Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2685(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0340/2017

Indgivne tekster :

B8-0340/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/05/2017 - 11.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0230

Vedtagne tekster
PDF 168kWORD 50k
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg
Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke?
P8_TA(2017)0230B8-0340/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 18. maj 2017 om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke (2017/2685(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 af 14. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse(1),

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse(2),

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2016/1754 af 29. september 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse(3),

–  der henviser til sin holdning af 9. september 2015 om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse,(4)

–  der henviser til sin holdning af 17. september 2015 om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse(5),

–  der henviser til sin holdning af 15. september 2016 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse,(6)

–  der henviser til de elleve beretninger fra Kommissionen om omfordeling og genbosætning,

–  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 16. maj 2017 om hvordan man får omfordelingsordningen til at virke,

–  der henviser til den undersøgelse, der blev udført for dets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om "gennemførelse af Rådets afgørelser fra 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse", som blev offentliggjort i marts 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Parlamentet efter den høringsprocedure, der er fastsat i artikel 78, stk. 3, i TEUF, vedtog sin holdning for at støtte afgørelserne om omfordeling med et stort flertal;

B.  der henviser til, at afgørelserne om omfordeling blev vedtaget som en øjeblikkelig foranstaltning i mangel af et europæisk asylsystem baseret på ansvarsdeling, som endnu ikke er på plads;

C.  der henviser til, at medlemsstaterne har forpligtet sig til at omfordele 160 000 asylansøgere fra Italien og Grækenland; der henviser til, at 54 000 af disse pladser i henhold til Rådets afgørelse (EU) 2016/1754 kan anvendes med henblik på modtagelse af syriske flygtninge fra Tyrkiet;

D.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige har valgt ikke at deltage i denne ordning, mens Irland har valgt at deltage; der henviser til, at Danmark har valgt ikke at deltage på frivillig basis, mens tre associerede stater har valgt at deltage;

E.  der henviser til, at kun 17 903 asylansøgere pr. 27. april 2017 var blevet omfordelt, heraf 12 490 fra Grækenland og 5 413 fra Italien; der henviser til, at dette udgør ca. 11 % af den samlede forpligtelse;

F.  der henviser til, at antallet af personer berettigede til omfordeling, som befinder sig i Italien og Grækenland, for øjeblikket er under det, som er fastsat i Rådets afgørelser; der henviser til, at 26 997 berettigede ansøgere hidtil er blevet registreret i Grækenland, mens medlemsstaterne formelt har givet tilsagn om 19 603 pladser til omfordelinger; der henviser til, at 8 000 berettigede ansøgere hidtil er blevet registreret i Italien, mens medlemsstaterne formelt har givet tilsagn om 10 659 pladser; der henviser til, at antallet af tilsagn generelt er betydeligt højere end antallet af personer, der rent faktisk blev omfordelt;

G.  der henviser til, at kun asylansøgere, som allerede befandt sig i Grækenland inden den 20. marts 2016, faktisk anses for berettigede til omfordeling; der henviser til, at afgørelserne om omfordeling ikke indeholder en sådan skæringsdato for berettigelse og ikke er blevet ændret i samme øjemed;

H.  der henviser til, at ifølge de seneste foreliggende kvartalsvise data fra Eurostat er kun asylansøgere, der tilhører en nationalitet, for hvilken den gennemsnitlige anerkendelsesprocent er på 75 % eller derover, berettigede til omfordeling; der henviser til, at irakere ikke længere er berettigede til omfordeling, eftersom deres gennemsnitlige anerkendelsesprocent er faldet til under 75 %; der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin holdning af 15. september 2016 om et forslag fra Kommissionen om at ændre Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 krævede, at afghanere også bør være til berettigede til omfordeling; der henviser til, at afghanere udgjorde den næststørste gruppe asylansøgere, som Unionen måtte håndtere i 2016; der henviser til, at 56,7 % af dem blev tildelt asyl; der henviser til, at langt det største antal afghanere ankommer til Grækenland; der henviser til, at mange af dem er uledsagede mindreårige;

I.  der henviser til, at 62 300 asylansøgere og migranter stadig befinder sig i Grækenland;

J.  der henviser til, at Italien havde et nyt rekordstort antal ankomne i 2016 med 181 436 ankomne (18 % flere end i 2015), hvoraf 14 % var uledsagede mindreårige; der henviser til, at 20 700 eritreere, der er berettigede til omfordeling, ankom i 2016, men at Italien hidtil kun har registreret ca. en fjerdedel af dem til omfordeling;

K.  der henviser til, at det begrænsede antal asylansøgere i Italien 2016, der var omfordelt til andre medlemsstater, var betydeligt lavere end det antal asylansøgere, som var overført til Italien i henhold til Dublinforordningen;

L.  der henviser til, at Kommissionen i sin 8. rapport om omfordeling og genbosætning fastsatte et månedligt omfordelingsmål, som er blevet gentaget i de efterfølgende rapporter, på 3 000 asylansøgere fra Grækenland og 1 500 fra Italien (pr. 1. april 2017), med henblik på at lette og fremskynde omfordelingen på en effektiv og smidig måde inden for den tidsramme, der er fastsat i Rådets afgørelser;

M.  der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit møde den 15. december 2016 godkendte den fælles handlingsplan om gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet, som omfattede omfordelingsmålet for Grækenland; der henviser til, at Det Europæiske Råd også gentog sin opfordring til en yderligere intensivering af bestræbelserne på at fremskynde omfordelingen, navnlig af uledsagede mindreårige;

N.  der henviser til, at forudsætningerne og den operationelle infrastruktur til at gennemføre omfordelingen er fuldt ud på plads;

O.  der henviser til, at trods visse fremskridt er kun to medlemsstater, Finland og Malta, godt på vej til at opfylde deres omfordelingsforpligtelser; der henviser til, at de fleste medlemsstater stadig halter langt bagefter; der henviser til, at fire medlemsstater har foretaget omfordelinger på et meget begrænset niveau; der henviser til, at to medlemsstater stadig overhovedet ikke deltager;

P.  der henviser til, at kun Finland systematisk modtager uledsagede mindreårige; der henviser til, at der i Italien er behov for omkring 5 000 omfordelingspladser til dem, mens kun en enkelt uledsaget mindreårig hidtil er blevet omfordelt; der henviser til, at der i Grækenland pr. 12. april 2017 er behov for 163 yderligere pladser;

Q.  der henviser til, at nogle medlemsstater anvender meget restriktive og diskriminerende præferencer, f.eks. kun omfordeling af enlige mødre eller udelukkelse af ansøgere af specifikke nationaliteter, såsom eritreere og anvender meget omfattende sikkerhedskontroller; der henviser til, at medlemsstaterne pr. 7. maj 2017 havde afvist 961 personer til omfordeling i Grækenland;

R.  der henviser til, at det af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 klart fremgår, at omfordelingsforanstaltninger ikke fritager medlemsstaterne fra fuldt ud at anvende bestemmelserne i forordning (EU) nr. 604/2013 (Dublin), der vedrører familiesammenføring, særlig beskyttelse af uledsagede mindreårige samt den diskretionære klausul vedrørende humanitære grunde;

1.  erkender, at der er gjort visse fremskridt, men udtrykker sin skuffelse over, at medlemsstaterne ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til solidaritet og ansvarsdeling;

2.  glæder sig over, at Det Europæiske Asylstøttekontor har oprettet et automatisk system til matchning af præferencer; opfordrer medlemsstaterne til ikke at anvende vilkårlige beslutninger, når det drejer sig om at acceptere eller ikke acceptere en anmodning om omfordeling; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til udelukkende at basere afslag på de specifikke begrundelser, der er fastsat i Rådets afgørelser om omfordeling;

3.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til Rådets afgørelser og til systematisk at omfordele asylansøgere fra Grækenland og Italien, herunder dem der ankom efter den 20. marts 2016, indtil alle de berettigede er blevet omfordelt på en effektiv og smidig måde inden for den tidsramme, der er fastsat i Rådets afgørelser; opfordrer medlemsstaterne til at give tilsagn og overføre regelmæssigt hver måned;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at prioritere omfordelingen af uledsagede mindreårige og andre sårbare ansøgere;

5.  glæder sig over Kommissionens erklæring i sin tiende rapport om omfordeling og genbosætning af 2. marts 2017, om at den ikke vil tøve med at anvende beføjelser, som den har i medfør af traktaterne, hvis medlemsstaterne ikke hurtigt øger deres omfordelinger; forstår, at dette vil omfatte traktatbrudssøgsmål;

6.  insisterer på, at medlemsstaternes retlige forpligtelser ikke ophører efter den 26. september 2017, og at de efter denne dato stadig er nødt til at omfordele alle berettigede ansøgere, der er ankommet frem til denne dato;

7.  fremhæver, at Rådet har forpligtet sig til målet om 160 000 omfordelinger; bemærker, at antallet af personer, der er berettiget til omfordeling, afviger fra dette antal; opfordrer Kommissionen til at foreslå at udvide omfordelingsforanstaltninger indtil vedtagelsen af den omarbejdede Dublinforordning i overensstemmelse med sit forslag af 4. maj 2016 (COM(2016)0270);

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 239 af 15.9.2015, s. 146.
(2) EUT L 248 af 24.9.2015, s. 80.
(3) EUT L 268 af 1.10.2016, s. 82.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0306.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0324.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0354.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik