Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2059(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0123/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0123/2017

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0225

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 465kWORD 56k
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας
P8_TA(2017)0225A8-0123/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας (2015/2059(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 6ης Οκτωβρίου 2010 περί ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο της 28ης Οκτωβρίου 1996 περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου(2), καθώς και την απόφαση 2001/248/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001(3), σχετικά με τη σύναψη αυτής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον εξωτερικό αντίκτυπο της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(5),

–  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(11),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207, 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0123/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιουλίου 2016 συμπληρώθηκαν πέντε έτη από τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας («Κορέα»)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της νέας εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους» επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης του οικείου μηχανισμού επίλυσης διαφορών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας («Συμφωνία») τέθηκε επισήμως σε εφαρμογή μετά από την επικύρωση από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών είναι η πρώτη μιας νέας γενεάς συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που συνάπτει η ΕΕ με εταίρο από την Ασία και η οποία, εκτός από την κατάργηση των δασμών, περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την εξάλειψη των μη δασμολογικών εμποδίων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά του τομέα των υπηρεσιών και επενδύσεων, καθώς και σε τομείς όπως αυτοί της πνευματικής ιδιοκτησίας, των δημοσίων συμβάσεων και της πολιτικής ανταγωνισμού, και, ως εκ τούτου, θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας :

   το εμπορικό έλλειμα της Ένωσης στις συναλλαγές με την Κορέα, που ανήρθε σε 7,6 δισεκατομμύρια EUR κατά την 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, έχει μετετράπη, κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας, σε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων  EUR·
   οι εξαγωγές από την ΕΕ στην Κορέα αυξήθηκαν κατά 47 %, από 30,6 δισεκατομμύρια EUR κατά τη 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας σε 44,9 δισεκατομμύρια EUR κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από την ΕΕ στην Κορέα προϊόντων που έχουν ελευθερωθεί εν όλω ή εν μέρει βάσει της συμφωνίας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 57 % και 71 % αντιστοίχως, και των εξαγωγών από την ΕΕ στη Κορέα προϊόντων για τα οποία ισχύει μηδενικός δασμός στο πλαίσιο της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25 % (1,9 δισεκατομμύρια EUR)·
   οι εισαγωγές από την Κορέα στην ΕΕ ανήρθαν κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας σε 42,3 δισεκατομμύρια EUR και αυξήθηκαν, σε σύγκριση με την 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, κατά 11 %, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών από την Κορέα στην ΕΕ προϊόντων που έχουν ελευθερωθεί εν όλω ή εν μέρει βάσει της συμφωνίας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 35 % και 64 % αντιστοίχως (5,0 δισεκατομμύρια και 0,5 δισεκατομμύρια EUR αντιστοίχως), ενώ οι εισαγωγές από την Κορέα στην ΕΕ προϊόντων για τα οποία ισχύει μηδενικός δασμός στο πλαίσιο της ρήτρας του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) μειώθηκαν κατά 29 % (5,8 δισεκατομμύρια EUR)·
   το μερίδιο της ΕΕ στη συνολική εισαγωγή από την Κορέα αυξήθηκε από 9 % πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας σε 13 % κατά το τέταρτο έτος ισχύος της συμφωνίας· κατά την ίδια περίοδο, το μερίδιο της ΕΕ στις συνολικές εξαγωγές της Κορέας μειώθηκε από 11 % σε λίγο λιγότερο από 9 %·
   οι εξαγωγές αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως από την ΕΕ στην Κορέα αυξήθηκαν κατά 246 %, από 2,0 δισεκατομμύρια EUR κατά τη 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας σε 6,9 δισεκατομμύρια EUR κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας·
   οι εισαγωγές αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως από την Κορέα στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 71 %, από 2,6 δισεκατομμύρια EUR κατά τη 12μηνη περίοδο πριν από τη σύναψη της συμφωνίας σε 4,5 δισεκατομμύρια EUR κατά το πέμπτο έτος ισχύος της συμφωνίας·
   οι εξαγωγές υπηρεσιών από την ΕΕ ανήρθαν σε 11,9 δισεκατομμύρια EUR το 2014 και αυξήθηκαν κατά 11 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών με την Κορέα αξίας 6,0 δισεκατομμυρίων EUR το 2014· κατά την ίδια περίοδο οι εισαγωγές υπηρεσιών από την Κορέα προς την ΕΕ ανήρθαν σε 6,0 δισεκατομμύρια EUR, σημειώνοντας αύξηση κατά 4 % σε σύγκριση με το 2013·
   το 2014 οι άμεσες ξένες επενδύσεις της ΕΕ στην Κορέα ανήρθαν σε 43,7 δισεκατομμύρια EUR, με αποτέλεσμα η ΕΕ να έχει καταστεί ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Κορέα· οι άμεσες ξένες επενδύσεις της Κορέας στην ΕΕ ανήρθαν, με τη σειρά τους σε 20,3 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που υποδεικνύει αύξηση κατά 35 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·
   το επίπεδο αξιοποίησης από την ΕΕ των προτιμήσεων στην κορεατική αγορά αυξήθηκε κατά 68,5 %, ενώ η αξιοποίηση από την Κορέα ανέρχεται σε 85 % περίπου·
   έχουν δημιουργηθεί επτά ειδικευμένες επιτροπές, επτά ομάδες εργασίας και ένας διάλογος για τη διανοητική ιδιοκτησία·
   μια Επιτροπή για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει συσταθεί και λειτουργεί, η οποία αποτελεί εξειδικευμένο όργανο που θα αναλάβει την υλοποίηση του κεφαλαίου της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

1.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία συνιστά διαδικασία και όχι μοναδική συναλλαγή, και ότι η λειτουργία της συμφωνίας στην πράξη θα πρέπει, για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να υποβάλλεται στη συνέχεια σε περιοδικές αναλύσεις και αξιολογήσεις σχετικά με τον εμπορικό αντίκτυπο σε ειδικούς οικονομικούς τομείς της ΕΕ και κάθε κράτους μέλους της ΕΕ αντιστοίχως· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας καθώς και η τήρηση των διατάξεών της·

2.  επικροτεί το γεγονός ότι η συμφωνία οδήγησε σε σημαντική αύξηση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν περαιτέρω τις επιπτώσεις και τον άμεσο αντίκτυπο της συμφωνίας στην ευημερία των καταναλωτών, στους επιχειρηματίες και στην ευρωπαϊκή οικονομία, και να ενημερώνουν πιο αποτελεσματικά το κοινό για τις επιπτώσεις αυτές·

3.  τονίζει ότι η σύναψη της συμφωνίας είναι άνευ προηγουμένου, από την άποψη τόσο του εύρους της συμφωνίας όσο και του ρυθμού με τον οποίο καταργήθηκαν τα εμπορικά εμπόδια, με αποτέλεσμα π.χ., πέντε χρόνια μετά από τη θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας, να έχουν καταργηθεί από τις δύο πλευρές όλοι σχεδόν οι εισαγωγικοί δασμοί·

4.  τονίζει ότι η συμφωνία, όπως και οι άλλες συμφωνίες για ελεύθερες συναλλαγές, υπηρεσίες και επενδύσεις, επηρεάζει θετικά την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των συμβαλλομένων μερών, την οικονομική ολοκλήρωση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσέγγιση μεταξύ των χωρών και των πολιτών τους·

5.  επισημαίνει τις προσπάθειες του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών και των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής δέσμης της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών· υπενθυμίζει ότι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν δεσμευθεί βάσει του άρθρου 13.4 της συμφωνίας να σέβονται, να προωθούν και να υλοποιούν στις νομοθεσίες και στις πρακτικές τους τις αρχές που απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους ως μελών της ΔΟΕ και τη Δήλωση της ΔΟΕ περί Θεμελιωδών Αρχών και Δικαιωμάτων στην Εργασία, ιδίως δε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης· τονίζει, ωστόσο, ότι η πρόοδος που έχει επιτελέσει η Κορέα ως προς τους στόχους που κατοχυρώνονται στο κεφάλαιο περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι ικανοποιητική και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων ανησυχητικών παραδειγμάτων φυλάκισης συνδικαλιστικών ηγετών, και παρέμβασης στις διαπραγματεύσεις, θέμα στο οποίο οι διαπραγματευτικοί εταίροι θα πρέπει να διατηρήσουν την αυτονομία τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με την Κορεατική Κυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 13.14 της συμφωνίας και, εάν οι διαβουλεύσεις αυτές αποτύχουν, καλεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 13.15 της συμφωνίας να αναλάβει δράση και να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Κορεατικής Κυβέρνησης με ορισμένες από τις δεσμεύσεις της, και ιδίως να καταβάλει συνεχείς και εντατικές προσπάθειες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη συμφωνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η κύρωση, από την Κορέα, των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ που η εν λόγω χώρα δεν έχει ακόμη κυρώσει·

6.  υπογραμμίζει ότι μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ υφίστανται σημαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο χρησιμοποίησης των προτιμήσεων, διαφορές που κυμαίνονται μεταξύ 16 % και 92 %· επισημαίνει ότι η αυξανόμενη αξιοποίηση των υφισταμένων προτιμήσεων θα μπορούσε να προσφέρει στους εξαγωγείς της ΕΕ περαιτέρω κέρδη αξίας μεγαλύτερης των 900 εκατομμύριων EUR· συνιστά την ανάλυση της αξιοποίησης των προτιμήσεων αυτής της συμφωνίας αλλά και άλλων εμπορικών συμφωνιών ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των εμπορικών πλεονεκτημάτων·

7.  αναγνωρίζει ότι, αν και η συμφωνία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συμβαλλομένων μερών από την άποψη του αυξημένου διμερούς εμπορίου και μιας βαθύτερης εμπορικής εταιρικής σχέσης, τα ακόλουθα ζητήματα, στο πλαίσιο της συμφωνίας ως μέρους του διαλόγου με την Κορέα, θα πρέπει να αναλυθούν, να επιβληθούν καταλλήλως και να εφαρμοστούν στο πνεύμα της συμφωνίας, και να επανεξεταστούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα:

   α) τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως: η ρήτρα άμεσης μεταφοράς, που αποτρέπει τις εταιρείες από το να βελτιστοποιούν οικονομικά τις αποστολές εμπορευματοκιβωτίων τους, η ρήτρα για τα επισκευασμένα εμπορεύματα, η συμπερίληψη των οδικών ελκυστήρων στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, και, εξίσου σημαντικό, το ζήτημα των κανόνων και διαδικασιών που διέπουν τα πιστοποιητικά των μηχανημάτων που εξάγονται στην Κορέα·
   β) εμπόδια στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, μεταξύ δε άλλων: εμπόδια που περιορίζουν τις εξαγωγές βοοειδούς και χοιρινού κρέατος της ΕΕ, καθώς και γαλακτοκομικών προϊόντων·
   γ) δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως: η αναγνώριση και η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των εμπορικών δικαιωμάτων της δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων, των φωνογραφημάτων και των ερμηνειών και εκτελέσεων που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού ή συγγενικά δικαιώματα·
   δ) το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη: η επικύρωση και εφαρμογή από την κορεατική πλευρά των βασικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·
   ε) η διατύπωση των κανόνων καταγωγής και η επίδρασή τους στο ποσοστό χρησιμοποίησης των προτιμήσεων·
   στ) τελωνειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επαλήθευσης της προέλευσης·

8.  σημειώνει ότι πρόσφατα υπήρξαν περιπτώσεις δημιουργίας νέων μη δασμολογικών φραγμών, όπως μη προϋπάρχοντα τεχνικά πρότυπα για μηχανήματα, εξοπλισμό ή οχήματα. Τονίζει ότι ένα ιδιαίτερα απαράδεκτο φαινόμενο είναι η απόσυρση της έγκρισης τύπου οχημάτων για διάφορους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων για ατεκμηρίωτους λόγους· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διμερείς συνομιλίες για την εξάλειψη του αρνητικού αυτού φαινομένου·

9.  επισημαίνει ότι πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν είναι ενήμερες για τις δυνατότητες που προσφέρει η συμφωνία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν ιδίως το ποσοστό αξιοποίησης των προτιμήσεων από τις ΜΜΕ και να αναλάβουν αποτελεσματική δράση για να επιστήσουν την προσοχή των ΜΜΕ στις δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί από τη συμφωνία·

10.  υποστηρίζει την περαιτέρω εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας, ιδίως όσον αφορά το κεφάλαιο της συμφωνίας σχετικά με τις επενδύσεις· προσδοκά ότι οι δυσκολίες που αφορούν το κεφάλαιο εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης θα επιλυθούν πριν από τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο περί επενδύσεων· υποστηρίζει τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας να δημιουργήσουν περαιτέρω οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και της Κορέας· καλεί την Επιτροπή και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας να μη χρησιμοποιούν την παλαιά μέθοδο ISDS σε περίπτωση διαπραγματεύσεων για ένα κεφάλαιο σχετικά με τις επενδύσεις, αλλά, αντιθέτως, να αξιοποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο πολυμερές σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μακροπρόθεσμα ένα πολυμερές σύστημα επενδυτικού δικαστηρίου, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να αντικαταστήσει όλους μηχανισμούς επίλυσης επενδυτικών διαφορών στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών·

11.  τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο πολυμερές, πλειονομερές και περιφερειακό διεθνές πλαίσιο, εντός του ΠΟΕ, όπως σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και τη συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

12.  τονίζει ότι οι στρατηγικές αξίες της συμφωνίας εκτείνονται πέραν του τομέα του εμπορίου, καθώς η συμφωνία αυτή θέτει στέρεες βάσεις για μια βαθύτερη σχέση με μακροπρόθεσμη δέσμευση και συμβάλει στην καθιέρωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στην Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Κορέας.

(1) ΕΕ L 127 της 14.5.2011, σ. 6.
(2) ΕΕ L 90 της 30.3.2001, σ. 46.
(3) ΕΕ L 90 της 30.3.2001, σ. 45.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0250.
(5) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 87.
(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 19.
(7) ΕΕ L 127 της 14.5.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 113.
(9) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 94.
(10) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 31.
(11) ΕΕ C 99 Ε της 3.4.2012, σ. 101.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου