Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2681(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0361/2017

Keskustelut :

PV 18/05/2017 - 9.1
CRE 18/05/2017 - 9.1

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0218

Hyväksytyt tekstit
PDF 163kWORD 41k
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg
Sambia ja erityisesti Hakainde Hichileman tapaus
P8_TA(2017)0218RC-B8-0361/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. toukokuuta 2017 Sambiasta ja erityisesti Hakainde Hichileman tapauksesta (2017/2681(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Sambiasta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 16. huhtikuuta 2017 antaman julkilausuman poliittisista jännitteistä Sambiassa,

–  ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan raportin Sambiassa vuonna 2016 järjestetyistä vaaleista,

–  ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Sambian perustuslain,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Sambia on pitkään ollut esimerkki demokraattisesta valtiosta ja että siirtymät ovat olleet rauhanomaisia 25 vuoden ajan; toteaa, että väkivaltaiset yhteenotot johtavien Patriotic Front -puolueen ja United Party for National Development (UPND) ‑oppositiopuolueen välillä sotkivat valitettavasti valmistautumista vuoden 2016 vaaleihin;

B.  ottaa huomioon, että 11. toukokuuta 2017 tuli kuluneeksi kuukausi UPND:n johtajan Hakainde Hichileman vangitsemisesta ja että raskaasti aseistetut poliisit pidättivät hänet ja viisi hänen työntekijäänsä hänen kotiinsa 11. huhtikuuta tehdyn ratsian yhteydessä;

C.  ottaa huomioon, että Hichilemaa syytettiin presidentin hengen vaarantamisesta, kun hän väitetysti esti presidentin saattueen kulkua Mongussa 9. huhtikuuta 2017, ja häntä vastaan nostettiin välittömästi syytteet maanpetoksesta, josta epäiltyä henkilöä ei voi Sambiassa vapauttaa takuita vastaan, sekä lakisääteisten velvollisuuksien ja laillisten määräysten noudattamatta jättämisestä ja loukkaavasta kielenkäytöstä; ottaa huomioon, että Hichilema kiisti kaikki syytökset;

D.  toteaa, että vaikka Sambiassa ei käytännössä sovelleta kuolemanrangaistusta ja viimeinen teloitus suoritettiin maassa vuonna 1997, maanpetoksesta säädetty enimmäisrangaistus on edelleen kuolemanrangaistus;

E.  ottaa huomioon, että Hichileman asianajajat pitivät tapausta perusteettomana ja pyysivät Lusakan ensimmäisen asteen tuomioistuinta luopumaan syytteistä; ottaa huomioon, että tuomioistuin piti syytteet voimassa sen perusteella, että tuomiovalta maanpetostapauksissa kuuluu ainoastaan korkeimmalle oikeudelle;

F.  ottaa huomioon, että Hichilemaa pidetään tällä hetkellä Lusakan keskusrangaistuslaitoksessa, josta on rajalliset mahdollisuudet pitää yhteyttä yksityisiin tiedotusvälineisiin, asianajajiin, kannattajiin ja ystäviin; ottaa huomioon, että Hichilema ja hänen asianajajansa ovat ilmoittaneet halventavasta kohtelusta tämän ollessa vangittuna;

G.  ottaa huomioon, että UPND on pitänyt syytteitä poliittisesti tarkoitushakuisina ja Hichileman pidätys on saanut aikaan protestien aallon ja väkivaltaisia yhteenottoja ja lisännyt poliittisia jännitteitä maassa;

H.  ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet Sambian viranomaisia luopumaan syytteistä ja väittävät niiden tarkoituksena olevan häiritä ja pelotella Hichilemaa ja estää häntä tekemästä poliittista työtään; ottaa huomioon, että presidentti Lungu ilmoitti 14. huhtikuuta 2017, että hän ei aio puuttua Hichileman tapaukseen;

I.  ottaa huomioon, että Sambian katolinen piispainkokous on kritisoinut maan tärkeimpien oppositiojohtajien raakaa pidätystä ja tuominnut kansallisen poliisin käyttämisen ilmeisesti poliittisen opposition järjestäytymisen ja yleisen toiminnan estämiseen;

J.  ottaa huomioon, että presidentti Lungun voitettua Hichileman niukasti elokuun 2016 presidentinvaaleissa UPND riitautti vaalien tuloksen legitimiteetin ja tuomioistuimen riippumattomuuden, mutta asian käsittely päätettiin ilman että sitä olisi käsitelty tuomioistuimessa;

K.  ottaa huomioon, että Hichilemaa ja viittä muuta UPND:n jäsentä vastaan nostettiin 18. huhtikuuta 2017 uusi syyte maanpetoksesta, koska heidän väitettiin yrittäneen syrjäyttää hallitus 5.–8. huhtikuuta;

L.  ottaa huomioon, että EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta julkaisi 13. marraskuuta 2016 lopullisen raporttinsa, jossa todettiin vuoden 2016 parlamenttivaalien valmistelujen olleen pääosin asianmukaisia, mutta molemmat johtavat puolueet antoivat lausuntoja, jotka saivat aikaan jännitteitä kampanjan aikana ja johtivat useisiin vakaviin väkivaltaisiin välikohtauksiin;

M.  toteaa, että sekä EU että Yhdysvallat ovat ilmaisseet huolensa oppositiojohtajan vangitsemisesta ja kannustaneet hallitusta ja UPND:tä käymään rauhanomaista vuoropuhelua puolueiden välille muodostuneiden jännitteiden lievittämiseksi;

N.  ottaa huomioon, että Sambian presidentti uhkasi julistaa hätätilan 20. huhtikuuta 2017 kauppoihin ja poliisiasemiin kohdistettujen, UPND:n tekemiksi väitettyjen tuhopolttojen sarjan jälkeen; katsoo, että tämä todennäköisesti pahentaa olemassa olevia jännitteitä ja että olisi ennemmin pyrittävä saavuttamaan poliittinen ratkaisu;

O.  ottaa huomioon, että Hichileman vangitseminen tapahtui lisääntyvien poliittisten jännitteiden keskellä viime vuonna järjestettyjen kiistanalaisten vaalien jälkeen; ottaa huomioon, että ihmisoikeustarkkailijat ovat ilmoittaneet poliittisten aktivistien ja oppositiopuolueiden tukahduttamistoimista, liiallisesta voimankäytöstä rauhanomaisten mielenosoitusten hajottamisen yhteydessä sekä tiedotusvälineisiin ja riippumattomiin toimittajiin kohdistetuista ratsioista;

P.  ottaa huomioon, että hallitus on ilmaissut suostuvansa vuoropuheluun sillä ehdolla, että kaikki oppositiopuolueet hyväksyvät vuoden 2016 vaalien tuloksen;

Q.  ottaa huomioon, että Sambia on allekirjoittanut Cotonoun sopimuksen, jonka 9 artiklassa määrätään, että osapuolten on edistettävä ja suojeltava kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, myös poliittisia oikeuksia;

R.  ottaa huomioon, että Sambian hallitus aloitti 27. maaliskuuta 2017 julkiset kuulemiset maan jäsenyydestä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa;

1.  ilmaisee huolensa Hakainde Hichileman pidättämisestä ja vangitsemisesta ja katsoo, että on varmistettava oikeudenmukaisuus, huolellisuus ja avoimuus kaikissa vaiheissa lainsäädäntöä sovellettaessa ja koko oikeusprosessissa; panee huolestuneena merkille väitteet, joiden mukaan syytteet olisivat poliittisesti tarkoitushakuisia, ja muistuttaa tämän vuoksi Sambian hallitusta sen velvoitteesta taata perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, mukaan luettuina oikeussuojan saatavuus ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, jotka vahvistetaan Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjassa ja muissa kansainvälisissä ja alueellisissa ihmisoikeussopimuksissa;

2.  on syvästi huolestunut väitteistä, joiden mukaan sanan- ja kokoontumisvapauden rajoittaminen on lisääntynyt; kehottaa hallitusta jatkamaan pyrkimyksiään palauttaa täydellinen lehdistönvapaus; muistuttaa hallituksen velvollisuudesta välttää pahentamasta nykyisiä poliittisia jännitteitä ja kunnioittaa, suojella ja edistää kansalaistensa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia;

3.  vaatii Sambian viranomaisia suorittamaan nopean, riippumattoman ja huolellisen tutkimuksen Hichileman väitetystä halventavasta kohtelusta tämän vangitsemisen aikana ja saattamaan tekijät vastuuseen teoistaan;

4.  kannustaa kaikkia asiaankuuluvia poliittisia sidosryhmiä käyttämään perustuslaillisia ja oikeudellisia keinoja kansainvälisten normien mukaisesti, jotta voidaan ratkaista mahdolliset vaalien tuloksiin liittyvät riidat, ja tekemään voitavansa rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi kansalaisyhteiskunnassa;

5.  kehottaa unionia jatkamaan Sambian yleistilanteen seuraamista tiiviisti ja käyttämään käytössä olevia poliittisia keinoja, myös korkeimman tason vuoropuhelua, jotta säilytetään oikeusvaltion ja demokratian, avoimen poliittisen ympäristön, vapaiden instituutioiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edellytykset;

6.  kehottaa vahvasti Sambian hallitusta ottamaan huomioon vuoden 2016 vaaleja seuranneen EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan lopulliset suositukset ja kiinnittämään erityistä huomiota tarpeeseen poistaa kokoontumisvapauden tiukat rajoitukset yleistä järjestystä koskevasta laista, taata tiedotusvälineiden vapaus ja riippumattomuus sekä ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimiin poliittisten väkivaltaisuuksien ehkäisemiseksi;

7.  korostaa, että poliittisen luottamuksen ja vakauden palauttamiseksi tarvitaan kiireellisesti rauhanomaista ja rakentavaa vuoropuhelua Patriotic Front -puolueen ja UPND:n välillä; toteaa, että molemmilla osapuolilla on vastuu pidättäytyä väkivaltaan yllyttämisestä ja sen lietsomisesta sekä luoda avointa demokraattista keskustelua edistävät olosuhteet; pitää myönteisenä kansainvälisten ja alueellisten kumppaneiden osallistumista ja välittäjänä toimimista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan kehotusta vuoropuheluun poliittisten väkivaltaisuuksien estämiseksi;

8.  kannattaa Sambian katolisen piispainkokouksen ja muiden kansalaisyhteiskunnan ryhmien aloitetta, jossa vastapuolia kehotetaan rauhanomaiseen vuoropuheluun;

9.  muistuttaa vastustavansa jyrkästi kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa ja olosuhteissa; pitää myönteisenä, että maassa ei ole pantu kuolemantuomioita täytäntöön vuoden 1997 jälkeen; kehottaa Sambiaa ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille, Afrikan unionin komissiolle, yleisafrikkalaiselle parlamentille, Sambian hallitukselle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö