Innéacs 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2015/0284(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0378/2016

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0378/2016

Díospóireachtaí :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Vótaí :

PV 18/05/2017 - 11.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0224

Téacsanna atá glactha
PDF 238kWORD 49k
Déardaoin, 18 Bealtaine 2017 - Strasbourg
Inaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánach ***I
P8_TA(2017)0224A8-0378/2016
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Bealtaine 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánach (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2015)0627),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0392/2015),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Aibreán 2016(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 8 Aibreán 2016(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d'fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nóis Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle trí litir an 15 Feabhra 2017 chun seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus do na tuairimí ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas agus ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A8-0378/2016),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 264, 20.7.2016, lch. 86.
(2) IO C 240, 1.7.2016, lch. 72.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Bealtaine 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hinaistritheacht trasteorann seirbhísí ábhair ar líne sa mhargadh inmheánach
P8_TC1-COD(2015)0284

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/1128.)

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais