Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2059(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0123/2017

Predkladané texty :

A8-0123/2017

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 20
CRE 17/05/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0225

Prijaté texty
PDF 330kWORD 49k
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg
Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou
P8_TA(2017)0225A8-0123/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2017 o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou (2015/2059(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode zo 6. októbra 2010 medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o obchode a spolupráci z 28. októbra 1996 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej(2) a rozhodnutie Rady 2001/248/ES z 19. marca 2001(3) týkajúcim sa jeho uzavretia,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2015 o vonkajšom vplyve obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné partnerstvá v krajinách mimo EÚ(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou(6),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 16. septembra 2010 o podpísaní v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou a na strane druhej(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách(11),

–  so zreteľom na Dohodu z Marrákešu o založení Svetovej obchodnej organizácie,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(12),

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej Únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na články 207, 208 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0123/2017),

A.  keďže na 1. júla 2016 pripadlo piate výročie nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou (ďalej len „Kórea“);

B.  keďže Komisia sa v novej obchodnej stratégii „Obchod pre všetkých“, zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinné vykonávanie dohôd EÚ o voľnom obchode, a to aj prostredníctvom využitia mechanizmu urovnávania sporov;

C.  keďže dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť po ratifikácii členskými štátmi EÚ 13. decembra 2015;

D.  keďže dohoda je prvá dohoda novej generácie dohôd o voľnom obchode uzavretých Európskou úniou s ázijským partnerom, ktorá okrem odstránenia ciel obsahuje aj pravidlá o odstránení necolných prekážok obchodu, čím vytvára nové možnosti prístupu na trh v oblasti služieb a investícií, ako aj v oblastiach duševného vlastníctva, verejného obstarávania a politiky hospodárskej súťaže, a teda bude slúžiť ako vzor pre budúce dohody o voľnom obchode;

E.  keďže počas obdobia platnosti dohody:

   sa deficit obchodnej bilancie EÚ s Kóreou vo výške 7,6 miliardy EUR za obdobie 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody zmenil na prebytok obchodnej bilancie vo výške 2,5 miliardy EUR v piatom roku trvania dohody;
   sa vývoz EÚ do Kórey zvýšil o 47 % z 30,6 miliardy EUR za obdobie 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody na 44,9 miliardy EUR v piatom roku trvania dohody, z toho vývoz výrobkov z EÚ do Kórey, ktoré boli úplne alebo čiastočne liberalizované na základe dohody, vzrástol o 57 %, resp. 71 % a vývoz výrobkov z EÚ do Kórey, na ktoré sa vzťahuje nulová colná sadzba podľa doložky najvyšších výhod (DNV), sa zvýšil o 25 % (1,9 miliardy EUR);
   dovoz z Kórey do EÚ v piatom roku trvania dohody predstavoval 42,3 miliardy EUR a zvýšil sa o 11 % v porovnaní s obdobím 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody, z toho dovoz výrobkov z Kórey do EÚ, ktoré boli úplne alebo čiastočne liberalizované na základe dohody, vzrástol o 35 %, resp. 64 % (o 5 miliárd EUR, resp. o 0,5 miliardy EUR), zatiaľ čo dovoz výrobkov z Kórey do EÚ, na ktoré sa vzťahuje nulová colná sadzba podľa doložky najvyšších výhod (DNV), sa zvýšil o 29 % (5,8 miliardy EUR);
   podiel EÚ na celkovom kórejskom dovoze vzrástol z 9 % pred nadobudnutím platnosti dohody na 13 % vo štvrtom roku jej platnosti; za rovnaké obdobie podiel EÚ na celkovom kórejskom vývoze klesol z 11 % na necelých 9 %;
   sa vývoz osobných automobilov z EÚ do Kórey zvýšil o 246 %: z 2 miliárd EUR za obdobie 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody na 6,9 miliardy EUR v piatom roku jej platnosti;
   sa dovoz osobných automobilov z Kórey do EÚ zvýšil o 71 %: z 2,6 miliardy EUR za obdobie 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti dohody na 4,5 miliardy EUR v piatom roku jej platnosti;
   vývoz služieb z EÚ v roku 2014 predstavoval 11,9 miliardy EUR a vzrástol o 11 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo v odvetví služieb viedlo k prebytku obchodnej bilancie EÚ s Kóreou vo výške 6 miliárd EUR v roku 2014; zároveň dovoz služieb z Kórey do EÚ bol na úrovni 6 miliárd EUR, čo predstavuje nárast o 4 % v porovnaní s rokom 2013;
   priame zahraničné investície (PZI) v roku 2014 z EÚ v Kórei predstavovali sumu 43,7 miliardy EUR, čo znamená, že EÚ sa stala najväčším investorom v Kórei; PZI z Kórey v EÚ naopak dosiahli výšku 20,3 miliardy EUR, čo je nárast o 35 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom;
   sa miera využitia preferencií Úniou na kórejskom trhu zvýšila na 68,5 %, pričom miera využitia preferencií Kóreou dosiahla približne 85 %;
   bolo vytvorených sedem špecializovaných výborov, sedem pracovných skupín a dialóg o záležitostiach duševného vlastníctva;
   svoju činnosť vyvíja výbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je špecializovaným orgánom na vykonávanie kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji obsiahnutej v dohode medzi EÚ a Kóreou;

1.  pripomína, že dohoda je proces, a nie jednorazová transakcia, a preto by jej fungovanie v praxi v súlade s ustanoveniami dohody malo naďalej podliehať pravidelným analýzam a hodnoteniam týkajúcim sa vplyvu obchodu na konkrétne hospodárske odvetvia EÚ a každého členského štátu EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa dohoda riadne vykonávala a aby sa jej ustanovenia dodržiavali;

2.  víta skutočnosť, že dohoda viedla k výraznému vzrastu obchodnej výmeny medzi EÚ a Kóreou; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej preskúmali dôsledky a priamy vplyv dohody na blahobyt spotrebiteľov, na podnikateľov a na európske hospodárstvo a aby účinnejšie informovali verejnosť o týchto vplyvoch;

3.  zdôrazňuje, že uzatvorenie dohody bolo bezprecedentné z hľadiska jej rozsahu pôsobnosti aj rýchlosti, akou sa mali odstrániť obchodné prekážky – napríklad po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti dohody sa na oboch stranách prakticky zrušili všetky dovozné clá;

4.  poukazuje na to, že dohoda, ako aj iné dohody o voľnom obchode, službách a investíciách pozitívne ovplyvňujú sociálny a hospodársky rozvoj strán dohody, hospodársku integráciu, trvalo udržateľný rozvoj a vzájomné priblíženie krajín a ich občanov;

5.  berie na vedomie činnosť Fóra občianskej spoločnosti a domácich poradných skupín zriadených v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou celkového balíka dohody o voľnom obchode; pripomína, že obe strany sa podľa článku 13.4 dohody zaviazali rešpektovať, presadzovať a uplatňovať vo svojich právnych predpisoch a postupoch zásady v nadväznosti na svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v MOP a z Deklarácie MOP o základných pracovných zásadách a právach, najmä pokiaľ ide o slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie; zdôrazňuje však, že pokrok dosiahnutý Kóreou v súvislosti s cieľmi zakotvenými v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji nie je uspokojivý a že sa stále vyskytujú prípady porušovania slobody združovania vrátane znepokojujúcich prípadov zatýkania predstaviteľov odborov, ako aj zásahy do rokovaní, ktoré by mali partneri zodpovední za vyjednávanie viesť nezávislým spôsobom; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala formálne konzultácie s kórejskou vládou v súlade s článkom 13.14 dohody, a ak by takéto konzultácie zlyhali, vyzýva skupinu expertov uvedených v článku 13.15 dohody, aby prijala opatrenia a pokračovala v dialógu so zreteľom na neschopnosť kórejskej vlády splniť niektoré zo svojich záväzkov, a najmä aby vykonávala pokračujúce a nepretržité úsilie v súlade so záväzkami zakotvenými v dohode, a to v snahe o zabezpečiť ratifikáciu základných dohovorov MOP zo strany Kórey, ktoré táto krajina doteraz neratifikovala;

6.  zdôrazňuje, že medzi členskými štátmi EÚ existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o mieru využitia preferencií, a to v rozmedzí od 16 % do 92 %; upozorňuje, že väčšie využívanie platných preferencií by mohlo priniesť vývozcom z EÚ ďalšie výhody vo výške viac ako 900 miliónov EUR; navrhuje, že využívanie preferencií v rámci tejto dohody a iných obchodných dohôd by sa malo analyzovať s cieľom maximalizovať využitie obchodných výhod;

7.  uznáva, že hoci dohoda spĺňa očakávania strán, pokiaľ ide o posilnenie dvojstranného obchodu a prehĺbenie obchodného partnerstva, nasledujúce otázky v rámci tejto dohody a ako súčasť dialógu s Kóreou by sa mali analyzovať, primerane presadzovať a uplatňovať v duchu dohody a mali by sa zrevidovať s cieľom odstrániť súčasné problémy:

   a) technické prekážky obchodu, napríklad: doložka o priamej preprave, ktorá spoločnostiam bráni ekonomicky optimalizovať svoje kontajnerové zásielky, ustanovenie o opravenom tovare, zahrnutie ťahačov do rozsahu pôsobnosti dohody a – rovnako dôležitá – otázka pravidiel a postupov týkajúcich sa osvedčení pre stroje vyvezené do Kórey;
   b) prekážky v oblasti sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení, okrem iného: prekážky brániace vývozu hovädzieho a bravčového mäsa, ako aj mliečnych výrobkov z EÚ;
   c) práva duševného vlastníctva, napríklad: uznávanie a ochrana zemepisných označení a obchodných práv v prípade verejného predvádzania hudobných diel, zvukových záznamov a predstavení chránených autorským právom alebo súvisiacimi právami;
   d) kapitola o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji: ratifikácia a vykonávanie základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce zo strany Kórey;
   e) znenie pravidiel o pôvode a ich vplyv na mieru využitia preferencií;
   f) otázky súvisiace s clami vrátane postupov overovania pôvodu;

8.  konštatuje, že v poslednom období dochádza k vytváraniu nových necolných prekážok obchodu, ako napríklad predtým neexistujúcich technických noriem pre stroje, zariadenia alebo vozidlá; zdôrazňuje, že obzvlášť neakceptovateľným javom je odobratie homologizácie typu vozidla v prípade rôznych európskych výrobcov automobilov na základe nepodložených dôvodov; vyzýva Komisiu, aby sa zapojila do dvojstranných rozhovorov na odstránenie tohto negatívneho javu;

9.  poukazuje na to, že mnohé malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) si nie sú vedomé príležitostí, ktoré dohoda prináša; vyzýva preto Komisiu a členské štáty EÚ, aby preskúmali najmä mieru využitia preferencií zo strany MSP a aby prijali účinné opatrenia s cieľom zvýšiť informovanosť MSP o príležitostiach, ktoré dohoda vytvorila;

10.  podporuje ďalšie prehĺbenie obchodných a investičných vzťahov medzi EÚ a Kóreou, najmä kapitolu dohody týkajúcu sa investícií; očakáva, že ťažkosti týkajúce sa kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji sa vyriešia pred rokovaniami o kapitole týkajúcej sa investícií; podporuje zapojenie strán dohody do vytvárania ďalšieho hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja v prospech občanov EÚ a Kórey; vyzýva Komisiu a vládu Kórejskej republiky, aby v prípade rokovaní o kapitole týkajúcej sa investícií nevyužívali starú metódu urovnávania sporov medzi investorom a štátom, ale aby namiesto toho vychádzali z nového systému investičných súdov, ktorý navrhla Komisia, a vyzýva Komisiu, aby v dlhodobom horizonte vytvorila mnohostranný systém investičných súdov, ktorý by mohol nahradiť všetky mechanizmy urovnávania investičných sporov v rámci súčasných a budúcich dohôd o voľnom obchode;

11.  zdôrazňuje význam ďalšieho posilňovania medzinárodnej spolupráce v mnohostrannom, viacstrannom a regionálnom medzinárodnom rámci, a to v kontexte WTO, napríklad pokiaľ ide o rokovania o dohode o environmentálnych tovaroch (EGA) a dohode o obchode so službami (TiSA);

12.  zdôrazňuje, že strategické hodnoty dohody siahajú nad rámec oblasti obchodu, keďže dohoda vytvára pevný základ pre hlbšie vzťahy s dlhodobou spoluprácou a prispieva k vytvoreniu strategického partnerstva medzi EÚ a Kóreou;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ a vláde a Národnému zhromaždeniu Kórejskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 6.
(2) Ú. v. ES L 90, 30.3.2001, s. 46.
(3) Ú. v. ES L 90, 30.3.2001, s. 45.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0250.
(5) Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 87.
(6) Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 19.
(7) Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 113.
(9) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(10) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(11) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(12) Prijaté texty, P8_TA(2016)0299.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia