Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2634(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0294/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0294/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/05/2017 - 10.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0213

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 40k
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg
Delegoitun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. toukokuuta 2017 24. maaliskuuta 2017 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta siten, että poistetaan Guyana liitteessä olevan I kohdan taulukosta ja lisätään siihen Etiopia (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)01951) (”delegoidun asetuksen muuttamisesta annettu delegoitu asetus”),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja neuvoston ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20. toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849(1) (neljäs rahanpesun vastainen direktiivi) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 64 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon 14. heinäkuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita,(2) ja erityisesti sen liitteen,

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2017 antamansa päätöslauselman komission 24. marraskuuta 2016 antamasta delegoidusta asetuksesta direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita, annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta(3),

–  ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2017 päivätyn, delegoidun asetuksen muuttamisesta annettuun delegoituun asetukseen liitetyn komission kirjeen,

–  ottaa huomioon parlamentin kahden erityisvaliokunnan, veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän valiokunnan sekä rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkintavaliokunnan, tekemän työn ja tähänastiset päätelmät,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A.  toteaa, että delegoidun asetuksen, sen liitteen ja delegoidun asetuksen muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen tarkoituksena on yksilöidä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita siinä, miten torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, jotka uhkaavat EU:n rahoitusjärjestelmää ja joiden vuoksi neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin nojalla EU:n ilmoitusvelvollisten on tehostettava asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä;

B.  toteaa, että viimeisin komission delegoitu asetus (EU) 2016/1675 direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita, on ollut voimassa 23. syyskuuta 2016 alkaen;

C.  toteaa, että komission delegoitu asetus (EU) 2016/1675 pysyy voimassa, vaikka asetus delegoidun asetuksen muuttamisesta hylätään;

D.  toteaa, että maiden luettelo vastaa myös komission 24. maaliskuuta 2017 hyväksymässä muutetussa delegoidussa asetuksessa tehtyjen muutosten jälkeen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) 29. kokouksessaan 20.–24. helmikuuta 2017 yksilöimien maiden luetteloa;

E.  toteaa, että kuten neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin johdanto-osan 28 kappaleessa todetaan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 perusteluissa (C(2016)04180) toistetaan, komission arviointi on riippumaton prosessi; toteaa, että komissio on näin ollen vapaa ylittämään FATF:n normit joko säilyttämällä kolmannen maan luettelossaan, vaikka FATF olisi poistanut sen, tai ottamalla mukaan muita kolmansia maita edellyttäen, että tämä on neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen erityisten perusteiden mukaista;

F.  toteaa, että komission arviointi on riippumaton prosessi, joka on toteutettava kattavasti ja puolueettomasti siten, että kaikkia kolmansia maita arvioidaan neljännen rahanpesun vastaisen direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen samojen kriteerien perusteella;

G.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi aiemman delegoidun asetuksen muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen (C(2016)07495) sillä perusteella, että komission prosessi ei ollut tarpeeksi riippumaton eikä siinä otettu huomioon perusteluluettelon ei‑tyhjentävää luonnetta (”erityisesti”) rahanpesun vastaisen direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa ja että se sulki siten ulkopuolelle verorikosten tyyppiset rahanpesun esirikokset;

H.  ottaa huomioon, että parlamentti katsoo yhä, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevat puutteet saattavat säilyä useiden 9 artiklan 2 kohdan näkökohtien osalta tietyissä maissa, joita ei ole sisällytetty delegoidun asetuksen muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen luetteloon suuririskisistä kolmansista maista;

I.  ottaa huomioon, että parlamentti on ottanut asianmukaisesti huomioon komission 24. maaliskuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa mainitaan komission meneillään olevat toimet, joilla kartoitetaan mahdollisuuksia vähentää komission riippuvuutta ulkoisista tietolähteistä; ottaa huomioon, että yhtenä arvioitavana vaihtoehtona on käynnistää riippumaton arviointiprosessi korkeariskisiä kolmansia maita koskevasta EU:n luettelosta, kuten parlamentti on pyytänyt;

J.  arvostaa sitä, että komissio on valmis käyttämään riippumattoman arviointiprosessin kehittämiseen aikaa ja resursseja, joita tämä työ mahdollisesti edellyttää, varsinkin kun otetaan huomioon, että komission käytettävissä on hyvin rajallinen määrä henkilöstöä ja resursseja talousrikosten ehkäisemiseen; odottaa kuitenkin komissiolta voimakkaampaa sitoutumista asetettuihin kunnianhimoisiin merkkipaaluihin (kuten etenemissuunnitelmaan), jotta voidaan antaa selkeä viesti toimielinten yhteisestä sitoutumisesta rahanpesun, veronkierron ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan;

K.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ovat yhdessä pyytäneet tästä delegoidusta säädöksestä vastaavaa komission jäsentä saapumaan valiokuntien kuultavaksi, jotta ehdotuksesta ja parlamentin sitä koskevasta vastustuksesta voidaan keskustella asianmukaisesti;

1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.  pyytää komissiota esittämään uuden delegoidun säädöksen, jossa otetaan huomioon edellä mainitut huolenaiheet, myös parlamentin suosituksen sellaisen etenemissuunnitelman hyväksymisestä, joka tekee arviointiprosessista riippumattoman;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2)EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0008.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö