Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2545(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0290/2017

Ingivna texter :

B8-0290/2017

Debatter :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0228

Antagna texter
PDF 275kWORD 49k
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg
Vägtransporter i Europeiska unionen
P8_TA(2017)0228B8-0290/2017

Europaparlamentets resolution av den 18 maj 2017 om vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter(7),

–  med beaktande av kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (COM(2011)0144),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 september 2015 om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 november 2016 om nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller(10),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om läget för unionens vägtransportmarknad (COM(2014)0222),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott(11),

–  med beaktande av kommissionens meddelande En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (COM(2016)0501) och kommissionens meddelande Om koldioxidutsläpp inom transportsektorn (COM(1998)0204),

–  med beaktande av Parisavtalet med dess åtaganden att hålla den globala temperaturökningen detta århundrade klart lägre än 2 °C över förindustriell nivå samt att vidta åtgärder för att begränsa temperaturökningen ännu mer, till 1,5°C,

–  med beaktande av Amsterdamförklaringen av den 14 april 2016 om samarbete på området för uppkopplad och automatiserad körning – Navigering för uppkopplade och automatiserade fordon på vägarna i EU,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 september 2016 om social dumpning i Europeiska unionen(12),

–  med beaktande av kommissionens meddelande En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem, en milstolpe mot samverkande, uppkopplad och automatiserad rörlighet (COM(2016)0766),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen bör så snart som möjligt lägga fram förslag till lagstiftning om marknaden för godstransporter på väg (nedan kallade väginitiativ), med syftet att kartlägga och ta itu med utmaningarna inom sektorn.

B.  Vägtransportnäringen i EU står för 5 miljoner direkta arbetstillfällen och närmare 2 procent av EU:s BNP, med 344 000 persontransportföretag och över 560 000 godstransportföretag(13).

C.  Passagerartransport på väg i EU uppgick år 2013 till 5 323 miljarder passagerarkilometer, varav personbilar står för 72,3 procent och bussar står för 8,1 procent av de totala passagerartransporterna i EU-28(14).

D.  Trafiksäkerheten är fortfarande en aktuell fråga för EU, med 135 000 allvarligt skadade och 26 100 dödsoffer under 2015.

E.  Vägtransporter är en drivande kraft i EU:s ekonomi och bör fortsätta att vara ledande när det gäller skapandet av ytterligare ekonomisk tillväxt och sysselsättning och främjandet av konkurrenskraft och territoriell sammanhållning, men det är samtidigt nödvändigt att sektorn blir mer hållbar och att anständiga arbetsvillkor och sociala rättigheter respekteras.

F.  Vägtransporter är en sektor där Europa har en ledande ställning i världen, inom både tillverkning och transportverksamhet. Det är viktigt att den europeiska vägtransportsektorn fortsätter att utvecklas, investera och förnya sig på ett hållbart och miljövänligt sätt, i syfte att behålla sin tekniska ledande ställning på global nivå inom en global ekonomi som alltmer kännetecknas av framväxten av kraftfulla nya aktörer och nya affärsmodeller.

G.  Vägtransportsektorn fortsätter att fasa ut fossila bränslen, med tanke på det brådskande behovet av att förbättra energieffektiviteten och hållbarheten i denna sektor, särskilt med hjälp av alternativa bränslen, alternativa drivsystem och digitalisering, på ett kostnadseffektivt sätt utan att göra avkall på konkurrenskraften.

H.  Transportsektorn spelar en stor roll i klimatförändringen; den står för 23,2 procent av de sammanlagda växthusgasutsläppen i EU, och vägtransporterna stod för 72,8 procent av hela transportsektorns växthusgasutsläpp i EU år 2014.

I.  Trafikstockningar beräknas kosta EU:s ekonomi motsvarande 1 procent av dess BNP i tidsspillan, ökad bränsleförbrukning och föroreningar.

J.  Internationella godstransporter på väg möts av ett ökande antal rättsliga hinder som upprättats av medlemsstaterna.

K.  Multimodala nät och integrering av olika transportsätt och transporttjänster har potential att bidra till att förbättra förbindelserna och effektiviteten inom passagerar- och godstransportsektorn och på så vis även bidra till att minska utsläppen av koldioxid och andra skadliga ämnen.

L.  Kontrollen av efterlevnaden av EU:s lagstiftning om cabotage i medlemsstaterna uppvisar brister.

M.  Det finns stora skillnader inom EU när det gäller efterlevnad av befintlig lagstiftning om arbetsvillkor, sociala rättigheter och trafiksäkerhet.

Mer konkurrenskraft och innovation i vägtransportsektorn

1.  Europaparlamentet anser att väginitiativen bör ge en välbehövlig skjuts för en mer hållbar, säker, innovativ och konkurrenskraftig europeisk vägtransportsektor, ytterligare utveckla den europeiska väginfrastrukturen för att förbättra effektiviteten inom sektorn för vägtransport och logistik, säkerställa lika villkor för aktörerna på den globala marknaden, säkerställa fullbordandet av den inre marknaden för vägtransport av passagerare och gods och se till att den fungerar bättre samt fastställa en långsiktig strategi för Europas vägtransportsektor.

2.  Europaparlamentet anser också att väginitiativen bör stimulera teknisk utveckling av fordon, främja alternativa bränslen, öka driftskompatibiliteten mellan olika transportsystem och transportslag och säkerställa tillträde till marknaden för små och medelstora transportföretag.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid utarbetandet av väginitiativen ta hänsyn till parlamentets resolution av den 9 september 2015 om genomförandet av vitboken från 2011 om transporter. Parlamentet understryker att vägtransporter måste inkluderas i en övergripande och långsiktig strategi inom ramen för EU:s politik för intermodala och hållbara transporter.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid utarbetandet av initiativpaketet om vägtransporter, även ta hänsyn till parlamentets resolution av den 14 september 2016 om social dumpning i Europeiska unionen.

5.  Europaparlamentet betonar att vägtransportsektorn bidrar kraftigt till sysselsättningen och tillväxten i EU och att den ekonomiska situationen är nära knuten till konkurrenskraften inom EU:s vägtransportsektor. Därför efterlyser parlamentet en proaktiv politik för att stödja och utveckla en hållbar vägtransportsektor med sund konkurrens, särskilt för små och medelstora företag, framför allt med anledning av den framtida digitala, tekniska och miljömässiga utvecklingen inom denna sektor, samtidigt som man uppmuntrar till kompetensutveckling av arbetskraften.

6.  Europaparlamentet uppmanar den europeiska vägtransportbranschen att utnyttja de möjligheter som ges genom digitaliseringen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla kommunikationsinfrastruktur, både för ”fordon till fordon” och för ”fordon till infrastruktur”, för att förbättra trafiksäkerheten och effektiviteten och för att förbereda framtidens vägtransporter. Parlamentet understryker behovet av att utveckla tekniköverföring för fordon, öka det logistiska stödet och utarbeta lämpliga definitioner och regler på detta område. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en lämplig rättslig ram för uppkopplad och automatiserad körning samt för nya samarbetsbaserade affärsmodeller.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka harmoniseringen inom sektorerna för passagerartransport och godstransport, särskilt för elektroniska vägtullsystem i EU, eftersom den nuvarande bristen på harmonisering leder till merkostnader för transportsektorn. Parlamentet uppmuntrar i detta avseende användningen av digital teknik (papperslösa och standardiserade handlingar, e-CMR, smarta färdskrivare etc.) för att säkerställa en fullt fungerande inre marknad.

Underlätta rörligheten för vägtransport över gränserna

8.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att genomföra EU:s relevanta bestämmelser mer noggrant och kommissionen att övervaka genomförandet närmare, bland annat när det gäller gränsöverskridande samarbete och tolkning och ett korrekt, icke-diskriminerande verkställande av den befintliga lagstiftningen, och att ta itu med en harmonisering av de nationella lagstiftningarna. Parlamentet anser att kommissionen, när så är motiverat, bör inleda överträdelseförfaranden angående lagar och åtgärder som snedvrider marknaden.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att samarbeta närmare med Euro Contrôle Route och nätverket för europeiska trafikpolisen (Tispol) för att förbättra verkställandet av vägtransportlagstiftningen i Europa och bygga upp en stark mekanism för att säkerställa ett jämlikt och korrekt genomförande av det befintliga regelverket, närmare bestämt genom att stödja medlemsstaterna med certifiering, standardisering, teknisk expertis, insamling av uppgifter, utbildning och inspektionsuppdrag och genom att sköta plattformar för informationsutbyte mellan nationella experter och myndigheter.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förstärka kontrollerna, framför allt avseende efterlevnad av bestämmelser om kör- och vilotider samt om cabotage, och att tillämpa ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande sanktioner. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att påskynda den obligatoriska användningen av digital utrustning ombord, som smarta färdskrivare, och användningen av elektroniska fraktsedlar (e-CMR) för att förbättra övervakningen av efterlevnaden av relevanta EU-bestämmelser, samtidigt som man minskar de administrativa kostnaderna.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare harmonisera befintliga regler för obligatorisk säkerhetsutrustning i lätta och tunga fordon, som varningstrianglar, reflexvästar, reservlampor eller alkotester.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter som finns att minska de byråkratiska och ekonomiska bördorna av olika nationella lagstiftningar i syfte att underlätta friheten att tillhandahålla transporttjänster i hela EU.

13.  Europaparlamentet betonar att ett system för vägavgifter i EU som är konsekvent, rättvist, transparent, icke-diskriminerande och obyråkratiskt, och som står i proportion till väganvändningen och att de externa kostnaderna för lastbilar, bussar och bilar (principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar”), skulle ha en positiv effekt när det gäller att ta itu med den allt sämre väginfrastrukturen, trafikstockningar och föroreningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa en rättslig ram som kan säkerställa icke-diskriminering och undvika splittrade vägavgiftsordningar för personbilar i hela EU.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en översyn av direktivet om det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS), som bör omfatta en extern kostnadsfaktor baserad på principen ”förorenaren betalar”, vara helt förenlig med målet att bidra till uppkomsten av harmoniserade tekniska standarder på EU-nivå för att uppbära vägavgifter, grundas på öppenhet, bättre utveckling och integrering av de olika ITS-utrustningarna i fordon samt förtydliga lagstiftningen i syfte att bättre definiera och skydda rättigheterna för EETS-operatörer och göra deras skyldigheter mindre betungande.

15.  Europaparlamentet anser att medlemsstater i Europas utkant och länder som inte har något verkligt alternativ till vägtransport har svårare att nå kärnan i EU:s inre marknad. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sina väginitiativ inkludera en mekanism för att mildra avgifterna för vägtransportverksamhet från länderna i Europas utkanter.

16.  Europaparlamentet understryker att hyrda fordon ofta är de nyaste och mest miljövänliga på marknaden, och att de därmed bidrar till effektiviteten inom vägtransportsektorn. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se över de nuvarande bestämmelserna om hyrda fordon, som för närvarande gör det möjligt för medlemsstaterna att förbjuda användning av sådana fordon för internationella transporter.

17.  Europaparlamentet är oroat över avsaknaden av tillsyn från de nationella myndigheterna i samband med bedrägerier rörande färdskrivare och cabotageverksamhet, och parlamentet uppmanar därför kommissionen att ta itu med dessa problem, bland annat genom användning av ny teknik, förenkling och förtydligande av bestämmelserna om cabotage och ett förbättrat utbyte av information mellan myndigheter för att uppnå en bättre tillämpning av reglerna i EU och bättre övervakning av cabotagetransporter.

18.  Europaparlamentet anser att lagstiftningskrav bör stå i proportion till den typ av verksamhet som företaget bedriver och företagets storlek. Parlamentet ställer sig emellertid tveksamt till om det även i fortsättningen finns grunder för att bevilja undantag för lätta nyttofordon från att tillämpa ett antal EU-bestämmelser, eftersom de i allt högre grad används i internationella godstransporter, och ber kommissionen att lägga fram en diagnostisk rapport om de ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga konsekvenserna av denna ökade användning.

19.  Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande rörlighet på väg vad gäller angränsande kandidatländer bör underlättas genom en bättre harmonisering av standarder för väginfrastruktur, signalsystem och elektroniska system, så att man kan få bort flaskhalsarna, särskilt på det transeuropeiska transportnätets stomnät.

Förbättrade sociala villkor och säkerhetsbestämmelser

20.  Europaparlamentet understryker att friheten att tillhandahålla transporttjänster i hela EU inte bör berättiga till någon kränkning av grundläggande rättigheter för arbetstagare eller försvaga befintlig lagstiftning när det gäller arbetsförhållanden, t.ex. viloperioder, arbetsmönster, perioder då man är borta från stationeringsorten, tillgång till kvalifikationer, fortbildning och karriärutveckling, hälsa och säkerhet, vård och socialt stöd samt minimilön.

21.  Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att påminna kommissionen om dess egna åtaganden i förslaget till en europeisk pelare för sociala rättigheter, särskilt vad gäller

   Trygg och anpassningsbar anställning, princip 5 d: ”Anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras, inklusive genom förbud mot missbruk av atypiska anställningsformer. Eventuella provanställningar ska ha rimlig varaktighet.”
   Rättvis lön, princip 6 a: ”Arbetstagare har rätt till en rättvis lön som tillåter en värdig levnadsstandard.”

Parlamentet påminner om att inga vägtransportinitiativ från kommissionen får gå emot denna princip eller äventyra arbetstagarnas rättigheter i den här sektorn.

22.  Europaparlamentet är bekymrat över socialt problematiska affärsmetoder, som också utgör en risk när det gäller trafiksäkerheten, i huvudsak med anknytning till cabotageregler och till så kallade brevlådeföretag (särskilt när det gäller frågor som rör så kallat falskt egenföretagande och avsiktligt missbruk eller kringgående av befintlig europeisk och nationell lagstiftning som möjliggör uppkomsten av illojal konkurrens genom rättsstridig minimering av arbetskrafts- och driftskostnader och leder till kränkningar av arbetstagarnas rättigheter, som uppkommer till följd av bristande klarhet i EU:s regler och olika tolkningar och genomförandepraxis på nationell nivå).

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över villkoren för etableringsrätt i syfte att undanröja brevlådeföretag inom vägtransportsektorn.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, som en prioriterad fråga, ta itu med frågor som rör trötthet hos föraren, inbegripet att säkerställa att alla investeringar i väginfrastruktur även omfattar en förbättring av anläggningar för förarna, särskilt för långväga transporter, och att lagstiftning om förarnas viloperioder till fullo respekteras.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra bestämmelserna om cabotage och bestämmelserna om tillträde till yrket och förbättra deras genomförande, för att effektivt bekämpa bedrägeri och missbruk.

26.  Europaparlamentet motsätter sig ytterligare liberalisering av cabotageverksamhet, särskilt obegränsade cabotagetransporter inom ett visst antal dagar.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra tillämpningen av bestämmelserna i direktivet om utstationering av arbetstagare inom sektorn för vägtransporter och förbättra genomförandet och kontrollen av efterlevnaden av dessa bestämmelser.

28.  Europaparlamentet betonar att Europa står inför en brist på yrkesförare på grund av den ökade efterfrågan på transporttjänster, den snabba utvecklingen av den internationella handeln och den demografiska situationen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att göra det lättare för unga kvinnor och män att få tillträde till yrket och att ta itu med problemet med dåliga arbetsvillkor för förare och avsaknaden av högkvalitativ infrastruktur längs vägarna.

29.  Europaparlamentet betonar att olika nationella lagstiftningar om sociala villkor och rättigheter inom vägtransportsektorn i unionen leder till stora och oproportionerliga administrativa hinder för aktörerna, särskilt små och medelstora företag, ökar den rättsliga ramens komplexitet, undergräver inrättandet av en inre marknad för vägtransportsektorn i unionen och leder till hinder för den fria rörligheten för tjänster och varor.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram förslag för de kommande väginitiativen som möjliggör en tydligare åtskillnad mellan friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten, i syfte att säkerställa att affärsverksamhet är av temporär natur i en sådan medlemsstat där företaget inte är etablerat och att säkerställa att de anställda omfattas av det lands lagstiftning där de har sin stadigvarande arbetsplats eller utövar det mesta av sin yrkesverksamhet.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten i arbetet inom vägtransportsektorn, särskilt i fråga om utbildning, intyg, arbetsvillkor och karriärutveckling, för att på så sätt skapa högkvalitativa arbetstillfällen, utveckla de kvalifikationer som krävs och stärka konkurrenskraften för vägtransportoperatörer i EU i syfte att göra yrket mer attraktivt för ungdomar samtidigt som man också fokuserar på att säkerställa en korrekt balans mellan arbete och privatliv för förarna.

32.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktiv 92/106/EEG om kombinerad transport för att öka de multimodala transporterna, undanröja otillbörliga metoder och säkerställa efterlevnaden av den sociallagstiftning som rör kombinerad transport.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga skapandet av ett ”elektroniskt och integrerat operatörsregister” för alla operatörer som verkar under en gemenskapslicens, i syfte att samla alla relevanta uppgifter om transportör, fordon och förare som samlas in under kontroller vid vägarna.

34.  Europaparlamentet understryker att rastplatsfaciliteterna i EU är otillräckliga och inadekvata. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att i samråd med kommissionen upprätta en plan för att bygga/tillhandahålla kapacitet och användarvänliga, säkra och trygga rastplatser med tillräckligt många parkeringsplatser, sanitära anläggningar och transithotell, särskilt på strategiska platser/knutpunkter med stor trafikvolym.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta itu med aktuella frågor om opraktiska bestämmelser för kör- och vilotider; det är till exempelvis vanligt med situationer där förare är tvungna att vila i ett antal timmar även om de endast är ett fåtal kilometer från antingen sitt hemland eller bosättningsland. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till detta när de reviderar förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta ett EU-omfattande mål för att minska de allvarliga trafikskadorna.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta genomföra en EU-omfattande vetenskaplig undersökning om konsekvenserna av förartrötthet, både för förare av linjebussar och turistbussar och förare av mindre och större lastbilar.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål inleda en översyn av förordning (EG) nr 661/2009 om allmän säkerhet och att som ett absolut minimum ta hänsyn till betydelsen av ny teknik och nya standarder, inklusive registrering av nödfallsuppgifter, standarder för direkt sikt, intelligenta system för hastighetsassistans och kontroll av däcktryck.

39.  Europaparlamentet betonar vikten av att förbättra säkerheten på vägarna i EU och uppnå målsättningen att halvera antalet döda och svårt skadade i trafiken senast 2020. Parlamentet stöder den konsekvensbedömning som kommissionen har använt sig av i en översyn av den rättsliga ramen för förvaltning av väginfrastrukturens säkerhet.

Främjande av vägtransport med låga utsläpp

40.  Europaparlamentet konstaterar att det finns ett behov av att öka vägtransporternas resurseffektivitet och stärka dess roll i ett modernt synkromodalt transportnät, i syfte att uppnå ett mer effektivt utnyttjande av befintlig kapacitet, förbättra beläggningsgraden för fordon, främja användningen av mindre och lättare fordon, samåkning och bilpooler samt minska från fyra hjul till två. Parlamentet anser att digitalisering är av avgörande betydelse för att man ska nå fram till målet om förbättrad resurseffektivitet.

41.  För att uppnå målen i Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar (COP21) betonar Europaparlamentet att man måste minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn och förbättra luftkvaliteten genom främjande av eldrivna transporter, bränsleceller och andra avancerade framdrivningssystem, särskilt sådana där EU har ett stort tekniskt försprång.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ambitiösa förslag för koldioxidstandarder för lastbilar och bussar för att minska utsläppen av växthusgaser från vägtransportsektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare undersöka möjligheterna att påskynda övergången till utsläppssnål transport genom att införa incitament för ombyggnad av fordon i efterhand.

43.  Europaparlamentet efterlyser konkreta åtgärder för att säkerställa tillämpningen av principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” inom vägtransportsektorn, inklusive riktlinjer och bästa praxis, och säkerställa rättvisa och lika villkor i alla EU:s regioner.

44.  Europaparlamentet betonar att översynen av direktivet om det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS) skulle kunna bidra till främjandet av miljövänligare fordon och bilpooler.

45.  Europaparlamentet betonar den stora vikten av ändamålsenlig infrastruktur för användning av alternativa bränslen för vägtransporter, och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att skapa incitamentsmodeller för komplettering av försörjningsnätet för alternativa bränslen.

46.  Europaparlamentet efterlyser effektiva nationella politiska ramar för att stimulera en mera utbredd användning av fordon som drivs med alternativa bränslen (t.ex. el, hybrid, väte, komprimerad naturgas) och efterlyser ett snabbt inrättande av nödvändig infrastruktur för bränslepåfyllning/laddning.

47.  Europaparlamentet inser att innovativa och utsläppssnåla vägtransportfordon och tillhörande infrastruktur kommer att bidra till att underlätta sammanlänkning och kopplingar mellan vägar, järnvägar och hamnar, och därigenom främja en bred övergång till mer miljövänliga transportformer för enskilda personer, passagerare och gods.

48.  Europaparlamentet anser att bilpooler och samåkning är viktiga resurser för en hållbar utveckling av förbindelser, bl.a. i EU:s yttersta randområden, bergsregioner och landsbygdsområden. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de lokala myndigheterna att främja framväxten av samarbetsbaserade affärsmodeller inom detta område.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka införandet av lågutsläppszoner i flera medlemsstater och att undersöka möjligheten att fastställa gemensamma kriterier/regler för införande/användning av sådana zoner.

50.  Europaparlamentet konstaterar att intelligenta transportsystem (ITS), till exempel samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS), och innovationer som e-highway (eldrivna lastbilar med trådbussteknik) och konvojkörning skulle kunna spela en viktig roll när det gäller förbättrad effektivitet, säkerhet och miljöprestanda för transportsystemet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att främja utvecklingen och användningen av intelligenta transportsystem och främja innovationer.

51.  Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande är vanligt med tomma fordon i vägtransportsektorn, vilket har en negativ inverkan på miljön. Parlamentet konstaterar att nästan en fjärdedel (23,2 %) av alla fordonskilometer för tunga godsfordon i EU 2012 kördes av ett tomt fordon och att de höga siffrorna för tomma fordon beror på nuvarande restriktioner för cabotagetransporter, som begränsar transportföretagens möjligheter att ytterligare öka godslasterna, och därmed miljöeffektiviteten. Parlamentet betonar därför de positiva effekter som ett marknadsöppnande skulle kunna få för vägtransporternas miljöeffektivitet.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, i syfte att minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn, påskynda övergången från traditionella fossilbränsledrivna vägfordon till hållbara eldrivna fordon, t.ex. fordon som använder vätgasbränsleceller.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera sin handledning om de externa kostnaderna i samband med transporter, och införliva nya data om utsläpp vid verklig körning samt ekonomiska och sociala skador som uppstår till följd av klimatförändringarna.

54.  Europaparlamentet framhåller att de fastställda målen för övergången till alternativ och förnybar energi för vägtransporter bör uppnås genom användning av en energimix och existerande energisparmetoder. Parlamentet understryker att denna övergång kräver motsvarande incitament och att minskningsmålen bör formuleras på ett teknikneutralt sätt.

55.  Europaparlamentet konstaterar att alternativa bränslen, inklusive, men inte begränsat till, komprimerad naturgas, flytande naturgas och andra generationens biobränslen, kan användas för att underlätta övergången.

o
o   o

56.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 187, 20.7.1999, s. 42.
(2) EGT L 80, 23.3.2002, s. 35.
(3) EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.
(4) EUT L 300, 14.11.2009, s. 51.
(5) EUT L 300, 14.11.2009, s. 72.
(6) EUT L 300, 14.11.2009, s. 88.
(7) EUT L 60, 28.2.2014, s. 1.
(8) Antagna texter, P8_TA(2015)0310.
(9) Antagna texter, P8_TA(2017)0009.
(10) Antagna texter, P8_TA(2016)0455.
(11) EUT L 68, 13.3.2015, s. 9.
(12) Antagna texter, P8_TA(2016)0346.
(13) Källa: EU Transport in Figures 2016, på grundval av uppgifter från Eurostat.
(14) Källa: EU Transport in Figures 2016, på grundval av uppgifter från Eurostat.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy