Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0340/2017

Predkladané texty :

B8-0340/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0230

Prijaté texty
PDF 260kWORD 45k
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg
Uskutočnenie premiestňovania
P8_TA(2017)0230B8-0340/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2017 o úsilí zameranom na uskutočňovanie premiestňovania (2017/2685(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1754 z 29. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(3),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 9. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(4),

–  so zreteľom na svoju pozíciu zo 17. septembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska, Grécka a Maďarska(5),

–  so zreteľom na svoju pozíciu z 15. septembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(6),

–  so zreteľom na jedenásť správ Komisie o premiestnení a presídlení;

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie zo 16. mája 2017 o úsilí zameranom na uskutočňovanie premiestňovania,

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Vykonávanie rozhodnutí Rady z roku 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka vypracovanú pre Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a zverejnenú v marci 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky parlament po konzultačnom postupe stanovenom v článku 78 ods. 3 ZFEÚ veľkou väčšinou prijal svoju pozíciu na podporu rozhodnutí o premiestňovaní;

B.  keďže rozhodnutia o premiestňovaní boli prijaté ako naliehavé opatrenia solidarity za situácie, keď doteraz neexistuje európsky azylový systém založený na spoločnej zodpovednosti;

C.  keďže členské štáty sa zaviazali premiestniť z Talianska a Grécka 160 000 žiadateľov o azyl; keďže podľa rozhodnutia Rady (EÚ) 2016/1754 sa 54 000 týchto miest môže použiť na prijímanie sýrskych utečencov z Turecka;

D.  keďže Spojené kráľovstvo sa rozhodlo nezúčastniť sa tohto mechanizmu, pričom Írsko sa rozhodlo doň zapojiť; keďže Dánsko sa rozhodlo nezúčastniť sa na dobrovoľnom základe a tri pridružené štáty sa rozhodli zúčastniť sa;

E.  keďže ku dňu 27. apríla 2017 bolo premiestnených iba 17 903 žiadateľov o azyl, 12 490 z Grécka a 5 413 z Talianska; keďže to predstavuje len 11 % celkových záväzkov;

F.  keďže počet osôb, ktoré sú oprávnené na premiestnenie a ktoré sa nachádzajú v Taliansku a Grécku, je v súčasnosti nižší než počet stanovený rozhodnutiami Rady; keďže doteraz 26 997 oprávnených žiadateľov bolo zaregistrovaných v Grécku, pričom členské štáty formálne prisľúbili 19 603 miest na premiestnenie; keďže doteraz 8 000 oprávnených žiadateľov bolo zaregistrovaných v Taliansku, pričom členské štáty formálne prisľúbili 10 659 miest na premiestnenie; keďže počet prisľúbených miest je zvyčajne oveľa vyšší ako počet reálne premiestnených ľudí;

G.  keďže za oprávnených na premiestnenie sa v skutočnosti považujú iba žiadatelia o azyl, ktorí sa už nachádzali v Grécku pred 20. marcom 2016; keďže rozhodnutia o premiestnení neobsahujú takúto lehotu, pokiaľ ide o oprávnenosť, a neboli v tomto zmysle zmenené;

H.  keďže podľa najnovších dostupných štvrťročných údajov Eurostatu sú oprávnení na premiestnenie iba žiadatelia o azyl, ktorí majú štátnu príslušnosť, v prípade ktorej je priemerná miera uznaných žiadostí o azyl aspoň 75 %; keďže Iračania sa už nepovažujú za oprávnených na premiestnenie, pretože ich priemerná miera uznaných žiadostí o azyl klesla pod 75 %; keďže Európsky parlament vo svojej pozícii z 15. septembra 2016 o návrhu Komisie na zmenu rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 požadoval, aby sa premiestnenie vzťahovalo aj na Afgancov; keďže Afganci boli druhou najpočetnejšou skupinou žiadateľov o azyl, ktorou sa Únia musela zaoberať; keďže 56,7 % z nich bol udelený azyl; keďže zďaleka najväčší počet Afgancov prichádza do Grécka; keďže v mnohých prípadoch ide o maloleté osoby bez sprievodu;

I.  keďže v Grécku sa stále nachádza 62 300 žiadateľov o azyl a migrantov;

J.  keďže v roku 2016 zaznamenali v Taliansku nový rekord, keď do krajiny prišlo 181 436 osôb (o 18 % viac ako v roku 2015), pričom 14 % z nich boli maloleté osoby bez sprievodu; keďže 20 700 Eritrejčanov, ktorí sú oprávnení na premiestnenie, prišlo v roku 2016, doteraz však Taliansko zaregistrovalo iba približne štvrtinu z nich;

K.  keďže obmedzený počet žiadateľov o azyl premiestnených v roku 2016 z Talianska do iných členských štátov bol značne nižší ako počet žiadateľov o azyl, ktorých členské štáty odovzdali Taliansku podľa dublinského nariadenia;

L.  keďže Komisia vo svojej 8. správe o premiestňovaní a presídľovaní stanovila (a v následných správach potvrdila) mesačný cieľ premiestniť z Grécka 3 000 žiadateľov o azyl a z Talianska 1 500 žiadateľov o azyl (od 1. apríla 2017), s cieľom uľahčiť a urýchliť premiestnenie účinným a hladkým spôsobom v časovom rámci rozhodnutí Rady;

M.  keďže Európska rada na svojej schôdzi 15. decembra 2016 schválila spoločný akčný plán vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka, ktorý zahŕňal cieľ premiestnenia pre Grécko; keďže Európska rada takisto zopakovala svoju požiadavku, aby sa ďalej zintenzívnilo úsilie o urýchlenie premiestnenia, najmä pokiaľ ide o maloleté osoby bez sprievodu;

N.  keďže sú v plnej miere splnené príslušné podmienky a zavedené prevádzkové infraštruktúry na uskutočnenie premiestnenia;

O.  keďže napriek určitému pokroku len dva členské štáty, Fínsko a Malta, sú na dobrej ceste, aby splnili svoje povinnosti týkajúce sa premiestnenia; keďže väčšina členských štátov stále výrazne zaostáva; keďže v štyroch členských štátoch sa uskutočnilo premiestnenie v mimoriadne obmedzenej miere; keďže dva členské štáty sa zatiaľ vôbec nezúčastňujú premiestnenia;

P.  keďže jedine Fínsko systematicky prijíma maloleté osoby bez sprievodu; keďže v Taliansku je pre ne potrebných približne 5 000 miest na premiestnenie, zatiaľ čo dosiaľ bola premiestnená jedna jediná maloletá osoba bez sprievodu; keďže v Grécku bolo 12. apríla 2017 potrebných 163 ďalších miest;

Q.  keďže niektoré členské štáty používajú veľmi reštriktívne a diskriminačné preferencie a premiestnenie zaisťujú napríklad len pre osamelé matky alebo vylučujú žiadateľov z niektorých krajín, napríklad Eritrejčanov, a uplatňujú veľmi rozsiahle bezpečnostné kontroly; keďže k 7. máju 2017 členské štáty odmietli premiestnenie 961 osôb v Grécku;

R.  keďže rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 jasne stanovuje, že opatreniami zameranými na premiestnenie sa členské štáty nezbavujú povinnosti uplatňovať v plnej miere ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (Dublin) týkajúce sa zlúčenia rodiny, osobitnej ochrany maloletých osôb bez sprievodu a diskrečnej doložky o humanitárnych dôvodoch;

1.  uznáva, že sa dosiahol určitý pokrok, ale vyjadruje svoje sklamanie, pokiaľ ide o nesplnené záväzky členských štátov týkajúce sa solidarity a spoločnej zodpovednosti;

2.  víta automatizovaný systém zohľadňovania preferencií, ktorý zriadil Európsky podporný úrad pre azyl; vyzýva členské štáty, aby neprijímali svojvoľné rozhodnutia, pokiaľ ide o prijatie žiadosti o premiestnenie; naliehavo žiada členské štáty, aby zamietnutia zakladali výlučne na špecifických dôvodoch stanovených v rozhodnutiach Rady o premiestnení;

3.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby si plnili svoje povinnosti v rámci rozhodnutí Rady a aby systematicky premiestňovali z Grécka a Talianska žiadateľov o azyl vrátane tých, ktorí prišli po 20. marci 2016, až do premiestnenia všetkých oprávnených osôb, a to účinným a hladkým spôsobom v časovom rámci rozhodnutí Rady; vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali premiestniť stabilný počet osôb každý mesiac;

4.  vyzýva členské štáty, aby uprednostňovali premiestňovanie maloletých osôb bez sprievodu a iných zraniteľných žiadateľov;

5.  víta skutočnosť, že Komisia vo svojej 10. správe z 2. marca 2017 o premiestnení a presídlení oznámila, že nebude váhať využiť svoje právomoci vyplývajúce zo zmlúv, ak členské štáty čoskoro nezvýšia počet premiestnených osôb; domnieva sa, že by to mohlo zahŕňať konania o porušení povinnosti;

6.  zdôrazňuje, že zákonné povinnosti členských štátov nekončia po 26. septembri 2017 a že členské štáty musia aj po tomto dátume premiestňovať oprávnených žiadateľov, ktorí prídu pred týmto dňom;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že Rada prijala záväzný cieľ premiestniť 160 000 osôb; poznamenáva, že počet osôb oprávnených na premiestnenie sa líši od tohto počtu; vyzýva Komisiu, aby navrhla rozšírenie opatrení zameraných na premiestnenie do prijatia prepracovaného znenia dublinského nariadenia, a to v súlade s jej návrhom zo 4. mája 2016 (COM(2016)0270);

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 146.
(2) Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 80.
(3) Ú. v. EÚ L 268, 1.10.2016, s. 82.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0306.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2015)0324.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0354.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia