Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2302(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0139/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0139/2017

Συζήτηση :

PV 18/05/2017 - 8
CRE 18/05/2017 - 8

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0222

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 530kWORD 64k
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ
P8_TA(2017)0222A8-0139/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στην πολιτική συνοχής της ΕΕ (2016/2302(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τον τίτλο XVIII,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1) («ΚΚΔ»), και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που συνδέονται με τις συναφείς διατάξεις του παρόντος κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την πολιτική συνοχής και την επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού με τίτλο «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια Έκθεση 2014» (Α8-0050/2016),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου»(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη» (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής, του Αυγούστου 2016, με τίτλο «Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF)» (Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2007-2013, με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (CF)),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2014, όσον αφορά τα υποστηριζόμενα από το γενικό προϋπολογισμό χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (COM(2014)0686),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR – Eligible management costs and fees» (Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΚΚΔ – Επιλέξιμες δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2015, με τίτλο «Guidance for Member States on Αrticle 37(7)(8)(9) CPR – Combination of support from a financial instrument with other forms of support» (Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με το άρθρο 37 παράγραφοι 7, 8 και 9 του ΚΚΔ – Συνδυασμός της στήριξης από ένα μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής με άλλες μορφές στήριξης),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2015, με τίτλο «Guidance for Member States on Article 37(2) CPR – Ex-ante assessment» (Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του ΚΚΔ – Εκ των προτέρων αξιολόγηση),

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό αναφοράς της Επιτροπής για τις διαχειριστικές αρχές, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020» (Χρηματοδοτικά μέσα στα προγράμματα ΕΔΕΤ 2014-2020),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Επιτροπής, του Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Financial instruments under the European Structural and Investment Funds. Summaries of the data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council» (Χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Περιλήψεις των στοιχείων που αφορούν την πρόοδο στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Επιτροπής, του Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Summaries of data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council» (Περίληψη των στοιχείων που αφορούν την πρόοδο στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Επιτροπής, του Σεπτεμβρίου 2014, με τίτλο «Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006» (Περίληψη των στοιχείων που αφορούν την πρόοδο στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής σύμφωνα με τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τις διαχειριστικές αρχές δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Activities relating to financial instruments. Accompanying the document: Report from the Commission to the European Parliament and the Council on financial instruments supported by the general budget according to Art. 140.8 of the Financial Regulation as at 31 December 2014» (Δραστηριότητες που σχετίζονται με χρηματοδοτικά μέσα. Συνοδεύει το έγγραφο: Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τα υποστηριζόμενα από το γενικό προϋπολογισμό χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2014) (SWD(2015)0206),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2015 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα επιτυχές και ελπιδοφόρο εργαλείο για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης;»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 16/2014 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 2/2012 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της εδαφικής ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Μαρτίου 2013, με τίτλο «Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period» (Χρηματοδοτικά μέσα: Απολογισμός για την προετοιμασία της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Financial instruments in the 2014-2020 programming period: first experiences of Member States» (Χρηματοδοτικά μέσα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020: πρώτες εμπειρίες των κρατών μελών), που ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής, Οκτώβριος 2016,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Review of the Role of the EIB Group in European Cohesion Policy» (Επανεξέταση του ρόλου του Ομίλου ΕΤΕπ στην ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής), που ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής, Μάρτιος 2016,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Challenges for EU cohesion policy: Issues in the forthcoming post-2020 reform» (Προκλήσεις για την πολιτική συνοχής της ΕΕ: Ζητήματα ενόψει της επικείμενης μεταρρύθμισης μετά το 2020) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Μάιος 2016,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Cohesion Policy implementation in the EU28» (Εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στην ΕΕ28), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Σεπτέμβριος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0139/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση/αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και το γεγονός ότι πλησιάζει η ενδιάμεση περίοδος της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 έχουν οδηγήσει στη συζήτηση σχετικά με τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων που πρόκειται να επενδυθούν μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση Omnibus (COM(2016)0605) αποτελεί τη μόνη ευκαιρία για μια σειρά ενδιάμεσων βελτιώσεων του συστήματος που διέπει την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ονομασία «χρηματοδοτικά μέσα» καλύπτει πλήθος μέσων και ότι η αξιολόγησή τους και η απόφαση σχετικά με τη χρήση τους απαιτεί συνεχή και λεπτομερή ανάλυση, κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με την αξιολόγηση των ειδικών αναγκών των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών ή μιας συγκεκριμένης ομάδας-στόχου·

Περίοδος 2007-2013 – αξιόπιστες επενδύσεις μέσω επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων

1.  αναγνωρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι τα χρηματοδοτικά μέσα σχεδιάστηκαν πριν από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και δεν ήταν τα πλέον κατάλληλα για ένα πλαίσιο οικονομικής κρίσης, η άσκηση υποβολής εκθέσεων της Επιτροπής παρέχει ισχυρές αποδείξεις ότι οι επενδύσεις των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) μέσω επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο και ορατά αποτελέσματα με επενδύσεις στις περιφέρειες της ΕΕ, ύψους 347,6 δισεκατομμυρίων EUR, εξαιρουμένης της εθνικής συγχρηματοδότησης και των επιπρόσθετα μοχλευμένων πόρων·

2.  επικροτεί τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την πολιτική συνοχής που δημοσιοποιούνται σε ετήσιες εκθέσεις και τομεακές εκθέσεις, αποκαλύπτοντας τον αντίκτυπο στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στις υποδομές, στην έρευνα και την καινοτομία, στο περιβάλλον, στην ενέργεια και τη γεωργία· συμπεραίνει ότι ο δανεισμός της ΕΤΕπ για να στηριχθεί η πολιτική της συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 εκτιμάται στα 147 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση το 38 % όλων των δανείων στην ΕΕ·

Περίοδος 2014-2020 – μια νέα σελίδα στις επενδύσεις μέσω των ΕΔΕΤ

3.  επικροτεί το γεγονός ότι κατά την περίοδο 2014-2020 η ΕΕ αναμένεται να επενδύσει 454 δισεκατομμύρια EUR μέσω των ΕΔΕΤ, και μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση των επενδύσεων υπό μορφή επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στα 637 δισεκατομμύρια EUR·

4.  αναγνωρίζει ότι αυξήθηκε τόσο ο όγκος όσο και η ποιότητα των χρηματοδοτικών μέσων (υπό μορφή μικροπιστώσεων, δανείων, εγγυήσεων, μετοχικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων) στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης της πολιτικής για τη συνοχή· επισημαίνει τους δύο βασικούς λόγους για την τάση αυτή – η περίοδος 2007-2013 παρείχε πολύτιμη εμπειρία και διδάγματα όσον αφορά την υλοποίηση των ΕΔΕΤ δια επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων, ενώ το ΠΔΠ 2014-2020 αντικατοπτρίζει την ανάγκη για περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα, μετά το πέρας της κρίσης, λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών·

5.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η διάθεση πόρων σε ΧΜ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα διπλασιαστεί σχεδόν, από τα 11,7 δισεκατομμύρια EUR της περιόδου 2007-2013 στα 20,9 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι τα ΧΜ θα αντιπροσωπεύουν ως εκ τούτου το 6% των συνολικών διατιθέμενων πόρων για την πολιτική συνοχής το 2014-2020, ύψους 351,8 δισεκατομμυρίων EUR, έναντι ποσοστού 3,4 % και ποσού 347 δισεκατομμυρίων EUR το 2007-2013·

6.  σημειώνει ότι τα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής ανέρχονται σε περίπου 75 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 11,8 % του συνόλου των πιστώσεων των ΧΜ για την περίοδο 2014-2020· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων από 70 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-2013 σε 75 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020· τονίζει ότι οι πιστώσεις για το ΤΣ δεν θα πρέπει να μειωθούν, δεδομένου ότι το 34% περίπου του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε περιφέρειες που λαμβάνουν ενισχύσεις από το ΤΣ·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση το συνολικό ποσό των 5 571,63 εκατομμυρίων EUR το οποίο 21 κράτη μέλη είχαν δεσμευθεί να εισφέρουν στα ΧΜ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, εκ των οποίων τα 5 005,25 εκατομμύρια προέρχονται από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι οι καίριες ρυθμιστικές αλλαγές σε επίπεδο προγραμματισμού, υλοποίησης και διαχείρισης των χρηματοδοτικών μέσων, όπως οι άμεσοι σύνδεσμοι των 11 θεματικών στόχων, η κατάλληλη υποχρεωτική εκ των προτέρων αξιολόγηση που επιτρέπει τον εντοπισμό αστοχιών της αγοράς, η δημιουργία εξατομικευμένων και απλουστευμένων ετοιμοπαράδοτων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών υποβολής εκθέσεων, μπορούν να επηρεάσουν καίρια κατά τρόπο θετικό την ελκυστικότητα και την ταχύτητα υλοποίησης της πολιτικής για τη συνοχή, εξαλείφοντας την ανασφάλεια δικαίου που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της περιόδου 2007-2013· ζητεί, ωστόσο, να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ελκυστικότητα και την ταχύτητα υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων·

Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα – ο συνδυασμός της χρηματοδότησης καθορίζεται από τη λογική της παρέμβασης

9.  τονίζει ότι, αν και στηρίζουν τους ίδιους στόχους πολιτικής συνοχής, οι επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα των ΕΔΕΤ, που δεν αποτελούν αυτοσκοπό, υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης έχουν διαφορετική λογική παρέμβασης και εφαρμογή, καθώς αντιμετωπίζουν τις ανάγκες εδαφικής ανάπτυξης, τις τομεακές ανάγκες ή τις ανάγκες της αγοράς·

10.  αναγνωρίζει ότι, ανάλογα με το είδος του έργου, οι επιχορηγήσεις έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα χρηματοδοτικά μέσα: στήριξη έργων που δεν αποφέρουν απαραιτήτως έσοδα, παροχή χρηματοδότησης σε έργα που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτική ή δημόσια χρηματοδότηση, στόχευση συγκεκριμένων δικαιούχων, ζητημάτων και περιφερειακών προτεραιοτήτων και μικρότερη πολυπλοκότητα χρήσης λόγω της υπάρχουσας εμπειρίας και ικανότητας· αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχορηγήσεις υπόκεινται σε περιορισμούς: δυσκολίες ως προς την επίτευξη ποιότητας και βιωσιμότητας του έργου, κίνδυνος υποκατάστασης της δημόσιας χρηματοδότησης σε βάθος χρόνου και φαινόμενα παραγκωνισμού δυνητικών ιδιωτικών επενδύσεων ακόμη και όταν τα έργα ενδέχεται να έχουν ανακυκλούμενο χαρακτήρα και ικανότητα παραγωγής εσόδων για την αποπληρωμή χρηματοδότησης μέσω δανείου·

11.  αναγνωρίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα προσφέρουν πλεονεκτήματα όπως αποτελέσματα μόχλευσης και ανακύκλωσης, προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και κάλυψη επιμέρους επενδυτικών κενών μέσω έργων υψηλής ποιότητας με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούνται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της περιφερειακής πολιτικής· αναγνωρίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα που θα μπορούσαν να προκξαλέσουν τη σύγκρουσή τους με κάποια πιο ελκυστικά εθνικά ή περιφερειακά μέσα, όπως: βραδύτερη υλοποίηση σε ορισμένες περιφέρειες, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, χαμηλότερη από την προσδοκώμενη μόχλευση χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υψηλότερα έξοδα υλοποίησης και τέλη διαχείρισης· σημειώνει ότι οι επιχορηγήσεις συνιστούν προτιμητέες επενδύσεις σε ορισμένους τομείς πολιτικής, όπως ορισμένα είδη δημόσιων υποδομών, κοινωνικών υπηρεσιών, πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία ή, εν γένει, έργων που δεν αποφέρουν έσοδα·

12.  επισημαίνει ότι η λογική παρέμβασης δεν αποτελεί διαχωριστική γραμμή αλλά σημείο συνάντησης για τη διαμόρφωση ενός πεδίου ισοτιμίας για τις επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα, προκειμένου η πολιτική συνοχής να μπορεί να διασφαλίσει καλύτερη κάλυψη των δικαιούχων και των επενδυτικών κενών με ποικίλα μέτρα· τονίζει ότι η λογική παρέμβασης είναι μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω στο πλαίσιο του προγραμματισμού των ΕΔΕΤ και ότι όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν υπόψη την καταλληλότερη επιλογή όταν καθορίζουν ελεύθερα το μερίδιο των χρηματοδοτικών μέσων ή επιχορηγήσεων ως εργαλείων υλοποίησης που θα συμβάλουν στις επιλεγείσες προτεραιότητες στα αντίστοιχα επιχειρησιακά τους προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καλούνται να διαδραματίσουν έναν θεμελιώδη ρόλο στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι οι διαχειριστικές αρχές είναι εκείνες που πρέπει εθελοντικά να αποφασίζουν σχετικά με το είδος χρηματοδοτικού μέσου που είναι το καταλληλότερο προς υλοποίηση·

Επιδόσεις των χρηματοδοτικών μέσων – προκλήσεις

13.  αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων σε δραστηριότητες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι εκθέσεις σχετικά με τη υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων που υποβλήθηκαν το 2015 έδειξαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, παρά την καθυστερημένη εκκίνηση της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πρόοδος στην εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσω στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, όχι μόνο μεταξύ αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, παράλληλα με τη θετική εμπειρία και τον αντίκτυπο της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, προέκυψαν διάφορα ζητήματα επιδόσεων: καθυστερημένη έναρξη ενεργειών, ανακριβής αξιολόγηση της αγοράς, αποκλίνουσα περιφερειακή χρήση, συνολικά χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης, χαμηλό αποτέλεσμα μόχλευσης, προβληματική ανακύκλωση, υψηλά έξοδα και αμοιβές διαχείρισης και ανεπαρκώς υψηλό επίπεδο πόρων· υπενθυμίζει ότι, το 2015, αφού η Επιτροπή είχε παρατείνει ορισμένες προθεσμίες υλοποίησης για τα χρηματοδοτικά μέσα, κάποιες από τις διαπιστωμένες αδυναμίες περιορίστηκαν με τη χρήση στοχευμένων μέτρων·

14.  σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ΕΔΕΤ ενδέχεται να επηρεάσουν τα ποσοστά εκταμίευσης, την ανακύκλωση και τη μόχλευση, και ότι η τελευταία θα πρέπει να βασιστεί σε έναν ορισμό και σε μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, με σαφή διάκριση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συνεισφορών, ενώ θα πρέπει να αναφέρεται και ο ακριβής βαθμός δυνατής μόχλευσης στο πλαίσιο καθενός από τα χρηματοδοτικά μέσα, αναλυτικά ανά χώρα και περιφέρεια· υπενθυμίζει το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 συνέβαλαν κατά τρόπο μη αναστρέψιμο στις μη ικανοποιητικές επιδόσεις των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ· τονίζει ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οφείλονται στην καθυστερημένη έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις επιδόσεις των χρηματοδοτικών μέσων των ΕΔΕΤ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακριβή συμπεράσματα κατά τις αξιολογήσεις στο τέλος της περιόδου· ζητεί, συνεπώς, να ληφθούν από τα κράτη μέλη όλα τα αναγκαία μέτρα για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της καθυστερημένης εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο περιορισμένης χρήσης και επίδρασης των χρηματοδοτικών μέσων·

15.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αυξημένη πιθανότητα να επαναληφθεί η σώρευση απλήρωτων τιμολογίων στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος ΠΔΠ, η οποία θα μπορούσε να επιδράσει σοβαρά και άλλες πολιτικές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

16.  σημειώνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διείσδυση χρηματοδοτικών μέσων, περιλαμβανομένων των ΕΔΕΤ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τα αρχικά αποτελέσματα και την αναμενόμενη μόχλευση πρόσθετων πόρων, καθώς και άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ χρηματοδοτικά μέσα στις οικονομίες της Ένωσης με τις καλύτερες επιδόσεις, γεγονότα που υπονομεύουν τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει ότι η συνολική επιτυχία των εν λόγω μέσων εξαρτάται από την ευκολία χρήσης τους και από την ικανότητα των κρατών μελών να διαχειρίζονται τις επενδύσεις μέσω αυτών, κάτι που απαιτεί συγκεκριμένους και διαφοροποιημένους δείκτες οι οποίοι θα επέτρεπαν την αξιολόγηση της πραγματικής επίδρασης των μέσων αυτών στην πολιτική συνοχής·

Απλούστευση, συνεργίες και τεχνική βοήθεια – λύσεις

17.  επιδοκιμάζει τις δράσεις της Επιτροπής για τη βελτιστοποίηση των κανονιστικών διατάξεων και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας· τονίζει ότι, παρά τις βελτιώσεις, εξακολουθεί να υφίσταται πολυπλοκότητα, και ζητήματα όπως το μεγάλο διάστημα προετοιμασίας και η διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους συνιστούν αντικίνητρα για τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με την ΕΤΕπ, το ΕΤΕ και τις διαχειριστικές αρχές ώστε να καταστεί πολύ ευχερέστερος ο συνδυασμός μικροπιστώσεων, δανείων, εγγυήσεων, μετοχικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου των ΕΔΕΤ, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο διαφάνειας, δημοκρατικού ελέγχου, υποβολής εκθέσεων και ελέγχου·

18.  επισημαίνει ότι οι ειδικές διατάξεις περιορίζουν την ευελιξία στις δραστηριότητες με χρηματοδοτικά μέσα· υπογραμμίζει ότι οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δυσβάστακτοι, ειδικά στην περίπτωση συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις και να διερευνήσει περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για την απλοποίηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και στα τρία επίπεδα – διαχειριστικές αρχές, ταμείο προέλευσης των κονδυλίων και ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς· ζητεί να επικρατήσουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για όλα τα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να αποφεύγεται η προνομιακή μεταχείριση ορισμένων πηγών χρηματοδότησης σε σχέση με άλλες, ιδίως στον τομέα της στήριξης των ΜΜΕ·

19.  τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος των επιδόσεων των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των ενεργειών του Ομίλου ΕΤΕπ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· επισημαίνει ότι στις ελεγκτικές δραστηριότητες περιλαμβάνεται όλος ο κύκλος των ΕΔΕΤ· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να εντοπίσουν τις ευκαιρίες απλοποίησης και συνεργειών μέσα από την ελεγκτική διαδικασία· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εστιάσει και στη συγκριτική ανάλυση μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων, στη μεθοδολογία ελέγχου και στην καθοδήγηση για τις διαδικασίες λογιστικού ελέγχου, που όμως δεν θα πρέπει να αυξάνουν την οικονομική και διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων·

20.  επισημαίνει ότι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων διαθέτει ανεξερεύνητο δυναμικό· τονίζει ότι, παράλληλα με την καθοδήγηση προς τις αρχές, χρειάζεται περαιτέρω απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τον συνδυασμό διαφορετικών ΕΔΕΤ, καθώς και των κανόνων που αφορούν τον συνδυασμό των ΕΔΕΤ με μέσα όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το ΕΤΣΕ· ζητεί να βελτιωθεί το κανονιστικό πλαίσιο με την εφαρμογή σαφών, συνεκτικών και στοχευμένων κανόνων με σκοπό να μειωθεί η κανονιστική επιβάρυνση, διευκολύνοντας τον ως άνω συνδυασμό χορηγήσεων από περισσότερα του ενός προγράμματα στο ίδιο χρηματοδοτικό μέσο, καθώς και καθιστώντας δυνατό τον συνδυασμό μέσων μικροχρηματοδότησης στις επιχειρήσεις του ΕΚΤ και απλοποιώντας περαιτέρω τις δημόσιες προμήθειες όσον αφορά την επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· ζητεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών· τονίζει ότι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων των ΕΔΕΤ με άλλες πηγές χρηματοδότησης μπορούν να καταστήσουν τη δομή χρηματοδότησης περισσότερο ελκυστική για τους δικαιούχους και τους δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές λόγω καλύτερου επιμερισμού των κινδύνων αποδοτικότητας των έργων, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο αυτόν τα μέσα να προσφέρουν μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές·

21.  σημειώνει ότι η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να βελτιωθεί μέσω επενδυτικών συμπράξεων και ότι οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα βελτιώνουν τις συνέργειες μεταξύ πηγών χρηματοδότησης και διατηρούν την αναγκαία ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) και την ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ITI)·

22.  επικροτεί τις υφιστάμενες πρακτικές τεχνικής βοήθειας που παρέχονται από την Επιτροπή και τον Όμιλο ΕΤΕπ μέσω της πλατφόρμας fi-compass· εκφράζει τη λύπη του για τις περιορισμένες υπηρεσίες επιτόπου στήριξης που παρέχονται στις αρχές και ιδίως στους αποδέκτες των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων του ΕΤΣΕ, ενώ πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες και την έλλειψη ικανοτήτων και τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων· ζητεί να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια, η οποία θα πρέπει να κατευθύνεται κυρίως σε ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες εταίρους, και όχι για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών· ζητεί, επιπλέον, την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου τεχνικής βοήθειας από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ, το οποίο θα περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές δραστηριότητες, ιδίως για πολύ σημαντικά έργα, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων, κατάρτιση και υποστήριξη και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας· ζητεί ακόμη έναν συνδυασμό εμπειρογνωμοσύνης (περιλαμβανομένων και νομικών συμβουλών) όσον αφορά τους κανονισμούς στον τομέα της πολιτικής συνοχής, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες προμήθειες, με αποδέκτες τις εθνικές αρχές, τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους δικαιούχους, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία που έχει η αποφυγή της δημιουργίας διπλών δομών·

23.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προβολή των επενδύσεων των ΕΔΕΤ και να καταστήσει σαφέστερο ότι χρησιμοποιούνται πόροι της ΕΕ· ζητεί επίσης την κατάλληλη και ολοκληρωμένη ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών όσον αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ, που θα προωθούσε τη χρήση των ευκαιριών αυτών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στοχεύοντας τους εν δυνάμει δικαιούχους, και ιδίως τους νέους·

Βήματα προς τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για την περίοδο μετά το 2020 και το μέλλον της πολιτικής συνοχής

24.  αναγνωρίζει ότι προκλήσεις όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια, ή οι τρέχουσες και μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην ΕΕ, δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις μέσω της πολιτικής συνοχής ούτε τους στόχους της και τα αναμενόμενα αποτελέσματά της, ιδίως μετά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

25.  αναγνωρίζει ότι τόσο οι επιχορηγήσεις όσο και τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν τους δικούς τους ειδικούς ρόλους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αλλά ότι επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με τους 11 θεματικούς στόχους, στην κατεύθυνση για την επίτευξη των πέντε πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προς μια ανάπτυξη ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί πως τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα αντικαταστήσουν τις επιχορηγήσεις ως το κύριο μέσο της πολιτικής για τη συνοχή, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να διατηρηθεί ο ανανεώσιμος χαρακτήρας των κεφαλαίων που θα αποδεσμεύονται προκειμένου να επανεπενδυθούν ανάλογα με τους κλάδους και τις ενέργειες που μπορούν να υποστηρίξουν·

26.  επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα έχουν καλύτερες επιδόσεις στις περιφέρειες και στις μητροπολιτικές περιοχές με πιο ανεπτυγμένες αγορές, ενώ οι εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες και οι περιφέρειες με υψηλά εναρμονισμένα ποσοστά ανεργίας και χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση επενδύσεων και, από την άλλη πλευρά, με τις επιχορηγήσεις αντιμετωπίζονται τα διαρθρωτικά ζητήματα σε επίπεδο περιφερειών και η περιφερειακά ισόρροπη χρηματοδότηση· σημειώνει ότι η επιτυχία των χρηματοπιστωτικών μέσων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ότι δεν μπορούν να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα στη βάση ενός μόνο κριτηρίου· σημειώνει ότι ο ορισμός δεσμευτικών στόχων για τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων στην πολιτική συνοχής μετά το 2020 δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη λύση· σημειώνει ότι η αύξηση του μεριδίου των χρηματοδοτικών μέσων δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις μη επιστρεπτέες χρηματοδοτικές ενισχύσεις, καθώς αυτό θα επηρέαζε αρνητικά την ισορροπία· τονίζει ότι σε ορισμένες δημόσιες πολιτικές πρέπει να κυριαρχούν οι επιχορηγήσεις, ενώ τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να έχουν συμπληρωματικό ρόλο, σε απόλυτη συμμόρφωση με την κατάλληλη εκ των προτέρων αξιολόγηση και ανάλυση αγοράς· ζητεί την περαιτέρω προώθηση χρηματοδοτικών μέσων στα προγράμματα Interreg , ώστε αυτά να προσεγγίσουν περισσότερο τους στόχους της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας·

27.  υπενθυμίζει ότι η υπάρχουσα εμπειρία στην υλοποίηση των ΕΔΕΤ καταδεικνύει ότι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων καλύπτει τις πραγματικότητες ανά χώρα καθώς και τα κενά σε επίπεδο κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· τονίζει ότι ο συνδυασμός χρηματοδότησης δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια ενιαία λύση λόγω διαφόρων παραγόντων: γεωγραφική περιοχή, τομέας πολιτικής, τύπος και μέγεθος αποδέκτη, διοικητική ικανότητα, συνθήκες αγοράς, ύπαρξη ανταγωνιστικών μέσων, επιχειρηματικό περιβάλλον και δημοσιονομικός και οικονομικός προσανατολισμός·

o
o   o

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
(5) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0321.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0384.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.
(9) ΕΕ C 19 της 22.1.2014, σ. 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου