale parlamenter;

21.  anbefaler at anvende netværket af repræsentanter for nationale parlamenter yderligere til at øge opmærksomheden omkring nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og til at forbedre IPEX' funktion;

22.  mener, at begrundede udtalelser fra nationale parlamenter i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i protokol nr. 2 skal tages i betragtning i behørigt omfang af alle EU-institutioner i forbindelse med Unionens beslutningsproces og opfordrer i denne forbindelse EU-institutionerne til at træffe passende foranstaltninger med henblik herpå;

23.  minder om, at det i henhold til proportionalitetsprincippet, der er forankret i artikel 5 i TEU, kræves, at indholdet og formen af Unionens handling i medfør af proportionalitetsprincippet ikke går videre end nødvendigt for at nå målene i traktaterne; understreger, at Domstolen har fastslået, at proportionalitetsprincippet "indeholder et krav om, at de foranstaltninger, som iværksættes med en EU-bestemmelse, skal være egnede til at nå det tilsigtede mål og ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det";

24.  opfordrer Kommissionen til for hvert forslag til retsakt systematisk at gennemføre udvidede proportionalitetsvurderinger, som bør omfatte en passende analyse af de forskellige lovgivningsmæssige muligheder, som den råder over, og en grundig redegørelse for de miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger, som det valgte alternativ forventes at have, samt for dets potentielle virkninger for konkurrenceevnen og for små og mellemstore virksomheder; mener, at disse udvidede proportionalitetsvurderinger bør hjælpe Kommissionen med at vrage alternativer, der har en uforholdsmæssigt stor indvirkning, eller som medfører unødvendige byrder for enkeltpersoner, virksomheder – især små og mellemstore virksomheder – civilsamfundet, arbejdstagere og andre berørte enheder, og bør give mulighed for en bedre gennemgang af forslagene på grundlag af proportionalitetsprincippet; mener, at det kunne overvejes at udvide rækkevidden for begrundede udtalelser til at omfatte overholdelse af proportionalitetsprincippet;

25.  opfordrer Kommissionen til med bistand fra de nationale parlamenter at vurdere muligheden for at fastsætte ikkebindende retningslinjer for at lette de nationale parlamenters opgave med at vurdere, om lovgivningsforslag overholder nærheds- og proportionalitetsprincippet;

26.  glæder sig over erklæringerne fra formændene for det italienske Deputeretkammer, den franske Nationalforsamling, den tyske Forbundsdag og det luxembourgske Deputeretkammer, hvori det understregedes, "at der er behov for mere, ikke mindre, Europa for at imødekomme de udfordringer, vi står overfor, både internt og eksternt";

27.  gentager, at der allerede kunne tages adskillige initiativer med henblik på at forbedre samarbejdet mellem EU-institutionerne og de nationale parlamenter og gøre det mere effektivt, navnlig:

   foreslår, at de begrundede udtalelser fra de nationale parlamenter, som er omhandlet i artikel 6 i protokol nr. 2, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF, fremsendes til medlovgiverne uden forsinkelse
   foreslår, at Kommissionen kunne udarbejde begrundede udtalelser om spørgsmål om nærhedsprincippet med inddragelse af de nationale parlamenter og uden at undergrave deres skønsbeføjelse
   opfordrer de nationale parlamenter til at udveksle deres bemærkninger vedrørende Kommissionens vurderinger;

28.  er af den opfattelse, at Kommissionen, Rådet og Parlamentet bør tage behørigt hensyn til de vurderinger af overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som Regionsudvalget foretager, når sidstnævnte afgiver udtalelser om lovgivningsforslag;

29.  understreger, at lovgivningen bør være forståelig og klar, så parterne har let ved at forstå deres rettigheder og pligter, omfatte passende krav med hensyn til indberetning, overvågning og evaluering, undgå uforholdsmæssige omkostninger og være praktisk gennemførlig;

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0103.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0061.
(3) EUT C 353 E af 3.12.2013, s. 117.
(4) EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 87.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik