Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0340/2017

Ingivna texter :

B8-0340/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0230

Antagna texter
PDF 164kWORD 44k
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg
Få omplaceringen att fungera
P8_TA(2017)0230B8-0340/2017

Europaparlamentets resolution av den 18 maj 2017 om att åstadkomma omplacering (2017/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland(1),

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland(2),

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2016/1754 av den 29 september 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland(3),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 9 september 2015 om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland(4),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 september 2015 om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland(5),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 15 september 2016 om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland(6),

–  med beaktande av kommissionens elva rapporter om omplacering och vidarebosättning,

–  med beaktande av uttalandena av rådet och kommissionen av den 16 maj 2017 om att åstadkomma omplacering,

–  med beaktande av den undersökning som utarbetats för utskottet för medborgerliga fri‑ och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om genomförandet av rådets beslut från 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland, publicerad i mars 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Med utgångspunkt i det samrådsförfarande som fastställs i artikel 78.3 i EUF-fördraget antog parlamentet sin ståndpunkt till stöd för omplaceringsbesluten med stor majoritet.

B.  Omplaceringsbesluten antogs som en brådskande solidaritetsåtgärd då det saknades ett europeiskt asylsystem som bygger på delat ansvar; ett sådant system har fortfarande inte införts.

C.  Medlemsstaterna har åtagit sig att omplacera 160 000 asylsökande från Italien och Grekland. Enligt rådets beslut (EU) 2016/1754 kan 54 000 av dessa platser användas för mottagandet av syriska flyktingar från Turkiet.

D.  Förenade kungariket har valt att inte delta i denna mekanism, medan Irland har valt att delta. Danmark har valt att inte delta på frivillig basis, medan tre associerade länder har valt att delta.

E.  Den 27 april 2017 hade endast 17 903 asylsökande omplacerats, 12 490 från Grekland och 5 413 från Italien. Detta motsvarar endast 11 procent av det totala åtagandet.

F.  För närvarande är antalet människor i Italien och Grekland som har rätt till omplacering lägre än vad som förutses i rådets beslut. Hittills har 26 997 berättigade sökande registrerats i Grekland samtidigt som medlemsstaterna formellt har förbundit sig att ordna 19 603 omplaceringsplatser. Hittills har 8 000 berättigade sökande registrerats i Italien samtidigt som medlemsstaterna formellt har förbundit sig att ordna 10 659 omplaceringsplatser. Antalet utlovade platser är i allmänhet väsentligen högre än det antal personer som verkligen omplaceras.

G.  Endast asylsökande som befann sig i Grekland före den 20 mars 2016 betraktas i själva verket som berättigade till omplacering. Omplaceringsbesluten innehåller ingen sådan tidsfrist för berättigande och ändrades inte i detta syfte.

H.  Berättigade till omplacering är endast asylsökande som tillhör en nationalitet för vilken den genomsnittliga godkännandenivån är 75 procent eller högre, enligt de senaste tillgängliga kvartalsvisa uppgifterna från Eurostat. Irakier är inte längre berättigade till omplacering eftersom den genomsnittliga godkännandenivån för dem nu ligger under 75 procent. I sin ståndpunkt av den 15 september 2016 om ett förslag från kommissionen om ändring av rådets beslut (EU) 2015/1601 begärde parlamentet att afghaner också skulle vara berättigade till omplacering. Afghaner var den näst största gruppen asylsökande till unionen 2016. Av dessa beviljades 56,7 procent asyl. De allra flesta afghaner kommer till Grekland. Många av dem är underåriga utan medföljande vuxen.

I.  62 300 asylsökande och migranter är fortfarande kvar i Grekland.

J.  Italien registrerade ett nytt rekord vad gäller nyanlända 2016, då 181 436 personer anlände (18 procent fler än 2015), och av dessa var 14 procent underåriga utan medföljande vuxen. 20 700 eritreaner som är berättigade till omplacering anlände 2016, men hittills har Italien bara registrerat omkring en fjärdedel av dem för omplacering.

K.  Det begränsade antalet asylsökande i Italien som omplacerades till andra medlemsstater 2016 var betydligt lägre än antalet asylsökande som överfördes av andra medlemsstater till Italien enligt Dublinförordningen.

L.  I sin åttonde rapport om omplacering och vidarebosättning fastställde kommissionen ett månatligt omplaceringsmål, vilket bekräftas i de följande rapporterna, på 3 000 asylsökande från Grekland och 1 500 från Italien (från den 1 april 2017) för att underlätta och snabba upp omplaceringen på ett effektivt och smidigt sätt inom den tidsram som anges i rådets beslut.

M.  Vid sitt möte den 15 december 2016 godkände Europeiska rådet den gemensamma handlingsplanen för genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet, som omfattade omplaceringsmålet för Grekland. Europeiska rådet upprepade också sin uppmaning att insatserna för att snabba upp omplaceringen, särskilt för underåriga utan medföljande vuxen, ska intensifieras ytterligare.

N.  Alla de förutsättningar och all den operativa infrastruktur som krävs för att genomföra omplacering föreligger.

O.  Trots vissa framsteg är det bara två medlemsstater, Finland och Malta, som är helt i fas när det gäller att fullgöra sina omplaceringsskyldigheter. De flesta medlemsstater ligger fortfarande långt efter. Fyra medlemsstater har omplacerat i mycket begränsad utsträckning. Två medlemsstater medverkar fortfarande inte alls.

P.  Endast Finland tar systematiskt emot ensamkommande minderåriga. I Italien behövs det ca 5 000 omplaceringsplatser för ensamkommande minderåriga, men endast en enda ensamkommande minderårig har hittills omplacerats. Den 12 april 2017 behövdes det ytterligare 163 platser i Grekland.

Q.  Vissa medlemsstater använder sig av mycket restriktiva och diskriminerande preferenser, såsom att bevilja omplacering endast för ensamstående mödrar eller utesluta sökande av vissa nationaliteter, t.ex. eritreaner, och tillämpar mycket omfattande säkerhetskontroller. Den 7 maj 2017 hade 961 personer i Grekland nekats omplacering i medlemsstaterna.

R.  I rådets beslut (EU) 2015/1523 anges det tydligt att omplaceringsåtgärderna inte löser medlemsstaterna från skyldigheten att fullt ut tillämpa bestämmelserna i förordning (EU) nr 604/2013 (Dublin) avseende familjeåterförening, särskilt skydd för ensamkommande barn och den diskretionära bedömningen avseende humanitära skäl.

1.  Europaparlamentet konstaterar att vissa framsteg har gjorts, men är besviket över att medlemsstaterna inte har fullgjort sina åtaganden för solidaritet och delat ansvar.

2.  Europaparlamentet välkomnar att Europeiska stödkontoret för asylfrågor har inrättat ett system för automatisk matchning av preferenser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte fatta godtyckliga beslut om huruvida de ska acceptera en omplaceringsförfrågan eller inte. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att enbart grunda avslag på de specifika skäl som fastställs i rådets beslut om omplacering.

3.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter enligt rådets beslut och att systematiskt omplacera asylsökande från Grekland och Italien, inbegripet de som anlänt efter den 20 mars 2016, tills alla de som är berättigade till omplacering har omplacerats på ett effektivt och smidigt sätt inom den tidsram som fastställs i rådets beslut. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att regelbundet göra utfästelser om platser och genomföra överföringar varje månad.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera omplaceringen av ensamkommande minderåriga och andra utsatta sökande.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande i sin tionde rapport om omplacering och vidarebosättning av den 2 mars 2017 att den inte kommer att tveka att använda sina befogenheter enligt fördragen om inte medlemsstaterna snart ökar sina omplaceringar. Parlamentet utgår från att detta skulle inbegripa överträdelseförfaranden.

6.  Europaparlamentet framhåller att medlemsstaternas rättsliga skyldigheter inte upphör den 26 september 2017 och att de även efter detta datum måste omplacera berättigade sökande som anlänt fram till detta datum.

7.  Europaparlamentet betonar att rådet har förpliktigat sig att nå målet 160 000 omplaceringar. Parlamentet noterar att antalet personer som är berättigade till omplacering skiljer från denna siffra. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå att omplaceringsåtgärderna ska förlängas till dess att omarbetningen av Dublinförordningen har antagits, i linje med villkoren i kommissionens förslag av den 4 maj 2016 (COM(2016)0270).

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 239, 15.9.2015, s. 146.
(2) EUT L 248, 24.9.2015, s. 80.
(3) EUT L 268, 1.10.2016, s. 82.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0306.
(5) Antagna texter, P8_TA(2015)0324.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0354.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy