Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2998(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0345/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0226

Antagna texter
PDF 167kWORD 46k
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg
Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern
P8_TA(2017)0226RC-B8-0345/2017

Europaparlamentets resolution av den 18 maj 2017 om att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av tidigare FN-resolutioner,

–  med beaktande av FN:s människorättskonventioner som Israel och Palestina är parter i,

–  med beaktande av rapporten av den 1 juli 2016 och uttalandet av den 23 september 2016 från Mellanösternkvartetten,

–  med beaktande av rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern, i synnerhet av den 18 januari 2016 och den 20 juni 2016,

–  med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att uppnå fred i Mellanöstern är och förblir en huvudprioritering för det internationella samfundet och en oundgänglig faktor för regional och global stabilitet och säkerhet.

B.  Vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), Federica Mogherini, har vid flera tillfällen uttryckt sin beslutsamhet att förnya och intensifiera EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern. I april 2015 utsåg den höga representanten en ny särskild representant för EU för fredsprocessen i Mellanöstern (EU:s särskilda representant). Den särskilda representanten har ännu inte uppnått resultat.

C.  Mellanösternkvartetten och regionala partner, såsom Egypten, Jordanien och Saudiarabien, spelar en viktig roll för att finna en lösning på den arabisk-israeliska konflikten.

D.  Det fortsatta våldet, terroristattacker mot civila och uppvigling till våld ökar kraftigt misstron och är helt oförenliga med en fredlig lösning.

E.  FN:s säkerhetsråd (i sin resolution 2334 (2016))

   a) bekräftade att Israels inrättande av bosättningar på palestinska områden som ockuperats sedan 1967, inklusive östra Jerusalem, inte var juridiskt giltig och utgjorde en uppenbar kränkning av internationell rätt och ett stort hinder för uppnåendet av en tvåstatslösning,
   b) uppmanade parterna att i sin hantering av relevanta frågor göra åtskillnad mellan staten Israel och de territorier som ockuperats sedan 1967,
   c) påminde om åtagandet i Mellanösternkvartettens färdplan om att den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor ska upprätthålla effektiva insatser för att konfrontera alla dem som ägnar sig åt terrorism samt rasera terroristernas kapacitet, bland annat genom att konfiskera olagliga vapen.

F.  Enligt uppgift från kontoret för EU:s representant i Palestina, har ett extremt stort antal rivningar av palestinska byggen genomförts under de senaste månaderna.

G.  Det finns ett stort antal uppgifter om brott mot de mänskliga rättigheterna i Gaza.

H.  Det finns oro för situationen för fångar på båda sidor, i synnerhet när det gäller den pågående hungerstrejken bland palestinska fångar. Båda parter bör leva upp till internationella åtaganden när det gäller respekt för fångars rättigheter.

I.  Alla parter bör stödja dialog och praktiskt samarbete, i synnerhet inom områdena säkerhet, tillgång till vatten, sanitära anläggningar, energitillgångar och stimulans av den palestinska ekonomin, och därmed ge en vision av hopp, fred och försoning, vilket regionen i så hög grad behöver.

J.  Förbindelserna mellan EU och de båda parterna ska baseras på respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna, vilka ska genomsyra deras inrikes- och utrikespolitik och utgöra en central del av dessa förbindelser.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för en tvåstatslösning på den israelisk‑palestinska konflikten, grundad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där den säkra staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet på grundval av rätten till självbestämmande och med full respekt för internationell rätt.

2.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att parterna återupptar konkreta förhandlingar så snart som möjligt för att uppnå en rättvis, varaktig och övergripande fred. Parlamentet uppmanar båda parter att undvika åtgärder som kan medföra ytterligare upptrappning, bland annat unilaterala åtgärder som kan komma att föregripa utfallet av förhandlingarna, hota en fungerande tvåstatslösning och skapa ytterligare misstro. Parlamentet uppmanar båda parter att på nytt bekräfta sitt engagemang för tvåstatslösningen, för att på så sätt ta avstånd från röster som förkastar denna lösning.

3.  Europaparlamentet motsätter sig starkt alla åtgärder som undergräver tvåstatslösningens genomförbarhet och uppmanar båda sidor att i politik och handling visa ett genuint åtagande avseende en tvåstatslösning för att återupprätta förtroendet. Parlamentet välkomnar också det åtagande om att arbeta tillsammans för fred som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Palestinas president Mahmoud Abbas nyligen gjorde under sitt besök i Förenta staterna.

4.  Europaparlamentet understryker att skyddet och bevarandet av tvåstatslösningens genomförbarhet måste vara en omedelbar prioritet i Europeiska unionens politik och åtgärder som gäller konflikten mellan Israel och Palestina och fredsprocessen i Mellanöstern.

5.  Europaparlamentet fördömer allt våld och all terrorism mot israeler samt all uppvigling till våld, vilket är helt oförenligt med arbetet för att främja en fredlig tvåstatslösning. Parlamentet fastslår att alla parter ska agera effektivt mot våld, terrorism, hatpropaganda och uppvigling för att återställa förtroendet och undvika en upptrappning som ytterligare försämrar utsikterna för fred.

6.  Europaparlamentet påminner om att bosättningar är olagliga enligt internationell rätt, och understryker att de beslut som nyligen fattades om att uppföra en ny bosättning långt in på Västbanken, inleda upphandlingar för nästan 2 000 bostäder och definiera ytterligare mark långt in på Västbanken som ”statlig mark” ytterligare undergräver utsikterna för en hållbar tvåstatslösning. Parlamentet fördömer bosättningspolitiken och uppmanar de israeliska myndigheterna att omedelbart stoppa och ändra den. Parlamentet beklagar i synnerhet att Knesset den 6 februari 2017 antog en lag som möjliggör en retroaktiv legalisering av bosättningar som har byggts på palestinsk egendom utan samtycke från den lagliga privata ägaren. Parlamentet väntar på högsta domstolens dom rörande denna nya lag.

7.  Europaparlamentet noterar och är positivt inställd till punkt 8 i rådets slutsatser av den 18 januari 2016 om EU:s och dess medlemsstaters åtagande om att säkerställa en fullständig efterlevnad av EU:s lagstiftning och bilaterala avtal mellan EU och Israel.

8.  Europaparlamentet kräver ett stopp för rivningarna av palestinska hem och EU‑finansierade byggen och projekt samt för tvångsförflyttningarna av palestinska familjer och konfiskeringarna av palestinsk egendom på Västbanken, i enlighet med Mellanösternkvartettens rapport. Parlamentet betonar berörda EU-myndigheters ansvar när det gäller att fortsätta att säkerställa att inga EU-medel direkt eller indirekt kan styras om till terroristorganisationer eller verksamhet som uppviglar till sådana handlingar.

9.  Europaparlamentet påminner om att staters och icke-statliga aktörers efterlevnad av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, inbegripet ansvarsskyldighet för deras handlingar, utgör en hörnsten för fred och säkerhet i regionen.

10.  Europaparlamentet betonar att försoning mellan palestinier är ett viktigt inslag för att tvåstatslösningen ska kunna uppnås, och beklagar djupt den fortsatta palestinska oenigheten. Parlamentet stöder EU:s uppmaning till de palestinska fraktionerna att sätta försoning och den palestinska myndighetens återkomst till Gaza som högsta prioritet. Parlamentet uppmanar bestämt alla palestinska krafter att utan dröjsmål återuppta arbetet för försoning, i synnerhet genom att genomföra de kraftigt försenade president- och parlamentsvalen. Parlamentet betonar att den palestinska myndigheten successivt måste åta sig sin regeringsfunktion i Gaza, även i fråga om säkerhet och civil förvaltning samt genom sin närvaro vid gränsövergångarna.

11.  Europaparlamentet betonar att militär verksamhet och olaglig upprustning föder instabilitet och hindrar i slutändan försöken att nå en förhandlingslösning. Parlamentet uppmanar den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor att genomföra effektiva och snabba insatser för att bekämpa dessa militanta gruppers verksamhet, såsom att skjuta raketer mot Israel. Parlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att förhindra att terroristgrupper kommer över eller smugglar vapen, tillverkar raketer och bygger tunnlar.

12.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om att blockaden av Gaza måste upphöra och att detta område snabbt måste återuppbyggas och återställas.

13.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om Venedigdeklarationen från juni 1980, enligt vilken EU:s medlemsstater tar på sig sitt ansvar i fredsprocessen. Parlamentet vill att en ny EU-deklaration ska antas i juni i år och uppmanar den höga representanten att använda denna nya deklaration för att inrätta ett modigt och heltäckande europeiskt fredsinitiativ i regionen.

14.  Europaparlamentet efterlyser ett fredsinitiativ från Europeiska unionen för att hantera den israelisk-palestinska konflikten i syfte att inom en fastställd tidsram uppnå konkreta resultat, inom ramen för tvåstatslösningen, och med en internationell övervaknings- och genomförandemekanism. Parlamentet betonar vikten av samarbete med andra internationella aktörer, framför allt inom ramen för Mellanösternkvartetten och det arabiska fredsinitiativet. Parlamentet vill se en effektiv användning av Europeiska unionens inflytande och instrument i förbindelserna med båda parter för att underlätta fredsansträngningarna, eftersom samordnade EU-insatser kan ge resultat.

15.  Europaparlamentet understryker att, för att stödja ett genuint europeiskt fredsinitiativ, har medlemsstaterna det primära ansvaret för att aktivt bidra till utformningen av en enad europeisk ståndpunkt och att avhålla sig från unilaterala initiativ som försvagar de europeiska åtgärderna. Parlamentet framhåller att de europeiska stats- och regeringscheferna inte kan begära att unionen ska agera proaktivt i regionen om deras skiljaktiga ståndpunkter hindrar unionen från att tala med en röst genom den höga representanten.

16.  Europaparlamentet konstaterar att den palestinsk-arabiska befolkningsgruppen i Israel har potential att spela en viktig roll för att uppnå en varaktig fred mellan israeler och palestinier, och betonar vikten av denna grupps delaktighet i och bidrag till fredsprocessen. Parlamentet efterlyser lika rättigheter för alla medborgare i Israel, vilket är en grundläggande förutsättning för att de ska kunna fullgöra denna roll.

17.  Europaparlamentet vill se att Europeiska unionen ger stöd och skydd till aktörer i det civila samhället, inklusive organisationer för mänskliga rättigheter, som bidrar till fredssträvanden och förtroendeskapande åtgärder mellan israeler och palestinier på båda sidor, och välkomnar att det civila samhället bidrar till fredsprocessen genom innovativa nya idéer och initiativ.

18.  Europaparlamentet föreslår att lansera initiativet ”Parlamentsledamöter för fred” för att sammanföra ledamöter av Europaparlamentet med ledamöter från parlamenten i Israel och Palestina, i syfte att bidra till främjandet av en agenda för fred och komplettera EU:s diplomatiska insatser.

19.  Europaparlamentet understryker att EU behöver främja initiativ som kan bidra till att återskapa förtroendet mellan politiska, icke-statliga och ekonomiska aktörer, och fastställa ett mönster för samarbete i konkreta frågor. Parlamentet betonar i detta sammanhang betydelsen av politiska områden där samarbete är av yttersta vikt för människors vardag, i synnerhet inom områdena säkerhet, tillgång till vatten, sanitära anläggningar, energitillgångar och tillväxt i den palestinska ekonomin.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens företrädare, Arabförbundets generalsekreterare, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy