Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2675(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0293/2017

Внесени текстове :

B8-0293/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0214

Приети текстове
PDF 512kWORD 56k
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Генетично модифициран памук GHB119
P8_TA(2017)0214B8-0293/2017

Резолюция на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D050182 – 2017/2675(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2, член 19, параграф 3 и член 21, параграф 2 от него,

–  като взе предвид гласуването в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочено в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 от 27 март 2017 г., при което не беше представено становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището на Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 21 септември 2016 г. и публикувано на 21 октомври 2016 г.(3);

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  като взе предвид предишните си резолюции против разрешаването на генетично модифицираните организми(4),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 25 март 2011 г. „Байер“, подаде заявление в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук GHB119, до компетентния орган на Нидерландия; като има предвид, че заявлението обхваща също така пускането на пазара на генетично модифициран памук GHB119 в продукти, състоящи се от него или съдържащи го, предназначени за употреба, различна от храни и фуражи, както всеки други вид памук, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 21 септември 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 21 октомври 2016 г.;

В.  като има предвид, че единният идентификатор BCS-GHØØ5-8, определен за памук GHB119, както е описано в заявлението, експресира протеина PAT, който придава поносимост към хербициди на базата на амониев глуфозинат, и Cry2Ae протеин, който придава устойчивост спрямо някои люспокрили вредители; като има предвид, че разрешението за внос на памук в Съюза несъмнено би довело до увеличаване на неговото отглеждане в други части на света, със съответното увеличение на използването на хербициди на базата на амониев глуфозинат;

Г.  като има предвид, че глуфозинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(5); като има предвид, че одобрението за глуфозината изтича на 31 юли 2018 г.;

Д.  като има предвид, че независимите изследвания пораждат опасения за сериозни пропуски в сравнителната оценка, като например факта, че макар и значими в статистическо отношение разлики в състава да са били намерени за много съединения, не е било счетено за необходимо осъществяването на допълнително проучване; опасения за сериозни пропуски по отношение на токсикологичната оценка, напр. фактът, че е бил разгледан само един начин на действие на Bt токсини, че не са направени проучвания относно комбинаторните последици и не е извършена оценка на остатъчните вещества от пестицидите; както и загриженост по отношение на неясната оценка на възможното въздействие върху имунната система(6);

Е.  като има предвид, че много критични забележки бяха представени от държавите членки през тримесечния период на консултации; като има предвид, че тези коментари се отнасят, наред с другото, до: липсващи данни по отношение на идентификацията и количественото определяне на хербицидите и на метаболитните остатъчни вещества при генетично модифицирани растения и семена, използвани за храни/фуражи, недостатъци в оценката на риска за околната среда и плана за мониторинг на околната среда, в който наред с другото се посочват различаващите се мнения относно това дали диви родствени видове са докладвани в Европа, или липсващи данни по отношение на кълняемостта на внесените семена, както и факта, че нежеланите ефекти не са взети под внимание; като има предвид, че някои от коментарите критикуват също така твърде бедната база данни като цяло и по-конкретно факта, че много ограничен брой изследвания са били взети под внимание, както и че например не е било извършено подходящо изпитване за токсичност с растителен материал от памук GHB119, нито подходящи проучвания относно въздействието на генетично модифицирания памук върху здравето на човека и на животните, както и че представеното изследване относно хранителната стойност не е било счетено за допустимо(7);

Ж.  като има предвид, че въпреки всички гореспоменати проблеми, ЕОБХ не счете за необходимо извършването на какъвто и да било контрол след пускането на пазара на храните/фуражите, произведени от памук GHB119;

З.  като има предвид, че при гласуването от 27 март 2017 г. на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, не бе дадено становището, посочено в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че 15 държави членки гласуваха против, а само 11 държави членки, представляващи едва 38,69% от населението на Съюза гласуваха „за“, а 2 държави членки се въздържаха;

И.  като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия (COM(2015)0177), така и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха приемани от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите членки, както и че връщането на досието на Комисията за окончателно решение, което е в голяма степен изключение за процедурата като цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практиката на няколко пъти бе заклеймена от председателя на Комисията Юнкер като недемократична(8);

Й.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на първо четене(9) и призова Комисията да го оттегли и да представи ново;

К.  като има предвид, че в съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ясно се посочва, че: „При обсъждане на приемането на други проекти на актове за изпълнение в особено чувствителни сектори, по-специално данъчното облагане, здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда, Комисията, с оглед намиране на балансирано решение, ще действа доколкото е възможно по такъв начин, че да избегне противопоставянето на всяка преобладаваща позиция, която може да се формира в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение.“;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решението за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместимо с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която се състои в това ― в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(10) ― да предостави основа за гарантиране на високо равнище на защита на човешкия живот и здраве, здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и потребителите по отношение на генетично модифицирани храни и фуражи, като в същото време гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване е преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, за която се доказа, че е неподходяща;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Достъпно на: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4586
(4) ― Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110),― Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (P8_TA(2016)0271),― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L. , ред SHD-27531‑4) (P8_TA(2016)0272),― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0388),― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (P8_TA(2016)0389),― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (P8_TA(2016)0386),― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (P8_TA(2016)0387),― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390),― Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (P8_TA(2017)0123).
(5) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(6) Bauer-Panskus/Then: Коментар на Testbiotech относно научното становище по заявление (EFSA-GMO-NL-2011-96) за пускане на пазара на устойчив на насекоми и хербициди генетично модифициран памук GHB119 от Bayer CropScience AG, който е на разположение на адрес:https://www.testbiotech.org/node/1860.
(7) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00311.
(8) Така например във встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), както и в речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(9) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.
(10) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност