Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0340/2017

Předložené texty :

B8-0340/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0230

Přijaté texty
PDF 333kWORD 45k
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk Konečné znění
Zajištění funkčnosti postupu přerozdělování
P8_TA(2017)0230B8-0340/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2017 o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování (2017/2685(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2016/1754 ze dne 29. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(3),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 9. září 2015 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(4),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 17. září 2015 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska(5),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 15. září 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka(6),

–  s ohledem na jedenáct zpráv Komise o relokaci a přesídlování,

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 16. května 2017 o zajištění funkčnosti postupu přerozdělování,

–  s ohledem na studii „Provádění rozhodnutí Rady z roku 2015, kterými se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka“, která byla vypracována pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP a zveřejněna v březnu 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na základě postupu konzultace stanoveného v čl. 78 odst. 3 SFEU Parlament přijal svůj postoj, kterým velkou většinou podpořil rozhodnutí o relokaci;

B.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o relokaci byla přijata jako naléhavá opatření solidarity v situaci, kdy stále ještě neexistuje evropským azylový systém založený na sdílení odpovědnosti;

C.  vzhledem k tomu, že se členské státy zavázaly k přemístění 160 000 žadatelů o azyl z Itálie a Řecka; vzhledem k tomu, že podle nařízení Rady (EU) 2016/1754 lze 54 000 těchto míst použít pro přijetí syrských uprchlíků z Turecka;

D.  vzhledem k tomu, že Spojné království se rozhodlo, že se do tohoto mechanismu nezapojí, zatímco Irsko tak učiní; vzhledem k tomu, že Dánsko se rozhodlo, že se nebude dobrovolně účastnit, zatímco tři přidružené státy se rozhodly tak učinit;

E.  vzhledem k tomu, že ke dni 27. dubna 2017 bylo přemístěno pouze 17 903 žadatelů o azyl, přičemž 12 490 osob bylo přemístěno z Řecka a 5 413 z Itálie; vzhledem k tomu, že tento počet činí pouze 11 % celkového počtu přemístěných osob, k němuž se státy zavázaly;

F.  vzhledem k tomu, že počet osob nacházejících se v Itálii a Řecku a způsobilých k relokaci nedosahuje v současnosti úrovně, s níž se počítalo v rozhodnutích Rady; vzhledem k tomu, že v Řecku bylo dosud zaregistrováno 26 997 způsobilých žadatelů, zatímco členské státy se oficiálně zavázaly přijmout v rámci relokace 19 603 osob; vzhledem k tomu, že v Itálii bylo dosud zaregistrováno 8 000 způsobilých žadatelů, zatímco členské státy se oficiálně zavázaly přijmout v rámci relokace 10 659 osob; vzhledem k tomu, že počet osob stanovený v závazcích je obecně mnohem vyšší než počet osob, které byly skutečně přemístěny;

G.  vzhledem k tomu, že za způsobilé k relokaci jsou ve skutečnosti považováni pouze žadatelé o azyl, kteří se nacházeli v Řecku již před 20. březnem 2016; vzhledem k tomu, že v rozhodnutích o relokaci není uvedeno žádné takové konkrétní datum, které by omezovalo možnost relokace, a rozhodnutí ani nebyla v tomto smyslu pozměněna;

H.  vzhledem k tomu, že způsobilými k relokaci jsou pouze žadatelé o azyl, kteří jsou státními příslušníky zemí, u nichž průměrná míra uznaných žádostí o azyl podle údajů Eurostatu za poslední čtvrtletí dosahuje alespoň 75 %; vzhledem k tomu, že způsobilými k relokaci již nejsou Iráčané, neboť průměrná míra uznaných žádostí o azyl v jejich případě klesla pod 75 %; vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém postoji ze dne 15. září 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, žádal o to, aby se relokace vztahovala také na Iráčany; vzhledem k tomu, že druhou nejpočetnější skupinou žadatelů o azyl, jejíž situací se Unie musela v roce 2016 zabývat, byli Afghánci; vzhledem k tomu, že azyl byl udělen 56,7 % z nich; vzhledem k tomu, že největší počet Afghánců přichází do Řecka; vzhledem k tomu, že se v mnoha případech jedná o nezletilé osoby bez doprovodu;

I.  vzhledem k tomu, že v Řecku se stále ještě nachází 62 300 žadatelů o azyl;

J.  vzhledem k tomu, že v |Itálii bylo v roce 2016 dosaženo rekordního počtu přicházejících osob, konkrétně 181 436 (o 18 % více než v roce 2015), přičemž ve 14 % případů se jednalo o nezletilé osoby bez doprovodu; vzhledem k tomu, že v roce 2016 přišlo do Itálie 20 700 Eritrejců způsobilých k relokaci, avšak Itálie dosud zaregistrovala pro účely relokace pouze přibližně čtvrtinu z nich;

K.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 byl i tento omezený počet žadatelů o azyl přemístěných z Itálie do jiných členských států výrazně nižší než počet žadatelů o azyl, kteří byli na základě dublinského nařízení přemístěni jinými členskými státy do Itálie;

L.  vzhledem k tomu, že Komise ve své osmé zprávě o relokaci a přesídlování stanovila a v následujících zprávách potvrdila měsíční cíl pro relokaci, a sice 3000 žadatelů o azyl z Řecka a 1500 z Itálie (a to od 1. dubna 2017), aby se relokační proces usnadnil a urychlil a vše probíhalo účinně a bez problémů v souladu s časovým rámcem stanoveným v rozhodnutích Rady;

M.  vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání dne 15. prosince 2016 schválila společný akční plán o provádění dohody mezi EU a Tureckem, v němž byl stanoven také relokační cíl pro Řecko; vzhledem k tomu, že Evropská rada rovněž zopakovala svou výzvu k většímu úsilí o urychlení relokace, zejména v případě nezletilých osob bez doprovodu;

N.  vzhledem k tomu, že podmínky k uskutečnění relokace a potřebná operační infrastruktura jsou již plně zajištěny;

O.  vzhledem k tomu, že navzdory určitému pokroku směřují ke splnění svých závazků v oblasti relokace pouze dva členské státy, a to Finsko a Malta; vzhledem k tomu, že většina členských států v plnění svých závazků dosud výrazně zaostává; vzhledem k tomu, že čtyři členské státy uskutečňují relokaci ve značně omezené míře; vzhledem k tomu, že dva členské státy se dosud do tohoto úsilí vůbec nezapojily;

P.  vzhledem k tomu, že k systematickému přebírání nezletilých osob bez doprovodu přistupuje pouze Finsko; vzhledem k tomu, že v Itálii je pro ně zapotřebí přibližně 5 000 relokačních míst, zatímco přemístěna byla doposud pouze jediná nezletilá osoba bez doprovodu; vzhledem k tomu, že v Řecku bylo ke dni 12. dubna 2017 zapotřebí dalších 163 míst;

Q.  vzhledem k tomu, že některé členské státy uplatňují pro výběr osob, které by měly být přemístěny, velmi restriktivní a diskriminační kritéria a jsou například ochotny přijímat v rámci relokace pouze svobodné matky nebo odmítají přijímat žadatele s určitou státní příslušností, jako jsou Eritrejci, a provádějí velmi rozsáhlé bezpečnostní kontroly; vzhledem k tomu, že v Řecku bylo ke dni 7. května 2017 961 osob, které členské státy odmítly v rámci relokace přijmout;

R.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 jednoznačně stanoví, že na základě relokačních opatření nejsou členské státy zbaveny povinnosti plně uplatňovat ustanovení nařízení (EU) č. 604/2013 (dublinské nařízení) týkající se opětovného sloučení rodin, zvláštní ochrany nezletilých osob bez doprovodu a diskrečního ustanovení týkajícího se humanitárních důvodů;

1.  uznává, že bylo dosaženo určitého pokroku, avšak vyjadřuje své zklamání nad tím, že členské státy neplní závazky v oblasti solidarity a sdílení odpovědnosti;

2.  vítá automatický systém slaďování preferencí, který byl vytvořen Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu; vyzývá členské státy, aby nepřijímaly svévolná rozhodnutí o tom, zda přijmou žádost o relokaci; naléhavě členské státy vyzývá k tomu, aby tyto žádosti zamítaly pouze z důvodů uvedených v rozhodnutích Rady o relokaci;

3.  naléhavě žádá členské státy, aby plnily své povinnosti vyplývající z rozhodnutí Rady a systematicky přemisťovaly žadatele o azyl z Řecka a Itálie, včetně těch, kteří přišli po 20. březnu 2016, dokud nebudou účinně a bez problémů přemístěni všichni způsobilí žadatelé v souladu s časovým rámcem stanoveným v rozhodnutích Rady; vyzývá členské státy, aby přislíbily, že každý měsíc přemístí určitý počet osob, a tento slib dodržovaly;

4.  vyzývá členské státy, aby při relokaci upřednostňovaly nezletilé osoby bez doprovodu a další zranitelné žadatele;

5.  vítá oznámení Komise obsažené v její desáté zprávě o relokaci a přesídlování ze dne 2. března 2017, podle nějž v případě, že členské státy nezvýší v dohledné době počet přemístěných osob, nebude otálet s uplatněním svých pravomocí, kterými disponuje na základě Smluv; usuzuje, že to bude znamenat také zahájení řízení o nesplnění povinnosti;

6.  trvá na tom, že právní závazky členských států nekončí dnem 26. září 2017 a že i po tomto datu budou mít stále povinnost přemisťovat všechny způsobilé žadatele, kteří přišli do tohoto dne;

7.  zdůrazňuje, že Rada se zavázala splnit cíl, kterým je uskutečnit relokaci 160 000 osob; poznamenává, že počet osob způsobilých k relokaci se od uvedeného počtu liší; vyzývá Komisi, aby v souladu se svým návrhem ze dne 4. května 2016 (COM(2016)0270) navrhla prodloužení relokačních opatření, a to do doby, než bude přijato přepracované znění dublinského nařízení;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 146.
(2) Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 80.
(3) Úř. věst. L 268, 1.10.2016, s. 82.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0306.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2015)0324.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0354.

Právní upozornění - Ochrana soukromí