Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2634(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0294/2017

Teksty złożone :

B8-0294/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/05/2017 - 10.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0213

Teksty przyjęte
PDF 328kWORD 49k
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg
Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wykreślenie Gujany z tabeli w pkt I załącznika i dodanie do tej tabeli Etiopii (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)01951) („zmienione rozporządzenie delegowane”),

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE(1) (czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy), w szczególności jej art. 9 ust. 2 i art. 64 ust. 5,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki(2), w szczególności załącznik do niego,

–  uwzględniając swą rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki(3),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 24 marca 2017 r., towarzyszące zmieniającemu rozporządzeniu delegowanemu,

–  uwzględniając prace i konkluzje dwóch parlamentarnych komisji specjalnych, tj. Komisji ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach oraz Komisji śledczej ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania,

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 105 ust. 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że celem rozporządzenia delegowanego, załącznika do niego oraz zmieniającego je rozporządzenia delegowanego jest wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki pod względem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które stanowią zagrożenie dla systemu finansowego UE i wobec których konieczne jest stosowanie wzmocnionych środków należytej staranności przez unijne podmioty na mocy czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

B.  mając na uwadze, że najnowsze rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki obowiązuje od dnia 23 września 2016 r.;

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 pozostanie w mocy nawet po odrzuceniu zmieniającego je rozporządzenia delegowanego;

D.  mając na uwadze, że wykaz państw, również w wersji zmienionej zmieniającym rozporządzeniem delegowanym Komisji z dnia 24 marca 2017 r., odpowiada wykazowi państw wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) na jej 29. posiedzeniu plenarnym w dniach 20–24 lutego 2017 r.;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z zapisem motywu 28 czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, powtórzonym następnie w uzasadnieniu (C(2016)04180) do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1675, Komisja dokonuje oceny w sposób autonomiczny; mając na uwadze, że w związku z tym Komisja może nie stosować standardów przyjętych przez FATF, nie usuwając z wykazu państwa trzeciego, które zostało usunięte z wykazu przez FATF, lub rozszerzając wykaz o dodatkowe państwa trzecie, o ile jest to zgodne ze szczegółowymi kryteriami określonymi w art. 9 ust. 2 czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

F.  mając na uwadze, że ocena dokonywana przez Komisję jest procesem autonomicznym, który musi mieć kompleksowy i obiektywny charakter, i jest przeprowadzana wobec wszystkich państw trzecich w oparciu o takie same kryteria określone w art. 9 czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

G.  mając na uwadze, że Parlament odrzucił wcześniejsze zmieniające rozporządzenie delegowane (C(2016)07495) ze względu na to, że prowadzony przez Komisję proces nie był wystarczająco niezależny i nie uznano w nim niewyczerpującego charakteru wykazu kryteriów („w szczególności”) w art. 9 ust. 2 czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykluczając tym samym przestępstwa źródłowe dla prania pieniędzy, takie jak przestępstwa podatkowe;

H.  mając na uwadze, że Parlament nadal uważa, że uchybienia w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do kilku aspektów art. 9 ust. 2 mogą utrzymywać się w niektórych krajach, które nie zostały włączone do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka w rozporządzeniu delegowanym;

I.  mając na uwadze, że Parlament zapoznał się z pismem Komisji z dnia 24 marca 2017 r., które odnosi się do prowadzonego przez Komisję przeglądu możliwości ograniczenia jej zależności od zewnętrznych źródeł informacji; mając na uwadze, że jednym z poddanych analizie wariantów jest opracowanie niezależnego procesu oceny unijnego wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka, o co wnioskował Parlament;

J.  mając na uwadze, że Parlament zdaje sobie sprawę z faktu, iż opracowanie niezależnego procesu będzie wymagało czasu i zasobów, w szczególności zważywszy na bardzo ograniczoną liczbę personelu i zasobów, którymi dysponuje Komisja, aby zapobiegać przestępstwom finansowym, oczekuje jednak bardziej zdecydowanego zaangażowania z jej strony, a także określenia przez nią stałych i ambitnych celów pośrednich (takich jak plan działania) w celu zapewnienia jasnego komunikatu w sprawie wspólnego zobowiązania instytucji do zwalczania prania pieniędzy, uchylania się od płacenia podatków i finansowania terroryzmu;

K.  mając na uwadze, że parlamentarna Komisja Gospodarcza i Monetarna oraz Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwróciły się wspólnie do komisarza odpowiedzialnego za ten akt delegowany o osobiste stawiennictwo przed nimi w celu odbycia debaty na temat wniosku i sprzeciwu Parlamentu wobec niego;

1.  wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia nowego aktu delegowanego, który uwzględnia ww. kwestie, w tym zalecenie przyjęcia planu działania w celu zagwarantowania niezależnego procesu oceny;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73.
(2) Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności