Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2059(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0123/2017

Внесени текстове :

A8-0123/2017

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0225

Приети текстове
PDF 538kWORD 56k
Четвъртък, 18 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Прилагане на Споразумението за свободна търговия ЕС—Република Корея
P8_TA(2017)0225A8-0123/2017

Резолюция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея (2015/2059(INI))

Европейски парламент,

—  като взе предвид Споразумението за свободна търговия от 6 октомври 2010 г. между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(1),

—  като взе предвид Рамковото споразумение за търговия и сътрудничество от 28 октомври 1996 г. между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(2), и Решение на Съвета 2001/248/ЕО от 19 март 2001 г.(3) относно сключването му,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2015 г. относно външното въздействие на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите върху публично-частните партньорства в държави извън ЕС(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 511/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Корея(6),

—  като взе предвид решението на Съвета от 16 септември 2010 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на изменението на климата(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(11),

—  като взе предвид Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(12),

—  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 207, 208 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0123/2017),

А.  като има предвид, че на 1 юли 2016 г. се отбеляза петата годишнина от влизането в сила на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Корея (наричана по-нататък „Корея“);

Б.  като има предвид, че в новата стратегия на Комисията „Търговията — за всички“ се подчертава значението на осигуряването на ефективно прилагане на споразуменията за свободна търговия на ЕС, включително посредством използването на посочения в тях механизъм за уреждане на спорове;

В.  като има предвид, че Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея (наричано по-нататък „Споразумението“) влезе официално в сила, след като беше ратифицирано от държавите — членки на ЕС, на 13 декември 2015 г.;

Г.  като има предвид, че Споразумението е първото от едно ново поколение споразумения за свободна търговия, сключено между ЕС и партньор от Азия, което, в допълнение към премахването на митата, съдържа също така правила за премахване на нетарифните бариери, като по този начин се създават нови възможности за достъп на услуги и инвестиции до пазара, както и в областта на интелектуалната собственост, обществените поръчки и политиката в областта на конкуренцията, и поради това ще служи за пример за бъдещи споразумения за свободна търговия;

Д.  като има предвид, че по времето на действие на Споразумението за свободна търговия ЕС—Корея:

   търговският дефицит на ЕС, който възлизаше на 7,6 милиарда евро през 12‑месечния период, предхождащ Споразумението, се превърна в търговски излишък в размер на 2,5 милиарда евро през петата година от неговото действие;
   износът на ЕС за Корея нарасна с 47% — от 30,6 милиарда евро през 12-месечния период, предхождащ Споразумението, на 44,9 милиарда евро през петата година от неговото действие, включително износът от ЕС за Корея на продукти, които са изцяло или частично либерализирани съгласно Споразумението, който нарасна съответно с 57% и 71%, и износът от ЕС за Корея на продукти, които са предмет на нулева ставка на митото съгласно клаузата за най-облагодетелствана нация (НОН), който се увеличи с 25% (1,9 милиарда евро);
   вносът в ЕС от Корея през петата година от действието на Споразумението, възлиза на 42,3 милиарда евро, което представлява увеличение от 11% в сравнение с 12-месечния период, предхождащ Споразумението, включително износът от Корея за ЕС на стоки, които са изцяло или частично либерализирани по силата на Споразумението, който се увеличи съответно с 35% и 64% (с 5,0 милиарда евро и 0,5 милиарда евро), и износът от Корея за ЕС на продукти при нулева ставка на митото съгласно клаузата за най-облагодетелствана нация (НОН), който нарасна с 29% (5,8 милиарда евро);
   делът на ЕС в общия внос на Корея нарасна от 9% преди влизането в сила на Споразумението до 13% през четвъртата година от неговото действие; в същото време делът на ЕС в общия износ на Корея намаля от 11% до малко под 9%;
   износът от ЕС на леки автомобили за Корея нарасна с 246% — от 2,0 милиарда евро през 12-месечния период, предхождащ Споразумението, на 6,9 милиарда евро през петата година от неговото действие;
   вносът в ЕС на леки автомобили от Корея нарасна със 71% — от 2,6 милиарда евро през 12-месечния период, предхождащ Споразумението, на 4,5 милиарда евро през петата година от неговото действие;
   износът на услуги от ЕС възлиза на 11,9 милиарда евро през 2014 г., като нарасна с 11% в сравнение с предходната година, и води до търговски излишък на ЕС спрямо Корея в сектора на услугите в размер на 6,0 милиарда евро през 2014 г.; същевременно вносът в ЕС на услуги от Корея възлезе на 6,0 милиарда евро, което представлява увеличение с 4% в сравнение с 2013 г.;
   преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на ЕС в Корея през 2014 г. достигнаха 43,7 милиарда евро, което прави ЕС най-големият инвеститор в Корея; ПЧИ от Корея в ЕС, от своя страна, достигнаха 20,3 милиарда евро, което представлява увеличение от 35% в сравнение с предходната година;
   коефициентът на използване на преференции от страна на ЕС на корейския пазар нарасна до 68,5%, а корейският коефициент на използване на преференции възлиза на около 85%;
   бяха създадени седем специализирани комитета, седем работни групи и диалог по въпросите на интелектуалната собственост;
   действа Комитет по търговия и устойчиво развитие – специализиран орган, който се съсредоточава върху изпълнението на раздела за търговията и устойчивото развитие от Споразумението между ЕС и Корея;

1.  припомня, че Споразумението е процес, а не еднократна трансакция, и във връзка с това, съгласно разпоредбите на Споразумението, неговото практическо действие следва да продължи да подлежи на периодични анализи и оценки на търговските последици за конкретни икономически сектори на ЕС и съответно за всяка държава членка; във връзка с това подчертава, че е важно да се гарантира, че Споразумението се прилага правилно и че неговите разпоредби се спазват;

2.  приветства факта, че Споразумението доведе до значителен растеж на търговията между ЕС и Корея; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да разгледат допълнително последиците и прякото въздействие на Споразумението върху благосъстоянието на потребителите, предприемачите и европейската икономика и да информират обществеността за тези последици по-ефективно;

3.  подчертава, че сключването на Споразумението беше безпрецедентно както по отношение на обхвата, така и по отношение на бързината, с която трябваше да се премахнат търговските бариери, например — пет години след влизането в сила на Споразумението на практика всички вносни мита бяха отменени и от двете страни;

4.  подчертава, че Споразумението, подобно на други споразумения за свободна търговия, услуги и инвестиции, има положително въздействие върху социално-икономическото развитие на страните по Споразумението, върху икономическата интеграция, устойчивото развитие и сближаването на държавите и техните граждани;

5.  отбелязва усилията на Форума на гражданското общество и на вътрешните консултативни групи, създадени в съответствие с разпоредбите, предвидени в главата за търговията и устойчивото развитие, която е неразделна част от общия пакет на Споразумението за свободна търговия; припомня, че по член 13.4 от Споразумението двете страни поеха ангажимент да съблюдават, насърчават и осъществяват в своите закони и практики принципите, свързани с техните задължения, произтичащи от членството в МОТ и Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда, а именно — свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне; подчертава обаче, че напредъкът, направен от Корея към постигането на целите, залегнали в главата за търговията и устойчивото развитие, не е задоволителен и че все още са налице случаи на нарушаване на свободата на сдружаване, включително тревожни примери на лишаване от свобода на профсъюзни лидери и на намеса в преговорите, които би следвало да останат в рамките на автономията на договарящите се партньори; във връзка с това призовава Комисията да предприеме официални консултации с корейското правителство в съответствие с член 13.14 от Споразумението и, ако тези консултации се провалят, призовава посочената в член 13.15 от Споразумението експертна група да предприеме действия и да продължи диалога по отношение на неспазването от страна на корейското правителство на някои от неговите ангажименти, и по-специално да полага, в съответствие със залегналите в споразумението задължения, постоянни и непрекъснати усилия за гарантиране, че Корея ратифицира основните конвенции на МОТ, които все още не е ратифицирала;

6.  подчертава, че съществуват значителни различия в степента на ползване на преференциите между държавите — членки на ЕС, които варират от 16% до 92%; изтъква, че едно по-добро използване на действащите преференции би могло да донесе на износителите от ЕС допълнителни ползи в размер на повече от 900 милиона евро; предлага използването на преференции в настоящото и в други търговски споразумения да бъде анализирано с цел максимално използване на търговските улеснения;

7.  признава, че въпреки че Споразумението отговаря на очакванията на страните по отношение на увеличението на двустранната търговия и на по-задълбочено търговско партньорство, съгласно Споразумението и като част от диалога с Корея следва да бъдат анализирани, подобаващо приложени и изпълнени в духа на Споразумението следните въпроси, които следва да бъдат преразгледани, за да се преодолеят съществуващите проблеми:

   а) техническите пречки пред търговията, като например: клаузата за директния транспорт, която пречи на дружествата да оптимизират своите контейнерни пратки в икономическо отношение, клаузата за ремонтирани стоки, включването на камиони в приложното поле на Споразумението, и – което е също толкова важно — въпроса за правилата и процедурите, уреждащи сертификатите за машините, изнасяни за Корея;
   б) пречките в областта на санитарните и фитосанитарните мерки, в т.ч.: пречките, които ограничават износа на свинско и говеждо месо от ЕС, а също и на млечни продукти;
   в) правата върху интелектуална собственост, като например: признаването и защитата на географските указания и търговските права за публично изпълнение на музикални произведения, звукозаписите и изпълненията, защитени с авторско право или със сродните му права;
   г) главата относно търговията и устойчивото развитие: ратификацията и изпълнението от страна на Корея на основните конвенции на Международната организация на труда;
   д) формулировката на правилата за произход и тяхното въздействие върху коефициента на използване на преференции;
   е) свързаните с митниците въпроси, включително процедурите за проверка на произхода;

8.  отбелязва, че неотдавна имаше случаи на създаване на нови нетарифни бариери, като например несъществуващи по-рано технически норми за машини, апарати или превозни средства; подчертава, че особено неприемливо явление е оттеглянето на типовото одобрение за превозно средство на различни европейски производители на автомобили по необосновани причини; призовава Комисията да започне двустранни преговори с цел премахване на това отрицателно явление;

9.  изтъква, че многобройни малки и средни предприятия (МСП) не са запознати с възможностите, които предоставя Споразумението; поради това призовава Комисията и държавите — членки на ЕС, да проучат коефициента на използване на преференции от страна на МСП и, по-конкретно, да предприемат ефективни действия за повишаване на осведомеността сред МСП относно създадените от Споразумението възможности;

10.  подкрепя по-нататъшното задълбочаване на търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Корея, по-специално посветената на инвестициите глава от Споразумението; очаква трудностите, свързани с главата относно търговията и устойчивото развитие да бъдат разрешени преди преговорите по главата за инвестициите; подкрепя ангажимента на страните по Споразумението за създаване на по-нататъшен икономически растеж и устойчиво развитие в полза на гражданите на ЕС и Корея; призовава Комисията и правителството на Република Корея да не използват стария метод за уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД) в случай на преговори по главата за инвестициите, а вместо това да се основат на предложената от Комисията нова система от инвестиционни съдилища, и призовава Комисията в дългосрочен план да разработи многостранна инвестиционна съдебна система, която би могла да замени всички механизми за разрешаване на инвестиционни спорове в настоящите и бъдещите споразумения за свободна търговия;

11.  подчертава, че е важно да се укрепи допълнително международното сътрудничество в многостранната и регионалната международна рамка, в контекста на СТО, например във връзка с преговорите по споразумението за екологичните стоки (EGA) и по споразумението за търговията с услуги (TiSA);

12.  подчертава, че стратегическата стойност на Споразумението се простира отвъд сферата на търговията, тъй като се създава солидна основа за по-тесни отношения с дългосрочен ангажимент и се допринася за установяване на стратегическо партньорство между ЕС и Корея;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите — членки на ЕС, както и на правителството и националното събрание на Република Корея.

(1) ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 6.
(2) OВ L 90, 30.3.2001 г., стр. 46.
(3) OВ L 90, 30.3.2001 г., стр. 45.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0250.
(5) ОВ C 56 E, 26.2.2013 г., стр. 87.
(6)OВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 19.
(7)ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 1.
(8)ОВ C 188 E, 28.6.2012 г., стр. 113.
(9)ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 94.
(10)ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31.
(11)ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.
(12)Приети текстове, P8_TA(2016)0299.

Правна информация - Политика за поверителност