Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0340/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0340/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0230

Hyväksytyt tekstit
PDF 249kWORD 41k
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg
Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen
P8_TA(2017)0230B8-0340/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. toukokuuta 2017 aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen” (2017/2685(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 14. syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1523(1),

–  ottaa huomioon Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22. syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601(2),

–  ottaa huomioon Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta 29. syyskuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2016/1754(3),

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2015 vahvistamansa kannan ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta(4),

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2015 vahvistamansa kannan ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian, Kreikan ja Unkarin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta(5),

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2016 vahvistamansa kannan ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22. syyskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta(6),

–  ottaa huomioon yksitoista komission kertomusta sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta,

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 16. toukokuuta 2017 antamat julkilausumat aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen”,

–  ottaa huomioon sen kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa varten tehdyn, maaliskuussa 2017 julkaistun tutkimuksen neuvoston Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta vuonna 2015 tekemien päätösten täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti vahvisti suurella enemmistöllä SEUT:n 78 artiklan 3 kohdassa vahvistetussa kuulemismenettelyssä kantansa sisäisiä siirtoja koskevien päätösten tukemiseksi;

B.  ottaa huomioon, että sisäisiä siirtoja koskevat päätökset hyväksyttiin kiireellisenä solidaarisuustoimena, koska vastuunjakoon perustuvaa eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ei vielä ole olemassa;

C.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siirtämään sisäisesti 160 000 turvapaikanhakijaa Italiasta ja Kreikasta; ottaa huomioon, että neuvoston päätöksen (EU) 2016/1754 mukaisesti 54 000 näistä paikoista voidaan käyttää Turkista tulevien syyrialaispakolaisten vastaanottamiseen;

D.  ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta päätti olla osallistumatta tähän mekanismiin, kun taas Irlanti päätti osallistua siihen; ottaa huomioon, että Tanska päätti olla osallistumatta vapaaehtoiselta pohjalta ja että kolme assosioitunutta valtiota puolestaan teki päinvastaisen päätöksen;

E.  ottaa huomioon, että 27. huhtikuuta 2017 vain 17 903 turvapaikanhakijaa oli siirretty sisäisesti, 12 490 henkilöä Kreikasta ja 5 413 henkilöä Italiasta; ottaa huomioon, että kyseinen määrä vastaa vain 11:tä prosenttia kokonaisvelvoitteesta;

F.  ottaa huomioon, että Italiassa ja Kreikassa oleskelevien sisäisten siirtojen piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on tällä hetkellä pienempi kuin neuvoston päätöksissä ennustettiin; ottaa huomioon, että Kreikassa on tähän mennessä rekisteröity 26 997 sisäisten siirtojen piiriin kuuluvaa hakijaa, kun taas jäsenvaltiot ovat virallisesti sitoutuneet tarjoamaan 19 603 paikkaa sisäisiä siirtoja varten; ottaa huomioon, että Italiassa on tähän mennessä rekisteröity 8 000 sisäisten siirtojen piiriin kuuluvaa hakijaa, kun taas jäsenvaltiot ovat virallisesti sitoutuneet tarjoamaan 10 659 paikkaa; ottaa huomioon, että sitoumusten nojalla tarjottavien paikkojen lukumäärä on yleisesti ottaen huomattavasti suurempi kuin tosiasiassa sisäisesti siirrettävien henkilöiden lukumäärä;

G.  ottaa huomioon, että vain ne turvapaikanhakijat, jotka jo olivat Kreikassa ennen 20. maaliskuuta 2016, katsotaan itse asiassa sisäisten siirtojen piiriin kuuluviksi; ottaa huomioon, ettei sisäisiä siirtoja koskeviin päätöksiin sisälly tällaista aikarajaa sisäisten siirtojen piiriin hyväksymisen osalta eikä kyseisiä päätöksiä ole tarkistettu tältä osin;

H.  ottaa huomioon, että vain ne turvapaikanhakijat, jotka edustavat sellaista kansallisuutta, jonka keskimääräinen hyväksymisaste on 75 prosenttia tai korkeampi viimeisimpien saatavilla olevien Eurostatin neljännesvuosittaisten tietojen mukaan, katsotaan sisäisten siirtojen piiriin kuuluviksi; ottaa huomioon, että irakilaisia ei enää lasketa sisäisten siirtojen piiriin kuuluviksi, koska heidän keskimääräinen hyväksymisasteensa on pudonnut alle 75 prosentin; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti vaati komission ehdotuksesta neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta 15. syyskuuta 2016 vahvistamassaan kannassa myös afganistanilaisten sisällyttämistä sisäisten siirtojen piiriin; ottaa huomioon, että afganistanilaiset olivat toiseksi suurin turvapaikanhakijaryhmä, jota unioni joutui käsittelemään vuonna 2016; ottaa huomioon, että 56,7 prosentille heistä myönnettiin turvapaikka; ottaa huomioon, että ylivoimaisesti suurin määrä afganistanilaisia saapuu Kreikkaan; ottaa huomioon, että monet heistä ovat ilman saattajaa olevia alaikäisiä;

I.  ottaa huomioon, että Kreikassa on yhä 62 300 turvapaikanhakijaa ja muuttajaa;

J.  ottaa huomioon, että Italiaan tuli vuonna 2016 jälleen ennätysmäärä muuttajia, 181 436 henkeä (18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015), joista 14 prosenttia oli ilman saattajaa olevia alaikäisiä; ottaa huomioon, että vuonna 2016 saapui 20 700 eritrealaista, jotka kuuluvat sisäisten siirtojen piiriin, mutta Italia on rekisteröinyt heistä vain noin neljänneksen sisäisiä siirtoja varten;

K.  ottaa huomioon, että se rajallinen määrä turvapaikanhakijoita, joka vuonna 2016 siirrettiin sisäisesti Italiasta toisiin jäsenvaltioihin, oli huomattavasti pienempi kuin jäsenvaltioiden Dublin-asetuksen nojalla Italiaan siirtämien turvapaikanhakijoiden määrä;

L.  ottaa huomioon, että komissio vahvisti kahdeksannessa kertomuksessaan sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta sisäisiä siirtoja koskevan tavoitteen, joka sittemmin on toistettu useissa kertomuksissa ja jonka mukaan kuukausittain olisi siirrettävä 3 000 turvapaikanhakijaa Kreikasta ja 1 500 turvapaikanhakijaa Italiasta (1. huhtikuuta 2017 lähtien) sisäisten siirtojen edistämiseksi ja nopeuttamiseksi tehokkaasti ja sujuvasti neuvoston päätöksissä asetetuissa aikarajoissa;

M.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi 15. joulukuuta 2016 pitämässään kokouksessa EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoa koskevan yhteisen toimintasuunnitelman, johon sisältyi Kreikan osalta sisäisiä siirtoja koskeva tavoite; toteaa, että Eurooppa-neuvosto myös kehotti jälleen tehostamaan pyrkimyksiä nopeuttaa sisäisiä siirtoja, erityisesti ilman saattajaa olevien alaikäisten osalta;

N.  ottaa huomioon, että edellytykset ja operatiivinen infrastruktuuri sisäisten siirtojen toteuttamiseksi ovat kaikin puolin olemassa;

O.  ottaa huomioon, että pienestä edistyksestä huolimatta vain kaksi jäsenvaltiota, Suomi ja Malta, on pysynyt täysin aikataulussa sisäisiä siirtoja koskevien velvoitteidensa täyttämisessä; ottaa huomioon, että useimmat jäsenvaltiot ovat yhä runsaasti aikataulusta jäljessä; ottaa huomioon, että neljä jäsenvaltiota on toteuttanut sisäisiä siirtoja erittäin rajallisesti; ottaa huomioon, että kaksi jäsenvaltiota ei vielä osallistu lainkaan;

P.  ottaa huomioon, että vain Suomi vastaanottaa järjestelmällisesti ilman saattajaa olevia alaikäisiä; ottaa huomioon, että Italiassa heille tarvitaan noin 5 000 paikkaa sisäisiä siirtoja varten ja että tähän mennessä on siirretty sisäisesti vain yksi ilman saattajaa oleva alaikäinen; ottaa huomioon, että Kreikassa on 12. huhtikuuta 2017 lähtien ollut tarvetta 163 lisäpaikalle;

Q.  ottaa huomioon, että jotkin jäsenvaltiot soveltavat äärimmäisen rajoittavia ja syrjiviä suosituimmuusjärjestelmiä, kuten sisäisten siirtojen takaaminen vain yksinhuoltajaäideille tai tiettyjä kansallisuuksia edustavien hakijoiden (esimerkiksi eritrealaisten) sulkeminen sisäisten siirtojen ulkopuolelle, ja että ne tekevät erittäin laajoja turvallisuusselvityksiä; ottaa huomioon, että 7. toukokuuta 2017 mennessä Kreikassa oli 961 henkilöltä evätty mahdollisuus sisäiseen siirtoon toiseen jäsenvaltioon;

R.  ottaa huomioon, että neuvoston päätöksessä (EU) 2015/1523 selkeästi määrätään, että siirtämistä koskevat toimenpiteet eivät vapauta jäsenvaltioita soveltamasta täysimääräisesti asetuksen (EU) N:o 604/2013 (Dublin) säännöksiä, jotka liittyvät perheenyhdistämiseen, ilman huoltajaa olevien alaikäisten erityissuojeluun ja humanitaarisesta syystä sovellettavaan harkintavaltalausekkeeseen;

1.  toteaa, että edistystä on saavutettu jonkin verran, mutta on pettynyt siihen, etteivät jäsenvaltiot ole täyttäneet solidaarisuutta ja vastuunjakoa koskevia sitoumuksiaan;

2.  pitää tervetulleena, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto on luonut automaattisen järjestelmän preferenssien yhteensovittamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita olemaan tekemättä mielivaltaisia päätöksiä käsitellessään sisäisiä siirtoja koskevia pyyntöjä; vaatii jäsenvaltioita olemaan hylkäämättä pyyntöjä muulloin kuin silloin, jos kyseessä ovat sisäisiä siirtoja koskevissa neuvoston päätöksissä vahvistetut erityiset syyt;

3.  vaatii jäsenvaltioita täyttämään neuvosten päätösten mukaiset velvoitteensa ja siirtämään järjestelmällisesti sisäisesti turvapaikanhakijat Kreikasta ja Italiasta, myös 20. maaliskuuta 2016 jälkeen saapuneet turvapaikanhakijat, kunnes kaikki sisäisten siirtojen piiriin kuuluvat henkilöt on siirretty tehokkaasti ja sujuvasti neuvoston päätöksissä asetetuissa aikarajoissa; kehottaa jäsenvaltioita antamaan säännöllisesti kuukausittain siirtoja koskevia sitoumuksia;

4.  kehottaa jäsenvaltioita asettamaan sisäisissä siirroissa etusijalle ilman saattajaa olevat alaikäiset sekä muut haavoittuvassa asemassa olevat hakijat;

5.  pitää myönteisenä komission 2. maaliskuuta 2017 antamaan kymmenenteen kertomukseen sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta sisältyvää toteamusta, jonka mukaan se ei epäröi käyttää sille perussopimuksissa osoitettuja valtuuksia, jos jäsenvaltiot eivät pian lisää sisäisten siirtojen määriä; olettaa, että tämä pitäisi sisällään rikkomismenettelyjä;

6.  painottaa, etteivät jäsenvaltioiden lailliset velvoitteet lakkaa 26. syyskuuta 2017 jälkeen ja että kyseisen päivämäärän jälkeen niiden on edelleen siirrettävä sisäisesti kaikki kyseiseen päivämäärään mennessä saapuneet, sisäisten siirtojen piiriin kuuluvat hakijat;

7.  korostaa, että neuvosto on sitoutunut 160 000:a sisäistä siirtoa koskevaan tavoitteeseen; panee merkille, että sisäisten siirtojen piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on eri kuin edellä mainittu luku; kehottaa komissiota ehdottamaan siirtämistä koskevien toimenpiteiden laajentamista, kunnes uudelleenlaadittu Dublin-asetus on hyväksytty, sen 4. toukokuuta 2016 antaman ehdotuksen (COM(2016)0270) mukaisesti;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 239, 15.9.2015, s. 146.
(2)EUVL L 248, 24.9.2015, s. 80.
(3)EUVL L 268, 1.10.2016, s. 82.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0306.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0324.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0354.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö