Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2798(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0298/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0298/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.9
CRE 17/05/2017 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0217

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 434kWORD 59k
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση
P8_TA(2017)0217B8-0298/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (2016/2798(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση και για την κατάργηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (COM(2016)0383),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, σχετικά με ένα Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass)(2), μέσω του οποίου τα άτομα μπορούν να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα τους,

–  έχοντας υπόψη τις νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020, όπως αυτές καθορίστηκαν στην κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2015 σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (EK 2020)(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(4)

–   έχοντας υπόψη την επισκόπηση του δικτύου Ευρυδίκη σχετικά με την αναγνώριση της προηγούμενης μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

–  έχοντας υπόψη την πολύγλωσση ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO), η οποία, σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), θα κάνει χρήση ενός κοινού μορφοτύπου για την ηλεκτρονική δημοσίευση πληροφοριών για τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI της πρότασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση(5) (EQAVET),

–  έχοντας υπόψη το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(6), ένα μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας που έχουν αποδείξει ότι συμμορφώνονται ουσιωδώς με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ESG),

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)(7) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) το οποίο θεσπίστηκε με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009(8),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία της Μπολόνια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το υπουργικό ανακοινωθέν του Ερεβάν του 2015 και την έκθεση με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης το 2015: έκθεση εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνια»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό(9),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο (σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών) και τη σύσταση σχετικά με τη χρήση των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αλλοδαπή, το οποίο παραπέμπει ρητώς στο ΕΠΕΠ ως εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ακαδημαϊκή αναγνώριση,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική με τίτλο «Widening Participation for Equity and Growth: A Strategy for the Development of the Social Dimension and Lifelong Learning in the European Higher Education Area to 2020» (Διεύρυνση της συμμετοχής για την ισότητα και την ανάπτυξη: μια στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης και της διά βίου μάθησης στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως το 2020), η οποία καλύπτει όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο ΕΠΕΠ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της UNESCO για το 2015 σχετικά με την αναγνώριση, επικύρωση και πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της UNESCO,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(10), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013(11),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (O-000038/2017 – B8-0218/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή αναγνώριση, κατανόηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων δεν αφορά μόνο το τι έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαθέσιμες δεξιότητες και οι δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας θα επωφελούνταν από την ύπαρξη ενός ΕΠΕΠ το οποίο μπορεί να προσδιορίζει και να αντιστοιχίζει τις εν λόγω δεξιότητες, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να παρέχεται βοήθεια στα άτομα για την απόκτηση και την επικαιροποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων αυξάνει την πιθανότητα απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης για όλους τους μετανάστες εργαζόμενους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις δεξιότητες ΤΠΕ και να θεσπιστούν διαρθρωτικά μέτρα για να βοηθηθούν τα άτομα ως προς την απόκτηση και την επικύρωση των εν λόγω δεξιοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεκτιμώντας τις νέες κοινωνικές προκλήσεις και τις προκλήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων και των δημογραφικών μεταβολών, το ΕΠΕΠ, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξής του, μπορεί να στηρίξει τη διά βίου μάθηση, όσον αφορά την υποστήριξη τόσο των ίσων ευκαιριών και της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, όσο και της μεγαλύτερης διαπερατότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να βοηθούν τους ανθρώπους να προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε συνθήκες μπορεί να αντιμετωπίσουν, μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης των πολιτών με ολιστικό τρόπο, ώστε αυτοί να αποκτούν κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία, καθώς και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον 21ο αιώνα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, γνωστή και ως διά βίου μάθηση, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των επιμέρους επαγγελματικών και προσωπικών επιλογών των ανθρώπων, να τους βοηθήσει να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, γεγονός που συνεπάγεται οφέλη για την κοινωνία, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις πιθανότητες των ανθρώπων να βρουν θέση εργασίας και να διαφυλάξουν τη σταδιοδρομία τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους του ΕΠΕΠ είναι να διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων και, με τον τρόπο αυτό, να δώσει ώθηση για αλλαγή και μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και τομεακό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του πλαισίου «ΕΚ 2020»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω έλλειψης φιλοδοξίας εκ μέρους των κρατών μελών και παρά την έως τώρα δραστηριοποίηση, η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και το χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων από την αλλοδαπή εξακολουθούν να υφίστανται· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται προσαρμογές στο ΕΠΕΠ προκειμένου τα επαγγελματικά προσόντα να καταστούν πιο διαφανή και συγκρίσιμα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΠΕΠ θα πρέπει να παρέχει ένα μετα-πλαίσιο για τους χρήστες και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σε διεθνές επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία προβλέπουν ειδικές διαδικασίες στα εθνικά τους πλαίσια επαγγελματικών προσόντων για τη συμπερίληψη των μη τυπικών προσόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ειδικές διαδικασίες για την άτυπη μάθηση στο εθνικό του πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως το 2018, να θεσπίσουν ρυθμίσεις, σύμφωνα με το ΕΠΕΠ, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης σε σύνδεση με εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων εθελοντισμού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη ανέλαβαν συγκεκριμένη δέσμευση, με το ανακοινωθέν του Ερεβάν του 2015, να επανεξετάσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες, με στόχο να συμμορφωθούν πλήρως με τη σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, καθώς και να επανεξετάσουν τα οικεία εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι οι οδοί μάθησης εντός ενός δεδομένου πλαισίου περιλαμβάνουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί υποχρέωση και αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών να διασφαλίζουν την ποιότητα του περιεχομένου της διδασκαλίας και να οργανώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΠΕΠ δεν επηρεάζει την εν λόγω υποχρέωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, υφίστανται αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών, ιδίως των διασυνοριακών, ως προς την αναγνώριση των πιστοποιητικών, και αυτό συνεπάγεται διαφορές όσον αφορά την απασχολησιμότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιβλιοθήκες, τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές, συμβάλλουν σημαντικά στη διά βίου μάθηση και τη βελτίωση του γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, στο ΕΠΕΠ συμμετέχουν συνολικά 39 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται: τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες του ΕΟΧ, οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, οι δυνάμει υποψήφιες χώρες (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο) και η Ελβετία·

1.  λαμβάνει υπόψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την αναθεώρηση του ΕΠΕΠ και την περαιτέρω στήριξη του εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και εξασφαλίζοντας ότι διαφυλάσσονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών·

2.  επισημαίνει ότι η προώθηση της κριτικής σκέψης και του μη συμβατικού τρόπου σκέψης είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα χρειάζονται στο μέλλον·

3.  συνιστά να διασφαλίζεται ο πλούτος όχι μόνο των τεχνικών αλλά και των χειρωνακτικών δεξιοτήτων που μεταδίδονται μέσω της παράδοσης και έχουν καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη και μεγέθυνση των βιοτεχνικών κλάδων, οι οποίοι πρέπει να διαφυλαχθούν με στόχο την προάσπιση της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε κράτους μέλους·

4.  σημειώνει ότι ένας από τους ρόλους του ΕΠΕΠ είναι να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στα κράτη μέλη, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης·

5.  τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάστασή τους, να προσδίδουν στις δεξιότητες και ικανότητές τους, συμπεριλαμβανομένων όσων αποκτώνται μέσω εθελοντικής εργασίας, μεγαλύτερη ορατότητα, και υψηλότερη εκτίμηση και αναγνώριση, με σαφή και προσβάσιμο τρόπο, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές περιοχές ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο απόκτησής τους· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την αντιστοίχισή τους με το σχετικό επίπεδο του ΕΠΕΠ·

6.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ προκειμένου να ενισχυθούν η ποιότητα και το δυναμικό του εν λόγω πλαισίου·

7.  συνιστά να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επικαιροποίηση της αντιστοίχισης των εθνικών πλαισίων με το ΕΠΕΠ·

8.  υπενθυμίζει ότι μια από τις βασικές αποστολές του ΕΠΕΠ είναι η διευκόλυνση και η προαγωγή της μεταφοράς προσόντων και της επικύρωσης της τυπικής και άτυπης κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διακρατική επαγγελματική και εκπαιδευτική κινητικότητα, να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και να καλύπτονται καλύτερα τόσο οι προσωπικές ανάγκες των πολιτών όσο και της κοινωνίας γενικότερα·

9.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο τα τρία οριζόντια πεδία (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) θα πρέπει να αναθεωρηθούν περαιτέρω για να καταστούν πιο κατανοητά και σαφή· ζητεί να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων του 2006 ως πολύτιμος πόρος και κύριο έγγραφο αναφοράς, με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη ορολογική συνέπεια μεταξύ των διαφόρων πλαισίων της ΕΕ και, τελικά, να προκύψει μια προσέγγιση που θα βασίζεται πραγματικά στα μαθησιακά αποτελέσματα·

10.  επισημαίνει τη σημασία της ανάλυσης και της ανάπτυξης εργαλείων για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως τους εργοδότες, να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας για τη διαμόρφωση δεξιοτήτων· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη προώθησης συστημάτων διττής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των οποίων συνδυάζονται προγράμματα μαθητείας σε εταιρείες με την εκπαίδευση σε επαγγελματικές σχολές· υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κατάρτιση στον χώρο εργασίας και στην παροχή προγραμμάτων μαθητείας, και θεωρεί ότι ο ρόλος τους θα πρέπει να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο·

12.  συνιστά να συνδεθεί επαρκώς το ΕΠΕΠ με τις ανάγκες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών της αγοράς εργασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να βοηθηθούν τα άτομα να αναπτύξουν το δυναμικό τους, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει το ΕΠΕΠ προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των σπουδαστών και των εργαζομένων εντός της ΕΕ, κάτι που θα προωθήσει τη διά βίου μάθηση και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός κινητικού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε μια εποχή οικονομικών προκλήσεων και παγκοσμιοποίησης των αγορών·

14.  τονίζει το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια της υλοποίησης των επιμέρους εθνικών τους πλαισίων επαγγελματικών προσόντων, στη βάση των οκτώ επιπέδων του ΕΠΕΠ· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την περαιτέρω υλοποίηση της διαδικασίας αυτής·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO), με την οποία προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται σε 25 γλώσσες δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που είναι σημαντικά για την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ·

16.  ζητεί την ισχυρή στήριξη και προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αρχών για την παροχή και την ταχεία επικύρωση και αναγνώριση των μη τυπικών και των άτυπων διαδικασιών μάθησης, καθώς αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την συμπερίληψη των ατόμων που συμμετέχουν σε «μη συνήθεις» διαδικασίες μάθησης· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρονται από τη βιομηχανία, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία επικύρωσης, και τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πιστοποίηση των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, των μακροχρόνια ανέργων, των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και άλλων ομάδων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μονάδες του ECVET για την επικύρωση και την αναγνώριση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης· θεωρεί ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα επιτεύγματα που έχουν κατακτηθεί με τυπικές μεθόδους·

17.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ του ΕΠΕΠ και άλλων υφιστάμενων μέσων για την αναγνώριση και τη διαφάνεια, όπως το ECVET, το ECTS και το Europass, με την υποστήριξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να αυξηθεί η αποδοτικότητα των μέσων για τη διαφάνεια.

18.  συνιστά στην Επιτροπή να αναπτύξει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους εργοδότες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη χρήση του ΕΠΕΠ· ενθαρρύνει τους εργοδότες να εξετάζουν με κριτικό πνεύμα το επίπεδο δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την απασχόληση·

19.  υπογραμμίζει τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τον καθορισμό μαθησιακών αποτελεσμάτων στο ΕΠΕΠ από την άποψη του αντικτύπου στα προγράμματα σπουδών· τονίζει τη σημασία της ποικιλομορφίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ΕΕ και στις συμμετέχουσες χώρες·

20.  καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συνδέσουν ταχέως τα εθνικά τους πλαίσια επαγγελματικών προσόντων με το ΕΠΕΠ· ζητεί να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης, προκειμένου να αρθούν όλοι οι εναπομένοντες φραγμοί για την αναγνώριση·

21.  συνιστά στην Επιτροπή να επαναξιολογήσει το κόστος της βελτίωσης του ΕΠΕΠ, δεδομένου ότι, επί του παρόντος, δεν προβλέπεται πρόσθετο κόστος· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υποτιμάται το εύρος του έργου αναθεώρησης του ΕΠΕΠ·

22.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στρατηγικές κοινωνικής διάστασης για τα οικεία συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να ενισχυθεί η στήριξη των ίσων ευκαιριών, να βελτιωθεί η εκπαιδευτική δικαιοσύνη, να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και να εξασφαλιστεί καλύτερη διαπερατότητα μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια των κρατών μελών·

23.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει, στο πλαίσιο της ατζέντας εκσυγχρονισμού, την προώθηση της χρηματοδότησης βάσει επιδόσεων όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα δίδακτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο κοινωνικός ρόλος των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η πρόσβαση στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων·

24.  παροτρύνει την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους αναμενόμενους αντίστοιχους ρόλους του ECVET και του ECTS προκειμένου να εξασφαλιστεί ενισχυμένη διαφάνεια της διαδικασίας αναθεώρησης έναντι των ενδιαφερόμενων μερών·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη δέσμευση ότι θα ενταχθούν στο πλαίσιο μέθοδοι άτυπης και μη τυπικής μάθησης που επί του παρόντος εξαιρούνται από τα περισσότερα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων και, κατ’ επέκταση, από το ΕΠΕΠ, και ιδίως οι μέθοδοι άτυπης μάθησης που επί του παρόντος εξαιρούνται πλήρως·

26.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί εκτός της ΕΕ με στόχο την επικύρωση και αναγνώρισή τους ,και προκειμένου να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στην αγορά εργασίας της ΕΕ, και στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, επιδοκιμάζει τη σύσταση η οποία θέτει τις βάσεις για τις σχέσεις μεταξύ εθνικών και περιφερειακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων τρίτων χωρών, κρατών μελών και του ΕΠΕΠ, ιδίως την επιλογή των διαρθρωμένων διαλόγων με τις χώρες της γειτονίας της ΕΕ που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, συμβάλλοντας πιθανώς με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση των εθνικών τους πλαισίων επαγγελματικών προσόντων μέσω του ΕΠΕΠ και της ΕΕ, και στην τόνωση της στήριξης (π.χ. μέσω αναπτυξιακής βοήθειας) προς τρίτες χώρες για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων·

27.  αναγνωρίζει ότι είναι προς το συμφέρον των τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν το ΕΠΕΠ ως σημείο αναφοράς για τα δικά τους συστήματα επαγγελματικών προσόντων και να αναθεωρηθεί το ΕΠΕΠ προκειμένου να απλουστευθεί η τυπική σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες με αυτά που αποκτώνται στην ΕΕ·

28.  επιμένει ότι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι κοινωνικοί εταίροι, οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και να συνεργάζονται στενά για τη δημιουργία, την υλοποίηση, την προώθηση και την παρακολούθηση του ΕΠΕΠ σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη στήριξή του·

29.  πιστεύει ότι ένα μέσο όπως το ΕΠΕΠ απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση και προσαρμογή, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να υποστηρίζεται και να βελτιώνεται μέσω τακτικής παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά την ευχρηστία, τη διαπερατότητα και τη διαφάνειά του· τονίζει ότι το ΕΠΕΠ θα πετύχει μόνο αν τα κράτη μέλη δεσμευτούν πραγματικά να το εφαρμόζουν και να το χρησιμοποιούν·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
(2) EE L 390 της 31.12.2004, σ. 6.
(3) EE C 417 της 15.12.2015, σ. 25.
(4) EE C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 1.
(6) https://www.eqar.eu
(7) http://ec.europa.eu/education/library/publications/2015/ects-users-guide_en.pdf
(8) ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 11.
(9) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(10) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(11) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 132.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου