Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2656(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0295/2017

Ingivna texter :

B8-0295/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/05/2017 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0216

Antagna texter
PDF 175kWORD 46k
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg
Situationen i Ungern
P8_TA(2017)0216B8-0295/2017

Europaparlamentets resolution av den 17 maj 2017 om situationen i Ungern (2017/2656(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 2, 6 och 7,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 4, 12, 13, 14, 16, 18 och 21,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europadomstolens rättspraxis, i synnerhet fallen Szabó och Vissy mot Ungern, Karácsony m.fl. mot Ungern, Magyar Keresztény Mennonita Egyház m.fl. mot Ungern, Baka mot Ungern, och Ilias och Ahmed mot Ungern,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och åtskilliga FN-konventioner om mänskliga rättigheter som är bindande för alla medlemsstater,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 16 december(1) och den 10 juni 2015(2) om situationen i Ungern, av den 3 juli 2013 om grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern(3), av den 16 februari 2012 om den senaste politiska utvecklingen i Ungern(4) och av den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen(5),

–  med beaktande av utfrågningen om situationen i Ungern den 27 februari 2017, som anordnades av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av plenardebatten den 26 april 2017 om situationen i Ungern,

–  med beaktande av Romförklaringen från ledarna för 27 medlemsstater och från Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen som antogs den 25 mars 2017,

–  med beaktande av lag CLXVIII från 2007 om utfärdandet av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som antogs av den ungerska nationalförsamlingen den 17 december 2007,

–  med beaktande av resolution 2162 (2017) av den 27 april 2017 från Europarådets parlamentariska församling om den oroande utvecklingen i Ungern och det lagförslag om icke-statliga organisationer som kommer att innebära begränsningar för civilsamhället samt en eventuell stängning av Centraleuropeiska universitetet,

–  med beaktande av uttalandet av den 8 mars 2017 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om Ungerns nya lag som möjliggör automatiskt kvarhållande av asylsökande, och hans skrivelse av den 27 april 2017 till talmannen i det ungerska parlamentet med en uppmaning om att förkasta den föreslagna lagen om utlandsfinansierade icke-statliga organisationer,

–  med beaktande av kommissionens beslut att inleda ett överträdelseförfarande mot Ungern angående den lag som ändrar lagen om nationell högre utbildning samt andra pågående och kommande överträdelseförfaranden mot Ungern,

–  med beaktande av kommissionens svar till det ungerska nationella samrådet ”Stoppa Bryssel”,

–  med beaktande av kommissionsledamot Avramopoulos besök i Ungern den 28 mars 2017,

–  med beaktande av en skrivelse från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor till kommissionens vice-ordförande Timmermans, med en begäran om ett yttrande från kommissionen om huruvida den lag om ändring av vissa lagar som rör skärpning av förfarandet vid det bevakade gränsområdet är förenlig med bestämmelserna i unionens regelverk om asyl, samt med stadgan om de grundläggande rättigheterna när det gäller genomförandet av de åtgärder som omnämns i denna lag,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är allmänna och gemensamma för medlemsstaterna (artikel 2 i EU-fördraget).

B.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är en del av EU:s primärlagstiftning och förbjuder diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

C.  Ungern har varit medlem av Europeiska unionen sedan 2004 och enligt opinionsmätningar är en stor majoritet av de ungerska medborgarna för landets EU-medlemskap.

D.  Stadgan föreskriver att konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria och att den akademiska friheten ska respekteras. Den garanterar även friheten att inrätta undervisningsanstalter med iakttagande av de demokratiska principerna.

E.  Föreningsfriheten bör skyddas och ett dynamiskt civilsamhälle spelar en avgörande roll i främjandet av allmänhetens delaktighet i den demokratiska processen och regeringarnas ansvar när det gäller deras rättsliga skyldigheter, inklusive skyddandet av de grundläggande rättigheterna, miljön och korruptionsbekämpning.

F.  Rätten till asyl garanteras genom vederbörligt iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning, och i enlighet med EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

G.  Under 2016 avslogs 91,54 % av asylsökningarna. Sedan 2015 har man genom nya lagar och förfaranden som har införts på asylområdet i Ungern tvingat alla asylsökanden att komma in i Ungern genom ett transitområde på ungerskt territorium som ger tillträde åt ett begränsat antal personer per dag, för närvarande 10. Icke-statliga organisationer har vid upprepade tillfällen rapporterat att migranter vid Ungerns gränser summariskt tvingas tillbaka till Serbien, i vissa fall med grymma och våldsamma metoder och utan hänsyn till deras begäran om skydd. Den ungerska regeringen har misslyckats med sin skyldighet att flytta asylsökande i enlighet med EU:s lagstiftning.

H.  Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har – i samband med sina skriftliga observationer av den 17 december 2016 till Europadomstolen rörande två anmärkningar mot Österrike i samband med överförandet av två ansökanden från Österrike till Ungern i enlighet med Dublin III-förordningen – fastställt att på grund av de radikala förändringar som har genomförts i ungerska asyllagar och asylförfaranden under de senaste månaderna löper asylsökande som återvänder dit en stor risk att utsättas för brott mot de mänskliga rättigheterna.

I.  11 flyktingar, som kallas ”Röszke 11” och som närvarade den 16 september 2016, dagen efter att Ungern stängde sin gräns till Serbien, har åtalats för terrorbrott och dömts till fängelse. Till dem hör Ahmed H., en syrier bosatt på Cypern, som dömdes till 10 års fängelse i en orättvis rättegång i november 2016 bara på grund av att han hade använt en megafon för att skapa lugn och för att ha slängt tre föremål mot gränspolisen.

J.  Efter antagandet av sin resolution den 16 december 2015 har parlamentet uttryckt sin oro i ett antal frågor, däribland rörande användningen av offentliga medel, angrepp mot civilsamhällets organisationer och människorättsförsvarare, asylsökandes rättigheter, massövervakning av medborgare, föreningsfriheten, yttrandefriheten, mångfalden i medierna och nedläggningen av tidningen Népszabadság, romernas rättigheter inklusive vräkningen av romer i Miskolc och segregeringen av romska barn i utbildningen, hbti-rättigheter, kvinnors rättigheter, rättsväsendet inklusive möjligheten att döma till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning, den framtvingade vräkningen av de ungerska icke-statligaorganisationerna Roma Parliament och Phraplipe Independet Gypsy Organisation från deras huvudkontor samt risken för nedläggning av Lukács-arkiven.

K.  Det innehåll och språk som används i det nationella samrådet ”Stoppa Bryssel” – ett nationellt samråd om invandring och terrorism som åtföljs av reklamkampanjer från regeringen – är mycket missvisande och partiskt.

L.  I fallet Szabó och Vissy mot Ungern förkunnade Europadomstolen i sin dom att den ungerska lagstiftningen om hemlig terroristbekämpande övervakning som infördes 2011 utgjorde ett brott mot rätten till skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens. I fallet Ilias och Ahmed mot Ungern fastställde domstolen brott mot rätten till frihet och säkerhet och rätten till effektivt rättsmedel i samband med förhållandena i transitområdet Röszke samt mot rätten till skydd mot omänsklig eller förnedrande behandling i samband med de sökandes utvisning till Serbien. I fallet Baka mot Ungern fastställde domstolen att Ungern hade brutit mot András Bakas, den tidigare ordföranden för Ungerns högsta domstols, rätt till en rättvis rättegång och rätt till yttrandefrihet.

M.  Den senaste tidens utveckling i Ungern, nämligen den lag som ändrar vissa lagar för att skapa skärpta förfaranden inom gränsövervakning och asylfrågor, den lag som ändrar lagen om nationell högre utbildning och utgör ett direkt hot mot Centraleuropeiska universitet och som har lett till ett stort missnöje bland allmänheten, samt lagförslaget om insyn i organisationer som tar emot bidrag från utlandet (Ungerska parlamentets förslag T/14967) har gett upphov till oro när det gäller deras förenlighet med EU-lagstiftningen och stadgan om de grundläggande rättigheterna.

1.  Europaparlamentet påminner om att de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget ska upprätthållas i alla EU:s medlemsstater.

2.  Europaparlamentet beklagar den utveckling i Ungern som har lätt till kraftiga inskränkningar i rättsstaten, demokratin och de grundläggande rättigheterna under de senaste åren, däribland yttrandefriheten, den akademiska friheten, migranters, asylsökandes och flyktingars mänskliga rättigheter, mötes- och föreningsfriheten, begräsningar av och hinder mot de civila samhällsorganisationernas verksamhet, rätten till likabehandling, rätten för personer som tillhör minoriteter, däribland romer, judar och hbti-personer, sociala rättigheter, ett fungerande konstitutionellt system, oberoendet för rättsväsendet och andra institutioner samt många oroande anklagelser om korruption och intressekonflikter som tillsammans skulle kunna utgöra ett allt större systematiskt hot mot rättsstaten i denna medlemsstat. Parlamentet anser att Ungern utgör ett tillfälle för EU att visa att man har kapacitet och vilja att reagera på en medlemsstats hot mot och överträdelser av EU:s egna grundläggande värden. Parlamentet konstaterar bekymrat att utvecklingen i vissa andra medlemsstater visar oroväckande tecken på att rättsstaten undergrävs på ett liknande sätt som i Ungern.

3.  Europaparlamentet uppmanar den ungerska regeringen att föra en dialog med kommissionen om alla frågor som nämns i denna resolution, i synnerhet mänskliga rättigheter för migranter, asylsökande och flyktingar, föreningsfrihet, utbildningens och den akademiska forskningens frihet, segregering av romer i utbildningen samt skydd av gravida kvinnor i arbetslivet. Parlamentet upprepar att båda parter bör delta i en sådan dialog på ett opartiskt, evidensbaserat och samarbetsinriktat sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet informerat om sina bedömningar.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin oro för de senaste förklaringarna och initiativen från den ungerska regeringen, i synnerhet samrådet ”Stoppa Bryssel” och de utredningsåtgärder som riktar sig mot utländska anställda vid Centraleuropeiska universitetet, samt uttalandena från regeringspartiets ledare där man motsätter sig alla lagändringar som skulle kunna göras för att följa de rekommendationer som EU:s institutioner och internationella organisationer har gjort. Parlamentet beklagar att sådana signaler inte visar på något tydligt åtagande från de ungerska myndigheternas sida om att se till att deras åtgärder till fullo ska respektera EU:s primär- och sekundärlagstiftning.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant kontrollera hur den ungerska regeringen använder EU-medel, i synnerhet inom områdena asyl och migration, offentlig kommunikation, utbildning, social inkludering och ekonomisk utveckling, för att säkerställa att alla medfinansierade projekt till fullo uppfyller både EU:s primär- och sekundärlagstiftning.

6.  Europaparlamentet uppmanar samtidigt den ungerska regeringen att upphäva den lag som ändrar vissa lagar som rör skärpning av förfarandet inom områdena gränsförvaltning och asyl samt den lag som ändrar lagen om nationell högre utbildning, liksom att dra tillbaka lagförslaget om insyn i organisationer som tar emot bidrag från utlandet (Ungerska parlamentets förslag T/14967).

7.  Europaparlamentet vädjar till den ungerska regeringen att omedelbart upphäva samtliga tidsfrister i den lag som ändrar lagen om nationell högre utbildning, att omedelbart inleda en dialog med de berörda amerikanska myndigheterna för att garantera den framtida verksamheten vid Centraleuropeiska universitetet, som utfärdar amerikanska ackrediterade examina, och att göra ett offentligt åtagande så att universitetet kan finnas kvar i Budapest som en fri institution.

8.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte följde upp parlamentets begäran om att aktivera EU-ramen för att stärka rättsstaten, i enlighet med dess resolutioner av den 10 juni 2015 och den 16 december 2015 om situationen i Ungern, i syfte att genom en dialog med den berörda medlemsstaten förhindra ett uppkommande systemhot mot rättsstaten från att eskalera ytterligare. Parlamentet anser att kommissionens nuvarande angreppssätt huvudsakligen är inriktat på marginella, tekniska aspekter av lagstiftningen, samtidigt som man bortser från trender, mönster och den kombinerade effekten av åtgärder som rör rättsstaten och de grundläggande rättigheterna. Parlamentet anser att framför allt överträdelseförfaranden i de flesta fall har misslyckats med att få till stånd verkliga förändringar och hantera situationen i ett vidare perspektiv.

9.  Europaparlamentet anser att den rådande situationen i Ungern utgör en tydlig risk för ett allvarligt brott mot de värderingar som avses i artikel 2 i EU-fördraget och motiverar att artikel 7.1 i EU-fördraget aktiveras.

10.  Europaparlamentet ger därför sitt utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i uppdrag att, i enlighet med artikel 83 i arbetsordningen, inleda överträdelseförfarandet genom att utarbeta ett särskilt betänkande i syfte att genomföra en omröstning i kammaren om ett motiverat förslag där rådet uppmanas att handla i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget.

11.  Europaparlamentet upprepar behovet av en reguljär övervakningsprocess och dialog med alla medlemsstater för att skydda EU:s grundläggande värden om demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstatlighet där rådet, kommissionen och parlamentet deltar, såsom anges i den resolution som parlamentet lade fram den 25 oktober 2016 om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter(6) samt för att undvika dubbla standarder.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Europarådet.

(1) Antagna texter, P8_TA(2015)0461.
(2) EUT C 407, 4.11.2016, s. 46.
(3) EUT C 75, 26.2.2016, s. 52.
(4) EUT C 249 E, 30.8.2013, s. 27.
(5) EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 154.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0409.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy