Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2681(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0361/2017

Forhandlinger :

PV 18/05/2017 - 9.1
CRE 18/05/2017 - 9.1

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0218

Vedtagne tekster
PDF 165kWORD 45k
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg
Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema
P8_TA(2017)0218RC-B8-0361/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 18. maj 2017 om Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Zambia,

–  der henviser til erklæringen af 16. april 2017 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om de politiske spændinger i Zambia,

–  der henviser til rapporten fra EU's valgobservationsmission i forbindelse med valget i Zambia i 2016,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til Zambias forfatning,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Zambia længe har været et eksempel på et demokratisk styre med en 25 år lang fredelig overgangsperiode; der henviser til, at optakten til valget i 2016 desværre var præget af voldelige sammenstød mellem tilhængere af de to største partier, Patriotic Front og United Party for National Development (UPND), som er oppositionspartiet;

B.  der henviser til, at det den 11. maj 2017 var præcis en måned siden, at lederen af oppositionspartiet UPND, Hakainde Hichilema, blev fængslet, efter at han sammen med fem af sine ansatte var blevet anholdt af svært bevæbnede politibetjente under en razzia mod hans hus den 11. april;

C.  der henviser til, at Hichilema blev beskyldt for at bringe præsidentens liv i fare, idet han den 9. april 2017 skulle have forhindret præsidentens bilkortege i at passere gennem Mongu, og at han straks blev tiltalt for forræderi, der i Zambia er en lovovertrædelse uden mulighed for kaution, samt for overtrædelse af lovbestemte forpligtelser, idet han ikke fulgte lovlige ordrer og gjorde brug af krænkende sprogbrug; der henviser til, at han benægter samtlige påstande;

D.  der henviser til, at maksimumsstraffen for forræderi i Zambia er dødstraf, selv om landet de facto har afskaffet dødsstraffen og den sidste henrettelse fandt sted i 1997;

E.  der henviser til, at Hichilemas advokater har kaldt sagen ubegrundet og anmodet byretten i Lusaka om at frafalde anklagerne; der henviser til, at byretten har fastholdt anklagerne med den begrundelse, at kun højesteret har kompetence i sager om forræderi;

F.  der henviser til, at Hichilema i øjeblikket sidder i centralfængslet i Lusaka, hvor adgang til private medier, advokater, sympatisører og venner er begrænset; der henviser til, at Hichilema og hans advokater har berettet om nedværdigende behandling under tilbageholdelsen;

G.  der henviser til, at UPND anser anklagerne for at være politisk motiverede, og til, at hans anholdelse har medført en bølge af protester, voldelige sammenstød og stigende politiske spændinger i landet;

H.  der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer opfordrer Zambias myndigheder til at frafalde anklagerne, idet de hævder, at disse er opfundet for at chikanere og intimidere Hichilema og afskrække ham fra at udøve sit politiske virke; der henviser til, at præsident Lungu den 14. april 2017 erklærede, at han ikke ville blande sig i Hichilema-sagen;

I.  der henviser til, at konferencen af katolske biskopper i Zambia kritiserede den brutale anholdelse af landets vigtigste oppositionsledere og fordømte anvendelsen af de nationale politistyrker for tilsyneladende at forhindre organiseringen af en politisk opposition og dennes normale virke;

J.  der henviser til, at UPND efter præsidentvalget i august 2016, hvor Hichilema tabte med nogle få stemmer til præsident Lungu, anfægtede lovligheden af valgresultatet og retsvæsenets uafhængighed, men at klagen blev afvist uden at blive behandlet af en domstol;

K.  der henviser til, at Hichilema sammen med fem andre medlemmer af UPND den 18. april 2017 blev mødt af yderligere anklager for i perioden mellem den 5. og 8. april at have forsøgt at vælte regeringen;

L.  der henviser til, at EU's valgobservatørmission den 13. november 2016 afgav sin endelige rapport, hvori det hedder, at parlamentsvalget i 2016 var forberedt på en stort set professionel måde, men at de to vigtigste politiske partier afgav erklæringer, som gav anledning til spændinger under valgkampen, hvilket førte til en række alvorlige voldshændelser;

M.  der henviser til, at både EU og USA har udtrykt bekymring over fængslingen af oppositionslederen og har opfordret til etablering af en fredelig dialog mellem regeringen og UPND for at lette de spændinger, der er vokset mellem de to parter;

N.  der henviser til Zambias præsident den 20. april 2017 truede med at indføre undtagelsestilstand efter en række brandattentater på butikker og politistationer, som blev påstået var iværksat af UPND; der henviser til, at dette risikerer at forværre de eksisterende spændinger yderligere, og at en politisk løsning bør fremmes;

O.  der henviser til, at Hichilemi-sagen finder sted i en situation med øgede politiske spændinger som følge af sidste års anfægtede valg; der henviser til, at menneskerettighedsobservatører har berettet om undertrykkelse af politiske aktivister og oppositionspartier, overdreven magtanvendelse til at sprede fredelige protester og overgreb på medier og uafhængige journalister;

P.  der henviser til, at regeringen har udtrykt sin vilje til at indgå i en dialog på den betingelse, at alle oppositionspartier godkender valgresultatet fra 2016;

Q.  der henviser til, at Zambia har undertegnet Cotonouaftalen, hvis artikel 9 fastsætter, at de kontraherende parter forpligter sig til at fremme og beskytte alle grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, herunder politiske rettigheder;

R.  der henviser til, regeringen i Zambia den 27. marts 2017 indledte en offentlig høring om landets medlemskab af Den Internationale Straffedomstol;

1.  udtrykker bekymring over anholdelsen og fængslingen af Hakainde Hichilema og insisterer på behovet for til enhver tid at sikre retfærdighed, rettidig omhu og gennemsigtighed i anvendelsen af lovgivningen og under hele retssagen; noterer sig med bekymring påstandene om, at anklagerne skulle være politisk motiverede, og minder derfor regeringen i Zambia om dens forpligtelse til at garantere grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, herunder adgang til domstolsprøvelse og retten til en retfærdig rettergang, som fastsat i det afrikanske charter og i andre internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter;

2.  er dybt bekymret over rapporterne om stigende begrænsninger af ytrings- og foreningsfriheden; opfordrer regeringen til at fortsætte sine bestræbelser på at genoprette fuld mediefrihed; insisterer på regeringens ansvar for at undgå en forværring af de aktuelle politiske spændinger og for at respektere, beskytte og fremme sine borgeres borgerlige og politiske rettigheder;

3.  opfordrer Zambias myndigheder til at foretage en hurtig, upartisk og tilbundsgående efterforskning af den påståede mishandling af Hichilema under varetægtsfængslingen og stille de ansvarlige til regnskab;

4.  opfordrer alle relevante politiske aktører til at anvende forfatningens bestemmelser og andre retsmidler i overensstemmelse med internationale normer og standarder til at løse eventuelle uoverensstemmelser eller forskelle i forbindelse med valgresultatet og til at gøre deres yderste for at beskytte freden og sikkerheden for civilsamfundet;

5.  opfordrer EU til fortsat nøje at overvåge den generelle situation i Zambia og til at gøre brug af de tilgængelige politiske midler, bl.a. gennem dialog på højeste niveau, for at sikre, at betingelserne for retsstatsprincippet og demokratiet, et åbent politisk rum, uafhængige institutioner og respekt for menneskerettighederne opretholdes;

6.  opfordrer kraftigt regeringen i Zambia til at tage hensyn til de endelige henstillinger fra EU's valgobservatørmission om valget i 2016, og navnlig nødvendigheden af at fjerne restriktive begrænsninger af forsamlingsfriheden i loven om den offentlige orden, til at sikre mediernes frihed og uafhængighed, og til at træffe alle passende foranstaltninger for at forhindre politisk motiveret vold;

7.  understreger det presserende behov for en fredelig og konstruktiv dialog mellem Patriotic Front og UPND for at genoprette den politiske tillid og stabilitet; fremhæver det ansvar, som begge parter har for at afholde sig fra at anspore til og fremme vold og for at skabe et miljø, der er befordrende for en åben demokratisk debat; glæder sig over de internationale og regionale partneres engagement og rolle som mæglere i denne henseende og over Menneskerettighedskommissionens opfordring til en dialog for at håndtere politisk vold;

8.  støtter initiativet fra konferencen for katolske biskopper i Zambia og andre civilsamfundsgrupper, som opfordrer til en fredelig dialog mellem de stridende parter;

9.  gentager sin stærke modstand mod anvendelse af dødsstraf uanset forbrydelsens art og under alle omstændigheder; glæder sig over, at der ikke har været foretaget henrettelser i landet siden 1997; opfordrer Zambia til at ratificere den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der sigter mod afskaffelse af dødsstraf;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Afrikanske Unions Kommission og Det Panafrikanske Parlament, Zambias regering samt FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik