Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2998(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0345/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0226

Vedtagne tekster
PDF 171kWORD 52k
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg
Opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten
P8_TA(2017)0226RC-B8-0345/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 18. maj 2017 om opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (2016/2998(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til tidligere FN-resolutioner,

–  der henviser til FN's menneskerettighedskonventioner, som Israel og Palæstina er parter i,

–  der henviser til rapporten af 1. juli 2016 og erklæringen af 23. september 2016 fra Mellemøstkvartetten,

–  der henviser til Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten, navnlig dem af 18. januar 2016 og 20. juni 2016,

–  der henviser til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at opnåelse af fred i Mellemøsten fortsat er en central prioritet for det internationale samfund og et ufravigeligt element i at sikre regional og global stabilitet og sikkerhed;

B.  der henviser til, at næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") gentagne gange har givet udtryk for sit engagement i at forny og intensivere EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten; der henviser til, at den højtstående repræsentant i april 2015 udnævnte en ny særlig EU-repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten ("EU's særlige repræsentant"); der henviser til, at den særlige repræsentant endnu skal vise sit værd;

C.  der henviser til, at Kvartetten og de regionale partnere, f.eks. Egypten, Jordan og Saudi-Arabien, spiller en vigtig rolle i løsningen af den arabisk-israelske konflikt;

D.  der henviser til, at de fortsatte voldshandlinger, terrorangreb mod civile og tilskyndelse til vold forværrer mistilliden kraftigt og er grundlæggende uforenelige med en fredelig løsning;

E.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i sin resolution 2334 (2016):

   a) bekræftede, at Israels etablering af bosættelser i det palæstinensiske område, som har været besat siden 1967, herunder Østjerusalem, ikke havde nogen juridisk gyldighed og udgjorde en åbenlys krænkelse af folkeretten og en væsentlig hindring for at opnå en tostatsløsning;
   b) opfordrede parterne til i deres relevante kontakter at skelne mellem Staten Israel og de områder, som har været besat siden 1967;
   c) mindede om forpligtelsen i Kvartettens handlingsplan for Den Palæstinensiske Myndigheds sikkerhedsstyrker til at sikre effektive operationer, der tager sigte på at bekæmpe alle, der er involveret i terror, og opløse terrorkapacitet, herunder konfiskering af ulovlige våben;

F.  der henviser til, at der ifølge kontoret for EU's repræsentant i Palæstina i de seneste måneder har kunnet konstateres omfattende nedrivninger af palæstinensiske strukturer;

G.  der henviser til, at der findes talrige indberetninger om krænkelser af menneskerettighederne på Gazastriben;

H.  der henviser til, at der er anledning til bekymring over situationen for fængslede på begge sider, navnlig i forbindelse med de palæstinensiske fangers aktuelle sultestrejke; der henviser til, at begge parter bør leve op til deres internationale forpligtelser vedrørende respekt for fængsledes rettigheder;

I.  der henviser til, at alle parter bør støtte dialog og praktisk samarbejde, navnlig på områderne sikkerhed, adgang til vand, sanitet og energikilder, og om at fremme vækst i den palæstinensiske økonomi, og dermed styrke udsigten til håb, fred og forsoning, som regionen har så stærkt behov for;

J.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og begge parter bør bygge på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som ligger til grund for deres interne og internationale politik, og som udgør et væsentligt element i disse forbindelser;

1.  gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor Israel som en sikker stat og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed på grundlag af retten til selvbestemmelse og fuld respekt for folkeretten;

2.  understreger, at det er vigtigt, at parterne genoptager realitetsforhandlinger så hurtigt som muligt med henblik på at opnå retfærdig, varig og samlet fred; opfordrer begge parter til at undgå at tage skridt, som kan medføre yderligere optrapning, herunder ensidige foranstaltninger, der kan foregribe resultatet af forhandlingerne, true en tostatsløsning og skabe yderligere mistillid; opfordrer begge parter til at bekræfte deres tilslutning til tostatsløsningen og derved tage afstand fra røster, der afviser denne løsning;

3.  tager stærk afstand fra alle handlinger, der undergraver tostatsløsningens levedygtighed, og opfordrer indtrængende begge parter til gennem politikker og handlinger at vise et ægte engagement i en tostatsløsning for at genoprette tilliden; glæder sig over det tilsagn, som den israelske premierminister Benjamin Netanyahu og den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas gav under deres nylige besøg i USA, om at arbejde sammen for fred;

4.  understreger, at beskyttelsen og bevarelsen af tostatsløsningens levedygtighed skal være den umiddelbare prioritet i Den Europæiske Unions politikker og foranstaltninger med hensyn til den israelsk-palæstinensiske konflikt og fredsprocessen i Mellemøsten;

5.  fordømmer alle voldshandlinger, terrorhandlinger mod israelere og tilskyndelse til vold, som er grundlæggende uforeneligt med at fremme en fredelig tostatsløsning; bemærker, at alle parter bør gøre en effektiv indsats mod vold, terrorisme, hadefulde udtalelser og ansporing til vold, da dette er af afgørende betydning for at genskabe tillid og undgå eskalering, der yderligere vil underminere udsigten til fred;

6.  erindrer om, at bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten, og understreger, at de nylige beslutninger om at etablere en ny bosættelse langt inde på Vestbredden, offentliggøre udbud for næsten 2 000 bosættelsesenheder og erklære flere landområder langt inde på Vestbredden for "statsejet jord" undergraver udsigterne til en levedygtig tostatsløsning yderligere; fordømmer fortsættelsen af bosættelsespolitikken og opfordrer de israelske myndigheder til straks at standse og ændre den; beklager navnlig, at "loven om regulering", som Knesset godkendte den 6. februar 2017, giver mulighed for med tilbagevirkende kraft at lovliggøre bosættelser på palæstinensiske ejendomme uden samtykke fra de retmæssige private ejere; afventer højesterets afgørelse vedrørende denne nye lov;

7.  bemærker med tilfredshed punkt 8 i Rådets konklusioner af 18. januar 2016 om EU's og medlemsstaternes forpligtelse til at sikre en fuldstændig gennemførelse af eksisterende EU-lovgivning og bilaterale aftaler mellem EU og Israel;

8.  opfordrer til, at der i overensstemmelse med Kvartettens rapport sættes en stopper for nedrivningen af palæstinensiske hjem og EU-finansierede strukturer og projekter, tvungen fordrivelse af palæstinensiske familier og konfiskering af palæstinensisk ejendom på Vestbredden; understreger de relevante EU-myndigheders ansvar for stadig at sikre, at EU-finansiering ikke direkte eller indirekte kan omdirigeres til terrororganisationer eller aktiviteter, der opildner til sådanne handlinger;

9.  minder om, at staters og ikkestatslige aktørers efterlevelse af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder ansvar for deres aktiviteter, er en hjørnesten for fred og sikkerhed i regionen;

10.  understreger, at intern palæstinensisk forsoning er et vigtigt element for at opnå en tostatsløsning, og beklager den fortsatte palæstinensiske splittelse; støtter EU's opfordring til de palæstinensiske fraktioner om at give højeste prioritet til forsoning og Den Palæstinensiske Myndigheds tilbagevenden til Gazastriben; opfordrer de palæstinensiske kræfter til hurtigst muligt at genoptage bestræbelserne på forsoning, navnlig gennem afholdelse af de længe ventede præsident- og parlamentsvalg; understreger, at Den Palæstinensiske Myndighed skal påtage sig sine regeringsopgaver i Gazastriben, herunder på sikkerhedsområdet, i den civile forvaltning og gennem sin tilstedeværelse ved grænseovergangene;

11.  understreger, at militære aktiviteter og ulovlig våbenoptrapning bidrager til ustabilitet og i sidste ende hæmmer bestræbelserne på at opnå en forhandlet løsning; opfordrer Den Palæstinensiske Myndigheds sikkerhedsstyrker til at gennemføre effektive og rettidige operationer for at bekæmpe disse militante gruppers aktiviteter, f.eks. affyring af raketter mod Israel; understreger, at det er bydende nødvendigt at forebygge oprustning af terrorgrupper og forhindre, at de smugler våben, fremstiller raketter og bygger tunneller;

12.  gentager sin opfordring til, at blokaden af Gazastriben ophæves, og til hurtig genopbygning og rehabilitering af området;

13.  minder medlemsstaterne om Venedigerklæringen fra juni 1980, hvorved EU's medlemsstater påtog sig deres ansvar i fredsprocessen; opfordrer til vedtagelse af en ny EU-erklæring i juni i år; opfordrer den højtstående repræsentant til at anvende denne nye erklæring til at indlede et dristigt og omfattende europæisk fredsinitiativ for regionen;

14.  opfordrer til et fredsinitiativ fra Den Europæiske Union til løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt, som sigter mod at opnå konkrete resultater inden for en fastlagt tidsramme, inden for rammerne af en tostatsløsning, og med en international overvågnings- og håndhævelsesmekanisme; understreger, at det er vigtigt at samarbejde med andre internationale aktører i denne sammenhæng både inden for rammerne af Mellemøstkvartetten og navnlig med hensyn til det arabiske fredsinitiativ; opfordrer til en effektiv udnyttelse af Den Europæiske Unions eksisterende indflydelse og instrumenter i kontakten med begge parter for at fremme fredsbestræbelserne, da en samordnet EU-indsats kan give resultater;

15.  understreger, at det for at støtte et reelt europæisk fredsinitiativ er medlemsstaternes primære forpligtelse at bidrage aktivt til udformningen af en fælles europæisk holdning og afstå fra ensidige initiativer, der svækker den europæiske indsats; understreger, at europæiske stats- og regeringschefer ikke kan bede Unionen om at være proaktiv i regionen, hvis deres divergerende holdninger forhindrer Unionen i at tale med én stemme gennem den højtstående repræsentant;

16.  noterer sig det potentiale, som det palæstinensisk-arabiske samfund i Israel har, for at spille en afgørende rolle i opnåelsen af varig fred mellem israelere og palæstinensere, og betydningen af dets deltagelse i og bidrag til fredsprocessen; opfordrer til, at der sikres lige rettigheder for alle borgere i Israel, hvilket er en grundlæggende forudsætning for, at de kan udfylde denne rolle;

17.  opfordrer til, at EU støtter og beskytter civilsamfundets aktører, herunder menneskerettighedsorganisationer, som bidrager til fredsbestræbelserne og tillidsskabende aktiviteter mellem israelere og palæstinensere på begge sider, og glæder sig over civilsamfundets bidrag til fredsprocessen gennem nye innovative ideer og initiativer;

18.  foreslår at iværksætte et initiativ "parlamentarikere for fred", der tager sigte på at samle europæiske, israelske og palæstinensiske parlamentarikere med det formål at fremme en dagsorden for fred og supplere EU's diplomatiske bestræbelser;

19.  understreger behovet for, at EU fremmer initiativer, som kan bidrage til at genopbygge tilliden mellem politiske, ikkestatslige og økonomiske aktører og til etablering af en model for samarbejde om konkrete spørgsmål; understreger i denne forbindelse vigtigheden af politiske områder, hvor samarbejde er af afgørende betydning for borgernes dagligdag, navnlig på områderne sikkerhed, adgang til vand, sanitet, energikilder og væksten i den palæstinensiske økonomi;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Kvartettens repræsentant, generalsekretæren for Den Arabiske Liga, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik