Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2634(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0294/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0294/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0213

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 401kWORD 51k
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαγραφή της Γουιάνας από τον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος και την προσθήκη της Αιθιοπίας στον εν λόγω πίνακα (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2017)01951) («η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής(1) (4AMLD), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 64 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες(2), και ιδίως το παράρτημα αυτού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2017, που συνοδεύει την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες που εκτελούνται και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν έως τώρα οι δύο ειδικές επιτροπές του Κοινοβουλίου – η επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος και η εξεταστική επιτροπή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός, το παράρτημά του και η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CΤF), που συνιστούν απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και για τις οποίες απαιτούνται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε υπόχρεες οντότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας 4AMLD·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πιο πρόσφατος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, που εντοπίζει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες, έχει τεθεί σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675 θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν απορριφθεί η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των χωρών, ακόμη και μετά τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2017, ταιριάζει με εκείνους που προσδιορίστηκαν από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά την 29η σύνοδο της ολομέλειάς της από τις 20 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η αιτιολογική σκέψη 28 της 4AMLD και επαναλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση (C(2016)04180) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675, η εκτίμηση της Επιτροπής αποτελεί αυτόνομη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι ελεύθερη να κινηθεί πέρα από τα πρότυπα της FATF, είτε διατηρώντας μια τρίτη χώρα στον κατάλογο, ακόμη και αν διαγραφεί από τη FATF, είτε με τη συμπερίληψη πρόσθετων τρίτων χωρών, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με τα ειδικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 4AMLD·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση της Επιτροπής είναι μια αυτόνομη διαδικασία που πρέπει να διεξάγεται με ολοκληρωμένο και αμερόληπτο τρόπο, αξιολογώντας όλες τις τρίτες χώρες με βάση τα ίδια κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 4AMLD·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε προηγούμενη τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (C(2016)07495) με την αιτιολόγηση ότι η διαδικασία της Επιτροπής δεν ήταν επαρκώς αυτόνομη και δεν αναγνώριζε τον μη εξαντλητικό χαρακτήρα του καταλόγου κριτηρίων («ιδίως») στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 4AMLD, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό βασικά αδικήματα για νομιμοποίηση κονδυλίων από παράνομες δραστηριότητες, όπως φορολογικά εγκλήματα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ελλείψεις των AML/CTF ενδέχεται να επιμείνουν όσον αφορά κάποιες πτυχές του άρθρου 9 παράγραφος 2 σε ορισμένες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στην τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έλαβε δεόντως υπό σημείωση την επιστολή της Επιτροπής με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2017, η οποία αναφέρεται στην εν εξελίξει διαδικασία της Επιτροπής για τον απολογισμό των πιθανοτήτων για τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μιας αυτόνομης διαδικασίας αξιολόγησης για τον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου της ΕΕ, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο, είναι μια από τις επιλογές που αξιολογούνται·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κατανοεί ότι η ανάπτυξη μιας αυτόνομης διαδικασίας αξιολόγησης ενδέχεται να χρειάζεται χρόνο και πόρους, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι σημαντικοί περιορισμοί στο προσωπικό και τους πόρους που διατίθενται στην Επιτροπή για την αποτροπή των χρηματοπιστωτικών εγκλημάτων, ωστόσο αναμένει μια πιο ισχυρή δέσμευση από την Επιτροπή με σαφή και φιλόδοξα ορόσημα (όπως ένας χάρτης πορείας) με σκοπό να δώσει ένα σαφές μήνυμα σχετικά με την κοινή δέσμευση των θεσμικών οργάνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου ζήτησαν από κοινού από τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για αυτήν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη να παρουσιαστεί ενώπιον τους και να διεξάγει κατάλληλη συζήτηση σχετικά με την πρόταση και την αντίρρηση που προβάλλει το Κοινοβούλιο προς αυτήν·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης σχετικά με την έγκριση χάρτη πορείας για την επίτευξη μιας αυτόνομης διαδικασίας αξιολόγησης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(2) ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου