Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2656(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0295/2017

Indgivne tekster :

B8-0295/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/05/2017 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0216

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 50k
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg
Situationen i Ungarn
P8_TA(2017)0216B8-0295/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 17. maj 2017 om situationen i Ungarn (2017/2656(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 2, 6 og 7,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 4, 12, 13, 14, 16, 18 og 21,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, især sagerne Szabó og Vissy v. Ungarn, Karácsony m.fl. v. Ungarn, Magyar Keresztény Mennonita Egyház m.fl. v. Ungarn, Baka v. Ungarn, og Ilias og Ahmed v. Ungarn,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til de talrige FN-traktater på menneskerettighedsområdet, der er bindende for alle medlemsstater,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 med titlen "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet" (COM(2014)0158),

–  der henviser til sine beslutninger af 16. december(1) og 10. juni 2015(2) om situationen i Ungarn, af 3. juli 2013 om situationen for grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn(3), af 16. februar 2012 om den seneste politiske udvikling i Ungarn(4) og af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn(5),

–  der henviser til høringen om situationen i Ungarn, der fandt sted den 27. februar 2017 i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser forhandlingen om situationen i Ungarn på plenarmødet den 26. april 2017,

–  der henviser til Romerklæringen af 25. marts 2017 fra lederne af 27 medlemsstater og Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen,

–  der henviser til lov nr. CLXVIII af 2007 om bekendtgørelsen af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som blev vedtaget af den ungarske Nationalforsamling den 17. december 2007,

–  der henviser til resolution nr. 2162 (2017) af 27. april 2017 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling med titlen "Alarming developments in Hungary: draft NGO law restricting civil society and possible closure of the European Central University" (Foruroligende udvikling i Ungarn: udkast til lov om NGO'er, der begrænser civilsamfundet, og mulig lukning af European Central University),

–  der henviser til erklæringen fra Europarådets menneskerettighedskommissær af 8. marts 2017 om Ungarns nye lov, som muliggør automatisk frihedsberøvelse af asylansøgere, og hans skrivelse af 27. april 2017 til formanden for den ungarske nationalforsamling med en opfordring til at forkaste lovforslaget om udenlandsk finansierede NGO'er,

–  der henviser til Kommissionens beslutning om at indlede en traktatbrudsprocedure mod Ungarn vedrørende loven om ændring af den nationale lov om højere uddannelse samt andre verserende og kommende traktatbrudsprocedurer mod Ungarn,

–  der henviser til Kommissionens reaktion på den ungarske nationale høring "Stop Bruxelles",

–  der henviser til kommissær Avramopoulos' besøg i Ungarn den 28. marts 2017,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til næstformand Timmermans, hvori han anmodes om at redegøre for Kommissionens holdning til foreneligheden af loven om ændring af visse retsakter vedrørende styrkelse af den procedure, der gennemføres i det bevogtede grænseområde, med bestemmelserne i gældende EU-ret på asylområdet, samt med chartret om grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nævnt i denne retsakt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne om respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsforhold og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og til, at disse værdier er universelle og fælles for medlemsstaterne (artikel 2 i TEU);

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udgør en del af EU's primære ret og forbyder enhver forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel orientering;

C.  der henviser til, at Ungarn har været medlem af Den Europæiske Union siden 2004, og at et stort flertal af landets borgere ifølge meningsmålinger går ind for EU-medlemskab;

D.  der henviser til, at chartret fastsætter, at der er frihed for kunst og videnskabelig forskning, og at den akademiske frihed skal respekteres; der henviser til, at det også sikrer friheden til at oprette uddannelsesinstitutioner under overholdelse af de demokratiske principper;

E.  der understreger, at forsamlingsfriheden bør beskyttes, og at et levende civilsamfund spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme offentlighedens deltagelse i den demokratiske proces og stille regeringer til ansvar i forhold til deres retlige forpligtelser, herunder beskyttelse af grundlæggende rettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption;

F.  der henviser til, at retten til asyl er garanteret under behørig efterlevelse af reglerne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen hertil af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

G.  der henviser til, at 91,54 % af asylansøgningerne i 2016 blev afvist; der henviser til, at der siden 2015 er vedtaget nye love og procedurer i Ungarn på asylområdet, der har tvunget alle asylansøgere til at rejse ind i Ungarn gennem et transitområde på ungarsk område, der giver adgang for et begrænset antal personer pr. dag, i øjeblikket 10; der henviser til, at NGO'er gentagne gange har rapporteret, at migranter ved Ungarns grænser summarisk tvinges tilbage til Serbien, i nogle tilfælde ved en grusom og voldelig behandling, uden at der tages hensyn til deres ansøgninger om beskyttelse; der henviser til, at den ungarske regering har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten for så vidt angår omfordeling af asylansøgere;

H.  der henviser til, at Europarådets menneskerettighedskommissær har erklæret, at "som følge af de radikale ændringer, som Ungarn i de seneste måneder har indført i asylretten og praksis, løber asylansøgere, der sendes tilbage til landet, en stor risiko for at blive genstand for krænkelser af menneskerettighederne", jf. hans skriftlige bemærkninger indgivet den 17. december 2016 til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende to klager mod Østrig om overførslen af asylansøgere fra Østrig til Ungarn i henhold til Dublin III-forordningen;

I.  der henviser til, at 11 flygtninge, som benævnes "Röszke 11", der var til stede den 16. september 2016, dagen efter at Ungarn lukkede sin grænse til Serbien, blev anklaget for at have begået en terrorhandling og idømt fængselsstraffe, herunder Ahmed H., en syrer bosiddende i Cypern, der i november 2016 blev idømt 10 års fængsel ved en uretfærdig rettergang, udelukkende for at have anvendt en megafon til at mindske spændingerne og for at kaste tre genstande efter grænsepolitiet;

J.  der henviser til, at der siden vedtagelsen af Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015, er rejst bekymring om en række spørgsmål, herunder anvendelsen af offentlige midler, angreb på civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere, asylansøgeres rettigheder, masseovervågning af borgere, foreningsfrihed, ytringsfrihed, mediepluralisme og lukning af avisen Népszabadság, romaernes rettigheder, herunder tvangsudsættelse af romaer i Miskolc og segregering af romabørn i uddannelsessystemet, LGBTI-personers rettigheder, kvinders rettigheder, retsvæsenet, herunder muligheden for at idømme en livstidsfængselsstraf uden mulighed for prøveløsladelse, tvangsudsættelse af ungarske NGO'er og den uafhængige romaorganisation Phralipe fra deres hovedkvarterer samt risikoen for lukning af Lukács-arkiverne;

K.  der henviser til, at indholdet af og sprogbrugen i den nationale høring "Stop Bruxelles" – en national høring om immigration og terrorisme og regeringens ledsagende reklamekampagner – er stærkt vildledende og fordrejet;

L.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen Szabó og Vissy v. Ungarn fastslog, at den ungarske lovgivning om hemmelig overvågning som led i terrorismebekæmpelse, der blev indført i 2011, var en tilsidesættelse af retten til respekt for privatliv og familieliv, hjemmet og korrespondance; der henviser til, at domstolen i sagen Ilias og Ahmed v. Ungarn konstaterede en krænkelse af retten til frihed og sikkerhed, retten til adgang til effektive retsmidler vedrørende betingelserne i Röszke-transitzonen og retten til at blive beskyttet mod umenneskelig eller nedværdigende behandling i forbindelse med asylansøgernes udvisning til Serbien; der henviser til, at domstolen i sagen Baka v. Ungarn fastslog, at Ungarn havde tilsidesat retten til en retfærdig rettergang og til ytringsfrihed for András Baka, tidligere præsident for den ungarske højesteret;

M.  der henviser til, at den seneste udvikling i Ungarn, især loven om ændring af visse retsakter om indførelse af strengere procedurer i forbindelse med grænseforvaltning og asyl, loven om ændring af den nationale lov om højere uddannelse, som udgør en direkte trussel for Det Centraleuropæiske Universitet, og som har udløst stor offentlig misbilligelse, og den foreslåede lov om gennemsigtighed for organisationer, der modtager støtte fra udlandet (det ungarske parlaments lov nr. T/14967), har givet anledning til betænkeligheder for så vidt angår deres forenelighed med EU-lovgivningen og chartret om grundlæggende rettigheder;

1.  minder om, at de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, skal overholdes af alle EU's medlemsstater;

2.  beklager, at udviklingen i Ungarn i de seneste år har ført til en alvorlig forværring af retsstatsforholdene, demokratiet og de grundlæggende rettigheder, bl.a. med hensyn til ytringsfrihed, akademisk frihed, migranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder, forsamlings- og foreningsfrihed, restriktioner og hindringer for civilsamfundsorganisationers aktiviteter, retten til ligebehandling, rettigheder for personer, der tilhører mindretal, herunder romaer, jøder og LGBTI-personer, sociale rettigheder, landets forfatningsmæssige system, domstolenes og andre institutioners uafhængighed, og mange foruroligende forlydender om korruption og interessekonflikter, som tilsammen kan udgøre en spirende systemisk trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat; mener, at Ungarn udgør en prøve for EU, hvor sidstnævnte kan bevise sin evne og vilje til at reagere på trusler og tilsidesættelse af dets egne grundlæggende værdier fra en medlemsstats side; bemærker med bekymring, at udviklingen i visse andre medlemsstater viser foruroligende tegn på en lignende undergravning af retsstatsprincippet som den i Ungarn;

3.  opfordrer den ungarske regering til at gå ind i en dialog med Kommissionen om alle de spørgsmål, der er omhandlet i denne beslutning, navnlig med hensyn til migranters, asylansøgeres og flygtninges menneskerettigheder, foreningsfrihed, retten til uddannelse og akademisk forskning, segregering af romaer i uddannelsessystemet og beskyttelse af gravide kvinder på arbejdspladsen; gentager, at begge parter bør gå ind i en sådan dialog på en åben, evidensbaseret og samarbejdsorienteret vis; opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet underrettet om sine vurderinger;

4.  udtrykker sin bekymring over de seneste udtalelser og initiativer fra den ungarske regering, især hvad angår fortsættelsen af høringen "Stop Bruxelles" og efterforskningen af udenlandske ansatte ved Det Centraleuropæiske Universitet samt erklæringerne fra lederne af det regerende parti om, at de er imod enhver ændring af lovgivningen med henblik på at efterkomme henstillinger fra EU-institutionerne og internationale organisationer; beklager, at disse signaler ikke viser et klart engagement fra de ungarske myndigheders side til fuldt ud at sikre, at deres tiltag er i overensstemmelse med EU's primære og afledte ret;

5.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge den ungarske regerings anvendelse af EU-midler, navnlig inden for asyl og migration, offentlig kommunikation, uddannelse, social inddragelse og økonomisk udvikling for at sikre, at samfinansierede projekter er i fuld overensstemmelse med både EU's primære og afledte ret;

6.  opfordrer i mellemtiden den ungarske regering til at ophæve retsakten om ændring af visse retsakter om indførelse af strengere procedurer i forbindelse med grænseforvaltning og asyl og loven om ændring af den nationale lov om højere uddannelse, og til at trække den foreslåede lov om gennemsigtighed for organisationer, der modtager støtte fra udlandet (det ungarske parlaments lov nr. T/14967) tilbage;

7.  opfordrer indtrængende den ungarske regering til øjeblikkeligt at suspendere alle frister i retsakten om ændring af den nationale lov om højere uddannelse, til straks at indlede en dialog med de relevante amerikanske myndigheder med henblik på at sikre den fremtidige drift af Det Centraleuropæiske Universitet, der udsteder eksamensbeviser akkrediteret af USA, og til at give et offentligt tilsagn om, at universitetet kan forblive i Budapest som en fri institution;

8.  beklager, at Kommissionen ikke har reageret på Parlamentets opfordring til at aktivere EU's retlige ramme for at styrke retsstatsprincippet, jf. dets beslutning af 10. juni 2015 og af 16. december 2015 om situationen i Ungarn, med det formål gennem en dialog med den pågældende medlemsstat at forhindre, at den spirende systemiske trussel mod retsstatsprincippet eskalerer yderligere; er af den opfattelse, at Kommissionen i sin nuværende tilgang primært fokuserer på marginale, tekniske aspekter af loven, men ignorerer tendenserne, mønstrene og den samlede indvirkning af disse foranstaltninger på retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; mener, at navnlig traktatbrudsprocedurerne i de fleste tilfælde ikke har ført til reelle forandringer og heller ikke har løst op for situationen i et bredere perspektiv;

9.  mener, at den nuværende situation i Ungarn udgør en klar fare for en grov krænkelse af de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU, og berettiger iværksættelsen af proceduren i artikel 7, stk. 1, i TEU;

10.  pålægger derfor Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at indlede proceduren og udarbejde en specifik betænkning med henblik på at afholde en afstemning på plenarmødet om et begrundet forslag, hvori Rådet opfordres til at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU, jf. forretningsordenens artikel 83;

11.  gentager, at der er behov for en regelmæssig overvågning og dialog, der involverer alle medlemsstater, med henblik på at sikre overholdelsen af EU's grundlæggende værdier som demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, der involverer Rådet, Kommissionen og Parlamentet, som det fremhæves i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(6), og også for at undgå dobbeltstandarder;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet, til Ungarns præsident, regering og parlament og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Europarådet.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0461.
(2) EUT C 407 af 4.11.2016, s. 46.
(3) EUT C 75 af 26.2.2016, s. 52.
(4) EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 27.
(5) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 154.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0409.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik