Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2656(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0295/2017

Predkladané texty :

B8-0295/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/05/2017 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0216

Prijaté texty
PDF 272kWORD 48k
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg
Situácia v Maďarsku
P8_TA(2017)0216B8-0295/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017 o situácii v Maďarsku (2017/2656(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), a najmä na jej články 2, 6 a 7,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 4, 12, 13, 14, 16, 18 a 21,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, najmä vo veciach Szabó a Vissy v. Maďarsko, Karácsony a iní v. Maďarsko, Magyar Keresztény Mennonita Egyház a iní v. Maďarsko, Baka v. Maďarsko a Ilias a Ahmed v. Maďarsko,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a množstvo dohovorov OSN o ľudských právach, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 16. decembra(1) a z 10. júna 2015(2) o situácii v Maďarsku, z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku(3), zo 16. februára 2012 o nedávnom politickom vývoji v Maďarsku(4) a z 10. marca 2011 o zákone o médiách v Maďarsku(5),

–  so zreteľom na vypočutie o situácii v Maďarsku, ktoré uskutočnil 27. februára 2017 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na rozpravu v pléne o situácii v Maďarsku, ktorá sa uskutočnila 26. apríla 2017,

–  so zreteľom na Rímsku deklaráciu vedúcich predstaviteľov 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie z 25. marca 2017,

–  so zreteľom na zákon CLXVIII z roku 2007 o vyhlásení Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, prijatý maďarským národným zhromaždením 17. decembra 2007,

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2162 (2017) z 27. apríla 2017 s názvom Znepokojujúci vývoj v Maďarsku: návrh zákona o MVO obmedzujúci občiansku spoločnosť a možné zatvorenie Stredoeurópskej univerzity,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 8. marca 2017 o novom maďarskom zákone, ktorý umožňuje automatické zadržanie žiadateľov o azyl, a jeho list z 27. apríla 2017 adresovaný predsedovi maďarského národného zhromaždenia, v ktorom vyzýva na zamietnutie navrhovaného zákona o MVO financovaných zo zahraničia,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie o začatí konania proti Maďarsku o nesplnení povinnosti v súvislosti so zákonom, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom vzdelávaní, ako aj na ďalšie prebiehajúce a nastávajúce konania o nesplnení povinnosti proti Maďarsku,

–  so zreteľom na odpoveď Komisie na maďarskú vnútroštátnu konzultáciu „Stop Bruselu“,

–  so zreteľom na návštevu komisára Avramopoulosa v Maďarsku, ktorá sa uskutočnila 28. marca 2017,

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci adresovaný podpredsedovi Timmermansovi so žiadosťou o stanovisko Komisie k súladu tohto zákona, ktorým sa menia určité zákony súvisiace s posilnením postupu vykonávaného v oblasti strážených hraníc, s ustanoveniami acquis Únie v oblasti azylu, a tiež pokiaľ ide o Chartu základných práv pri vykonávaní opatrení uvedených v tomto zákone,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú univerzálne a spoločné pre členské štáty (článok 2 Zmluvy o EÚ);

B.  keďže Charta základných práv Európskej únie je súčasťou primárneho práva EÚ a zakazuje akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.  keďže Maďarsko je členským štátom Európskej únie od roku 2004 a podľa prieskumov verejnej mienky prevažná väčšina maďarských občanov podporuje členstvo krajiny v EÚ;

D.  keďže podľa ustanovení charty sú umenie aj vedecký výskum slobodné a akademická sloboda sa rešpektuje; keďže charta takisto zaručuje slobodu zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických zásad;

E.  keďže sloboda združovania by mala byť chránená a keďže dynamická občianska spoločnosť zohráva zásadnú úlohu pri podporovaní verejnej účasti na demokratickom procese a zodpovednosti vlád za plnenie ich zákonných povinností vrátane ochrany základných práv, životného prostredia a boja proti korupcii;

F.  keďže právo na azyl je zaručené, a to s náležitým ohľadom na ustanovenia Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a jeho protokolu z 31. januára 1967 o postavení utečencov a v súlade so Zmluvou o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

G.  keďže 91,54 % žiadostí o azyl bolo v roku 2016 zamietnutých; keďže od roku 2015 nové právne predpisy a postupy prijaté v Maďarsku v oblasti azylu nútia všetkých žiadateľov o azyl vstupovať na územie Maďarska cez tranzitnú zónu na maďarskom území, ktorá umožňuje vstup len obmedzenému počtu osôb, čo je momentálne desať; keďže mimovládne organizácie opakovane informovali, že migranti na maďarských hraniciach sa okamžite musia vrátiť späť do Srbska, v niektorých prípadoch sa s nimi zaobchádza kruto a násilne zaobchádzaním bez ohľadu na ich žiadosti o ochranu; keďže maďarská vláda si nesplnila povinnosti premiestňovať žiadateľov o azyl v súlade s právnymi predpismi EÚ;

H.  keďže európsky komisár pre ľudské práva Rady Európy v súvislosti s písomnými pripomienkami predloženými 17. decembra 2016 Európskemu súdu pre ľudské práva k dvom sťažnostiam proti Rakúsku týkajúcimi sa presunu žiadateľov z Rakúska do Maďarska podľa nariadenia Dublin III vyhlásil, že „vzhľadom na radikálne zmeny zavedené v Maďarsku v oblasti azylového práva a praxe v posledných mesiacoch podstupujú žiadatelia o azyl, ktorí boli vrátení späť na toto územie, značné riziko, že budú obeťami porušovania ľudských práv“;

I.  keďže 11 utečenci, známi pod menom. „Röszke 11“, ktorí sa nachádzali na mieste 16. septembra 2016, teda deň po tom, ako Maďarsko zatvorilo hranice so Srbskom, boli obvinení z teroristického činu a odsúdených na trest odňatia slobody na 10 rokov väzenia v nespravodlivom súdnom procese v novembri 2016 medzi nimi Ahmed H., sýrsky občan s bydliskom na Cypre, a to z jediného dôvodu, že použili megafón na zmiernenie napätia a hodili do príslušníkov hraničnej polície tri predmety;

J.  keďže od prijatia jeho uznesenia zo 16. decembra 2015 boli vyjadrené obavy v súvislosti s viacerými otázkami, konkrétne s využívaním verejných výdavkov, útokmi proti organizáciám občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv, právami žiadateľov o azyl, hromadným sledovaním občanov, slobodou združovania, slobodou prejavu, pluralitou médií a so zatvorením redakcie novín Népszabadság, s právami Rómov vrátane vysťahovania Rómov v Miškovci a segregácie rómskych detí v oblasti vzdelávania, s právami LGBTI osôb, právami žien, reformou súdnictva vrátane možnosti udeliť trest doživotného odňatia slobody bez možnosti prepustenia, s núteným vysťahovaním maďarských MVO Roma Parliament a Phralipe Independent Gypsy Organisation z ich ústredia, ako aj v súvislosti s hroziacim zatvorením archívov Lukács;

K.  keďže obsah a jazyk používaný vo vnútroštátnej konzultácii „Stop Bruselu“, ktorá sa venuje prisťahovalectvu a terorizmu, a v reklamných kampaniach vlády sú veľmi zavádzajúce a nevyvážené;

L.  keďže v prípade Szabó a Vissy v. Maďarsko Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že maďarské právne predpisy o tajnom protiteroristickom dohľade zavedené v roku 2011 sú porušením práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, domova a korešpondencie; keďže v prípade Ilias a Ahmed v. Maďarsko súd v súvislosti s vyhostením žiadateľov do Srbska zistil porušenie práva na slobodu a bezpečnosť, práva na účinný opravný prostriedok v súvislosti s podmienkami v tranzitnej zóne Röszke a práva na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním; keďže v prípade Baka v. Maďarsko súd rozhodol, že Maďarsko porušilo právo na spravodlivý súdny proces a slobodu prejavu Andrása Baku, bývalého predsedu Najvyššieho súdu Maďarska;

M.  keďže najnovší vývoj v Maďarsku, najmä pokiaľ ide o zákon, ktorým sa menia určité zákony zamerané na sprísnenie postupov uplatňovaných v oblastiach podliehajúcich riadeniu hraníc a na azyl, zákon, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom vzdelávaní predstavujúci priame ohrozenie Stredoeurópskej univerzity a vyvolávajúci veľké verejné odsúdenie, a návrh zákona o transparentnosti organizácií podporovaných zo zahraničia (zákon maďarského parlamentu T/14967), vyvoláva obavy týkajúce sa súladu týchto zákonov s právom EÚ a Chartou základných práv;

1.  pripomína, že hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ musia dodržiavať všetky členské štáty EÚ;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vývoj v Maďarsku viedol v posledných rokoch k zhoršeniu situácie v oblasti právneho štátu, demokracie a základných práv, okrem iného slobody prejavu, akademickej slobody, ľudských práv migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, slobody zhromažďovania a združovania, k obmedzeniam a prekážkam v činnosti organizácií občianskej spoločnosti, zhoršeniu práva na rovnaké zaobchádzanie, práva osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov, Židov a LGBTI osôb, sociálnych práv, fungovania ústavného systému, nezávislosti súdnictva a ďalších inštitúcií, ako aj k množstvu znepokojujúcich obvinení z korupcie a konfliktov záujmov, čo by sa celkovo mohlo považovať za začiatok systémového ohrozenia právneho štátu v tomto členskom štáte; domnieva sa, že Maďarsko je skúškou pre EÚ, v ktorej má preukázať schopnosť a ochotu reagovať na hrozby a porušenia vlastných zakladajúcich hodnôt zo strany členského štátu; so znepokojením konštatuje, že vývoj v niektorých iných členských štátoch vykazuje podobné znepokojujúce znaky narúšania právneho štátu ako v Maďarsku;

3.  vyzýva maďarskú vládu, aby sa zapojila do dialógu s Komisiou o všetkých otázkach uvedených v tomto uznesení, najmä pokiaľ ide o ľudské práva migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, slobodu združovania, slobodu vzdelávania a akademického výskumu, segregáciu Rómov vo vzdelávaní a ochranu tehotných žien na pracovisku; pripomína, že obidve strany by sa mali na takomto dialógu zúčastňovať nestranným spôsobom, na základe dôkazov a v duchu spolupráce; vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament informoval o svojich posúdeniach;

4.  vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi vyhláseniami a iniciatívami maďarskej vlády, najmä v súvislosti s pokračovaním konzultačnej kampane „Zastavme Brusel!“ a s vyšetrovacími opatreniami zameranými na zahraničných pracovníkov Stredoeurópskej univerzity, ako aj s vyhláseniami vodcov vládnucej strany, ktorí odmietajú akékoľvek legislatívne zmeny zohľadňujúce odporúčania inštitúcií EÚ a medzinárodných organizácií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takéto signály nepreukazujú jasný záväzok maďarských orgánov v plnom rozsahu zabezpečiť, aby ich kroky boli v súlade s primárnym a sekundárnym právom EÚ;

5.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne sledovala využívanie finančných prostriedkov EÚ maďarskou vládou, najmä v oblasti azylu a migrácie, informovania verejnosti, vzdelávania, sociálneho začleňovania a hospodárskeho rozvoja, aby sa zabezpečilo, že každý spolufinancovaný projekt bude v plnom v súlade s primárnym a sekundárnym právom EÚ;

6.  vyzýva maďarskú vládu, aby zatiaľ zrušila zákon, ktorým sa menia určité zákony zamerané na sprísnenie postupov uplatňovaných v oblastiach podliehajúcich riadeniu hraníc a na azyl, a zákon, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom vzdelávaní, a aby stiahla návrh zákona o transparentnosti organizácií, podporovaných zo zahraničia (zákon maďarského parlamentu T/14967);

7.  naliehavo žiada maďarskú vládu, aby s okamžitou platnosťou pozastavila všetky lehoty uvedené v novele zákona o vyššom vzdelávaní, bezodkladne začala dialóg s príslušnými orgánmi USA s cieľom zabezpečiť budúce fungovanie Stredoeurópskej univerzity udeľujúcej tituly akreditované v USA a aby sa verejne zaviazala, že táto univerzita bude môcť zostať v Budapešti ako slobodná inštitúcia;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neodpovedala na výzvu Európskeho parlamentu na aktivovanie rámca EÚ na posilnenie právneho štátu, ktorá je uvedená v jeho uzneseniach z 10. júna 2015 a 16. decembra 2015 o situácii v Maďarsku, v snahe zabrániť prostredníctvom dialógu s týmto členským štátom tomu, aby začínajúce systémové ohrozenie právneho štátu ďalej eskalovalo; zastáva názor, že súčasný prístup Komisie sa sústreďuje najmä na okrajové, technické aspekty právnych predpisov, pričom neberie do úvahy trendy, modely a kombinovaný účinok opatrení na právny štát a základné práva; domnieva sa, že konania o porušení predpisov vo väčšine prípadov hlavne neviedli k skutočným zmenám a riešeniu situácie v širšom zmysle;

9.  domnieva sa, že súčasná situácia v Maďarsku predstavuje jasné riziko závažného porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ a je dôvodom na začatie postupu podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

10.  poveruje preto svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby v súlade s článkom 83 rokovacieho poriadku začal konanie a vypracoval osobitnú správu s cieľom usporiadať plenárne hlasovanie o odôvodnenom návrhu, ktorým sa vyzve Rada, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

11.  pripomína, že je potrebné pravidelne uskutočňovať monitorovanie a viesť dialóg za účasti všetkých členských štátov, Rady, Komisie a Európskeho parlamentu, aby sa zaručila ochrana základných hodnôt EÚ týkajúcich sa demokracie, základných práv a právneho štátu, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(6), a zároveň sa predišlo duplicite noriem;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0461.
(2) Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 46.
(3) Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 52.
(4) Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 27.
(5) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 154.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0409.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia