Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2059(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0123/2017

Předložené texty :

A8-0123/2017

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0225

Přijaté texty
PDF 394kWORD 49k
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk Konečné znění
Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou
P8_TA(2017)0225A8-0123/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2017 o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou (2015/2059(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o volném obchodu ze dne 6. října 2010 mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na rámcovou dohodu o obchodu a spolupráci ze dne 28. října 1996 mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé(2), a na rozhodnutí Rady 2001/248/ES ze dne 19. března 2001(3) o uzavření této dohody,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2015 o vnějším dopadu politiky EU v oblasti obchodu a investic na iniciativy veřejného a soukromého sektoru v zemích mimo EU(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 2020(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se provádí ustanovení o dvoustranných ochranných opatřeních Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou(6),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 16. září 2010 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé(7),

–  s ohledem na své usnesení, které přijal dne 17. února 2011 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o politikách mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech a sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků v mezinárodních obchodních dohodách(11),

–  s ohledem na Marrákešskou dohodu o zřízení Světové obchodní organizace,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice(12),

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na články 207, 208 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0123/2017),

A.  vzhledem k tomu, že na 1. července 2016 připadlo páté výročí vstupu Dohody o volném obchodu mezi EU a jejími členskými státy a Korejskou republikou (dále jen „Korea“) v platnost;

B.  vzhledem k tomu, že nová obchodní strategie Komise „Obchod pro všechny“ zdůrazňuje důležitost zajištění účinného provádění dohod o volném obchodu EU, a to i prostřednictvím mechanismu pro urovnávání sporů;

C.  vzhledem k tomu, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou (dále jen „dohoda“) vstoupila formálně v platnost po ratifikaci členskými státy dne 13. prosince 2015;

D.  vzhledem k tomu, že tato dohoda je první dohodou nové generace dohod o volném obchodu uzavřenou mezi EU a asijským partnerem, které kromě odstranění cel obsahuje také pravidla pro odstranění necelních překážek a vytváří nové možnosti přístupu na trh v oblasti služeb a investic a také v oblastech, jako je duševní vlastnictví, veřejné zakázky a politika hospodářské soutěže a bude tedy sloužit jako příklad pro budoucí dohody o volném obchodu;

E.  vzhledem k tomu, že po dobu platnosti dohody:

   se deficit obchodní bilance Unie s Koreou ve výši 7,6 miliardy EUR za období 12 měsíců před vstupem dohody v platnost změnil na přebytek obchodní bilance, který v pátém roce trvání dohody dosahoval výše 2,5 miliardy EUR;
   vývoz Unie do Koreje se zvýšil o 47 % z 30,6 miliardy EUR za období 12 měsíců před vstupem dohody v platnost na 44,9 miliardy EUR v pátém roce trvání dohody, přičemž vývoz unijních produktů, který byl na základě dohody částečně nebo úplně liberalizován, se zvýšil o 57 % a o 71 % a vývoz unijních produktů s nulovou celní sazbou na základě doložky nejvyšších výhod (DNV) se zvýšil o 25 % (1,9 miliardy EUR);
   dovoz z Koreje do EU v pátém roce trvání dohody dosahoval výše 42,3 miliardy EUR a vzrostl o 11 % v porovnání s obdobím 12 měsíců před vstupem dohody v platnost, přičemž dovoz korejských produktů, který byl na základě dohody částečně nebo úplně liberalizován, se zvýšil o 35 % a o 64 % (5,0 miliard EU a 0,5 miliardy EUR), zatímco vývoz korejských produktů s nulovou celní sazbou do EU se na základě doložky nejvyšších výhod (DNV) zvýšil o 29 % (5,8 miliardy EUR);
   podíl EU na celkovém korejském dovozu vzrostl z 9 % před vstupem dohody v platnost na 13 % ve čtvrtém roce trvání dohody; ve stejné době se snížil podíl EU na celkovém korejském vývozu z 11 % na necelých 9 %;
   vývoz osobních automobilů z EU do Koreje se zvýšil o 246 % z 2,0 miliard EUR v období 12 měsíců před vstupem dohody v platnost na 6,9 miliardy EUR v pátém roce trvání dohody;
   dovoz osobních automobilů z Koreje do EU se zvýšil o 71 % z 2,6 miliardy EUR v období 12 měsíců před vstupem dohody v platnost na 4,5 miliardy EUR v pátém roce trvání dohody;
   vývoz služeb z EU dosáhl v roce 2014 výše 11,9 miliardy EUR a zvýšil se o 11 % v porovnání s předcházejícím rokem, což v roce 2014 vedlo k přebytku obchodní bilance EU s Koreou v odvětví služeb ve výši 6,0 miliard EUR; v té samé době dosáhl unijní dovoz služeb z Koreje výše 6,0 miliard EUR a zaznamenal nárůst o 4 % v porovnání s rokem 2013;
   přímé zahraniční investice (PZI) EU v Koreji dosáhly v roce 2014 výše 43,7 miliardy EUR, což znamená, že Unie se stala největším investorem v zemi; přímé zahraniční investice z Koreje do Evropy dosáhly výše 20,3 miliardy EUR, což znamená nárůst o 35 % v porovnání s předchozím rokem;
   míra využívání celních preferencí ze strany Unie na korejském trhu se zvýšila na 68,5 %, přičemž míra využívání ze strany Koreje dosahuje přibližně 85 %;
   bylo zřízeno sedm zvláštních výborů, sedm pracovních skupin a byl zahájen dialog o právech duševního vlastnictví;
   působí výbor pro obchod a trvale udržitelný rozvoj, který je zvláštním orgánem pro provádění kapitoly o obchodu a trvale udržitelném rozvoji obsažené v dohodě mezi EU a Koreou;

1.  připomíná, že tdohoda je procesem, nikoli jednorázovou transakcí, a proto by její uplatňování v praxi mělo v souladu se zásadami dohody i nadále podléhat pravidelnému přezkumu a hodnocení co se týče dopadu na obchod v konkrétních ekonomických odvětvích EU a v každém členském státě EU; v tomto smyslu zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinné provádění dohody, jakož i dodržování jejích ustanovení;

2.  vítá skutečnost, že dohoda přispěla k výraznému nárůstu objemu obchodu mezi EU a Koreou; vybízí Komisi a členské státy, aby blíže přezkoumaly důsledky a přímý dopad dohody na blahobyt spotřebitelů, podnikatelů a evropskou ekonomiku a efektivněji informovaly veřejnost o těchto dopadech;

3.  zdůrazňuje, že uzavření dohody je výjimečné jak z hlediska rozsahu dohody, tak z hlediska rychlosti, s jakou byly odstraněny celní překážky, kdy například po pěti letech uplatňování dohody byly na obou stranách odstraněny téměř všechny celní překážky;

4.  poukazuje na to, že dohoda – obdobně jako i jiné dohody o volném obchodu, službách a investicích – má příznivý vliv na společenský a hospodářský rozvoj smluvních stran, hospodářskou integraci, trvale udržitelný rozvoj a vzájemné přiblížení zemí a jejich obyvatel;

5.  bere na vědomí činnost Fóra občanské společnosti a vnitrostátních poradních skupin zřízených v souladu s ustanoveními obsaženými v kapitole o volném obchodu a trvale udržitelném rozvoji, která činí nedílnou součást celkového balíčku Dohody o volném obchodu; připomíná, že obě strany se zavázaly podle článku 13.4 dohody respektovat, podporovat a uplatňovat ve svých právních předpisech a postupech zásady v návaznosti na jejich povinnosti vyplývající z členství v MOP a z Deklarace MOP o základních principech a právech v práci, zejména pokud jde o svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání; zdůrazňuje však, že pokrok, jehož bylo dosaženo mezi EU a Koreou, a který se týká cílů zakotvených v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji není uspokojivý a že stále existují případy porušování svobody sdružování, včetně znepokojivých příkladů uvěznění odborových předáků, a zásahů do jednání, které by měly zůstat v rámci autonomie vyjednávacích partnerů; v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi k zahájení formálních konzultací s korejskou vládou v souladu s článkem 13.14 dohody, a pokud se tyto konzultace nezdaří, vyzývá skupinu odborníků zmíněnou v článku 13.15 této dohody, aby přijala opatření a pokračovala v dialogu s ohledem na skutečnost, že korejská vláda nedostála určitých svých závazků, a zejména za účelem toho, aby docházelo k trvalému a soustavnému úsilí v souladu se závazky zakotvenými v dohodě, což povede k zajištění ratifikace základních úmluv MOP ze strany Koreje, jež tato země dosud neratifikovala;

6.  zdůrazňuje, že mezi členskými státy EU jsou výrazné rozdíly v míře využívání celních preferencí, a to v rozmezí od 16 % do 92 %; zdůrazňuje, že zvýšené využívání závazných preferencí by mohlo evropským vývozcům přinést další zisky ve výši přesahující 900 milionů EUR; doporučuje analyzovat využití preferencí v této a dalších obchodních dohodách, s cílem dosáhnout maximálního využití obchodních výhod;

7.  uznává, že i když dohoda splňuje očekávání zúčastněných stran, pokud jde o zvýšení dvoustranného obchodu a prohloubení obchodní partnerství, následující otázky v rámci dohody a v rámci dialogu s Koreou by měly být analyzovány, řádně prosazovány a prováděny v duchu této dohody, a měly by být revidovány s cílem odstranit stávající problémy:

   a) technické překážky obchodu, např.: doložka týkající se přímé dopravy, která brání společnostem maximalizovat kontejnerovou přepravu, doložka týkající se opraveného zboží, začlenění sedlových tahačů do oblasti působnosti dohody, a důležitá je rovněž otázka pravidel a postupů týkajících se certifikace zařízení vyvážených do Koreje;
   b) překážky v oblasti hygienických a rostlinolékařských opatření, mj.: překážky omezující vývoz hovězího a vepřového masa z EU, jakož i mléčných výrobků;
   c) právo duševního vlastnictví, např.: uznávání a ochrana zeměpisných označení, obchodní práva vztahující se na veřejné užití hudebních děl, zvukové záznamy, výkony chráněné autorským právem nebo právy s ním souvisejícími;
   d) kapitola o obchodu a trvale udržitelném rozvoji: ratifikace a uplatňování základních úmluv Mezinárodní organizace práce ze strany Koreji;
   e) znění pravidel o původu a jejich vlivu na míru využití preferenčních celních sazeb;
   f) záležitosti týkající se cel, včetně postupů ověřování původu;

8.  konstatuje, že v poslední době byly zaznamenány případy vytváření nových necelních překážek, jako jsou dříve neexistující technické normy pro stroje, zařízení nebo vozidla; zdůrazňuje, že zejména nepřijatelným jevem je odejmutí homologace typu vozidla pro různé evropské výrobce automobilů z nepodložených důvodů; vyzývá Komisi, aby se zapojila do dvoustranných rozhovorů za účelem odstranění tohoto negativního fenoménu;

9.  zdůrazňuje, že mnoho malých a středních podniků (MSP) neví o možnostech, které dohoda skýtá; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby posoudily míru využití preferencí především malých a středních podniků a přijaly účinná opatření ke zvýšení povědomí MSP o možnostech vyplývajících z dohody;

10.  podporuje další prohlubování obchodních a investičních vztahů mezi EU a Koreou – zejména kapitoly o investicích v Dohodě o volném obchodu; očekává, že obtíže týkající se kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji budou vyřešeny před jednáním o investiční kapitole; podporuje zapojení smluvních stran dohody do dalšího hospodářského růstu a udržitelného rozvoje ve prospěch občanů EU a Koreje; vyzývá Komisi a vládu Korejské republiky aby nepoužívaly původní metodu urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) při jednáních o kapitole o investicích, ale aby místo toho stavěly na novém systému soudu pro investice navrženým Evropskou komisí a vyzývá Komisi, aby dlouhodobě pracovala na rozvíjení mnohostranného systému soudu pro investice, který by mohl případně nahradit všechny mechanismy řešení sporů v oblasti investic v rámci stávajících i budoucích dohod o volném obchodu;

11.  zdůrazňuje význam dalšího posílení mezinárodní spolupráce v mnohostranném, vícestranném a regionálním mezinárodním rámci v rámci Světové obchodní organizace, jako například v souvislosti s jednáním o dohodě o environmentálních produktech (EGA) a o dohodě o obchodu se službami (TiSA);

12.  zdůrazňuje, že strategické hodnoty dohody přesahují oblast obchodu, neboť dohoda vytváří pevný základ pro hlubší vztah s dlouhodobým závazkem a přispívá k vytvoření strategického partnerství mezi EU a Koreou;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, jakož i vládě a Národnímu shromáždění Korejské republiky.

(1) Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 6.
(2) Úř. věst. L 90, 30.3.2001, s. 46.
(3) Úř. věst. L 90, 30.3.2001, s. 45.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0250.
(5) Úř. věst. C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(6) Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 19.
(7) Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1.
(8) Úř. věst. C 188 E, 28.6.2012, s. 113.
(9) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(10) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(11) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(12) Přijaté texty, P8_TA(2016)0299.

Právní upozornění - Ochrana soukromí